ಗರೆ

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಚಿ ಭೆಟ್ವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಕಾಮ್, ಕಾಮ್, ಕಾಮ್! ಪಾಂತ್ಯಾಚಾ ಚಾರಾಂಕ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾ ವಯ್ಲಿ ಉಟ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂತುಳ್ನಾಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ಉತರ್‍ತಾ. ಕಷ್ಟಿ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತೆಚಿ ಜೀಣ್ ತಿಚಿ. ಸಂತೊಸಾಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಲೆಲೆ ಉಣೆ, ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಲೆಲೆ ಚಡ್. ತರ್‌ಯಿ ಹೆರಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಪರಿಂ ತಿ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸಾನಾ. ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಜಿಣಿಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಏಕೀನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸುಖಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ನೀದ್ ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ ಕರ್‍ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಎದೊಸೊ ಲ್ಹಾನ್ ಶೆವಟ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಎಕೇಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಾತಿ.

ವೊರಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚೊ ಪತಿ ಜಾಗೊ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಉಟ್ತಾ ತೊ. ತಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾತಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್. ಬಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟೀ.ಂತ್ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾಚಿ ಸಿರ್ವಿಸ್ ತಾಚಿ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಆಂವ್ದುಕ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‍ತಾತ್ ತಾಚೆ ಸಿರ್ವಿಸೆಕ್. ತಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಡಿಪೊ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೊರೊ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚೊ ಘರ್ಕಾರ್ ಸಂಯ್ಭಾನ್‌ಚ್ ಅಮ್ಸೊರಿ. ತಾಣೆಂ ಉಟ್ಚೆಂಯ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್. ಮಾಗ್ಚೆಂ, ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್‍ಸುಂಚೆಂ, ಫಳಾರ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್‌ಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ, ಎಸ್ಪೆಸಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಉಟಯ್ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಡಿಪೊಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ಲೊ ಮೂಸ್‌ಯಿ ನಾ, ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ನೀದ್ ಬಸೊನ್‌ಚ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ತೊ ಮಿನತೆಚೊ ಆನಿ ಎಕೀನ್ ಮನಿಸ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯಿ ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ನಾ ಚುಕೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ. ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಜಾಲೆಂ, ಕುಟಾಮ್ ಜಾಲೆಂ, ತೊ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಧೊಶಿಕ್ ತೊ ವಚಾನಾ. ಶಾಂತತೆಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಪರಿಂ ಎಕ್ದಮ್‌ಚ್ ಥಂಡ್ ಮನಿಸ್. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅಮಾಸೆ-ಪುನ್ವೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಶೆಕ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ. ತೇಂಯ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂತರ್ ನರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾ, ಅಪ್ಣಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಮ್ಕೊಚ್ ನಿದ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ರಚುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆನಿ ಘರ್‍ಕಾರ್ ಸಪ್ಣೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಿತೆಂ, ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ. ಏಕೀನ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸುಕೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಸಯ್. ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ನೆ ಪಾಯಾಂಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಯೇನಾ, ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಯೇನಾ-ತಶೆಂ! ಬಿಯೆಸ್ಟಿಂತ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸಿರ್ವೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಚೀಲ್‌ಭರ್ ಮೆಳ್ತಾ ದುಡು? ಗೆಲಿಂತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಮಾತ್ಸಿ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೇಂಯ್ ಸತತ್ ಹರ್ತಳಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚಿ ಗತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ದೀವ್ನ್ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‌ಚ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆ ಕಠೋರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್.

ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆರ್ ಬಾವೀಸ್ ಭರ್‍ಲಿಂ. ತೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಾಚೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕರ್‍ತಾ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗಾತ್ ಆನಿ ಘರ್‍ದಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೌತುಕಾಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಾತೆವಿಣೆ ತಾಣಿಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಪರಿಂ ದವರ್‍ಲಾ. ಬಿಯೆಸ್ಟಿ ಬಸ್ಸಾಂಚೆರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ ತರ್‌ಯಿ, ತಾಣೆ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನವೆಂಚ್ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಡಿಸಾಯ್ನಾಚಿಂಚಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪೆಂಟಾಂ, ಬ್ಯಾಗಿ ಶರ್ಟಾಂ, ವಿದೇಶಿ ಮೊಚೆ, ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ತಶೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫೇಶನಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಸರಾಂತ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚಾ ಆಂಗಾಲಪಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಲಾಗಿಂ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಆಸಾ – ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತಾಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಜೂನ್ ಚವ್ಗಾಂ ಆಸಾತ್, ಮ್ಹಣೊನ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ದಿವೊ ನ್ಹಯ್ ತೊ? ಬಾಕಿಚ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಪಾನೊ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾಚ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಯಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್? ಪೂಣ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂವೆಂ? ಜಶೆಂ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಪಡ್ದ್ಯಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಣಾಂಖಾಲ್ ಉಳ್ಟೊ ರಾವಾತ್ ತರ್ ಕೋಣ್ ಫುಡಾರ್? ಹಿಚ್ ಖಂತ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಜೋತ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಾಟ್ಲೆಂಯ್ ವೆತಾ? ಅಶೆಂ ಆಪಾಲಿಪಾ ಚಿಂತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ದಿನಚರೆಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಫಾಂಟೆ ಫುಟ್ಲೆ. ತಿಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಕ್ ಗೊಂವಾಂಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಲಾಟ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಉಣ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಬಾಕ್ರ್ಯೊ ತರ್‌ಯಿ ಲಾಟುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿಕಾ ಬಾಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ನಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‌ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ತಿ? ತೊಡ್ಪ್ಯಾಕ್ ಶೆಣಾಚೆಂ ಬಳ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪೆಜೆಚೆಂ ಬಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಣೆಂ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ಪೆಜೆಚಿ ರೂಚ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಾಡೆನೋವ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಏಕ್ ಉಬಿ ಬೊಶಿ ಪೇಜ್ ಜೆವಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಸುಶೆಗ್‌ಚ್ ನಾ, ಆವಯ್ ಪೇಜ್ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಬೊಂಬಯ್ ಜಲ್ಮ್ಯಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಜೆಚಿ ರೂಚ್ ಆಸಾ? ಆವಯ್ ಶಿತಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಂ, ಪೂಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಆವಯ್ಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂಯ್ ಪೇಜ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಪೆಜೆವರ್ವಿಂ ಪೋಟ್ ಘಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾ ದೆಂಕಾಂತ್‌ಚ್ ಪೋಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ಅಪವಾದ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಕ್ರ್ಯೊ ಲಾಟಿನಾಶೆಂ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ?

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಧುವ್ ಫ್ರಿ-ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ; ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಕಣಸ್ ಕಶಿ, ಫೆಶನಾಂಚಿ ಮಾರ್‌ಗೇ ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್! ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಂವಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಫೆಶನಾಂಚಿ ಚಲಿ ಕಶಿ ಜಲ್ಮಾಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕೌತುಕ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯೀ ಅಸಲಿಂ ಫೆಶನಾಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್? ಫೆಶನಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖಾಣಾಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಕಸಲಿ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ! ಫುಂಕುನ್ ಫುಂಕುನ್ ಜೆವಿಜೆ ತಾಕಾ, ಶಿತಾಂತ್ ಕಾಳೊ ಕಸಲೊಯ್ ಖಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊನಾ, ಬಾಕ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಂತಾಂ ಧರ್‍ತರಿತ್ ಭಾಜಾನಾ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ತೆಂ ಖಾಯ್ನಾ, ಚಾಯೆಂತ್ ಧುದಾಚಿ ಸಾಯ್ ನಿಶೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪಿಯೆನಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ’ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಚೆಡುಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆವಯ್. ಆವಯ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್, ನಾ ತರ್ ಜಿಬೆಕ್‌ಯೀ ವೊಡ್ಕಾನಾ. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್, ಆವಯ್ಚೊ ಘೊವ್ ಜಾಂವ್.
ಧುವೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಚೆರ್ಕೆ ದೋಗ್ ಜೊವ್ಳೆ. ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಆಂವ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಹಿ ಖಂತ್ ಆವಯ್ಕ್ ತಾಂಚಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಚೆರ್ಕೆ ತರ್‍ನ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾಣ್ಕುಲೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ವೆಳಾಪ್ರಮಾಣೆಂ ಪೋಟ್ ಭರುಂಕ್ ಮೆಳಾತ್ ತರ್ ಜಾಲೆಂ – ’ಮಾಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೊ ತಾಂಕಾಂ, ಪರಿಕ್ಷಾ ಕಶಿ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ಖಂತ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ತಾಂಚೆ ವಿಷಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಸೆಜಾರ್‌ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ ತಶೆಂ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅವ್ವಲ್ ಯೇಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಕಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆರಾಲ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲಾಂ? ಆಪ್ಲಾಂಕ್‌ಯಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ, ಪೆಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ.

