ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ್ ಶಿಕ್ಪಾಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ: ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಸುರ್ವಾತ್

Konkani MAಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಲಾಬ್ಲಾ. ಎದೊಳ್ ದೇಶಾಂತ್ ಫಕತ್ ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.2016-17 ವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಪ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ.
ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್, ಸಂಸೊದ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕಾಮಾಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೆ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಪೋಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳಿ (BoS) ರಚುನ್ ಪಠ್ಯ್‌ಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ.
2016 ಆಗೋಸ್ತ್ 16 ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಂಪನ್‌ಕಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 9 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಾಶಿ ಚಲ್ತಲ್ಯೊ ಅಶೆಂ ಕಳುನ್ ಯೆತಾ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ರು. 18,000/- ಫೀಸ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೊಲರ್‌ಶಿಫ್ ಸಾಂಗಾತಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.Mluru VV
ಹ್ಯೊ ಕ್ಲಾಶಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್, ಘರ್‌ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ದೆಕುನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಸಂಚಾಲಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜ್, ಹಂಪನಕಟ್ಟಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ -1 ಹಾಂಗಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಫೊನ್ 0824-2424608, ಮೊಬೈಲ್: 9449284031 email:uecm2015@gmail.com.

ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ

ತೆ ಸಕಾಳಿಂ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜೆನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಳಾರಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹೆತಾನಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಲದಿನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಹುನ್ ಕರ್. ತೀನ್ ಕುಲೆರಾಂ ದುದಾ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್, ಹಳ್ತ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಬೇಬಿಕ್ ದೀ. ವಿವಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರವ್ನ್, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀ. ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಊಬ್ ದೂದ್ ದೀ. ತಾಕಾ ಹೋಮ್ ವರ್‍ಕ್ ಕರಯ್. ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವಣ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹುನ್ ಕರುನ್ ದೀ. ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಎಕ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ದೇಡ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್‍ಬಾಯೆನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಿದೆಸುಖಾ ಮುಖಾರ್ ಕರೊಡ್‌ಪತಿಯ್ ಮೆಲೊ.

ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ. ತುಂ ವ್ಹಚ್. ಹಾಂವ್ ಪೆದಾಮ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟಾಂನಿ ‘ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್’ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ರಿವಾ ಉಟ್ಲೆಂ. ಅವಯ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾದಾ, ದಾದಾ, ಮಾಮ್ಮಿ ನಾ. ಮಾಮ್ಮಿ ದಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸುಸು ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಥಂಡಿಯೆನ್ ರಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂಯ್ ದಿವ್ಡಾಚಿ ಕಾತ್ ನಿಸ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಏಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೊದುನ್  ಘಾಲ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತಾ. ರಿಗಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊನ್‌ಯಿ ಪಾಂಯ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪಾಂಯಾ ಭಿತರ್. ತಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ದಾದಾ ದುದು ದಾದಾ ದುದು ಮ್ಹಣ್ ರಿವಾಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ತಾಕಾ ದೂದ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಧಡಮ್’ ಕರ್‍ನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಳೆತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಚಪಾತಿ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಿಟಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಪಾಟಿಂ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪೀಲೂನ್ ಡಬ್ಬೊ ಉಕುಲ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾ. ಪಿಟಾಂತ್ ಅಭಿಶೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಉಬ್ಜಾತೊ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಕರ್‍ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನುನ್ ಉಲಯ್ತೊಂ. ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದೇಡ್ ಮುಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಕರುಂಕ್‌ಯಿ ಫಾವೊ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಟಾಂತ್ಲೆಂ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ. ಆತಾಂ ನಾಣಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂಮೂ? ಆನಿಕಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಉದಾಕ್ ದವರ್‍ಲೆಂ.

ಪರತ್ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಭುಕೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಕಶೆಂಯ್ ದೂದ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ದಿತಾನಾ ತೆಂ ಖಂಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕತಾ. ಉಕಲ್ನ್, ಭೊಳಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ನಾಣಂವ್ಚಿ ಸರ್‍ತಿ. ನಾಣಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಬಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆನಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಾಂಪೂಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ವೊಡ್ತಾ. ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತಾ, ಸಾಬು ಉಸಳ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾ ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ತಾಕಾ ರಾವವ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ನಾಣಯ್ಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಬು ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಆರಾಬಾಯೊಚ್ ಆರಾಬಾಯೊ. ಕಶೆಂಯ್ ನಾಣವ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಶೆಳ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಪಾವ್ಡರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸಯ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ‘ಜೊಂಗ್ಲಟ್’ ದಿಸ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಭುರ್‍ಗೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಬಸ್ತಲೆಂ.

ತಿತ್ಲಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಧುವ್ ವಿವಾ ಜಾಯ್‌ಗೀ ನಾಕಾಗೀ ಉಟ್ಲೆಂ. ಡಾಡಾ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂಗಿ. ರಿವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಾಂಯ್? ಆತಾಂಚ್ ಕಾಡ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ ಜಾಯ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ.  ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ರಿವಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜೆಂ ವಿವಾಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ‘ಅಗ್ಗು’ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂಚ್ ಅಂಗಿ ಜಾಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಂಬಳ್ನ್ ದೀ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪರತ್ ರಡಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ರಶ್ ಕರ್‍ನ್ ಚಾ ಪಿಯೆ. ಮಾಗಿರ್ ಉಂಬಳ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಳಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಕ್ ಏಕ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ರಾವ್ ತುಕಾ ಕಾರ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೇತಾವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಚುನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಲೆಂ.

ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಧುವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್. (ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾತ್ ಹಾಂ). ಹೆ ರಗ್ಳೆಚ್ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಾಚೆಂಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲೆಂ.

ಮಾಗಿರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೊರ್ ಕರ್‍ನ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಭೊಳಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹೋಮ್ ವರ್‍ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸವ್ನ್, ನಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಕಾಯ್ಲ್, ಬ್ರೆಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಕಾಯ್ಲ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ದವರುನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ಆನಿಕಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತೇಲ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ. ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ಹೆಂ ಮನಾ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂಯ್. ದಾದ್ಲೊ ಎಕಾ ಕಾಮಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ಎಕಾವರ್‍ನಿ ಚಡ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.

ಹಿ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ದೇಡ್ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ರಿವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ರ್‍ಯಾಕಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ತೆಲಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ತಿಳೆಲ್ ತೇಲ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊನ್‌ಯಿ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಟವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಬೋಳ್ ಬರೊ ಕರ್‍ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಭರ್‍ಸುನ್ ಆಸಾ. ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತೆಂ ಖೊರ್‍ಪಿಲೆಂ, ನಾಕ್ ಖೊರ್‍ಪಿಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತಾಂತ್ಯಾಂಚೊ ಬೋಳ್.

ಪರತ್ ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ನಾಣ್ಯೆಕ್. ತಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲುನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಕುಡಾಕ್ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರ್. ಪೂಣ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ಯಾಸಾಕ್ ಜಾಂವ್, ದುದಾಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮನಾ ಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಯ್ಲ್ ಕರ್‍ಪೊನ್ ಧುರೊ ಸುಟೊನ್ ಆಸಾ. ದೂದ್ ಖತ್ಕತೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊತೊನ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರ್‍ಪೊನ್ ಆಯ್ದಾನ್ ಕಾಳೆಂ ಕೊಟ್ಟಾಸ್ ಜಾಲಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ದೋನ್‌ಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಟಿಚೆರಿನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್, ಜಿಲೆಬಿ ಜುಂಯ್ ಜುಂಯ್, ಉಪ್ಪಿನ್‌ಕಾಯ್ ಪ್ಚ್ ಪ್ಚ್… ಚಾ ಕಾಫಿ ಕಾಲೆಂ ಡಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚಾ-ಕಾಫಿ ಕರ್‍ಪಾಲಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಏ ತುಕಾ ಗೊತ್ತುನಾ, ಚಾ-ಕಾಫಿ ಗಳಗಳ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಳಗಳ ಕರಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ದೊನ್ ವೊರಾಂನಿ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಆನಿ ಭುಕೆನ್ ‘ಗಳಗಳ’ ಕರ್‍ನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ದೊನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲೊಂ.

ಘರಾಚ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಜಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರ್‍ಚೊ ವಾವ್ರ್, ತಾಂಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೆಂ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ರೀತ್, ಪುರಾಸಣ್, ತಾನ್ ಭುಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಸುದಾರ್‍ಸುಂಚಿ ರೀತ್ ಹ್ಯಾ ದೊನ್ ವೊರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲಿ. ಸರ್‍ಕಾರ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಘೊವಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

ವೆಗ್ಗಿಂ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪೋನ್ ಕೆಲೆಂ.
*****

ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಚೆಂ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್

“ಡಾಡಾ, ಆಜ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.” ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಧುವೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಧುವೆಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. “ಸಾಂಗಾತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಂಕಲ್‌ಯಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ.” ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವರ್ದಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ, ಸೆಜಾರಾ ಪೋನ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಜ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಮ್ ಖಳ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಧುವೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಫೀಸ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ, ರೈಟರಾಕಡೆ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ. ರೈಟರಾನ್ ಧನಿಯಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ವಾನ್ಸಾಂತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫೀಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಕ್ರೇಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧುವೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಲೊ.

ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಳನಾ. ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಬಗಾರ್ ಧುವ್ ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಬಸನಾ. ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ವರ್‍ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರ್‍ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಘರ್ಕಾರ್‍ನ್ ತವಳ್‌ಚ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಘರಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

“ಪೂಣ್ ಡಾಡಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.” ಧುವೆನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ ತೆಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಆತಾಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ನವೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತರ್ನಾಟೊ, ಕಟೀಣ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಪೂರಾ ಸಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮುಕಾರ್ ಎಲಮ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯೆಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಆಪ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಿತ್ವ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ತ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಮೋಲ್. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಎಲಮಾವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. “ಧರ್ ತುಜ್ಯಾ ಫಿಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಶೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಬಾಂದುನ್, ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆ.

ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲೊ. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೆಂಗೀ? ಧರ್‍ಮ್, ದೇವ್, ಸಮಾಜ್ ಪೂರಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್. ಆಮಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದುಬ್ಳಿಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಹೊ. ನಾ ತರ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲಿ ಗರ್‍ಜ್? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಶೆಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಗ್ಮೆಂತಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಆವ್ದಿಗೀ? ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಆಗ್ಮೆಂತಾಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾಗೀ? ಹೆಂ ಪೂರಾ ಬನಾವಟ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ನಾಕಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಾಸತ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ದೆವಾಕ್‌ಯಿ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ನಾ. ತರ್‌ಯಿ, ‘ದೆವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್. ತುಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್’ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಂನಿ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ನ್ ದೇವ್‌ಯಿ ನಾಕಾ, ತಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್‌ಯಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಗುರ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊಯಿ ಘರ್ ಕುಟಮ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ದೀತ್? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆನಿ ನಿಂದಾ ಮಾತ್ರ್.

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಚೊ ಸನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ತಾಕಾ ರಜಾ. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬಾರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಕೋಟಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಪ್ಲೇಯ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಗುರ್ಕಾರಾಮ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ದಿಸಾ ಘರಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸರ್‍ಸರಿತ್ ಧುತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯಾನ್, ತಾಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚುಕಾರಿ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, “ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ, ಏ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ” ಮ್ಹಣ್ ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾನ್ ತಾಳೊ ಉಕಲ್ನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ ಪೋರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಫರಾಮೋಸ್ ಘಡ್ಲಿ. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರಿತ್ತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಆನಿ  ಹಾಂವೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತುಕಾ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಆಪಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್‌ನೇ, ತಡವ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲಿ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಚಿ ಚೂಕ್. ತರ್‌ಯಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಕಸಲೊ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲಾಗಾಯ್… ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತುನ್, “ವ್ಹಡ್ ನಾ ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾ, ಚೂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕಡೆ ಘಡ್ತಾ. ಚೂಕ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ದೆವಾನ್ ಕರ್‍ಚಿವೇ ತರ್?” ಮ್ಹಣ್ ಸಮಧಾನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಕ್ ರಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಜಾಯ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ,” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯ್ತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಮ್ ಗೆಲೊ. ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಚಿಂತಿತ್ತ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ.

ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಗಡಿಬಿಡಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ “ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಣ್? ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಫಾದರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್, ತುಮಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ… ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್…” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. “ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್‍ಚಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಯಾಜಕಾಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್‍ಚಿ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂಯಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಆಮಿ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಕಳ್ಳೆಂನೇ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ” ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಶೆರ್‍ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ. “ತೆಂ… ತೆಂ… ಧುವ್… ಎಕ್ಸಾಮ್… ಫೀಸ್…” ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಪಾದ್ದೆಲೊ.

“ಹಾಂ! ಕಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಪೂರಾ ಆಸುಂದಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾತ್ ಸಾಂಗಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರ್‍ಯಾಂ.”
“ಆಯ್ತಾರಾ ಫಾದರ್.”
“ಆಯ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್. ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ದೊನ್ಪರಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರಾರ್ ಜಾತಾ?”
ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿಂ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ.
“ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಫಾದರ್.” ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.
“ತೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಸೊಡಾಲಿಟಿಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಯೆತಾಂ.”

ಯೆ ದೆವಾ! ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಂಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾ. ಥಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಘರ್ ಝಾಡುನ್, ಪುಸುನ್, ನಿತಳ್ ಕರ್‍ನ್, ಇಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಉಂಬೊಳ್ನ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಸ ವೊರಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉದೆಲಿ. ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ “ಕಿತೆಂ ಕಾಂಯ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸಾತ್‌ಗೀ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಫಾದರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾ. ತೆಂಯಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ದೆಕುನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ವೇಳ್…” ಆತಾಂ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಇಲ್ಲೊ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. “ಸ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾಬಾ.” ಇಲ್ಲೊ ಮಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ದೋನ್ ವೊರಾರ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗೀ? ತೊ ಮ್ಹಜೊ ನಿದ್ಚೊ ವೇಳ್. ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ.”

ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜೀಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಘಡಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಘಡ್ತಾತ್.

     *****

ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಮೊರ್‍ನ್

ಮರಣ್ ಕಶೆಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮರಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್‍ದಾರ್ ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಕರಿನಾ. ಹೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಹರ್‌ಏಕ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೊರ್‍ನಾಚೊ ವೇಳ್ ಠರಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಬೊಟ್ಲೆರಾಕ್, ಚಾಮಾದೊರಾಕ್, ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಆನಿ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ’ಸರ್‍ವಾನುಮತೆ’ನ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ (ಕಾಕುಕು) ಸದಾಂಚೆಬರಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೈಕಂಬ ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಮಾರ್‍ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಸುತ್ತು ನಾಂಯ್ಟಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್‌ಯೀ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ. ಮೊರ್‍ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮೊರ್‍ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮೊರ್‍ಚೊ ವೇಳ್‌ಯಿ ಸಾಂಜೆಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ದೆವಾಚೆಂ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸ್ ಚೊವೀಸ್ ಘಂಟೆ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಕೆದಾಳಾ ಕೊಣಾಕ್ ವೀಸಾ ಧಾಡ್ತಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್.

ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲಿಚೆ ಚೊವ್ಗೀ ಪೂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಘೊಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ಫಿರ್‍ಗಜಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ರಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಫೊರಿನ್‌ಗಾರಾಂ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್?

ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಚೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಾವ್ತಾ ಖಂಯ್, ದುಬಾಯ್‌ಗಾರಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್, ಸಾವ್ದಿಗಾರಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಿತ್ ತರ್ ಖಟಾರ್‌ಗಾರ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ತೆಗೀ ಕೆದಾಳಾ ಪಾವ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತೆದಾಳಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಖಂಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ.

ಕಾಮಿಲಾಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಕುವೆಲ್, ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಬಿಝಿ. ಎಕಾ ಪುತಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಫೋನ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫೋನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ, ಮಾಗಿರ್ ಚವ್ತ್ಯಾಚೆಂ. ಮದೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ, ಚಾಮಾದೊರಾಚೆಂ, ಎರೇಂಜರಾಚೆಂ, ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಚೆಂ ತರ್, ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಕುಂದಾಪುರ್‌ಥಾವ್ನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚೆಂ, ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಫೊನಾಂ ರಿಣ್ಕಾರಾಚಿಂ – ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ನೀಜ್ ಸರ್‍ಲೊಗೀ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಎನಿವೇ ಪೂತ್ ಯೆತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಕಾರ್‍ಮಿಣಾಮ್ಯೆಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾನಾ, ಬಾತ್‌ರುಮಾಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಆನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಚೆಪ್ತಾನಾ ಗುರ್‍ಕಾರ್ ತಿಚೊ ಖರೊ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಜಾವ್ನ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫೋನ್ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊರ್‍ನಾಚೆಂ ಘರ್‌ಗೀ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗೀ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್‍ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್, ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೆ. ಧಾ ವೊರಾರ್ ಐಸಾಗಾರ್ (ಮೊರ್‍ಚುವರಿಚೆ) ಯೇವ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಉಟಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೆಚರಾಚೆರ್‌ಚ್ ದವರ್‍ನ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆ. ಐಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ… ಆನಿ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪುಣಿ ಐಸಾಂತ್ ತುವೆಂ ನಿದಜೆ ಪಡ್ಲೆಂಮೂ? ಅಯ್ಯೊ ಸೊಮ್ಯಾ… ಅಯ್ಯೊ! ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ರಿಸೀವರ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‍ನ್ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವರ್ ಕಾನಾಂಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಾಚಿಂ ಪೇಪರಾಂ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಪುತಾ? ಗುಜ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಚುಕೊನ್ ತರೀ ವೆಚಿಂ ನಾಂತ್. ಪೇಪರಾಂ ದಿತಾನಾ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ದಿತಲೊ. ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಶಿಪಾಯ್‌ರೆ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್… ಶಿಸ್ತ್ ಚುಕ್ತಾಲೊ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾತ್ರ್… ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಆಸ್ತೆಲಿಂ…

ಪುತಾಂಕ್ ಸರ್‍ವಾನುಮತೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲಿ, ತುಮ್ಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫೋನ್ ಕರಾ… ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಳೆ ಮಿಸೆಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ… ಮೊರ್‍ನ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಭಿತರ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಯಿ ಟಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ. ಕಾಜಿತೊರ್ ಯೂತ್ ಮೆಂಬರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗೋವಾ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಡಾಯ್ರಿ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಿರ್‍ಸಾಂಗೆಚ್ಯಾ, ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊದ್ಲೆಂ… ದೆಕುನ್ ಯು ನೊ… ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಂ… ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಗುಡ್ ನಾಯ್ಟ್.

ಥೊಡಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ತಿಣೆ ಫೋನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಕಾ ವಚೊನ್ ತಿಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ರಡಲಾಗ್ಲಿಂ, ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾಮಿಲಾಬಾಚೆಂ ‘ಗುಣಗಾಣ’ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮೊರ್‍ನಾಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಜೆ… ಫೊನಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಾವನಾ, ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್‌ಯಿ ಆಸಜೆ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ.
ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಮೊರ್‍ನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್

’ಸರ್‍ವಾನುಮತೆ’ನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಬಾಯ್‌ಗಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಉಬೊನ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಗಾರ್ ಆನಿ ಖಟಾರ್‌ಗಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್, ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾಚ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಧಾ ವೊರಾರ್ ದೆಂವ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಸಾವ್ದಿಗಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್‍ನ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಮೊರ್‍ನಾವೆಳಿಂ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯೊಯ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ತರೀ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾರಣಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್: ರಜಾ ನಾ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್, ತಾಪ್ ಆನಿ ಶೆಳ್, ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ… ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಾರಣಾಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸೊದ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್ – ತೆಂಯ್ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಶೆರ್‍ಮಾಂವ್ ಕೊಣಾಚೊ, ಭುಜಾವಣ್ ಕೊಣೆಂ ದಿಲಿ, ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೊರ್‍ನಾ ಪೇಟ್ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ತೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕೋಣ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಯ್ ಅಸ್ತಾತ್. ಇಗರ್‍ಜಿ ಯಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆ ಟಾಯ್ಮ್‌ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಆಕೆರಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತೆ ಫೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾಂತ್ ತರೀ ಅಂಬಾಡೆ ಆನಿ ಕಾಪ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ತಾತ್.

ಮೊರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ… ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕುಶಿಕ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ಗೆಲೊ. ಆಮಿ ‘ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್‍ಗಾ’ಚೆ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಚೆ, ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಕ್ ಸೆರ್‍ವಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್‍ಗೆ, ಗುರ್‍ಕಾರ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆ, ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆ, ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್, ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಾರ್, ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಯರ್‌ಗಾರಾಂ ಅಶೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಪೊರ್‍ಟಿಕೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ (ಪೊಕ್ರಿ) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಇಗರ್‍ಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಂಬು ಮಾರ್‍ಚೆ ಸೆರ್‍ವಲೆ.

ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ಕಸೊಯ್ ಫೊಂಡಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣಿಂ ರಜಾರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ರಡ್ಚಿಂ ರಡ್ಲಿಂ. ದುಕಾಂ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ದುಕಾಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದುಕಾಂ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಟಿಶ್ಯುಂತ್ ನಾಕ್ ಘಸ್ಟುನ್, ರಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಹಾಡ್ನ್, ಕಾಳೆಂ ವೊಕ್ಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹೆ ದೊಳೆ ಮಸ್ತು ಡೇಂಜರಸ್. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಚಾರ್ ಜಣ್ ತರ್‍ನಾಟೆ ಫೊಂಡಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೆ. ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್‍ನ್ ರಡಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಏಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ದುಕಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ತುವಾಲೊ ಸೊದ್ಲೊ. ತೊ ತುವಾಲೊ ಭಿಜ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಮುಗ್ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ – ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ… ತುಮ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಚ್ವಲೊಂ… ಕೋಣ್ ತುಮಿ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ಪೂತ್ ನ್ಹಯ್. ತುಮಿ ಮಸ್ತು ತರ್‍ನಾಟೆ ದಿಸ್ತಾತ್.” ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್. ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕ್ ಖಂಯ್ ಸೊದ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ, ಮೊರ್‍ನಾ ಪೆಟೆಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಂವ್ತಣೆಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ನಾಂತ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ? ಪುಣ್ ಚಾರ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್? ತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ? ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಬೊವ್‌ಶಾ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸಾಚೊ, ಎಕ್ಲೊ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ, ಎಕ್ಲೊ ಉದಯವಾಣಿಚೊ, ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತೊ ಪಾಪ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ, ತುಂ ಕೋಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ? ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಹಾಂವ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್, ಒಫಿಶಿಯಲ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್, ತುಕಾ ದೊಳೆ ದಿಸನಾಂತ್‌ಗೀ?” ತರ್ ತೆ ಕೋಣ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾತ್? ತೆ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ಪೂತ್, ಯಾನೆ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಚೆ ಭುರ್‍ಗೆ… ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಕ್ಯಾನನ್ ಕೆಮರಾ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ಕೊಡಾಕ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ನಿಕೊನ್ ತರ್ ಚವ್ತ್ಯಾಕಡೆ ಸೋನಿ… ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್?” “ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮ್.” ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ತುಕಾಚ್ ಕಾಡ್ಯೆತಿ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಕಾಡ್ಯೆತಿ, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕೆಮರಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ವ್ಹಯ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮನ್.

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಪೂತ್ ಕೆಮರಾಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ದುಸ್ರೊ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಫೊಟೊ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕಡೆ ಗೆಲೊಂ. ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾ, ತುಜ್ಯಾ ಅಂಬಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಬಿಮಾನಿ ಹಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಹರ್‍ದೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಡ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆ. ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಜೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ… ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವೆಸಾಂವಾಕ್ ತುವೆಂಯ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೀಜೆ. ಅಳೆ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕೆಟರಿಂಗಾಬರಿ ಹಾಂಗಾ ಲೆಫ್ಟ್‌ರಾಯ್ಟ್ ರಾಯ್ಟ್‌ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ್‍ಚಿಂಗ್ ನಾ. ಕೇಕ್ ನಾ, ವಾಯ್ನ್ ನಾ, ಸೊರೊ ನಾ. ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆ ಪಾಂಯ್ ನಾಂತ್, ವೆಫರ್‍ಸ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಅಂಬಾಡೆ ಕಾಫಿ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಶಿತ್ ಕಡಿ… ಹ್ಯಾ ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾ. ತರೀ ಪಯ್ಶೆ ದೀಜೆ. ದೆಕುನ್ ಮೊರ್‍ನಾ ಕೆಟರಿಂಗಾಂತ್ ರಡ್ಣೆಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಅಂಬಾಡೆ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ವೇಯ್ಟರ್ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾ ಕೋಣ್

ರಡ್ತಾತ್? ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ವೇಯ್ಟರ್‍ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಅಂಬಾಡೆ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್. ತಾಣೆ ಕಾರ್‍ಡ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ‘ಅಂಬಾಡೆ ಕೆಟರರ್‍ಸ್ ಆನಿ ವೀಪರ್‍ಸ್’. ನವೆಂಚ್ ನಾಂವ್.

ಮೊರ್‍ನಾ ಘೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ದವರ್‍ನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ, ಮೊರ್‍ನ್ ಘೊಂಡಾಕ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪುತಾಂನಿ ಕೆಮರಾ ದೆಂವಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ರಡಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ರಿಹರ್‍ಸಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ರಡೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ತಿ ರಡ್ತಾನಾಂಯ್ ಪೂತ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್. ತಿಚಿ ಸೊಬಿತ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ಫೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಮಾತಿ ಪಡ್ತಾನಾ ಪುತಾಂಚೆ ಕೆಮರಾ ತೇಜ್ ಜಾಲೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ – ಡಿಯರ್ ಎವ್ರಿತಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒವರ್ ಹಿಯರ್… ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ… ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆದಿಂ ತುತ್ತುರಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಮೊರ್‍ನ್ (ಮಿಲಿಟ್ರಿಚೆಂ ತರ್ ಬಂದುಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್) ಜಾತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊರ್‍ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಆಕೆರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೊರ್‍ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣಿ ಮಾತಿ ಪಡ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಆವಾಜ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ಟ್ಯೂನ್… ಭಾಗಿ ತುಂ ಕಾಮಿಲಾ…

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸಾರ್ ದವರಾ… ಪುಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‌ಚ್ ಸೈಲೆನ್ಸಾರ್ ದವರ್‍ತಾತ್ ಹೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಬಾಬಿ ಉಲಯ್ತಾಂ ಫಾದರ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚಿ ಡಾಯ್ರಿ ಹಾವೆಂ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಡಾಯ್ರಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಟೇಬಲಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಭೆಶ್ಟೆಂ ಖಬ್ರೊ ಕರ್‍ತಾತ್ ತುಮಿ. ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ತುಮಿ ಖೆಲಿನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಉಣೊ. ರಾತಿಂ ಶಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲಾಂ… ನಿಸ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಫುರ್‍ಸತ್ ನಾ. ಮೊರ್‍ನಾಘರಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಂಯ್. ಗುರ್‍ಕಾರಾಕ್ ಸಾಂಗಾ ಇಲ್ಲೆ ಬಾಂದುನ್ ಧಾಡುಂಕ್. ಬೊಟ್ಲೆರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ತೆಂ. ಒಕೆ ಬಾಬಿ… ಫಾಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಖಾತಾಂ. ಶುಗರ್‌ಲೆಸ್ ಚ್ಹಾ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್. ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾಕ್ ಕಾಣ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲೊಂ… ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ಜಾಪ್.

ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ ಕಂತಾರ್ ಜಾಲೆಂ… ಕೊಯರಾಚಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಂಬಾಡ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊಂ,
‘ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್, ತುಜಿ ಖುಶಿ…
ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಫಕತ್ ಧುಳ್ ಮಾತಿ…
ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂಗಾ, ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಲಾಂ…
ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಕಾ ತುಕಾ…

ವ್ಹಯ್ ಸೊಮ್ಯಾ… ತುಂ ವೀಜಾ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್. ರಡೊಂಕ್, ಪುರುಂಕ್, ಮೀಸ್ ಕರುಂಕ್, ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡುಕ್ ಆನಿ ಬಾಂದುಂಕ್, ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ. ಭುಜಂವ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾತ್. ಪುಲ್ಗತ್ರಿಥಾವ್ನ್ ಸರ್‍ಗಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾತ್. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ರಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೇಂಯ್ಟರ್ ಆಸಾತ್. ರಡೊಂಕ್ ವೇಯ್ಟರ್ ಆಸಾತ್.’

ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ, ಮಾಮ್ಮಿ ರಡನಾಕಾ… ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೊಟ್ತಾಲೊ. ವರ್‍ಸಾಕ್ ೩೬,೫ಂಂ. ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ೩,೬೫,ಂಂಂ ರುಪಯ್. ಚೀಂತ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಚೀಂತ್. ಆವಯ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಬಿಡಾ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ… ಪಾಡ್ ಸವಯ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್.” ಪುತಾನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

ತಿಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಆಯ್ಲೊ, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದೋನ್ ದೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜಿಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೇಪರಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ಪೇಜ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿ… ಖರ್‍ಚ್ ಆಮಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ… ಘರಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಬೈ ಮಾಮ್ಮಿ… ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ತೊ ಕೆಮರಾಸವೆಂ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆನಿ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊಂ, ಅಶೆಂಯ್ ಮೋರ್‍ನ್ ಆಸಾ? ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ತುವೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ವೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್. ಅಶೆಂಯ್ ಮೊರ್‍ನ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳಿಂ ಮೊರ್‍ನಾಂ ಅಶಿಂಚ್. ಪೋರ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಪುರ್‍ಪುರ್‍ತಾಲೊ, ‘ಕಸೊಯ್ ಗೆಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್‍ನ್? ಮ್ಹಜೆ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಯಾರ್ ಚಡ್’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೋಲ್ ನಾ… ಮೋಲ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್… ಇಮೋಶನ್ಸ್ ಸೊಡ್… ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್… ತುಂ ಮೊರ್‍ನಾ ಘರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಘೊಟ್ಶಿ ಆನಿ ಕಾಣೆ ಖಾಶಿ. ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವಜೆ ಉಪಾಶಿಂ?
*****

ಎಕಾ ರಾತಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ನವೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್.

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಯ್ ಏಕ್‌ಪಂಥಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ರಾತಿ ಸಾರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿಯೆ ಥಂಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಥಂಯ್. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆವ್ದೆ ಮಧೆಂ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ?
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಕೊಡು ಕೊಡು ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಮುಸ್ಕಾರಾ ವಯ್ಲೆ ಕಾಡ್ ತಾಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್, ಫಳಾರ್ ಕರುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಡು ಕೊಡು ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ ಮನ್ ಕಾಂತಯ್ತಾತ್.

ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ – ಉಗ್ತ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ವಚ್, ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಾ, ಪಾಂಯ್ ಥಕ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾ. ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಸುಟಿ ಆಸಾ, ವೊತಾಚ್ಯಾ ಧಗಿಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಗರಿಷ್ಟ್ ಮಝಾ ಮಾರ್. ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ’ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್’ ಯೇವ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಾಚೆರ್ ಥಾಂಬ್ತಾ. ವೆಗಿಂ ಕರಾ, ವೆಗಿಂ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಡ್ ಆಮ್ಸರ್‍ತಾ.

ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತೊಲೊಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ವೈಭವ್! ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಚಾಂತ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿಂ ಜೊಡಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಖೆಳಾಂತ್ ’ನಿರ್ಭಾಗಿ ಸಾಕ್ಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಸೊ ವಯ್ರ್ ಘಾಲಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲಜ್. ಅರ್ಧೊ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಕುಲೊ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಗ್ಲೆನ್ ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ-ತರ್‍ನಿಂ ತರ್‍ನಿಂ ಜೊಡಿಂ. ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಪೂರ್ವ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಗುಪಿತ್ ಘುಟ್, ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಉತ್ರಾಂ, ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಹಾಸೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್‍ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ವಾಗೊಣಿ ಚರ್‍ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಲೆ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್‍ತಾತ್‌ಗಾಯ್, ವಾಗೊಳ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ, ಕುರ್ಲೆಚಿ ಜಾಂಗ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್‍ತಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ, ಚಿಕಾರ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ಏಕ್‌ಫರಾ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ’ರಾವಯಾ ತುಮ್ಚೊ ಕುರ್ಡೊ ಮೋಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಯೆತಾ. ಕುಡಿಚೆರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಧೊವಾಚ್ಯಾ ಕಣಾಂ ಸಾಮ್ಕೆ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ದಿಷ್ಟ್ ಆರ್ಶಾಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಚಯ್ತಾಂ.

ಅಖ್ಖೆಂ ಶೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸಾ. ದೂದ್‌ವಾಲೆ ದುದಾಚ್ಯೊ ಕಡಾಯೊ ಸೈಕಲಾಂಚೆರ್ ಘೆವ್ನ್, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂವಾಲೆ ಪತ್ರಾಂ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಬಿಜಾವ್ನ್, ತೀನ್ ಚಕ್ರಾಂವಾಲೆ, ವಾಟ್ಸುರಿ ಆಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಧಾಂವಾಂಧಾಂವಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕಾಕ್ಸಾಚೆ ಡಬ್ಬೆ, ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಜಾಗೊ ಉಗ್ತೊ ಸೊಡ್ಲಾ ಥಂಯ್ ದಾದ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಾಪ್ಡೆ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್, ಲಜ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಭಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ದಿಷ್ಟ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ತರ್ ಪರತ್ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಉತ್ರಾಂ, ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಹಾಸೊ ಆನಿ ಘಾಲುನ್.

ಹ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾದೊಂಗ್ರಾಂ, ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಿಯಾಳ್ತಲೊಂ. ಮಾತ್ಯೆನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊಣ್ತಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಚವ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ. ಕೊಣ್ ರಾತ್‌ಭರ್ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಖಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಸುಖಾಚೆ ರಾತಿಂ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತರ್‌ಯಿ ದಾಯ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಘೊವ್ ಆಪ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕುನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತ್ ಫಾಲೆಂ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಭೊಗ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಹಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಾತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಾಮುಕಿ ಹಾಬಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಾ ನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಿರ್‍ಸಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಚಾರ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ತಕ್ರಾರ್ ಜ್ಯೊರ್ ಜ್ಯೊರ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಚೆಮಧೆಂ ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್ ಉಣೊ ಪಡ್ಲಲೊ ಕಸೊ ವಿಪ್ರೀತ್ ಕಾಮುಕ್ ಪರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಾಗ್ – ತುಕಾ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮನ್ ಭರಾನಾ, ಆಶಾ ಥಾಂಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್‍ಸೊಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಭಿತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಜಿಣಿಭರ್ ಆಶೆಂಚ್ ಉರಯ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ, ಗುಡೆ-ದೊಂಗೊರ್, ರೂಕ್-ಝಡಾಂ, ಬಾಂದ್ಪಾಂ-ಖಂದ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ರಾಸ್ ಕಶಿ ಜಾತಾ, ತೆಂ ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಘರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಮುದೊಯಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಳ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡಿ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ, ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್, ಉರ್‍ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾರ್, ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಿ. ಚವ್ಗಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ಖಾ, ನೆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ನೆಸ್, ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆಂ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಶೆರಾಚೆ ರಸ್ತೆ ಸಾಂಡುನ್ ನಿಸರ್ಗಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಧಾಂವ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತೆವಾಂ ಮ್ಹಜಿ ದಿಷ್ಟ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಬಸ್ಕಾಂಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಬಸೊನ್ ದಿಗಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಲಿಪವ್ನ್, ಪುರ್ತ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತಿ ಚಲಿ ಹ್ಯಾ ಕೊಚಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾ ಚಡ್ಲೆಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ತಿಚೆರ್ ಹಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಲಜ್ಮಾಂಡಿ ದಿಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್‌ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಮುಗ್ಧ್ ದಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡೊನ್ ಖಂಚೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಿ.
ತಿಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಝಳ್ಕತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತದೇಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ಕೊಣ್‌ಯ್ ನಾ.
ರಾತ್‌ಭರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕುನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಓಂಟ್ಯಾಸಾಮ್ಕೆಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕರುನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾ.

ತಿಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಶೆಚೆ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟ್ಚೊ, ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ಚೊ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ಯಾರ್‌ಭೊಂವ್ತಿಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳಲೆಂ. ತಸಲೊ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾಂಗಾಯ್, ನೀಜ್ ದೆಖ್ತಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಪ್ಣೆತಾಂಗಾಯ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಜಾಗೊಂಚ್ ಆಸಾಂ.

ತಿ ಚಲಿ ತದೇಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲಿ.
ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ.
ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತಿಣೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.
ನೊವ್ರೊ ರಾತಿಚೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್‍ವನಾಸ್ತಾಂ ನಿದ್ಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್.
ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾವಯ್ಲಿ ಛಾಯಾ, ಕಪಾಲಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಗೀಟ್, ಗಿಟಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಮೆಜುಂಕ್ ಧರ್‍ಚ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿರಿಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸವಲಾಂ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಸವಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂಚ್‌ನಾಂತ್.

ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಧವೆಂ, ಎಕ್ದಮ್ ನಿತಳ್, ಖತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಖಂತಿಚಿ ಏಕ್ ಲಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಲೀಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಮುಖಮಳ್.
ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಹಾಸೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್. ತೇಂಯ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಜಾಳ್ಳೆ ಕಾಜುಲ್ಯಾಚಾ ಕುಲ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕೆ. ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಮಸ್ಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಝಡ್ಚೆಭಾಶೆನ್ ಭೊಗ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಲಜೀಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತುನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಿಷ್ಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿ. ’ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾ’ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಸೊಬಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಉದ್ಯಾವನಾಂನಿ, ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ವನಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಾನಾ, ಜೆವ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್. ತಿಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್, ಜರ್ ತೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ತರ್‌ಯಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಜಮ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಭಾವ್‌ಚ್ ತಸಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾಜೆ ತಸಲೆಂ ಧಯ್ರ್, ಚೇತನ್, ಹುಮ್ಮಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕರ್ಗೊಣಿ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಖಾತಾಲಿ. ಎಕಾ ಅಬಲ್ ಚಲಿಯೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್‍ಚಿ ಹಿಮ್ಮತ್, ತಾಕ್ ನೀಟ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಪಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಜೀವ್ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಚಲನ್‌ವಲನಾಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವ್ರುನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕರ್‍ನೆಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್‍ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಳಿ ದಿತಾಲೆಂ – ತುಂ ’ಸ’ ನಂಬ್ರಾಚೊ ನಪುಂಸಕ್ ದಾದ್ಲೊ… ಸಾಂಜ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆ ಪುರ್‍ಪುರೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಲ್ಲಾಮ್ ಖುಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತುಕಾ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಖರೆಂಚ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ತುಂ ತಾಚೆರ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಯ್.

ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್‌ಯಿ ತುಜೆರ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾ, ನಾಂತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ತುಕಾಚ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆತಾ? ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಸೊಡ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ತುಜೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಾಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ವಸ್ತೆಚೊ ವಿಳಾಸ್ ದೀ, ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್, ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಕ್ಸಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ ತೆಂ? ತಾಚಿ ಆವಯ್‌ಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಂಥಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಹಾಂವೆಂ. ಹರ್ದ್ಯಾಗುಡಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಧಯ್ರ್ ಜಮವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್‍ತಾ. ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ತಾಕಾಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ ಜಾಯ್ಜೆ.
ಸೊಬಿತ್ ಕರುನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಪಿಂಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ?… ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಶಾಣೊ ಜಾವ್ನ್. ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಠಿಕಾಣೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿತಳಾಯ್ ತಿರ್‍ಸುನ್, ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಬಿಯರ್ ವೊತ್ತಾನಾ ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ.

ತಿ ಚಲಿ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಸೊಬಿತ್ ಚುಡಿದಾರಾಚೆರ್, ವಿಶೇಸ್ ಅಲಂಕಾರಾಚೆರ್, ಘಮ್ಘಮಿತ್ ಪರ್‍ಮಳಾಂನಿ ಭರ್‍ಲೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ಪರತ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಯೆ… ಯೆ… ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ತುಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾಯ್, ವೆರಿಗುಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರೆಂಡಿ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ. ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಿಗಾಯ್ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಬಸೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಬಸ್… ಬಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ವೆಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಡ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಖಾತಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?

ಕಾಮಿನಿ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಥರಾನ್ ಹಾಲವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡ್ಸುನ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ – ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್ ಸೊಬಿತ್ ನಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್ ತುಂಯ್ ಸೊಬಿತ್, ತುಜೆಂ ಸರ್ವಾಂಗ್ ಸೊಬಿತ್, ಆಪ್ಸರಾಭಾಶೆನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊಡ್‌ಯಾ ಹೊ ಸುಕೊ ಸಯ್ಲಾಪ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಕುಕ್ಲಾಡಿಪಣಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ.

ತುಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ಘೊಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತುನ್‌ಚ್ ಪಿಯೆತಾಂ, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್, ದೇಬ್ರೆರುಂಕ್, ಚಿಯರ್‍ಸಾಂಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತುನ್ ಘೊಟ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಳೊ ಮೊಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್, ಏಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿತಳ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾಖಾತಿರ್, ಮೂಡ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ದಡ್ದಡೆ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಉಬೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗರಮ್ ಜಾತಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿಶ್ವೆ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಗಾಂತ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕೂಡ್ ಥಂಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ. ಬಾಲ್ಕನಿವಯ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲ್‌ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ತೆಂಕುನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂನಾ. ಬಾಟ್ಲೆಂತ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮುಗ್ದೊಂಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್‌ಯಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಜೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಹೆಂಡ್‌ಸಮ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಎ ಪಫ್ರ್‍ಎಕ್ಟ್ ಅಡೋನಿಸ್! ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್‌ದೀಗ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಶಿಂಚ್ ಜಾತಾಂ. ತುಂ ಕಾಮ್ ಕಸಲೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್… ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೈಪ್ ದಿಸ್ತಾಯ್…

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

“ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್”, ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. ಕುಡಿಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್, ಮತಿಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಆತ್ರೆಗ್, ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರಜಾ?
ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಪುರೊ. ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಹಾತ್ ಧರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆರಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ ತಾಚಿ ಸವಾಲಾಂಯಿ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಸಯ್ತಾನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾಶಾಂವ್, ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ – ತುಂ ದಾದ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಸಂಯ್ಭಾನ್‌ಚ್ ಅಶ್ಯೊ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ – “ಮೆನ್ ಆರ್ ಇನ್‍ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್, ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್.” ಹೆಂಚ್ ತರ್ಕ್ ಪ್ರಕೋಪಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಓವರ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ – “ಪೂರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್”.

ಜಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕುಂಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ ತಶೆಂ ದೋನ್ ಜಿವಿತಾಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕನಾಙಶೆಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.
ಆನಿ ಆತಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಕೋಮಲ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೆಂ ಕಣಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾದ್ಲೆಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾ.

ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಪುಸುನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಅತೀ ಉನ್ಮಾದಾನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾಂ. ತೇಂಯ್ ಆವೇಶಾನ್ ಭರೊನ್ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್ ಫಿಂರ್‍ಗತಾ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರತಾಂವ್.
ಆಮ್ಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾಂತ್. ಕೊಣೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಂಯ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಭಾಶೆನ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಬೆಡ್ಡಾಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ತಾಂ.

“ಯೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಮನ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ನೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪುರುಷತ್ವ್ ಆಜ್ ಪುರ್ತೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಜೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಾಂಚ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ. ತುಂ ದಾದ್ಲೊ ನ್ಹಯ್.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರಾಗ್, ತೀನ್ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯರ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆತ್ರೆಗ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಆನಿ ತೇಂಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉನ್ಮಾದಾಚೆರ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾತಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣಿಭರ್ ತುಜೆಂಚ್ ಕರ್‌ಬಾ… ಪ್ಲೀಸ್… ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಮಿ …”

ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಂವ್. – ಹಿ ರಾತ್ ಸಂಪನಾ ಜಾಂವ್.
ರಾತ್ ಸಂಪ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್.

ದಾರಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ತಾತ್. ತೆಂ ಪುರ್‍ತೆಂ ಕಾವ್ಜೆತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಂಗ್ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಪ್ಲೀಸ್… ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಕಾ. ತೊ ಆಯ್ಲಾ…
ಕೊಣ್ ತೊ?

ಮ್ಹಜೊ ಬೆಬ್ದೊ ಘೊವ್. ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಪಿಯೆತಾ ಆನಿ ಉರ್‍ಯಾರುಕಾ ಸಾಂಗ್ಡಿ ನಾಗ್ಡಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ. ನಾ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಭುಕ್ ಸಮ್ಜತಾ ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಆತ್ರೆಗ್ ಲುಟುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ತೊ.

ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಶೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಬರ್ಪೂರ್ ರಡ್ತಾ ಆನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಮಾಗ್ತಾ. “ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ಕರ್. ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಚೆ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡೊಂಕ್ ದೀನಾಕಾ. ಐ ಹೇಟ್ ಹಿಮ್.” ದಾರ್ ಉಘಡ್ತಾಂ ತರ್ ಕಾಮಿನಿಚೊ ಘೊವ್ ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಿ ತರ್ನಾಟೊ ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲಾ.

