ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಮಟ್ವಿ ಟಪ್ಪಣಿ:
“ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ನಮೋ ನಮಃ”

ದುಶ್ಟ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡ, ಮಹಿಶಾಸುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುನ್ ‘ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ – ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷೆ’ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಂಗೊಣೆಚ್ಯಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಥಾನಕಾಚ್ಯಾ ‘ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾ ಗಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಈಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ವಾ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆಕ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸವೆಂ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಅದಮ್ಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ತರ್‌ಯಿ ‘ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ’ಚ್ಯಾ ದಶಾವತಾರಾಂನಿ ಹೊ ಇಕ್ರಾವೊ ನಕ್ಕುರಾವತಾರ್ ಕಸೊ ಘುಸ್ಲೊಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ-ಮದ್ದಳೆಚೆಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಅತಿಶಯ್ ನಾ. ಆಸುಂ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಕ್ಕುರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಹಜ್‌ಚ್. ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ – ಹೆಂ ಕಥಾನಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ‘ನಕ್ಕುರ’ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ನರಪ್ರಾಣಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್‌ಯಿ ಅಸಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ತಾತ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ವ್ಹಯ್, ಜರೂರ್ ದವರ್‍ತಾತ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಹಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬೊಗ್ಗುರ ಹಾಕಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಧನಿ, ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪೆಂಕಡ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ನಮ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, “ನಾಂವಾಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಕರ್‍ಮಾಂ ಆಸಾತ್? ನ… ನ… ನಕ್ಕುರ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್.” ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಧನ್ಯಾಚಿ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಗ್ಗುರಾನ್ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ… ಹಾಂ… ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ನರಪ್ರಾಣಿಕ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಅಂತೆಯೇ ವಾಚಕ ಮಹಾಶಯನೇ, ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು ಆಲಿಸುವಂತನಾಗು…

ಮಹಾತ್ಮೆಚೊ ಆರಂಭ್:
ಕಾರ್ತಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆಕೇರ್, ಬೊಂತೆಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಬ್. ಕಾರ್ತಿ ಬೆಳೆಂ ‘ಎಣೆಲ್ದಾಕೆಯ್’ಚೆಂ ಲುಂವಪ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಬಯ್ಲಾಂನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಕೊಸಪ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚೊ ಕಾಳ್. ಹೊ ಕಾಳ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಇಸೇಸ್ ‘ಸಿ‌ಆನಿ’ಚೊ ಕಾಳ್. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರಾಂಚ್ಯಾ ತಣಾಂತ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಗೊಂಕುರು ಮಾಣ್ಕೆ (ಬೆಬೆ) ತಶೆಂಚ್ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೆ-ದೆಂಕ್ಳೆ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಹತ್ತರ್ ಕಾಮಾಕ್ ತೆ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ‘ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್’ಚ್ ಸಯ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಮೇವು’ (ಖಾಣ್) ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಮುಂಡೇವ್ (ಬೊಣೊಂಗ್) ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾಡೊಂಜಿ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚಿ, ಪಟ್ಟೆಕುಚ್ಚಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುಕೆ ಸವೆಂ ರಾಜಾರೋಶಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ‘ಮೇವು’ ಉಡವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೊ ಆಯಿನ್ನ್ ಕಾಳ್…
…ತಶೆಂ  ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವೃತ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಚಾರ್ ತಾಚೆಂ. ‘ಕಾಫಿನಾ ತೋಟಾ’ ಗಿಗಾ ಪರ್‍ಬುಗೆರ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆಂ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸೂಕ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ವಾಂಕ್ಡೊಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಥೊಂಟೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಚೊಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ‘ಚೊಂಟೆ ನಕ್ಕುರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಕೆಲಿ ನಾ…

…ಆಜ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳೆಕ್ ಆಜ್ ವಿಶೇಸ್ ದೀಸ್. ಆಜ್ ವರ್‍ಸಾವಾರ್‌ಚೊ ಜಾತ್ರೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್, ವಿಕುನ್ ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿಜೆ. ಚುಮು ಚುಮು ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖೊರೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಾರ್‍ಯಾ ಮುಟ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಸ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಜೀವ್ ಜೀವ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಚೆ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡ್ಪಾಕ್ ಶಿರ್‍ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿಲೆಂ (ಇಂದಾ ತಾಳಿಯೆಚಿ ಬೊಡಿ) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಲಿ ಗರಿ, ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯೊ ತಂಗಿಸಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಗರಿಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಆಜೂನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ. ಜಾತ್ರ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಜಾ. ಆಜ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಚಾ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರಾರಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾ ಗಾದ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಬಿಳಾಂ, ಮಾಟಿಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದೆಂಕ್ಳೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ನಾ! ಗರಿಯೆಕ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂತಾನಾಕ್ ಯೆಟಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾಲೊ.

“ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ಚೆ. ಖಂಯ್ ಭಂಗ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಾಯ್?” ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ಂತ್ (ಉದ್ಕಾ ಗುಂಡಿ) ಮಾಣ್ಕೆ ಧರ್‍ಚೆಚ್ ಬರೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಮೆರೆ ಕೊನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಿಲಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಕಡಲ ಕೊಂಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಿಲಾನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

“ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಆಸಾಯ್ ನಕ್ಕುರಣ್ಣ? ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂಗಿ?”

“ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟಿನ್? ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂತಾನ್‌ಚ್ ಮುತ್ವೊನ್ ಗೆಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂ, ಸೊಡ್ತೆಕ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಯೇಜೆ ಮಾರಾಯಾ. ದೂದ್ (ಜುಗಾರ್) ಬಾಂದುಂಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಬಾಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಜಾತಿತ್. ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮಯ್ನೆ ತೀನ್ ಜಾಲೆ.”

“ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪಳೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೊ. ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಮಾಸಾಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್. ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ… ಸೊಡ್… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಲ್ ಎಕೇಕ್ ಮುಟ್ಟಿ ಸುರ್ ಮಾರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್.” ಮಾಯಿಲಾ ಮುಸುಮುಸು ಕರ್‍ನ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ದೊಗ್‌ಯಿ ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಚ್ಯಾ ಸುರೆ ಗಡಂಗಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೆ.

ಗಡಂಗಾಂತ್ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಸಾದ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾವಿಶಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗೊಣೆಚೊ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ – ‘ಇಸ್ಣು’ ಮಾಹಾತ್ಮೆ’ವಿಶಿಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಮಾಯಿಲಾನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿವಯಿಲ್ಲಿ ಸುರೆಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಕರ್‍ನ್ ಗರಿ ಆನಿ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ‘ಪರ್ಕಟ್ ಬಾಯಿ’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಮುಕಾರ್ ಉದೆಲೊ.

“ಹೋಯ್ ನಕ್ಕುರ… ಗರಿ ಘಾಲಿವೇ? ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲೆಂಗಿ?”

ನಕ್ಕುರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರಿ ಕಶ್ಟ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಉತ್ರಾಂಚೊ ಫಾರ್ ಕಸೊ ಮಾರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

“ಇಶ್ಶೀ… ತುಂ ಬೂಸ್ ಮಾರಾಯಾ. ತುಂ ಫಕತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಲಾಯೆಕ್. ಶೆಂಡಿಯೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಚಾರ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆಯ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ.

ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

“ಜೂನ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ತರ್‍ನೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್‌ಯಿ ಗರಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ‘ಮೇವು’ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರಿ ಚಾಬಾಜೆಚ್ ಪಳೆ. ಆಸೊಂ… ಆಸೊಂ… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕರ್” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಗಡಂಗಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರತ್ ‘ಪುಸ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

ಆತಾಂಚ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಚೆಂಚುನ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲೊ ಚೊಂಟೊ ಪಾಂಯ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಡೆನ್ ಆಪುಣ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೂಖ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಗಿಳಿತ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಪರತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡೆಶ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಅಸಾ. ಖೊಮ್ಟಾಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಕೊರಪುಲ್ ಅಜ್ಜಿ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ನರಸಿಂಹ್ ಪೈಕುಲ್, ಘುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ನಾಗಣ್ಣ… ಅಶೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡೆಯ್ ಹುಮಿಣ್ಯಾಂ ರುಪಾರ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಉಲಯಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ವಾ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ನಾ. ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್‌ಯಿ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ.

ಸದಾಂಯ್ ತಿಳುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಲ್ಲಂತ್ ಆಜ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಬೆಬೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮನೋ ಪರಿಗತ್ ಖಿಣಾನ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಪಲ್ಲಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ‘ಗಬಕ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ದೋನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಂಗಿಸ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆಂ ಸುತ್) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಗರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಗುಂತ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತೊ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿಂ ತದೇಕತೆನ್ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ದೋನ್-ತೀನ್ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾಂದೆಗೆನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಒಂಟಿ (ಎಕ್ಸುರೆ) ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೆಚಿ ಶಿಮ್ಟಿಯಿ ಹಾಚೆ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲಿ ನಾ. ಫುಡ್ಲೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾ ಸವೆಂ ತಂಗಿಸ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉಡವ್ನ್ ಸುತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪೊಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ನ್ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ರಾಕ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಬಡಯಿತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್, ಭುಕೆನ್, ಮಸ್ತೆನ್ ಗಿಳ್ಚೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ… ಅರೇ ಹಾಂ… ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಕ್ ವಿಕಿಜೆ. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಫೊರಿನ್ ಪೊರ್‍ಬುಲ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಉರಿಯ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಳಾಕ್ ವರಿಜೆ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ‘ದೂದು’ ಬಾಂದಿಜೆ. ಹಾಚೆ ಆದಿಂಯ್ ಸಾತ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯ ದಿಸಾಚ್ ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಬಂಟ’ (ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ) ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಜ್‌ಯಿ ಪಾಡ್ಯಚ್. ಆಜ್‌ಯಿ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ‘ವೊಟ್ಟೆ’ (ಮೆಲ್ಲೊ ವಾ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ) ಕೋರಿಚೆ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಚಾಬಾಜೆ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ-ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ ದೊಳೆಭರ್ ಪಳಯ್ಜೆ…

…ಆತಾಂ ಸುರ್‍ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹಲ್ಕಟ್ ಖಂಚೆ… ಆರ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಮಾರುಂಕ್ ನಾಮೂ?… ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾಂತ್‌ಮೂ?… ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉದಾರೊಚ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನಿರಾಶೆಚೊ ದೀರ್ಘ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಭೇಸ್ ಜಾಲೆಂ… ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಲಾಗನಾ. ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಝಳ್ಕನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಗಿ ಆಲೊಚನ್ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಿಟ್‌ಆವ್ಟಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಫೊರಿನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ.
“ರೊಬಟ ನಾಗೆರೆಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು” ಲಾಗಿಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಿಲೆ.

“ಕಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಮಾಡೊಂಜೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲಾಂ” ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ.
ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಕೀಗತ್ ವಿವರಿಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್‍ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಧರ್‍ಣ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಚ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪರ್‍ಬುನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.

“ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಆಸಾ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಚ್‌ರೇ ನಕ್ಕುರಾ” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ಆತಾಂ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಸ್ಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಚಾ ದೀವ್ನ್, ಪಯ್ಶೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಲೋವ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಘೆ ಹೆ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಪೊರ್‍ಬುಲೆಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆನಿ ಹೆ ಶೆಂಬೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಚಾಕ್… ಹಾಂ… ಪರ್‍ಬು ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಶೀದಾ ಚಲ್.”

ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಅವೆಕ್ತ್ ಭ್ಯೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲೊ. ಪರ್‍ಬುಲ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿಯ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆ ದೆಕ್ಲಾಂ! ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪಾಪಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ! ಕಾಂಯ್ ತರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರೀಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಣ್ಕೊ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾನ್ ಹಾಕಾ ಘಡಿಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಪರತ್ ತಿಣೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕ್ಕಾ ಆನಿ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿವಿಶಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖಬ್ರೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಯ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಕ್ಕುರ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರ್‍ಲಿಪ್ತ್. ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಇತ್ಲಿಚ್ -
“ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚೆ ಗರಿಯೆಕ್ ಚರ್‍ಬೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಯಾ!”

…ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ಬಯ್ಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತತಾನಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಪರತ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಸಮಾದಾನ್ ಜಾತಚ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಫಟಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಸಲೊಗಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಖಣಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಖರ್‍ಚಾಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆ. ದಾಕ್ಶೆನಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಚೊ ನೋಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಧೋ ಕರ್‍ನ್ ವೊತಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘಡ್ಗಡೊ, ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ವೊತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಮಧೆಗಾತ್‌ಯಿ ಹಾಣೆಂ ಉಬೆಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆನಿಲ್ ಅರ್‍ದೆಂಕುರೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುತೂಹಲಾನ್ ನಕ್ಕುರ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಳ್ತಾ ತರ್, ತೀನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಶ್ಹೆರಾಥಾವ್ನ್ ವರ್‍ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚೆರಮ್ಮ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ! ಸಾವಿತ್ರಿ ಟಿಚೆರ್‌ಯಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್, ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ… ಛಿ… ಛಿ… ತೀಳ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾಕ್. ಪೂಣ್ ಶನಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ವಾ ಟಿಚೆರಿನ್ ಹಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಫುಡ್ವೆಂ  ಸಮಾ ಕರಿತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಥೊಡೆ ನೋಟ್ ಚೆಪ್‌ಲ್ಲೆ.

“ನಕ್ಕುರಾ, ತುಂ ಸತೆವಂತ್ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲಿಸೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್‍ವಸೊ… ಹಾಂ…

ತುಜೆ ಗರ್‍ಜೆ ವೆಳಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತೇ ರಾವ್. ದಾಕ್ಷೆನಾಕಾ. ಖಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ.”

ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜಾತ್ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಜೂನ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ಭೆಟೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್‍ಜ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಘುಟ್ ಫೊಡ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ನಾ!

…ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಎಕಾ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಓಹೋ… ಹೋ… ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾ?… ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲಾಯ್!… ಯೆ ಯೆ ಬಸ್… ಘರಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಲೆಕಾವರ್‍ತಿ ನಮ್ರತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ… ಮಾಸ್ಟ್ರೇ, ಹಳ್ಳೆಚೊ ಜಾತ್ರೊ ಪಳೆಯಾ. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಜೊಡಿ ವಸ್ತುರ್ ಘೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಏಕ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.

“ರೀಣ್? ಆನಿ ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ?… ಛೆ… ಖಂಯ್ ತರೀ ಆಸಾವೇ? ರಾವ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆತ್ತಾಂ” ಮಾಸ್ತೆರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ನೋಟ್ ಚೆಪ್ಲೆ ತಾಣೆ.

“ಹಾಂತುಂ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಘೆ ಆನಿ… ಹಾಂ… ಹೆ ಕಾಂಯ್ ರೀಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಕಾತ್. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಮಾಸ್ತೆರಾಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಬ್ಯಾರಿಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ವ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಸಾಯ್ಬ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಾಣ್ಣೊಜಿಚ್ ಸಯ್. ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಹೆರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್.
ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬಿಯೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹಾಣೆ ಫಟಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವಸ್ತುರಾಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ತರ್‍ನಿಂ, ಪರ್‍ನಿಂ, ಕುಸ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪರ್‍ಕಟ್ ನಾಲಾಯ್’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ನೇಜಿ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬ್ಯಾರಿವಿಶಿಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುಕ್ ಏಕ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕಾಪಡ್, ಧುವ್ ಯಮುನಾಕ್ ಏಕ್ ಸೂಡಿದಾರ (ಚೂಡಿದಾರ್) ಆಂಗ್ಲೆಂ ಮೊಲಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ… ಆಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ತ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂಗಾಯ್? ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಪುಣ್ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಪಯ್ಶೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಘೊಳಾಜೆ. ಘೊಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಸಮಾ ನಾ… ಕ್ರಮೇಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುನ್‌ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೂಸು ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಯ್ ಮಯ್ನೆ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಘೊಳ್ತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುಕಡೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ರೀಣ್ ಆಜೂನ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಮುನಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ಗುತ್ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಧನಿ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಅಚಾನಕ್, ಕೂಸು ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಯಮುನಾಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಸಯ್ತಾತ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ? ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರುಂದಿ.”

ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಯಮುನಾಯ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ಘೊಳ್ತಾಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ದೀಸ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೂಸುನ್ ಘೊವಾಕ್ ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ, ಪುರ್‍ಪುರ್‍ಚೆಂ, ಹಿಣ್ಸುಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಪುರ್‍ಪುರೆ, ಹಿಣ್ಸೊಣೆಂ ವಿಶಿಂ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

…ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾತಾವರಣ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೂಸುಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ, ಪುರ್‍ಪುರೆ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ! ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ರಾಗ್, ಶಿಣ್, ಹಿಣ್ಸೊಣ್ಯಾಕ್ ಪೂರ್‍ಣ್ ವಿರಾಮ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ! ಸಂಕರಭಟ್ರುಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರುಕ್ಕುಬಾಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಮನಿಸ್. ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕಶ್ಟುಂಚಿ ತಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವೊನ್ ಗೊಟಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಹಾಲಾಂ-ಹುಲಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಭಟ್ರುಗೆರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುನ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲಾಂ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್ ಕೆಲಾ, ತೊಟಾ ಬದ್ಲೆಕ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆವಯ್ ಧುವೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ….

…ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಗರಿ, ಪೊತೆಂ ಆನಿ ಮೊಡ್ಕಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚಿಂ ಬಾರಾ ವ್ಹಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಂಗ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಕೆಂಪು ಉರಿಯ ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ “ರೈಟ್‌ಪೋಯಿ ರಣರಂಗೋಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಆತುರಾಯ್, ಉಮಾಳೆ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ನಿಂವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಕೂಸು ಜಯ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ತರ್ ಧುವ್ ಯಮುನಾ ನವೆಂ ನವೆಂಚ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಡರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾಲೆಂ. ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಾತ್‌ಭಾಶೆನ್ ಧುವೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ದಿಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂ-ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರಾ ರಂಗಾಚಿಂ ನಗಾಂ! ಬೊವ್‌ಶಾ ಭಾಂಗಾರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ!

ಪೊಟ್ಲೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಧುವ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾತ್ ತೆಂ ಹೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಉತ್ಸವಾ ಲೆಕಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮಹಾಪೂಜೆ, ದರ್‍ಶನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ಜಾತ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ನಕ್ಕುರ ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ವೆತಾ. ಹಿ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್.

ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪ, ಕೊರಪೊಲಜ್ಜಿ, ಕೊರಗಜ್ಜ, ಪೈಕುಲ್, ಮಾಯಿಲಾ, ನಾಗಣ್ಣಾಚಿಂ ಹುಮಿಣ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಯಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್, ನಾಲಿಸಾಯ್, ಅಸಹಾಯಕತಾ ಮತಿಂತ್ ಆವೃತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಪೊಟ್‌ಯಿ ಚುರುಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಜೇವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ….

..ಪರತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ! ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ‘ಧಿಡ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಉಟೊನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ನಿರಂತರ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉರಿಯಾಕ್ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ‘ಕೊಟೊ ಕೊಟೊ’ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಸ್ ಫಾಲ್ಚೊ ಉರಿಯಾ ಆತಾಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಆರಾಬಾಯೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಅಪಶಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಭಾರಿ ಹಂಕಾರಾನ್, ಚರ್‍ಬೆನ್ ಭರ್‍ಲಾಯ್. ತುಕಾ ಆಜ್ ಬಾಂದುನ್‌ಚ್ ಸುದ್ದ್.” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಖಳಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಅಂತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್:
ದೀಸ್ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾ-ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಂಬೊ ನಾ! ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ರುವಿ ನಾ! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಕಾಟಾಂನಿ ವಿರೋಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಉರಿಯ ಆಜ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿರೋದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡಲ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ! ಕೊಂಬೊಯ್ ಗೆಲೊ, ಪಯ್ಶೆಯ್ ಗೆಲೆ. ಪೂಣ್ ಸಾಂತ್ವನಾ ರುಪಾರ್ ಮಾಯಿಲಾ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸೊರೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ ನಾ.

ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಗುಡುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾಂದಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಸ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಪರ್‍ಮಳ್, ಭೊವ್‌ಶಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಮಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹರ್‍ಶೆಂ ಕೊಂಬೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಜ್ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಧುವ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ.
ನಕ್ಕುರ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಉಕಟೆಂ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಉರಿಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂತ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಖಳಾಕಡೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ!

“ಹೋಯ್, ನಕ್ಕುರಣ್ಣ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುಂ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತ್‌ಚ್ ಸಯ್.”

“ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್, ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ!”

“ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ ವಚೊನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ನಳೆ ಪಡ್ತಾತ್‌ಗೀ ನಾ ಪಳೆಯಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕವಡೆ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ!”

…ಛೆಕ್ಕ್… ಬೊಡ್ಕಿಚೆ ಪೂತ್… ಹಾಂಕಾಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹರ್ಶೆಂ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವೊಪಾರಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಬೊಗೊಳ್ತಾತ್… ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್ಡ ಮತಿಕ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಅಸಹಾಯಕತೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಭುಮಿರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದಾಟಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‌ಚ್ ಅಂತರ್‌ಮುಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆವಾಜ್ ಎಕಾಚ್ಫಾಣೆಂ ಧಲೊನ್ ಧಲೊನ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ.
“ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರ್ರ್‌ಟರ್ರ್ ಟಕ್” ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್!

ಆತಾಂ ಘಡ್ಬೊಡೊನ್ ಉಟುನ್ ನಕ್ಕುರ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

…ಧುವ್ ಯಮುನಾನ್ ಶಿರೊತೆರ್ ವಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್-ಪೊಳಿಯೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಮಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಆಟಾಕ್ ವೆತಾಂವ್. ತುಂ ಯೇನಾಯ್‌ಗೀ ಅಪ್ಪ?” ಆಪ್ಣೆಂ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಯಮುನಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್! ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಪ್ರಾಣ್‌ಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಯಮುನಾಕ್‌ಯಿ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ವಚಾ, ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

…ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆವಯ್-ಧುವಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ನಕ್ಕುರಾಯಿ ಆಟ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.
ದಿವ್ಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಅಲಂಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಗುತ್ತಾಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತಿಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ತಿ, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ, ದಿವ್ಳಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಅರ್ಚಕ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ರು… ಹೆ ತೆ ಮ್ಹಣ್ ವೆದಿರ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ವೆದಿ ದೆಗೆರ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ ಸಿನೆಮಾ ನಾಯಕಾಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪೋಜ್ ದಿತಾಲೆ!

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಟ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ. ಮಯ್ದಾನ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾ ಜಮೊ. ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೊ ಧರ್‍ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ! ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು ಜಾಂವ್ದಿ, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಝಳ್ಕಾಲಿಂನಾಂತ್! ಎಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಆವಯ್-ಧುವೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಆಕ್ರೇಕ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ದೊಳೆ ವೊಳಾಯಿತ್ ಮುಕ್ಲೆ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೆ ಬಸ್ಕೆಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಶೆರಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ… ಹಾಂ… ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸಮೇತ್!

…ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ… ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ವ್ಹಾಜಾಲಾಗ್ಲೊ.

“ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಆಹ್-ಹಾಹ್! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ!!!”

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜೊವ್ಳೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಚೊ, ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಸವೆಂ, ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ!

ಮಹಾತ್ಮೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್:
ಚಂಡ-ಮುಂಡ-ಮಹಿಷಾಸುರಾಂಚೊ ಅಟ್ಟಹಾಸ್; ಶ್ರೀದೇವಿ ದೈವಿಕ್ ಮಯ್ಮೆಭರಿತ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಕತ್! ದುಶ್ಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ-ಕಂಸ-ರಾವಣಾಂಚೊ ಹಂಕಾರ್, ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್. ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ-ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ… ಅಶೆಂ ಬಯಲಾಟ ಆಕೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಖೆಳ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ನಕ್ಕುರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಗರಿಯೊ ಆನಿ ಶಿಲ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಚ್ ಸಯ್! ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೀನ್ ದೆಂಕ್ಳೆ ಮಾತ್ಯೆ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ! ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಶಾಂಭವಿ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗರಿ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಗುಂತುನ್ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಉದ್ಕಾಕುಶಿನ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ದೆಕ್ತಾ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ!? ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾತ್! ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾ ತೆಣೆಂಯ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಪಿಲಿಕುಚ್ಚ್ಯೊಯಿ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್! ತರ್ ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಿಘಂಟ್!

…ಗರಿ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ್… ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…
‘ಫಟ್! ಫಟಾಲ್ಲ್!’ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡೊಂಜಿನ್ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ!
…ಆತಾಂ ತಂಗಿಸ್ ನೀಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

‘ರಪ ರಪ’ ಕರ್‍ನ್ ತಂಗಿಸ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಣೆ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ಮನ್ಶಾ ಆಕೃತಿ! ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್! ಉದಾರೆಂಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ತೆಂಚ್ ತೆಂ! ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್, ಮುಕಾಮಳ್, ಪಿಂಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೂಡಿದಾರ! ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಯಮುನಾ!

ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ…. ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ … ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಆತಾಂ ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಉದ್ಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೋರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತಾರಕ್ ಸ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಡಿಂತ್ ಆವೇಶ್ ಭರಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್‍ವಾಂಗ್ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವರ್‍ಣಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದುಶ್ಟ್ ಆಕೃತ್ಯೊ ಉದೆಲಾಗ್ಲ್ಯೊ! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ, ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ, ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ!!

…ನಕ್ಕುರಾಚೊ ಆವೇಶ್ ಆತಾಂ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ. “ಹ್ಹಾ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹೋಯ್!” ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಪರಿಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾರ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಳಿ ದೇವಿನ್ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಾಲ್ನ್, ಉಗ್ರನರಸಿಂಹಾನ್ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆವೇಶಾನ್ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಲಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ.
ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…

ಹರ್‍ದ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂಚ್ ‘ಕಸ್ಕ್’ ಜಾಲೆಂ! ಫುಡ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ! ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗರಿಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಳೆನ್ ಉಡ್ಡೊನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ!
*****

ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುಚೆ ಪ್ರಣಾಮ್.

‘ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಸವೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಲುಚೊ ಮೋಗ್ ಫಟ್ಕಿರೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ತುಮಿ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚಿಚ್ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ತಿನಾ. ಹೆಂ ತುಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ತುಮಿ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ರಾಗಾಚಿ ಪರ್‍ಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಗರಜ್ ಉದೆಲಿ.

ಸರ್‍ಗಿಂಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಚವೀಸ್ ಘಂಟೆ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜೊ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಕಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಬರಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾ ತಿತ್ಲಿ ಸುಲಬಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಲ್ವಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಲ್ವಾರ್ ಪರ್‍ವತ್ ಚಡೊನ್ ಅತ್ಮೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಶುಬ್‌ವಾರ್‍ತಾ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಹಾವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್‍ವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ತೆಂ ತಪಾಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಪಾಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಖಾತಿರ್, ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನೊಟಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್.  ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ನೋಟಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಂದುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ದುಸ್ಮಾನಾನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುನ್ ಪಿಂದುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಸರ್‍ವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಇಮೆಯ್ಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಇಮೆಯ್ಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್? ದಯಾಕರ್‍ನ್ ತುಮಿ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ.

ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಕೊರಿಂತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಬರಿ ನ್ಹಯ್… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕೊರ್‍ವೊಂತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್. ತುಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಕೊರ್‍ವೊಂತಾಬರಿಚ್. ತುಮಿ ಕೊರ್‍ವೊಂತಾನ್ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಕಾತರ್‍ಲ್ಯಾಬರಿ ಕಶೆಂ ಕಾತರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಗಾಲಾತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಬರಿಯೀ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಗಲಾಸ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಲಾಸ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಡ್ಡಿಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಾಸ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಶೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ದಾಕಂವ್ಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್.

ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂನೊ, ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ರೊಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪರ್‍ಜಾ ತುಮ್ಚಿ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರೀ ನೀಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸೊರೊ ಕಾಂಯ್ ನವೊ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ. ತರೀ ತ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊರೊ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿಯೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ತುಮಿ ಕೃಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಬೆಳೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಲೀವ-ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ನ್ಹಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ವಚನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ ನಾಂತ್. ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಭುಲೊಕಾ ಭಾಯ್ರ್… ಚಂದ್ರಾಲೊಕಾ ಆನಿ ಮಂಗಳಲೊಕಾ ತಸ್ಲೆ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಭಿರೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ವಯ್ರ್ ಅದಿಪತ್ಯ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅದಿಪತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆತಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಅದಿಪತ್ಯಾನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ನಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಗೆಲಿಂ, ಟೆರೆಸಾಚಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಾಮಾಚಿಂ ನವ್ಕರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ತುಮ್ಚಿಂ ಆವಯ್ – ಬಾಪುಯ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಕಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮಾಂಯ್. ಘರ್ ನವೀಕೃತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೆರ್‍ವಯಿಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಥಂಯ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪುತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾನ್‌ಭರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸ್ಕೊಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ಕೊಚ್ ಅಮೃತ್ ಭರವ್ನ್ ನಮೃತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತುಮ್ಚಿಂ ಪರ್‍ನಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಸಂಗಿಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಮರಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಯ್ಲಿ. ತಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾತ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್‍ಜಾ ತುಮ್ಚಿ. ಹೆಂ ಜೆವಣ್ ವಾಟೆ ವಯ್ಲೆ ಪೆಟೆಯ್ ಹುಂಗ್ಚೆನಾಂತ್. ಆಸ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಲೊರಿಯೆಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾತ್. ಲಜ್ ದಿಸಾಜೆ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯುಮನ್ ಫುಡ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಡೊಗ್ ಫುಡ್. ಆಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ನಾಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೇವ್ ದಿತಾ. ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಡಬ್ಬೆ ನಾಂತ್‌ಗೀ?

ತುಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಉರಾನಾ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಬ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂತಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಡ್ತಿ ಖುಶಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ನಿರ್‍ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿಕ್ ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆವಯ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಕಳ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ, ರುಂದಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಧಾ ಲಾಕಾಂ ವಯ್ಲೆಂ.

ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಚೆ ನಾ ತರ್ ಖಂಚೆ ವೆದಿ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಪ್ಸ್ ಆನಿ ಚ್ಹಾ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಚಡೊನ್ ದಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ – ಆಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಫೊಟೊ ಯೆತಾ. ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ರಾವಾತ್? ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಭರ್‍ಚಿಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಂಗಾಕ್ ಸರ್‍ಗಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಮೊಲ್ ನಾ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆನಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ರಾಯ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಜೈ ತುಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಾ… ತುಜೆ ಪರ್‍ಜೆವರ್‍ವಿಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೆಂ ದಾಕಲ್ಪಣ್ ಬರೆಂ ಉರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ ನಾಂತ್. ತಾಣೆ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸವಯೆಚಿಂ ಆನಿ ಸವಾಯೆಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಮುಕೆಲಿಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲುಸಿಫೆರಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ್ ವರ್‍ಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್.

ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆಸಾ, ಶಿಂಗಾರ್ ಆಸಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಆಸಾ. ಕಬಾಟಾಂತ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಸೊರೊ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಮನ್ ನಾ. ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಜಡಾಯ್ ಆಸಾ, ಪ್ರಾಣ್ ನಾ. ಹರ್‌ಏಕ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ತುಕ್ತಾತ್… ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೆಟಾಂ ಚುಕ್ತಾತ್. ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ರೆತಿರ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಖುಶ್ ಪಾವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ತುಮ್ಚೆಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾಂಗೀ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಖುಶ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಶಿ ಸುಗಮ್ ಜಾಂವ್ಚಿ?

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಕಾಳ್ಜಾ ವಯ್ರ್, ಮನಾ ವಯ್ರ್ ಅಂತಸ್ಕರ್‍ನಾ ವಯ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂತ್ ಉಣಿ. ತುಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಖಂಚೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಂಕಿಪುರ್‍ತೊ ಸೊರೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಆನಿ ವ್ಹಾಳೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಲಿವರ್ ಫುಗ್ತಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಸೊರೊ ಆಸೊಂದಿ. ಪುಣ್ ಮೀತ್ ಆಸೊಂದಿ. ತೊ ಕುಟಮ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ… ಅತ್ಮೊ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಆದ್ಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ತುಮ್ಚೆಥಂಯ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್‌ಚ್ ಥರಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಆಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಥರಾಂಚೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆ, ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ   ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಕೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟೋರೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಇಗರ್‍ಜ್ಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆಚೆ. ಕೊಲೆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಂಚೆಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೂಟ್‌ಬುಟಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ರೆತಿರ್ ಕರ್‍ಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ. ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಯ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಹೆ ಪ್ರಬೇದ್ ಬರೆ ನ್ಹಯ್. ಇಗರ್‍ಜಾಂ ಮದೆಂ ಫರಕ್ ನಾ. ದೇವ್ ಇಗರ್‍ಜಾಂಕ್ ಪಳಯ್ನಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳಯ್ತಾ, ತುಮ್ಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್, ಶೃದ್ದಾ ಪಳಯ್ತಾ. ದೆವಾಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ, ಸೂಟ್‌ಬೂಟ್, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕಾಂ, ಕಾರಾಂ ನಾಕಾತ್. ತಾಕಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಮಾನ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸೊಂದಿ.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ಬಂದಡೆಂತ್ ಕಶ್ಟಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ತುಮಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್‍ಜಾಂಕ್ ಭದ್ರತಿ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಇಗರ್‍ಜ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಕಾತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಖರ್‍ಗಾಂಕ್ ತುಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆಚ್‌ವರ್‍ವಿಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಂತತಿಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ನೆಗಾರ್‍ನಾಕಾತ್. ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಡಿಲಿಟ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಎಡಿಟ್‌ಯಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಕಟ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್‍ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್. ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಖರೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ತುಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಚಿ ಕುರ್‍ಪಾ ತುಮ್ಚೆಸವೆಂ ಸದಾಂ ಆಸುಂ.
*****

ಫರಾರಿ ಆವಯ್

ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಮೇಟ್ರನಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಕಾಡ್ನ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಅಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದನ್ಪಾರಾ ಬಾರಾ ಜಾತಾತ್. ಆಜ್ ದೋಗ್ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ಸ್ ರಜೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಪರೇಶನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾರ್ಡಾಚೊ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ ಸುರೆಶಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಚಡಾವತ್ ಸಿಬಂದಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚಿ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂ, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಕಾಮಾನ್ ವೆಚಿಂ ನರ್ಸಾಂ, ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿಬಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ವಿಶೇಷ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಪೇಶಂಟ್ ಡಿಪಾರ್‍ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಮುಯಾಂಪರಿ ಹೆಣೆತೆಣೆ ವೆತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್, ವಾರ್ಡಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿತ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಕ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಸಾಂಗಾತಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಅನಿ ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಗಡ್ಬಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್, ಘರಾ ಯಾ ಆಮಿ.

ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ನರ್ಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಚಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ, ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ … ಪಾಟಿಂ ಯಾ ಆಮಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾತ್ತಾಲಿ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತರೀ ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಷೆನ್ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕೇಸ್ ಅನ್‌ಯೂಸುವಲ್, ಮೇಡಮ್! ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ತಿಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕರ್‍ತಾ! ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ತೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್!

ತಾಂಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಮೆಳ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಫೋನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. ಡಾ| ಕೇಶವಾಚೊ ತಾಳೊ.

ಆಜ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ತಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆನ್ ಎಲ್ಡರ್‍ಲಿ ಲೇಡಿ ಇಜ್ ಫೊರ್ಸ್‌ಡ್ ಟು ಎಬಾರ್ಟ್.
ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಸ್ ಚಲ್ತಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರುಂದಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ದೀಂವ್ದಿತ್.
ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಸೊನ್ ಪರತ್ ವಾರ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಸಾ. ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಇಲ್ಲೊಚೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಎಕೆಕ್ ಬಾಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ಅಯ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಗಲಾಟೊ ಅನಿಕೀ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚೊ ಗಲಾಟೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಭಂವ್ತಣಿಚೆ ಸಂದರ್ಶಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಜಮೊನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಾಲಿಂ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೇಟ್ರನ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೊ. ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ.

ಏನಾಗ್ತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಮಂಡಾಯೆಕ್ ಭಿತರ್ ಮೌನ್ ಪಾಸಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಮ್ಮಾ, ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ” ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪರಾತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೂತ್ ಅನಿ ಧುವ್ ಉಭೆಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಧುವೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ಸ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲ್ಯಾಂವ್. ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣ್ ದೊಗಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ತಾಂಚೆ ಘರ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾರ್ವತಿ. ತಿಕಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಧುವ್ ಟಿಚೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಪೂತ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಎಟೆಂಡರ್. ಅನಿ ದೊಗಾಂ ಧುವೊ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್-ಟಿಚೆರಿಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ನವ್ರೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಗೆಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಖಂಚಾಗಿ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ ಖಂಯ್.

ಪಾರ್ವತಿಚೊ ಘೊವ್ ಕೃಷಿಕ್. ತಾಂಕಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಅಸಾ. ಗಾದೆ, ಮಾಡಿ, ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತತ್ವಾರ್ ನಾ. ಹಳ್ಳೆಚೊ ಕೃಷಿಕ್ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲಾಂ. ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸಾಂ.

ಮೇಡಮ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಹಿನೊ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕಶೆಂ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ, ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದಯಾಕರ್‍ನ್ ತಿಕಾ ಡಿ ಎಂಡ್ ಸಿ ಕರಾ ಪಾರ್ವತಿಚಿ ಧುವ್ ವಿನಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಚ್ಯೊ ಕೇಸಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನವ್ಯೊ ನ್ಹಂಯ್. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಂ ಜಾತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಎಬಾರ್ಶನಾಂಕ್ ಜೊಡಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಯೆತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೆಸ್ ರೀತಿನ್ ಗಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ನೈಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿಯೊ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೇಮಿನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ನಾರಾನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್‍ನ್ ಮೋಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವರ್ನಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಬಾಳ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಯಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಪಿತ್ ರಿತಿನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ನರ್ಸಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಶ್ರಮಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ವತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಧುವೆನ್ಂಚ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಮಿಯ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಚ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಅಮಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಧೈರ್ ದಿಲಾಂ. ಅಳೆಬಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಸ್ತಾಂ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾಂತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಥಂಯ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್‌ಮೂ? ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ತುಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾಶಿ. ಪರತ್ ಪರತ್ ಯೆತಾಯ್ಗಿ ಹಾಂಗಾ? ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಹಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಯಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ. ಮುಖಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕೊಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಪುಣಿ ವಾಪರಾ. ಪುಣ್ ಖುನಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾ ಅವಯಾಂನಿ ಆಪರೇಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಸೈತ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೆನ್ಕಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾವಾಲಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಕಾರಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಅಪವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ, ತಾಕಾ ನೊವ್ರೊ ನಾಂಗಿ? ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಯ್ತಾಯ್?

ತಾಂಕಾ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಖೈಂ… ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಸುನೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಚಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರಾ… ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಅಮಿ ಹಾಂಗಾ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಸುನೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲೊಗಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಿನೊಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಅಟ್ರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚಲಿ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಚೊ ಮಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸುನೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಅಸಾ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್? ಚಲ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಲಿ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಂ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಆನಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ತುಮ್ಚಿ ನರ್ಸಾಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಂಕ್ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿ ಮಸ್ತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪಾರ್ವತಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಅನಿ ಪುತಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಅಳೆ, ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾರ್ ಘಡಾನಾತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚಿ ಅಮ್ಮಾ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚೆ… ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ದಿ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್‍ತಾ.

ನಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಮಿ ಕಶೆಂ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ? ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾತ್. ತಿಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಅಮಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಹಾಕಾ ಒಪ್ವಾಲಾ ಟಿಚೆರ್ ಉಲಯ್ತ್ ವೆತಾಲಿ.

ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ, ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ವಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಕಶೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್? ಘೊವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂಗಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಪುಸಿತ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಾವ್ಡಿ. ಸ್ವತಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಅವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮ್ಜಾತಾಲಿಂ.
ರಡಾನಾಕಾ ಬಾಯೆ, ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ… ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಣಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕೀ ಪುರೊ ತಿಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ.

ರಾತ್ಚಿ ಮೇಟ್ರನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.
ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ನೊವೆನಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್.  ಸೊಮ್ಯಾ ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್… ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
***
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಾಂವೆ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಕ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಅನಿ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಟನಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ತಲಿ. ಸೆಮಿನಾರಾಚ್ಯೊ ಶಿಕವ್ಣ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಹಾಂವೆ ವರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸಾಡೆನೋವ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾರ್ವತಿಕ್ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವರ್ತಾತ್. ಧಾ ವೊರಾರ್ ತಿಚೆಂ ಎಬಾರ್ಶನ್. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಿನಾಂತ್ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಯ್ತಿ ರಂಬಾರೂಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ.

ಸೆಮಿನಾರಾ ಮಧೆಂ ಸಾಡೆ‌ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಚಾ ವಿರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಡಾ| ಕೇಶವಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಶಿ ಆಸಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾಲ್ಚಿ ಪೇಶಂಟ್ – ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ?

ಹಾಂಗಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಜಾಲಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಒಪರೇಶನ್ ಟೇಬಲಾ ವಯ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾ… ಸಗ್ಳ್ಯಾನೀ ಸೊದ್ತಾತ್… ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಚಡೊನ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್…
*****

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯೆ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ಮ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ (ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ) ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್, ನ್ಹೆಸಣ್-ಪಾಂಗ್ರಣ್, ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್, ಕಾಜಾರ್-ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಮಿಸ್ಳುನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ     ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್‍ಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ಭಾಷಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಾಡ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಷಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ತಾಣಿಂ ವಾಡಯ್ಲಾಂ.

ಕೊಂಕಣ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕರಾವಳ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಆನಿ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಸೊಭಿತ್. ಗಾಯನಾಕ್, ನಾಚಾಕ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಸಬಾರ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಧರ್ಮಾಚೊ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ.

ಚಡಾವತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಕೃಷಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಬೆಸೊರಾನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಪುರಾಸಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗಾಣಾಂ ಗಾಯನಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾನಪದೀಯ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. ಬಾಳ್ಶೆಂ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಚೆ ಪುರ್ವಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಡೆಂ ಫೊಂಡಾಂತ್ ದವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಗಾನಾಂಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ.

ಗಾಣಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊ, ಗಾದಿ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನುನಾಂ, ಜಾನಪದೀಯ್ ವಕ್ತಾಂ, ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಖಾಣಾಂ, ಆಯ್ದಾಂ, ವಸ್ತು – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ರಾ ದೀಷ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.
ಭಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸವೆಂ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಸಚೇತನ್ ಯಾ ಅಚೇತನ್, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಾಚಿ ವೋಳ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚಿ ಶಿರೊತಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ್‍ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಶಿರೊತೆಚೊ ಕೊನ್ಸೊ ಮೋಡ್ನ್ ಚೆಟ್ಣಿ, ಲೊಣ್ಚೆಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಕೊನ್ಪೊರ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಶಿರೊತಿ ಉಜ್ಯಾರ್ ಮೋವ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಉರ್‍ತಾ. ಸಗ್ಳೆ ಶಿರೊತೆರ್ ಭುತಾಕ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಗುರ್ವಾರಿಕ್ ಸಮ್ಮಾನಾ ಜೆವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಿವಿ ತರ್ನಿ ಶಿರೊತಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಶಿರೊತೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಾವ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್…

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದೆಕ್ತಾಂವ್. ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವಿವರಣಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಪದಾಂ ಗಾಣಾಂ, ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯೊ-ಸಾಹಸಿಂಚ್ಯೊ ಕಥಾ, ಘಡ್ಪಾಂ ಕಥಾ, ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ರಿತಿಂ-ರಿವಾಜಿ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಖೆಳ್, ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೊ, ಕಾಜಾರ್-ವ್ಹೊರಾಣ್, ಜಲ್ಮ್ -ಮರಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಂದರ್ಬಾಂಚ್ಯೊ ರಿತಿ-ನಿತಿ, ಆಚಾರ್-ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ, ಶಾಸ್ತಿರ್, ಲೊಕಾ ಉತ್ರಾಂ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ, ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಘಡ್ಪಾಂ, ಉತ್ರಾಂ-ಮೇಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸುರುಪಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂ-ಗಾಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬನ್ವಾಡಾ, ವಳ್ಡಿಕೆ ಗಿತಾಂ, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಗಿತಾಂ, ಖೆಳಾಗಿತಾಂ, ಧಾಲೊ, ದರ್ಜಸ್, ದುಲ್ಪೊದ್, ದುವಾಳೊ, ಫೇಳ್, ದೆಕ್ಣಿ, ಫುಗ್ಡಿ, ಕುಡ್ಮಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕುಡ್ಮಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಗಿತಾಂ, ಲಾವಣಿ, ಮಾಂಡೊ, ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್, ಲೊಕ್ಪಾಟ್, ಕಂತಾರಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಂಗಿತಾಂ, ಗಡ್ಡೊ, ಜಾಗೊರ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ಜೋತಿ, ಫಾದೊ, ಮುಸ್ಳಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕತ್ತಾಡಿ, ಚಂದ್ರಾವಳ್, ಈರಭದ್ರ, ದಿವ್ಲಿ, ಘೊಡ್ಯಾಮೊಡ್ಣಿ, ರಾನಾವಳೆ – ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ರಿಗುನ್ ರೊಂಬುನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್‌ಯಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಟ್ಪಾಡಿ-೨೦೦೪)

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಾಯನಾಂಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲಾಂ.

ಮಾಂಡೊ:
ಮಾಂಡೊ ಪೊರ್ತುಗೀಜ್ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಯಾನ್-ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್. ವಿವಿಧ್ ತಾಳಾಚಿಂ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಶಿಂವುನ್ (ಗುಂತುನ್) ಮಾಂಡೊ ಜಾತಾ. ಹರ್ ಮಾಂಡೊ ಪೊರ್ತುಗೀಜ್ ತಾಳಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಪದಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತುನ್, ಹೆರ್ ತಾಳಾಂಕ್ ವಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ದುಲ್ಪೊದ್ (ಬಾಯ್ಲಾ) ಉಡ್ತ್ಯಾ ತಾಳಾಂತ್‌ಚ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ. ಮಾಂಡೊ ನಾಚ್ತಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ನ್ಹೆಸಣ್ (ಸೂಟ್ ಆನಿ ಬೋವ್) ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕೆಸಾರ್ ಚಿವೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಆಯ್ಣೊ, ಲಾಂಬ್ ಹಾತಾಚಿ ಬಾಜು ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ದಾಟ್ ರಂಗಾಳ್ ಗಾಗ್ರೆ (ಮಕಾವು ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್) ನ್ಹೆಸುನ್ ಮಾಂಡೊ ನಾಚ್ತಾತ್.

ದುಲ್ಪೊದ್:
ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗುಮ್ಟಾಚೆರ್ ಉಡ್ತ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಕ್ ದುಲ್ಪೊದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೆಕಿಕ್ – ‘ಉಂದ್ರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾ’, ‘ಅಗೋ ಫುಲಾಬಾಯ್’, ‘ತೆಂಡ್ಲೆ ತುಜೊ ಬೇಲ್‌ಗೆ’, ‘ಕಾಕಾ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ನಾ’. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದುಲ್ಪೊದಾಂ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ದೆಖ್ಣಿ: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಆನಿಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್-ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾ ದೆಖ್ಣಿ. ದೆಖ್ಣಿಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ದೆಖ್ಣೆಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್-
ಹಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಪಲ್ತಡಿ ವೆತಾಂ,
ದಾಮುಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ವೆತಾಂ,
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್,
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ವಾಟ್ ಕಳನಾ.
ಹ್ಯೆ ದೆಖ್ಣೆಂತ್ ಘಾಟಾವಯ್ಲ್ಯೊ ಗೊವ್ಳಿಣಿ ಆನಿ ಬಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

ಗುಮ್ಟಾಂ:
’ಗುಮಟ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ’ಸುಂದರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ಗುಮಟ್ ಮಾತಿಯೆನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ದುದಿಯಾಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪುರಾತನ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್. ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮುಖಾಂ ಆಸುನ್ ಏಕ್ ಮುಖ್ ಎಕಾ ಗೆಣಾ ತಿತ್ಲೆಂ ರೂಂದ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಏಕ್ ಮುಖ್ ಅಶೀರ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೀರ್ ಮುಖ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮಿರ್‍ವೊನ್ ತಳ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಭಿತರ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ರೂಂದ್ ಮುಖಾಕ್ ಗಾರಿಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಬಿಗ್ದುನ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಅಶೀರ್ ಮುಖ್ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾರಿಚ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಕ್ ವಾಜಯ್ತಾನಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ.

ಆದಿಂ ಗುಮಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಆವ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಪಿಂಗಾಣೆಚೊ ಪಿಟೊ, ರೇಂವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭರ್‍ಸುನ್ ಘಟ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಮ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಗುಮ್ಟಾ ಮಡ್ಕೆಕ್ ’ಕಳ್ಶಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಳ್ಶೆಕ್ ಏಕ್ ನಿರ್‍ದಿಷ್ಟ್ ಆಯ್ ಆಸಾ. ಕಳ್ಶಿ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ತಾ.

ಗುಮಟ್ ವಾಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಕ್ರಮ್ ಆಸಾ. ಕಶೆಂಯ್ ವಾಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಪಿಂದತ್. ತಳ್ವೊ ಹಾತ್ ಗುಮ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟಾಚೆರ್ ದವರ್‍ನ್ ಬೊಟಾಂ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾವಯ್ರ್ ನಾಚ್ತಚ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಗುಮಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ನಾಚ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ಸಾಹಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಮದೆಂ ವಿವಿಧ್ ಆನಿಂಗಾಚೆ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಸುನ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ವ್ಹಡ್. ಕುಡ್ಮಿ ಲೋಕ್ ನಾಚ್ಪಾಂತ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿ ಗುಮ್ಟಾಂ ಲ್ಹಾನ್. ಖಾರ್ವಿ, ಸಿದ್ದಿ, ಮರಾಠಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್. ಗೊಯಾಂತ್ ದಿವ್ಳಾಂನಿ ಪುಜಾ ಜಾತಾನಾ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಜಯ್ತಾತ್. ಮಾಂಡೊ ಖೆಳ್ತಾನಾಂಯ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್.

ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್‍ಸ್:
ವೊವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಮಾಂಡಾವಳೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಸಾಲಿಂಚೆಂ ಗಾಯಾನ್. ತಾಂತುಂ ಮೋಗ್, ದೂಕ್, ಶಿಕವ್ಣ್, ಜಾಳ್, ನಂಜ್ಜ್ಯೊ, ಸಾಹಿತ್, ಲೊಕಾಚೊ ಪಾತ್ರ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್, ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ವೊವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್, ತಿ ಚತುರಾಯ್, ಹುಶಾರ್‍ಗಾಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಭರ್‍ಪೂರ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲಿಖಿತಾಂನಿಂಯ್ ವೊವಿಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವರ್‍ತೊ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂ ಮಿಶಿಯೊನಾರ್ ತೋಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವೊವಿ ಛಂದ್ ವಾಪರ್‍ಲಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಮಾಜ್ವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ’ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುರಾಣ’ ಹ್ಯಾಚ್ ಛಂದಾರ್ ಆಸಾ.

ಛಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೊವಿಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಅಕ್ಷರಾಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸತ್ರಾ ಅಕ್ಷರಾಂ (ಮಾತ್ರೆ) ಆಸ್ತಾತ್. ವೊವಿಯೊ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ’ವೊವೇ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಚ್ ವೊವಿ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚಿ. ಎಕೇಕ್ ವೊವಿ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವ್ಚಿ.

ಕಾನಿಂ ಘಾಲೆಂ ತೇಲ್ ಕಪಾಲಿಂ ಕಾಡ್ಲೊ ಖುರಿಸ್
ವಂಯ್ಕುಟಿಚೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್
/ ವೊವೆ ಖುರಿಸ್ ವಂಯ್ಕುಟಿಚೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್
ಕಾನಿಂ ತಾಳ್ವೆ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸಯಾ ಬಾಂಕಾ
ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ತುಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾ
/ ವೊವೆ ಬಾಂಕಾ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ತುಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾ

ವೇರ್ಸ್:
ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾ ತೆಕಿದ್ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಪದಾಂಚ್ ವೇರ್ಸ್. ವೇರ್ಸಾಂನಿಯ್ ಹೊಕಲ್/ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೂದ್ ಬಾಳ್, ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ವೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ವೊವಿಯೊ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಘಡುನ್ ಗಾವ್ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ವೇರ್ಸ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತಿಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ರಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ.
೧. ಉದೆ ಉದೆ ದಿಸಾ (ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ)
೨. ಗುಲೊಬಾಂಚೊ ಝೆಲೊ (ಪಾಸೊಡಿ ಆಯೆರಾಕ್)
೩. ಸೊವೊ ಸುಂರ್‍ಗಾರೊನ್ (ಸೊವ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ)
೪. ಬಾರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಸಿಂಪೊಲಿನ್ (ಮುದಿಯೆಕ್ ಉಬೊ ಕರ್‍ತಾನಾ)
೫. ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ (ಮುದಿ ಶಿಂವ್ತಾನಾ)
೬. ರಡೊನಾಕಾ ಬಾಯೆ (ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ)

ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಗಾಣಾಂ:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಣಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾತ್.
ಬೊಬೆ ಭಾಜ್, ಬೊಬೆ ಭಾಜ್ ಫುಟ್ಕ್ಯಾ ಕಾಯ್ಲಾರ್
ಬಾಳಾ ತುಜೊ ಮಾಮಾ ಯೆತಾ ಥೊಂಟ್ಯಾ ಬೊಯ್ಲಾರ್
ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಆವಯೊ ಅಶೆಂ ಗಾಯ್ತಾತ್.
ಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ಭಾಂಗಾರ್
ಕರ್‌ಮೂ ದೆವಾ ತಾಚೆಂ ಶಿಂಗಾರ್
ಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ರತನ್
ಕರ್‌ಮೂ ದೆವಾ ತಾಚಿ ಜತನ್
ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ದೇವ್ ಭಕ್ತೆಂತ್ ರೊಂಬ್ಲೊಲೊ. ಭಾಷೆಂತ್‌ಯಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಆನಿ ಜಾನಪದಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಾಯನಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.
ಪಹಿಲಿ ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರು
ಸಾಂತಾ ಖುರಿಸ್ ಕುರುಕೀ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್
ಕಾಡುಂಯಾ ಆಮಿ ಸಾಂತಾ ಸಾಯ್ಬಾ
ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರು
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಪೊಳಾರು

ಗಾದಿ-ಹುಮಿಣ್ಯೊ:
ಗಾದಿ ಗೂಂಡ್ ವಿಚಾರ್ ಭರುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ. ವೇದ್ ಫಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಿ ಗಾದ್ ಫಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಅಶೆಂ ಗಾದಿಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.
ಆಂಬೊ ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ದುಬ್ಳೊ ಮನ್ಶಾಂತ್ ನ್ಹಯ್
ರಾತ್ಚೆಂ ಘರಾಂತ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯೆ, ದಿಸಾಚೆಂ ರಾನಾಂತ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯೆ
ಎಕೆಕಾ ಗಾದಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗ್ರಂಥ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್.
ಹುಮಿಣ್ಯೊ ವಾ ಪಾರ್ಕೊಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ.
ಆಣ್ಶಿ ರುಕಾರ್ ನೊವ್ಶಿ ಫಳಾಂ (ನಾತ್ನೊ)
ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕಾಳೆಂ ಮಾಜಾರ್ (ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ)
‘ಉತ್ರಾಂ-ಮುಖಾವರಾಂ’ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಪಿಕಯ್ಲಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್.
‘ತೊ ಮ್ಹಾಲ್-ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಪಣ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ.
‘ತೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ಕಟ್ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಅರ್ಥ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಕಟ್ ಸಂಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣುನ್‌ಯಿ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಮುಖಾವರ್ ಜಾತಾ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಆನಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕಾಣಿಯೊ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತಾತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾನಪದ್ ಖೆಳ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಕತ್ತ್ ಗಾಣಾಂ, ಗಿತಾಂ, ಪದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಖೆಳ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪಾವ್ಸಾಳೆಂತ್ (ಆಟಿ ಸೊಣಾಂತ್) ಆನಿ ಸಾಗೊಳೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಭೆಟ್ವೊಳ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾಲಿ. ತವಳ್ ಗುಮ್ಟಾಂ, ತೊಣಿಯೊ ಮಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಾಲೆ. ಉಜ್ಯಾ ಖೆಳ್, ದೊರಿಯಾಂ ಖೆಳ್, ಗುಮ್ಟಾಂ ನಾಚ್, ತೊಣಿಯಾಂ ನಾಚ್, ಶಿಗ್ಮೊ – ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್.

ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ:
ಹಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ಆನಿ ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್,
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸಾ.
ಲೊಳಿಸರ್, ಕಿರಾತೆಂ, ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ರಿ, ಕಾಳ್ಜಿರೆಂ, ಜವಾದ್, ಹಳದ್, ರಾಂದೊ, ತಿಕ್ಲೆಂ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಕ್ತಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ.
ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಪುಗದೊರ್, ಸರ್ಪಳಿ, ಕಂಠಿ, ಪಿಡ್ಡುಕ್, ಚಕ್ರ್‌ಸರ್, ಕಾನಾಕ್ ಕುಡ್ಕಾಂ, ಪೆಸ್ಪೆಸಾಂ, ಕರಾಪ್, ಕಾಪ್, ಮುಗ್ಡೆಂ, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಭಾಂಕ್, ಭಾಂಕೊಳಿ, ಕಾಂಟೊ, ಮಾಸ್ಳಿ, ಫುಲೊರ್ – ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ನಗ್‌ಯಿ ವಿಶೇಸ್.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್, ಆಚರಣಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ:
ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್: ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಮಾಲ್, ಆಂಗಾರ್ ಕುತಾಂವ್, ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಶಾಲೊ, ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತೊಡೊಪ್ (ಕಾಚ್, ಧೊತಿ) ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚಿರ್ಮುರೆ (ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆ) ವ್ಹಾಣೊ.
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್: ಸಾಡಿ/ಸಾಡೊ, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ (ಕಳೆ, ಆಬೊಲಿಂ), ಸುಂರ್ಗಾರಾಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನಗ್. ರೊಸಾ ದಿಸಾ: ಕಿರ್ಗಿ ಭಾಜು, ಕಿರ್ಗಿ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ನ್ಹೆಸುನ್, ಭಾಜು (ಲಾಂಬ್ ಹಾತಾಚೊ ಬ್ಲಾವ್ಜ್) ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಏಕ್ ವೊರಲ್.
ಅಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಖಾಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಆಸಾ.
*****

ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ

ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಗೋಪಿಕಾಂಕ್
ವ್ಹಾಳ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್
ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
ಧಂಯ್ ಲೊಣಿ ಘೆವುನ್
ಬುಡ್ಕುಲೆ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಆಮಿ ಮರ್‍ಜೆಂತ್ ವಿಕುಂಕ್ ವೆತಾನಾ
ಹೊ ತುಜೊ ನಂದನ್
ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾ
ದೂಧ್ ಆನಿ ತಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ತೊ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತಾ
ನಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಿಗವ್ನ್
ಕೊಳ್ಶೆ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾ
ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಜಯ್ತಾ
ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾನಾ
ವಸ್ತುರಾಂ ಚೊರ್‍ತಾ
ಆಮಿ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್
ಕಿಡ್ಕಿಡ್ನ್ ಹಾಸಯ್ತಾ
ತೊ ಸುತಾಂ ಧರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖೆಳಯ್ತಾ
ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
*****

ನೆಣ್ತ್ಯಾಚಿಂ ಸವಲಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮನಾಂ ವೊಡಿಂ ಸರ್‍ಗಿಂ, ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಕವಿ ಚಾಫ್ರಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಸರ್‍ಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತಸಲಿಚ್ ಗತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಕ್ ನೆಣ್ತಿಂ ಸವಲಾಂ ದೊಸ್ತಾನಾ ಜಾಣ್ತ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ದೆತಾಂ ತರೀ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಮಝಾ ಯೆತಾ.

ಆಮಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಿಸಾ ಹಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಂತಾರ್. ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಗಿಂ. ಹಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ.  ಕಂತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಚಿತುರ್‍ಲಾ (ಹೆಂ ತಿಣೆಂ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್) ತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಯ್? ಮಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಪೈಲಟ್ ಜಾತಾಂ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಅನಿಕೀ ಖುಶಿ. ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವ್ಹರ್‍ತಾಯ್ಗೀ? ವ್ಹಯ್ ಮಾಂಯ್, ತುಕಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಡುಮ್ಮ ಕರ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಜೆಗಿ? ಆನಿ ಹೊ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಬಸ್ಲಾ! ತರೀ  ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್  ಮಾಂಯ್ಕ್, ನಾತ್ವಾನ್ ಸರ್ಗ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ. ಎಕಾ ಮಾಂಯ್ಕ್  ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ತರ್ ಹಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ನಪಂಯ್ಚ್. ಆನಿ ತೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ತಿಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್‍ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬೊ ರಾವೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ…. ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಆಳೆ ಜೆಜು ಅಸಾ, ಥಂಯ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಖುರ್‍ಸಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ….

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹಾಂಗಾ ಲೋವ್ ಉಲಯ್ಜೆ, ಜೆಜು ಆಸಾ.

ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಎದೆಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಖುರ್‍ಸಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಕಾನಾಂತ್ ತೊ ಲೊವ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಪಾಪ್ ಜೆಜು ಪಳೆ, ತಾಕಾ ಪೂರಾ ಕಡೆ ರಗತ್ ಯೆತಾ. ಜೆಜುಕ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ತಾಲೊ? ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲಿಂ? ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜತಲೆಂ?

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ಹಾಚಿಂ ಸವಲಾಂಯಿ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ?

ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ!? ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್  ಪೋರ್ ಬಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ  ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?

ವ್ಹಯ್, ತೂಂಯ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್‌ರೆ ಬಾಳಾ. ಮಾಮ್ಮೆ ಮಾಮ್ಮೆ ಹಾಂವ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಸೊ ಗೆಲೊಂ?! ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಯಾರ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಚಾರ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮದೆಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಚೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ. ಕೆಲ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ಲೆ ಪೂರಾ ಕ್ಯಾಶ್‌ಚ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ.

ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ದಮ್ಮ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾನೆ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕೆಲ್ಶಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೂ ವೀಲರಾಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಣೆಂ ತರಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಪುತಾ, ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಂಕಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.

ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಪಳಯ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್, ಖಬರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಅಸಾ. ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ನಟ್, ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಉಜೊ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂರೆ ಪುತಾ? ಮಾಮ್ಮೇ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ರಡ್ಕುರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ. ನಾಂರೆ ಬಾಳಾ, ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸುಂಯ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ರೊಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಖುಶೆನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ದಾಂವ್ಲೊ. ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ…

ಅತಾಂ ಕಾಲೆಂರೆ?
ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ?

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ ಪುತಾ, ಚಡಾವತ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ.

ಮ್ಹಜೆ ಜಾಪಿನ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತುಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಸಾನೆ, ತೆಂ ವ್ಹರಿನಾಕಾ ದವರ್‍ನ್ ವ್ಹಚ್.

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂಕ್, ದುದಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ ಹಾಣೆ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.

ಡಾಡಾ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪೇಜ್ ಕರ್‍ನ್ ಪುಣಿ ಜೆವ್ತಾಂವ್. (ಡಾಡಾ ತೆದಾಳಾ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ) ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ ಹ್ಯಾ
ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾನ್.
ಹಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್.
ಟಿ. ವಿ. ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮಾಮ್ಮೇ, ಮಾಮ್ಮೇ,
ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪ್ಯಾಂಪರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್?
ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾರೆ, ಹಾಂವ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳಯ್ನಾ.
ಮಾಮ್ಮೇ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಕಾಲೆಂ? ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಸ್ತ್ ಸುಸು ಜಾತಾ, ತೆದಾಳಾ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾಪಾಯ್, ಧುವ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುಸು ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹಾಣೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹಾಸೊ ತಡ್ವಲ್ಯೊ ನಾಂತ್ ತರೀ ಹಾಸ್ಲಿ ನಾ. ನಾ ತರ್ ಹೊ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಡೊ ಖಾತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಸ್ಪರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಘಾಲ್ತಿತ್ ಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಟಿ. ವಿ. ಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲೊ.

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ.  ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ ವೊಗೊಚ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆ, ನಾ ತರ್ ಟಿ. ವಿ. ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ತುಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಆನಿ ಡಾಡಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಅಸಾ.

ಏಕ್ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್,  ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಗಿ? ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.
ನಾಂರೆ ಪುತಾ.
ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಡಾಡಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್!?
ಹಾಂ ತೆಂಗಿ ಬಾಳಾ, ತಿಂ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ?
ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗಿ ಕಿತೆಂಗೀ.
ಆನಿಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಮಲಯಾಳಿ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.
ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವುಲ್ಲೆಂಚ್,
ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ…
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?

ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸೊಬ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ದಾಖವ್ನ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜೆಜು ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜುಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ, ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್.

ಆತಾಂ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸವಲಾಂಯಿ ಜಾಣ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಪಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕರ್‍ಕರೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿಂ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಆಸಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆ ಡೊಂಬರಾಟ ಉಣೆಂ ಜಾತೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಜಾತಾ.

ಅನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಪುತಾಕ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಟೂ ವೀಲರಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮಾಮ್ಮೇ… ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಕಾಲೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕೋಣ್ ದಿತಾ?
ಅರೆ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ನವೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂನೆ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ತುಜೆಂ. ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಭುರ್‍ಗಿಂ ಜೆಜು ದಿತಾ.

ನ್ಹಂಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಪಯ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಜೆಜು ಸೆವೆನ್ ಎಯ್ಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ದಿತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀನಾ? ಹಾಚೆಂ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಅಳೆ ಪುತಾ ತುಕಾ ತೆಂ ಪೂರಾ ಅತಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ, ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ತಾ.
ಸಾಂಗ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ?
ತುಕಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಚಡ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್.., ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ. ಸವಾಲ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊಸ್ತಾಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಹಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್‌ಯಿ ಕಾತರ್.
ತರೀ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀವ್ನಾ.
*****

೨೧ ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ವಳಕ್

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂದರ್‍ಬಾರ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್, ೨೧ವಿ ಸದಿ ಜೆನ್ನಾ ಪಾರಸ್ತ್ರೋಯ್ಕಾ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್‌ನೋಸ್ತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಗೋರ್‍ಬಚೆವಾನ್ ‘ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮತಾವಾದಿ ಗಣತಂತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್’ (ಯುನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸೊವಿಯೆಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್) ನವೆಸಾಂವ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಯು‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಪೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ, ತೆನ್ನಾ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತವಳ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಜಾರ್‍ಜ್ ಬುಷಾಲಾಗಿಂ ಪತ್ರ್‌ಕರ್‍ತಾಂನಿ ‘ಶೀತಳ್ (ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್) ಝುಜ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ?’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತೆನ್ನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ಸಂಪ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್’. ಹಾಂಗಾ ದೆಕ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಭಾಷೆಚೊ ಬದ್ಲಾವ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ‘ಮೆರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್’, ‘ಬುಡ್ಡಾ ಹೋಗಾ ತೇರಾ ಬಾಪ್, ದೇಶ್ ಮೆರಾ ಜವಾನ್’ ಅಸಲೆ ನಾರೆ ಉಬ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ೧೯೮೬-೮೮ ಕಾಳಾರ್‌ಚ್ ಎಕ್ವಿಸಾವಿ ಸದಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ.

೨೧ವಿ ಸದಿ ೨೦೦೧ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಪಾಕ್ ಆನಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಪುರಾಣಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಂದರ್‍ಬ್ ಯೆತಾ. ಶಿವ ಪಾರ್‍ವತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂ ಕಾರ್‍ತಿಕೇಯ್ (ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ) ಆನಿ ಗಣಪತಿ ಮದೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಪುಜಾ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ. ತೆನ್ನಾ ಶಿವ್ ’ಕೋಣ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಸಾತ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಮಾರ್‍ನ್ ಯೆತಾತ್, ತೆಚ್ ಸಂಸ್ರಾರ್ ಸದಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪುಜೆಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೀರ್‍ಪ್ ದಿತಾ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಉಬ್ತಾ. ಚಿಚೊಂದ್ರೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿನಾಯಕ್ ಚಿಂತ್ತಾ, ಚಿಂತ್ತಾ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಚಿಚೊಂದ್ರೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾತ್ ಸುತ್ತು ಘಾಲ್ತಾ. ಶಿವ್‌ಜೀ ಪುತಾಚೆ ಸಮ್ಜಣೆ ತಾಂಕಿಕ್ ಮೆಚ್ವತಾ. ‘ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ವರ್‍ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ವಿನಾಯಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪುಜೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಆಮಿಂಯ್ ಏಕ್ ಚಿಚೊಂದ್ರಿ (ಮೌಸ್) ಘೆವ್ನ್ ಸಂಗಣಾಕಾಚ್ಯಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಸಸಾಯೆನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ವಾಪರ್‍ನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್-ಭಿತರ್, ಯೇ-ವಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ೨೧ವಿ ಸದಿ ಆಯ್ಲಿ ನ್ಹಂಯ್ ೨೦೦೧ ಥಾವ್ನ್ ಬಗಾರ್ ಜೆನ್ನಾ ಸಂಗಣಕ್ ಆನಿ ತಿಚಿ ಚಿಚೊಂದ್ರಿ ಆಯ್ಲಿ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್.

೨೧ವಿ ಸದಿ ಆಯ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾ ಬಳ್ವಂತಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಂವ್ದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್. ‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉದಾತ್ತ್ ವಯ್ದಿಕ್ ಮನ್ ಹಾಂಗಾ ನಾ. ಎವ್ರೋಪಿ-ಅಮೇರಿಕಿ ಪೊಟಾರ್‍ದ್‌ಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್‍ಥಾಚೊ ಆಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಸಯ್ತಾನಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಹೊ. ಲಿಬರಲಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಉದಾತ್ತ್‌ವಾದ್), ಪ್ರಾಯ್ವೇಟಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾವಾದ್) ಆನಿ ಗ್ಲೋಬಲಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಜಾಗತಿಕ್‌ವಾದ್) ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆರ್‍ಥಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯೊ. ತರೀ ೧೯೯೧-ಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿವಿ‌ಎನ್ ರಾವಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ಪಮತ್ ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ತ್ಯೊಚ್ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆಂಗುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ನವ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ  ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಆಜ್’ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊಮಿನ್ಹೊಸ್ ಫಿಜ್ಜಾ ಪಾವ್ತಾ’ ‘ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್’, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿಂ ರಾನಾಂ, ಮಿನಾಂ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ಪೊಕಾಂಚೆ ಮೋಯ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಕಿತೆಂ ನಾ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಚೀನಾ, ಜಪಾನಾಕ್ ಖಿಣಾನ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಪಾಕ್ಳೆ, ಜೆನ್ನಾ ಸಾಮುದಿರಿಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ (೧೪೯೮) ರಿಗ್ಲೆ, ಮೊಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಸೊನ್ಯಾಕ್ (ಯವಣಪ್ರಿಯ-ಮಿರಿಂ) ಲುಟುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಜ್ಜೆಂನಿ ಭರ್‍ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆ. ರಾಶಿ ರಾಶಿಂನಿ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ನಾಶೆಂ ರಾಯಾಂನಿ ದಿವ್ಳಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ತೆ ಪಾಕ್ಳೆ, ತೆ ಫಿಂರ್‍ಗಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಲ್ವಾರಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಸ್ಣುಕೆದಾರಾಂನಿ ತತ್ವಾಂ ಸುತ್ರಾಂಚಿಂ ಜಾಳಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಳಾಂಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಆಮಿ ತಾಂತುಂ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ.

ಹಜಾರೋಂ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾವ್ಯಾನ್ ಫುಲೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಶಾಂತ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಓಮ್‌ಕಾರಾಚಿ, ಮನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಕರ್‍ಚಿ. ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಝುಜಾಂನಿ (ಪಯ್ಲೆಂ ೧೯೧೪-೧೯೧೯, ದುಸ್ರೆಂ ೧೯೩೯-೧೯೪೫) ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್‌ಚ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್. ಮನ್ಶಾನ್ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಪಾಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊದ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತೆಚಿ  ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಫಿಜ್ಜಾ ಖಾ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಕೊಕೊಕೋಲಾ ಪಿಯೆ, ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ, ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚೆರ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಪಯ್ಸ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್‍ದಾರಕಾನ್ ನಿರ್‍ದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್‌ಯಿ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಂಬ್ಕಾರಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಭರ್‍ತಾನಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲನಾಶೆಂ ಕಶಿ ಉರಾತ್?

ವ್ಹಯ್, ಕವಿತೆಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಲಿ. ಪುಣ್ ಕವಿ ಬೋವ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಸಂವೇದಿ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪ್ರತಿವಾದಿ.

ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ತೊ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಎದೊಳ್ ದೇವ್-ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಸರ್‍ಗ್-ಯಮ್ಕೊಂಡ್, ಸಾಂತ್-ಭಿಯಾತಿಣಿಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮನ್ಶಾಭೊಂವ್ತಿಂಚಿ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್-ಆರ್‍ಥಿಕ್-ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅನಾಚಾರಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಪಂದಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಬೊಬಾಟ್ತಾ ತ್ಯಾಚ್ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಚಿ ಬೋಬ್, ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ.

ಆತಾಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಭಾಸ್ ಪರಿವರ್‍ತನಾವಿಶಿಂ ಪಳವ್ಯಾಂ.

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ  ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಪರ್‍ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲಿ ಸಬಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾವಳಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂ ಗಿತಾಂ, ರುದಾನ್ ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್-ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜೀವನ್ ಆವರ್ತನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ.) ಹಿಚ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಾಯನ್ ಪರಂಪರಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಎದೊಳ್ ಕಾನಡಿ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್ (ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ – ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದಕೋಸ್ತಾ – ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ – ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಉಮಾಳೆ,  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್- ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್) ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ. (ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ‘ಅಂತರ್ ಆಯಾಮಿ’ ಕಾಣಿಯಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ವಾಡೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಾರಣ್. ೧೪ ನಿಯತ್‌ಕಾಳಿಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ. ೨೦ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂತಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಚಳ್ವಳ್ (ಚಾಫ್ರಾ), ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) – ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬೆಳೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆಯಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಲಾಬ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆನರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೊಂಡಿ ಜಾನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್‍ಗೆ ಖಂಡಿತ್ ನಿರಂತರ್ ಪದಾಂ ಪ್ರಭಾವಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ದುಲ್ಪೊದಾಂ, ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಮಾಂಡೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಲಿಂ ಗಾಣಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಪದಾಂ, ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಭ‌ಆನಿಂ ಆಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಪೂಣ್ ಮಾಫೆಯಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೃತಿಯೊ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿಕಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಕೃತಿಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಬೋವ್ ಸಲೀಸ್ ವಾದ್. ಪೂಣ್ ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಥಳ್ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಮಾಫೆಯಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಪ್ರಾ ದಕೋಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಹಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಗೋಕರ್ಣ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಭು, ಸೂರ್‍ಕುಂದ ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾವ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಭಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೊನ್ಸಿ. ಪಾವ್ಲು ಬುತೆಲ್, ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ, ಜುವಾಂವ್ ಜುಜೆ ರೇಗೊ, ಜೊಕಿಮ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಲೊರೆಸ್ ವಾಸ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ನಾಂವಾಂ ಮದೆಂ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಖಂಡಿತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ದಾಟ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ, ಜಾಂವ್  ಲಾಯಿಕ್ ಕವಿ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ದೇವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ತಾ. ಜರಿ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ, ತೆ ಧರ್ಮಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಂಕಿವಂತಾಂನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಸಾಚೊ ’ರುಚಿಕ್ ಅಮೃತ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಂತಾರಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಅಜೂನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಾ. ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞಚೆಂ ‘ಅಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್’ ಪಯ್ಲೆ ಸಾಲಿಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಅಬ್ರಾಮ್: ‘ಹಾತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ ತೂಂ, ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಶಿ?
ಪೊಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ತುವೆಂ ಉಕಲ್‌ಲೊಯ್ ತಾಕಾ,
ಪುಣ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಆತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡಿನಾಕಾ
ತುವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ಪೀಲ್ ಸಯ್ತೀಯ್
ಕಾತರ್‍ತಾನಾ, ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಕಾಂಪತ್ ಕೊಯ್ತಿ
ತರ್ ಹಾ ತುಜ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಶಿ? ತೂಂ ಸಾಂಗ್
ಆಬ್ರಾಮ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ’ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸರ್ವಸ್ವ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ನವೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕವಿ ಸಕತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್‍ತಾ.
ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಪಳೆವ್ಯಾಂ:
ಮಾವ್ಶೆ-ಭಯ್ಣಿಕ್ ಭೆಟ್ಚೆ ಮರ್ಯೆ | ದೊಂಗೊರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲಿಯ್
ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಘೆವುನ್ ಮಾಯೆ | ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಪಾವ್ಲಿಯ್
ಲೊರೆಸ್ ವಾಸ್ ಲಾಯಿಕ್ ಕೃತಿಕಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ’ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್’ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ -
ಲೊಟುನ್, ಓಡುನ್, ತಾಂಡುನ್ ತೊಪುನ್ | ಜೆಜುಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ಬೊಳಾನ್ ಉಟೊವ್ನ್
ಪಳೆಯ್ತಾತ್ ಜುದೆವ್ ವಾಟ್ ಸಾಕ್ಸೊಂಕ್ | ಪರ್ವತಾ ತುದ್ಯೆರ್ ವೊಡುಂಕ್

ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಜರ್ ಪುರ್‍ವಿತಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಉತಳ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಜಿವೆಸಾಂವ್ ದಿಸನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ದೆವಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಂಕ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಂಗಿಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪುರ್‍ವಿತಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪೊಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಲಾಯಿಕಾಂ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ದೇವ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಬಂಗ್ಲೆ ನಾರಾಯಣಾ ಕಾಮತಾಚೊ ’ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾಕೀ’, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಚಿ ’ತೀರ್ಥಾವಳಿ’, ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ವಿಠಲ ಪ್ರಭುಚೊ ’ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಾ ತೀರ್ಥ ಸಾರ’ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯೊ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಯ್‌ಚೊ ’ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ’, ಬೋಳಂತೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಚೆಂ ‘ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ’, ಪಂಡಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭುಚೆಂ ’ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ’ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕೃತಿಯೊ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸೂರ್ಕುಂದ ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾವ್ಯೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಸ್ರಲಾಂ. ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗಾಚೊ ’ಧರ್ಮಾಂಜಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾವ್ಯಾಂಝೆಲೊ ವಿವಿದ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ. ತಿಂ ವಾಚ್ಲಿಂ ತರ್ ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್‍ತೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಆಸಾ.
ಹೇ ಮನ್ಶಾನೊಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಚಲಾತ್
ಎಕ್ವಟಾನ್ ಉಲಯಾತ್, ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಿಂಚೆ
ಪರಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್‌ಯಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್
ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಕರ್ನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಂತ್ ಚಲೊಂ.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಚೆ ಮಹಾನ್ ಪುರ್‍ವಿತ್ (ಪುರೋಹಿತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿ ಪಾವ್ಲು ಬುತೆಲೊಕ್ ಮ್ಹಾನ್ ಫಾವೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪುರ್‍ವಿತ್ ತರಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ನಾಸಮಾಧಾನೆನ್ ಭರ್‍ಲೆಲೊ, ಹಟ್ಟಿ, ಶೀದಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ಭಿತರ್ ಆಸೊನ್‌ಚ್ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಮ್ಹೆಳೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೊ, ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಚಾಟಿಯೆಚೊ ಮಾರ್ ತಶೆಂ -
ಹಾ ಪಿಲಾತಾ ಆಜೂನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ
ಪಿಳ್ಗಿ ತುಜಿ ಲೆಂವ್ಟಿ
ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಚೊನಾ ತುಂ ಜಿಕ್ಚೊನಾಂಯ್
ದಾಕ್ಷೆವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್
ದೆವ್ಳಾಂತ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಭಜ್ತಾತ್ ದೆವಾಕ್
ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಕಸ್ಲೆಂ
ಖಬ್ರಾಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್
ಜೀಬ್ ತಿ ಸೊಡ್ನಾಂತ್ ದಾಕ್ಷೆವ್ನ್

ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಆನಿ ಆಕಯ್’ ಕವನಾ ಸವೆಂ ತಾಳ್ ಮೆಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಲ್ತೊಟಾ ಆನಿ ಆನಿ ಆಕಯ್ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಜಿವೆಂ ಕರ್‍ತಾ. ’ಆಲ್ಲುಬಾಯ್’ ಕೃತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ.

ಮೊನ್ಸಿ. ಬುತೆಲ್ ಏಕ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಾ-ಝುಜಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಸಾರ್‍ಕೆ’ ವಾಟೆಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಭರುಂಕ್ ತೊ ವಾವುರ್‍ಲೊ.

ಪಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಚ್ಯಾ ಕವನಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಹೆ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ಯೆತಾ -
೧. ಧರ್‍ಮಾಕ್, ದೆವಾಕ್, ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‍ಚಿಂ.
೨. ಪೊಕೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಆಚಾರ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್‌ಪಣ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್‍ಚಿಂ.
೩. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್‍ಚಿಂ.
೪. ಭಾಷೆವಿಶಿಂ, ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜೆರಾಲ್.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಆಸಾತ್, ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ತರಿ ಶಯ್ಲೆನ್, ವಿಷಯಾನಿ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲೆಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ  ಪಡ್ತಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೆರಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಬಾಪ್ ಲಿಯೊ ಕುತಿನ್ಹೊ, ಹಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಭಾಷೆಚಿ ವಾಪರ್‍ಣಿ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆಜೂನ್ ಥೊಡೆ ನವೆ ಕವಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಚೆ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್.

ಅಶೆಂ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಂಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ದೆವಾಚಿ, ಧುಂಪೊಂವ್ಚಿ ‘ಹಾ ದೀಷ್ಟ್ ಸೊಭಿತ್, ಹಾ ರೂಪ್ ಸ್ವಾದಿಕ್’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ.
ಚಾಫ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖರೊ ಯುಗ್ ಪ್ರವರ್ತಕ್. ಬಳ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್‍ನ್, ಬಳಾಧಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಶೈಲಿ ತಾಣೆ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಅಲಂಕಾರ್, ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣ್ ಭಾಸ್ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಬರಿ ಖೆಳ್ಳಿ. ತಾಚಿಂ ಕಾವ್ಯಾಂ ಗೇಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ನವೆ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿಂ. ಚಾಫ್ರಾನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂಕ್ ‘ಛೀ… ಥೂ…’ ಕೆಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ’ಹಾ ಸೊಭಿತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಉಜೊ ದಿಸ್ಲೊ.
ಆಬೊಲ್ಯಾ ತುಜೊ ರಂಗ್ ಉಜೊಗೊ
ರಾಂದ್ಣಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಿತೆಂ ಶಿಜೊಗೊ?
ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಭಿತರ್ ಜಳ್ತಾತ್ ಸೊರ್‍ಮುಣಾಂ
ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಕಸೊ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಂ

ಭಿತರ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊರ್‍ಮುಣಾಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕವಿತಾ ತಾಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾಲೆಂ. ರಿವಾಜಿಂ ವಿರೋಧ್, ಅಧಿಕಾರಾ ವಿರೋದ್, ಡಂಬಾಚಾರ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿಪಣಾ ವಿರೋದ್ ಚಾಫ್ರಾಚೊ ರಾಗ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ್.
ಮಾತಿಯೆ ಧುಳಿಂತ್ ದುರ್‍ಬಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ
ಘಾಮಾಮಣಿ ಮೊಳೂನ್
ಅಸ್ತಮ್ತೆಚ್ಯಾ ದಿಗಂತಾಚೆರ್
ಆಯ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಪಿಳೂನ್…
‘…ಚಾಫ್ರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಜಶಿ ಜಾಣ್ಕಾರಾಂಚಿ ತಶಿ ನೆಣಾರ್‍ಯಾಂಚಿ. ತಿ ಪಂಡಿತಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ, ತಶಿ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಭುಕ್ ನಿವಯ್ತಾ’ ’ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮೆರೆರ್ ಜಾಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪಾಜಾರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಇಜಾ ಪೂರಾ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾತಾತ್…’

‘ಅಮೃತಾಚಿ ಧಾರ್‌ಗೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾರ್ ವೊತುಂಗೊ
ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾ ರಿವಾಜಿಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಿಣೆಂ ಭೆತುಂಗೊ’
ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಬಳಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಜಾಗೆ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿ ವಯ್ರ್ ವಿಡಂಬನಾನ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಾ ರಚನಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರಿ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ, ವಸ್ತು ವಿಷಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ರಾವೊನ್ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್‍ಚಿಂಚ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಫ್ರೆಡ್‌ಕುಮಾರ್ ಕುಚ್ಚಿಕಾಡ್, ಜೊರ್‍ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳ್, ಜೊಸ್ಸಿ ಪೀಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಾಡ್ಲೆ.

ವಿಡಂಬನ್ ಚಾಪ್ರೋತ್ತರ್ ಯುಗಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದುಖಾಚೆಂ, ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲಿ, ಕೊಡುಗುಳಿ ಸಾಕ್ರಿ ಲೆಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ಸಿರಿಲ್ ಜಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ) ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.
ಇಜ್ಮೊಲಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ
ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್
ಧ್ಯಾನ್ ವೊರೆಸಾಂವಾಂತ್
ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಮಾದ್ರಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಸರ್‍ಶಿಂ ಗೆಲಿ
ಮದರ್ ಸುಪಿರಿಯರಾಚಿ
ಉಜಾಳಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂನಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿ.
ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರ್ ವಿಡಂಬನಾದ್ವಾರಿಂ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ದಿತಾ. ತಾಚ್ಯೊ
‘ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ’ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಪ್’ ’ಆಂಗವ್ಣ್’ ’ಕುಸ್ವಾರ್’ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ರುಚ್ತಾತ್, ಮತಿಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ.

ಎಡ್ವರ್‍ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್. ದಸಿಲ್ವಾ, ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಲಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ನವಿ ಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ದಸಿಲ್ವಾಚೊ ‘ಥಳಾವಿಣ್’ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ‘ಸಂಪದಲೆಂ’ ‘ಕೀರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್, ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್,  ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸ್ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಒಮ್ಜೂರ್, ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಆವಿನಾ ಮಿಯಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ
೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ನಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ಗರ್ಜೆ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ತೆ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಉತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್. ಅನ್ಭೊಗಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಟೊನ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಚಡ್‌ಶೆಂ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಭಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್‍ಜಳೊನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಕವಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕವಿತ್ವಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ನಿರಂತರ್ ಕವಿಸಂಧಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಾಟಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್‌ಯೀ ವ್ಹರ್‍ತಿ ಸೆವಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಚಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೂಸಾ ಬೂಸಾ, ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಸೊದ್ನಾಂ, ಶೆಣ್, ವಾಟ್, ದೂದ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ, ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, ಆಶಿರ್‍ವಾದಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್, ಯೇ ಮೊಗಾ ಥೊಡೆಂ ಉಲಯಾಂ, ಆವಯ್ಚೆಂ ಮರಣ್, ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಮಲೆಕೊಡಿ, ಹೆ ರೆಂವೆನ್, ಮಾರ್‌ಶ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಝುಜ್, ತೆಲಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್, ಫಿಂತಾಂ, ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ, ಸೊಂರ್‍ಗೊ, ಬಿಝಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚ್ತಾತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ ಕವಿತೆಚಿ ರೂಚ್ ತುಮಿಂಯ್ ಚಾಕಾ -
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ
ತಶೆಂ ಸರ್‍ವಯ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂಕ್
ಥಳಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್
ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಬಸೊನ್
ಮೊಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಶೆಂವ್ಚೊ
ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ನ್
ಮೊಳ್ಬಾ ಪೊಂದ್ಲೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆಂತ್
ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಬಾವ್ಳೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆ
ತಳಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರುನ್!
ಯುಗಾಂ ಯುಗಾಂನಿ
ಮೊನ್ಯಾಂನಿ ಮೊಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸುರ್‍ಯಾದೇವ್
ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಡಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್
ಮೊನ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ
ಮಾತ್ಸೊ ಮೋಗ್ ವೋತ್ ಮ್ಹಜೆರ್
ಹಾತಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ
ಖಿಣಾಕ್ ವಚೊಂ ಸಂಸಾರ್ ರಜೆರ್
ತೊ ಬಸ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್
ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಚೆರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್
ಆನಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್

ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್
ಸೊಧುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ
ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ತೊ
ಕಾಡುಂಕ್ ಕಳ್ಳೊನಾ
ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸಾಚೆ ಪಲ್ತಡಿಚೊ
ಪಾಸ್ ಹೊ ಆಮ್ಚೊ
ಹ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಸುಟನಾ
ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತನಾ-
ಥಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಕ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಾಂತ್
ನಾ ಕಸ್ಲಿಯ್ ಭಿರಾಂತ್
ಖಿಣಾ ಕಣಾಂತ್
ಕವಿತೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಮನಾಂತ್
ನಕ್ತಿರಾಂಚಿ ಮಾಳಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್
ಮುಕ್ತಿಚಿಂ ಕಿರ್‍ಣಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಸಾರ್-ಸರ್‍ಗಾಚ್ಯಾ
ಫರಕಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ಪಿಂಜುನ್
ಉಗ್ತಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆರ್
ಸೀತೆಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್
ನಾಜರೆನಾಚಿ ಆವಯ್ ಪಾನೊ ಖಾವಯ್ತಾ,
ಪೈಗಂಬರ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ
ಬಾಂದುನ್ ನಾಚ್ತಾ
ಆನಿ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್
ಖೆಳಯ್ತಾ ಭುಜಯ್ತಾ
ರಾಮಾಚೆಂಯ್ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಯ್ತಾ
ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ದಾಸಾಕ್ ರೆವ್ಡಲ್ಲೊ
ಪಾಸಾಂಚೊ ಪಾಸ್ ಹೊ
ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್
‘ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಪಾಸಾ’ಚೆ ಪಲ್ತಡಿಚೊ!

ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಡಿ ಜೆಂ ಕವಿ ಆಶೆತಾ, ತೆಂ ತಾಕಾ ಪಲ್ತಡಿ ಲಾಬ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಆಶಾ, ಫಕತ್ ಆಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ನಾಶೆಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಯೆತಾ. ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಉರ್‍ಪಾಚೊ ನಾ. ಹ್ಯಾಯೀ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಬಾಂದ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುರ್‍ಯೊ ಆನಿ ಸುರ್‍ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಏಕ್ ಜಾತಾತ್. ಸುರ್‍ಯೊ, ಕವಿ ಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೊತುನ್ ವೊತುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ರಿಥುಮಿ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ವೀಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ಮಾಗ್ತಾ, ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್‌ಯಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ನಾ.
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್‌ಶಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಖಂಯ್ಗೀ ಆಸಾ, ತೆಂ ಆಸಾ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸುಖಿ ಸಂತುಷ್ಟೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಮತಾವಾದಿ ದಿಷ್ಟಾವೊ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಯೋಗ್‌ಶೀಳ್ ವಾಟೆರ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸಾ.
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್ ಕಾವ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪೆರ್‍ನಾಳಾನ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ನವಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅತಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಕವಿತಾ ಸಂರಚನಾ ಶಯ್ಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಶೀದಾ ಸಾದಾ ಭಾಸ್ ಘಷ್ಟುನ್ ತೊ ಅನ್ಬವಾಂಚೆರ್ ಪ್ರತಿಮಸೂರ್ ಮಾರ್‍ತಾ. ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ್‌ಪಣಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಪಳವ್ಯೆತಾ. ಲೊಕಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. – ಆಮಿ, ಆನಿಲ್, ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ, ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾ, ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್, ಚೆಡೆ ಆಮಿ ಅಶೆ, ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಗಲ್ಲೆಂತ್ – ತಾಚಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ.

