ಎಕಾ ರಾತಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ನವೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್.

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಯ್ ಏಕ್‌ಪಂಥಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ರಾತಿ ಸಾರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿಯೆ ಥಂಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಥಂಯ್. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆವ್ದೆ ಮಧೆಂ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ?
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಕೊಡು ಕೊಡು ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಮುಸ್ಕಾರಾ ವಯ್ಲೆ ಕಾಡ್ ತಾಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್, ಫಳಾರ್ ಕರುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಡು ಕೊಡು ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ ಮನ್ ಕಾಂತಯ್ತಾತ್.

ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ – ಉಗ್ತ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ವಚ್, ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಾ, ಪಾಂಯ್ ಥಕ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾ. ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಸುಟಿ ಆಸಾ, ವೊತಾಚ್ಯಾ ಧಗಿಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಗರಿಷ್ಟ್ ಮಝಾ ಮಾರ್. ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ’ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್’ ಯೇವ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಾಚೆರ್ ಥಾಂಬ್ತಾ. ವೆಗಿಂ ಕರಾ, ವೆಗಿಂ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಡ್ ಆಮ್ಸರ್‍ತಾ.

ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತೊಲೊಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ವೈಭವ್! ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಚಾಂತ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿಂ ಜೊಡಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಖೆಳಾಂತ್ ’ನಿರ್ಭಾಗಿ ಸಾಕ್ಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಸೊ ವಯ್ರ್ ಘಾಲಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲಜ್. ಅರ್ಧೊ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಕುಲೊ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಗ್ಲೆನ್ ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ-ತರ್‍ನಿಂ ತರ್‍ನಿಂ ಜೊಡಿಂ. ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಪೂರ್ವ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಗುಪಿತ್ ಘುಟ್, ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಉತ್ರಾಂ, ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಹಾಸೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್‍ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ವಾಗೊಣಿ ಚರ್‍ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಲೆ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್‍ತಾತ್‌ಗಾಯ್, ವಾಗೊಳ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ, ಕುರ್ಲೆಚಿ ಜಾಂಗ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್‍ತಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ, ಚಿಕಾರ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ಏಕ್‌ಫರಾ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ’ರಾವಯಾ ತುಮ್ಚೊ ಕುರ್ಡೊ ಮೋಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಯೆತಾ. ಕುಡಿಚೆರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಧೊವಾಚ್ಯಾ ಕಣಾಂ ಸಾಮ್ಕೆ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ದಿಷ್ಟ್ ಆರ್ಶಾಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಚಯ್ತಾಂ.

ಅಖ್ಖೆಂ ಶೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸಾ. ದೂದ್‌ವಾಲೆ ದುದಾಚ್ಯೊ ಕಡಾಯೊ ಸೈಕಲಾಂಚೆರ್ ಘೆವ್ನ್, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂವಾಲೆ ಪತ್ರಾಂ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಬಿಜಾವ್ನ್, ತೀನ್ ಚಕ್ರಾಂವಾಲೆ, ವಾಟ್ಸುರಿ ಆಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಧಾಂವಾಂಧಾಂವಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕಾಕ್ಸಾಚೆ ಡಬ್ಬೆ, ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಜಾಗೊ ಉಗ್ತೊ ಸೊಡ್ಲಾ ಥಂಯ್ ದಾದ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಾಪ್ಡೆ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್, ಲಜ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಭಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ದಿಷ್ಟ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ತರ್ ಪರತ್ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಉತ್ರಾಂ, ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಹಾಸೊ ಆನಿ ಘಾಲುನ್.