ಪಳೆಯಾ ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಸಲ್ವಣೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತ್‌ಭರ್ ಸೊರೊ ಭೊರಯ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾತ್ ಸಾರ್‍ತಾ.
ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವೊಳ್ಕಾಚ್ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾಂ.
ಹಾಂವ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾಂ.

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂ ಭೊರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ತರ್‌ಯಿ ಆಶಾ ಖಂಡಿನಾಶೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹೊ ನ್ಯಾಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಪರಾತ್ತಾಂ. ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ಸೊಲ್ಲೊ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಉಡಂವ್ಚೆ, ಕಾಮಿನಿಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ದೊನಾಂಕ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಕಾಮಿನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಚಿಂ ದು:ಖಾಂ, ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಜಮೊ ಜಾತಾ.

ತಾಕಾ ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ, ಕಾಮಿನಿ, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ನಾ. ಆಯ್ಚೆಂ ಮೋಡ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾಂ. ತೆಂ ದಿಲ್‌ದಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾ.

ಹಾಂವ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಭೆಟಯ್ತಾಂ. ತೆ ಚಲ್ತಾತ್.
ಕಾಮಿನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಕಿಟೆಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಅಲಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ – ಕಾಮಿನಿ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ತೊಲೊಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಭಯ್ತಲೊಂ.
***
ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಮಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ರೆ ತಶೆಂ ಮಿಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್?

ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ತಮಾಸ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಹಜಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಯ್ ಸರ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸೊಳೆಕ್ ಕೊಣೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ-
ಬಜಿ ಹಲ್ಕಾಟ್ ಚೆಡುಂ ಸರ್, ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಕಾ.
ಕಸಲಿರೇ  ಕಾಣಿ? ಹಾಂವ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್‍ತಾಂ.

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾವೆ ತಾಣೆಂ ರಾತಿಂ ತುಕಾ? ತುಂ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಬಿತ್ ದಾದ್ಲೊ, ಆಪುಣ್ ಜಿಣಿಭರ್ ತುಜಿಂ ಜಾತಾಂ, ಆಪ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಬೆಬ್ದೊ ನಾಗ್ಡೊ ಉರ್‍ಯಾರೂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ತುಂ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ವಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಲಗ್ಭಗ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹಾಂವ್ ತುಜಿಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾತಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಾತಿಚಿಂ. ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್‌ಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ದವರ್‍ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕೇಡಿ ಆಸಾ. ತೊಚ್ ತಾಚೊ ಘೊವ್. ತಾಂಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಗೇಂಗ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತಾಕ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಫಸಯ್ತಾತ್.

ಹಾಂವೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್‌ಯಿ ದಿಲೊನಾ. ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.
ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರ್ ಆನಿಕ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ದಳಿದ್ರ್. ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಪೆಟೊ. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ತಾಕಾ ವೆತಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ಲಿ ಕೆಸೊಳಿ ಬರಿ ಪಿಕೊನ್ ಫುಟ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯಿ ಮತಿಂತ್ಲೆ ತಳ್ಮಳೆ ಆನಿ ಆಕ್ಲಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ತಾಂ-
ಆನಿಡಿ ಚೆಡ್ಯಾ, ತುವೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನಾಂಯ್?

ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಭಿಕೆಚೆ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್. ಘರಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಘುಟ್ ಸಾಂಗಾಳುನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ರುವಿಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಚಲಯ್ತಾಂ.
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?
ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಸರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾತ್.
*****

ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್

ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ
ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ದಾಟ್ಟುನ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ
ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್‍ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ
ತೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿ ಭಿತರ್ ತುಮಿ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಳಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ
ಆಬ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್
ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ತುವಾಲೊ (ತಾಂತೂಂಯ್
ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಘಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿಂ)
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್‍ಜೆಚೊ ಧುಂಪಾ ಖಿಳೊ
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವಿಕ್ಚಿಂ ತೀನ್ ದರ್‍ಯಾಂಚೆ ರೆಂವೆಚಿಂ ಚಿಲಾಂ
ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ದರ್‍ಯಾವೆಳೆರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕರ್‍ಲಾಂ, ಶಿಂಪಿಯೊ
ಶೆಂಭರ್ ಕಂತಿಗೊ, ಬನ್ನಿರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಅಮೃತ
ಸಾತ್ ಆಟ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ಕೆಸೆಟಿ, ಬರಯ್ನಾಂತ್ ತರೀ
ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪೆನ್ನಾಂ
ಸೆಂಟ್ಟ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಾಲಿ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಕೊಣೆ ಕೊಣೆ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ
ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್‍ಡಾಂ, ಪಾತಳ್ ನೈಲೊನಾಚ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
ಮಂಜೆಟ್ಟ್ಯೊ, ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಂದ್ ಆಳ್ಮಿಂ, ಬೆಗೆಡ್
ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ
ತೆ ಪೆಟೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕೊಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್
ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ
ಮಿಂಜಿತ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೊಂತಾಂ
ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್
ವರ್‍ಸಾ ಮಿಸಾಂಕ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ
ದಿಲ್ಲೆ ರಜಿಸ್ತ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆ ಪೆಟೆಂತ್
ಪರ್‍ನಿಂ ನಾಣಿಂ, ಸೊಭಿತ್ ಸ್ಟೆಂಪಾಂ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ
ನವೆಂ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲೊ ರಾಮ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಶಿಂಜ್
ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ನಾ?
ಮ್ಹಜೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್
ಫುಡ್ ಪೊಯ್ಜನ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಆಲ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ
ದಾಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಹಳ್ದುವೆಂ
ಮಕ್ಮಲ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟೊಂಕ್ ನಾ
ಆತಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ
ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್
ಹೆ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿಚೇಯ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್
ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಪೀಲ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ
ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಬಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕ್ , ಮೊಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾ
ಬೇಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ನಿಮಾಣ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ತರೀ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ
ಆಬಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಣ್‌ಸಾಣಿಚೊ ಕಾಟ್, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚೆ
ಜರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕಾಂನಿ ಖೆಳ್ತಾ
ಪ್ರೈಜ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮೆಡ್ಲಾಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಶೊಕೇಜಿಂನಿ ಲಾಂಬ್ತಾತ್
*****

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ವಿಶೇಸ್ ದೇಣ್ಗಿ

ಲೇಖನಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ (ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾ, ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ತಶೆಂಚ್ ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಮಾತ್ರ್.

ಸುರ್‍ವಾತ್: ೧೫೬೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಪಿಡಾ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಗೊಂಯಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆರ್ ಕೇರಳ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ.

ತಶೆಂಚ್ ೧೭ ಮಾಯ್ ಂ೪ ವೆರ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲೊ ಮಯ್ಸೂರ್ ಝುಜಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆಂ ಮೋರ್‍ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಫುಲಯ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸುರ್ವಿಲೊ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪರತ್ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಗೆಲೊ. ಸಮಾಜೆಚೆಂ ತಶೆಂ ಸಮುದಾಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಸಂಗೀತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್  ಸೃ‌ಆನಿತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್:
ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಜೆ. ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಗಜಾಲಿ. ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಉಗಮ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ವರ್‍ಗೀಕರಣ್, ಘಡಾವಳ್-ವ್ಯಾಕರಣ್, ಸಂರಚನ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕರ್‍ನಾಟಕ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಳಾನ್ ವಿಟ್ಲಾಚೊ ಡೊ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಶೆಪಂಡಿತ್. ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ‘ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಕೊಂಕ್ಣಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್. ಜೆಜ್ವಿತ್ ಭೆಸಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಆಲ್ಮೆಡಾ ಆನಿ ಮಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಾ. ಫಿಲಿಫ್ ನಜ್ರೆತಾಚೊ ‘ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಯಾಕರಣ’, ತಶೆಂಚ್ ಮಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್‍ನ್  ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಮಾ. ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ಪೈ (ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ)ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತ್ ವಾವ್ರಾದ್ವಾರಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರಾಚ್ಯಾ  ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಥಾರ್‍ತಾತ್. ದೊ.ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಸಿಲ್ವಾ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್. ತಶೆಂಚ್ ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ದೊ. ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾ  ಹೆ ಸರ್‍ವ್ ಭಾಶೆ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೆ ವಿದ್ವಾನ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್:
ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸುರ್‍ವಿಲೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಲಿಕ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಸುರ್‍ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ವಾಡೊನ್ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ೧೮೫ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್‍ವಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಲಿಕಿತ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಜ್‌ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ೭ಂಂಂ ಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕತಾ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಆಣ್ಕಾರ್, ಪಯ್ಣಾಕತಾ, ಜಿಣ್ಯೆಕತಾ, ವಿಮರ್‍ಸೊ, ವಿನೋದ್, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆಯಿಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಾವುರ್‍ಲ್ಯಾತ್.

ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಮಾನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್’ ನಾಂವಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಗೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ  ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಹಾಣಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ.

ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಾದೊ ವಾಚ್ಪಿ ಆಜ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್  ಅಂತರ್‍ಜಾಳಾರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಫೇಸ್‌ಬೂಕ್ ಪಾನಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ:
ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ. ಗಾಯಾನಾಕ್, ನಾಚಾಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಸಬಾರ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆ ಮಧೆಂಯ್ ಧರ್ಮಾಚೊ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ಮ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್, ವಸ್ತುರ್- ನ್ಹೆಸಣ್, ಖಾಣ್- ಜೆವಣ್, ಕಾಜಾರ್ – ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್.

ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಸಾಂ. ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ. ಬಾರ್ಕೂರ್, ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಬಾರ್‍ತಲೊಮಿಯೊ (ಬೇತಾಳ್)ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬೇತಾಳಾನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್.  ಮಾ. ಎಚ್. ಒ. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಣೆ “ಕೊಂಕಣಾಚೆಂ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್” ಆನಿ ‘ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ನಾಜರೀನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ. ಜೆ.ಎ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ೧೯೦೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಮಾ. ಲುವಿಸ್ ಜುವಾಂವ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣೆ ೧೯೧೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಗಾದಿಯೊ, ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್‍ಸ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಜುಜೆ ರೇಗಾನ್ ೧೯೩೫ ಂತ್ ‘ಚಾಲ್ತಿ ಪದಾಂ’ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಂತೊನ್ ಅ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ೧೯೫೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾಂ. ೧೯೮೩ ವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಛಾಪೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜೆ.ಬಿ. ಲೊಬೊಚೊ ‘ಸಾಂಬಾರ್ಡೊ’ ವಕ್ತಾಂ ಆನಿ ಘರ್‌ದಾರ್ ಹಿಶಾರೆ ಆನಿ ರಾಂದ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಅವ್ವಲ್ ಬೂಕ್.

ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಆನಿ ವಿ.ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್‍ಗ್ ಹಾಚೊ ‘ಆಮ್ಚಿ ಆದ್ಲಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ’, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್‍ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಸಂಪಾದಿಲ್ಲೊ ‘ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ ವ್ಹೊರ್’ ಆನಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ‘ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್‍ಸ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ದಿತಾತ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಪಡ್‌ರುಪ್ಣೆ ಆಸಾ.

ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಸಿರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೆತ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೨೫ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಗಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಗಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಸಂಗೀತ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಸ್ಚಿಚ್ ಜಾನಪದ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಬಳಾರ್. ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂ-ಗಾಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬನ್ವಾಡಾ, ವಳ್ಡಿಕೆ ಗಿತಾಂ, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಗಿತಾಂ, ಖೆಳಾಗಿತಾಂ, ಧಾಲೊ, ದರ್ಜಸ್, ದುಲ್ಪೊದ್, ಫೇಳ್, ದೆಕ್ಣಿ, ಪುಗ್ಡಿ, ಕುಡ್ಮಿ ಗಿತಾಂ, ಲಾವಣಿ, ಮಾಂಡೊ,  ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್, ಲೊಕ್ಪಾಟ್, ಕಂತಾರಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಂ ಗಿತಾಂ, ಗಡ್ಡೊ, ಜಾಗರ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ಜೋತಿ, ಫಾದೊಸ್, ಮುಸ್ಳಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕತ್ತಾಡಿ, ಚಂದ್ರಾವಳ್, ಈರಭದ್ರ, ದಿವ್ಲಿ, ಘೊಡ್ಯಾಮೊಡ್ಣಿ, ರಾನಾವಳೆ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸದಾಂ ಪರ್‍ಜಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನಕ್ತಿರ್. ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೊಜಾ, ಮಾ. ವಾಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಬುಕರ್‍ಕ್, ಮಾ. ಎಸ್. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಜೆ.ಸ., ಮಾ. ಜೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಪ್ರೊ. ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ್ ನಾಂವಾಂ.

ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೊವಿಯಾ ವೇರ್‍ಸಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಹೆರಿ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಮಿಕ್ವಾಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸಾರಾಂತ್:
ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಪುರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕತ್‌ಚ್ ತರೀ, ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ. ಆರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ದಿಸೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಚಕಿತ ಚಿತ್ತ’ ಅಂಕಣಾದ್ವಾರಿಂ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೊ ‘ಪದನಿಧಿ’ ಪುಸ್ತಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಬ್ದಾ ಭಂಡಾರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ದೊ. ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಹಾಣಿ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್‍ಕೂರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ದಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಆನಿಕ್ ಸ್ಥಳಿಯ್ ಭಾಸ್ ತುಳುಂತ್ ಕ್ಯಾಥ್ರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಿಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್:
ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ದೊ. ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೊಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮೊಲಾಚೊ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ‘ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್‌ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್
ಕ್ಯಾತಲಿಕ್ಸ್’, ‘ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ವರ್‍ಲ್ಡ್‌ವಯ್ಡ್’, ‘೧ಂಂಂ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್’, ‘ದಿ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಕ್ಯಾತಲಿಕ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ: ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ/ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರಿ’ ಅಸಲೆ ತೊಲಾಮೊಲಾಚೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಂವಿಧಾನ್ ರಚನ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾ. ಜೆರೊಮ್ ಸೊಜ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣೆ ‘ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ‘ಸ್ಪೀಚಸ್ ಆಂಡ್ ರಾಯ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾ. ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೊಜಾ’ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾ. ದೊ. ಲುಯೆಲ್ಲಾ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭು ಹಿಣೆಂಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಬ್ಲೊಸಮ್ ಶವರ್‍ಸ್’ ಖಾತಿರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಿಶೆಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚಿಂ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಸಂಪಾದ್‌ಲ್ಲೆಂ  ಪುಸ್ತಕ್ ‘ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾವ್ತ್ ಕೆನರಾ’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭೊವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಥಾರ್‍ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಆಲಮ್ ಮಚಾದೊ (ಸರಸ್ವತಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್), ಕರ್‍ನಾಟಕ ಸರ್‍ಕಾರಾಚೊ ಮುಕೇಲ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೊನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಫ್ಲೊರಾ ಆಫ್ ಕರ್‍ನಾಟಕ), ರಿಚರ್‍ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ರಿವಾಯ್ಸ್‌ಡ್ ಕಾಮಸೂತ್ರ) ಆನಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್, ಲಿಂಡ್ಸೆ ರೇಗೊ, ಪಿ. ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್, ಜೆರೊಮ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಫ್ಲೇವಿ ಆಗ್ನೆಸ್. ಪ್ರೊ. ವಲೇರಿಯನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಶಾಳಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಗರ್‍ಜೆಖಾತಿರ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

ಸಿನೆಮಾ:
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಜಿ.ಎಂ.ಬಿ. ಲುದ್ರಿಗಾಚೆಂ ‘ಸುಖಿ ಕೋಣ್?’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಂ. ೧೯೪೯ ಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎತಿಕಾ (ಎಕ್ಸ್‍ಛೇಂಜ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ) ಕಂಪ್ಣೆದ್ವಾರಿಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊನಾ.

ಮಾಗಿರ್ ೧೯೭೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣೆ ನಿರ್‍ಮಿಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ೧೯೭೭ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‍ಸ್ ಹಾಂಚೆಖಾತಿರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ನಿರ್‍ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಪಿಂತುರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಂಗೀನ್ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ೧೯೯೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಿಚಾರ್‍ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆಂ ‘ಭೊಗ್ಸಾಣೆ’. ಹಾಕಾ  ಸರ್‍ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಚೊ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ೨೦೦೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೇಮಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ‘ಪಾದ್ರಿ’ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್‍ಮಿಲೆಂ ಆನಿ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿಮಾಣೆ, ೨೦೦೯ ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾನ್ ನಿರ್‍ಮಿಲ್ಲೆಂ ‘ಕಾಜಾರ್’.
ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಜೆನೆಲಿಯಾ ಡಿಸೊಜಾ, ಫ್ರಿಡಾ ಪಿಂಟೊ ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚಿಂ, ಬೊಲಿಹುಡಾಂತ್ ಪರ್‍ಜಳ್ಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಿ ತಾರಾಂ.

ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೊಲ್ಲಾ, ಮೇಬಲ್ ಕೆಂಟ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಮತ್, ಅರ್‍ಥರ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಸಾಯ್ಮನ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಚಾರ್‍ಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಎಡ್ವರ್ರ್‍ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಒಝಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ವಿನ್ನಿ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ.

ನಾಟಕ್:
ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಆಸಾ. ಮುಂಬಯ್ ವಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನಾಟಕ್ ಕಲಾ ಜಿವಿ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. ಚಾಫ್ರಾ, ಬಾಮ್ಸ್, ಪಿಂತಾಮ್ ದೆರೇಬಯ್ಲ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಸೊಜಾ, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್‍ಮನ್ನೂರ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್‍ಬೆಲಾ ನಾಟಕಾನ್ ೬೦ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ದಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರಾಚ್ಯಾ ನಿರ್‍ದೇಸಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಚೊ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗಡ್ ಭರ್‍ವಸೊ ಉಬ್ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.
*****

ಪಾತ್ಕಾಂಲೊಜಿ

ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಸಾರಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಮಾರೆಕಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾವರ್‍ವಿಂ ಮುಕಾರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್, ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ಫಯರ್ ಬ್ರಿಗೆಡಾವರ್‍ವಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಉಜೊ, ಲುಸಿಫೆರಾಚಿಂ ಶಿಂಗಾಂ, ಉಜ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅತ್ಮೆ, ರಡ್ಣೆಂ, ವಿಳಾಪ್, ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲೊಣಿ… ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಬರ್‍ಯಾ ಕರ್‍ನ್ಯಾಂ ವರ್‍ವಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಫಾಯ್ದೊ, ಸಾಂತ್ ಸಾಂತಿಣೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ನಿರ್‍ಮಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ವಾತಾವರಣ್, ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜ್ಞಾನ್ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ಆನಿ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವೈಟ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್‍ನ್ ಸರ್‍ಗಾಕ್‌ಚ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾ ವೆಳಾರ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್‍ತಾ. ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಬಿರ್‍ಮತ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಾಂಣಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್. ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಶೆಂ ನಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ರಡ್ಯೆತ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಸುಗಮ್ ಕರ್‍ಯೆತ್.

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಆಮಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮಾಗಿರ್ ಹೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್‌ಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ. ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ತರ್ ‘ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ’ ಬುಕಾಂತ್ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕರ್‍ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತಾಂತುಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂಚ್. ಖಡಕ್ ವಾ ಸ್ಟ್ರೊಂಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊದುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಪ್ ಮಾಗಿರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಮಿ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚನಾಂವ್. ಹಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ದುಸ್ರಿಂ ಕರ್‍ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್‍ತಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಆದುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಟಾರ್‍ಗೆಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಹರ್‌ಎಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಥೊಡೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡೆ ತಿನಾಂಕ್, ಥೊಡೆ ಪಾಂಚಾಕ್, ಥೊಡೆ ಧಾ-ಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಿಸಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದೊಗಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕಡೆ ವಚೊನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ವಾಂಟುನ್‌ಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ತಾಂ ವಾಡ್ತಾಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಬದ್ಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ’ದೆವಾಕಡೆ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಕುಮ್ಸಾರ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ದೇವ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಲಿಸ್ಟ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಭೊಗ್ಶಿನಾಂಗೀ?’ ಅಸಲೆಂ ಲೊಜಿಕ್ ಮತಿಕ್ ಂiತಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವರ್‍ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಬಾದಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೆಂ… ಅಶೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆ, ವಳ್ವಳೆ, ಕಳ್ವಳೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ, ಕಶ್ಟ್, ಮೊರ್‍ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಶ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ಫಿರ್‍ಗಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಪುಚಿನಾಂಕಡೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತಾಂಕಡೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್, ರೆತಿರೆ ವೆಳಾರ್ ಅಶೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಲೊಂ.

ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ. ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನಿಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ. ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇನಾಂತ್ ತರ್ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ… ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದಾಡ್ಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ದುಸ್ರಿಂ ಕಶೆಂ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್? ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಚೀಟ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಏಕ್ ಪಾತ್ಕಿ’ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಸ್ಪಲೊಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಂ ಪಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಲಾಯ್ನ್ ಪಳೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್… ಮಿರ್‍ಸಾಂಗ್ ಏಕ್ ಕೆ.ಜಿ., ಸಾಕರ್ ಅರ್‍ದಿ… ಹಾಂವೆಂ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಪಾತ್ಕ್ಯಾ, ತುಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಯ್. ಆತಾಂ ವಚ್… ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೆಕ್ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ಕುಡ್ಸುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ. ತೆಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೊದುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಹೆ ಪೂರಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಉಪಾದ್ರ್. ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಸಾಮಾನಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದೀವ್ನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡಿನಾಂಯ್ ತರ್… ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಘರಾ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊಂ.

ಆನಿ‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೆಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕುಡ್ಸುನ್ ಆನಿ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಚೀಟ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ಸೆರ್‍ಸುನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಚೀಟ್ ದವರ್‍ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಚೀಟ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಚಿಂತಾಸ್ತಲೊ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ಚೆಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕರ್‍ಮಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಕೊಣೀ ಪುಣೀ ಚೀಟ್ ವಾಚುನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ತುಕಾ? ಚಲ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್. ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್, ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್‌ಯೀ ಸೆರ್‍ಸುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ. ವಚ್ ತ್ಯಾ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ… ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದುಸ್ರೊ, ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ತೊಂಡ್‌ಭರ್ ಖಾಡಾಚೊ… ಆತಾಂಚೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಖಾಡಾಚೊ.

ಎಕೇಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕೇಕ್ ಥರಾಚೆ. ಉಡಾಸ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ತಾ ತರ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ತೆಂ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ. ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ತರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಹಾಂವ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ – ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ತೊ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರೆಚ್ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಚೀಟ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ತಾ ಗೊತ್ತುನಾ. ಪುಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ನ್ಹಯ್, ಮೇನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಉದಾಹರಣಾಕ್ – ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ – ಅಶೆಂ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಹರ್‌ಎಕಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಂದಾ ಉಪ (ಸಬ್) ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಆಪ್ಶಿಂಚ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಹಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಉಡಾಸ್ ಧರ್‍ಚಿ ನವಿ ರೀತ್… ಹೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಭೆದಾಂಚೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ‘ಡೊಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಲೊಜಿ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ಯೆತ್.

ತರ್‍ನಾಟೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಶಯ್ಲೆಥಂಯ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಖುಬಾಳೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಜೆ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಇತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರೀತ್, ಉಲೊಣ್ಯಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್, ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸುಡಾಳಾಯ್, ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಗಂಬೀರತಾ, ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ವಿಬಿನ್ನತಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತುಂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್. ಹೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಗೀ ವಿಮರ್‍ಶಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿತಾಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುವೆಂ ಪರ್‍ತುನ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಛಾನ್ಸ್ ಚಡ್. ದೆಕುನ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ. ಚುಕೊನ್ ತರೀ ತುಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಧಮ್ಕಿ? ವಾ ತೊ ಹಕೀಗತ್ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಧಯ್ರ್ ದೀಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ನಾ. ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ, ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. ಅರ್‍ದಿ ರಾತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ನೀದ್ ಯೆತಾನಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್  ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮಸ್ತು ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಉಜೊ, ಅತ್ಮೆ ಸಗ್ಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ. ತರ್‍ನಾಟೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಈಸ್ಟ್‌ಮನ್ ಕಲರಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಸ್ಕೊಪಾಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂ’ದಿಂ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ ಆತಾಂ ತ್ರೀ ಡಿ, ೧೬ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರೈಕ್ – ಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹರ್‌ಎಕಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್, ಸಯ್ತಾನಾಕ್, ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಜ್ಹೂಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಡ್ನ್, ಥೊಡಿಂ ಕುಡ್ಸುನ್, ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್ ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಪೂರಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುನ್, ಪಾರ್‍ಲರಾಕ್ ಯೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ವಯ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಯ್ಲಿ. ಅಳೆ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ… ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಪರ್‍ಯಾರ್‌ಯೀ ದಿಲೊ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

ಹೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಯೀ ದಾಕ್ತೆರಾಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್. ಎಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಆನಿ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಚ್ತಾಯ್.’ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಹಿ ಶೆಳಿಚಿ ಪಿಡಾ.’ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಸದಾಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ.’ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.’ ಕೊಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ? ತರೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಧಯ್ರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ರಾತಿಂ ಲುಸಿಫೆರ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲುಸಿಫೆರಾಲಾಗಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಚಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್. ಹಾಂವ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ‘ಲುಸಿಫೆರಾ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಜೆಸರ್‍ಶಿಂ ಯೇನಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್‍ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಲ್ಯಾಂತ್.’ ತೊ ತಕ್ಷಣ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಪ್ ಧಾಡ್ತಾ. ‘ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಯ್ಟಿಂಗ್ ಫೊರ್ ಯು… ಇನ್‌ಕೇಜ್ ತುಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾಂಚ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್?’ ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಸಗ್ಳಿ ಕತಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ತುಜ್ಯಾ.

ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೆತಾ ತರ್ ತುಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲಿ. ತುಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬರವ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸಲಹಾ ದಿತೊಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್‍ವಿಂ ಆನಿಕಿ ಸುಲಬಾಯೆಚೆ ಪರ್‍ಯಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಟಾಯ್ಟ್ ಕರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫೋಲ್ಡರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹರ್ ನವಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಇಮೆಯ್ಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಧಾಡ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಬರೊ ಪರ್‍ಯಾರ್. ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಚಿಟಿಬರಿಚ್, ಪುಣ್ ಆದುನಿಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಫಾದರ್ ಹೆಂ ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಇಗರ್‍ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಇಮೇಯ್ಲಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾಗೀ?

ತೆಂ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಗರ್‍ಜೆಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಯೆತಾಲಿ. ‘ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಲ್ಯಾಂತ್.’ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ – ಹಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಚಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ? ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಾಂ – ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಕಾಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಬದಲ್ತಾತ್. ದೆವಾಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ಸಿತಲೊ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಹಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್, ಇಮೇಯ್ಲ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಕಶೆಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೆಂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಸಾ.  ಚಾಟ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂಯ್ ಚಿಂತಾಂ – ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ಹಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಅಸ್ಲಿಚ್ ವಾಟ್ ಸೊದ್ಚಿ.

ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾತಾಂ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಹಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಭೊಗ್ಸನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಿತ್ ತರ್? ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಸೇಫ್ಟಿಖಾತಿರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ವಚೊನ್‌ಯೀ ರಿಯಲ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾಂ. ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ಲಾಂ. ದೆವಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್‍ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಬರಿ ಅದಿಕೃತ್ ಕರ್. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫರ್‍ಫೆಕ್ಟ್.
*****