ತಾಚೆಂ ‘ವಾಗಾಚೆಂ ಸ್ವಗತ್’ ಕಾವ್ಯೆಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಯೆ ಪುನೆಕೋಟಿ
ತುಂ ಸತೆವಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಪಟಿ
ಚರವ್ ತುಕಾ ಪಾಚ್ವೆಂ ತಣ್
ತುಜೆಂ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಣ್
ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ತಾ ವಾಸ್ರುಂ ತುಕಾ
ಭಂವ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಂಡ್ಕುರಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ
ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ
ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಉಪಾಶಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಪಿಲಾಂ
ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಯೆ ಪುನೆಕೋಟಿ
ಸಂಸಾರ್ ತುಜಿ ಬಿರ್‍ಮೊತ್ ಪಾವ್ತಾ
ಸರ್‍ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುರ್‍ಪೆ ಶಿಂವೊರ್ ದೆಂವ್ತಾ
ಸರ್‍ಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ರಾವ್ತಾ.
ದೆಕುನ್
ಖಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕರಿನಾ ಆಪ್ರಾದ್
ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್
ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಂ ಪಿಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಪೊಸ್‌ಗೇ ತಾಂಕಾಂ ದುದಾನ್ ತುಜ್ಯಾ
ಎವ್ರೋಪಿ ದೆಶಾಂನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭುಂಯ್‌ಖಂಡಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕ್ರೂರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರ್ರಾಟ್‌ಷಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದಿ ಸಂಘರ್‍ಷಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾಚೆಂ ಉಪೋತ್ಪನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಮುವಾದಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಕೋಮುವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಸಂಕೇತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಜಾತಾತ್. ಕೋಮುವಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧರ್‍ಮ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಭಾಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಸಂವಹನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮುಕಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ’ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ…’ ಕವಿತೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಂರಚನ್ ಹೆಂ.
ಕಿಶು ಬಾರ್‍ಕೂರ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಗೊಂದೊಳ್ ಘುಸ್ಪಡಾಂಕ್ ಆರ್‍ಸೊ ಧರ್‍ಚಿಂ ಕವನಾ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ’ ಕವನಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾ ಗಡ್ದೆಕ್ ಕಾಂಠಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ರುದಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತೊ ಗಡ್ದೆ ಗಾಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಸಂಸ್ರಾ ವಾಡಾವಳೆಚೊ ವೇಗ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ದರ್‍ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ಜೆನ್ನಾ ಎಕಾ ಹೆರ್ ಭಾಷಿಕ್ ಸಹೃದಯೀ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವಿವರಾಯ್ಲಿ ತೆನ್ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿಂನಿ ದುಕಾಂ ದೆಕ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೋಯ್… ಹೋಯ್… ಹೊಡ್ತ್
ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾವಯಾ…
ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾವಯಾ…
ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತರ್‌ಯ್
ಸುಶೇಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ
ಬಿಗಿಲ್ ಫುಂಕಾ, ಬೆಲ್ ಮಾರಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ
ಗಡ್ದಿರೆ ಬಾಬಾ ಕಸ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ
ದೊಳ್ಯಾ ಕಾನಾ ನಾಕಾಂಕ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ದಿ
ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಟ್ತಾ
ಆನಿಕ್ಲೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ತಾ
ಥಂಯ್ ಪಳೆ ತೆಲಾಕ್ ಝುಜ್ತಾತ್
ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಟ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮುರ್‍ಮುರೊ
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪೆಟ್ಲಾ ಜಾತಿಂಚೊ ಧುರೊ
ಕಂಡಕ್ಟರಾಚಿ ಕುರು ನಾ
ರೆಗ್ರೆ ರುಲಿಂಚಿ ಮೂರ್ ನಾ
ಹೆ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಕ್ಲಾಂ
ಸಗ್ಳೊಚ್‌ಮುಂಗಾ ಖಂತಿನ್ ಜಿರ್‍ಲಾಂ
ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬಾ, ಕಾಂಪಿಣ್ ವೊಡಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ

ಸರಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಕಸ್ಲಿ ಸರಾಯ್
ಪುರ್‍ಸತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದಾಂವ್ತಾ ಪಿರಾಯ್
ಆಳೆ ಥಂಯ್ ತೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ತಾ
ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದಾಂವ್ತಾ
ಬೊಲ್ಯಾಗಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ
ಮುಕ್ಲೆ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಧರ್‍ತಾ
ತ್ಸುನಾಮಿ, ಕಾತ್ರಿನಾ, ಧರ್‍ತೆಕಾಂಪ್ಣಿ
ಗಾಡಿಮೂರೆ ಧಾಂವ್ತಾ ಮರ್‍ಣಾ ಧಾಂವ್ಣಿ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ?
ಜಾಗೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾವ್ಡೊ ಟೊಪಾರ್ ಚಡ್ಲಾ!
ಹೆ ಸರಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಥಕ್ಲಾಂ
ಪುರಾಸಣೆನ್ ಪುರ್‍ತೊ ಪಿಕ್ಲಾಂ
ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೆಟಯಾ, ಹಂಪ್ಸ್ ಬಾಂದಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ!
ಹೋಯ್… ಹೋಯ್… ಹೋಯ್
ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಯಾರೇ ಸಾಯ್ಬಾ
ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ
ಸುಶೆಗಾಚೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ!

ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚ್ಯೊ ‘ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ‘ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಪ್’ ‘ಆಂಗವ್ಣ್’ ‘ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ’ ‘ಕುಸ್ವಾರ್’ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ರುಚ್ತಾತ್, ಮತಿಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ  ಕವಿತೆಂಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ. ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಮನ್ಶಾವಾದಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ್  ಆಸಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಚಳ್ವಳ್, ಸಂವಾದ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಶೆಣ್ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಬದ್ಲಾಪ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಜೊ ಬದ್ಲನಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‍ತಾ, ನಿಮಾಣೆ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್‍ತಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಸುರ್‍ಪಾಯೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಭಾಷಾಂತರಾಂ. ತಾಣೆಂ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್‍ತಿ ಆನಿನ್ ೧೨ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ’ಯಶೋಧರ ಚರಿತ’ ಆನಿ ೧೨-೧೩ ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಸವಣ್ಣಾದಿ ಶರಣಾಂನಿ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೆಂ ಚುಟ್ಕುಲಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಪಾವ್ಳೆ’, ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕವನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಆಂಕ್ರಿ’, ಜೊ ಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಚಿಂ ‘ಮೊರಾನ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾಕಾಂ’, ‘ಪಾವ್ಸಾ ಧೊಣು’, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಂಪಾದಿಲ್ಲೆ ‘ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ’, ‘ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ’, ‘ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಂತಾರಾಂ’, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರಾಚಿ ‘ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ’, ‘ದರ್‍ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್’, ‘ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳಾಚಿ ‘ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ’, ‘ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ’, ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾಚಿಂ ‘ಪಯ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ’, ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚಿಂ ‘ನವೆಂ ಪಯ್ಣ್’, ‘ಏಕ್ ದೇಂಟ್ ಏಕ್ ಪಾನ್’, ಆಂಡ್ರೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಚೊ ‘ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ, ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತಾಚಿಂ ‘ಪಿಂತುರಾಂ’, ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚೊ ‘ಫಾಲ್ಗುಣಿಚೊ ವ್ಹಾಳೊ’, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೆರಿಚೊ ‘ಮ್ಹಜಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ’ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆಚೊ ‘ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಮೂಸ್’, ‘ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚಿ ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲಿ ವಾಟ್’, ನಂದಿನಿಚೊ ‘ತುಜೆ ಮ್ಹಜೆ ಮದೆಂ’ ಒಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಪ್ರಭುಚೊ ‘ಮೊತಿಯಾಂ’, ‘ವಜ್ರಾಂ’, ಲಿಯಾಬಾಚಿಂ ‘ದೆಣಿಂ ದೆವಾಚಿಂ’, ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆಚೊ ‘ನಿಮಾಣಿ ಸಯ್ರಿಕ್’ ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾಚಿಂ ‘ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ’ ಎಮ್ ಪಿ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿಂ ‘ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ’ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚೊ ‘ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್’, ಹೆ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ರಾಶಿಂನಿ ಆಸಾತ್.

ಅಶೆಂ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ವಿಸ್ತೃತ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.
*****

ಗಾಯೆನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲೆಂ

ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್:- ಮುಹಮ್ಮದ್, ಕುಳಾಯಿ

ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತಶಿ ನಾ. ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾರ್ ಆತಾಂ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂ ಆಸಾತ್. ನೋವ್ ವಾಯ್ನ್ ಶೊಪಾಂ ಆಸಾತ್. ತೀನ್ ಸುರೆ ಗಡಂಗಾಂ ಆಸಾತ್. ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ದೋನ್ ಜುಗಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಲಾಯ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಆದಿಂ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾ ಬಾರಾ ಸೊಬಿತ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಪಾರಿ, ಸುಂದರ್ ಘರಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್… ಅಶೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್, ಪರ್ಗಾಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕಳ್ನಾ. ತಿತ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

ಶ್ಹೆರ್ ತರೀ ಬಸ್ಸಾಂ ಗಾಂವಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಕಾರಣ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಬಾರೀಕ್ ಮಾರೊಗ್. ಬಸ್ಸಾಂ ರಾಂವ್ಚಿ ಥಾಂಬ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ. ಬಸ್ಟೇಂಡಾ ಸಮೊರ್ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ನಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮತಾಚೆಂ ಜವ್ಳೆ ದುಕಾನ್, ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಚೆಂ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸ, ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿಚಿ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಆಂಗಡ್, ರವಿಯಣ್ಣಾಚಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಆಂಗಡ್, ಗಣೇಶಾಚೆಂ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಬೂತ್, ಮೊಂತುಚೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಶೊಪ್, ಹಸನಬ್ಬಚಿ ಫಳಾಂಚಿ ಆಂಗಡ್, ದುಜೆಚೊ ಕೊಬಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಶೆಂ ಸಾಲಾನ್ ಸಾಲ್, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ರಯ್ಲ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಯುವಕ್ ಸಂಘಚ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂದಾಪ್. ಬಾಂಕಾಂಕ್, ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಗ್ರಾನಾಯ್ಟ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್, ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂನಿ ರಾವ್ಯೆತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಭಿತರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್‍ಕ್ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ. ಸಾತಾಟ್ ರಿಕ್ಷಾ, ಕಾರಾಂ, ಟೆಂಪೊ ಹಾಂಗಾ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಬದ್ಲಾಪಾಂನಿಮ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.
ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಯೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆರ್‌ಚ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲೆಂ. ಗಾಯೆನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಯ್. ಭುಜಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ಣಿಥಾವ್ನ್ ಅರ್‍ದೊ ಫೀಟ್ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ. ಪೇಪರಾಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಫೊಟೊ ಸವೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಪರ್‍ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ರಾಶಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಗಾಯ್ ಆನಿ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂಚೆರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗಾಯ್ ಆನಿ ವಾಸ್ರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಆಸಾ. ತಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ.
ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್‍ವ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ರಾಂದ್ವಯೆ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ರವಿಯಣ್ಣ ಆಂಗ್ಡಿ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ಯಾ ವೋಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ತಿರ್‍ಸಿತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಂಗ್ಡಿಕ್‌ಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೆ. ತೆದಾಳಾಚ್ ಯೇಜೆಗೀ ತೀನ್ ಗಾಯ್ರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಹಿಂಡ್! ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಎಕಾ ಗಾಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದಾಳುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಗಬಕ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲೆಂಚ್. ರವಿಯಣ್ಣ ಹೆಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಚೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಯ್ ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕೀ, ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಅಬ್ಬುನ್ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಫೊನ್‌ಬೂತಾಚ್ಯಾ ಗಣೇಶಾಸವೆಂ ಗಾಯ್ರಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಗಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ಕಾಟ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿಭಾಜಿ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಧಾಂವ್ಲಿ.

ಮುತೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರವಿಯಣ್ಣ “ಗೆಲಿಮೂ ಅಬ್ಬು, ಸಕಾಳಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಬೋಣಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಧಾ ರುಪಯ್ ಲೊಸ್ ಜಾಲೆನೆ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಗೀ ಹಿ ಮಾರ್? ಹಾಂವೆಂ ಮುತೊಂಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆನೆ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘಡಿತಾಂ  ಘಡ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ವಾಂನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫುಲಾಂ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾಲಿಯೆಕ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಸನಬ್ಬಾಚಿ ಫಳಾಂಚಿ ಪೇಟ್‌ಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲ್ಲಿ. ಮಾಗಿರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಬಾಚೊ ಕಾಟ್‌ಚ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಜಾತಾನಾ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ.

“ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಜೋರ್ ಜಾಲೆನೆ? ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಪರಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಡೊಂಕ್‌ಚ್ ಯೆತಾತ್”. ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.

“ಆಮಿ ಏಕೇಕ್ ತೊಣ್ಕೊ ದವರ್‍ಚೊ ಬರೊ. ಗಾಯ್ ಹಿಶಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್  ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊ. ಮಾಗಿರ್ ಹಿಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್‌ಯಿ ಪಳೆನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” ಅಬ್ಬುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಎಕೇಕ್ ತೊಣ್ಕೊ ದವರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ತೊಣ್ಕೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೊರ್‍ವಾಂನಿ ಆಂಗ್ಡಿಕುಶಿನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆಣಾ-ಮುತಾನ್ ಗಲೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಯ್ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ದೊನ್ಪರಾಂ ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಎಕಾ ಗೊರ್‍ವಾಕ್  ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಬಡವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಕ್ ಗಾಯ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಹಾಂಬೆತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿ. ಅಬ್ಬುನ್ ಏಕ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್‌ಭರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲರಾ ಪಂದ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ತ್, ಆನಿಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ತೊಣ್ಕೊ
ತೆಂಕಿತ್ತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿತ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಚ್ಯಾ ರಾಮ್ ಭೊಟಾನ್ ಆಪವ್ನ್,

“ವ್ಹಯ್‌ಯೇ ಅಬ್ಬು, ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ತೋಂಡ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಅಶೆಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಸಮಾಯೇ? ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಸಾಯೇ? ಹಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ?” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಬುಚೊ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ. “ಖಂಚಿ ಚೂಕ್ ಭೊಟಾಮಾ, ಯೇ ಥಂಯ್ ಪಳೆ. ತುಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಎಕಾ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದವರ್‍ನ್ ನಮಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್  ಆಯ್ಲಿಗೀ ಹಿ ಮಾರ್, ಭಾಟಿ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮಯ್ದಾ ಪೀಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಪಳೆ ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೊ ಮಯ್ದಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಜಳ್ತಾ. ಹಿ ಚೂಕ್‌ಗೀ? ತುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ತೊಯ್‌ಗೀ?”

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಅಬ್ಬು, ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾಯೇ? ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಸಾಯೇ? ತೆಂ ಗೊರುನೇ”

ತಾಕಾ ಬೂದ್ ನಾ ತರ್ ಪೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾಯೇ? ಗೊರ್‍ವಾಂ, ಬೊಕ್ರೆ, ಸುಣಿ, ದುಕೊರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಘರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಸಿಜೆ. ಮಾರ್‍ಗಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ?”

“ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಉಪಾದ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ದೊಡ್ಡೆಂತ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ಮಾರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್‌ಯಿ ಆಸಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ ತುಕಾ” ಭೊಟಾನ್ ಚಾಳ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ದೊಡ್ಡೆಕ್ ಬಾಂದಿಜೆಗೀ? ಪಳೆಯಾಂ ಧರ್‍ನ್ ದೀ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾಗೀ? ಧಾ ಜಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಗೊತ್ತಾಯೇ? ಹಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಪಡ್ಚಾ…”

ಹೊಟೆಲಾ ಸಮೊರ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಭೊಟ್ ಲೊವ್ ಭಿತರ್ ನಿಸರ್‍ಲೊ. ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಅಬ್ಬು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕತಾನಾ ಜವ್ಳೆ ವೆಪಾರಿ ಕಾಮ್ತಿನ್ “ಅಬ್ಬು ಚಿಕ್ಕೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ತೊಣ್ಕೊ ಥಂಯ್ಚ್ ದವರ್‍ನ್ ಸೊಪೊ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಬ್ಬು ಆನಿಕೀ ಫುಮಾರ್‍ತಾಲೊ.

“ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ಅಬ್ಬು?”

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಕಾಲ್ ಆಸಾನೇ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಬುತಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅರ್‍ದೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಉಠೊನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಹಿಚ್ ಗಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಡಿದಾರಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಅಕ್ರುಟ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್‌ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಉಶ್ಟ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್ ತೊಣ್ಕೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್, ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ? ಚುಡಿದಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಘಾಲ್ನ್  ಧಾಂವ್ಲಿ. ಚುಡಿದಾರ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ? ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಚ್ಯಾ
ಜಾಳಾಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಯ್ ಲೊಸ್. ತೊ ಪೊಟಾ ಉಜೊ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ.”

“ತುಕಾ ಆನಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ಅಬ್ಬು?” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಅಬ್ಬುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ. “ತುಕಾ ಇತ್ಲಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನೇ ಹ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್. ಕಾಲ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ? ಕಾಲ್ ಎಕಾ ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಹಿಚ್ ಗಾಯ್ ಆಡ್ ಯೇವ್ನ್, ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೊ ಪಡೊನ್, ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ನ್, ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊನೇ, ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ?”

ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಹೊಟ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಟಾಚಿ ಉದ್ಕಾಟಾಂಕ್ ಆಸಾನೇ. ಹಿ ಗಾಯ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಘಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ಕ್ಯಾನ್ (ಕೆಳಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಘಡಾಯೆಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೇಂಟ್) ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಏಕ್ ವಾಜಯ್ಲೆಂ. ಗಾಯ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಮಾರ್‍ಗಾರ್ ಆಡ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೊ ಗಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲಿ. ಭೆಶ್ಟೆಂ ನಿಶ್ಟುರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ… ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಖಾಲಿ ಉದಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ, ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಚುಡಿದಾರ್, ತುಜೊ ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೊ ಮಯ್ದಾ. ಆಮಿ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್…”
“ಆಸೊಂದಿ ಸೊಡ್ ತಿ ಗಜಾಲ್… ತೆದಾಳಾ ರಾಗಾನ್ ಮಾರ್‍ಲೆಂ… ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್‍ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳೆಯ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಚ್ ಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ದೂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬು ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.

ತೊ ವೆತಾನಾ ಕಾಮ್ತಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಸೊಂದಿ. ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ ಹ್ಞಾಂ..? ಆನಿ ತಿ ಗಾಯ್ ಆಸಾನೇ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಟ್ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ನಾ. ಪಳೆ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಬ್ಬುಕ್ ಏಕ್ ಥರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉಲವ್ಣೆಂ, ಸಳ್ಗಿ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹಚನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆನಾ. ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಚ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಸಾಮಾನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಉಲವ್ಣೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಯ್ನೊ ಉತ್ರಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಖಂಚಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಅಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂಕ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ತೊಣ್ಕೆಯ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆ.
ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಾಚ್ಯಾ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಹೊಟೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ಏಕ್ ಗಾಯ್ ರವಿಯಣ್ಣಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ಆಸಾ. ತೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್‌ಯಿ ಪಳೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಖಂಚ್ಯೊಯಿ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಫುಲಾಂಚೊ ಶಂಕರ. ತೊಯಿ ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ವ್ಹಚನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಆಂಗಡ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ರವಿಯಣ್ಣ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಿ ಹಾಲ್ಲಿ ನಾ. ತಿ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯಿತ್ತ್ ಹಾಂಬೆತಾಲಿ. ಶಿಮ್ಟಿ ಭಿಜಾವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಉಡೊವ್ನ್, ಆಂಗ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಘುರ್‍ಮೆತಾಲಿ. ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಆಪ್ಲೊ ತೊಣ್ಕೊ ಹಾಡ್ನ್ ಹಯ್ ಹಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಗಾಯ್ ಹಾಲನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅಬ್ಬು ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ “ರವಿಯಣ್ಣ ಹ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್‍ಚೆಪರಿಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಂತುಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆಲಾಗ್ಲೊ.  “ಅಬ್ಬು, ಗಾಯ್ ಗಾಬ್ ಆಸಾ. ದೂಕ್‌ಯಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ತಿ ಆನಿ ರಾಮ್‌ಭೊಟ್‌ಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. “ವ್ಹಯ್ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಅರ್‍ದ್ಯಾ-ಎಕಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪುರೊ” ಗಾಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮ್ತಿ.

“ಹಾಂಗಾ ನಾಕಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್. ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ವೋ ಥಂಯ್ ಚಿಂಚೆ ರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದ್ಯಾಂ. ಇಲ್ಲೊ ಆಡೊಸ್ ಕರ್‍ಯಾಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” ಅಬ್ಬುನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ತಾಚಿ ಸಲಹಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂದ್ಲಿ.

ಅಬ್ಬುನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಶಿಂಗಾಂ ಧರ್‍ನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ತಿನ್, ಮೊಂತುನ್ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಉಹೂಂ ಗಾಯ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್‌ಯಿ ಕಾಡಿನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಏಕ್ ದೊರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಗಾಯೆಕ್ ಚಿಂಚೆರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬುನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಹಾಡ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಆಡೊಸ್ ಕೆಲೊ.

ಗಾಯೆಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಚಡತ್ ಗೆಲೆ.

“ಕಸಲೆಗೀ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕೊಣಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.” ಮೊಂತುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೀಗ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.
“ನೋಣಯ್ಯ ಆಸಾ. ತೊ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಒಕಾತ್ ದಿತಾ. ತಾಕಾ ಆಪಯಾಂ”. ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ನೋಣಯ್ಯ ಪಾವ್ಲೊ. ಗಾಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ   ಕೆಲಿ. “ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸನಾ. ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸಜೆ. ತುಮಿ ಗೋಡಾಕ್ಟ್ರಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ನಾ ತರ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ”. ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಸರ್‍ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಸೊದುನ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್‍ಕ್ ಕೆಲೊ. “ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಗಾಡಿ ನಾ. ಗಾಡಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಂ” ಅಶಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ.
ಅಬ್ಬು ತಕ್ಷಣ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಗೆಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊಚ್, ಗಾಯೆಚೆಂ ಕಪಾಲ್ ಆಪಡ್ನ್ ಭಕ್ತಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. “ಕೊಣಾಚಿ ಗಾಯ್ ಹಿ”?

“ಹ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾಂತ್ ಸರ್. ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. “ವ್ಹಡ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ನಾ ತರ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಸರ್‍ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಚಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್” ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಬ್ಬು ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ. “ಭೊಟಾಮಾ ಏಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ “ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಭೊಟಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಉರ್‍ಕುಟಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ಪಳೆ ಅಬ್ಬು, ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಪೆದಾಮ್ ಆಸಾನೇ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಜೊ ಹೊ ಹಂಕಾರ್ ಆಸಾನೇ ತೊ ತುವೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಕಳ್ಳೆಂಯೆ… ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಮನಿಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸಾ ಕಳ್ಳೆಂಯೆ. ವ್ಹಚ್… ತುಂ ವ್ಹಚ್. ಉದಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಅಬ್ಬು ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ “ಜಾಯ್ತ್ ಭೊಟಾಮಾ ಜಾಯ್ತ್… ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮಾಫ್ ಕರ್… ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಬರಿ ಚ್ಹಾ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಯೆಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಹಾಂಬೆವ್ಣಿ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ಚೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ. ಅಬ್ಬುನ್ ಗೊಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಗಾಯೆಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಭರಾನ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಥಂಡ್‌ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಗೊಣ್ಯೆ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಭಾಥಾವ್ನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಅಸ್ಡ್ಯೊ ಪಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪರತ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಭಿತರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಬಳಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಗಾಜಯ್ಲಿ. ಮೊಂತುನ್ ರುಕಾಮುಳಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕದೆಲ್ ಘಾಲೆಂ. ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕಾಫಿ ಆನಿ ಮಸಾಲೆದೋಸೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಫರ್‍ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಹಸನಬ್ಬಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಪೊತೆಂಭರ್ ಫಳಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್. ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರುಕಾಮುಳಾ ಲೊಕಾವ್ಹಾಳೊಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಅಬ್ಬು ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆಂ ಪೊತೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾಚ್ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ಆಲೊಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಅಬ್ಬುಕ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ “ಆಮಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ದುಡು ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಯಾಂಗೀ? ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟಾಲಾ ಬಾವ್ಡೊ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ತಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಅಬ್ಬು?” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಅಬ್ಬುಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮನ್ ಆಸಾಮೂ. ಪೂಣ್ ಸರ್‍ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರ್‌ನೇ. ಆಮಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ನಿಮಾಣೆಂ, ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಕಾರಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಸವೆಂ ವ್ಹಚೊನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಕಾರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ತೆಗಾಂಯ್ನಿ ವಾಂಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಟಾನ್ ನಿರ್‍ಧರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕಾರಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಎಕಾ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್‍ನ್ ಕಾಮ್ತಿಸವೆಂ ಕಾರಾರ್ ಚಡ್ಲೊ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ “ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪಯ್ಶೆ ತುಂಚ್ ದೀ” ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬು ಕಾಮ್ತಿಲಾಗಿಂ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ. “ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಪುಣಿ ಖಂಡಿತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ “ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ” ಅಬ್ಬುನ್ ನಿರ್‍ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಕದೆಲಾಂ ದೀವ್ನ್, ಫ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ನ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ. ದೋನ್ ಜೀವ್ ಉರಯ್ಲೆ. ತುಮಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಜ್ ತಿ ಗಾಯ್ ವಾಂಚ್ತಿ ನಾ”. ಕಾಮ್ತಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

“ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆಂ.  ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್.
ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಂಪೆರ್‍ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕವರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. “ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ತುಮಿ ಚೂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿಕ್. ಘೆಜೆ” ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಕವರ್ ದಿಲೆಂ.
ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಕವರ್ ಘೆವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ನೋಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

“ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಹಾಂತುಂ?”
ಅಬ್ಬು ಕಾಲುಬುಲು ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಗಳೊ ಸುಕ್ಲೊ.

“ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ. ಹೊ ಲೋಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿ ಸಮಧಾನೆಖಾತಿರ್ ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ವೀಕಾರ್‍ಶಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಪಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವ್ ನೊರ್‍ಮಲ್ ಕೇಸಿಕ್‌ಚ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಘೆತಾ. ಹಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸ್. ತುಮಿ ಆಡೆಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ದಿತಾತ್‌ನೇ?”
ಅಬ್ಬುನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾಂತ್.
“ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಮಾಶೆ ಕರ್‍ತಾತ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ?”
“ಹಾಂತುಂ ತಮಾಶೆ ಕಸಲೆ? ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಹಾಂವ್  ಘೆಂಚ್ ನಾ.” ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಬ್ಲೆಸ್‌ಪಣ್ ದೆಕೊನ್ ಅಬ್ಬು ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಾಲಾಗ್ಲಿ. ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಗಾನ್ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ.
“ತುಮಿ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್‌ಗೀ?” ಪರತ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂತುಂ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?  ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಘೆನಾ.”
ಅಬ್ಬು ದಢಕ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಟ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕವರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ‘ಕಾಮ್ತಿಯಾಮಾ ಚಲ್ ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಚ್.
*****

ಬೀರ್‌ಬಲಾಚೆಂ ರಾಂದಪ್…?!

ಅಕ್ಬರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನವನಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಉಲಯ್ತೆಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ಮದೆಂಚ್ ದಾಯ್ ಘಾಲುನ್ ಮನಿಸ್ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಕ್ಬರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಿಂವೆಚೆ ದೀಸ್, ಏಕ್ದಮ್ ಥಂಡ್.

ದೆಕುನ್ ಬೀರಬಲಾಕಡೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ವಾನಾ. ಪಳೆ, ಬೀರಬಲ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್‌ಗಿ?”

“ರಾಯಾನೊಂ, ತುಮಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೊಚ್. ದುಡ್ವಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾವೊಂಕ್‌ಯಿ ತೊ ತಯಾರ್.”

ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ. “ಬೀರಬಲ್, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಯ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ತುಜೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಹೆಂ.” ಮ್ಹಣ್ ಬೀರಬಲಾಚಿ ಚೆಷ್ಟಾಯೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

“ರಾಯಾನ್ ಹಾಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್,” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಕ್ಬರಾನ್ ತಾಚಿ ವೊಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ. “ಎಕಾದವೆಳಾ ತುಜೊ ವೆಕ್ತಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ರಾವಾತ್ ತರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ.” ಅಕ್ಬರಾನ್ ಸರ್ವಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಬೀರಬಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಏಕ್ ದುಬ್ಳೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, “ಹೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ವೊಪ್ಲಾ.”

ಅಕ್ಬರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ತುಂ ಭಾರಿ ಲಾಚಾರ್‌ಚೊ ದಿಸ್ತಾಯ್, ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ. ತುಂ ಜರ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ರಾವ್ಲೊಯ್ ತುವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂ.”
ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ರಾತಿಂ ಹೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಗಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ, ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಅಕ್ಬರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಕ್ಬರಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕ್‌ಯಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. “ಇತ್ಲೆಂ ಹಿಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕ್‌ಯಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್‌ಭರ್ ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊಯ್‌ಗಿ?”

ಪಾಪ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಹಿಂವಾನ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಲೊ. ದಾಡ್ಯೊ ಕಿರ್‍ಲಿತಾಲೊ, ಜಾಲಾರ್‌ಯಿ ತೋಂಡ್ ಘಡ-ಘಡ ಕರ್‍ನ್, “ವ್ಹಯ್ ರಾಯಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್. ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್ ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ.”

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ ತರ್. ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ವಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ರಾವಾನಾಕಾ.”

ರಾಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಬ್ಳೊ ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆನಾ. ಶೀದಾ ಬೀರಬಲ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಂಯೆನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಪುರಾ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ. ತುಂ ವಚ್.” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೀರಬಲಾನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಬೆಕ್ ಬೀರಬಲ್ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜರ್. ಅಕ್ಬರಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಬೀರಬಲಾಚೆಂ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಕಂಯ್. ದೆಕುನ್ ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.” ಕೊಣೆಂಗಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಬೀರಬಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಜಣ್ ಗೆಲೊ. ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್, “ರಾಯಾಂನೊ, ಬೀರಬಲ್ ರಾಂದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತಶೆಂ ಜೇವ್ನ್‌ಚ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಬೀರಬಲಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಅಕ್ಬರ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬೀರಬಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಬೀರಬಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಂತ್ ತೀನ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಎಕಾ ದೊರಿಯೆಕ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಬಾಂದುನ್ ತಿ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್, ಉಜೊ ಘಾಲ್ನ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಜೊ ಧರ್ಣಿರ್, ಪೂಣ್ ಕುಂಡ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾ. ಹೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸರ್ವ್ ವೊಮ್ತೆ-ಉದಾರೆ ಪಡೊನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಬೀರಬಲ್ “ಹೆಂ ಪುರಾ ಕಿತೆಂ? ತುಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಬೆಕ್ ಯೇನಾಂಯ್‌ಗಿ?” ಸವಾಲ್ ರಾಯಾಚೆಂ.
“ರಾಯಾಂನೊ, ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ಜೇವ್ನ್ ಯೆತಾಂ.”
“ಬೀರಬಲ್, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಜೆಂ ಶಿತ್?”
“ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾ ರಾಯಾಂನೊ.”
“ಬೀರಬಲ್, ತುಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಮೊಡ್ಕಿ ತುವೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಉಜೊ

ಘಾಲಾಯ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಶಿತ್ ಕೆದಳಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗಾನಾ ತರ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಜೆಂ ಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತೊ ತಾಂದು ಉಕ್ಡೊಂಚೊ ಕೆದಾಳಾ?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ರಾಯಾಂನೊ? ತಳ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಏಕ್ ದಿವೊ ಪಳೆಯಿತ್ ರಾವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಊಬ್ ಲಾಗ್ತಾ ಕಂಯ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಘಾಲ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಂದುಂಕ್ ನಜೊ?”

ಬೀರಬಲಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಕ್ಬರಾಚೊ ‘ಟ್ಯೂಬ್‌ಲಾಯ್ಟ್’ ಸಾರ್ಕೊ ಪೆಟ್ಲೊ. “ವ್ಹಯ್… ವ್ಹಯ್… ತೆಂ ಪೂರಾ ಸಮಾ. ತುಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬೆಕ್ ಯೆ. ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್‌ಯಿ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಹಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್.

ಬೀಬಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪಾವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಅಕ್ಬರಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಬೀರಬಲಾನ್ ರುಜು ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅಕ್ಬರ್ ವೊಪ್ಲೊ.
*****

A webpage for Konkani | Literature | Poems | Articles | Short Story