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್. ಘೊವ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಚ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ವೆತಚ್ ತಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾತಾ. ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚೆಂ ಮುಗ್ದಾನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಆತಾಂ ಪೇಪರ್‌ವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಕಾಂದಾ-ಬಟಾಟಾವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಬಾಟ್ಲಿ-ಬರ್ತಾನ್‌ವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಮಚ್ಛೀವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್, ಘರಾಂತ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಲಿಚ್ ಆಸಾ, ಕೋಣ್ ನಾಂತರ್ ಕೋಣ್ ಯೇವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ:

ಪರ್ನಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ, ನವಿಂ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಿತಾಂ.
ವಾಪರ್‍ಲೆಲಿಂ ಕಡ್ತರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ.
ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯೆರಿಚ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ.

ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಸ್ತುಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಸುಕವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಧೊಶಿಂ ಮಧೆಂ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ರಾಸ್‌ಭರ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ನುಸ್ತೆಂ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತರ್ಕಾರಿ ಶಿಂದುಂಕ್ ಆಸಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಶಿತ್ ಕಡಿ, ನುಸ್ತೆಂ ಭಾಜಿಜೆ, ದಾಳ್ ಕರಿಜೆ, ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ತರ್ಕಾರಿ ಸುಕಿ ಕರಿಜೆ, ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಕರ್‍ತಾಂ ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ಲೊಲೊ ಕಳಾಂಚ್ ನಾ. ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ದೊಗಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪಾಡ್ಕೆ ಪುರೊಮೂ, ಸಂಸಾರ್ ಲುಟುಂಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ರುಚನಾ, ಕೊಪಿ ಕೊಪೆಚ್ ಜಾಯ್ ಕಂಯ್. ಬಾಪುಯ್ ಬಿಯೆಸ್ಟಿಂತ್ ಸಿರ್ವಿಸೆಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಿಮಾನಾಚೊ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಭಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ!

ಆಜ್ ಎಕೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲಿಂ. ಎಕೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಬಾಂಧ್ಪಾ ಮುಳಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ’ತರ್ಕಾರೆವಾಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್. ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಅರಾಬಾಯೊ ದಿತಾಗಾಯ್, ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ತಿಳ್ತಾನಾ, ತರ್ಕಾರೆವಾಲೊ ನ್ಹಯ್…

ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪಿಕೆ ಪಿಕೆ ಗರೆ!

ಗರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಾರಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾರ್ ಪೊಣಸ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಿಕಾ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸರಾರಾಂ ಧಾಂವೊನ್, ಸರಾಸರಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್, ಫೊಣ್ಸಾಚೆ ವಿಕ್ಳಾಪ್ ಕರುನ್ ತಿ ಗರೆ ಖಾತಾಲಿ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ಆಂಗಾಲಾಪ್ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಂ ಪೊಣ್ಸಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ರೂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜಾಂವ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ. ತಿಕಾ ಗರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್. ಪೂಣ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗರೆ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್? ಆಜ್ ಆವ್ಚಿತ್ತ್ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಗರೆ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಿಣೆಂ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ಲಿ – ರುಪ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಗರೆ.

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ಲಿ. ಪಯ್ಲಿಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ ಝಡಯ್ಜೆ ತರ್ ರಗಾತ್ ಘಾಮೆಜೆ ಜಾತಾ. ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿತೀನ್ ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ’ಸ’ ರುಪಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆದಿಂ ಆಖ್ಖೊ ಪೊಣಸ್ ಭಕ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ಆಜ್ ರುಚೀನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತೀನ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆ ಗರೆ ತರ್‌ಯಿ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಎಕೊಡಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‌ಯಿ ವೇಳ್ ಘಡ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಘೊವಾಚಿಂ ಇಜಾರಾಂ ತಪಾಸ್ಲಿಂ, ಮೆಜಾಚಿಂ ಗೊವೆತಾಂ, ಹಾಂತುಳ್ನಾ ಪೊಂದಾ, ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ರ್, ಖಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಖಾಂಚಿಂತ್…

ನಾ, ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊಯಿ ಸಾಂಪ್ಡಾಲೊನಾ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸಾ: ’ಕೆನರಾ ಬೇಂಕಾಚೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಕ್ಸ್’ (ಉರವ್ಣೆಚೊ ಡಬ್ಬೊ), ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕೆನರಾ ಬೇಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಡಬ್ಬೊ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಧರ್‍ಯಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಗಳ್ತಾತ್. ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚಿ ಜತನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ನಾ.

ಆತಾಂ ಮನ್ಶಾಚಾ ಅತೀ ಗರ್ಜಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸಯ್ತಾನಾಪರಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ತಿಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಪಾಚೆರ್, ಜಬ್ಬೊರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಘೊವಾಚ ಮಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್‍ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತ್ತಾ ತಿ, ತಶೆಂ ಗರೆ ಕಾಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಯೇನಾಂತ್! ಆಯ್ಚೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ತರ್ ಮುಖಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ, ಕಿತೆಂಗೀ, ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ?

ಅಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪರತ್ ಬದ್ಲೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಗರೆ ಹಾಡ್ಲೆಚ್.

ಮಾರ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಹಾಕಾಚ್. ಪಂದ್ರಾ ಗರ್‍ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿಲೊನಾ ಅಮಾಸೆಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ತಾಕಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊ ತಿಣೆಂ. ದೋನ್ ಗರೆ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಾಲೆ.

ತಿಚಿ ಕಾಲೆತಿಚ್ ತಶಿ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿ ದಾರಾಂಬೆ, ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಆನಿ ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಆಂಗಾಲಾಪ್ ಚಡ್. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಪ್ಪಲಾಂಕ್, ಅಂಜೂರಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಸುಂಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ.

ಆತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೋರ್‍ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಗರೆ ಹಾಡ್ಲೆಂನೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಿಚಿ ಮತ್ ವಿರ್‍ಯಾರ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಂಚ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್‌ಯಿ ಜಾಲೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಗರೊ ಖಾತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ.

ಬಾಕಿಚೆ ಗರೆ ಘೊವಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ನ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಣೆಂ ಮೆಜಾವಯ್ರ್ ದವರ್‍ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಫುಟೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ-ಜಳಾರಿಂಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ಯಾಂಪರಿಂ.

ಗರೆ ದಿತಾನಾ ಘೊವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ?
ಪಯ್ಶೆ ಖಂಚೆ ಎಸ್ಪೆಸಾ?
ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ಲೆ.

ದೆವಾ, ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಮಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ತುಂ ಮರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಭಾಡ್ತಾಯ್ ಎಸ್ಪೆಸಾ? ತುಕಾ ಬಾಳ್‌ಬೂದ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ?

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾತ್‌ಗಾಯ್ ತೊ? ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್; ಮ್ಹಣೊಂಕ್‌ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.
ತಿಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಗರೆ ಘೊವಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಚ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಯ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲೆ.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಾಶೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ?
ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ – ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಮಾಮ್ಮಿ.
ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ – ಎಬ್ಬೆ, ವಾಟ್ ಈಜ್ ದಿಸ್ ಮಾಮ್ಮಿ?
ಗರೆ ಪುತಾ, ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ, ರುಚೀಕ್ ಆಸಾತ್.
ನಾ… ನಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತುಂಚ್ ಖಾ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತೆ ಸವಾಲಾಂಯ್ ವಿಚಾರಿನಾಂತ್, ಖಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೋಟ್ ಭರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಲೆ. ತಶೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡಿಜೆ, ಆವಯ್ಚಿ ಬೋಬ್ ಕಾನಾಲಾಗಿಂಯ್ ಪಾವಾನಾ.

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆತಾಂ ಚಿಂತಿ: ಹೆ ಭಿಕೆಚೆ ಗರೆ ದವರ್‍ನ್ ಕೊಣಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ? ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯೀ ಆಶಾ ಪುರ್ತಿ ಥಾಂಬಯ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ – ಘೊವಾಚೊ ಬೋನಸ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಖ್ಖೊಚ್ ಪೊಣೊಸ್ ಬಾಯ್ಕಲಾ ಬಾಜಾರಾಂತುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ದಾದೊಶಿ ಖಾಂವ್ಚೊ.

ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ವ್ ಗರೆ ತಿಣೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲೆ ಆನಿ ಹಳ್ತಾಚೊ ದೇಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂಯೇ? ನಾ, ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಪರತ್ ಖಾಂತಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ತಿಚಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲಿ. ಘೊವಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಗರೊ ದವರಿನಾಶೆಂ ಖೆಲೆಮೂ, ಪಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಪಾಚೆರ್.
ಘೊವಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರಿ ಕರ್‍ನ್ ಖೆಲೆ!
ತಿಣೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್‍ನ್ ತಿರ್‍ಸಿಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್. ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್, ಗರೆ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವಾಗ್ ಧರುಂಕ್. ತಿ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ತಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘೊವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್, ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಧಾರ್‍ಲೆಲಿ ಚೂಕ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರ್‍ಯಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಸಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ.

ಚೆರ್ಕೆ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾತ್, ಗೊರ್ವಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್‍ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ. ಆಜ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್‌ಯಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕಂಯ್.
ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್‌ಯಿ ಯೆತಾ. ತಾಕಾಯಿ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಕಂಯ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೊ ಪುರ್‍ತೊ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜ್ ಸನ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಧುವೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾಜುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಚೂಡ್‌ಕೊತ್ರು ಧುವ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ನುಸ್ತೆಂ ಚಾಕಿನಾ. ತಾಕಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾಜುನ್

ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಫೊಡ್ತಾನಾ ಘೊವಾಚಿ ಬೋಬ್…

ಎಸ್ಪೆಸಾ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ, ಪೇಜ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ತುವೆಂ? ಶೀತ್ ವಚೊನ್ ಕಿಚಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತುಂ ಆಜ್?

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್: ಮಾಮ್ಮಿ, ತರ್ಕಾರೆಂತ್ ಮೀಟ್‌ಚ್ ನಾ, ಚಾಪ್ಪೆ…!

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣೊ: ಮಾಮ್ಮಿ, ನುಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಮೀಟ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಖಾರ್‍ಸಾಣೆನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.’ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಶಿ ಜಾತಾ. ತಿಣೆಂ ತರ್ಕಾರೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ನುಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಕಡಿಯೆಕ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಟ್ ಲಕಯ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಚಿಂತಾ ತಿ: ಪಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂಕ್, ಹ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಅಸೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಜಾಲಾ.

ಆಜ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸೇಡ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಣೊ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್.

ಕಿತೆಂ ಎಸ್ಪೆಸಾ, ವಿಚಾರಿ ಘೊವ್. ಬರೆಂ ನಾಂಯ್‌ವೇ ತುಂ, ತುಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಭಾವ್ಲಾಂ?

ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬ್ಣಿ.

ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಚೋರ್‍ನ್ ಖೆಲಾಂ. ಚಿಡಾಯ್ತಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ.

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತೊಣ್ಕೊ ಮಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಎದೆಶಿ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಿಚ್‌ಮೂ! ತಿತ್ಲಿಚ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಸರೊನ್ ಕೆಂಕಾರ್‍ತಾ – ವ್ಹಯ್‌ರೇ ಹಲ್ಕಾಟಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ತುಮ್ಚೊ ಘಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಆಶೆ ಖಾತಿರ್ ಚಾರ್ ಗರೆ ಖೆಲೆ ತರ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್, ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್ ತೆಂ? ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರಿ ಕೆಲೆ ಆಜ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೀನಾಶೆಂ ಶಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಕಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸಾರೆ? ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದು:ಖಾಂಚೊ ಲೋಟ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ. ಘೊವ್, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್, ಧುವ್ ಆನಿ ಚೆರ್ಕೆ ಜಿಬೆಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಕಸಲೊ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್?

ತುಕಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಎಸ್ಪೆಸಾ? ಖಂಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಘೊವಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ.

ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಮ್ಮಿ, ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ವಿಚಾರಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್.

ಸೊರ್ರಿ ಮಾಮ್ಮಿ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ. ತುವೆಂ ಚೊರ್‍ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದೊಗ್‌ಯಿ ಚೆರ್ಕೆ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ತಾತ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆತಾಂ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ಲಜ್ತಾ, ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಗರೆ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ.

ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಉದೆಲಾಂ – ಆವಯ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ಆಶಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ – ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿ – ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *