ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಚೆಂ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್

“ಡಾಡಾ, ಆಜ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.” ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಧುವೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಧುವೆಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. “ಸಾಂಗಾತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಂಕಲ್‌ಯಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ.” ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವರ್ದಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ, ಸೆಜಾರಾ ಪೋನ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಜ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಮ್ ಖಳ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಧುವೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಫೀಸ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ, ರೈಟರಾಕಡೆ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ. ರೈಟರಾನ್ ಧನಿಯಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ವಾನ್ಸಾಂತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫೀಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಕ್ರೇಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧುವೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಲೊ.

ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಳನಾ. ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಬಗಾರ್ ಧುವ್ ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಬಸನಾ. ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ವರ್‍ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರ್‍ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಘರ್ಕಾರ್‍ನ್ ತವಳ್‌ಚ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಘರಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

“ಪೂಣ್ ಡಾಡಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.” ಧುವೆನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ ತೆಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಆತಾಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ನವೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತರ್ನಾಟೊ, ಕಟೀಣ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಪೂರಾ ಸಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮುಕಾರ್ ಎಲಮ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯೆಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಆಪ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಿತ್ವ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ತ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಮೋಲ್. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಎಲಮಾವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. “ಧರ್ ತುಜ್ಯಾ ಫಿಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಶೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಬಾಂದುನ್, ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆ.

ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲೊ. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೆಂಗೀ? ಧರ್‍ಮ್, ದೇವ್, ಸಮಾಜ್ ಪೂರಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್. ಆಮಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದುಬ್ಳಿಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಹೊ. ನಾ ತರ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲಿ ಗರ್‍ಜ್? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಶೆಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಗ್ಮೆಂತಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಆವ್ದಿಗೀ? ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಆಗ್ಮೆಂತಾಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾಗೀ? ಹೆಂ ಪೂರಾ ಬನಾವಟ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ನಾಕಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಾಸತ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ದೆವಾಕ್‌ಯಿ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ನಾ. ತರ್‌ಯಿ, ‘ದೆವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್. ತುಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್’ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಂನಿ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ನ್ ದೇವ್‌ಯಿ ನಾಕಾ, ತಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್‌ಯಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಗುರ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊಯಿ ಘರ್ ಕುಟಮ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ದೀತ್? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆನಿ ನಿಂದಾ ಮಾತ್ರ್.

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಚೊ ಸನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ತಾಕಾ ರಜಾ. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬಾರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಕೋಟಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಪ್ಲೇಯ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಗುರ್ಕಾರಾಮ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ದಿಸಾ ಘರಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸರ್‍ಸರಿತ್ ಧುತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯಾನ್, ತಾಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚುಕಾರಿ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, “ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ, ಏ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ” ಮ್ಹಣ್ ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾನ್ ತಾಳೊ ಉಕಲ್ನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ ಪೋರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಫರಾಮೋಸ್ ಘಡ್ಲಿ. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರಿತ್ತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಆನಿ  ಹಾಂವೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತುಕಾ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಆಪಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್‌ನೇ, ತಡವ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲಿ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಚಿ ಚೂಕ್. ತರ್‌ಯಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಕಸಲೊ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲಾಗಾಯ್… ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತುನ್, “ವ್ಹಡ್ ನಾ ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾ, ಚೂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕಡೆ ಘಡ್ತಾ. ಚೂಕ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ದೆವಾನ್ ಕರ್‍ಚಿವೇ ತರ್?” ಮ್ಹಣ್ ಸಮಧಾನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಕ್ ರಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಜಾಯ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ,” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯ್ತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಮ್ ಗೆಲೊ. ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಚಿಂತಿತ್ತ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ.

ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಗಡಿಬಿಡಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ “ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಣ್? ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಫಾದರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್, ತುಮಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ… ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್…” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. “ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್‍ಚಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಯಾಜಕಾಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್‍ಚಿ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂಯಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಆಮಿ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಕಳ್ಳೆಂನೇ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ” ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಶೆರ್‍ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ. “ತೆಂ… ತೆಂ… ಧುವ್… ಎಕ್ಸಾಮ್… ಫೀಸ್…” ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಪಾದ್ದೆಲೊ.

“ಹಾಂ! ಕಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಪೂರಾ ಆಸುಂದಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾತ್ ಸಾಂಗಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರ್‍ಯಾಂ.”
“ಆಯ್ತಾರಾ ಫಾದರ್.”
“ಆಯ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್. ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ದೊನ್ಪರಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರಾರ್ ಜಾತಾ?”
ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿಂ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ.
“ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಫಾದರ್.” ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.
“ತೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಸೊಡಾಲಿಟಿಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಯೆತಾಂ.”

ಯೆ ದೆವಾ! ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಂಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾ. ಥಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಘರ್ ಝಾಡುನ್, ಪುಸುನ್, ನಿತಳ್ ಕರ್‍ನ್, ಇಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಉಂಬೊಳ್ನ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಸ ವೊರಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉದೆಲಿ. ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ “ಕಿತೆಂ ಕಾಂಯ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸಾತ್‌ಗೀ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಫಾದರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾ. ತೆಂಯಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ದೆಕುನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ವೇಳ್…” ಆತಾಂ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಇಲ್ಲೊ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. “ಸ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾಬಾ.” ಇಲ್ಲೊ ಮಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ದೋನ್ ವೊರಾರ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗೀ? ತೊ ಮ್ಹಜೊ ನಿದ್ಚೊ ವೇಳ್. ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ.”

ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜೀಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಘಡಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಘಡ್ತಾತ್.

     *****

ಎಕಾ ರಾತಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ನವೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್.

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಯ್ ಏಕ್‌ಪಂಥಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ರಾತಿ ಸಾರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿಯೆ ಥಂಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಥಂಯ್. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆವ್ದೆ ಮಧೆಂ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ?
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಕೊಡು ಕೊಡು ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಮುಸ್ಕಾರಾ ವಯ್ಲೆ ಕಾಡ್ ತಾಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್, ಫಳಾರ್ ಕರುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಡು ಕೊಡು ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ ಮನ್ ಕಾಂತಯ್ತಾತ್.

ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ – ಉಗ್ತ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ವಚ್, ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಾ, ಪಾಂಯ್ ಥಕ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾ. ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಸುಟಿ ಆಸಾ, ವೊತಾಚ್ಯಾ ಧಗಿಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಗರಿಷ್ಟ್ ಮಝಾ ಮಾರ್. ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ’ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್’ ಯೇವ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಾಚೆರ್ ಥಾಂಬ್ತಾ. ವೆಗಿಂ ಕರಾ, ವೆಗಿಂ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಡ್ ಆಮ್ಸರ್‍ತಾ.

ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತೊಲೊಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ವೈಭವ್! ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಚಾಂತ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿಂ ಜೊಡಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಖೆಳಾಂತ್ ’ನಿರ್ಭಾಗಿ ಸಾಕ್ಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಸೊ ವಯ್ರ್ ಘಾಲಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲಜ್. ಅರ್ಧೊ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಕುಲೊ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಗ್ಲೆನ್ ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ-ತರ್‍ನಿಂ ತರ್‍ನಿಂ ಜೊಡಿಂ. ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಪೂರ್ವ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಗುಪಿತ್ ಘುಟ್, ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಉತ್ರಾಂ, ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಹಾಸೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್‍ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ವಾಗೊಣಿ ಚರ್‍ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಲೆ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್‍ತಾತ್‌ಗಾಯ್, ವಾಗೊಳ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ, ಕುರ್ಲೆಚಿ ಜಾಂಗ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್‍ತಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ, ಚಿಕಾರ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ಏಕ್‌ಫರಾ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ’ರಾವಯಾ ತುಮ್ಚೊ ಕುರ್ಡೊ ಮೋಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಯೆತಾ. ಕುಡಿಚೆರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಧೊವಾಚ್ಯಾ ಕಣಾಂ ಸಾಮ್ಕೆ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ದಿಷ್ಟ್ ಆರ್ಶಾಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಚಯ್ತಾಂ.

ಅಖ್ಖೆಂ ಶೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸಾ. ದೂದ್‌ವಾಲೆ ದುದಾಚ್ಯೊ ಕಡಾಯೊ ಸೈಕಲಾಂಚೆರ್ ಘೆವ್ನ್, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂವಾಲೆ ಪತ್ರಾಂ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಬಿಜಾವ್ನ್, ತೀನ್ ಚಕ್ರಾಂವಾಲೆ, ವಾಟ್ಸುರಿ ಆಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಧಾಂವಾಂಧಾಂವಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕಾಕ್ಸಾಚೆ ಡಬ್ಬೆ, ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಜಾಗೊ ಉಗ್ತೊ ಸೊಡ್ಲಾ ಥಂಯ್ ದಾದ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಾಪ್ಡೆ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್, ಲಜ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಭಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ದಿಷ್ಟ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ತರ್ ಪರತ್ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಉತ್ರಾಂ, ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಹಾಸೊ ಆನಿ ಘಾಲುನ್.

ಹ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾದೊಂಗ್ರಾಂ, ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಿಯಾಳ್ತಲೊಂ. ಮಾತ್ಯೆನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊಣ್ತಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಚವ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ. ಕೊಣ್ ರಾತ್‌ಭರ್ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಖಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಸುಖಾಚೆ ರಾತಿಂ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತರ್‌ಯಿ ದಾಯ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಘೊವ್ ಆಪ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕುನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತ್ ಫಾಲೆಂ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಭೊಗ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಹಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಾತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಾಮುಕಿ ಹಾಬಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಾ ನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಿರ್‍ಸಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಚಾರ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ತಕ್ರಾರ್ ಜ್ಯೊರ್ ಜ್ಯೊರ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಚೆಮಧೆಂ ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್ ಉಣೊ ಪಡ್ಲಲೊ ಕಸೊ ವಿಪ್ರೀತ್ ಕಾಮುಕ್ ಪರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಾಗ್ – ತುಕಾ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮನ್ ಭರಾನಾ, ಆಶಾ ಥಾಂಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್‍ಸೊಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಭಿತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಜಿಣಿಭರ್ ಆಶೆಂಚ್ ಉರಯ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ, ಗುಡೆ-ದೊಂಗೊರ್, ರೂಕ್-ಝಡಾಂ, ಬಾಂದ್ಪಾಂ-ಖಂದ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ರಾಸ್ ಕಶಿ ಜಾತಾ, ತೆಂ ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಘರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಮುದೊಯಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಳ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡಿ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ, ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್, ಉರ್‍ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾರ್, ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಿ. ಚವ್ಗಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ಖಾ, ನೆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ನೆಸ್, ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆಂ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಶೆರಾಚೆ ರಸ್ತೆ ಸಾಂಡುನ್ ನಿಸರ್ಗಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಧಾಂವ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತೆವಾಂ ಮ್ಹಜಿ ದಿಷ್ಟ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಬಸ್ಕಾಂಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಬಸೊನ್ ದಿಗಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಲಿಪವ್ನ್, ಪುರ್ತ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತಿ ಚಲಿ ಹ್ಯಾ ಕೊಚಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾ ಚಡ್ಲೆಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ತಿಚೆರ್ ಹಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಲಜ್ಮಾಂಡಿ ದಿಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್‌ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಮುಗ್ಧ್ ದಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡೊನ್ ಖಂಚೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಿ.
ತಿಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಝಳ್ಕತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತದೇಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ಕೊಣ್‌ಯ್ ನಾ.
ರಾತ್‌ಭರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕುನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಓಂಟ್ಯಾಸಾಮ್ಕೆಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕರುನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾ.

ತಿಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಶೆಚೆ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟ್ಚೊ, ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ಚೊ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ಯಾರ್‌ಭೊಂವ್ತಿಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳಲೆಂ. ತಸಲೊ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾಂಗಾಯ್, ನೀಜ್ ದೆಖ್ತಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಪ್ಣೆತಾಂಗಾಯ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಜಾಗೊಂಚ್ ಆಸಾಂ.

ತಿ ಚಲಿ ತದೇಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲಿ.
ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ.
ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತಿಣೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.
ನೊವ್ರೊ ರಾತಿಚೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್‍ವನಾಸ್ತಾಂ ನಿದ್ಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್.
ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾವಯ್ಲಿ ಛಾಯಾ, ಕಪಾಲಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಗೀಟ್, ಗಿಟಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಮೆಜುಂಕ್ ಧರ್‍ಚ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿರಿಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸವಲಾಂ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಸವಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂಚ್‌ನಾಂತ್.

ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಧವೆಂ, ಎಕ್ದಮ್ ನಿತಳ್, ಖತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಖಂತಿಚಿ ಏಕ್ ಲಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಲೀಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಮುಖಮಳ್.
ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಹಾಸೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್. ತೇಂಯ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಜಾಳ್ಳೆ ಕಾಜುಲ್ಯಾಚಾ ಕುಲ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕೆ. ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಮಸ್ಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಝಡ್ಚೆಭಾಶೆನ್ ಭೊಗ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಲಜೀಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತುನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಿಷ್ಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿ. ’ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾ’ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಸೊಬಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಉದ್ಯಾವನಾಂನಿ, ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ವನಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಾನಾ, ಜೆವ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್. ತಿಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್, ಜರ್ ತೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ತರ್‌ಯಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಜಮ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಭಾವ್‌ಚ್ ತಸಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾಜೆ ತಸಲೆಂ ಧಯ್ರ್, ಚೇತನ್, ಹುಮ್ಮಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕರ್ಗೊಣಿ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಖಾತಾಲಿ. ಎಕಾ ಅಬಲ್ ಚಲಿಯೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್‍ಚಿ ಹಿಮ್ಮತ್, ತಾಕ್ ನೀಟ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಪಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಜೀವ್ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಚಲನ್‌ವಲನಾಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವ್ರುನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕರ್‍ನೆಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್‍ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಳಿ ದಿತಾಲೆಂ – ತುಂ ’ಸ’ ನಂಬ್ರಾಚೊ ನಪುಂಸಕ್ ದಾದ್ಲೊ… ಸಾಂಜ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆ ಪುರ್‍ಪುರೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಲ್ಲಾಮ್ ಖುಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತುಕಾ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಖರೆಂಚ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ತುಂ ತಾಚೆರ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಯ್.

ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್‌ಯಿ ತುಜೆರ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾ, ನಾಂತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ತುಕಾಚ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆತಾ? ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಸೊಡ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ತುಜೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಾಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ವಸ್ತೆಚೊ ವಿಳಾಸ್ ದೀ, ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್, ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಕ್ಸಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ ತೆಂ? ತಾಚಿ ಆವಯ್‌ಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಂಥಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಹಾಂವೆಂ. ಹರ್ದ್ಯಾಗುಡಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಧಯ್ರ್ ಜಮವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್‍ತಾ. ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ತಾಕಾಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ ಜಾಯ್ಜೆ.
ಸೊಬಿತ್ ಕರುನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಪಿಂಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ?… ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಶಾಣೊ ಜಾವ್ನ್. ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಠಿಕಾಣೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿತಳಾಯ್ ತಿರ್‍ಸುನ್, ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಬಿಯರ್ ವೊತ್ತಾನಾ ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ.

ತಿ ಚಲಿ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಸೊಬಿತ್ ಚುಡಿದಾರಾಚೆರ್, ವಿಶೇಸ್ ಅಲಂಕಾರಾಚೆರ್, ಘಮ್ಘಮಿತ್ ಪರ್‍ಮಳಾಂನಿ ಭರ್‍ಲೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ಪರತ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಯೆ… ಯೆ… ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ತುಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾಯ್, ವೆರಿಗುಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರೆಂಡಿ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ. ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಿಗಾಯ್ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಬಸೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಬಸ್… ಬಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ವೆಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಡ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಖಾತಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?

ಕಾಮಿನಿ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಥರಾನ್ ಹಾಲವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡ್ಸುನ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ – ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್ ಸೊಬಿತ್ ನಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್ ತುಂಯ್ ಸೊಬಿತ್, ತುಜೆಂ ಸರ್ವಾಂಗ್ ಸೊಬಿತ್, ಆಪ್ಸರಾಭಾಶೆನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊಡ್‌ಯಾ ಹೊ ಸುಕೊ ಸಯ್ಲಾಪ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಕುಕ್ಲಾಡಿಪಣಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ.

ತುಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ಘೊಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತುನ್‌ಚ್ ಪಿಯೆತಾಂ, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್, ದೇಬ್ರೆರುಂಕ್, ಚಿಯರ್‍ಸಾಂಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತುನ್ ಘೊಟ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಳೊ ಮೊಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್, ಏಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿತಳ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾಖಾತಿರ್, ಮೂಡ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ದಡ್ದಡೆ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಉಬೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗರಮ್ ಜಾತಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿಶ್ವೆ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಗಾಂತ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕೂಡ್ ಥಂಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ. ಬಾಲ್ಕನಿವಯ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲ್‌ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ತೆಂಕುನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂನಾ. ಬಾಟ್ಲೆಂತ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮುಗ್ದೊಂಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್‌ಯಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಜೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಹೆಂಡ್‌ಸಮ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಎ ಪಫ್ರ್‍ಎಕ್ಟ್ ಅಡೋನಿಸ್! ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್‌ದೀಗ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಶಿಂಚ್ ಜಾತಾಂ. ತುಂ ಕಾಮ್ ಕಸಲೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್… ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೈಪ್ ದಿಸ್ತಾಯ್…

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

“ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್”, ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. ಕುಡಿಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್, ಮತಿಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಆತ್ರೆಗ್, ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರಜಾ?
ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಪುರೊ. ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಹಾತ್ ಧರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆರಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ ತಾಚಿ ಸವಾಲಾಂಯಿ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಸಯ್ತಾನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾಶಾಂವ್, ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ – ತುಂ ದಾದ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಸಂಯ್ಭಾನ್‌ಚ್ ಅಶ್ಯೊ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ – “ಮೆನ್ ಆರ್ ಇನ್‍ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್, ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್.” ಹೆಂಚ್ ತರ್ಕ್ ಪ್ರಕೋಪಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಓವರ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ – “ಪೂರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್”.

ಜಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕುಂಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ ತಶೆಂ ದೋನ್ ಜಿವಿತಾಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕನಾಙಶೆಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.
ಆನಿ ಆತಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಕೋಮಲ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೆಂ ಕಣಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾದ್ಲೆಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾ.

ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಪುಸುನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಅತೀ ಉನ್ಮಾದಾನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾಂ. ತೇಂಯ್ ಆವೇಶಾನ್ ಭರೊನ್ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್ ಫಿಂರ್‍ಗತಾ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರತಾಂವ್.
ಆಮ್ಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾಂತ್. ಕೊಣೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಂಯ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಭಾಶೆನ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಬೆಡ್ಡಾಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ತಾಂ.

“ಯೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಮನ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ನೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪುರುಷತ್ವ್ ಆಜ್ ಪುರ್ತೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಜೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಾಂಚ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ. ತುಂ ದಾದ್ಲೊ ನ್ಹಯ್.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರಾಗ್, ತೀನ್ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯರ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆತ್ರೆಗ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಆನಿ ತೇಂಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉನ್ಮಾದಾಚೆರ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾತಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣಿಭರ್ ತುಜೆಂಚ್ ಕರ್‌ಬಾ… ಪ್ಲೀಸ್… ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಮಿ …”

ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಂವ್. – ಹಿ ರಾತ್ ಸಂಪನಾ ಜಾಂವ್.
ರಾತ್ ಸಂಪ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್.

ದಾರಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ತಾತ್. ತೆಂ ಪುರ್‍ತೆಂ ಕಾವ್ಜೆತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಂಗ್ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಪ್ಲೀಸ್… ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಕಾ. ತೊ ಆಯ್ಲಾ…
ಕೊಣ್ ತೊ?

ಮ್ಹಜೊ ಬೆಬ್ದೊ ಘೊವ್. ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಪಿಯೆತಾ ಆನಿ ಉರ್‍ಯಾರುಕಾ ಸಾಂಗ್ಡಿ ನಾಗ್ಡಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ. ನಾ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಭುಕ್ ಸಮ್ಜತಾ ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಆತ್ರೆಗ್ ಲುಟುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ತೊ.

ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಶೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಬರ್ಪೂರ್ ರಡ್ತಾ ಆನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಮಾಗ್ತಾ. “ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ಕರ್. ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಚೆ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡೊಂಕ್ ದೀನಾಕಾ. ಐ ಹೇಟ್ ಹಿಮ್.” ದಾರ್ ಉಘಡ್ತಾಂ ತರ್ ಕಾಮಿನಿಚೊ ಘೊವ್ ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಿ ತರ್ನಾಟೊ ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲಾ.

ಪಳೆಯಾ ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಸಲ್ವಣೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತ್‌ಭರ್ ಸೊರೊ ಭೊರಯ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾತ್ ಸಾರ್‍ತಾ.
ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವೊಳ್ಕಾಚ್ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾಂ.
ಹಾಂವ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾಂ.

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂ ಭೊರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ತರ್‌ಯಿ ಆಶಾ ಖಂಡಿನಾಶೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹೊ ನ್ಯಾಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಪರಾತ್ತಾಂ. ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ಸೊಲ್ಲೊ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಉಡಂವ್ಚೆ, ಕಾಮಿನಿಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ದೊನಾಂಕ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಕಾಮಿನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಚಿಂ ದು:ಖಾಂ, ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಜಮೊ ಜಾತಾ.

ತಾಕಾ ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ, ಕಾಮಿನಿ, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ನಾ. ಆಯ್ಚೆಂ ಮೋಡ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾಂ. ತೆಂ ದಿಲ್‌ದಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾ.

ಹಾಂವ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಭೆಟಯ್ತಾಂ. ತೆ ಚಲ್ತಾತ್.
ಕಾಮಿನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಕಿಟೆಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಅಲಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ – ಕಾಮಿನಿ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ತೊಲೊಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಭಯ್ತಲೊಂ.
***
ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಮಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ರೆ ತಶೆಂ ಮಿಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್?

ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ತಮಾಸ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಹಜಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಯ್ ಸರ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸೊಳೆಕ್ ಕೊಣೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ-
ಬಜಿ ಹಲ್ಕಾಟ್ ಚೆಡುಂ ಸರ್, ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಕಾ.
ಕಸಲಿರೇ  ಕಾಣಿ? ಹಾಂವ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್‍ತಾಂ.

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾವೆ ತಾಣೆಂ ರಾತಿಂ ತುಕಾ? ತುಂ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಬಿತ್ ದಾದ್ಲೊ, ಆಪುಣ್ ಜಿಣಿಭರ್ ತುಜಿಂ ಜಾತಾಂ, ಆಪ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಬೆಬ್ದೊ ನಾಗ್ಡೊ ಉರ್‍ಯಾರೂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ತುಂ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ವಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಲಗ್ಭಗ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹಾಂವ್ ತುಜಿಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾತಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಾತಿಚಿಂ. ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್‌ಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ದವರ್‍ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕೇಡಿ ಆಸಾ. ತೊಚ್ ತಾಚೊ ಘೊವ್. ತಾಂಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಗೇಂಗ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತಾಕ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಫಸಯ್ತಾತ್.

ಹಾಂವೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್‌ಯಿ ದಿಲೊನಾ. ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.
ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರ್ ಆನಿಕ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ದಳಿದ್ರ್. ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಪೆಟೊ. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ತಾಕಾ ವೆತಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ಲಿ ಕೆಸೊಳಿ ಬರಿ ಪಿಕೊನ್ ಫುಟ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯಿ ಮತಿಂತ್ಲೆ ತಳ್ಮಳೆ ಆನಿ ಆಕ್ಲಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ತಾಂ-
ಆನಿಡಿ ಚೆಡ್ಯಾ, ತುವೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನಾಂಯ್?

ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಭಿಕೆಚೆ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್. ಘರಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಘುಟ್ ಸಾಂಗಾಳುನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ರುವಿಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಚಲಯ್ತಾಂ.
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?
ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಸರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾತ್.
*****

ತೆಂ

ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊಂ ತಿತ್ಲೊಂಚ್. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಏಕ್‌ಪಂಥಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆಂ. ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯೆಂಗಾಯ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾಗಾಯ್? ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತಾಚಿ ತಿ ಚಾಳ್ ತಿಚ್ ಪರ್ನಿ-ಬದ್ಕಾಚಿ. ತಾಚಿ ಸಾಡಿ ತಿಚ್ ಆದ್ಲಿ-ಫುಲಾಂಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಲಂವ್, ದಿವಾಳೆಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಸಾಮ್ಕೊ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ವೆತಾ ಖಂಯ್‌ಗಾಯ್?
ಪೆಂಕಾಡ್ ಹಾಲಯಿತ್ ಆನಿ ವದನ್ ದಲಯಿತ್.

ಮ್ಹಜಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂಯ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಹಿಂಗಾತಿಂಗಾ ಪಳೆತ್ತ್, ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯಿತ್, ದೊಗಾಂ, ತೆಗಾಂ, ಚವ್ಗಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಸಮೊರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕದಮಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ? ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿತ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಡಿ ಸಾರ್ಕಿ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆ, ಬಾಯೆ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್.

ಹಿ ಚೈನಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಡಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಫರಾ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ನಿಸಾರ್‍ತಾ, ಜಶೆಂ ರೆಸ್ಮಾಚೊ ಶೊಲ್.

ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್ ಕಾಂಯ್ ಆಥ್ವೆಂ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ತಕಿಂಚ್.

ತಾಣೆಂ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ಖುಲಾಶಾ ಕೆಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್‌ಚ್ ಹೆಂ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಬಗ್ಲೆನ್ ವೊಡಾಪಾಂವ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ದುಕಾನ್.

ಘೆಂವ್ ನಾ ಘೆಂವ್, ಖಾಂವ್ ನಾ ಖಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.
ತೆಂ ಆನಿತಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಏಕ್-ದೋನ್-ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದುಕಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾನಾಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಫುಟಿಂ ಅಂತರಾಂತ್ ವೊರ್ವಿಚಿ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ತುಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಲನ್-ವಲನಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಜಮಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚಿ ಕಿತ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಲಜೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ.

ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿನಾ. ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚಿಂ ಆರ್ಕಾಂಚ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾಗಾಯ್?

ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂನಿ ಸೊಂಸ್ಯಾಚಿ ಚರಾಬ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾಗಾಯ್?
ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊರಿಯಾಂನಿ ಆಸ್ವೆಲಾಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣ್ ಮಿಸ್ಳಾಲಾಂಗಾಯ್?
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಘೆತ್ಲೆಂಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ.
ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಳಿಗಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ರಾಘವನಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪನಾಯರಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರಾ ದುಕಾನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾ, ತೆಂ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ರಿಗ್ತಾಸರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ, ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿ ಆಸಾಗಾಯ್? ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್, ಭಿತರ್ ಯೆ ಪಳೆ ಬಾಯೆ. ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ. ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್‌ನಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯೊ. ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಜಡಾಯ್ ವಾಡಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯೊ.
ತಾಕಾ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಾಜೊಕ್ತಿ ಸಾಡಿ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಏಕ್‌ಯಿ ಮನಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ.

ತಾಣೆಂ ಸಾಡಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಚಿಡ್ಡಿಲೆಂ, ಮುಡ್ಡಿಲೆಂ, ಕುಡಿಚೆರ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಕುಡಿಭೊಂವಾರಿಂ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ನಾ, ಕಸಲಿಯ್ ಸಾಡಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಚ್ ನಾ.

ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಲಾಕಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ತಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ಹಿ ನವಿ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಬಾಯ್, ಹಿ ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್. ಬಾಯೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದೋನ್ ಗಲ್ಲ್ಯೊ, ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ದುಕಾನಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ರಾಜ್‌ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂನಿ ವೀಜ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಜ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿತ್ ಗೆಲೊಂ.

ತೆಂ ’ಸುಜಾತಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸದನಾ’ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಕೇಶಿಯರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ತಾಚೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಸರ್ವಯ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಏಕ್‌ಥರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ.

ಯೇ… ಯೇ… ವಾಸಂತಿ ಬೇನ್, ಭಿತರ್ ಯೆ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡಿತ್.

ಯೆ, ಯೆ, ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ಕೇಶಿಯರ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆನಿ ಚಾ ಹಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮಾಣಿ.
ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಗತ್ ಜಾಲಾ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ, ಬಾಕಿಚ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ನಾರ್‍ಲ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗಮ್ಲೆಂನಾ.
ತೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ, ಚೈನಾ, ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಂಜಿವರಂ ಆನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವರೇಲಿಚ್ಯೊ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಸಣ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ತಲೊ ಹಾಂವ್.
ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಲಗ್ಭಗ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೆ.
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಕೂಚ್ ಹಾಂವ್ ದುಕಾನಾಚ್ಯಾ ದನಿಯಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ…
ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೋಣ್, ಸರ್?

ತಿಕಾ ಆಖ್ಖೆಂ ಶೆರ್ ವೊಳ್ಕಾತಾ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸರ್ಜನ್ ಡೊ. ಮುರಳಿಧಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಿ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾ ಆನಿ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉದ್ವೆಗಾನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ…
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ, ಸರ್?
ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ? ಕಶಿ ಮ್ಹಜಿ ನಾಗ್ಡಿ ಜಿಣಿ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ದಾಕಯ್ತೊಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಶಾಲಿನಿಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ತಿಚ್ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?
ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ?
ವ್ಹಯ್, ನಾಂವಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗ್ಳಿಂ, ತೆಂಚ್ ಮುಖಮಳ್, ತಿಚ್ ಚಾಲ್, ತೊಚ್ ತಾಳೊ, ಧಾ ದುಕಾನಾಂ ಭೊಂವೊನ್ ಶೆಂಬರ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಿಚ್ ಸವಯ್. ಹೊ ದೇವ್ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಎಕಾಚ್ ಸುರ್ಪಾಯೆಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಚ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಸವಾಲಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ ಜಮೊ ಜಾಲಿ.
*****

ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ

ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕಥಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. ರಾಮಾಯಣಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹನುಮಾನಾಚೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾವಿಕ್ ಸಿಂದ್‌ಬಾದಾಚೆ, ಮಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಾಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಕಲಿಯುಗಾಂತ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ… ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಅಸಲ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೆ, ಉಮೆದ್, ಬೊಳೆಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿವೆ ಆಸಾತ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ:
ಯಾನೆ ಕ್ಲೋಡಿ ಉರುಫ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಸ್ ಕ್ಲೋಡ್. ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ತೆಂಯಿ ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ ತಸಲೆ. ತೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಉಗ್ಡಾಸ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಜುನ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಿವಿತಾಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ದುಕಯ್ತಾಯ್, ಧೊಸ್ತಾತ್, ಪಿಗ್ಳಾಯ್ತಾತ್, ಭುಲಯ್ತಾತ್.

ಕರಾವಳೆಥಾವ್ನ್ ಕುದುರೆಮುಖ್, ನಾರಾವಿ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ವೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ದಿಶೆನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಬಜಗೋಳಿ. ನೆಲ್ಲಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆ ಮಾರ್‍ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜೀಪಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ. ರಾನ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ, ಮಾಳಾ, ಕಡಾರಿ, ಚೌಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಳ್ಳ್ಯೊ. ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಪ್ರಕೃತೆರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್. ಅಂಬಿದ ಗುಂಡಿ, ಪುಣಾರಾ ಗುಂಡಿ, ಬಾರಾ ಗುಂಡಿ ತಸಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ತಳಿಂ, ವ್ಹಾಳ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ.
ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಜಯ್ನಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡ್. ಜಯ್ನಾಂಪಯ್ಕಿ ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಂಚೆಂ ’ಮಠದ ಮನೆ’ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆಂ ’ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್’ ಘರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ತರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಲೆನ್ಸಿ, ಶಾಬ್ಬಾ, ವಿಂಚಾ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು, ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿಂ ಘರಾಂ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಆಮ್ಚೊಚ್. ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್. ರಾನ್ ವಾಟೆನ್, ಬಜಗೋಳಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಭುತಿ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆಕ್, ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಾಲೆಟ್, ಪುಲ್ಲು, ಹೆಲೆನ್, ಎಲ್ಲು, ಅನಿತಾ, ಬೇಬಿ ತಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ರುಕಾಕ್ ಚಡೊನ್ ನಾನಿಲಾಚಿ ಫುಲಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ, ಚಾಂಪೆರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ವಾಂದೊರ್, ಸರೊಪ್, ಪೆರ್‍ಮಾರಿ, ಕೊಲೆ, ಕಾಟಿ, ಯೆವಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಶೆಳೆಂ ಶಿತ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಘಟ್‌ಮುಟಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ ಪೊಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ದೊಗ್ಲಾಸ್ ಚಡ್ಡಿ, ಸಾಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ನೀಟ್, ಬಿಕ್ಣಾಂ ದೊಳೆ – ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ವರ್‍ಣನ್.

ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಲೀನಾ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಹೊಚ್. ಲೊರ್‍ಸಾಬ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವೊಕ್ಲಾಂಚೊ. ವ್ಹಾಳಾ ಪಲ್ತೊಡಿ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಗುಡ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ತಾಕಾ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯಿ ಆಮ್ಗೆರ್‌ಚ್ ಕಾಮ್… ತೆಂ ಆಸುಂ… ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್, ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ನವಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯ್ಚಾಂತ್ ತೊ ಅವ್ವಲ್. ಗೀಮ್ ಯೆತಾನಾ ನಂಯ್ಕ್, ವ್ಹಾಳಾಂಕ್ ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಬಿಳಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪುರ್‍ಯೊಲ್, ತಿಗುರ್, ವಾಳಯ್, ಸಾಂಗ್ಟೆರ್, ಪಿರ್‍ತೊಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮಿ ಧರ್‍ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಳಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ತಾಲೊ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಂಗ್ಯಾಚೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಸಯ್ತ್ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್‍ಲೆಕ್‌ಯಿ ಬಿಳಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಗರಿಯೆಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ಮಾಂಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸದಾಂಚೆಂ. ಮಾಣ್ಕೆ, ಸಾರ್‍ಯಾಕೀಡ್, ನಕ್ಕುರ್, ಜರ್‍ಲೆ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿತ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಘರಾಂಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಮಾಸ್ಳಿ!

ಸಾತ್ವೆಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಲಾ-ಬೊಲ್ಲಾ, ಮಯ್ರಾ-ಕೆಂಚಾಕ್ ಕೊಸ್ಚೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮಾಡಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ, ಸೊಪ್ ಹಾಡ್ಚೊ, ಏಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್… ಹಜಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಧಡಂಗ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್.

ತಾಣೆ ಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾರ್‍ವೆ, ಕೆಂಕಾಣ್, ರಾನ್‌ಕೊಂಬೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಿತ್! ನೆಜಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊಂಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‍ತಾನಾ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿಂ ಮಾಜ್ರಾಂ, ಬೊಕುಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಅಲ್‌ಪುಚ್ಚೆ. ಮಾಸ್ ಕರ್ ಮಾಮಿಯೆ. ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಸೂಂಬೆ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಶಿಕಾರೆಚಿ ಬಂದುಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಮಾತ್ರ್. ಫಕತ್ ಎಕಾ ವರ್‍ಸಾ ಭಿತರ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಈಡ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾರ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬೆಟ್ರಿ ಬಾಂದುನ್ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಚ್. ಬಂದುಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಚವ್ಕೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಟಿಕ್-ಢಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಕುರಾ, ಮೋತಿ, ಪೇನಿ, ಸುಣಿಂ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಯಾರ್. ರಾಕ್ಸಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚಿಂ ಸುಣಿಂ. ಶಿಕಾರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂ ತಿತ್ಲಿಂ  ಚಲಾಕ್ ಅಖ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಶಿಕಾರೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ತೀನ್ ಕುಶಿಂನಿ ತೀನ್ ಸುಣಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಶಿಕಾರಿ ಬಂದುಕೆ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಚ್. ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಕ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಪರ್‍ತಿತಾಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಚಿತಾಳ್, ಬಾಕ್ರಾಂ, ಸಾಳ್, ಗಾರ್, ವಾಂದೊರ್ ಲೆಕಾಕ್ ನಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ಮೊಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್‌ಗಿ, ಕುಲೆತಪ್ಪು ಲಾಗೊನ್‌ಗಿ, ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿ ಯೆತಾನಾ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಸುಣಿಂ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಪಿಸಾಯೊ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಂತ್?

ವ್ಹಯ್, ಪಿಸಾಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಸಾತ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಿಸಾಯೊ ದೋನ್‌ಚ್. ಪಯ್ಲಿ ಪಿಸಾಯ್ ಕಂಬಳ ಯಾ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚಿ. ಬಜಗೋಳಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಲವ ಕುಶ’ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ, ಬಾರಾಡಿ, ಮಿಜಾರು ಅಶೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಂಬಳ ದೀಸ್ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪುಣ್‌ಯಿ ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚಿ ದೊರಿ ಧರ್‍ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಚಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾನ್ ನವೆಂಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಬಜಗೋಳಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯೊ ಧಾ ಬಾರಾ ಚಡ್ಣ್ಯೊ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಸವಾರೆಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಜಗೋಳಿ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆಗಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಚಡ್ಣೆರ್ ದೆಂವಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ಸಯ್.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಸಾಹಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ತಾ.

….ಗುಂಡಿಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಬಾರಾಗುಂಡಿ ಚಡ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ. ತ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಯೆಸರ್ಶಿನ್ ಕೋಣ್‌ಚ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಶಿಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್, ವಾಸ್ರಾಂಕ್, ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ತಿ ಗ್ರಾಸಿತಾಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ’ಪುತ್ತಿ’ ವಾಸ್ರುಂ ತಿಕಾ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೆ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಚೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲೊಚ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗಿ ಎಕಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್, ದೀಸ್ ವಾವುರ್‍ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೆ ಪಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ತಡಿರ್ ಬಾಂದನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಆಡ್ ಬಾಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಸರ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಬಂದುಕೆಚೆ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆ! ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲಿ. ಬಾರಾ ಆಳ್ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಾಂಟಿ ಕಾಂಟಿಂನಿ ಧರ್‍ನ್, ಭರ್‍ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಭಾತ್ ಲುಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ವಿಶೇಸ್. ದುಕ್ರಾಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಂಡ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಾತ್ ತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಭಾತ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಗಾದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಖಾಂಬೆ ಪೂರ್‍ನ್ ಆಡಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕೆಂ ಕರ್‍ನ್, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆ ಘೆವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬೆ ಬಡಯಿಲ್ಲೆಚ್ ತೆಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಮಿ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್‍ಗಾಕ್. ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆನಿ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಫಾಂತೆಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ… ಅಶೆಂ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಹಿಂಡಾಂಪಯ್ಕಿ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದುಕ್ರಾಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಕಠಿಣ್. ತ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲಾಂಚೊ ದುಕೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡೆ ಚಾರ್, ಥೊಡೆ ಆಟ್, ಥೊಡೆ ಬಾರಾ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಕ್ಳೆಯಿ ಸೊಡ್ತಾಲೆ. ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ – ತೊ ದುಕೊರ್ ದೆವಾಚೊ, ಭುತಾಚೊ, ತಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫಾರ್ ಲಾಗನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್‍ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಮಾರ್‍ತ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾಕಡೆನ್ ಧಾ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್- ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಹಿಲ್ಡಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್.

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ರಾತಿಚೆಂ ಎಕ್ಸುರೊ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್. ಬಂದುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆರೆ ದೆಗೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ದುಕ್ರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವೊನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊಚ್. ಗುಳೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಚುಕೊನ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ದುಕೊರ್ ರಾಗಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಕೊರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಡ್ಲೊಚ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ. ದುಕೊರ್ ಪರತ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಹಾಂಡೊಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಕುಶಿಕ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ದುಕ್ರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ನ್ ದೆಗೆನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೊ.

ಸಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಗಾದ್ಯಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ದುಕಿನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ ನಿದೊನ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲಿ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪಂಡಿತಾಕ್ ಖಬರ್ ಗೆಲಿ. ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೊ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಡ್ಗೆ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ರೊಸಾಕ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಘರಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ತೇಲ್ ಮಾಲಿಶಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಂದ್ರೆ ವಯ್ಲೊ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

…ಮ್ಹಜೊ ದಾಟ್ಟು ಡೆನಿಸ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಬಾಬಾಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ – ಸ್ಟೇನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾಂವೆಂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಂಪ್ತ್ತಚ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಆಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕಾರ್‍ಕೊಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಘಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ! ಹರ್‍ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಭುಮಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಹಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ಭಾತೆಣ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ರಿವಾಜ್. ತಾಳ್ಣೆಂ ತಾಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಕುಂಡೊ ಭರ್‍ಸುನ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಾಂಕ್ಡಾ ರಾಶಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಯಿಪಿಲಿ (ಗಾತ್ರಾಂತ್ ವಾಗಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಯಾ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ) ಗಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊಚ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಂಕ್ ಪಾರತ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಖಿಣಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಉರ್‍ಡಾಲೊ. ವಾಗಾಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಅಂರ್‍ದುನ್ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಜಾಳ್ ವೋಡ್ನ್ ವಾಗಾಚೆರ್ ಘಾಲೆಂ. ವಾಗ್ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕತಾನಾ ಬಡ್ಗ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಾರ್ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆ. ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘರ್‍ಚಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತಾಲಿಂ? ವಾಗ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಿಂನಿ ರಗತ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚೆಂ ಜೀಪ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಹೊ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.
…ಮ್ಹಜೊ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಹಾಂವ್ ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಜಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ತೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಾಹಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಭಾತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಿಕ್ ಧರ್‍ನ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್? ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್‍ಮರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಗಿಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್? ವರ್‍ಸಾ ವರ್‍ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಜಯ್ತ್ ಗುಂಡು ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಕೆಸರ್‌ಗದ್ದೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಾಕಾಚ್.

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ಲಾಂಬ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ರಾನಾಥಾವ್ನ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಥರಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಬಾಬಾನ್ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜತನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ… ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಫೊರಿನ್‌ಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ನಾಚಾತ್, ತಾಣೆಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ, ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಮಜಾ ದುಸ್ರಿಚ್.

ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಹೆಂ ಸ್ಥಾನ್
ಮೂಳಸ್ತಾನಾ, ದೇವಸ್ತಾನಾ
ಗುರುಸ್ತಾನಾ, ಸ್ತಾನಾಮಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಗಾಯ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಚೊಯ್ತಾಂ
ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಬಿತ್‌ಗೊ ತುಜಿಂ ಸ್ಥನಾಂ!
ವೊವೇ, ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ತಾಲಿಗಿ?
ಯಾ ಉಬಿ ರಾವುನ್ ಮುತ್ತಾಲಿಗಿ ವೊಕಾಲ್ ಬಾಯ್?
ವೊವೇ, ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪಳೆ ಕೆದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಗೊಂಡೆ
ನೊವ್ರೊ ಬಾಬ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ ದೆಕೊಂಕ್ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೆ!
ಹಿಂ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್‌ಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
***
ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್‌ಚ್ ಬಜಗೋಳಿಂತ್ ಕಾಂಬೊಳ್. ಕಾಂಬೊಳಾಕ್ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾಂಬೊಳ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡಾಚಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪೋಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಜಿಕ್ಲೊಚ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್‍ಸಾ, ಪ್ರಥಮ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕಕ್ಕಪದವು ಜಿನರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ, ಹಾಂತ್ರೊಟ್ಟು ಶಾಂತಿರಾಜ ಜಯ್ನಾಂಚೆ ರೆಡೆ ಪಾಟಿ ಪಡ್ಲೆ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಇಮಿಲಾ ಪರ್‍ಬುಚೆ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ವರ್‍ಸಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮುಕಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ ಚರಿತ್ರಾ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಜಾಗೊ ತೀರ್ ತಿರ್‍ಕುಟ್ ಜಾಲೊ. ಜಯ್ತ್ ಕುಟಮ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೆಂ. ಬಾಬ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ಆಮಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಕೊಣೆ? ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ನಿರ್‍ಣಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಜಾಗೊ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಮಿ ಬೊಂಬಯ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿಂಯಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಯಿ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಫಕತ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೇನಿ, ಹೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೆತಚ್ ರಾವ್. ಗದ್ಗದಿಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲೊಂನಾ!

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ಳೊಂ. ಚಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್‌ಚ್ ದಂದೊ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಪಂದ್ರಾ, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್‍ಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ, ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಶೆ, ಘರ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಪೂಣ್… ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಉದ್ವೇಗಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ’ಧುತ್ತ್’ ಕರ್‍ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ. ಶಿರಾ ಶಿರಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೊ ಚರ್‍ಲೊ. ಉದ್ವೇಗ್, ಉನ್ಮಾದ್ ದೀಸ್ ವೆತಾ ವೆತಾ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಲೆ. ಹೆ ಪಯ್ಶೆ, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಕಿಚಡ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್‌ಪಣ್… ಥುಕ್ಕ್… ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಭಿತರ್ ಚಿರ್‍ಮುಟ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ…  ವ್ಹಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್! ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್!

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬಜಗೋಳಿ ವೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ವಾಟ್. ಬಜಗೋಳಿ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಪೇಂಟ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಘಳಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ತರ್‌ಯಿ ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಬೊ ರಾವೊನ್‌ಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾತಿಯೆಚೊ ಮಾರೊಗ್ ವಚೊನ್ ಡಾಮರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಸ್ಸ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ದಿಗಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ದುಬಾವೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಮೂ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಮಾರ್ ಕಾಂಟೆ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿ ಗುಡಾ ಅಂಗಡ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ರುಕ್ಕಯ್ಯಾ ಆಚಾರಿಚೆಂ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ ಕರ್‍ಚೆ ಕೊಡ್ಕೆಂ? ಚಂದುಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಗಡಂಗ್ ದಿಸಾನಾಮೂ? ಶಿರಿಧರಾಚೆಂ ಸುರೆಚೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣ್ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲಾಂ? ಅರೇ… ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಫಕತ್ ರೂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೆಂ ರಾನ್‌ಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಗುಡೆಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್‌ಮೂ? ಪೂಣ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆಚ್ ಪಾಚ್ವೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ತೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ದೃಶ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಟೆರೆಸಾಚಿ ಘರಾಂ, ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಟಿ.ವಿ. ಎಂಟೆನಾಂ. ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯಿ ಉದೆಲಾಂ. ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚಿ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಗೊರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಖಂಚೆ ಕುಶಿನ್? ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವಿ ನದ್ರೆನ್ ದೆಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮ್ಹಾಕಾ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಪೊರ್‍ಬುಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚಾಜೆ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆತಾಂ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತುವೆಂ ಥಂಯ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಆಸಾ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚಿ ತುಕಾ ವಳಕ್ ಆಸಾ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಕೋಣ್ ಚೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಚೊ ಪೂತ್? ಹಾಂ, ಅಳೆ ವೊ ಥಂಯ್ ಬಾರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್. ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂವ್ಟಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ. ಭೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್‌ಯಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ. ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್.

ಕಾಂವ್ಟಾರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ತುಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬು ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಚರ್ ನಾ. ಅಳೆ ತ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾ ರಾನಾಂತ್ ಗುಡ್ಸುಲ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾವ್ತಾ. ಹಾಂ… ತುಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಸೂರಣ್ಣಾಕ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಗಿದಾಪರಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಸೂರಣ್ಣಾ ಆತಾಂ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟ್ಲೆ. ಉದಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ವಿಸ್ಕಿ ನಾಂವಾಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ರಾಯ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ಸೂರಣ್ಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ, ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊನ್, ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ರಾನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸವಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ದುಕ್ತಾಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಹ್ಯಾ ರಾನಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಭುತಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೂರಣ್ಣಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಂಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನ್. ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್ ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅವಾಜ್. ಚಿಕ್ಕೆ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್. ಸೂರಣ್ಣಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಅಳೆ, ಥಂಯ್ ಚಿಮ್ಣೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚೆಂ ಘರ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ. ತಾಣೆಂ ದಾಂತ್ ಖಿರ್‍ಲಿಲೆ ಆನಿ ಮಾತೆ ಖೊರ್‍ಪಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿಶಾರೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಿಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ನೋಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ದೋನ್ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕಿತ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾತಾನಾ ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೆಟೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಚ್ ಹಾಂವ್ ರುಕಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಕೋಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್? ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್. ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಆಕೃತ್ಯೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ.
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳೊ.
ಹಾಂವ್, ಸ್ಟೇನಿ. ಇಮಿಲಾಮಾಚೊ ಪೂತ್. ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೇನಿ? ಯೆ… ಯೆ ಭಿತರ್. ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊ. ವಣದಿಚೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮುಕಾಮಳಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಫಕತ್ ಮಾವ್ನ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ. ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಏಕ್ ಲುಂಗಿ. ಶಿರ್‍ಪುಟೊ ಜೀವ್. ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗಾಲ್, ದೊಳೆ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಗುಮ್ಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಧಡಂಗ್ ಜೀವ್? ಜಡಾಯೆಚೆ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚೆ ತೆ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಬಾವ್ಳೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕುಂದ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ ಪಾಂಯ್ ಕುಂಟೊನ್ ಚಲ್ತಾತ್‌ಮೂ? ವಾಗಾಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊರಿಯೊ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್! ಭುತಾಚೊ (?) ದುಕೊರ್, ಶಿಸರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಆಜ್ ಬಾಗ್ವಾಲಾಂಮೂ!? ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಗಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ಫುಮಾರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ಲೆಂ.

ಸ್ಟೇ…ಸ್ಟೇನಿ… ಹಾಂ… ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ! ಆಕ್ರೇಕ್ ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್! ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ! ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ.
ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್?

ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಖಂಯ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ? ದೊಳೆ ಪುಸಿತ್ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ.
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ?

ಉಫ್… ತಿ ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಕತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲವ್ಯಾಂ. ಘುಡಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿತ್ ಆಸಾ. ಘಡಿಯೆನ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಕೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಉಟ್ಲೊಚ್.
ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಪೂರಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಚಾಕೊಂಕ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಯಾ ಚಟ್ನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.
ಪೂಣ್ ತೊ ಆಯ್ಕಾತಾ ಖಂಯ್? ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಚೊ ಹುರುಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಚ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣಾಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಲೊ.

ಪರತ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಿಸ್ಟ್‌ವೋಚ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ವೋಚ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಹಿ ಬೋತ್ಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ! ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತುಜಿಂ ಪದಾಂ ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಉದ್ವೇಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊನಾ. ಫಕತ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್, ನಿರ್ಜೀವ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತೊ ಕಾಳ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂರಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಲಾಂ!
ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಎಕಾ ದಿಸವ್ಣೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ.
ದೋನ್‌ಯಿ ಗ್ಲಾಸಾಂಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ವೊತುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ತುಂ ಸಾಂಗ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಖಬಾರ್. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ
ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ! ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಎಕೆಕ್ ಫಾತೊರ್, ಮೂಟ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಸಮೇತ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ! ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್, ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲೊಚ್ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ಪಳೆ, ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಆತಾಂ ಅವಯ್ ಬಾಪುಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಗೊ ಪಣ್ಗಿಲ್. ನಾ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್, ನಾ ತೋಟ್, ನಾ ರೆಡೆ ಗಾಯ್ರಾಂ, ನಾ ಶಿಕಾರಿ. ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊಯಿ ಪಣ್ಗಿಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಲಾ. ಪೂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂ ಚಲಯ್ತಾತ್. ವಿಂಚಾ, ಶಬ್ಬಾ, ಲೆನ್ಸಿ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು… ನಾ… ತೆ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಂತ್. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತುಜೆ ಪರಿಂಚ್. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಚಾಂಪೆರಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ನಾನಿಲಾಂ, ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಹುಕ್ರ್ರಟ್ಟೆ ನಿರ್‍ನಾಮ್ ಜಾಲಾಂ ಸ್ಟೇನಿ. ಬೊಲ್ತೊಚ್ ಗಾಂವ್ ಉದೆಲಾ. ಭರ್‍ಪೂರ್ ಗಡಂಗಾ, ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆ ಖೆಳ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಲೋಕ್ ಆಳ್ಶಿ ಜಾಲಾ. ಬೆವ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ದುಕೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ.

ಪೂಣ್ ಸ್ಟೇನಿ, ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ಪಳೆ! ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಆದ್ಲೊಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ. ಹೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ರುಜ್ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಮ್ಹಜೆ ನಶಿಬ್. ತುಂ ಹಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿ ವರ್ಸಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ವಾರೆಂ ಹಿಶಿನ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಚೆ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊಂ. ಖೂಬ್ ಘೊಳ್ತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಪಡ್ಲೊಂ. ಪಾಟ್ಲೆ ರೆಡೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೆ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ವಕ್ತಾಂ ಕೆಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ಸಾರ್‍ಕೆ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘಾಯ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಖೊರೆಂ ಧರ್‍ನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಪಾಂಗ್ ಜಾಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪರತ್ ಸುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ತುಂ ತುಜೆ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾಯ್!

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್! ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ಆವಸ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ದೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಮಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಲೊಂ! ಹಾಂ! ಪಿಸೊ ಜಾತಾಲೊಂ! ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ?  ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ್‍ತಿ, ಕಪಟಿ, ಮೊಸ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲೊಂದಿತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಾನಾ. ಹಾಂಗಾ ರೂಕ್, ರಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆದ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆಸಾ. ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಖುಶ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ದೋಗ್ ಪೆಟೆ ಆಸಾತ್. ಕುರಾ ಆನಿ ಮೋತಿ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್‌ಚೆಂಚ್ ಭಿಂ ತೆ!

ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್ ತರ್?

ದೇವ್ ಆಸಾ. ಕಾಟಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಪೊಸುನ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪೆಟೆ ಹಳ್ತಾಚೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಸೊಂಸೆ, ಚಿತಾಳ್, ಪಾರ್‍ವೆ ಧರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ತುಜಿ ಗಜಾಲ್…

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಪದಾಂಯಿ ಮ್ಹಳಿಂ. ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೇವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ ವೋರ್ ಮದ್ಯಾನೆಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ನಿದ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಫುಡ್ಲೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆಂತ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಳ್ಳೆಕ್  ಹಳ್ಳಿಚ್ ಭೊಂವ್ಲೊಂ. ನಂಯ್, ವಾಳ್, ಅಂಬಿದಗುಂಡಿ, ಬಾರಾಗುಂಡಿ, ಸಗ್ಳೆಂ ರಾನ್ ಭೊಂವ್ಲೊ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್‌ಯಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವರ್‍ಣಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು, ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಜಾಗೆ ವಿಕ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳಿ…

ತೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಡೊಂಜಿ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಭಾಜುನ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಡಿ ಕರ್‍ನ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಘಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
ಅರೇ ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್? ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಬರೆಂ. ತುಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ತುಕಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಪೂಣ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊನಾಂಯ್. ವ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಕುಂಬು ಜಾತಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಹ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಕಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಯ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ! ತುಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಜಾಯ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಂ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಘರ್. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾನ್, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ನಂಯ್, ವ್ಹಾಳ್, ಗುಂಡಿಯೊ! ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆಡೆ, ಗಾಯ್ರಾಂ, ವಾಸ್ರಾಂ, ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಯೊ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೆತಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಕರಯ್ತಲೊಂ. ಪರತ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಜಾತಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಯೆತಲಿ, ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಸುಂಕ್ ಆಸಾ. ವೊರಾಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ!.
ಹಾಂ! ಹೆಂ ಸತ್‌ಗಿ? ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂ!

ಸರ್ವ್ ತುಜೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಪರತ್ ಆದ್ಲೆಂ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಚ್ ಜಾತಲಿ.
ಖಂಡಿತ್ ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲಿಂ. ಬೊಂಬಯ್‌ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಕ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಒಪ್ರೆಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್‍ನ್ ತೊ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಸವೆಂ ತೊ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಖೂಬ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.
ವ್ಹಯ್! ಪರತ್ ದುಸ್ರೊ ಅವಸ್ವರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ನವಿ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಸುರು ಜಾಲಿ…
*****

ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಮಟ್ವಿ ಟಪ್ಪಣಿ:
“ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ನಮೋ ನಮಃ”

ದುಶ್ಟ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡ, ಮಹಿಶಾಸುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುನ್ ‘ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ – ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷೆ’ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಂಗೊಣೆಚ್ಯಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಥಾನಕಾಚ್ಯಾ ‘ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾ ಗಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಈಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ವಾ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆಕ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸವೆಂ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಅದಮ್ಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ತರ್‌ಯಿ ‘ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ’ಚ್ಯಾ ದಶಾವತಾರಾಂನಿ ಹೊ ಇಕ್ರಾವೊ ನಕ್ಕುರಾವತಾರ್ ಕಸೊ ಘುಸ್ಲೊಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ-ಮದ್ದಳೆಚೆಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಅತಿಶಯ್ ನಾ. ಆಸುಂ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಕ್ಕುರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಹಜ್‌ಚ್. ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ – ಹೆಂ ಕಥಾನಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ‘ನಕ್ಕುರ’ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ನರಪ್ರಾಣಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್‌ಯಿ ಅಸಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ತಾತ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ವ್ಹಯ್, ಜರೂರ್ ದವರ್‍ತಾತ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಹಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬೊಗ್ಗುರ ಹಾಕಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಧನಿ, ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪೆಂಕಡ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ನಮ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, “ನಾಂವಾಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಕರ್‍ಮಾಂ ಆಸಾತ್? ನ… ನ… ನಕ್ಕುರ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್.” ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಧನ್ಯಾಚಿ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಗ್ಗುರಾನ್ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ… ಹಾಂ… ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ನರಪ್ರಾಣಿಕ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಅಂತೆಯೇ ವಾಚಕ ಮಹಾಶಯನೇ, ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು ಆಲಿಸುವಂತನಾಗು…

ಮಹಾತ್ಮೆಚೊ ಆರಂಭ್:
ಕಾರ್ತಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆಕೇರ್, ಬೊಂತೆಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಬ್. ಕಾರ್ತಿ ಬೆಳೆಂ ‘ಎಣೆಲ್ದಾಕೆಯ್’ಚೆಂ ಲುಂವಪ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಬಯ್ಲಾಂನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಕೊಸಪ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚೊ ಕಾಳ್. ಹೊ ಕಾಳ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಇಸೇಸ್ ‘ಸಿ‌ಆನಿ’ಚೊ ಕಾಳ್. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರಾಂಚ್ಯಾ ತಣಾಂತ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಗೊಂಕುರು ಮಾಣ್ಕೆ (ಬೆಬೆ) ತಶೆಂಚ್ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೆ-ದೆಂಕ್ಳೆ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಹತ್ತರ್ ಕಾಮಾಕ್ ತೆ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ‘ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್’ಚ್ ಸಯ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಮೇವು’ (ಖಾಣ್) ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಮುಂಡೇವ್ (ಬೊಣೊಂಗ್) ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾಡೊಂಜಿ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚಿ, ಪಟ್ಟೆಕುಚ್ಚಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುಕೆ ಸವೆಂ ರಾಜಾರೋಶಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ‘ಮೇವು’ ಉಡವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೊ ಆಯಿನ್ನ್ ಕಾಳ್…
…ತಶೆಂ  ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವೃತ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಚಾರ್ ತಾಚೆಂ. ‘ಕಾಫಿನಾ ತೋಟಾ’ ಗಿಗಾ ಪರ್‍ಬುಗೆರ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆಂ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸೂಕ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ವಾಂಕ್ಡೊಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಥೊಂಟೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಚೊಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ‘ಚೊಂಟೆ ನಕ್ಕುರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಕೆಲಿ ನಾ…

…ಆಜ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳೆಕ್ ಆಜ್ ವಿಶೇಸ್ ದೀಸ್. ಆಜ್ ವರ್‍ಸಾವಾರ್‌ಚೊ ಜಾತ್ರೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್, ವಿಕುನ್ ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿಜೆ. ಚುಮು ಚುಮು ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖೊರೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಾರ್‍ಯಾ ಮುಟ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಸ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಜೀವ್ ಜೀವ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಚೆ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡ್ಪಾಕ್ ಶಿರ್‍ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿಲೆಂ (ಇಂದಾ ತಾಳಿಯೆಚಿ ಬೊಡಿ) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಲಿ ಗರಿ, ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯೊ ತಂಗಿಸಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಗರಿಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಆಜೂನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ. ಜಾತ್ರ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಜಾ. ಆಜ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಚಾ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರಾರಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾ ಗಾದ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಬಿಳಾಂ, ಮಾಟಿಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದೆಂಕ್ಳೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ನಾ! ಗರಿಯೆಕ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂತಾನಾಕ್ ಯೆಟಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾಲೊ.

“ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ಚೆ. ಖಂಯ್ ಭಂಗ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಾಯ್?” ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ಂತ್ (ಉದ್ಕಾ ಗುಂಡಿ) ಮಾಣ್ಕೆ ಧರ್‍ಚೆಚ್ ಬರೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಮೆರೆ ಕೊನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಿಲಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಕಡಲ ಕೊಂಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಿಲಾನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

“ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಆಸಾಯ್ ನಕ್ಕುರಣ್ಣ? ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂಗಿ?”

“ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟಿನ್? ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂತಾನ್‌ಚ್ ಮುತ್ವೊನ್ ಗೆಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂ, ಸೊಡ್ತೆಕ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಯೇಜೆ ಮಾರಾಯಾ. ದೂದ್ (ಜುಗಾರ್) ಬಾಂದುಂಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಬಾಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಜಾತಿತ್. ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮಯ್ನೆ ತೀನ್ ಜಾಲೆ.”

“ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪಳೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೊ. ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಮಾಸಾಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್. ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ… ಸೊಡ್… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಲ್ ಎಕೇಕ್ ಮುಟ್ಟಿ ಸುರ್ ಮಾರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್.” ಮಾಯಿಲಾ ಮುಸುಮುಸು ಕರ್‍ನ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ದೊಗ್‌ಯಿ ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಚ್ಯಾ ಸುರೆ ಗಡಂಗಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೆ.

ಗಡಂಗಾಂತ್ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಸಾದ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾವಿಶಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗೊಣೆಚೊ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ – ‘ಇಸ್ಣು’ ಮಾಹಾತ್ಮೆ’ವಿಶಿಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಮಾಯಿಲಾನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿವಯಿಲ್ಲಿ ಸುರೆಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಕರ್‍ನ್ ಗರಿ ಆನಿ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ‘ಪರ್ಕಟ್ ಬಾಯಿ’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಮುಕಾರ್ ಉದೆಲೊ.

“ಹೋಯ್ ನಕ್ಕುರ… ಗರಿ ಘಾಲಿವೇ? ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲೆಂಗಿ?”

ನಕ್ಕುರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರಿ ಕಶ್ಟ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಉತ್ರಾಂಚೊ ಫಾರ್ ಕಸೊ ಮಾರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

“ಇಶ್ಶೀ… ತುಂ ಬೂಸ್ ಮಾರಾಯಾ. ತುಂ ಫಕತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಲಾಯೆಕ್. ಶೆಂಡಿಯೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಚಾರ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆಯ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ.

ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

“ಜೂನ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ತರ್‍ನೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್‌ಯಿ ಗರಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ‘ಮೇವು’ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರಿ ಚಾಬಾಜೆಚ್ ಪಳೆ. ಆಸೊಂ… ಆಸೊಂ… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕರ್” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಗಡಂಗಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರತ್ ‘ಪುಸ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

ಆತಾಂಚ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಚೆಂಚುನ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲೊ ಚೊಂಟೊ ಪಾಂಯ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಡೆನ್ ಆಪುಣ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೂಖ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಗಿಳಿತ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಪರತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡೆಶ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಅಸಾ. ಖೊಮ್ಟಾಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಕೊರಪುಲ್ ಅಜ್ಜಿ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ನರಸಿಂಹ್ ಪೈಕುಲ್, ಘುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ನಾಗಣ್ಣ… ಅಶೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡೆಯ್ ಹುಮಿಣ್ಯಾಂ ರುಪಾರ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಉಲಯಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ವಾ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ನಾ. ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್‌ಯಿ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ.

ಸದಾಂಯ್ ತಿಳುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಲ್ಲಂತ್ ಆಜ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಬೆಬೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮನೋ ಪರಿಗತ್ ಖಿಣಾನ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಪಲ್ಲಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ‘ಗಬಕ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ದೋನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಂಗಿಸ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆಂ ಸುತ್) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಗರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಗುಂತ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತೊ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿಂ ತದೇಕತೆನ್ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ದೋನ್-ತೀನ್ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾಂದೆಗೆನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಒಂಟಿ (ಎಕ್ಸುರೆ) ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೆಚಿ ಶಿಮ್ಟಿಯಿ ಹಾಚೆ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲಿ ನಾ. ಫುಡ್ಲೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾ ಸವೆಂ ತಂಗಿಸ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉಡವ್ನ್ ಸುತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪೊಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ನ್ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ರಾಕ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಬಡಯಿತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್, ಭುಕೆನ್, ಮಸ್ತೆನ್ ಗಿಳ್ಚೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ… ಅರೇ ಹಾಂ… ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಕ್ ವಿಕಿಜೆ. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಫೊರಿನ್ ಪೊರ್‍ಬುಲ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಉರಿಯ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಳಾಕ್ ವರಿಜೆ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ‘ದೂದು’ ಬಾಂದಿಜೆ. ಹಾಚೆ ಆದಿಂಯ್ ಸಾತ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯ ದಿಸಾಚ್ ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಬಂಟ’ (ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ) ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಜ್‌ಯಿ ಪಾಡ್ಯಚ್. ಆಜ್‌ಯಿ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ‘ವೊಟ್ಟೆ’ (ಮೆಲ್ಲೊ ವಾ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ) ಕೋರಿಚೆ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಚಾಬಾಜೆ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ-ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ ದೊಳೆಭರ್ ಪಳಯ್ಜೆ…

…ಆತಾಂ ಸುರ್‍ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹಲ್ಕಟ್ ಖಂಚೆ… ಆರ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಮಾರುಂಕ್ ನಾಮೂ?… ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾಂತ್‌ಮೂ?… ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉದಾರೊಚ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನಿರಾಶೆಚೊ ದೀರ್ಘ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಭೇಸ್ ಜಾಲೆಂ… ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಲಾಗನಾ. ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಝಳ್ಕನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಗಿ ಆಲೊಚನ್ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಿಟ್‌ಆವ್ಟಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಫೊರಿನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ.
“ರೊಬಟ ನಾಗೆರೆಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು” ಲಾಗಿಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಿಲೆ.

“ಕಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಮಾಡೊಂಜೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲಾಂ” ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ.
ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಕೀಗತ್ ವಿವರಿಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್‍ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಧರ್‍ಣ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಚ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪರ್‍ಬುನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.

“ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಆಸಾ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಚ್‌ರೇ ನಕ್ಕುರಾ” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ಆತಾಂ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಸ್ಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಚಾ ದೀವ್ನ್, ಪಯ್ಶೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಲೋವ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಘೆ ಹೆ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಪೊರ್‍ಬುಲೆಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆನಿ ಹೆ ಶೆಂಬೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಚಾಕ್… ಹಾಂ… ಪರ್‍ಬು ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಶೀದಾ ಚಲ್.”

ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಅವೆಕ್ತ್ ಭ್ಯೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲೊ. ಪರ್‍ಬುಲ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿಯ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆ ದೆಕ್ಲಾಂ! ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪಾಪಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ! ಕಾಂಯ್ ತರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರೀಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಣ್ಕೊ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾನ್ ಹಾಕಾ ಘಡಿಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಪರತ್ ತಿಣೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕ್ಕಾ ಆನಿ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿವಿಶಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖಬ್ರೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಯ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಕ್ಕುರ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರ್‍ಲಿಪ್ತ್. ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಇತ್ಲಿಚ್ –
“ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚೆ ಗರಿಯೆಕ್ ಚರ್‍ಬೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಯಾ!”

…ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ಬಯ್ಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತತಾನಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಪರತ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಸಮಾದಾನ್ ಜಾತಚ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಫಟಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಸಲೊಗಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಖಣಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಖರ್‍ಚಾಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆ. ದಾಕ್ಶೆನಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಚೊ ನೋಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಧೋ ಕರ್‍ನ್ ವೊತಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘಡ್ಗಡೊ, ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ವೊತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಮಧೆಗಾತ್‌ಯಿ ಹಾಣೆಂ ಉಬೆಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆನಿಲ್ ಅರ್‍ದೆಂಕುರೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುತೂಹಲಾನ್ ನಕ್ಕುರ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಳ್ತಾ ತರ್, ತೀನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಶ್ಹೆರಾಥಾವ್ನ್ ವರ್‍ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚೆರಮ್ಮ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ! ಸಾವಿತ್ರಿ ಟಿಚೆರ್‌ಯಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್, ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ… ಛಿ… ಛಿ… ತೀಳ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾಕ್. ಪೂಣ್ ಶನಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ವಾ ಟಿಚೆರಿನ್ ಹಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಫುಡ್ವೆಂ  ಸಮಾ ಕರಿತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಥೊಡೆ ನೋಟ್ ಚೆಪ್‌ಲ್ಲೆ.

“ನಕ್ಕುರಾ, ತುಂ ಸತೆವಂತ್ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲಿಸೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್‍ವಸೊ… ಹಾಂ…

ತುಜೆ ಗರ್‍ಜೆ ವೆಳಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತೇ ರಾವ್. ದಾಕ್ಷೆನಾಕಾ. ಖಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ.”

ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜಾತ್ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಜೂನ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ಭೆಟೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್‍ಜ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಘುಟ್ ಫೊಡ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ನಾ!

…ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಎಕಾ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಓಹೋ… ಹೋ… ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾ?… ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲಾಯ್!… ಯೆ ಯೆ ಬಸ್… ಘರಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಲೆಕಾವರ್‍ತಿ ನಮ್ರತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ… ಮಾಸ್ಟ್ರೇ, ಹಳ್ಳೆಚೊ ಜಾತ್ರೊ ಪಳೆಯಾ. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಜೊಡಿ ವಸ್ತುರ್ ಘೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಏಕ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.

“ರೀಣ್? ಆನಿ ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ?… ಛೆ… ಖಂಯ್ ತರೀ ಆಸಾವೇ? ರಾವ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆತ್ತಾಂ” ಮಾಸ್ತೆರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ನೋಟ್ ಚೆಪ್ಲೆ ತಾಣೆ.

“ಹಾಂತುಂ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಘೆ ಆನಿ… ಹಾಂ… ಹೆ ಕಾಂಯ್ ರೀಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಕಾತ್. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಮಾಸ್ತೆರಾಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಬ್ಯಾರಿಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ವ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಸಾಯ್ಬ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಾಣ್ಣೊಜಿಚ್ ಸಯ್. ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಹೆರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್.
ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬಿಯೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹಾಣೆ ಫಟಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವಸ್ತುರಾಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ತರ್‍ನಿಂ, ಪರ್‍ನಿಂ, ಕುಸ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪರ್‍ಕಟ್ ನಾಲಾಯ್’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ನೇಜಿ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬ್ಯಾರಿವಿಶಿಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುಕ್ ಏಕ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕಾಪಡ್, ಧುವ್ ಯಮುನಾಕ್ ಏಕ್ ಸೂಡಿದಾರ (ಚೂಡಿದಾರ್) ಆಂಗ್ಲೆಂ ಮೊಲಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ… ಆಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ತ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂಗಾಯ್? ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಪುಣ್ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಪಯ್ಶೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಘೊಳಾಜೆ. ಘೊಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಸಮಾ ನಾ… ಕ್ರಮೇಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುನ್‌ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೂಸು ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಯ್ ಮಯ್ನೆ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಘೊಳ್ತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುಕಡೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ರೀಣ್ ಆಜೂನ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಮುನಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ಗುತ್ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಧನಿ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಅಚಾನಕ್, ಕೂಸು ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಯಮುನಾಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಸಯ್ತಾತ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ? ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರುಂದಿ.”

ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಯಮುನಾಯ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ಘೊಳ್ತಾಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ದೀಸ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೂಸುನ್ ಘೊವಾಕ್ ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ, ಪುರ್‍ಪುರ್‍ಚೆಂ, ಹಿಣ್ಸುಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಪುರ್‍ಪುರೆ, ಹಿಣ್ಸೊಣೆಂ ವಿಶಿಂ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

…ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾತಾವರಣ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೂಸುಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ, ಪುರ್‍ಪುರೆ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ! ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ರಾಗ್, ಶಿಣ್, ಹಿಣ್ಸೊಣ್ಯಾಕ್ ಪೂರ್‍ಣ್ ವಿರಾಮ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ! ಸಂಕರಭಟ್ರುಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರುಕ್ಕುಬಾಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಮನಿಸ್. ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕಶ್ಟುಂಚಿ ತಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವೊನ್ ಗೊಟಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಹಾಲಾಂ-ಹುಲಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಭಟ್ರುಗೆರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುನ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲಾಂ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್ ಕೆಲಾ, ತೊಟಾ ಬದ್ಲೆಕ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆವಯ್ ಧುವೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ….

…ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಗರಿ, ಪೊತೆಂ ಆನಿ ಮೊಡ್ಕಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚಿಂ ಬಾರಾ ವ್ಹಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಂಗ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಕೆಂಪು ಉರಿಯ ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ “ರೈಟ್‌ಪೋಯಿ ರಣರಂಗೋಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಆತುರಾಯ್, ಉಮಾಳೆ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ನಿಂವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಕೂಸು ಜಯ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ತರ್ ಧುವ್ ಯಮುನಾ ನವೆಂ ನವೆಂಚ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಡರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾಲೆಂ. ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಾತ್‌ಭಾಶೆನ್ ಧುವೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ದಿಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂ-ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರಾ ರಂಗಾಚಿಂ ನಗಾಂ! ಬೊವ್‌ಶಾ ಭಾಂಗಾರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ!

ಪೊಟ್ಲೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಧುವ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾತ್ ತೆಂ ಹೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಉತ್ಸವಾ ಲೆಕಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮಹಾಪೂಜೆ, ದರ್‍ಶನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ಜಾತ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ನಕ್ಕುರ ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ವೆತಾ. ಹಿ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್.

ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪ, ಕೊರಪೊಲಜ್ಜಿ, ಕೊರಗಜ್ಜ, ಪೈಕುಲ್, ಮಾಯಿಲಾ, ನಾಗಣ್ಣಾಚಿಂ ಹುಮಿಣ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಯಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್, ನಾಲಿಸಾಯ್, ಅಸಹಾಯಕತಾ ಮತಿಂತ್ ಆವೃತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಪೊಟ್‌ಯಿ ಚುರುಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಜೇವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ….

..ಪರತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ! ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ‘ಧಿಡ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಉಟೊನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ನಿರಂತರ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉರಿಯಾಕ್ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ‘ಕೊಟೊ ಕೊಟೊ’ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಸ್ ಫಾಲ್ಚೊ ಉರಿಯಾ ಆತಾಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಆರಾಬಾಯೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಅಪಶಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಭಾರಿ ಹಂಕಾರಾನ್, ಚರ್‍ಬೆನ್ ಭರ್‍ಲಾಯ್. ತುಕಾ ಆಜ್ ಬಾಂದುನ್‌ಚ್ ಸುದ್ದ್.” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಖಳಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಅಂತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್:
ದೀಸ್ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾ-ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಂಬೊ ನಾ! ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ರುವಿ ನಾ! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಕಾಟಾಂನಿ ವಿರೋಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಉರಿಯ ಆಜ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿರೋದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡಲ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ! ಕೊಂಬೊಯ್ ಗೆಲೊ, ಪಯ್ಶೆಯ್ ಗೆಲೆ. ಪೂಣ್ ಸಾಂತ್ವನಾ ರುಪಾರ್ ಮಾಯಿಲಾ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸೊರೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ ನಾ.

ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಗುಡುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾಂದಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಸ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಪರ್‍ಮಳ್, ಭೊವ್‌ಶಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಮಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹರ್‍ಶೆಂ ಕೊಂಬೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಜ್ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಧುವ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ.
ನಕ್ಕುರ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಉಕಟೆಂ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಉರಿಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂತ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಖಳಾಕಡೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ!

“ಹೋಯ್, ನಕ್ಕುರಣ್ಣ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುಂ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತ್‌ಚ್ ಸಯ್.”

“ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್, ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ!”

“ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ ವಚೊನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ನಳೆ ಪಡ್ತಾತ್‌ಗೀ ನಾ ಪಳೆಯಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕವಡೆ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ!”

…ಛೆಕ್ಕ್… ಬೊಡ್ಕಿಚೆ ಪೂತ್… ಹಾಂಕಾಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹರ್ಶೆಂ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವೊಪಾರಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಬೊಗೊಳ್ತಾತ್… ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್ಡ ಮತಿಕ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಅಸಹಾಯಕತೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಭುಮಿರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದಾಟಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‌ಚ್ ಅಂತರ್‌ಮುಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆವಾಜ್ ಎಕಾಚ್ಫಾಣೆಂ ಧಲೊನ್ ಧಲೊನ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ.
“ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರ್ರ್‌ಟರ್ರ್ ಟಕ್” ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್!

ಆತಾಂ ಘಡ್ಬೊಡೊನ್ ಉಟುನ್ ನಕ್ಕುರ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

…ಧುವ್ ಯಮುನಾನ್ ಶಿರೊತೆರ್ ವಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್-ಪೊಳಿಯೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಮಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಆಟಾಕ್ ವೆತಾಂವ್. ತುಂ ಯೇನಾಯ್‌ಗೀ ಅಪ್ಪ?” ಆಪ್ಣೆಂ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಯಮುನಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್! ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಪ್ರಾಣ್‌ಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಯಮುನಾಕ್‌ಯಿ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ವಚಾ, ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

…ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆವಯ್-ಧುವಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ನಕ್ಕುರಾಯಿ ಆಟ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.
ದಿವ್ಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಅಲಂಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಗುತ್ತಾಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತಿಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ತಿ, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ, ದಿವ್ಳಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಅರ್ಚಕ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ರು… ಹೆ ತೆ ಮ್ಹಣ್ ವೆದಿರ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ವೆದಿ ದೆಗೆರ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ ಸಿನೆಮಾ ನಾಯಕಾಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪೋಜ್ ದಿತಾಲೆ!

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಟ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ. ಮಯ್ದಾನ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾ ಜಮೊ. ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೊ ಧರ್‍ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ! ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು ಜಾಂವ್ದಿ, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಝಳ್ಕಾಲಿಂನಾಂತ್! ಎಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಆವಯ್-ಧುವೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಆಕ್ರೇಕ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ದೊಳೆ ವೊಳಾಯಿತ್ ಮುಕ್ಲೆ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೆ ಬಸ್ಕೆಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಶೆರಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ… ಹಾಂ… ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸಮೇತ್!

…ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ… ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ವ್ಹಾಜಾಲಾಗ್ಲೊ.

“ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಆಹ್-ಹಾಹ್! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ!!!”

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜೊವ್ಳೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಚೊ, ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಸವೆಂ, ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ!

ಮಹಾತ್ಮೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್:
ಚಂಡ-ಮುಂಡ-ಮಹಿಷಾಸುರಾಂಚೊ ಅಟ್ಟಹಾಸ್; ಶ್ರೀದೇವಿ ದೈವಿಕ್ ಮಯ್ಮೆಭರಿತ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಕತ್! ದುಶ್ಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ-ಕಂಸ-ರಾವಣಾಂಚೊ ಹಂಕಾರ್, ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್. ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ-ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ… ಅಶೆಂ ಬಯಲಾಟ ಆಕೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಖೆಳ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ನಕ್ಕುರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಗರಿಯೊ ಆನಿ ಶಿಲ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಚ್ ಸಯ್! ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೀನ್ ದೆಂಕ್ಳೆ ಮಾತ್ಯೆ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ! ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಶಾಂಭವಿ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗರಿ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಗುಂತುನ್ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಉದ್ಕಾಕುಶಿನ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ದೆಕ್ತಾ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ!? ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾತ್! ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾ ತೆಣೆಂಯ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಪಿಲಿಕುಚ್ಚ್ಯೊಯಿ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್! ತರ್ ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಿಘಂಟ್!

…ಗರಿ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ್… ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…
‘ಫಟ್! ಫಟಾಲ್ಲ್!’ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡೊಂಜಿನ್ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ!
…ಆತಾಂ ತಂಗಿಸ್ ನೀಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

‘ರಪ ರಪ’ ಕರ್‍ನ್ ತಂಗಿಸ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಣೆ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ಮನ್ಶಾ ಆಕೃತಿ! ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್! ಉದಾರೆಂಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ತೆಂಚ್ ತೆಂ! ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್, ಮುಕಾಮಳ್, ಪಿಂಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೂಡಿದಾರ! ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಯಮುನಾ!

ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ…. ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ … ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಆತಾಂ ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಉದ್ಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೋರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತಾರಕ್ ಸ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಡಿಂತ್ ಆವೇಶ್ ಭರಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್‍ವಾಂಗ್ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವರ್‍ಣಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದುಶ್ಟ್ ಆಕೃತ್ಯೊ ಉದೆಲಾಗ್ಲ್ಯೊ! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ, ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ, ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ!!

…ನಕ್ಕುರಾಚೊ ಆವೇಶ್ ಆತಾಂ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ. “ಹ್ಹಾ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹೋಯ್!” ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಪರಿಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾರ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಳಿ ದೇವಿನ್ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಾಲ್ನ್, ಉಗ್ರನರಸಿಂಹಾನ್ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆವೇಶಾನ್ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಲಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ.
ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…

ಹರ್‍ದ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂಚ್ ‘ಕಸ್ಕ್’ ಜಾಲೆಂ! ಫುಡ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ! ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗರಿಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಳೆನ್ ಉಡ್ಡೊನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ!
*****

ಫರಾರಿ ಆವಯ್

ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಮೇಟ್ರನಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಕಾಡ್ನ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಅಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದನ್ಪಾರಾ ಬಾರಾ ಜಾತಾತ್. ಆಜ್ ದೋಗ್ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ಸ್ ರಜೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಪರೇಶನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾರ್ಡಾಚೊ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ ಸುರೆಶಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಚಡಾವತ್ ಸಿಬಂದಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚಿ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂ, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಕಾಮಾನ್ ವೆಚಿಂ ನರ್ಸಾಂ, ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿಬಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ವಿಶೇಷ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಪೇಶಂಟ್ ಡಿಪಾರ್‍ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಮುಯಾಂಪರಿ ಹೆಣೆತೆಣೆ ವೆತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್, ವಾರ್ಡಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿತ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಕ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಸಾಂಗಾತಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಅನಿ ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಗಡ್ಬಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್, ಘರಾ ಯಾ ಆಮಿ.

ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ನರ್ಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಚಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ, ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ … ಪಾಟಿಂ ಯಾ ಆಮಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾತ್ತಾಲಿ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತರೀ ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಷೆನ್ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕೇಸ್ ಅನ್‌ಯೂಸುವಲ್, ಮೇಡಮ್! ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ತಿಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕರ್‍ತಾ! ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ತೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್!

ತಾಂಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಮೆಳ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಫೋನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. ಡಾ| ಕೇಶವಾಚೊ ತಾಳೊ.

ಆಜ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ತಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆನ್ ಎಲ್ಡರ್‍ಲಿ ಲೇಡಿ ಇಜ್ ಫೊರ್ಸ್‌ಡ್ ಟು ಎಬಾರ್ಟ್.
ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಸ್ ಚಲ್ತಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರುಂದಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ದೀಂವ್ದಿತ್.
ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಸೊನ್ ಪರತ್ ವಾರ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಸಾ. ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಇಲ್ಲೊಚೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಎಕೆಕ್ ಬಾಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ಅಯ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಗಲಾಟೊ ಅನಿಕೀ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚೊ ಗಲಾಟೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಭಂವ್ತಣಿಚೆ ಸಂದರ್ಶಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಜಮೊನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಾಲಿಂ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೇಟ್ರನ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೊ. ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ.

ಏನಾಗ್ತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಮಂಡಾಯೆಕ್ ಭಿತರ್ ಮೌನ್ ಪಾಸಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಮ್ಮಾ, ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ” ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪರಾತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೂತ್ ಅನಿ ಧುವ್ ಉಭೆಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಧುವೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ಸ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲ್ಯಾಂವ್. ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣ್ ದೊಗಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ತಾಂಚೆ ಘರ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾರ್ವತಿ. ತಿಕಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಧುವ್ ಟಿಚೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಪೂತ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಎಟೆಂಡರ್. ಅನಿ ದೊಗಾಂ ಧುವೊ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್-ಟಿಚೆರಿಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ನವ್ರೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಗೆಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಖಂಚಾಗಿ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ ಖಂಯ್.

ಪಾರ್ವತಿಚೊ ಘೊವ್ ಕೃಷಿಕ್. ತಾಂಕಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಅಸಾ. ಗಾದೆ, ಮಾಡಿ, ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತತ್ವಾರ್ ನಾ. ಹಳ್ಳೆಚೊ ಕೃಷಿಕ್ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲಾಂ. ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸಾಂ.

ಮೇಡಮ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಹಿನೊ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕಶೆಂ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ, ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದಯಾಕರ್‍ನ್ ತಿಕಾ ಡಿ ಎಂಡ್ ಸಿ ಕರಾ ಪಾರ್ವತಿಚಿ ಧುವ್ ವಿನಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಚ್ಯೊ ಕೇಸಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನವ್ಯೊ ನ್ಹಂಯ್. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಂ ಜಾತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಎಬಾರ್ಶನಾಂಕ್ ಜೊಡಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಯೆತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೆಸ್ ರೀತಿನ್ ಗಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ನೈಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿಯೊ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೇಮಿನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ನಾರಾನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್‍ನ್ ಮೋಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವರ್ನಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಬಾಳ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಯಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಪಿತ್ ರಿತಿನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ನರ್ಸಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಶ್ರಮಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ವತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಧುವೆನ್ಂಚ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಮಿಯ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಚ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಅಮಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಧೈರ್ ದಿಲಾಂ. ಅಳೆಬಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಸ್ತಾಂ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾಂತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಥಂಯ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್‌ಮೂ? ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ತುಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾಶಿ. ಪರತ್ ಪರತ್ ಯೆತಾಯ್ಗಿ ಹಾಂಗಾ? ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಹಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಯಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ. ಮುಖಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕೊಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಪುಣಿ ವಾಪರಾ. ಪುಣ್ ಖುನಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾ ಅವಯಾಂನಿ ಆಪರೇಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಸೈತ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೆನ್ಕಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾವಾಲಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಕಾರಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಅಪವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ, ತಾಕಾ ನೊವ್ರೊ ನಾಂಗಿ? ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಯ್ತಾಯ್?

ತಾಂಕಾ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಖೈಂ… ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಸುನೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಚಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರಾ… ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಅಮಿ ಹಾಂಗಾ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಸುನೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲೊಗಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಿನೊಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಅಟ್ರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚಲಿ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಚೊ ಮಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸುನೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಅಸಾ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್? ಚಲ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಲಿ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಂ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಆನಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ತುಮ್ಚಿ ನರ್ಸಾಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಂಕ್ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿ ಮಸ್ತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪಾರ್ವತಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಅನಿ ಪುತಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಅಳೆ, ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾರ್ ಘಡಾನಾತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚಿ ಅಮ್ಮಾ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚೆ… ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ದಿ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್‍ತಾ.

ನಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಮಿ ಕಶೆಂ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ? ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾತ್. ತಿಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಅಮಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಹಾಕಾ ಒಪ್ವಾಲಾ ಟಿಚೆರ್ ಉಲಯ್ತ್ ವೆತಾಲಿ.

ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ, ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ವಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಕಶೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್? ಘೊವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂಗಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಪುಸಿತ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಾವ್ಡಿ. ಸ್ವತಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಅವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮ್ಜಾತಾಲಿಂ.
ರಡಾನಾಕಾ ಬಾಯೆ, ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ… ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಣಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕೀ ಪುರೊ ತಿಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ.

ರಾತ್ಚಿ ಮೇಟ್ರನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.
ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ನೊವೆನಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್.  ಸೊಮ್ಯಾ ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್… ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
***
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಾಂವೆ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಕ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಅನಿ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಟನಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ತಲಿ. ಸೆಮಿನಾರಾಚ್ಯೊ ಶಿಕವ್ಣ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಹಾಂವೆ ವರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸಾಡೆನೋವ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾರ್ವತಿಕ್ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವರ್ತಾತ್. ಧಾ ವೊರಾರ್ ತಿಚೆಂ ಎಬಾರ್ಶನ್. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಿನಾಂತ್ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಯ್ತಿ ರಂಬಾರೂಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ.

ಸೆಮಿನಾರಾ ಮಧೆಂ ಸಾಡೆ‌ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಚಾ ವಿರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಡಾ| ಕೇಶವಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಶಿ ಆಸಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾಲ್ಚಿ ಪೇಶಂಟ್ – ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ?

ಹಾಂಗಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಜಾಲಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಒಪರೇಶನ್ ಟೇಬಲಾ ವಯ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾ… ಸಗ್ಳ್ಯಾನೀ ಸೊದ್ತಾತ್… ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಚಡೊನ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್…
*****

ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭ್

ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಟಪಟ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ `ಕೊಕೊಕೊಕೊ’ ಕರ್‍ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಜ್‌ಯಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಡಬಡ ಕರಿತ್ತ್ ’ಪುರ್ರ್ ಪುರ್ರ್’ ಕರ್‍ನ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಫುಂಕ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ `ಎಚ್.ಎಮ್.ಟಿ.’ ಘಡ್ಯಾಳಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ನಿಖರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಲಾರ್‍ಮ್ ವಾಜ್ತಾ. ನೌ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಇಂಬ್ಳಿಸ್ (ಇಂಗ್ಳಿಶ್?) ಪರ್ಜೆ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಂದ್ರೆ ಕಡೆನ್ಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀನಾ ತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಜಾರ್ದೊ-ಪೆರಾರ್ದೊ ವಚುನ್ ಪುಯಿಂತೆಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಭ್. ಪಿಂಜುನ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಬುರಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಚಿತ್ರ್-ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಕಾರಾರ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವ್… ಭಾಯ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಉಜ್ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ಯಾಂಗೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್‍ನ್ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

’ಕುಂಯ್ ಕುಂಯ್’ ಕರಿತ್ತ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ’ಟೆರೆಂ-ಟೆರೆಂ’ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ತೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ… `ದಿಡ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಉಟುನ್ ಬಸುನ್ ಕಣ್ಣ ಪುರ್ಕು (ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂ) ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುರ್ಕು ಕಾಡ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಡಾ ಕಾಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಣಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಸೊದುನ್ ಗರಗರ ಕರಿತ್ತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ. ದರ್‌ವೇಸಿ ಹಡಬೆ ಹಿಂವ್ ಖಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಬರ್ಫಾ ಭಾಶೆನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಧುವ್ನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲಿ.
ಫಾಂತೆಭರ್ ಹಾಂಬೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪಿಚೊ ಆವಾಜ್ ನಾ. ಹಾಟ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ತೀಳ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ಹಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
ಥುಕ್ಕ್. ಕಣ್ಣ ಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಶಿನ್ ದವರಿನಾಂಯ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮ ’ಪರಂಪರಂ’ ಕರಿತ್ತ್ ಹಾಟ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾನಾ ಹೊ ಸುರ್ರ್ ಸುರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ವೊಡಿತ್ತ್ ಅದಮ್ಯ್ ಸುಖ್ ಭೊಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತಾಂ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾ!

ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಕೆಂಪಿ ಕಾಂಯ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಅಶಿ ತಶಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಯಾ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಯಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ನ್ಹಯ್. ಅಡೇಜ್‌ಗಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಬೆಸೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಪ್ಲೊ ರೌದ್ರಾವತಾರ್ ದಾಕಯಿತ್ತ್ ’ಧೋ’ ಕರ್‍ನ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾವಾರ್ ವಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾರ್ಲ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್, ಪಾಳಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ವಾಸ್ರುಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ವಾಂಚವ್ನ್ ತಡಿಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಕಿ! ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ವಚೊನ್, ಹಫ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ಮಯ್ನೊ ಜಾಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಆಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಆಕ್ರೇಕ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ವಾಸ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಮೊಡ್ಲಾಂಚಿ ಹಾಟಿ ಬಾಂದುನ್ ’ಕೆಂಪಿ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕರ್‍ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಂಪಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೋ ದಾಕ್ತೆರ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ-
“ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಾಚಿ ಪಾಡಿ ಹಿ. ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಯಾ. ಪಾಡಾರಿ ಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್. ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಾಚೆಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವಯಾಂ. ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಭಿಂ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ದುದಾನ್ ತುಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.” ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾಚಿ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸಲಹಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ… ಆನಿ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಕೆಂಪಿನ್ ಆಂಬೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಗೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೆಂಚಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಬೊಡ್ಕಿ-ರಾಂಡ್ ಪಾಡ್ಯೆನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಟಾ-ಪಲ್ಟಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

-೨-
ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಕೆಂಪಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ತಾಕಿದ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಭಾತ್-ಉದಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಆಟಾಂಕ್‌ಚ್ ಚಂದ್ರುಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ಸರ್ಫಿಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚಿ ಆಜ್ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಜೀವ್(?) ಸಾಂದ್ಯಾಂಸವೆಂ ಚಂದ್ರುಕ್‌ಯಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್? ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ದೋದೋನ್, ತಿತೀನ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಿಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾ! ಪಾಡಾರಿ. ಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿರವ್ನ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗೆಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಖಂಯ್‌ಗಾಯ್? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾಂ ತರ್ ಬೇಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾರೀ ಆಪ್ರೂಪ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಾ ತರ್ ನಾ.

ದನ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಯೆತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಬಸ್ತಾನಾ ನಿರಾಶೆನ್ ತಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪಿಶೆಂ ಸುಣೆಂ ಭೊಂವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ರಾಂಡೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್‌ಚ್ ಮಿರಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ? ತ್ಯಾ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೊಲೊ ವ್ಹರುಂದಿ! ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭಾಕ್ ವಾಗ್ ವ್ಹರುಂದಿ! ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಸರಾರಾ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಏಕ್ ದೋಗ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಡಂಗ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಜಿಲಾ ಆನಿ ಮಾಯಿಲಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂ ಕುಶಿನ್ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಚಂದ್ರು ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾರಿ ಗುಡ್ಯೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ’ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟ’ ಕಡೆನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಗಡಂಗ್ ಟೆಂಪರರಿ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಪ್ಟ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್‌ಯಿ ರಾವೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್‍ನ್, ಏಕ್ ’ತೊಟ್ಟೆ ಗಂಗರ’ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಮುಂಜಿಲಾ ಆನಿ ಮಾಯಿಲಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಕೆಮೈರಾ ಕೊಂಬೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಘುಸೊನ್ ಬಸಾಲಾಗ್ಲೊ…

…ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೋರ್ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಸಾನಾ ತೆ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ. ಸಾಡೆ ಬಾರಾಂಕ್ ’ಇರೊಯ್ನಿ’(ಹಿರೋಯಿನ್) ಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಶೇಲೆ ಮಂಗಣೆ ಕರ್‍ನ್, ಬಿಡಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಉಸೇನಿ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡಿಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ವಚಾತ್ ತರ್, ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರಾಂಕ್‌ಚ್. ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲೊ. ಪೊಟ್ ಭುಕೆನ್ ಚುರು ಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚೆಟ್ಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಾಕಾತ್ತ್ ಗಬಗಬ ಕರ್‍ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ದೋನ್ ಮಾಲ್ತಿ ನೀಸ್ ಘೊಟುನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಮೈರಾ ಸವೆಂ ಗುತ್ತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್‍ನ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಲಿ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್.

-೩-
ಜುಸ್ತ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾರ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸುತ್ತು ಮದಲ್ (ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಕೊನ್ಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯತಾಕಾರಾಚೆಂ ಘರ್) ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಭಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲಿ. ’ಕೋರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟಾಂ’ ಸವೆಂ ಮೆಡಲ್ ಕಾಟಾಕ್ ’ದಿಬ್ಬಣ’ ಸಮೇತ್ ವೆಚಿ ಫವ್ಜ್‌ಯಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲಿ. ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆ ಡೊಂಬ ಆನಿ ಕುದ್ಕಾ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸುಟವ್ನ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ ತರ್ ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕೂಚ ಆನಿ ಐತಾ ಬಾಟ್ಲೆಂನಿ ಉದಕ್ ಭರ್‍ತಾಲೆ. ಬಾಬಣ್ಣ, ವಾಸಣ್ಣ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲಿಂಚಿ ಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್‍ತಾಲೆ ತರ್ ದೂದುಗಾರ (ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ) ನಾಗಣ್ಣ, ಸಿರಿಧರ ಕೊಂಬೊ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ವಿಶಿಂ ಗುಪ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಗುಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಕೊಂಬೆ – ನೀಲ, ಉರಿಯ, ಮೈಪಾ, ಕಡಲ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಡಲಾಕ್ ರಾವಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕುತೂಹಲ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾಲೊ. ’ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಲ್‌ಟೇಶನಾ’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಧನ್ಯಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್.
ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಆನಿಲಾ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಗುತ್ತಾಚಿ ಧನಿನ್ ಸೀತಕ್ಕ ಕರ್‍ತಾಲಿ ತರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಟ್ಯೆಚೆಂ, ಘರ್‍ಚೆಂ, ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ತೆಣೆಂಚೊ ಚೆಡೊ ಯೆಂಕ್ಟ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಗುತ್ತಾಚೊ ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ (ನ್ಯಾಯ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಚೊವ್ಕಿ) ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಧನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಯ್ಲೊ.

ಲೇಯ್, ಬೋಸುಡಿ ಬಾಲೆಲು ಪೂರಾ ಬೈದೆರಾ? ಪೂರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ? ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಭರ್ಮಾನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್‍ಲೆ.

ಬೈದಾ, ಬೈದಾ ಧನಿಕುಲೆ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಸಮಾ ಕರಿತ್ತ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕೆಂಚನ ತರೆ ತೋಜುಜಿ? ಖಂಚ್ಯಾ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಂಗ್ಲಾಗಾಯ್?
ಬರುವೆ, ಬರುವೆ. ಆತ್ತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧನಿಕುಲೆ.
ಮುಂಜಿಲಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಿಲೆ.

ಧನ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾನಾ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ’ಜಯ-ಅಪಜಯ’ ವಿಶಿಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಚ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಂತ್ ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ’ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್’ ರಣನೀತಿವಿಶಿಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚರ್ಚಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ…

…ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಪಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಗಡ್ದ್ ನೀದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ನಿರಂತರಿ ಸಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕಶ್ ಸಾದಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಣ್ತಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹರ್‍ತಾನಾ ವರಾಂ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ! ’ಛೆಕ್ಕ್, ಪಾಡಾರಿ ನೀದ್ ಖಂಯ್ಚಿ, ಆತಾಂ ಧನಿಕುಲೆಚೆ ಗಾಳಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲೆ’ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪುರ್‍ಪುರಾತ್ತ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ಆಂವ್ಸರಾನ್ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗುತ್ತಾ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಫುಟ್‌ಬೊಲಾಪರಿಂ, ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಮಾಲಿಶ್ ಕರಿತ್ತ್ ವೆಗಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳಿಲಾಗ್ಲೆ… ವ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಮಾರುಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆನ್‌ಚ್ ಮೆಡಲ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತುಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ವಣಿ! ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜೀಕ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಸಲೊಗಿ ಏಕ್ ’ಕೊಟ್ಟೆ’ ರೋಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚೆ ಕೊಂಬೆ, ಕೊಂಬಿಯೊ, ಪಿಲಾಂ ಸವೆಂ ಸಂತಾನ್ ಭಿಂ ಚಂಡಚ್ ಕರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧನ್ಯಾನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ ಚಂಡ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಚಂಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಧನ್ಯಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ವ್ಹಯ್, ನಿರಂತರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ…! ಹಾಂ… ಖಂಡಿತ್, ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಧಕೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂಯ್ ಮೆಡಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದೊನ್‌ಯಿ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ’ಧೊಪ್ಪ್’ ಕರ್‍ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ’ಪಿಯಾಂವ್ ಪಿಯಾಂವ್’ ಕರಿತ್ತ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ವಯ್ರ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಗೆಂದಗಿಡಿ (ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಘೊಣ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಪರತ್ ಧರುಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾಂತ್ ಪಿಲಾಕ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸೊಭಿತ್ತ್ ಫೈಟರಾಚೆಂ ಪೀಲ್. ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಘೊಣಿಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶೊ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಗತ್ ಪಾಜಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಘಾಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾಂ ವಾಟುನ್, ಝರವ್ನ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್. ಆಬೆ, ಪೀಲ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಫೈಟರ್ ಪೀಲ್, ಕೆಮೈರಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಹಾಂ, ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ನಾಕ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬ್ಲೊ ನೀಜ್ ಭಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ತಲೊ! ವಾಂಚಾಜೆಚ್!… ತರ್ ಭಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ… ಚಂಡ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ… ಚಂಡಾಚೆಂ ಪೀಲ್… ಆನಿ ಆತಾಂ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ!. ವ್ಹಯ್, ಘೊಣಿ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕೆಮೈರಾ! ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಟೊಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್‌ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ’ಸಡನ್ನ್’ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ’ಐಡಿಯಾ’ ಫ್ಲಾಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಾಡ್ಡ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿ ’ಬ್ರಿಲಿಯೆಂಟ್’ ಆಲೋಚನ್ ಘೆವ್ನ್, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಧನ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಧನಿ ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಖಾಡ್ಕೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‍ನ್ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

-೪-
ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಖಂತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ದುಡು ಭಾಂಗಾರ್, ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಖಂತಿ ದೋನ್ ಮಾತ್ರ್! ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಚಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಿಂ ಧರಿಜೆ! ಬಾಕಿಮಾರು ಗುತ್ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಘಾಜಾಜೆ. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಖಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವ್ಹಯ್, ಗುತ್ತಾಕ್ ಆಜೂನ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಡ್ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂದಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂತಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಪಿಡೆನ್ ಅಚಾನಕ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾರ್ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸೀತಕ್ಕ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಸೀತಕ್ಕಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಅಜೂನ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊಗಿ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಗರೊಡಿಂಕ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳಾಂಕ್, ದೈವಸ್ಥಾನಾಂಕ್, ಮಾರಿಗುಡ್ಯೆಕ್, ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇ‌ಆನಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟಾನ್ ’ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ’ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂತಾನ್‌ಭಾಗ್ಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಕವಡೆ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ. ಭಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಖರ್‍ಚುನ್ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ್ ಚಲಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಚಂಡ ಕಿರ್‍ಲಾಲೆಂ ನಾ! ದೀಸ್ ವಚುನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತ್ರಾತಾನಾ ಸೀತಕ್ಕಾಯಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಿ. ನಿರಾಶೆನ್ ಕುರ್‍ವೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿಯೆತಾಲೊ. ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ ತರ್‌ಯಿ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಕವಡೆಚೆರ್ ಅಜೂನ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಶೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಲೊಚ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಂತತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಲಿ.

ಗೂಂಡ್ ಆಲೋಚನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂಚ್, ಕೆಂಚಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಜಯ್ತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಭುಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಚೊ ವಾದ್‌ಯಿ ಸಾರ್ಕೊ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್… ಘೊಣಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೀಲ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಚ್ ಸಯ್.

ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಧರ್ ಹೆ ರುಪಯ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ. ಕೊಂಬೊ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಪೂಣ್ ಮೆಡಲಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ಪೊಸುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್. ಜರ್ ಹೊ ಕೊಂಬೊ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ತೊಪ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಕಾ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್! ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಚಂಡ ಧರ್‍ಯಾಂ…. ಆನಿ… ಹಾಂ…. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸುಂದಿ.

ಆಬ್ಳೆ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾವಿಶಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾನಾ, ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ವೆಗಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್- ರಣನೀತಿಚಿ ಚರ್ಚಾ ಸಂಪೊನ್ ಸರ್ವ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕಡಲ, ನೀಲ, ಮೈಪಾ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬಾಂದ್ಚೆ ನಾಕಾ, ಕೆಂಚ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಸುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಯಾಂ. ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕೊಂಬೊ ದಾಕಯ್‌ರೆ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂ ಮಧ್ಗಾತ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ಮಹಾನ್ ಝುಜಾರ್‍ಯಾ ಪರಿಂ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಟಪಟಪ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಾ! ವ್ಹಾ! ಆಹಾಹಾ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ’ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಫವ್ಜಿ’ ಮೆಡಲ್ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ರಣರಂಗ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ…

-೫-
ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಖಳಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಲೆಮಾರು ಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಫವ್ಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಪಾಲೆಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾಂನಿ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ದೂದುಗಾರ್ ಸಿರಿಧರಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ದೂದಾ (ಜುಗಾರ್)ಚೊ ಐವಜ್ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಸಾಟ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲೊ. ಪವನ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ತರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶೆಂಭರ್ – ದೊನ್ಶಾಂ ಲೆಖಾರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ’ಫಂಡ್’ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ಭಾಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆ, ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆ, ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಘಾಯ್ ಶಿಂವ್ಚೆ ಎಟೆನ್‌ಶೆನಾರ್ ರಾವ್ಲೆ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಂಡಾಂಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ.

ಫುಡ್ಲೆಂ ವಿವರಣ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ’ಪರ್ತೆಂ!’ ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಮಾರ್!

ಪಾಲೆಮಾರ್‌ಗುತ್ತಾಚೊ ಉರಿಯಾ ಮೊರೊನ್ ಗುತ್ತಾಚೆ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಲಾಂಬ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಜೀಕ್! ಕೆಮೈರಾನ್ ಆಪುಣ್ ’ಖತರ್‌ನಾಕ್’ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ದೂದಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಸವೆಂ ’ಬುಡುಕೋರಿ’ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಚ್ ಕೊಂಬೆ ಜಿಕ್ಲೆ. ವರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೊ. ಧನ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕೊಂಬ್ಯಾಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊಟ್ಟೆ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಟ್ಟೆ, ಉಸ್ಕಿ (ವಿಸ್ಕಿ) ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಶ್ಯಲ್ ಎ.ಜೆ. ವಿಸ್ಕಿ, ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಇನಾಸ ಪರ್ಬುಚೆ ದೋನ್ ದೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ.

ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಖುದ್ದ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಸವೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ.  ವರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾತಾನಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ’ಉಸ್ಕಿ’ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಕೆಂಚ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪವನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ಕರ್‍ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕಾತ್ತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ…

-೬-
ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವರಾಂ ಮಧ್ಯಾನೆಚಿ ಬಾರಾ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್‌ಚ್ ಕಾಳೊಕ್. ಲೋವ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಆಕೃತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಾಂವಾಂ ತೆಕಿತ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗೊರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗೊರಿ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಘಾಟಾಚೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಂಪಣ್ಣಾಚೆ ಖಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ತೊ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್ತಾಲೊ. ಮಯ್ನೊಭರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಚೆರ್ ’ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯ್ಟ್’ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಪಿಸ್ವಾಲ್ಲೊ. ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ಹಾದರದ ಚಂಡ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಣೆಂ ಕ್ಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪರಿಂ ’ಲವ್ವ್-ಡವ್ವ್’ ಕರ್‍ನ್ ಫಟವ್ನ್, ಘಾಟಾರ್‌ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್ ಆಜಿಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಸಂಪ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಮ್ಮಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖಂತಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂ… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾಜೆಚ್. ಆಪ್ಣಾನ್ ಚಂಡ ಧರಿಜೆಚ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವಂಶ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾತಲೆಂ. ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಲೊಳೊನ್, ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾನಾ, ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾಯಿ ಕರಯಿಲ್ಲಿ. ತುಜ್ಯಾ ವೀರ್ಯಾಂತ್ ಕಣಾಂ, ಚಿಕ್ಕೆಂ ಉಣಿಂ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಾಕ್ತ್ತೆರಾನ್ ವಕಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊನಾ. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ಧಾತು ಪುಷ್ಟಿ ಲೇಹಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲೆಂ ನಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭೊಟಾನ್ ನಾಗದೋಷ, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ವಾಕ್‌ದೋಷ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಫೈಸಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಜಾ-ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹೋಮ-ಹವನ ಕರಿಜೆ. ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ, ಮೆಜುನ್ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಭೊಟಾನ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್, ತಾಂಚೆ ಹಾಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್, ಬಿಡಿಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾ ಸವೆಂ ವಾಡಿಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಕಡೆನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ವೊಪ್ಸಿಲ್ಲೆ. ಆಜಿಕ್ ಸ ಮಯ್ನೆ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ಲಿ ನಾ… ಆತಾಂ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಾಕ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಶೇಲೆ ಕರಿತ್ತ್ ಮಂಗಣೆ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ… ವ್ಹಯ್, ಏಕ್‌ಗೀ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ! ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್‌ಚ್ ನಾ! ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್‌ಚ್ ನಾ. ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…! ಆಸುಂ… ಆಸುಂ… ಫಾಲ್ಯಾ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಸೇನಿಚೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್‌ಯಿ ದೀವ್ನ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ…

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಪಾಲಂವ್, ಬಾಜ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಿದ್ದ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ, ಗೊರೆ ದಾಟ್ ದಾಟ್ ಜಾಂಗೆ… ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೊ  ಶಿರ್ಶಿರೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಶಿರ್ಶಿರ್‍ಯಾಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ…! ಚಿಮ್ಣಿ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ, ಆಂಗಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾನಾ ನಿರಾಶೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತೊನ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ನಿದುನ್ ಪಾಕೆಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾವರ್ವಿಂ ಗಡ್ದ್ ನಿದೆಕ್ ನಿಸ್ರಾಲೊ…

-೭-
ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಪರಿಂ ಆಜ್‌ಯಿ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಕೊಕ್ಕೊಕೊ ಕರ್‍ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಕೆಮೈರಾ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ದಾನಾಂಚೊ ದಡಬಡ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ’ಕಣ್ಣಪುರ್ಕು’ ಕಾಡ್ಟಾ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ’ವ್ಯಾಕ್ಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಕ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜ್ಯೆ ಮಾಟ್ವಾ ಮುಳಾಂತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಆಸಾ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ವೊಂಕ್ತಾಯ್‌ಮು ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಾಲ್ ಕಹಲೆಂ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂಯ್? ಕೆಂಚಣ್ಣ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಮುಕ್ಕುಂಚೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಕರ್ಮಾ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್ ಆಯ್ಲಿ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೀಂತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ರಾವ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಚಾ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ತಾನಾ ಹೊ ಆಂಬ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ…

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪಿಯೆತಾನಾ, ಧನ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ.

ತುಕಾ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ಕಾನಾಂಚೆಂ ಕರಯ್.

ಕೆಂಪಿ ಅಜೂನ್ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ತುಕಾ. ಹೂಂ… ಆತಾಂಚ್ ಚಲ್… ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಘಡ್ಯೆನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೆಂ.

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಆನಿ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ಮಿರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪಾಪಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೆಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ… ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಡ್ಗಾಚ್ ವಚೊಂದಿ! ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುನ್ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗಡಂಗಾಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಾಕಿಮಾರು ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ಚಾವಡಿಕ್‌ಯಿ ಸುರ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಸೀತಕ್ಕಕ್‌ಯಿ ವೋಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ! ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಾಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಚಾ ಹಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮಾತಾರಿ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸುಪುಸು ಕೆಲೆಂ.

ಸೀತಕ್ಕ ವೊಂಕ್ತಾ!

ಕಾಂಯ್ ಪೀಂತ್ ಗೀಂತ್ ಖದ್ವಳ್ಳಾಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಕಸ್ಲೊ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕಸಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀ.

ಪೀಂತ್ ಗೀಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ದುವಾಳೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್! ಸೇಸಮ್ಮ ಪುಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲಿ.

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದುವಾಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಖಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಸೀತಕ್ಕಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಳಾರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಘುಂವೊನ್ ಪರತ್ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪುಸಿತ್ತ್, ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಭಾತ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಬಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಕೊಂಬಿಯೊ ಭಾತ್ ಖಾತಾಲ್ಯೊ ತರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬೊ ಕೆಮೈರಾ, ಕೊಂಬಿಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ.

ಲೇಯ್ ಯೆಂಕ್ಟಾ… ತ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚಿ ದೊರಿ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಸೊಡ್‌ರೆ… ಲೇಯ್… ಯೆಂಕ್ಟಾ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
ಯೆಂಕ್ಟಾ ಘರಾ ನಾ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಗೆಲಾ…

…ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸಾರಾಯಿ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ಮಾರ್‍ನ್, ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡ್ಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲೆ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್. ಪೂಣ್ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿನ್, ಪರತ್ ನೋಟ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ!

ಕೆಂಚಣ್ಣ, ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ತುಕಾಚ್ ಆಸುಂದಿತ್. ಮ್ಹಾಲ್ ಮ್ಹಜೊ ತರ್‌ಯಿ ತುಜೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ರುಪಯ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾ! ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ನಿಯತ್ತಾಚ್ಯಾ, ಎಕೀನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಬ್ಯಾರಿಚಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಕುಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಲೆ! ಉಸೇನಿ ಕಠಿಣ್ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸೊಡ್-ದೊಡ್, ಉದಾರ್ ಮನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಆಜಾಪ್‌ಚ್ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಸೇನಿಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್‍ಚಿ ಮೇಚಕ್ಕ ಆಯ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

ಕಿ… ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮೇಚಕ್ಕ!?” ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಂತ್ಲೊ.

ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂರೆ? ವೊಂಕೊನ್ ವೊಂಕೊನ್ ಪೂರಾ ಹದಾ ಜಾಲಾಂ. ದುವಾಳೆರೇ… ದುವಾಳೆ…

ಉಪಸಂಹಾರ್:
ಕೊಂಬಿಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಕೆಮೈರಾ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಯೆಂಕ್ಟ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆತಾಂ ಈಜಿಚೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ವಚೊನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ದೊರಿ ಸುಟಯ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ಆಪ್ಡ್ಡಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಮೈರಾ. ಹಾಂ… ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಿಂ ಪಡ್ತ್ತಲೆಂ. ಅತೀ ಉತ್ತಮ್ ಚಂಡ ಜಾತಲೆಂ! ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ವೊಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆತಾಂ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಭುಜಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ.

ಚಂಡ ಖಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ಲೊನೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ!

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ’ದುವಾಳೆರೆ ದುವಾಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ದುಬಾವಾ ಸವೆಂ ಫುಮಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಕರ್‍ನ್ ಕೆಂಪಿ ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ತಿದೊಡೊ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಕೆಂಪಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಜಾಲೆಂಗೋ ರಾಂಡೇ ಮಿರವ್ನ್…? ಹಾಂ… ವೊಟ್ಟಾರೆ… ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂಯ್‌ನೆ. ಕಾಟ್ ಪಾಡೊ ಯಾ ಚಂಡಾಚೊ ಪಾಡೊ… ಥುಕ್ಕ್… ಮಾತ್ತಿ ಪಡುಂ ತ್ಯಾ ಚಂಡಾಕ್… ಮಿರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗೊ ಬೊಡ್ಕೆ? ಗರ್ಭ್ ಧರ್‍ಲೊಯ್ ಪಳೆ! ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಕೆಂಪಿಚಿ ಪಾಟ್ ಪುಸಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಂಚಣ್ಣ.
*****

ಸಿಂತಿ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಆಜ್ ತೆಂ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ವರ್ನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟ್ಲಾಂ. ಉಟೊನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಪಾವ್ಲು ಅನಿಕೀ ಉಟೊಂಕ್ ನಾ. ಸಿಂತಿ ಉಟೊನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್… ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಅಪುಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹರ್ಶೆಂ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಬಾಬ್ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ತೊ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನೈಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್ ತೊ ದಾನ್ಯೆಲಾಗೆರ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲಾ. ಪೋರ್ ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್  ಬಾಬಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಸಿಂತಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.

ಸಿಂತಿನ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಖೊಲೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಲೆ. ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆವಯ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ಶೆಳ್ ಪುಸ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿ ಥಂಯ್ಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಮಾಗ್ಣೆ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ದೇವ್‌ಭಕ್ತ್ ಶಿಕಯ್ಲಲಿ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೆಣೆಂಚಾನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚೊ ವಿತೊರಾಮ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ವಿತೊರಾಮಾ, ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾಗೆರ್ ಬಾಬ್ ಆಸಾಗಿ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್, ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಲ್ಲೊ.
ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾಲಾ ಮಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕತಾಚ್ ಸಿಂತಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ! ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣ್ತೆಂ ಸಿಂತಿ ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿ ಫಕತ್ತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ಜೆರಿ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ. ಧಾಕ್ಟೊ ಪಾವ್ಲು ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚೆ ಬೋವ್ ಗರೀಬ್ ಕುಟಮ್. ಗರೀಬ್‌ಪಣ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಜೆರಿನ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್.

ಕುಡ್ಚೆಲಾ ಜೆರಿ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣ್ ನಾ. ಗಡಂಗಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್, ಗಟಾರಾಂನಿ, ಪೆಂಟೆಂತ್, ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸದಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಚೆಡುಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆ. ಜೆರಿ ಅನಾಥ್ ನೈಂ ತರೀ, ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣ್ಣೀ ನಾಂತ್. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಸರೊನ್ ಸಾತ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಭಾವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಶಹರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆರಿಕ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಮಾಡ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಾಜುಚೆ ರೂಕ್. ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಘರ್, ಆಂಗ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಬಾಂಯ್. ಗುಡೊ ಸುವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕೃಷಿ ಕರ್‍ಚೆ ಪರಿಂ ನಾ. ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲಿಜೆ ತರ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾಜೆಚ್.

ಜೆರಿನ್ ಲಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಆವಯ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ನಾತ್ಲೆಂ. ದೊತೊರ್‍ನ್ ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ದಿಸಾ ಮಾತ್ರ್.

ಮಿಶಿಯೊ ಫುಟೊನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೀದಿ ಬಸವ ಪರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್, ತಾಚೆಚ್ ಮಳ್ಳೆ ಬೆಬ್ದೆ ಈಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಲೆ. ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ ತರೀ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಉರಾನಾತ್ಲೆ. ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ದುಡು ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಗಡಂಗಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್‍ನ್ ಗಡಂಗಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಪಾವ್ ತಾಂದುಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸೈರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕುಂಟ್ಯಾನ್ ದೀಜೆ. ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಲೊಟುನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್? ಒಟ್ಟಾರೆ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಸಮಾ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನಾ ತರ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಿಂವ್ಡೊ ನೊವ್ರೊ ಮೆಳಾಜೆಗೀ? ಕಾಯ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ಜೆರಿನ್ ಅಪ್ಲಿ ಖೆಸ್ತಾಂವಾ ಸಾಂಡ್ಲಿನಾಂತ್. ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಗತ್ ಬೋವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುಲ್ಗತ್ರಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪುಣೀ ಸರ್ಗಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಮ್ಕೊಂಡ್‌ಚ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆಭರ್‌ಸೊರ್‍ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಿಕ್ ಪರ್ತಾಲ್ಲೆಂ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಜಿಣಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತರೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪತಿ ಬರೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಕಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಮತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪರ್ತೊನ್, ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊ.
***
ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಆತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂಧುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಪೋಟ್ ಥಂಡ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಚೆ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಎಕೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕೆಕ್ ಆವ್ತಾರ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ತೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳೆಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಶೆಜಾರಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಬೊಣ್ಕುಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವೋರ್ನ್, ಕೆಳಿಂ, ಮಿಠಾಯಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದನ್ಪಾರಾ ಯೆತಾನಾ, ವೆರೊನಿಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಅಸಹಾಯಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ಸೊರೊ. ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ರಾಂದ್ಣಿ ವಯ್ಲೊ ಸಾರ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಶೆಂಡ್ಯೆಕ್ ಧರ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಟ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ದಿಲಿಂ ತಾಣೆ.  ಹುನ್ ಹುನ್ ಸಾರ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಪಡೊನ್ ದೆಸ್ಪಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಜೆರಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ. ವೊರ್ನಾಚೆಂ ಅಯ್ದಾನ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡೊನ್ ವೋರ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ತಾಲೆಂ. ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಕ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಾನಾಕ್ ಅಪ್ಟಾಲ್ಲಿ. ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಗತ್ ವಾಳೊನ್ ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ದೀವ್ಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಡಂಗಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಲ್ಲೊ.
***
ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಶೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ಮಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ತೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಬಾಬಾ, ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶಿವ್ಯೆತ್‌ಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಖುಶಿ ತರೀ, ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಬೇಂಡ್-ಗರ್ನಾಳಿ, ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಮಸ್ತ್ ಸಾಂತ್, ಘರಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್, ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖೆಸ್ತಾವಾಂ ತಿಂ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಜುಂತಾ ದಿಸಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದಂದೊ ಚಲಯ್ತೆಲೆ, ಬಾರಾಚೆ ಧನಿ, ಅಂಗ್ಡಿಗಾರ್, ಗಲ್ಪಾಗಾರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೋಟ್ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್. ತಾಂಗೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮೈಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಂತಾರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಬೇಂಡಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
***
ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಲು ದೊಳೆ ಘಸ್ಟಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನವಿ ನವಿ ಮಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಕೀ ನವೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಗೆರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಗವ್ಜಿ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲು ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಂತಿನ್ ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಉದಕ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ಆವಯ್ನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಉಕಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯೊ. ಚಾ ತಯಾರ್ ಜಾತಚ್ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಬಸೊಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕದೆಲ್‌ಯಿ ನಾ ತಾಂಗೆರ್. ಮಾಂದ್ರಿ ಕೊವ್ಳುನ್ ತಾಚೆರ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ಸಾಂತೆಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್? ಸಿಂತಿನ್ ಪಾವ್ಲುಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಒಟ್ಟುಕ್ ತೀನ್ ರುಪಯ್. ಎದೊಳ್ ಉರಯ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಚ್. ತುಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್?
ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ರುಪಯ್. ಸಿಂತಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
ಪುಣ್ ಎಕಾ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ! ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.
ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಖಾವ್ಯೆತ್. ನಾ ತರ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಖಾಂವ್ಚೆ ಸಿಂತಿ ಸುದಾರ್‍ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್.
ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಯಾಂ, ಮೆಳೊಂಕೀ ಪುರೊ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲೊ.

ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ದಾನಾ ಧುತಾನಾ ಜೆರಿ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಜಿವೆಂ ಮಾಸ್ ಘಾಣ್ತಾಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆನ್ಕಿಟಿ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಥಂಯ್ ದವರ್‍ಗೊ ದೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ತಾಣೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆನಿಕೀ ಯೇವ್ನಾಂಗಿ? ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ದವ್ರಿಜೆ
ಬಾಬಾ, ಸಾಂತೆಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀ. ಪಾವ್ಲುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕುರ್‍ಯಾ ಧೈರಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಹತ್ತ್! ಸಾಂತೆಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ? ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಸಾಗಿ? ಮರ್‍ಯಾದಿನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಗೆಚ್ ನಿದಾ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಲಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಗೆಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಜು ರುಕಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಜೆರಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಸಿಂತಿನ್ ಪತ್ತೆದಾರಿಣಿ ಪರಿಂ ಸೊರೊ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಪಳೆಲೊ.

ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೂಖ್‌ಚ್ ಅಯ್ಲೆಂ. ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾ ತೆಂ ಭಾಗ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಸಮವಸ್ತುರ್‌ಚ್ (ಯುನಿಪೊರ್‍ಮ್) ನೆಸಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತೆಂ.

ವೆರೊನಿಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿ. ಜೆರಿಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ, ತುಜ್ಯಾ  ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಚ್ ಗತ್‌ಗಿ? ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲಿ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಚಿ ಮಾವ್ ಆನಿಕೀ ಜೀವ್‌ಚ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೆರಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಿವ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚಿ ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ ಘಾಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲುನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ನಾಂತ್ ಪುತಾ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪೊತಿ ಉಗಡ್ತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ರುಪಯ್. ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆ ದೊದೊನ್ ರುಪಯ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲೆ. ಪರ್ನ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮುಡ್ಡಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಶೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನವ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಭಾಗ್ ನಾಮೂ ನಿರಾಶಾ ಉಚಾರ್‍ಲಿ ತಿಣೆ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಲೊಕಾಚಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ’ಆಪ್ಣಾಕೀ ವಾತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ’ ಪಾವ್ಲುನ್ ಸಿಂತಿಲಾಗಿಂ ದೊಳ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಶಾ ಉಚಾರ್‍ಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಜೆರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಶೆರ್ಮಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಸಿಂತಿಚೆ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ತಾಲೆ. ವಿದೇಶಿ  ಸೆಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸೂಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಅಲ್ತಾರ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ಮೀಸ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಅಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂತೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲಿಂ.

ತಾಂಕಾ ಕಿರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಯಂಟ್‌ವೀಲಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ ತರೀ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಶಾ ಥಂಯ್ಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಲಿ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೊಲಾಂತ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಚೊ ಭರಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಚಾಕೊಬಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಭಿಜುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ, ನಾಕಾರ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ದೆಂವ್ಚೊ ಪಾವ್ಲು ಆಶೆನ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ.

ಧಾ ರುಪಯ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಪ್ರೇ‌ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡಿತ್ ಸಿಂತಿ ಶರ್ಬತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕಾಳ್ಗಾಂಚೆ ಶರ್ಬತ್ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ಅಂಗ್ಡಿಚಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿಲೆ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ದೋನ್ ಪೆಕೆಟ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆಬಾರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ.

ತಾಂಗೆರ್ ಸೈರಿಂ ಕೊಣೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾ ಅನಾಥ್ ಆನಿ ಜೆರಿಚೊ ಭಾವ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನೈಂ. ಜೆರಿಚೊ ಗಡಂಗ್ ಈಷ್ಟ್ ಎಕ್ಲೊ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ವಾಡುಂಕ್ ಜೆರಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಜೆವ್ಯಾಂ ವಾಡ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ, ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೊ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಚಾಳ್ವಾಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ? ತುಜೊ ಹಂಕಾರ್ ಜಿರಯ್ತಾಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲೆಂ. ಅಯ್ಯೊ ಜೆಜು … ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸಿಂತಿ ಹುನ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಣ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲಿಂ. ವಾಟೆನ್ ವೆಚೊ ಲೋಕ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಪೆಟೊ ಖಾತಾಲೊ.

ಜೆರಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಧಾನಿ ಜಾಲೊನಾ. ವೆರೊನಿಕಾಚಾ ಶೆಂಡ್ಯೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ತೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್‍ನ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ಪಾಂಯ್ ಥಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಪೊಜ್ಡೆ ಉಲಂವ್ಚೊ ಜೆರಿ, ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಭುಕೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಸ್ತಾಲೆನಾ. ರಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಮರ್‍ಯಾದ್ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಗೆರ್ ಮಾಂಡೆಮಾರಿ, ರಾಕ್ಷಿಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಯಾನಕ್ ರಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಚಿ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಮಜಾ ಮಾರಿತ್ತ್ ಬಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲು ವೆಗ್ಗಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜೆವ್ಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ನೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಲಿ. ನಶಿಬಾನ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಸಿಂತಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಜೆವ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಾಂಗೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕರ್‍ಚೊ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಆನಿ ಅವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ನೆಣ್ತೆ ದೊಳೆ ರಾಗ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೆ. ಕಸಲೆಂಗೀ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆ.

ಸೆಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ. ದನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿರಾಶೆಚೊ ಕಾಳೊ ಸುರ್‍ಯೊ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಉದೆಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಚಿಂ ವರಾಂ ತೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಅವಯ್-ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಲೊ ತರೀ, ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.
ಸಿಂತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ವಳೂ ತಾಣೆಂ ಪಾವ್ಲುಕೀ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಘರ್‍ಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಜು ರುಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ಕಾಜು ರುಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ತಿಂ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಿಂತಿಚೆ ದೊಳೆ ಕಿತೆಂಗಿ ಸೊದ್ತಾಲೆ. ಪಾವ್ಲುಯಿ ಸೊದ್ತಾಲೊ.

’ಹಾಂ… ಅಳೆ ಥಂಯ್!  ಪಾವ್ಲುನ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂ.. ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಸಿಂತಿ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೆಂ. ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ ದಿಸಾ ಸಿಂತಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಯ್ತಿ ಉಬಾರ್‍ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪಾಡ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾ, ಧರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಕ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಠಳ್ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಫುಟ್ಲಿ. ಆನಿಕಾ ಬೊತ್ಲಿಚೆರ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘಾಲೊ ಠಳ್ ದೊಗಾ ಪರ್ತುನ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೆ. ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿ ಸೊರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೈತಾನಾಚಿ ತಾಣಿಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ-ಮಾಂಡೆ ಮಾರಿ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಬೊತ್ಲಿಚ್ಯೊ ಖೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ದಾಡಾಯಿತ್ತ್!
*****

ಗರೆ

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಚಿ ಭೆಟ್ವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಕಾಮ್, ಕಾಮ್, ಕಾಮ್! ಪಾಂತ್ಯಾಚಾ ಚಾರಾಂಕ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾ ವಯ್ಲಿ ಉಟ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂತುಳ್ನಾಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ಉತರ್‍ತಾ. ಕಷ್ಟಿ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತೆಚಿ ಜೀಣ್ ತಿಚಿ. ಸಂತೊಸಾಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಲೆಲೆ ಉಣೆ, ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಲೆಲೆ ಚಡ್. ತರ್‌ಯಿ ಹೆರಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಪರಿಂ ತಿ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸಾನಾ. ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಜಿಣಿಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಏಕೀನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸುಖಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ನೀದ್ ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ ಕರ್‍ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಎದೊಸೊ ಲ್ಹಾನ್ ಶೆವಟ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಎಕೇಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಾತಿ.

ವೊರಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚೊ ಪತಿ ಜಾಗೊ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಉಟ್ತಾ ತೊ. ತಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾತಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್. ಬಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟೀ.ಂತ್ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾಚಿ ಸಿರ್ವಿಸ್ ತಾಚಿ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಆಂವ್ದುಕ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‍ತಾತ್ ತಾಚೆ ಸಿರ್ವಿಸೆಕ್. ತಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಡಿಪೊ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೊರೊ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚೊ ಘರ್ಕಾರ್ ಸಂಯ್ಭಾನ್‌ಚ್ ಅಮ್ಸೊರಿ. ತಾಣೆಂ ಉಟ್ಚೆಂಯ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್. ಮಾಗ್ಚೆಂ, ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್‍ಸುಂಚೆಂ, ಫಳಾರ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್‌ಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ, ಎಸ್ಪೆಸಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಉಟಯ್ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಡಿಪೊಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ಲೊ ಮೂಸ್‌ಯಿ ನಾ, ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ನೀದ್ ಬಸೊನ್‌ಚ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ತೊ ಮಿನತೆಚೊ ಆನಿ ಎಕೀನ್ ಮನಿಸ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯಿ ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ನಾ ಚುಕೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ. ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಜಾಲೆಂ, ಕುಟಾಮ್ ಜಾಲೆಂ, ತೊ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಧೊಶಿಕ್ ತೊ ವಚಾನಾ. ಶಾಂತತೆಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಪರಿಂ ಎಕ್ದಮ್‌ಚ್ ಥಂಡ್ ಮನಿಸ್. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅಮಾಸೆ-ಪುನ್ವೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಶೆಕ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ. ತೇಂಯ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂತರ್ ನರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾ, ಅಪ್ಣಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಮ್ಕೊಚ್ ನಿದ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ರಚುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆನಿ ಘರ್‍ಕಾರ್ ಸಪ್ಣೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಿತೆಂ, ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ. ಏಕೀನ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸುಕೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಸಯ್. ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ನೆ ಪಾಯಾಂಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಯೇನಾ, ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಯೇನಾ-ತಶೆಂ! ಬಿಯೆಸ್ಟಿಂತ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸಿರ್ವೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಚೀಲ್‌ಭರ್ ಮೆಳ್ತಾ ದುಡು? ಗೆಲಿಂತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಮಾತ್ಸಿ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೇಂಯ್ ಸತತ್ ಹರ್ತಳಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚಿ ಗತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ದೀವ್ನ್ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‌ಚ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆ ಕಠೋರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್.

ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆರ್ ಬಾವೀಸ್ ಭರ್‍ಲಿಂ. ತೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಾಚೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕರ್‍ತಾ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗಾತ್ ಆನಿ ಘರ್‍ದಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೌತುಕಾಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಾತೆವಿಣೆ ತಾಣಿಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಪರಿಂ ದವರ್‍ಲಾ. ಬಿಯೆಸ್ಟಿ ಬಸ್ಸಾಂಚೆರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ ತರ್‌ಯಿ, ತಾಣೆ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನವೆಂಚ್ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಡಿಸಾಯ್ನಾಚಿಂಚಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪೆಂಟಾಂ, ಬ್ಯಾಗಿ ಶರ್ಟಾಂ, ವಿದೇಶಿ ಮೊಚೆ, ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ತಶೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫೇಶನಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಸರಾಂತ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚಾ ಆಂಗಾಲಪಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಲಾಗಿಂ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಆಸಾ – ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತಾಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಜೂನ್ ಚವ್ಗಾಂ ಆಸಾತ್, ಮ್ಹಣೊನ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ದಿವೊ ನ್ಹಯ್ ತೊ? ಬಾಕಿಚ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಪಾನೊ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾಚ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಯಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್? ಪೂಣ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂವೆಂ? ಜಶೆಂ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಪಡ್ದ್ಯಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಣಾಂಖಾಲ್ ಉಳ್ಟೊ ರಾವಾತ್ ತರ್ ಕೋಣ್ ಫುಡಾರ್? ಹಿಚ್ ಖಂತ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಜೋತ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಾಟ್ಲೆಂಯ್ ವೆತಾ? ಅಶೆಂ ಆಪಾಲಿಪಾ ಚಿಂತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ದಿನಚರೆಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಫಾಂಟೆ ಫುಟ್ಲೆ. ತಿಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಕ್ ಗೊಂವಾಂಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಲಾಟ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಉಣ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಬಾಕ್ರ್ಯೊ ತರ್‌ಯಿ ಲಾಟುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿಕಾ ಬಾಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ನಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‌ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ತಿ? ತೊಡ್ಪ್ಯಾಕ್ ಶೆಣಾಚೆಂ ಬಳ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪೆಜೆಚೆಂ ಬಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಣೆಂ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ಪೆಜೆಚಿ ರೂಚ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಾಡೆನೋವ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಏಕ್ ಉಬಿ ಬೊಶಿ ಪೇಜ್ ಜೆವಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಸುಶೆಗ್‌ಚ್ ನಾ, ಆವಯ್ ಪೇಜ್ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಬೊಂಬಯ್ ಜಲ್ಮ್ಯಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಜೆಚಿ ರೂಚ್ ಆಸಾ? ಆವಯ್ ಶಿತಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಂ, ಪೂಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಆವಯ್ಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂಯ್ ಪೇಜ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಪೆಜೆವರ್ವಿಂ ಪೋಟ್ ಘಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾ ದೆಂಕಾಂತ್‌ಚ್ ಪೋಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ಅಪವಾದ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಕ್ರ್ಯೊ ಲಾಟಿನಾಶೆಂ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ?

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಧುವ್ ಫ್ರಿ-ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ; ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಕಣಸ್ ಕಶಿ, ಫೆಶನಾಂಚಿ ಮಾರ್‌ಗೇ ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್! ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಂವಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಫೆಶನಾಂಚಿ ಚಲಿ ಕಶಿ ಜಲ್ಮಾಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕೌತುಕ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯೀ ಅಸಲಿಂ ಫೆಶನಾಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್? ಫೆಶನಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖಾಣಾಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಕಸಲಿ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ! ಫುಂಕುನ್ ಫುಂಕುನ್ ಜೆವಿಜೆ ತಾಕಾ, ಶಿತಾಂತ್ ಕಾಳೊ ಕಸಲೊಯ್ ಖಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊನಾ, ಬಾಕ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಂತಾಂ ಧರ್‍ತರಿತ್ ಭಾಜಾನಾ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ತೆಂ ಖಾಯ್ನಾ, ಚಾಯೆಂತ್ ಧುದಾಚಿ ಸಾಯ್ ನಿಶೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪಿಯೆನಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ’ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಚೆಡುಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆವಯ್. ಆವಯ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್, ನಾ ತರ್ ಜಿಬೆಕ್‌ಯೀ ವೊಡ್ಕಾನಾ. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್, ಆವಯ್ಚೊ ಘೊವ್ ಜಾಂವ್.
ಧುವೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಚೆರ್ಕೆ ದೋಗ್ ಜೊವ್ಳೆ. ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಆಂವ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಹಿ ಖಂತ್ ಆವಯ್ಕ್ ತಾಂಚಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಚೆರ್ಕೆ ತರ್‍ನ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾಣ್ಕುಲೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ವೆಳಾಪ್ರಮಾಣೆಂ ಪೋಟ್ ಭರುಂಕ್ ಮೆಳಾತ್ ತರ್ ಜಾಲೆಂ – ’ಮಾಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೊ ತಾಂಕಾಂ, ಪರಿಕ್ಷಾ ಕಶಿ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ಖಂತ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ತಾಂಚೆ ವಿಷಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಸೆಜಾರ್‌ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ ತಶೆಂ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅವ್ವಲ್ ಯೇಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಕಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆರಾಲ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲಾಂ? ಆಪ್ಲಾಂಕ್‌ಯಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ, ಪೆಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ.

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್. ಘೊವ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಚ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ವೆತಚ್ ತಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾತಾ. ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚೆಂ ಮುಗ್ದಾನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಆತಾಂ ಪೇಪರ್‌ವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಕಾಂದಾ-ಬಟಾಟಾವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಬಾಟ್ಲಿ-ಬರ್ತಾನ್‌ವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಮಚ್ಛೀವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್, ಘರಾಂತ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಲಿಚ್ ಆಸಾ, ಕೋಣ್ ನಾಂತರ್ ಕೋಣ್ ಯೇವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ:

ಪರ್ನಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ, ನವಿಂ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಿತಾಂ.
ವಾಪರ್‍ಲೆಲಿಂ ಕಡ್ತರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ.
ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯೆರಿಚ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ.

ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಸ್ತುಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಸುಕವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಧೊಶಿಂ ಮಧೆಂ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ರಾಸ್‌ಭರ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ನುಸ್ತೆಂ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತರ್ಕಾರಿ ಶಿಂದುಂಕ್ ಆಸಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಶಿತ್ ಕಡಿ, ನುಸ್ತೆಂ ಭಾಜಿಜೆ, ದಾಳ್ ಕರಿಜೆ, ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ತರ್ಕಾರಿ ಸುಕಿ ಕರಿಜೆ, ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಕರ್‍ತಾಂ ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ಲೊಲೊ ಕಳಾಂಚ್ ನಾ. ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ದೊಗಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪಾಡ್ಕೆ ಪುರೊಮೂ, ಸಂಸಾರ್ ಲುಟುಂಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ರುಚನಾ, ಕೊಪಿ ಕೊಪೆಚ್ ಜಾಯ್ ಕಂಯ್. ಬಾಪುಯ್ ಬಿಯೆಸ್ಟಿಂತ್ ಸಿರ್ವಿಸೆಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಿಮಾನಾಚೊ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಭಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ!

ಆಜ್ ಎಕೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲಿಂ. ಎಕೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಬಾಂಧ್ಪಾ ಮುಳಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ’ತರ್ಕಾರೆವಾಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್. ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಅರಾಬಾಯೊ ದಿತಾಗಾಯ್, ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ತಿಳ್ತಾನಾ, ತರ್ಕಾರೆವಾಲೊ ನ್ಹಯ್…

ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪಿಕೆ ಪಿಕೆ ಗರೆ!

ಗರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಾರಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾರ್ ಪೊಣಸ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಿಕಾ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸರಾರಾಂ ಧಾಂವೊನ್, ಸರಾಸರಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್, ಫೊಣ್ಸಾಚೆ ವಿಕ್ಳಾಪ್ ಕರುನ್ ತಿ ಗರೆ ಖಾತಾಲಿ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ಆಂಗಾಲಾಪ್ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಂ ಪೊಣ್ಸಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ರೂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜಾಂವ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ. ತಿಕಾ ಗರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್. ಪೂಣ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗರೆ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್? ಆಜ್ ಆವ್ಚಿತ್ತ್ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಗರೆ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಿಣೆಂ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ಲಿ – ರುಪ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಗರೆ.

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ಲಿ. ಪಯ್ಲಿಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ ಝಡಯ್ಜೆ ತರ್ ರಗಾತ್ ಘಾಮೆಜೆ ಜಾತಾ. ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿತೀನ್ ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ’ಸ’ ರುಪಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆದಿಂ ಆಖ್ಖೊ ಪೊಣಸ್ ಭಕ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ಆಜ್ ರುಚೀನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತೀನ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆ ಗರೆ ತರ್‌ಯಿ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಎಕೊಡಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‌ಯಿ ವೇಳ್ ಘಡ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಘೊವಾಚಿಂ ಇಜಾರಾಂ ತಪಾಸ್ಲಿಂ, ಮೆಜಾಚಿಂ ಗೊವೆತಾಂ, ಹಾಂತುಳ್ನಾ ಪೊಂದಾ, ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ರ್, ಖಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಖಾಂಚಿಂತ್…

ನಾ, ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊಯಿ ಸಾಂಪ್ಡಾಲೊನಾ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸಾ: ’ಕೆನರಾ ಬೇಂಕಾಚೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಕ್ಸ್’ (ಉರವ್ಣೆಚೊ ಡಬ್ಬೊ), ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕೆನರಾ ಬೇಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಡಬ್ಬೊ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಧರ್‍ಯಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಗಳ್ತಾತ್. ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚಿ ಜತನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ನಾ.

ಆತಾಂ ಮನ್ಶಾಚಾ ಅತೀ ಗರ್ಜಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸಯ್ತಾನಾಪರಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ತಿಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಪಾಚೆರ್, ಜಬ್ಬೊರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಘೊವಾಚ ಮಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್‍ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತ್ತಾ ತಿ, ತಶೆಂ ಗರೆ ಕಾಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಯೇನಾಂತ್! ಆಯ್ಚೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ತರ್ ಮುಖಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ, ಕಿತೆಂಗೀ, ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ?

ಅಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪರತ್ ಬದ್ಲೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಗರೆ ಹಾಡ್ಲೆಚ್.

ಮಾರ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಹಾಕಾಚ್. ಪಂದ್ರಾ ಗರ್‍ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿಲೊನಾ ಅಮಾಸೆಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ತಾಕಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊ ತಿಣೆಂ. ದೋನ್ ಗರೆ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಾಲೆ.

ತಿಚಿ ಕಾಲೆತಿಚ್ ತಶಿ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿ ದಾರಾಂಬೆ, ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಆನಿ ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಆಂಗಾಲಾಪ್ ಚಡ್. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಪ್ಪಲಾಂಕ್, ಅಂಜೂರಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಸುಂಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ.

ಆತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೋರ್‍ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಗರೆ ಹಾಡ್ಲೆಂನೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಿಚಿ ಮತ್ ವಿರ್‍ಯಾರ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಂಚ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್‌ಯಿ ಜಾಲೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಗರೊ ಖಾತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ.

ಬಾಕಿಚೆ ಗರೆ ಘೊವಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ನ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಣೆಂ ಮೆಜಾವಯ್ರ್ ದವರ್‍ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಫುಟೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ-ಜಳಾರಿಂಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ಯಾಂಪರಿಂ.

ಗರೆ ದಿತಾನಾ ಘೊವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ?
ಪಯ್ಶೆ ಖಂಚೆ ಎಸ್ಪೆಸಾ?
ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ಲೆ.

ದೆವಾ, ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಮಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ತುಂ ಮರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಭಾಡ್ತಾಯ್ ಎಸ್ಪೆಸಾ? ತುಕಾ ಬಾಳ್‌ಬೂದ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ?

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾತ್‌ಗಾಯ್ ತೊ? ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್; ಮ್ಹಣೊಂಕ್‌ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.
ತಿಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಗರೆ ಘೊವಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಚ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಯ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲೆ.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಾಶೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ?
ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ – ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಮಾಮ್ಮಿ.
ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ – ಎಬ್ಬೆ, ವಾಟ್ ಈಜ್ ದಿಸ್ ಮಾಮ್ಮಿ?
ಗರೆ ಪುತಾ, ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ, ರುಚೀಕ್ ಆಸಾತ್.
ನಾ… ನಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತುಂಚ್ ಖಾ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತೆ ಸವಾಲಾಂಯ್ ವಿಚಾರಿನಾಂತ್, ಖಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೋಟ್ ಭರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಲೆ. ತಶೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡಿಜೆ, ಆವಯ್ಚಿ ಬೋಬ್ ಕಾನಾಲಾಗಿಂಯ್ ಪಾವಾನಾ.

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆತಾಂ ಚಿಂತಿ: ಹೆ ಭಿಕೆಚೆ ಗರೆ ದವರ್‍ನ್ ಕೊಣಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ? ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯೀ ಆಶಾ ಪುರ್ತಿ ಥಾಂಬಯ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ – ಘೊವಾಚೊ ಬೋನಸ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಖ್ಖೊಚ್ ಪೊಣೊಸ್ ಬಾಯ್ಕಲಾ ಬಾಜಾರಾಂತುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ದಾದೊಶಿ ಖಾಂವ್ಚೊ.

ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ವ್ ಗರೆ ತಿಣೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲೆ ಆನಿ ಹಳ್ತಾಚೊ ದೇಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂಯೇ? ನಾ, ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಪರತ್ ಖಾಂತಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ತಿಚಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲಿ. ಘೊವಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಗರೊ ದವರಿನಾಶೆಂ ಖೆಲೆಮೂ, ಪಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಪಾಚೆರ್.
ಘೊವಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರಿ ಕರ್‍ನ್ ಖೆಲೆ!
ತಿಣೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್‍ನ್ ತಿರ್‍ಸಿಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್. ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್, ಗರೆ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವಾಗ್ ಧರುಂಕ್. ತಿ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ತಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘೊವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್, ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಧಾರ್‍ಲೆಲಿ ಚೂಕ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರ್‍ಯಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಸಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ.

ಚೆರ್ಕೆ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾತ್, ಗೊರ್ವಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್‍ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ. ಆಜ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್‌ಯಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕಂಯ್.
ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್‌ಯಿ ಯೆತಾ. ತಾಕಾಯಿ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಕಂಯ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೊ ಪುರ್‍ತೊ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜ್ ಸನ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಧುವೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾಜುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಚೂಡ್‌ಕೊತ್ರು ಧುವ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ನುಸ್ತೆಂ ಚಾಕಿನಾ. ತಾಕಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾಜುನ್

ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಫೊಡ್ತಾನಾ ಘೊವಾಚಿ ಬೋಬ್…

ಎಸ್ಪೆಸಾ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ, ಪೇಜ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ತುವೆಂ? ಶೀತ್ ವಚೊನ್ ಕಿಚಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತುಂ ಆಜ್?

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್: ಮಾಮ್ಮಿ, ತರ್ಕಾರೆಂತ್ ಮೀಟ್‌ಚ್ ನಾ, ಚಾಪ್ಪೆ…!

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣೊ: ಮಾಮ್ಮಿ, ನುಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಮೀಟ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಖಾರ್‍ಸಾಣೆನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.’ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಶಿ ಜಾತಾ. ತಿಣೆಂ ತರ್ಕಾರೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ನುಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಕಡಿಯೆಕ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಟ್ ಲಕಯ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಚಿಂತಾ ತಿ: ಪಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂಕ್, ಹ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಅಸೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಜಾಲಾ.

ಆಜ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸೇಡ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಣೊ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್.

ಕಿತೆಂ ಎಸ್ಪೆಸಾ, ವಿಚಾರಿ ಘೊವ್. ಬರೆಂ ನಾಂಯ್‌ವೇ ತುಂ, ತುಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಭಾವ್ಲಾಂ?

ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬ್ಣಿ.

ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಚೋರ್‍ನ್ ಖೆಲಾಂ. ಚಿಡಾಯ್ತಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ.

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತೊಣ್ಕೊ ಮಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಎದೆಶಿ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಿಚ್‌ಮೂ! ತಿತ್ಲಿಚ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಸರೊನ್ ಕೆಂಕಾರ್‍ತಾ – ವ್ಹಯ್‌ರೇ ಹಲ್ಕಾಟಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ತುಮ್ಚೊ ಘಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಆಶೆ ಖಾತಿರ್ ಚಾರ್ ಗರೆ ಖೆಲೆ ತರ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್, ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್ ತೆಂ? ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರಿ ಕೆಲೆ ಆಜ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೀನಾಶೆಂ ಶಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಕಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸಾರೆ? ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದು:ಖಾಂಚೊ ಲೋಟ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ. ಘೊವ್, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್, ಧುವ್ ಆನಿ ಚೆರ್ಕೆ ಜಿಬೆಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಕಸಲೊ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್?

ತುಕಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಎಸ್ಪೆಸಾ? ಖಂಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಘೊವಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ.

ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಮ್ಮಿ, ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ವಿಚಾರಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್.

ಸೊರ್ರಿ ಮಾಮ್ಮಿ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ. ತುವೆಂ ಚೊರ್‍ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದೊಗ್‌ಯಿ ಚೆರ್ಕೆ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ತಾತ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆತಾಂ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ಲಜ್ತಾ, ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಗರೆ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ.

ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಉದೆಲಾಂ – ಆವಯ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ಆಶಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ – ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿ – ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್.
*****

ಗಾಯೆನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲೆಂ

ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್:- ಮುಹಮ್ಮದ್, ಕುಳಾಯಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್:- ವಿತೊರಿ, ಕಾರ್ಕಳ್

ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತಶಿ ನಾ. ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾರ್ ಆತಾಂ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂ ಆಸಾತ್. ನೋವ್ ವಾಯ್ನ್ ಶೊಪಾಂ ಆಸಾತ್. ತೀನ್ ಸುರೆ ಗಡಂಗಾಂ ಆಸಾತ್. ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ದೋನ್ ಜುಗಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಲಾಯ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಆದಿಂ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾ ಬಾರಾ ಸೊಬಿತ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಪಾರಿ, ಸುಂದರ್ ಘರಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್… ಅಶೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್, ಪರ್ಗಾಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕಳ್ನಾ. ತಿತ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

ಶ್ಹೆರ್ ತರೀ ಬಸ್ಸಾಂ ಗಾಂವಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಕಾರಣ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಬಾರೀಕ್ ಮಾರೊಗ್. ಬಸ್ಸಾಂ ರಾಂವ್ಚಿ ಥಾಂಬ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ. ಬಸ್ಟೇಂಡಾ ಸಮೊರ್ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ನಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮತಾಚೆಂ ಜವ್ಳೆ ದುಕಾನ್, ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಚೆಂ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸ, ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿಚಿ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಆಂಗಡ್, ರವಿಯಣ್ಣಾಚಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಆಂಗಡ್, ಗಣೇಶಾಚೆಂ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಬೂತ್, ಮೊಂತುಚೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಶೊಪ್, ಹಸನಬ್ಬಚಿ ಫಳಾಂಚಿ ಆಂಗಡ್, ದುಜೆಚೊ ಕೊಬಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಶೆಂ ಸಾಲಾನ್ ಸಾಲ್, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ರಯ್ಲ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಯುವಕ್ ಸಂಘಚ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂದಾಪ್. ಬಾಂಕಾಂಕ್, ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಗ್ರಾನಾಯ್ಟ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್, ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂನಿ ರಾವ್ಯೆತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಭಿತರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್‍ಕ್ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ. ಸಾತಾಟ್ ರಿಕ್ಷಾ, ಕಾರಾಂ, ಟೆಂಪೊ ಹಾಂಗಾ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಬದ್ಲಾಪಾಂನಿಮ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಯೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆರ್‌ಚ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲೆಂ. ಗಾಯೆನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಯ್. ಭುಜಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ಣಿಥಾವ್ನ್ ಅರ್‍ದೊ ಫೀಟ್ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ. ಪೇಪರಾಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಫೊಟೊ ಸವೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಪರ್‍ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ರಾಶಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಗಾಯ್ ಆನಿ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂಚೆರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗಾಯ್ ಆನಿ ವಾಸ್ರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಆಸಾ. ತಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ.

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್‍ವ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ರಾಂದ್ವಯೆ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ರವಿಯಣ್ಣ ಆಂಗ್ಡಿ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ಯಾ ವೋಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ತಿರ್‍ಸಿತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಂಗ್ಡಿಕ್‌ಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೆ. ತೆದಾಳಾಚ್ ಯೇಜೆಗೀ ತೀನ್ ಗಾಯ್ರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಹಿಂಡ್! ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಎಕಾ ಗಾಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದಾಳುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಗಬಕ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲೆಂಚ್. ರವಿಯಣ್ಣ ಹೆಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಚೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಯ್ ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕೀ, ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಅಬ್ಬುನ್ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಫೊನ್‌ಬೂತಾಚ್ಯಾ ಗಣೇಶಾಸವೆಂ ಗಾಯ್ರಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಗಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ಕಾಟ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿಭಾಜಿ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಧಾಂವ್ಲಿ.

ಮುತೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರವಿಯಣ್ಣ “ಗೆಲಿಮೂ ಅಬ್ಬು, ಸಕಾಳಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಬೋಣಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಧಾ ರುಪಯ್ ಲೊಸ್ ಜಾಲೆನೆ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಗೀ ಹಿ ಮಾರ್? ಹಾಂವೆಂ ಮುತೊಂಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆನೆ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘಡಿತಾಂ  ಘಡ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ವಾಂನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫುಲಾಂ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾಲಿಯೆಕ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಸನಬ್ಬಾಚಿ ಫಳಾಂಚಿ ಪೇಟ್‌ಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲ್ಲಿ. ಮಾಗಿರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಬಾಚೊ ಕಾಟ್‌ಚ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಜಾತಾನಾ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ.

“ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಜೋರ್ ಜಾಲೆನೆ? ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಪರಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಡೊಂಕ್‌ಚ್ ಯೆತಾತ್”. ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.

“ಆಮಿ ಏಕೇಕ್ ತೊಣ್ಕೊ ದವರ್‍ಚೊ ಬರೊ. ಗಾಯ್ ಹಿಶಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್  ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊ. ಮಾಗಿರ್ ಹಿಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್‌ಯಿ ಪಳೆನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” ಅಬ್ಬುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಎಕೇಕ್ ತೊಣ್ಕೊ ದವರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ತೊಣ್ಕೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೊರ್‍ವಾಂನಿ ಆಂಗ್ಡಿಕುಶಿನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆಣಾ-ಮುತಾನ್ ಗಲೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಯ್ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ದೊನ್ಪರಾಂ ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಎಕಾ ಗೊರ್‍ವಾಕ್  ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಬಡವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಕ್ ಗಾಯ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಹಾಂಬೆತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿ. ಅಬ್ಬುನ್ ಏಕ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್‌ಭರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲರಾ ಪಂದ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ತ್, ಆನಿಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ತೊಣ್ಕೊ ತೆಂಕಿತ್ತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿತ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಚ್ಯಾ ರಾಮ್ ಭೊಟಾನ್ ಆಪವ್ನ್,

“ವ್ಹಯ್‌ಯೇ ಅಬ್ಬು, ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ತೋಂಡ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಅಶೆಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಸಮಾಯೇ? ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಸಾಯೇ? ಹಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ?” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಬುಚೊ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ. “ಖಂಚಿ ಚೂಕ್ ಭೊಟಾಮಾ, ಯೇ ಥಂಯ್ ಪಳೆ. ತುಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಎಕಾ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದವರ್‍ನ್ ನಮಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್  ಆಯ್ಲಿಗೀ ಹಿ ಮಾರ್, ಭಾಟಿ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮಯ್ದಾ ಪೀಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಪಳೆ ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೊ ಮಯ್ದಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಜಳ್ತಾ. ಹಿ ಚೂಕ್‌ಗೀ? ತುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ತೊಯ್‌ಗೀ?”

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಅಬ್ಬು, ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾಯೇ? ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಸಾಯೇ? ತೆಂ ಗೊರುನೇ”

ತಾಕಾ ಬೂದ್ ನಾ ತರ್ ಪೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾಯೇ? ಗೊರ್‍ವಾಂ, ಬೊಕ್ರೆ, ಸುಣಿ, ದುಕೊರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಘರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಸಿಜೆ. ಮಾರ್‍ಗಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ?”

“ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಉಪಾದ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ದೊಡ್ಡೆಂತ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ಮಾರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್‌ಯಿ ಆಸಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ ತುಕಾ” ಭೊಟಾನ್ ಚಾಳ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ದೊಡ್ಡೆಕ್ ಬಾಂದಿಜೆಗೀ? ಪಳೆಯಾಂ ಧರ್‍ನ್ ದೀ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾಗೀ? ಧಾ ಜಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಗೊತ್ತಾಯೇ? ಹಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಪಡ್ಚಾ…”

ಹೊಟೆಲಾ ಸಮೊರ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಭೊಟ್ ಲೊವ್ ಭಿತರ್ ನಿಸರ್‍ಲೊ. ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಅಬ್ಬು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕತಾನಾ ಜವ್ಳೆ ವೆಪಾರಿ ಕಾಮ್ತಿನ್ “ಅಬ್ಬು ಚಿಕ್ಕೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ತೊಣ್ಕೊ ಥಂಯ್ಚ್ ದವರ್‍ನ್ ಸೊಪೊ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಬ್ಬು ಆನಿಕೀ ಫುಮಾರ್‍ತಾಲೊ.

“ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ಅಬ್ಬು?”

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಕಾಲ್ ಆಸಾನೇ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಬುತಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅರ್‍ದೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಉಠೊನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಹಿಚ್ ಗಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಡಿದಾರಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಅಕ್ರುಟ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್‌ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಉಶ್ಟ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್ ತೊಣ್ಕೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್, ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ? ಚುಡಿದಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಘಾಲ್ನ್  ಧಾಂವ್ಲಿ. ಚುಡಿದಾರ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ? ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಯ್ ಲೊಸ್. ತೊ ಪೊಟಾ ಉಜೊ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ.”

“ತುಕಾ ಆನಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ಅಬ್ಬು?” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಅಬ್ಬುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ. “ತುಕಾ ಇತ್ಲಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನೇ ಹ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್. ಕಾಲ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ? ಕಾಲ್ ಎಕಾ ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಹಿಚ್ ಗಾಯ್ ಆಡ್ ಯೇವ್ನ್, ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೊ ಪಡೊನ್, ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ನ್, ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊನೇ, ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ?”

ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಹೊಟ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಟಾಚಿ ಉದ್ಕಾಟಾಂಕ್ ಆಸಾನೇ. ಹಿ ಗಾಯ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಘಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ಕ್ಯಾನ್ (ಕೆಳಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಘಡಾಯೆಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೇಂಟ್) ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಏಕ್ ವಾಜಯ್ಲೆಂ. ಗಾಯ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಮಾರ್‍ಗಾರ್ ಆಡ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೊ ಗಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲಿ. ಭೆಶ್ಟೆಂ ನಿಶ್ಟುರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ… ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಖಾಲಿ ಉದಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ, ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಚುಡಿದಾರ್, ತುಜೊ ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೊ ಮಯ್ದಾ. ಆಮಿ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್…”

“ಆಸೊಂದಿ ಸೊಡ್ ತಿ ಗಜಾಲ್… ತೆದಾಳಾ ರಾಗಾನ್ ಮಾರ್‍ಲೆಂ… ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್‍ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳೆಯ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಚ್ ಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ದೂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬು ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.

ತೊ ವೆತಾನಾ ಕಾಮ್ತಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಸೊಂದಿ. ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ ಹ್ಞಾಂ..? ಆನಿ ತಿ ಗಾಯ್ ಆಸಾನೇ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಟ್ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ನಾ. ಪಳೆ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಬ್ಬುಕ್ ಏಕ್ ಥರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉಲವ್ಣೆಂ, ಸಳ್ಗಿ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹಚನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆನಾ. ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಚ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಸಾಮಾನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಉಲವ್ಣೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಯ್ನೊ ಉತ್ರಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಖಂಚಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಅಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂಕ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ತೊಣ್ಕೆಯ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆ. ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಾಚ್ಯಾ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಹೊಟೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ಏಕ್ ಗಾಯ್ ರವಿಯಣ್ಣಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ಆಸಾ. ತೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್‌ಯಿ ಪಳೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಖಂಚ್ಯೊಯಿ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಫುಲಾಂಚೊ ಶಂಕರ. ತೊಯಿ ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ವ್ಹಚನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಆಂಗಡ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ರವಿಯಣ್ಣ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಿ ಹಾಲ್ಲಿ ನಾ. ತಿ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯಿತ್ತ್ ಹಾಂಬೆತಾಲಿ. ಶಿಮ್ಟಿ ಭಿಜಾವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಉಡೊವ್ನ್, ಆಂಗ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಘುರ್‍ಮೆತಾಲಿ. ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಆಪ್ಲೊ ತೊಣ್ಕೊ ಹಾಡ್ನ್ ಹಯ್ ಹಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಗಾಯ್ ಹಾಲನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅಬ್ಬು ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ “ರವಿಯಣ್ಣ ಹ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್‍ಚೆಪರಿಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಂತುಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆಲಾಗ್ಲೊ.  “ಅಬ್ಬು, ಗಾಯ್ ಗಾಬ್ ಆಸಾ. ದೂಕ್‌ಯಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ತಿ ಆನಿ ರಾಮ್‌ಭೊಟ್‌ಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. “ವ್ಹಯ್ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಅರ್‍ದ್ಯಾ-ಎಕಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪುರೊ” ಗಾಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮ್ತಿ.

“ಹಾಂಗಾ ನಾಕಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್. ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ವೋ ಥಂಯ್ ಚಿಂಚೆ ರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದ್ಯಾಂ. ಇಲ್ಲೊ ಆಡೊಸ್ ಕರ್‍ಯಾಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” ಅಬ್ಬುನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ತಾಚಿ ಸಲಹಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂದ್ಲಿ.

ಅಬ್ಬುನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಶಿಂಗಾಂ ಧರ್‍ನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ತಿನ್, ಮೊಂತುನ್ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಉಹೂಂ ಗಾಯ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್‌ಯಿ ಕಾಡಿನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಏಕ್ ದೊರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಗಾಯೆಕ್ ಚಿಂಚೆರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬುನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಹಾಡ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಆಡೊಸ್ ಕೆಲೊ.

ಗಾಯೆಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಚಡತ್ ಗೆಲೆ.

“ಕಸಲೆಗೀ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕೊಣಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.” ಮೊಂತುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೀಗ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.
“ನೋಣಯ್ಯ ಆಸಾ. ತೊ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಒಕಾತ್ ದಿತಾ. ತಾಕಾ ಆಪಯಾಂ”. ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ನೋಣಯ್ಯ ಪಾವ್ಲೊ. ಗಾಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ   ಕೆಲಿ. “ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸನಾ. ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸಜೆ. ತುಮಿ ಗೋಡಾಕ್ಟ್ರಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ನಾ ತರ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ”. ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಸರ್‍ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಸೊದುನ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್‍ಕ್ ಕೆಲೊ. “ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಗಾಡಿ ನಾ. ಗಾಡಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಂ” ಅಶಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ.
ಅಬ್ಬು ತಕ್ಷಣ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಗೆಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊಚ್, ಗಾಯೆಚೆಂ ಕಪಾಲ್ ಆಪಡ್ನ್ ಭಕ್ತಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. “ಕೊಣಾಚಿ ಗಾಯ್ ಹಿ”?

“ಹ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾಂತ್ ಸರ್. ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. “ವ್ಹಡ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ನಾ ತರ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಸರ್‍ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಚಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್” ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಬ್ಬು ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ. “ಭೊಟಾಮಾ ಏಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ “ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಭೊಟಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಉರ್‍ಕುಟಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ಪಳೆ ಅಬ್ಬು, ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಪೆದಾಮ್ ಆಸಾನೇ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಜೊ ಹೊ ಹಂಕಾರ್ ಆಸಾನೇ ತೊ ತುವೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಕಳ್ಳೆಂಯೆ… ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಮನಿಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸಾ ಕಳ್ಳೆಂಯೆ. ವ್ಹಚ್… ತುಂ ವ್ಹಚ್. ಉದಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಅಬ್ಬು ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ “ಜಾಯ್ತ್ ಭೊಟಾಮಾ ಜಾಯ್ತ್… ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮಾಫ್ ಕರ್… ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಬರಿ ಚ್ಹಾ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಯೆಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಹಾಂಬೆವ್ಣಿ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ಚೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ. ಅಬ್ಬುನ್ ಗೊಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಗಾಯೆಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಭರಾನ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಥಂಡ್‌ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಗೊಣ್ಯೆ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಭಾಥಾವ್ನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಅಸ್ಡ್ಯೊ ಪಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪರತ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಭಿತರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಬಳಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಗಾಜಯ್ಲಿ. ಮೊಂತುನ್ ರುಕಾಮುಳಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕದೆಲ್ ಘಾಲೆಂ. ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕಾಫಿ ಆನಿ ಮಸಾಲೆದೋಸೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಫರ್‍ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಹಸನಬ್ಬಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಪೊತೆಂಭರ್ ಫಳಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್. ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರುಕಾಮುಳಾ ಲೊಕಾವ್ಹಾಳೊಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಅಬ್ಬು ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆಂ ಪೊತೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾಚ್ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ಆಲೊಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಅಬ್ಬುಕ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ “ಆಮಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ದುಡು ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಯಾಂಗೀ? ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟಾಲಾ ಬಾವ್ಡೊ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ತಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಅಬ್ಬು?” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಅಬ್ಬುಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮನ್ ಆಸಾಮೂ. ಪೂಣ್ ಸರ್‍ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರ್‌ನೇ. ಆಮಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ನಿಮಾಣೆಂ, ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಕಾರಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಸವೆಂ ವ್ಹಚೊನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಕಾರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ತೆಗಾಂಯ್ನಿ ವಾಂಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಟಾನ್ ನಿರ್‍ಧರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕಾರಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಎಕಾ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್‍ನ್ ಕಾಮ್ತಿಸವೆಂ ಕಾರಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ “ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪಯ್ಶೆ ತುಂಚ್ ದೀ” ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬು ಕಾಮ್ತಿಲಾಗಿಂ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ. “ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಪುಣಿ ಖಂಡಿತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ “ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ” ಅಬ್ಬುನ್ ನಿರ್‍ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಕದೆಲಾಂ ದೀವ್ನ್, ಫ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ನ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ. ದೋನ್ ಜೀವ್ ಉರಯ್ಲೆ. ತುಮಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಜ್ ತಿ ಗಾಯ್ ವಾಂಚ್ತಿ ನಾ”. ಕಾಮ್ತಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

“ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆಂ.  ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್.
ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಂಪೆರ್‍ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕವರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. “ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ತುಮಿ ಚೂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿಕ್. ಘೆಜೆ” ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಕವರ್ ದಿಲೆಂ.
ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಕವರ್ ಘೆವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ನೋಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

“ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಹಾಂತುಂ?”
ಅಬ್ಬು ಕಾಲುಬುಲು ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಗಳೊ ಸುಕ್ಲೊ.

“ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ. ಹೊ ಲೋಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿ ಸಮಧಾನೆಖಾತಿರ್ ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ವೀಕಾರ್‍ಶಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಪಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವ್ ನೊರ್‍ಮಲ್ ಕೇಸಿಕ್‌ಚ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಘೆತಾ. ಹಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸ್. ತುಮಿ ಆಡೆಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ದಿತಾತ್‌ನೇ?”
ಅಬ್ಬುನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾಂತ್.
“ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಮಾಶೆ ಕರ್‍ತಾತ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ?”
“ಹಾಂತುಂ ತಮಾಶೆ ಕಸಲೆ? ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಹಾಂವ್  ಘೆಂಚ್ ನಾ.” ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಬ್ಲೆಸ್‌ಪಣ್ ದೆಕೊನ್ ಅಬ್ಬು ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಾಲಾಗ್ಲಿ. ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಗಾನ್ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ.
“ತುಮಿ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್‌ಗೀ?” ಪರತ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂತುಂ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?  ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಘೆನಾ.”
ಅಬ್ಬು ದಢಕ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಟ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕವರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ‘ಕಾಮ್ತಿಯಾಮಾ ಚಲ್ ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಚ್.
*****

(ಮಹಮ್ಮದ್, ಕುಳಾಯಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲೊ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾಚ್ಯೊ ಲೇಖಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ  ಆನಿ‌ಒಳ್ಕಿ ಗಜಾಲಿ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆದ್ವಾರಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ. ತಾಚಿಂ ಎದೊಳ್ ಪಾಂಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್‍ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಕದನ ಕುತೂಹಲ’ ಕಥಾಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರ್‍ನಾಟಕ ಸಂಘಾಚಿ ‘ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚಿ ‘ನಿರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ‘ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ’ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ‘ನನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಥಾವ್ನ್ ‘ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸಿ’, ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಆನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೇಖಕ್. ಹಿ ಕಾಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ‘ನನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು’ ಪುಸ್ತಕಾಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ತರ್‍ಜಿಲ್ಯಾ.)