ಹ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾದೊಂಗ್ರಾಂ, ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಿಯಾಳ್ತಲೊಂ. ಮಾತ್ಯೆನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊಣ್ತಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಚವ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ. ಕೊಣ್ ರಾತ್‌ಭರ್ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಖಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಸುಖಾಚೆ ರಾತಿಂ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತರ್‌ಯಿ ದಾಯ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಘೊವ್ ಆಪ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕುನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತ್ ಫಾಲೆಂ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಭೊಗ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಹಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಾತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಾಮುಕಿ ಹಾಬಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಾ ನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಿರ್‍ಸಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಚಾರ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ತಕ್ರಾರ್ ಜ್ಯೊರ್ ಜ್ಯೊರ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಚೆಮಧೆಂ ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್ ಉಣೊ ಪಡ್ಲಲೊ ಕಸೊ ವಿಪ್ರೀತ್ ಕಾಮುಕ್ ಪರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಾಗ್ – ತುಕಾ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮನ್ ಭರಾನಾ, ಆಶಾ ಥಾಂಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್‍ಸೊಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಭಿತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಜಿಣಿಭರ್ ಆಶೆಂಚ್ ಉರಯ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ, ಗುಡೆ-ದೊಂಗೊರ್, ರೂಕ್-ಝಡಾಂ, ಬಾಂದ್ಪಾಂ-ಖಂದ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ರಾಸ್ ಕಶಿ ಜಾತಾ, ತೆಂ ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಘರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಮುದೊಯಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಳ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡಿ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ, ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್, ಉರ್‍ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾರ್, ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಿ. ಚವ್ಗಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ಖಾ, ನೆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ನೆಸ್, ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆಂ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಶೆರಾಚೆ ರಸ್ತೆ ಸಾಂಡುನ್ ನಿಸರ್ಗಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಧಾಂವ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತೆವಾಂ ಮ್ಹಜಿ ದಿಷ್ಟ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಬಸ್ಕಾಂಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಬಸೊನ್ ದಿಗಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಲಿಪವ್ನ್, ಪುರ್ತ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತಿ ಚಲಿ ಹ್ಯಾ ಕೊಚಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾ ಚಡ್ಲೆಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ತಿಚೆರ್ ಹಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಲಜ್ಮಾಂಡಿ ದಿಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್‌ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಮುಗ್ಧ್ ದಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡೊನ್ ಖಂಚೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಿ.
ತಿಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಝಳ್ಕತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತದೇಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ಕೊಣ್‌ಯ್ ನಾ.
ರಾತ್‌ಭರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕುನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಓಂಟ್ಯಾಸಾಮ್ಕೆಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕರುನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾ.

ತಿಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಶೆಚೆ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟ್ಚೊ, ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ಚೊ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ಯಾರ್‌ಭೊಂವ್ತಿಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳಲೆಂ. ತಸಲೊ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾಂಗಾಯ್, ನೀಜ್ ದೆಖ್ತಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಪ್ಣೆತಾಂಗಾಯ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಜಾಗೊಂಚ್ ಆಸಾಂ.

ತಿ ಚಲಿ ತದೇಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲಿ.
ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ.
ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತಿಣೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.
ನೊವ್ರೊ ರಾತಿಚೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್‍ವನಾಸ್ತಾಂ ನಿದ್ಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್.
ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾವಯ್ಲಿ ಛಾಯಾ, ಕಪಾಲಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಗೀಟ್, ಗಿಟಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಮೆಜುಂಕ್ ಧರ್‍ಚ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿರಿಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸವಲಾಂ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಸವಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂಚ್‌ನಾಂತ್.

ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಧವೆಂ, ಎಕ್ದಮ್ ನಿತಳ್, ಖತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಖಂತಿಚಿ ಏಕ್ ಲಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಲೀಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಮುಖಮಳ್.
ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಹಾಸೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್. ತೇಂಯ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಜಾಳ್ಳೆ ಕಾಜುಲ್ಯಾಚಾ ಕುಲ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕೆ. ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಮಸ್ಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಝಡ್ಚೆಭಾಶೆನ್ ಭೊಗ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಲಜೀಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತುನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಿಷ್ಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿ. ’ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾ’ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಸೊಬಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಉದ್ಯಾವನಾಂನಿ, ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ವನಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಾನಾ, ಜೆವ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್. ತಿಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್, ಜರ್ ತೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ತರ್‌ಯಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಜಮ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಭಾವ್‌ಚ್ ತಸಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾಜೆ ತಸಲೆಂ ಧಯ್ರ್, ಚೇತನ್, ಹುಮ್ಮಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕರ್ಗೊಣಿ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಖಾತಾಲಿ. ಎಕಾ ಅಬಲ್ ಚಲಿಯೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್‍ಚಿ ಹಿಮ್ಮತ್, ತಾಕ್ ನೀಟ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಪಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಜೀವ್ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಚಲನ್‌ವಲನಾಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವ್ರುನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕರ್‍ನೆಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್‍ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಳಿ ದಿತಾಲೆಂ – ತುಂ ’ಸ’ ನಂಬ್ರಾಚೊ ನಪುಂಸಕ್ ದಾದ್ಲೊ… ಸಾಂಜ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆ ಪುರ್‍ಪುರೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಲ್ಲಾಮ್ ಖುಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತುಕಾ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಖರೆಂಚ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ತುಂ ತಾಚೆರ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಯ್.

ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್‌ಯಿ ತುಜೆರ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾ, ನಾಂತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ತುಕಾಚ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆತಾ? ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಸೊಡ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ತುಜೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಾಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ವಸ್ತೆಚೊ ವಿಳಾಸ್ ದೀ, ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್, ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಕ್ಸಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ ತೆಂ? ತಾಚಿ ಆವಯ್‌ಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಂಥಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಹಾಂವೆಂ. ಹರ್ದ್ಯಾಗುಡಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಧಯ್ರ್ ಜಮವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್‍ತಾ. ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ತಾಕಾಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ ಜಾಯ್ಜೆ.
ಸೊಬಿತ್ ಕರುನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಪಿಂಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ?… ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಶಾಣೊ ಜಾವ್ನ್. ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಠಿಕಾಣೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿತಳಾಯ್ ತಿರ್‍ಸುನ್, ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಬಿಯರ್ ವೊತ್ತಾನಾ ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ.

ತಿ ಚಲಿ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಸೊಬಿತ್ ಚುಡಿದಾರಾಚೆರ್, ವಿಶೇಸ್ ಅಲಂಕಾರಾಚೆರ್, ಘಮ್ಘಮಿತ್ ಪರ್‍ಮಳಾಂನಿ ಭರ್‍ಲೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ಪರತ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಯೆ… ಯೆ… ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ತುಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾಯ್, ವೆರಿಗುಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರೆಂಡಿ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ. ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಿಗಾಯ್ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಬಸೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಬಸ್… ಬಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ವೆಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಡ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಖಾತಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?

ಕಾಮಿನಿ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಥರಾನ್ ಹಾಲವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡ್ಸುನ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ – ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್ ಸೊಬಿತ್ ನಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್ ತುಂಯ್ ಸೊಬಿತ್, ತುಜೆಂ ಸರ್ವಾಂಗ್ ಸೊಬಿತ್, ಆಪ್ಸರಾಭಾಶೆನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊಡ್‌ಯಾ ಹೊ ಸುಕೊ ಸಯ್ಲಾಪ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಕುಕ್ಲಾಡಿಪಣಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ.

ತುಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ಘೊಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತುನ್‌ಚ್ ಪಿಯೆತಾಂ, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್, ದೇಬ್ರೆರುಂಕ್, ಚಿಯರ್‍ಸಾಂಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತುನ್ ಘೊಟ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಳೊ ಮೊಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್, ಏಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿತಳ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾಖಾತಿರ್, ಮೂಡ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ದಡ್ದಡೆ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಉಬೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗರಮ್ ಜಾತಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿಶ್ವೆ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಗಾಂತ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕೂಡ್ ಥಂಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ. ಬಾಲ್ಕನಿವಯ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲ್‌ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ತೆಂಕುನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂನಾ. ಬಾಟ್ಲೆಂತ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮುಗ್ದೊಂಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್‌ಯಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಜೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಹೆಂಡ್‌ಸಮ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಎ ಪಫ್ರ್‍ಎಕ್ಟ್ ಅಡೋನಿಸ್! ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್‌ದೀಗ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಶಿಂಚ್ ಜಾತಾಂ. ತುಂ ಕಾಮ್ ಕಸಲೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್… ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೈಪ್ ದಿಸ್ತಾಯ್…

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

“ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್”, ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. ಕುಡಿಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್, ಮತಿಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಆತ್ರೆಗ್, ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರಜಾ?
ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಪುರೊ. ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಹಾತ್ ಧರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆರಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ ತಾಚಿ ಸವಾಲಾಂಯಿ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಸಯ್ತಾನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾಶಾಂವ್, ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ – ತುಂ ದಾದ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಸಂಯ್ಭಾನ್‌ಚ್ ಅಶ್ಯೊ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ – “ಮೆನ್ ಆರ್ ಇನ್‍ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್, ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್.” ಹೆಂಚ್ ತರ್ಕ್ ಪ್ರಕೋಪಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಓವರ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ – “ಪೂರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್”.

ಜಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕುಂಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ ತಶೆಂ ದೋನ್ ಜಿವಿತಾಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕನಾಙಶೆಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.
ಆನಿ ಆತಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಕೋಮಲ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೆಂ ಕಣಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾದ್ಲೆಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾ.

ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಪುಸುನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಅತೀ ಉನ್ಮಾದಾನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾಂ. ತೇಂಯ್ ಆವೇಶಾನ್ ಭರೊನ್ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್ ಫಿಂರ್‍ಗತಾ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರತಾಂವ್.
ಆಮ್ಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾಂತ್. ಕೊಣೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಂಯ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಭಾಶೆನ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಬೆಡ್ಡಾಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ತಾಂ.

“ಯೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಮನ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ನೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪುರುಷತ್ವ್ ಆಜ್ ಪುರ್ತೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಜೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಾಂಚ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ. ತುಂ ದಾದ್ಲೊ ನ್ಹಯ್.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರಾಗ್, ತೀನ್ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯರ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆತ್ರೆಗ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಆನಿ ತೇಂಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉನ್ಮಾದಾಚೆರ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾತಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣಿಭರ್ ತುಜೆಂಚ್ ಕರ್‌ಬಾ… ಪ್ಲೀಸ್… ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಮಿ …”

ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಂವ್. – ಹಿ ರಾತ್ ಸಂಪನಾ ಜಾಂವ್.
ರಾತ್ ಸಂಪ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್.

ದಾರಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ತಾತ್. ತೆಂ ಪುರ್‍ತೆಂ ಕಾವ್ಜೆತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಂಗ್ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಪ್ಲೀಸ್… ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಕಾ. ತೊ ಆಯ್ಲಾ…
ಕೊಣ್ ತೊ?

ಮ್ಹಜೊ ಬೆಬ್ದೊ ಘೊವ್. ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಪಿಯೆತಾ ಆನಿ ಉರ್‍ಯಾರುಕಾ ಸಾಂಗ್ಡಿ ನಾಗ್ಡಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ. ನಾ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಭುಕ್ ಸಮ್ಜತಾ ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಆತ್ರೆಗ್ ಲುಟುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ತೊ.

ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಶೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಬರ್ಪೂರ್ ರಡ್ತಾ ಆನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಮಾಗ್ತಾ. “ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ಕರ್. ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಚೆ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡೊಂಕ್ ದೀನಾಕಾ. ಐ ಹೇಟ್ ಹಿಮ್.” ದಾರ್ ಉಘಡ್ತಾಂ ತರ್ ಕಾಮಿನಿಚೊ ಘೊವ್ ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಿ ತರ್ನಾಟೊ ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲಾ.

ಪಳೆಯಾ ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಸಲ್ವಣೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತ್‌ಭರ್ ಸೊರೊ ಭೊರಯ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾತ್ ಸಾರ್‍ತಾ.
ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವೊಳ್ಕಾಚ್ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾಂ.
ಹಾಂವ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾಂ.

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂ ಭೊರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ತರ್‌ಯಿ ಆಶಾ ಖಂಡಿನಾಶೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹೊ ನ್ಯಾಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಪರಾತ್ತಾಂ. ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ಸೊಲ್ಲೊ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಉಡಂವ್ಚೆ, ಕಾಮಿನಿಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ದೊನಾಂಕ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಕಾಮಿನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಚಿಂ ದು:ಖಾಂ, ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಜಮೊ ಜಾತಾ.

ತಾಕಾ ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ, ಕಾಮಿನಿ, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ನಾ. ಆಯ್ಚೆಂ ಮೋಡ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾಂ. ತೆಂ ದಿಲ್‌ದಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾ.

ಹಾಂವ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಭೆಟಯ್ತಾಂ. ತೆ ಚಲ್ತಾತ್.
ಕಾಮಿನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಕಿಟೆಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಅಲಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ – ಕಾಮಿನಿ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ತೊಲೊಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಭಯ್ತಲೊಂ.
***
ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಮಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ರೆ ತಶೆಂ ಮಿಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್?

ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ತಮಾಸ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಹಜಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಯ್ ಸರ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸೊಳೆಕ್ ಕೊಣೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ-
ಬಜಿ ಹಲ್ಕಾಟ್ ಚೆಡುಂ ಸರ್, ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಕಾ.
ಕಸಲಿರೇ  ಕಾಣಿ? ಹಾಂವ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್‍ತಾಂ.

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾವೆ ತಾಣೆಂ ರಾತಿಂ ತುಕಾ? ತುಂ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಬಿತ್ ದಾದ್ಲೊ, ಆಪುಣ್ ಜಿಣಿಭರ್ ತುಜಿಂ ಜಾತಾಂ, ಆಪ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಬೆಬ್ದೊ ನಾಗ್ಡೊ ಉರ್‍ಯಾರೂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ತುಂ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ವಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಲಗ್ಭಗ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹಾಂವ್ ತುಜಿಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾತಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಾತಿಚಿಂ. ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್‌ಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ದವರ್‍ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕೇಡಿ ಆಸಾ. ತೊಚ್ ತಾಚೊ ಘೊವ್. ತಾಂಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಗೇಂಗ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತಾಕ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಫಸಯ್ತಾತ್.

ಹಾಂವೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್‌ಯಿ ದಿಲೊನಾ. ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.
ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರ್ ಆನಿಕ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ದಳಿದ್ರ್. ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಪೆಟೊ. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ತಾಕಾ ವೆತಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ಲಿ ಕೆಸೊಳಿ ಬರಿ ಪಿಕೊನ್ ಫುಟ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯಿ ಮತಿಂತ್ಲೆ ತಳ್ಮಳೆ ಆನಿ ಆಕ್ಲಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ತಾಂ-
ಆನಿಡಿ ಚೆಡ್ಯಾ, ತುವೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನಾಂಯ್?

ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಭಿಕೆಚೆ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್. ಘರಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಘುಟ್ ಸಾಂಗಾಳುನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ರುವಿಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಚಲಯ್ತಾಂ.
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?
ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಸರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾತ್.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *