ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ

ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕಥಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. ರಾಮಾಯಣಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹನುಮಾನಾಚೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾವಿಕ್ ಸಿಂದ್‌ಬಾದಾಚೆ, ಮಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಾಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಕಲಿಯುಗಾಂತ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ… ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಅಸಲ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೆ, ಉಮೆದ್, ಬೊಳೆಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿವೆ ಆಸಾತ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ:
ಯಾನೆ ಕ್ಲೋಡಿ ಉರುಫ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಸ್ ಕ್ಲೋಡ್. ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ತೆಂಯಿ ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ ತಸಲೆ. ತೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಉಗ್ಡಾಸ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಜುನ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಿವಿತಾಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ದುಕಯ್ತಾಯ್, ಧೊಸ್ತಾತ್, ಪಿಗ್ಳಾಯ್ತಾತ್, ಭುಲಯ್ತಾತ್.

ಕರಾವಳೆಥಾವ್ನ್ ಕುದುರೆಮುಖ್, ನಾರಾವಿ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ವೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ದಿಶೆನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಬಜಗೋಳಿ. ನೆಲ್ಲಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆ ಮಾರ್‍ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜೀಪಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ. ರಾನ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ, ಮಾಳಾ, ಕಡಾರಿ, ಚೌಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಳ್ಳ್ಯೊ. ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಪ್ರಕೃತೆರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್. ಅಂಬಿದ ಗುಂಡಿ, ಪುಣಾರಾ ಗುಂಡಿ, ಬಾರಾ ಗುಂಡಿ ತಸಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ತಳಿಂ, ವ್ಹಾಳ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ.
ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಜಯ್ನಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡ್. ಜಯ್ನಾಂಪಯ್ಕಿ ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಂಚೆಂ ’ಮಠದ ಮನೆ’ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆಂ ’ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್’ ಘರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ತರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಲೆನ್ಸಿ, ಶಾಬ್ಬಾ, ವಿಂಚಾ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು, ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿಂ ಘರಾಂ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಆಮ್ಚೊಚ್. ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್. ರಾನ್ ವಾಟೆನ್, ಬಜಗೋಳಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಭುತಿ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆಕ್, ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಾಲೆಟ್, ಪುಲ್ಲು, ಹೆಲೆನ್, ಎಲ್ಲು, ಅನಿತಾ, ಬೇಬಿ ತಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ರುಕಾಕ್ ಚಡೊನ್ ನಾನಿಲಾಚಿ ಫುಲಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ, ಚಾಂಪೆರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ವಾಂದೊರ್, ಸರೊಪ್, ಪೆರ್‍ಮಾರಿ, ಕೊಲೆ, ಕಾಟಿ, ಯೆವಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಶೆಳೆಂ ಶಿತ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಘಟ್‌ಮುಟಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ ಪೊಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ದೊಗ್ಲಾಸ್ ಚಡ್ಡಿ, ಸಾಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ನೀಟ್, ಬಿಕ್ಣಾಂ ದೊಳೆ – ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ವರ್‍ಣನ್.

ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಲೀನಾ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಹೊಚ್. ಲೊರ್‍ಸಾಬ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವೊಕ್ಲಾಂಚೊ. ವ್ಹಾಳಾ ಪಲ್ತೊಡಿ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಗುಡ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ತಾಕಾ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯಿ ಆಮ್ಗೆರ್‌ಚ್ ಕಾಮ್… ತೆಂ ಆಸುಂ… ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್, ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ನವಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯ್ಚಾಂತ್ ತೊ ಅವ್ವಲ್. ಗೀಮ್ ಯೆತಾನಾ ನಂಯ್ಕ್, ವ್ಹಾಳಾಂಕ್ ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಬಿಳಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪುರ್‍ಯೊಲ್, ತಿಗುರ್, ವಾಳಯ್, ಸಾಂಗ್ಟೆರ್, ಪಿರ್‍ತೊಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮಿ ಧರ್‍ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಳಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ತಾಲೊ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಂಗ್ಯಾಚೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಸಯ್ತ್ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್‍ಲೆಕ್‌ಯಿ ಬಿಳಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಗರಿಯೆಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ಮಾಂಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸದಾಂಚೆಂ. ಮಾಣ್ಕೆ, ಸಾರ್‍ಯಾಕೀಡ್, ನಕ್ಕುರ್, ಜರ್‍ಲೆ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿತ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಘರಾಂಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಮಾಸ್ಳಿ!

ಸಾತ್ವೆಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಲಾ-ಬೊಲ್ಲಾ, ಮಯ್ರಾ-ಕೆಂಚಾಕ್ ಕೊಸ್ಚೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮಾಡಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ, ಸೊಪ್ ಹಾಡ್ಚೊ, ಏಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್… ಹಜಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಧಡಂಗ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್.

ತಾಣೆ ಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾರ್‍ವೆ, ಕೆಂಕಾಣ್, ರಾನ್‌ಕೊಂಬೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಿತ್! ನೆಜಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊಂಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‍ತಾನಾ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿಂ ಮಾಜ್ರಾಂ, ಬೊಕುಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಅಲ್‌ಪುಚ್ಚೆ. ಮಾಸ್ ಕರ್ ಮಾಮಿಯೆ. ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಸೂಂಬೆ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಶಿಕಾರೆಚಿ ಬಂದುಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಮಾತ್ರ್. ಫಕತ್ ಎಕಾ ವರ್‍ಸಾ ಭಿತರ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಈಡ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾರ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬೆಟ್ರಿ ಬಾಂದುನ್ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಚ್. ಬಂದುಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಚವ್ಕೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಟಿಕ್-ಢಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಕುರಾ, ಮೋತಿ, ಪೇನಿ, ಸುಣಿಂ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಯಾರ್. ರಾಕ್ಸಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚಿಂ ಸುಣಿಂ. ಶಿಕಾರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂ ತಿತ್ಲಿಂ  ಚಲಾಕ್ ಅಖ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಶಿಕಾರೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ತೀನ್ ಕುಶಿಂನಿ ತೀನ್ ಸುಣಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಶಿಕಾರಿ ಬಂದುಕೆ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಚ್. ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಕ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಪರ್‍ತಿತಾಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಚಿತಾಳ್, ಬಾಕ್ರಾಂ, ಸಾಳ್, ಗಾರ್, ವಾಂದೊರ್ ಲೆಕಾಕ್ ನಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ಮೊಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್‌ಗಿ, ಕುಲೆತಪ್ಪು ಲಾಗೊನ್‌ಗಿ, ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿ ಯೆತಾನಾ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಸುಣಿಂ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಪಿಸಾಯೊ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಂತ್?

ವ್ಹಯ್, ಪಿಸಾಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಸಾತ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಿಸಾಯೊ ದೋನ್‌ಚ್. ಪಯ್ಲಿ ಪಿಸಾಯ್ ಕಂಬಳ ಯಾ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚಿ. ಬಜಗೋಳಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಲವ ಕುಶ’ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ, ಬಾರಾಡಿ, ಮಿಜಾರು ಅಶೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಂಬಳ ದೀಸ್ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪುಣ್‌ಯಿ ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚಿ ದೊರಿ ಧರ್‍ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಚಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾನ್ ನವೆಂಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಬಜಗೋಳಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯೊ ಧಾ ಬಾರಾ ಚಡ್ಣ್ಯೊ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಸವಾರೆಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಜಗೋಳಿ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆಗಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಚಡ್ಣೆರ್ ದೆಂವಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ಸಯ್.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಸಾಹಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ತಾ.

….ಗುಂಡಿಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಬಾರಾಗುಂಡಿ ಚಡ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ. ತ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಯೆಸರ್ಶಿನ್ ಕೋಣ್‌ಚ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಶಿಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್, ವಾಸ್ರಾಂಕ್, ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ತಿ ಗ್ರಾಸಿತಾಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ’ಪುತ್ತಿ’ ವಾಸ್ರುಂ ತಿಕಾ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೆ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಚೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲೊಚ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗಿ ಎಕಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್, ದೀಸ್ ವಾವುರ್‍ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೆ ಪಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ತಡಿರ್ ಬಾಂದನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಆಡ್ ಬಾಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಸರ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಬಂದುಕೆಚೆ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆ! ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲಿ. ಬಾರಾ ಆಳ್ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಾಂಟಿ ಕಾಂಟಿಂನಿ ಧರ್‍ನ್, ಭರ್‍ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಭಾತ್ ಲುಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ವಿಶೇಸ್. ದುಕ್ರಾಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಂಡ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಾತ್ ತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಭಾತ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಗಾದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಖಾಂಬೆ ಪೂರ್‍ನ್ ಆಡಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕೆಂ ಕರ್‍ನ್, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆ ಘೆವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬೆ ಬಡಯಿಲ್ಲೆಚ್ ತೆಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಮಿ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್‍ಗಾಕ್. ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆನಿ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಫಾಂತೆಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ… ಅಶೆಂ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಹಿಂಡಾಂಪಯ್ಕಿ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದುಕ್ರಾಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಕಠಿಣ್. ತ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲಾಂಚೊ ದುಕೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡೆ ಚಾರ್, ಥೊಡೆ ಆಟ್, ಥೊಡೆ ಬಾರಾ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಕ್ಳೆಯಿ ಸೊಡ್ತಾಲೆ. ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ – ತೊ ದುಕೊರ್ ದೆವಾಚೊ, ಭುತಾಚೊ, ತಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫಾರ್ ಲಾಗನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್‍ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಮಾರ್‍ತ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾಕಡೆನ್ ಧಾ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್- ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಹಿಲ್ಡಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್.

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ರಾತಿಚೆಂ ಎಕ್ಸುರೊ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್. ಬಂದುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆರೆ ದೆಗೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ದುಕ್ರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವೊನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊಚ್. ಗುಳೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಚುಕೊನ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ದುಕೊರ್ ರಾಗಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಕೊರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಡ್ಲೊಚ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ. ದುಕೊರ್ ಪರತ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಹಾಂಡೊಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಕುಶಿಕ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ದುಕ್ರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ನ್ ದೆಗೆನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೊ.

ಸಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಗಾದ್ಯಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ದುಕಿನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ ನಿದೊನ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲಿ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪಂಡಿತಾಕ್ ಖಬರ್ ಗೆಲಿ. ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೊ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಡ್ಗೆ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ರೊಸಾಕ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಘರಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ತೇಲ್ ಮಾಲಿಶಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಂದ್ರೆ ವಯ್ಲೊ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

…ಮ್ಹಜೊ ದಾಟ್ಟು ಡೆನಿಸ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಬಾಬಾಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ – ಸ್ಟೇನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾಂವೆಂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಂಪ್ತ್ತಚ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಆಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕಾರ್‍ಕೊಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಘಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ! ಹರ್‍ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಭುಮಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಹಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ಭಾತೆಣ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ರಿವಾಜ್. ತಾಳ್ಣೆಂ ತಾಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಕುಂಡೊ ಭರ್‍ಸುನ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಾಂಕ್ಡಾ ರಾಶಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಯಿಪಿಲಿ (ಗಾತ್ರಾಂತ್ ವಾಗಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಯಾ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ) ಗಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊಚ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಂಕ್ ಪಾರತ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಖಿಣಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಉರ್‍ಡಾಲೊ. ವಾಗಾಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಅಂರ್‍ದುನ್ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಜಾಳ್ ವೋಡ್ನ್ ವಾಗಾಚೆರ್ ಘಾಲೆಂ. ವಾಗ್ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕತಾನಾ ಬಡ್ಗ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಾರ್ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆ. ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘರ್‍ಚಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತಾಲಿಂ? ವಾಗ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಿಂನಿ ರಗತ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚೆಂ ಜೀಪ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಹೊ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.
…ಮ್ಹಜೊ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಹಾಂವ್ ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಜಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ತೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಾಹಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಭಾತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಿಕ್ ಧರ್‍ನ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್? ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್‍ಮರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಗಿಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್? ವರ್‍ಸಾ ವರ್‍ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಜಯ್ತ್ ಗುಂಡು ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಕೆಸರ್‌ಗದ್ದೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಾಕಾಚ್.

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ಲಾಂಬ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ರಾನಾಥಾವ್ನ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಥರಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಬಾಬಾನ್ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜತನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ… ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಫೊರಿನ್‌ಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ನಾಚಾತ್, ತಾಣೆಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ, ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಮಜಾ ದುಸ್ರಿಚ್.

ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಹೆಂ ಸ್ಥಾನ್
ಮೂಳಸ್ತಾನಾ, ದೇವಸ್ತಾನಾ
ಗುರುಸ್ತಾನಾ, ಸ್ತಾನಾಮಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಗಾಯ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಚೊಯ್ತಾಂ
ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಬಿತ್‌ಗೊ ತುಜಿಂ ಸ್ಥನಾಂ!
ವೊವೇ, ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ತಾಲಿಗಿ?
ಯಾ ಉಬಿ ರಾವುನ್ ಮುತ್ತಾಲಿಗಿ ವೊಕಾಲ್ ಬಾಯ್?
ವೊವೇ, ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪಳೆ ಕೆದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಗೊಂಡೆ
ನೊವ್ರೊ ಬಾಬ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ ದೆಕೊಂಕ್ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೆ!
ಹಿಂ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್‌ಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
***
ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್‌ಚ್ ಬಜಗೋಳಿಂತ್ ಕಾಂಬೊಳ್. ಕಾಂಬೊಳಾಕ್ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾಂಬೊಳ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡಾಚಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪೋಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಜಿಕ್ಲೊಚ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್‍ಸಾ, ಪ್ರಥಮ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕಕ್ಕಪದವು ಜಿನರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ, ಹಾಂತ್ರೊಟ್ಟು ಶಾಂತಿರಾಜ ಜಯ್ನಾಂಚೆ ರೆಡೆ ಪಾಟಿ ಪಡ್ಲೆ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಇಮಿಲಾ ಪರ್‍ಬುಚೆ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ವರ್‍ಸಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮುಕಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ ಚರಿತ್ರಾ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಜಾಗೊ ತೀರ್ ತಿರ್‍ಕುಟ್ ಜಾಲೊ. ಜಯ್ತ್ ಕುಟಮ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೆಂ. ಬಾಬ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ಆಮಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಕೊಣೆ? ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ನಿರ್‍ಣಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಜಾಗೊ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಮಿ ಬೊಂಬಯ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿಂಯಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಯಿ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಫಕತ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೇನಿ, ಹೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೆತಚ್ ರಾವ್. ಗದ್ಗದಿಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲೊಂನಾ!

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ಳೊಂ. ಚಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್‌ಚ್ ದಂದೊ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಪಂದ್ರಾ, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್‍ಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ, ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಶೆ, ಘರ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಪೂಣ್… ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಉದ್ವೇಗಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ’ಧುತ್ತ್’ ಕರ್‍ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ. ಶಿರಾ ಶಿರಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೊ ಚರ್‍ಲೊ. ಉದ್ವೇಗ್, ಉನ್ಮಾದ್ ದೀಸ್ ವೆತಾ ವೆತಾ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಲೆ. ಹೆ ಪಯ್ಶೆ, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಕಿಚಡ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್‌ಪಣ್… ಥುಕ್ಕ್… ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಭಿತರ್ ಚಿರ್‍ಮುಟ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ…  ವ್ಹಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್! ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್!

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬಜಗೋಳಿ ವೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ವಾಟ್. ಬಜಗೋಳಿ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಪೇಂಟ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಘಳಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ತರ್‌ಯಿ ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಬೊ ರಾವೊನ್‌ಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾತಿಯೆಚೊ ಮಾರೊಗ್ ವಚೊನ್ ಡಾಮರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಸ್ಸ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ದಿಗಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ದುಬಾವೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಮೂ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಮಾರ್ ಕಾಂಟೆ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿ ಗುಡಾ ಅಂಗಡ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ರುಕ್ಕಯ್ಯಾ ಆಚಾರಿಚೆಂ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ ಕರ್‍ಚೆ ಕೊಡ್ಕೆಂ? ಚಂದುಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಗಡಂಗ್ ದಿಸಾನಾಮೂ? ಶಿರಿಧರಾಚೆಂ ಸುರೆಚೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣ್ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲಾಂ? ಅರೇ… ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಫಕತ್ ರೂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೆಂ ರಾನ್‌ಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಗುಡೆಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್‌ಮೂ? ಪೂಣ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆಚ್ ಪಾಚ್ವೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ತೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ದೃಶ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಟೆರೆಸಾಚಿ ಘರಾಂ, ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಟಿ.ವಿ. ಎಂಟೆನಾಂ. ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯಿ ಉದೆಲಾಂ. ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚಿ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಗೊರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಖಂಚೆ ಕುಶಿನ್? ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವಿ ನದ್ರೆನ್ ದೆಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮ್ಹಾಕಾ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಪೊರ್‍ಬುಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚಾಜೆ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆತಾಂ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತುವೆಂ ಥಂಯ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಆಸಾ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚಿ ತುಕಾ ವಳಕ್ ಆಸಾ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಕೋಣ್ ಚೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಚೊ ಪೂತ್? ಹಾಂ, ಅಳೆ ವೊ ಥಂಯ್ ಬಾರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್. ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂವ್ಟಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ. ಭೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್‌ಯಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ. ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್.

ಕಾಂವ್ಟಾರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ತುಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬು ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಚರ್ ನಾ. ಅಳೆ ತ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾ ರಾನಾಂತ್ ಗುಡ್ಸುಲ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾವ್ತಾ. ಹಾಂ… ತುಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಸೂರಣ್ಣಾಕ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಗಿದಾಪರಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಸೂರಣ್ಣಾ ಆತಾಂ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟ್ಲೆ. ಉದಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ವಿಸ್ಕಿ ನಾಂವಾಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ರಾಯ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ಸೂರಣ್ಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ, ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊನ್, ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ರಾನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸವಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ದುಕ್ತಾಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಹ್ಯಾ ರಾನಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಭುತಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೂರಣ್ಣಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಂಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನ್. ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್ ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅವಾಜ್. ಚಿಕ್ಕೆ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್. ಸೂರಣ್ಣಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಅಳೆ, ಥಂಯ್ ಚಿಮ್ಣೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚೆಂ ಘರ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ. ತಾಣೆಂ ದಾಂತ್ ಖಿರ್‍ಲಿಲೆ ಆನಿ ಮಾತೆ ಖೊರ್‍ಪಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿಶಾರೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಿಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ನೋಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ದೋನ್ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕಿತ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾತಾನಾ ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೆಟೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಚ್ ಹಾಂವ್ ರುಕಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಕೋಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್? ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್. ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಆಕೃತ್ಯೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ.
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳೊ.
ಹಾಂವ್, ಸ್ಟೇನಿ. ಇಮಿಲಾಮಾಚೊ ಪೂತ್. ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೇನಿ? ಯೆ… ಯೆ ಭಿತರ್. ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊ. ವಣದಿಚೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮುಕಾಮಳಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಫಕತ್ ಮಾವ್ನ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ. ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಏಕ್ ಲುಂಗಿ. ಶಿರ್‍ಪುಟೊ ಜೀವ್. ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗಾಲ್, ದೊಳೆ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಗುಮ್ಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಧಡಂಗ್ ಜೀವ್? ಜಡಾಯೆಚೆ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚೆ ತೆ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಬಾವ್ಳೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕುಂದ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ ಪಾಂಯ್ ಕುಂಟೊನ್ ಚಲ್ತಾತ್‌ಮೂ? ವಾಗಾಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊರಿಯೊ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್! ಭುತಾಚೊ (?) ದುಕೊರ್, ಶಿಸರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಆಜ್ ಬಾಗ್ವಾಲಾಂಮೂ!? ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಗಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ಫುಮಾರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ಲೆಂ.

ಸ್ಟೇ…ಸ್ಟೇನಿ… ಹಾಂ… ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ! ಆಕ್ರೇಕ್ ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್! ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ! ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ.
ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್?

ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಖಂಯ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ? ದೊಳೆ ಪುಸಿತ್ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ.
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ?

ಉಫ್… ತಿ ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಕತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲವ್ಯಾಂ. ಘುಡಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿತ್ ಆಸಾ. ಘಡಿಯೆನ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಕೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಉಟ್ಲೊಚ್.
ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಪೂರಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಚಾಕೊಂಕ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಯಾ ಚಟ್ನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.
ಪೂಣ್ ತೊ ಆಯ್ಕಾತಾ ಖಂಯ್? ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಚೊ ಹುರುಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಚ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣಾಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಲೊ.

ಪರತ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಿಸ್ಟ್‌ವೋಚ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ವೋಚ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಹಿ ಬೋತ್ಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ! ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತುಜಿಂ ಪದಾಂ ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಉದ್ವೇಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊನಾ. ಫಕತ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್, ನಿರ್ಜೀವ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತೊ ಕಾಳ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂರಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಲಾಂ!
ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಎಕಾ ದಿಸವ್ಣೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ.
ದೋನ್‌ಯಿ ಗ್ಲಾಸಾಂಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ವೊತುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ತುಂ ಸಾಂಗ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಖಬಾರ್. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ
ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ! ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಎಕೆಕ್ ಫಾತೊರ್, ಮೂಟ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಸಮೇತ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ! ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್, ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲೊಚ್ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ಪಳೆ, ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಆತಾಂ ಅವಯ್ ಬಾಪುಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಗೊ ಪಣ್ಗಿಲ್. ನಾ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್, ನಾ ತೋಟ್, ನಾ ರೆಡೆ ಗಾಯ್ರಾಂ, ನಾ ಶಿಕಾರಿ. ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊಯಿ ಪಣ್ಗಿಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಲಾ. ಪೂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂ ಚಲಯ್ತಾತ್. ವಿಂಚಾ, ಶಬ್ಬಾ, ಲೆನ್ಸಿ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು… ನಾ… ತೆ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಂತ್. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತುಜೆ ಪರಿಂಚ್. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಚಾಂಪೆರಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ನಾನಿಲಾಂ, ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಹುಕ್ರ್ರಟ್ಟೆ ನಿರ್‍ನಾಮ್ ಜಾಲಾಂ ಸ್ಟೇನಿ. ಬೊಲ್ತೊಚ್ ಗಾಂವ್ ಉದೆಲಾ. ಭರ್‍ಪೂರ್ ಗಡಂಗಾ, ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆ ಖೆಳ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಲೋಕ್ ಆಳ್ಶಿ ಜಾಲಾ. ಬೆವ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ದುಕೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ.

ಪೂಣ್ ಸ್ಟೇನಿ, ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ಪಳೆ! ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಆದ್ಲೊಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ. ಹೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ರುಜ್ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಮ್ಹಜೆ ನಶಿಬ್. ತುಂ ಹಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿ ವರ್ಸಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ವಾರೆಂ ಹಿಶಿನ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಚೆ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊಂ. ಖೂಬ್ ಘೊಳ್ತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಪಡ್ಲೊಂ. ಪಾಟ್ಲೆ ರೆಡೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೆ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ವಕ್ತಾಂ ಕೆಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ಸಾರ್‍ಕೆ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘಾಯ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಖೊರೆಂ ಧರ್‍ನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಪಾಂಗ್ ಜಾಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪರತ್ ಸುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ತುಂ ತುಜೆ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾಯ್!

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್! ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ಆವಸ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ದೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಮಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಲೊಂ! ಹಾಂ! ಪಿಸೊ ಜಾತಾಲೊಂ! ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ?  ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ್‍ತಿ, ಕಪಟಿ, ಮೊಸ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲೊಂದಿತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಾನಾ. ಹಾಂಗಾ ರೂಕ್, ರಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆದ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆಸಾ. ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಖುಶ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ದೋಗ್ ಪೆಟೆ ಆಸಾತ್. ಕುರಾ ಆನಿ ಮೋತಿ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್‌ಚೆಂಚ್ ಭಿಂ ತೆ!

ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್ ತರ್?

ದೇವ್ ಆಸಾ. ಕಾಟಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಪೊಸುನ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪೆಟೆ ಹಳ್ತಾಚೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಸೊಂಸೆ, ಚಿತಾಳ್, ಪಾರ್‍ವೆ ಧರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ತುಜಿ ಗಜಾಲ್…

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಪದಾಂಯಿ ಮ್ಹಳಿಂ. ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೇವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ ವೋರ್ ಮದ್ಯಾನೆಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ನಿದ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಫುಡ್ಲೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆಂತ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಳ್ಳೆಕ್  ಹಳ್ಳಿಚ್ ಭೊಂವ್ಲೊಂ. ನಂಯ್, ವಾಳ್, ಅಂಬಿದಗುಂಡಿ, ಬಾರಾಗುಂಡಿ, ಸಗ್ಳೆಂ ರಾನ್ ಭೊಂವ್ಲೊ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್‌ಯಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವರ್‍ಣಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು, ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಜಾಗೆ ವಿಕ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳಿ…

ತೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಡೊಂಜಿ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಭಾಜುನ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಡಿ ಕರ್‍ನ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಘಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
ಅರೇ ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್? ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಬರೆಂ. ತುಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ತುಕಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಪೂಣ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊನಾಂಯ್. ವ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಕುಂಬು ಜಾತಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಹ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಕಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಯ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ! ತುಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಜಾಯ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಂ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಘರ್. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾನ್, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ನಂಯ್, ವ್ಹಾಳ್, ಗುಂಡಿಯೊ! ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆಡೆ, ಗಾಯ್ರಾಂ, ವಾಸ್ರಾಂ, ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಯೊ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೆತಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಕರಯ್ತಲೊಂ. ಪರತ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಜಾತಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಯೆತಲಿ, ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಸುಂಕ್ ಆಸಾ. ವೊರಾಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ!.
ಹಾಂ! ಹೆಂ ಸತ್‌ಗಿ? ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂ!

ಸರ್ವ್ ತುಜೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಪರತ್ ಆದ್ಲೆಂ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಚ್ ಜಾತಲಿ.
ಖಂಡಿತ್ ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲಿಂ. ಬೊಂಬಯ್‌ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಕ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಒಪ್ರೆಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್‍ನ್ ತೊ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಸವೆಂ ತೊ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಖೂಬ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.
ವ್ಹಯ್! ಪರತ್ ದುಸ್ರೊ ಅವಸ್ವರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ನವಿ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಸುರು ಜಾಲಿ…
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *