ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್

ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ
ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ದಾಟ್ಟುನ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ
ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್‍ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ
ತೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿ ಭಿತರ್ ತುಮಿ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಳಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ
ಆಬ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್
ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ತುವಾಲೊ (ತಾಂತೂಂಯ್
ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಘಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿಂ)
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್‍ಜೆಚೊ ಧುಂಪಾ ಖಿಳೊ
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವಿಕ್ಚಿಂ ತೀನ್ ದರ್‍ಯಾಂಚೆ ರೆಂವೆಚಿಂ ಚಿಲಾಂ
ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ದರ್‍ಯಾವೆಳೆರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕರ್‍ಲಾಂ, ಶಿಂಪಿಯೊ
ಶೆಂಭರ್ ಕಂತಿಗೊ, ಬನ್ನಿರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಅಮೃತ
ಸಾತ್ ಆಟ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ಕೆಸೆಟಿ, ಬರಯ್ನಾಂತ್ ತರೀ
ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪೆನ್ನಾಂ
ಸೆಂಟ್ಟ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಾಲಿ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಕೊಣೆ ಕೊಣೆ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ
ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್‍ಡಾಂ, ಪಾತಳ್ ನೈಲೊನಾಚ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
ಮಂಜೆಟ್ಟ್ಯೊ, ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಂದ್ ಆಳ್ಮಿಂ, ಬೆಗೆಡ್
ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ
ತೆ ಪೆಟೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕೊಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್
ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ
ಮಿಂಜಿತ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೊಂತಾಂ
ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್
ವರ್‍ಸಾ ಮಿಸಾಂಕ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ
ದಿಲ್ಲೆ ರಜಿಸ್ತ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆ ಪೆಟೆಂತ್
ಪರ್‍ನಿಂ ನಾಣಿಂ, ಸೊಭಿತ್ ಸ್ಟೆಂಪಾಂ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ
ನವೆಂ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲೊ ರಾಮ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಶಿಂಜ್
ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ನಾ?
ಮ್ಹಜೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್
ಫುಡ್ ಪೊಯ್ಜನ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಆಲ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ
ದಾಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಹಳ್ದುವೆಂ
ಮಕ್ಮಲ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟೊಂಕ್ ನಾ
ಆತಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ
ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್
ಹೆ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿಚೇಯ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್
ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಪೀಲ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ
ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಬಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕ್ , ಮೊಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾ
ಬೇಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ನಿಮಾಣ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ತರೀ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ
ಆಬಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಣ್‌ಸಾಣಿಚೊ ಕಾಟ್, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚೆ
ಜರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕಾಂನಿ ಖೆಳ್ತಾ
ಪ್ರೈಜ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮೆಡ್ಲಾಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಶೊಕೇಜಿಂನಿ ಲಾಂಬ್ತಾತ್
*****

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ವಿಶೇಸ್ ದೇಣ್ಗಿ

ಲೇಖನಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ (ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾ, ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ತಶೆಂಚ್ ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಮಾತ್ರ್.

ಸುರ್‍ವಾತ್: ೧೫೬೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಪಿಡಾ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಗೊಂಯಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆರ್ ಕೇರಳ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ.
ತಶೆಂಚ್ ೧೭ ಮಾಯ್ ಂ೪ ವೆರ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲೊ ಮಯ್ಸೂರ್ ಝುಜಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆಂ ಮೋರ್‍ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಫುಲಯ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸುರ್ವಿಲೊ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪರತ್ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಗೆಲೊ. ಸಮಾಜೆಚೆಂ ತಶೆಂ ಸಮುದಾಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಸಂಗೀತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್  ಸೃ‌ಆನಿತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್:
ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಜೆ. ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಗಜಾಲಿ. ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಉಗಮ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ವರ್‍ಗೀಕರಣ್, ಘಡಾವಳ್-ವ್ಯಾಕರಣ್, ಸಂರಚನ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕರ್‍ನಾಟಕ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಳಾನ್ ವಿಟ್ಲಾಚೊ ಡೊ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಶೆಪಂಡಿತ್. ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ‘ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಕೊಂಕ್ಣಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್. ಜೆಜ್ವಿತ್ ಭೆಸಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಆಲ್ಮೆಡಾ ಆನಿ ಮಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಾ. ಫಿಲಿಫ್ ನಜ್ರೆತಾಚೊ ‘ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಯಾಕರಣ’, ತಶೆಂಚ್ ಮಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್‍ನ್  ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಮಾ. ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ಪೈ (ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ)ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತ್ ವಾವ್ರಾದ್ವಾರಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರಾಚ್ಯಾ  ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಥಾರ್‍ತಾತ್. ದೊ.ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಸಿಲ್ವಾ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್. ತಶೆಂಚ್ ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ದೊ. ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾ  ಹೆ ಸರ್‍ವ್ ಭಾಶೆ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೆ ವಿದ್ವಾನ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್:
ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸುರ್‍ವಿಲೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಲಿಕ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಸುರ್‍ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ವಾಡೊನ್ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ೧೮೫ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್‍ವಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಲಿಕಿತ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಜ್‌ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ೭ಂಂಂ ಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕತಾ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಆಣ್ಕಾರ್, ಪಯ್ಣಾಕತಾ, ಜಿಣ್ಯೆಕತಾ, ವಿಮರ್‍ಸೊ, ವಿನೋದ್, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆಯಿಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಾವುರ್‍ಲ್ಯಾತ್.

ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಮಾನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್’ ನಾಂವಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಗೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ  ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಹಾಣಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ.
ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಾದೊ ವಾಚ್ಪಿ ಆಜ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್  ಅಂತರ್‍ಜಾಳಾರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಫೇಸ್‌ಬೂಕ್ ಪಾನಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ:
ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ. ಗಾಯಾನಾಕ್, ನಾಚಾಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಸಬಾರ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆ ಮಧೆಂಯ್ ಧರ್ಮಾಚೊ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ಮ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್, ವಸ್ತುರ್- ನ್ಹೆಸಣ್, ಖಾಣ್- ಜೆವಣ್, ಕಾಜಾರ್ – ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್.

ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಸಾಂ. ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ. ಬಾರ್ಕೂರ್, ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಬಾರ್‍ತಲೊಮಿಯೊ (ಬೇತಾಳ್)ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬೇತಾಳಾನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್.  ಮಾ. ಎಚ್. ಒ. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಣೆ “ಕೊಂಕಣಾಚೆಂ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್” ಆನಿ ‘ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ನಾಜರೀನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ. ಜೆ.ಎ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ೧೯೦೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಮಾ. ಲುವಿಸ್ ಜುವಾಂವ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣೆ ೧೯೧೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಗಾದಿಯೊ, ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್‍ಸ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಜುಜೆ ರೇಗಾನ್ ೧೯೩೫ ಂತ್ ‘ಚಾಲ್ತಿ ಪದಾಂ’ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಂತೊನ್ ಅ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ೧೯೫೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾಂ. ೧೯೮೩ ವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಛಾಪೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜೆ.ಬಿ. ಲೊಬೊಚೊ ‘ಸಾಂಬಾರ್ಡೊ’ ವಕ್ತಾಂ ಆನಿ ಘರ್‌ದಾರ್ ಹಿಶಾರೆ ಆನಿ ರಾಂದ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಅವ್ವಲ್ ಬೂಕ್.

ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಆನಿ ವಿ.ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್‍ಗ್ ಹಾಚೊ ‘ಆಮ್ಚಿ ಆದ್ಲಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ’, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್‍ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಸಂಪಾದಿಲ್ಲೊ ‘ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ ವ್ಹೊರ್’ ಆನಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ‘ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್‍ಸ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ದಿತಾತ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಪಡ್‌ರುಪ್ಣೆ ಆಸಾ.

ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಸಿರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೆತ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೨೫ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಗಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಗಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಸಂಗೀತ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಸ್ಚಿಚ್ ಜಾನಪದ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಬಳಾರ್. ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂ-ಗಾಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬನ್ವಾಡಾ, ವಳ್ಡಿಕೆ ಗಿತಾಂ, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಗಿತಾಂ, ಖೆಳಾಗಿತಾಂ, ಧಾಲೊ, ದರ್ಜಸ್, ದುಲ್ಪೊದ್, ಫೇಳ್, ದೆಕ್ಣಿ, ಪುಗ್ಡಿ, ಕುಡ್ಮಿ ಗಿತಾಂ, ಲಾವಣಿ, ಮಾಂಡೊ,  ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್, ಲೊಕ್ಪಾಟ್, ಕಂತಾರಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಂ ಗಿತಾಂ, ಗಡ್ಡೊ, ಜಾಗರ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ಜೋತಿ, ಫಾದೊಸ್, ಮುಸ್ಳಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕತ್ತಾಡಿ, ಚಂದ್ರಾವಳ್, ಈರಭದ್ರ, ದಿವ್ಲಿ, ಘೊಡ್ಯಾಮೊಡ್ಣಿ, ರಾನಾವಳೆ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸದಾಂ ಪರ್‍ಜಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನಕ್ತಿರ್. ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೊಜಾ, ಮಾ. ವಾಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಬುಕರ್‍ಕ್, ಮಾ. ಎಸ್. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಜೆ.ಸ., ಮಾ. ಜೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಪ್ರೊ. ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ್ ನಾಂವಾಂ.

ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೊವಿಯಾ ವೇರ್‍ಸಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಹೆರಿ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಮಿಕ್ವಾಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸಾರಾಂತ್:
ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಪುರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕತ್‌ಚ್ ತರೀ, ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ. ಆರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ದಿಸೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಚಕಿತ ಚಿತ್ತ’ ಅಂಕಣಾದ್ವಾರಿಂ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೊ ‘ಪದನಿಧಿ’ ಪುಸ್ತಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಬ್ದಾ ಭಂಡಾರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ದೊ. ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಹಾಣಿ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್‍ಕೂರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ದಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಆನಿಕ್ ಸ್ಥಳಿಯ್ ಭಾಸ್ ತುಳುಂತ್ ಕ್ಯಾಥ್ರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಿಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್:
ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ದೊ. ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೊಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮೊಲಾಚೊ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ‘ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್‌ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್
ಕ್ಯಾತಲಿಕ್ಸ್’, ‘ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ವರ್‍ಲ್ಡ್‌ವಯ್ಡ್’, ‘೧ಂಂಂ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್’, ‘ದಿ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಕ್ಯಾತಲಿಕ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ: ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ/ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರಿ’ ಅಸಲೆ ತೊಲಾಮೊಲಾಚೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಂವಿಧಾನ್ ರಚನ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾ. ಜೆರೊಮ್ ಸೊಜ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣೆ ‘ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ‘ಸ್ಪೀಚಸ್ ಆಂಡ್ ರಾಯ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾ. ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೊಜಾ’ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾ. ದೊ. ಲುಯೆಲ್ಲಾ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭು ಹಿಣೆಂಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಬ್ಲೊಸಮ್ ಶವರ್‍ಸ್’ ಖಾತಿರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಿಶೆಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚಿಂ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಸಂಪಾದ್‌ಲ್ಲೆಂ  ಪುಸ್ತಕ್ ‘ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾವ್ತ್ ಕೆನರಾ’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭೊವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಥಾರ್‍ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಆಲಮ್ ಮಚಾದೊ (ಸರಸ್ವತಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್), ಕರ್‍ನಾಟಕ ಸರ್‍ಕಾರಾಚೊ ಮುಕೇಲ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೊನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಫ್ಲೊರಾ ಆಫ್ ಕರ್‍ನಾಟಕ), ರಿಚರ್‍ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ರಿವಾಯ್ಸ್‌ಡ್ ಕಾಮಸೂತ್ರ) ಆನಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್, ಲಿಂಡ್ಸೆ ರೇಗೊ, ಪಿ. ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್, ಜೆರೊಮ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಫ್ಲೇವಿ ಆಗ್ನೆಸ್. ಪ್ರೊ. ವಲೇರಿಯನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಶಾಳಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಗರ್‍ಜೆಖಾತಿರ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

ಸಿನೆಮಾ:
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಜಿ.ಎಂ.ಬಿ. ಲುದ್ರಿಗಾಚೆಂ ‘ಸುಖಿ ಕೋಣ್?’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಂ. ೧೯೪೯ ಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎತಿಕಾ (ಎಕ್ಸ್‍ಛೇಂಜ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ) ಕಂಪ್ಣೆದ್ವಾರಿಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊನಾ.

ಮಾಗಿರ್ ೧೯೭೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣೆ ನಿರ್‍ಮಿಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ೧೯೭೭ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‍ಸ್ ಹಾಂಚೆಖಾತಿರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ನಿರ್‍ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಪಿಂತುರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಂಗೀನ್ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ೧೯೯೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಿಚಾರ್‍ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆಂ ‘ಭೊಗ್ಸಾಣೆ’. ಹಾಕಾ  ಸರ್‍ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಚೊ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ೨೦೦೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೇಮಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ‘ಪಾದ್ರಿ’ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್‍ಮಿಲೆಂ ಆನಿ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿಮಾಣೆ, ೨೦೦೯ ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾನ್ ನಿರ್‍ಮಿಲ್ಲೆಂ ‘ಕಾಜಾರ್’.
ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಜೆನೆಲಿಯಾ ಡಿಸೊಜಾ, ಫ್ರಿಡಾ ಪಿಂಟೊ ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚಿಂ, ಬೊಲಿಹುಡಾಂತ್ ಪರ್‍ಜಳ್ಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಿ ತಾರಾಂ.

ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೊಲ್ಲಾ, ಮೇಬಲ್ ಕೆಂಟ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಮತ್, ಅರ್‍ಥರ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಸಾಯ್ಮನ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಚಾರ್‍ಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಎಡ್ವರ್ರ್‍ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಒಝಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ವಿನ್ನಿ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ.

ನಾಟಕ್:
ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಆಸಾ. ಮುಂಬಯ್ ವಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನಾಟಕ್ ಕಲಾ ಜಿವಿ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. ಚಾಫ್ರಾ, ಬಾಮ್ಸ್, ಪಿಂತಾಮ್ ದೆರೇಬಯ್ಲ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಸೊಜಾ, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್‍ಮನ್ನೂರ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್‍ಬೆಲಾ ನಾಟಕಾನ್ ೬೦ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ದಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರಾಚ್ಯಾ ನಿರ್‍ದೇಸಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಚೊ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗಡ್ ಭರ್‍ವಸೊ ಉಬ್ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.
*****

ಪಾತ್ಕಾಂಲೊಜಿ

ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಸಾರಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಮಾರೆಕಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾವರ್‍ವಿಂ ಮುಕಾರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್, ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ಫಯರ್ ಬ್ರಿಗೆಡಾವರ್‍ವಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಉಜೊ, ಲುಸಿಫೆರಾಚಿಂ ಶಿಂಗಾಂ, ಉಜ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅತ್ಮೆ, ರಡ್ಣೆಂ, ವಿಳಾಪ್, ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲೊಣಿ… ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಬರ್‍ಯಾ ಕರ್‍ನ್ಯಾಂ ವರ್‍ವಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಫಾಯ್ದೊ, ಸಾಂತ್ ಸಾಂತಿಣೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ನಿರ್‍ಮಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ವಾತಾವರಣ್, ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜ್ಞಾನ್ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ಆನಿ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವೈಟ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್‍ನ್ ಸರ್‍ಗಾಕ್‌ಚ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾ ವೆಳಾರ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್‍ತಾ. ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಬಿರ್‍ಮತ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಾಂಣಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್. ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಶೆಂ ನಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ರಡ್ಯೆತ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಸುಗಮ್ ಕರ್‍ಯೆತ್.

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಆಮಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮಾಗಿರ್ ಹೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್‌ಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ. ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ತರ್ ‘ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ’ ಬುಕಾಂತ್ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕರ್‍ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತಾಂತುಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂಚ್. ಖಡಕ್ ವಾ ಸ್ಟ್ರೊಂಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊದುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಪ್ ಮಾಗಿರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಮಿ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚನಾಂವ್. ಹಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ದುಸ್ರಿಂ ಕರ್‍ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್‍ತಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಆದುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಟಾರ್‍ಗೆಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಹರ್‌ಎಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಥೊಡೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡೆ ತಿನಾಂಕ್, ಥೊಡೆ ಪಾಂಚಾಕ್, ಥೊಡೆ ಧಾ-ಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಿಸಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದೊಗಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕಡೆ ವಚೊನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ವಾಂಟುನ್‌ಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ತಾಂ ವಾಡ್ತಾಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಬದ್ಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ’ದೆವಾಕಡೆ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಕುಮ್ಸಾರ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ದೇವ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಲಿಸ್ಟ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಭೊಗ್ಶಿನಾಂಗೀ?’ ಅಸಲೆಂ ಲೊಜಿಕ್ ಮತಿಕ್ ಂiತಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವರ್‍ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಬಾದಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೆಂ… ಅಶೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆ, ವಳ್ವಳೆ, ಕಳ್ವಳೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ, ಕಶ್ಟ್, ಮೊರ್‍ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಶ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ಫಿರ್‍ಗಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಪುಚಿನಾಂಕಡೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತಾಂಕಡೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್, ರೆತಿರೆ ವೆಳಾರ್ ಅಶೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಲೊಂ.

ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ. ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನಿಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ. ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇನಾಂತ್ ತರ್ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ… ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದಾಡ್ಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ದುಸ್ರಿಂ ಕಶೆಂ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್? ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಚೀಟ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಏಕ್ ಪಾತ್ಕಿ’ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಸ್ಪಲೊಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಂ ಪಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಲಾಯ್ನ್ ಪಳೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್… ಮಿರ್‍ಸಾಂಗ್ ಏಕ್ ಕೆ.ಜಿ., ಸಾಕರ್ ಅರ್‍ದಿ… ಹಾಂವೆಂ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಪಾತ್ಕ್ಯಾ, ತುಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಯ್. ಆತಾಂ ವಚ್… ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೆಕ್ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ಕುಡ್ಸುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ. ತೆಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೊದುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಹೆ ಪೂರಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಉಪಾದ್ರ್. ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಸಾಮಾನಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದೀವ್ನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡಿನಾಂಯ್ ತರ್… ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಘರಾ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊಂ.

ಆನಿ‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೆಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕುಡ್ಸುನ್ ಆನಿ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಚೀಟ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ಸೆರ್‍ಸುನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಚೀಟ್ ದವರ್‍ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಚೀಟ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಚಿಂತಾಸ್ತಲೊ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ಚೆಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕರ್‍ಮಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಕೊಣೀ ಪುಣೀ ಚೀಟ್ ವಾಚುನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ತುಕಾ? ಚಲ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್. ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್, ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್‌ಯೀ ಸೆರ್‍ಸುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ. ವಚ್ ತ್ಯಾ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ… ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದುಸ್ರೊ, ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ತೊಂಡ್‌ಭರ್ ಖಾಡಾಚೊ… ಆತಾಂಚೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಖಾಡಾಚೊ.

ಎಕೇಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕೇಕ್ ಥರಾಚೆ. ಉಡಾಸ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ತಾ ತರ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ತೆಂ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ. ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ತರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಹಾಂವ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ – ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ತೊ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರೆಚ್ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಚೀಟ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ತಾ ಗೊತ್ತುನಾ. ಪುಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ನ್ಹಯ್, ಮೇನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಉದಾಹರಣಾಕ್ – ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ – ಅಶೆಂ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಹರ್‌ಎಕಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಂದಾ ಉಪ (ಸಬ್) ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಆಪ್ಶಿಂಚ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಹಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಉಡಾಸ್ ಧರ್‍ಚಿ ನವಿ ರೀತ್… ಹೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಭೆದಾಂಚೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ‘ಡೊಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಲೊಜಿ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ಯೆತ್.

ತರ್‍ನಾಟೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಶಯ್ಲೆಥಂಯ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಖುಬಾಳೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಜೆ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಇತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರೀತ್, ಉಲೊಣ್ಯಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್, ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸುಡಾಳಾಯ್, ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಗಂಬೀರತಾ, ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ವಿಬಿನ್ನತಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತುಂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್. ಹೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಗೀ ವಿಮರ್‍ಶಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿತಾಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುವೆಂ ಪರ್‍ತುನ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಛಾನ್ಸ್ ಚಡ್. ದೆಕುನ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ. ಚುಕೊನ್ ತರೀ ತುಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಧಮ್ಕಿ? ವಾ ತೊ ಹಕೀಗತ್ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಧಯ್ರ್ ದೀಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ನಾ. ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ, ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. ಅರ್‍ದಿ ರಾತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ನೀದ್ ಯೆತಾನಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್  ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮಸ್ತು ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಉಜೊ, ಅತ್ಮೆ ಸಗ್ಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ. ತರ್‍ನಾಟೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಈಸ್ಟ್‌ಮನ್ ಕಲರಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಸ್ಕೊಪಾಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂ’ದಿಂ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ ಆತಾಂ ತ್ರೀ ಡಿ, ೧೬ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರೈಕ್ – ಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹರ್‌ಎಕಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್, ಸಯ್ತಾನಾಕ್, ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಜ್ಹೂಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಡ್ನ್, ಥೊಡಿಂ ಕುಡ್ಸುನ್, ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್ ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಪೂರಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುನ್, ಪಾರ್‍ಲರಾಕ್ ಯೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ವಯ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಯ್ಲಿ. ಅಳೆ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ… ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಪರ್‍ಯಾರ್‌ಯೀ ದಿಲೊ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

ಹೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಯೀ ದಾಕ್ತೆರಾಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್. ಎಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಆನಿ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಚ್ತಾಯ್.’ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಹಿ ಶೆಳಿಚಿ ಪಿಡಾ.’ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಸದಾಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ.’ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.’ ಕೊಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ? ತರೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಧಯ್ರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ರಾತಿಂ ಲುಸಿಫೆರ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲುಸಿಫೆರಾಲಾಗಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಚಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್. ಹಾಂವ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ‘ಲುಸಿಫೆರಾ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಜೆಸರ್‍ಶಿಂ ಯೇನಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್‍ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಲ್ಯಾಂತ್.’ ತೊ ತಕ್ಷಣ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಪ್ ಧಾಡ್ತಾ. ‘ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಯ್ಟಿಂಗ್ ಫೊರ್ ಯು… ಇನ್‌ಕೇಜ್ ತುಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾಂಚ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್?’ ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಸಗ್ಳಿ ಕತಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ತುಜ್ಯಾ.

ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೆತಾ ತರ್ ತುಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲಿ. ತುಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬರವ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸಲಹಾ ದಿತೊಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್‍ವಿಂ ಆನಿಕಿ ಸುಲಬಾಯೆಚೆ ಪರ್‍ಯಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಟಾಯ್ಟ್ ಕರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫೋಲ್ಡರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹರ್ ನವಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಇಮೆಯ್ಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಧಾಡ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಬರೊ ಪರ್‍ಯಾರ್. ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಚಿಟಿಬರಿಚ್, ಪುಣ್ ಆದುನಿಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಫಾದರ್ ಹೆಂ ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಇಗರ್‍ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಇಮೇಯ್ಲಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾಗೀ?

ತೆಂ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಗರ್‍ಜೆಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಯೆತಾಲಿ. ‘ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಲ್ಯಾಂತ್.’ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ – ಹಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಚಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ? ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಾಂ – ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಕಾಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಬದಲ್ತಾತ್. ದೆವಾಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ಸಿತಲೊ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಹಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್, ಇಮೇಯ್ಲ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಕಶೆಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೆಂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಸಾ.  ಚಾಟ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂಯ್ ಚಿಂತಾಂ – ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ಹಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಅಸ್ಲಿಚ್ ವಾಟ್ ಸೊದ್ಚಿ.

ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾತಾಂ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಹಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಭೊಗ್ಸನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಿತ್ ತರ್? ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಸೇಫ್ಟಿಖಾತಿರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ವಚೊನ್‌ಯೀ ರಿಯಲ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾಂ. ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ಲಾಂ. ದೆವಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್‍ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಬರಿ ಅದಿಕೃತ್ ಕರ್. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫರ್‍ಫೆಕ್ಟ್.
*****

ತೆಂ

ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊಂ ತಿತ್ಲೊಂಚ್. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಏಕ್‌ಪಂಥಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆಂ. ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯೆಂಗಾಯ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾಗಾಯ್? ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತಾಚಿ ತಿ ಚಾಳ್ ತಿಚ್ ಪರ್ನಿ-ಬದ್ಕಾಚಿ. ತಾಚಿ ಸಾಡಿ ತಿಚ್ ಆದ್ಲಿ-ಫುಲಾಂಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಲಂವ್, ದಿವಾಳೆಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಸಾಮ್ಕೊ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ವೆತಾ ಖಂಯ್‌ಗಾಯ್?
ಪೆಂಕಾಡ್ ಹಾಲಯಿತ್ ಆನಿ ವದನ್ ದಲಯಿತ್.

ಮ್ಹಜಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂಯ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಹಿಂಗಾತಿಂಗಾ ಪಳೆತ್ತ್, ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯಿತ್, ದೊಗಾಂ, ತೆಗಾಂ, ಚವ್ಗಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಸಮೊರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕದಮಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ? ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿತ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಡಿ ಸಾರ್ಕಿ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆ, ಬಾಯೆ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್.

ಹಿ ಚೈನಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಡಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಫರಾ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ನಿಸಾರ್‍ತಾ, ಜಶೆಂ ರೆಸ್ಮಾಚೊ ಶೊಲ್.

ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್ ಕಾಂಯ್ ಆಥ್ವೆಂ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ತಕಿಂಚ್.

ತಾಣೆಂ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ಖುಲಾಶಾ ಕೆಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್‌ಚ್ ಹೆಂ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಬಗ್ಲೆನ್ ವೊಡಾಪಾಂವ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ದುಕಾನ್.

ಘೆಂವ್ ನಾ ಘೆಂವ್, ಖಾಂವ್ ನಾ ಖಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.
ತೆಂ ಆನಿತಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಏಕ್-ದೋನ್-ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದುಕಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾನಾಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಫುಟಿಂ ಅಂತರಾಂತ್ ವೊರ್ವಿಚಿ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ತುಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಲನ್-ವಲನಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಜಮಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚಿ ಕಿತ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಲಜೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ.

ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿನಾ. ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚಿಂ ಆರ್ಕಾಂಚ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾಗಾಯ್?

ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂನಿ ಸೊಂಸ್ಯಾಚಿ ಚರಾಬ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾಗಾಯ್?
ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊರಿಯಾಂನಿ ಆಸ್ವೆಲಾಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣ್ ಮಿಸ್ಳಾಲಾಂಗಾಯ್?
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಘೆತ್ಲೆಂಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ.
ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಳಿಗಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ರಾಘವನಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪನಾಯರಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರಾ ದುಕಾನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾ, ತೆಂ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ರಿಗ್ತಾಸರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ, ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿ ಆಸಾಗಾಯ್? ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್, ಭಿತರ್ ಯೆ ಪಳೆ ಬಾಯೆ. ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ. ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್‌ನಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯೊ. ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಜಡಾಯ್ ವಾಡಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯೊ.
ತಾಕಾ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಾಜೊಕ್ತಿ ಸಾಡಿ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಏಕ್‌ಯಿ ಮನಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ.

ತಾಣೆಂ ಸಾಡಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಚಿಡ್ಡಿಲೆಂ, ಮುಡ್ಡಿಲೆಂ, ಕುಡಿಚೆರ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಕುಡಿಭೊಂವಾರಿಂ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ನಾ, ಕಸಲಿಯ್ ಸಾಡಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಚ್ ನಾ.

ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಲಾಕಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ತಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ಹಿ ನವಿ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಬಾಯ್, ಹಿ ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್. ಬಾಯೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದೋನ್ ಗಲ್ಲ್ಯೊ, ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ದುಕಾನಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ರಾಜ್‌ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂನಿ ವೀಜ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಜ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿತ್ ಗೆಲೊಂ.

ತೆಂ ’ಸುಜಾತಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸದನಾ’ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಕೇಶಿಯರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ತಾಚೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಸರ್ವಯ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಏಕ್‌ಥರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ.

ಯೇ… ಯೇ… ವಾಸಂತಿ ಬೇನ್, ಭಿತರ್ ಯೆ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡಿತ್.

ಯೆ, ಯೆ, ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ಕೇಶಿಯರ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆನಿ ಚಾ ಹಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮಾಣಿ.
ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಗತ್ ಜಾಲಾ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ, ಬಾಕಿಚ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ನಾರ್‍ಲ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗಮ್ಲೆಂನಾ.
ತೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ, ಚೈನಾ, ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಂಜಿವರಂ ಆನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವರೇಲಿಚ್ಯೊ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಸಣ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ತಲೊ ಹಾಂವ್.
ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಲಗ್ಭಗ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೆ.
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಕೂಚ್ ಹಾಂವ್ ದುಕಾನಾಚ್ಯಾ ದನಿಯಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ…
ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೋಣ್, ಸರ್?

ತಿಕಾ ಆಖ್ಖೆಂ ಶೆರ್ ವೊಳ್ಕಾತಾ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸರ್ಜನ್ ಡೊ. ಮುರಳಿಧಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಿ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾ ಆನಿ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉದ್ವೆಗಾನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ…
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ, ಸರ್?
ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ? ಕಶಿ ಮ್ಹಜಿ ನಾಗ್ಡಿ ಜಿಣಿ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ದಾಕಯ್ತೊಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಶಾಲಿನಿಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ತಿಚ್ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?
ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ?
ವ್ಹಯ್, ನಾಂವಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗ್ಳಿಂ, ತೆಂಚ್ ಮುಖಮಳ್, ತಿಚ್ ಚಾಲ್, ತೊಚ್ ತಾಳೊ, ಧಾ ದುಕಾನಾಂ ಭೊಂವೊನ್ ಶೆಂಬರ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಿಚ್ ಸವಯ್. ಹೊ ದೇವ್ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಎಕಾಚ್ ಸುರ್ಪಾಯೆಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಚ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಸವಾಲಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ ಜಮೊ ಜಾಲಿ.
*****

ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್

ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಸಾಲಾಂನಿ
ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್
ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್ ಭಾವಾ
ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಟ್
ಏಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾವನಾ
ಕುಂಡೊ, ತೂಸ್, ಸಾರೆಂ, ಬೂಸಾ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬ್ರಾ ಶಿವಾಯ್
ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಕನಾ ತರೀ ಭಾವಾ ಖೆಟ್
ನಾ ಜಾಗೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಟ್
‘ಹಾಂಗಾ ಬರೊ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್’ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲೊ
ಜಾಣಾಂವ್ ಆಮಿ ಕುಂಡೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಬರೊ
ಕಾಡ್ಯಾ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ
ಧೆಂಕ್ಣೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ದೆಕುನ್ “ಹಾಂಗಾ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್”
ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಉರ್‍ಲೆಂ. ಮಾಗೀರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಅಶೆಂ
ವಿಕಿನಾಶೆಂ ಖಾತಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ದೆಕುನ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ
ದೋನ್‌ಚ್ ಸಬ್ದ್ ಉರ್‍ಲೆ. ಹಾಂಗಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಖಂಯ್
ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್, ಮಾರುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಕುಂಡೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ಲೊ
ಗಾಂವಾರ್ ಜಣಾ ಮೆಜುನ್ ಬಾವೆಸತ್ತರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರ್‍ಗಾವಾಂತ್ ಥೊಡೆ
ಪೆಲ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆ ತೆವಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಥೊಡೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಬಾವೀಸ್
ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಾ ಕುಂಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ! ಕಿತೆಂ ಗೊರ್‍ವಾಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಗಜಾಲ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್ ಉಟ್ತಾ ಗಾಂವಾರ್ ರ್‍ಯಾಲಿ
ಕೊಣಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ತಾತ್
ಕೋಣ್ ಬಾವ್ಡೊ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾ
ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪಡ್ನಾಕಾತ್
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗಾಡ್ವಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ರೆಡ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ಪಾಡೆ
ಚರ್‍ವೊ ಕರ್‍ತಾತ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಚಾಬ್ಲಲೆಂಚ್ ಚಾಬ್ತಾತ್!
ಆಬಾಮುಂಜಿಚೊ ಕಾಸ್ಟೆಲೇಸ್‌ಯಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಜಗ್ತಾತ್
ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್ ಕುಂಡೊ ಖಾತಾತ್
ಧೆಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘಾಣ್ ಘಾಲ್ತಾತ್
ರೊಮಿ ಕಾಳಾರ್ ಮಿರಿಂ ದಿವುನ್
ಸೊನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ
ಕುಂಡೊ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಘೆತಾಂವ್
ಮಾಗೀರ್ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
‘ಅರಿಪುರ ಮಾರ್‍ತಾಂಡ… ಅಂತೆಂಬರ ಗಂಡ’ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
*****

ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ

ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕಥಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. ರಾಮಾಯಣಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹನುಮಾನಾಚೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾವಿಕ್ ಸಿಂದ್‌ಬಾದಾಚೆ, ಮಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಾಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಕಲಿಯುಗಾಂತ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ… ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಅಸಲ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೆ, ಉಮೆದ್, ಬೊಳೆಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿವೆ ಆಸಾತ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ:
ಯಾನೆ ಕ್ಲೋಡಿ ಉರುಫ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಸ್ ಕ್ಲೋಡ್. ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ತೆಂಯಿ ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ ತಸಲೆ. ತೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಉಗ್ಡಾಸ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಜುನ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಿವಿತಾಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ದುಕಯ್ತಾಯ್, ಧೊಸ್ತಾತ್, ಪಿಗ್ಳಾಯ್ತಾತ್, ಭುಲಯ್ತಾತ್.

ಕರಾವಳೆಥಾವ್ನ್ ಕುದುರೆಮುಖ್, ನಾರಾವಿ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ವೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ದಿಶೆನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಬಜಗೋಳಿ. ನೆಲ್ಲಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆ ಮಾರ್‍ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜೀಪಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ. ರಾನ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ, ಮಾಳಾ, ಕಡಾರಿ, ಚೌಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಳ್ಳ್ಯೊ. ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಪ್ರಕೃತೆರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್. ಅಂಬಿದ ಗುಂಡಿ, ಪುಣಾರಾ ಗುಂಡಿ, ಬಾರಾ ಗುಂಡಿ ತಸಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ತಳಿಂ, ವ್ಹಾಳ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ.
ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಜಯ್ನಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡ್. ಜಯ್ನಾಂಪಯ್ಕಿ ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಂಚೆಂ ’ಮಠದ ಮನೆ’ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆಂ ’ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್’ ಘರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ತರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಲೆನ್ಸಿ, ಶಾಬ್ಬಾ, ವಿಂಚಾ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು, ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿಂ ಘರಾಂ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಆಮ್ಚೊಚ್. ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್. ರಾನ್ ವಾಟೆನ್, ಬಜಗೋಳಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಭುತಿ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆಕ್, ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಾಲೆಟ್, ಪುಲ್ಲು, ಹೆಲೆನ್, ಎಲ್ಲು, ಅನಿತಾ, ಬೇಬಿ ತಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ರುಕಾಕ್ ಚಡೊನ್ ನಾನಿಲಾಚಿ ಫುಲಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ, ಚಾಂಪೆರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ವಾಂದೊರ್, ಸರೊಪ್, ಪೆರ್‍ಮಾರಿ, ಕೊಲೆ, ಕಾಟಿ, ಯೆವಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಶೆಳೆಂ ಶಿತ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಘಟ್‌ಮುಟಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ ಪೊಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ದೊಗ್ಲಾಸ್ ಚಡ್ಡಿ, ಸಾಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ನೀಟ್, ಬಿಕ್ಣಾಂ ದೊಳೆ – ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ವರ್‍ಣನ್.

ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಲೀನಾ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಹೊಚ್. ಲೊರ್‍ಸಾಬ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವೊಕ್ಲಾಂಚೊ. ವ್ಹಾಳಾ ಪಲ್ತೊಡಿ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಗುಡ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ತಾಕಾ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯಿ ಆಮ್ಗೆರ್‌ಚ್ ಕಾಮ್… ತೆಂ ಆಸುಂ… ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್, ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ನವಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯ್ಚಾಂತ್ ತೊ ಅವ್ವಲ್. ಗೀಮ್ ಯೆತಾನಾ ನಂಯ್ಕ್, ವ್ಹಾಳಾಂಕ್ ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಬಿಳಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪುರ್‍ಯೊಲ್, ತಿಗುರ್, ವಾಳಯ್, ಸಾಂಗ್ಟೆರ್, ಪಿರ್‍ತೊಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮಿ ಧರ್‍ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಳಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ತಾಲೊ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಂಗ್ಯಾಚೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಸಯ್ತ್ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್‍ಲೆಕ್‌ಯಿ ಬಿಳಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಗರಿಯೆಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ಮಾಂಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸದಾಂಚೆಂ. ಮಾಣ್ಕೆ, ಸಾರ್‍ಯಾಕೀಡ್, ನಕ್ಕುರ್, ಜರ್‍ಲೆ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿತ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಘರಾಂಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಮಾಸ್ಳಿ!

ಸಾತ್ವೆಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಲಾ-ಬೊಲ್ಲಾ, ಮಯ್ರಾ-ಕೆಂಚಾಕ್ ಕೊಸ್ಚೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮಾಡಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ, ಸೊಪ್ ಹಾಡ್ಚೊ, ಏಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್… ಹಜಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಧಡಂಗ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್.

ತಾಣೆ ಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾರ್‍ವೆ, ಕೆಂಕಾಣ್, ರಾನ್‌ಕೊಂಬೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಿತ್! ನೆಜಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊಂಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‍ತಾನಾ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿಂ ಮಾಜ್ರಾಂ, ಬೊಕುಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಅಲ್‌ಪುಚ್ಚೆ. ಮಾಸ್ ಕರ್ ಮಾಮಿಯೆ. ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಸೂಂಬೆ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಶಿಕಾರೆಚಿ ಬಂದುಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಮಾತ್ರ್. ಫಕತ್ ಎಕಾ ವರ್‍ಸಾ ಭಿತರ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಈಡ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾರ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬೆಟ್ರಿ ಬಾಂದುನ್ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಚ್. ಬಂದುಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಚವ್ಕೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಟಿಕ್-ಢಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಕುರಾ, ಮೋತಿ, ಪೇನಿ, ಸುಣಿಂ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಯಾರ್. ರಾಕ್ಸಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚಿಂ ಸುಣಿಂ. ಶಿಕಾರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂ ತಿತ್ಲಿಂ  ಚಲಾಕ್ ಅಖ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಶಿಕಾರೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ತೀನ್ ಕುಶಿಂನಿ ತೀನ್ ಸುಣಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಶಿಕಾರಿ ಬಂದುಕೆ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಚ್. ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಕ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಪರ್‍ತಿತಾಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಚಿತಾಳ್, ಬಾಕ್ರಾಂ, ಸಾಳ್, ಗಾರ್, ವಾಂದೊರ್ ಲೆಕಾಕ್ ನಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ಮೊಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್‌ಗಿ, ಕುಲೆತಪ್ಪು ಲಾಗೊನ್‌ಗಿ, ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿ ಯೆತಾನಾ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಸುಣಿಂ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಪಿಸಾಯೊ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಂತ್?

ವ್ಹಯ್, ಪಿಸಾಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಸಾತ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಿಸಾಯೊ ದೋನ್‌ಚ್. ಪಯ್ಲಿ ಪಿಸಾಯ್ ಕಂಬಳ ಯಾ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚಿ. ಬಜಗೋಳಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಲವ ಕುಶ’ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ, ಬಾರಾಡಿ, ಮಿಜಾರು ಅಶೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಂಬಳ ದೀಸ್ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪುಣ್‌ಯಿ ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚಿ ದೊರಿ ಧರ್‍ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಚಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾನ್ ನವೆಂಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಬಜಗೋಳಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯೊ ಧಾ ಬಾರಾ ಚಡ್ಣ್ಯೊ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಸವಾರೆಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಜಗೋಳಿ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆಗಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಚಡ್ಣೆರ್ ದೆಂವಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ಸಯ್.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಸಾಹಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ತಾ.

….ಗುಂಡಿಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಬಾರಾಗುಂಡಿ ಚಡ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ. ತ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಯೆಸರ್ಶಿನ್ ಕೋಣ್‌ಚ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಶಿಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್, ವಾಸ್ರಾಂಕ್, ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ತಿ ಗ್ರಾಸಿತಾಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ’ಪುತ್ತಿ’ ವಾಸ್ರುಂ ತಿಕಾ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೆ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಚೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲೊಚ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗಿ ಎಕಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್, ದೀಸ್ ವಾವುರ್‍ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೆ ಪಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ತಡಿರ್ ಬಾಂದನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಆಡ್ ಬಾಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಸರ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಬಂದುಕೆಚೆ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆ! ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲಿ. ಬಾರಾ ಆಳ್ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಾಂಟಿ ಕಾಂಟಿಂನಿ ಧರ್‍ನ್, ಭರ್‍ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಭಾತ್ ಲುಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ವಿಶೇಸ್. ದುಕ್ರಾಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಂಡ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಾತ್ ತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಭಾತ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಗಾದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಖಾಂಬೆ ಪೂರ್‍ನ್ ಆಡಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕೆಂ ಕರ್‍ನ್, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆ ಘೆವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬೆ ಬಡಯಿಲ್ಲೆಚ್ ತೆಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಮಿ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್‍ಗಾಕ್. ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆನಿ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಫಾಂತೆಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ… ಅಶೆಂ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಹಿಂಡಾಂಪಯ್ಕಿ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದುಕ್ರಾಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಕಠಿಣ್. ತ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲಾಂಚೊ ದುಕೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡೆ ಚಾರ್, ಥೊಡೆ ಆಟ್, ಥೊಡೆ ಬಾರಾ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಕ್ಳೆಯಿ ಸೊಡ್ತಾಲೆ. ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ – ತೊ ದುಕೊರ್ ದೆವಾಚೊ, ಭುತಾಚೊ, ತಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫಾರ್ ಲಾಗನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್‍ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಮಾರ್‍ತ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾಕಡೆನ್ ಧಾ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್- ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಹಿಲ್ಡಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್.

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ರಾತಿಚೆಂ ಎಕ್ಸುರೊ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್. ಬಂದುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆರೆ ದೆಗೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ದುಕ್ರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವೊನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊಚ್. ಗುಳೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಚುಕೊನ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ದುಕೊರ್ ರಾಗಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಕೊರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಡ್ಲೊಚ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ. ದುಕೊರ್ ಪರತ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಹಾಂಡೊಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಕುಶಿಕ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ದುಕ್ರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ನ್ ದೆಗೆನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೊ.

ಸಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಗಾದ್ಯಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ದುಕಿನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ ನಿದೊನ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲಿ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪಂಡಿತಾಕ್ ಖಬರ್ ಗೆಲಿ. ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೊ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಡ್ಗೆ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ರೊಸಾಕ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಘರಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ತೇಲ್ ಮಾಲಿಶಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಂದ್ರೆ ವಯ್ಲೊ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

…ಮ್ಹಜೊ ದಾಟ್ಟು ಡೆನಿಸ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಬಾಬಾಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ – ಸ್ಟೇನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾಂವೆಂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಂಪ್ತ್ತಚ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಆಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕಾರ್‍ಕೊಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಘಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ! ಹರ್‍ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಭುಮಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಹಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ಭಾತೆಣ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ರಿವಾಜ್. ತಾಳ್ಣೆಂ ತಾಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಕುಂಡೊ ಭರ್‍ಸುನ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಾಂಕ್ಡಾ ರಾಶಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಯಿಪಿಲಿ (ಗಾತ್ರಾಂತ್ ವಾಗಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಯಾ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ) ಗಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊಚ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಂಕ್ ಪಾರತ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಖಿಣಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಉರ್‍ಡಾಲೊ. ವಾಗಾಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಅಂರ್‍ದುನ್ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಜಾಳ್ ವೋಡ್ನ್ ವಾಗಾಚೆರ್ ಘಾಲೆಂ. ವಾಗ್ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕತಾನಾ ಬಡ್ಗ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಾರ್ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆ. ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘರ್‍ಚಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತಾಲಿಂ? ವಾಗ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಿಂನಿ ರಗತ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚೆಂ ಜೀಪ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಹೊ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.
…ಮ್ಹಜೊ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಹಾಂವ್ ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಜಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ತೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಾಹಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಭಾತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಿಕ್ ಧರ್‍ನ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್? ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್‍ಮರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಗಿಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್? ವರ್‍ಸಾ ವರ್‍ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಜಯ್ತ್ ಗುಂಡು ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಕೆಸರ್‌ಗದ್ದೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಾಕಾಚ್.

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ಲಾಂಬ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ರಾನಾಥಾವ್ನ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಥರಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಬಾಬಾನ್ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜತನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ… ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಫೊರಿನ್‌ಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ನಾಚಾತ್, ತಾಣೆಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ, ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಮಜಾ ದುಸ್ರಿಚ್.

ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಹೆಂ ಸ್ಥಾನ್
ಮೂಳಸ್ತಾನಾ, ದೇವಸ್ತಾನಾ
ಗುರುಸ್ತಾನಾ, ಸ್ತಾನಾಮಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಗಾಯ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಚೊಯ್ತಾಂ
ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಬಿತ್‌ಗೊ ತುಜಿಂ ಸ್ಥನಾಂ!
ವೊವೇ, ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ತಾಲಿಗಿ?
ಯಾ ಉಬಿ ರಾವುನ್ ಮುತ್ತಾಲಿಗಿ ವೊಕಾಲ್ ಬಾಯ್?
ವೊವೇ, ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪಳೆ ಕೆದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಗೊಂಡೆ
ನೊವ್ರೊ ಬಾಬ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ ದೆಕೊಂಕ್ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೆ!
ಹಿಂ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್‌ಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
***
ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್‌ಚ್ ಬಜಗೋಳಿಂತ್ ಕಾಂಬೊಳ್. ಕಾಂಬೊಳಾಕ್ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾಂಬೊಳ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡಾಚಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪೋಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಜಿಕ್ಲೊಚ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್‍ಸಾ, ಪ್ರಥಮ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕಕ್ಕಪದವು ಜಿನರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ, ಹಾಂತ್ರೊಟ್ಟು ಶಾಂತಿರಾಜ ಜಯ್ನಾಂಚೆ ರೆಡೆ ಪಾಟಿ ಪಡ್ಲೆ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಇಮಿಲಾ ಪರ್‍ಬುಚೆ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ವರ್‍ಸಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮುಕಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ ಚರಿತ್ರಾ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಜಾಗೊ ತೀರ್ ತಿರ್‍ಕುಟ್ ಜಾಲೊ. ಜಯ್ತ್ ಕುಟಮ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೆಂ. ಬಾಬ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ಆಮಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಕೊಣೆ? ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ನಿರ್‍ಣಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಜಾಗೊ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಮಿ ಬೊಂಬಯ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿಂಯಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಯಿ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಫಕತ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೇನಿ, ಹೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೆತಚ್ ರಾವ್. ಗದ್ಗದಿಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲೊಂನಾ!

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ಳೊಂ. ಚಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್‌ಚ್ ದಂದೊ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಪಂದ್ರಾ, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್‍ಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ, ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಶೆ, ಘರ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಪೂಣ್… ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಉದ್ವೇಗಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ’ಧುತ್ತ್’ ಕರ್‍ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ. ಶಿರಾ ಶಿರಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೊ ಚರ್‍ಲೊ. ಉದ್ವೇಗ್, ಉನ್ಮಾದ್ ದೀಸ್ ವೆತಾ ವೆತಾ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಲೆ. ಹೆ ಪಯ್ಶೆ, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಕಿಚಡ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್‌ಪಣ್… ಥುಕ್ಕ್… ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಭಿತರ್ ಚಿರ್‍ಮುಟ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ…  ವ್ಹಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್! ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್!

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬಜಗೋಳಿ ವೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ವಾಟ್. ಬಜಗೋಳಿ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಪೇಂಟ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಘಳಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ತರ್‌ಯಿ ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಬೊ ರಾವೊನ್‌ಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾತಿಯೆಚೊ ಮಾರೊಗ್ ವಚೊನ್ ಡಾಮರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಸ್ಸ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ದಿಗಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ದುಬಾವೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಮೂ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಮಾರ್ ಕಾಂಟೆ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿ ಗುಡಾ ಅಂಗಡ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ರುಕ್ಕಯ್ಯಾ ಆಚಾರಿಚೆಂ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ ಕರ್‍ಚೆ ಕೊಡ್ಕೆಂ? ಚಂದುಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಗಡಂಗ್ ದಿಸಾನಾಮೂ? ಶಿರಿಧರಾಚೆಂ ಸುರೆಚೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣ್ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲಾಂ? ಅರೇ… ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಫಕತ್ ರೂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೆಂ ರಾನ್‌ಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಗುಡೆಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್‌ಮೂ? ಪೂಣ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆಚ್ ಪಾಚ್ವೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ತೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ದೃಶ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಟೆರೆಸಾಚಿ ಘರಾಂ, ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಟಿ.ವಿ. ಎಂಟೆನಾಂ. ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯಿ ಉದೆಲಾಂ. ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚಿ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಗೊರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಖಂಚೆ ಕುಶಿನ್? ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವಿ ನದ್ರೆನ್ ದೆಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮ್ಹಾಕಾ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಪೊರ್‍ಬುಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚಾಜೆ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆತಾಂ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತುವೆಂ ಥಂಯ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಆಸಾ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚಿ ತುಕಾ ವಳಕ್ ಆಸಾ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಕೋಣ್ ಚೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಚೊ ಪೂತ್? ಹಾಂ, ಅಳೆ ವೊ ಥಂಯ್ ಬಾರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್. ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂವ್ಟಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ. ಭೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್‌ಯಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ. ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್.

ಕಾಂವ್ಟಾರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ತುಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬು ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಚರ್ ನಾ. ಅಳೆ ತ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾ ರಾನಾಂತ್ ಗುಡ್ಸುಲ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾವ್ತಾ. ಹಾಂ… ತುಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಸೂರಣ್ಣಾಕ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಗಿದಾಪರಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಸೂರಣ್ಣಾ ಆತಾಂ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟ್ಲೆ. ಉದಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ವಿಸ್ಕಿ ನಾಂವಾಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ರಾಯ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ಸೂರಣ್ಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ, ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊನ್, ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ರಾನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸವಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ದುಕ್ತಾಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಹ್ಯಾ ರಾನಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಭುತಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೂರಣ್ಣಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಂಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನ್. ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್ ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅವಾಜ್. ಚಿಕ್ಕೆ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್. ಸೂರಣ್ಣಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಅಳೆ, ಥಂಯ್ ಚಿಮ್ಣೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚೆಂ ಘರ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ. ತಾಣೆಂ ದಾಂತ್ ಖಿರ್‍ಲಿಲೆ ಆನಿ ಮಾತೆ ಖೊರ್‍ಪಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿಶಾರೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಿಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ನೋಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ದೋನ್ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕಿತ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾತಾನಾ ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೆಟೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಚ್ ಹಾಂವ್ ರುಕಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಕೋಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್? ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್. ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಆಕೃತ್ಯೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ.
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳೊ.
ಹಾಂವ್, ಸ್ಟೇನಿ. ಇಮಿಲಾಮಾಚೊ ಪೂತ್. ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೇನಿ? ಯೆ… ಯೆ ಭಿತರ್. ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊ. ವಣದಿಚೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮುಕಾಮಳಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಫಕತ್ ಮಾವ್ನ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ. ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಏಕ್ ಲುಂಗಿ. ಶಿರ್‍ಪುಟೊ ಜೀವ್. ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗಾಲ್, ದೊಳೆ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಗುಮ್ಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಧಡಂಗ್ ಜೀವ್? ಜಡಾಯೆಚೆ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚೆ ತೆ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಬಾವ್ಳೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕುಂದ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ ಪಾಂಯ್ ಕುಂಟೊನ್ ಚಲ್ತಾತ್‌ಮೂ? ವಾಗಾಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊರಿಯೊ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್! ಭುತಾಚೊ (?) ದುಕೊರ್, ಶಿಸರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಆಜ್ ಬಾಗ್ವಾಲಾಂಮೂ!? ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಗಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ಫುಮಾರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ಲೆಂ.

ಸ್ಟೇ…ಸ್ಟೇನಿ… ಹಾಂ… ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ! ಆಕ್ರೇಕ್ ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್! ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ! ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ.
ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್?

ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಖಂಯ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ? ದೊಳೆ ಪುಸಿತ್ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ.
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ?

ಉಫ್… ತಿ ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಕತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲವ್ಯಾಂ. ಘುಡಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿತ್ ಆಸಾ. ಘಡಿಯೆನ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಕೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಉಟ್ಲೊಚ್.
ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಪೂರಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಚಾಕೊಂಕ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಯಾ ಚಟ್ನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.
ಪೂಣ್ ತೊ ಆಯ್ಕಾತಾ ಖಂಯ್? ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಚೊ ಹುರುಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಚ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣಾಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಲೊ.

ಪರತ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಿಸ್ಟ್‌ವೋಚ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ವೋಚ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಹಿ ಬೋತ್ಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ! ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತುಜಿಂ ಪದಾಂ ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಉದ್ವೇಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊನಾ. ಫಕತ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್, ನಿರ್ಜೀವ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತೊ ಕಾಳ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂರಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಲಾಂ!
ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಎಕಾ ದಿಸವ್ಣೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ.
ದೋನ್‌ಯಿ ಗ್ಲಾಸಾಂಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ವೊತುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ತುಂ ಸಾಂಗ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಖಬಾರ್. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ
ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ! ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಎಕೆಕ್ ಫಾತೊರ್, ಮೂಟ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಸಮೇತ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ! ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್, ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲೊಚ್ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ಪಳೆ, ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಆತಾಂ ಅವಯ್ ಬಾಪುಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಗೊ ಪಣ್ಗಿಲ್. ನಾ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್, ನಾ ತೋಟ್, ನಾ ರೆಡೆ ಗಾಯ್ರಾಂ, ನಾ ಶಿಕಾರಿ. ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊಯಿ ಪಣ್ಗಿಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಲಾ. ಪೂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂ ಚಲಯ್ತಾತ್. ವಿಂಚಾ, ಶಬ್ಬಾ, ಲೆನ್ಸಿ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು… ನಾ… ತೆ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಂತ್. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತುಜೆ ಪರಿಂಚ್. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಚಾಂಪೆರಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ನಾನಿಲಾಂ, ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಹುಕ್ರ್ರಟ್ಟೆ ನಿರ್‍ನಾಮ್ ಜಾಲಾಂ ಸ್ಟೇನಿ. ಬೊಲ್ತೊಚ್ ಗಾಂವ್ ಉದೆಲಾ. ಭರ್‍ಪೂರ್ ಗಡಂಗಾ, ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆ ಖೆಳ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಲೋಕ್ ಆಳ್ಶಿ ಜಾಲಾ. ಬೆವ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ದುಕೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ.

ಪೂಣ್ ಸ್ಟೇನಿ, ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ಪಳೆ! ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಆದ್ಲೊಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ. ಹೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ರುಜ್ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಮ್ಹಜೆ ನಶಿಬ್. ತುಂ ಹಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿ ವರ್ಸಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ವಾರೆಂ ಹಿಶಿನ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಚೆ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊಂ. ಖೂಬ್ ಘೊಳ್ತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಪಡ್ಲೊಂ. ಪಾಟ್ಲೆ ರೆಡೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೆ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ವಕ್ತಾಂ ಕೆಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ಸಾರ್‍ಕೆ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘಾಯ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಖೊರೆಂ ಧರ್‍ನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಪಾಂಗ್ ಜಾಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪರತ್ ಸುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ತುಂ ತುಜೆ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾಯ್!

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್! ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ಆವಸ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ದೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಮಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಲೊಂ! ಹಾಂ! ಪಿಸೊ ಜಾತಾಲೊಂ! ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ?  ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ್‍ತಿ, ಕಪಟಿ, ಮೊಸ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲೊಂದಿತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಾನಾ. ಹಾಂಗಾ ರೂಕ್, ರಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆದ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆಸಾ. ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಖುಶ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ದೋಗ್ ಪೆಟೆ ಆಸಾತ್. ಕುರಾ ಆನಿ ಮೋತಿ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್‌ಚೆಂಚ್ ಭಿಂ ತೆ!

ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್ ತರ್?

ದೇವ್ ಆಸಾ. ಕಾಟಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಪೊಸುನ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪೆಟೆ ಹಳ್ತಾಚೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಸೊಂಸೆ, ಚಿತಾಳ್, ಪಾರ್‍ವೆ ಧರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ತುಜಿ ಗಜಾಲ್…

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಪದಾಂಯಿ ಮ್ಹಳಿಂ. ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೇವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ ವೋರ್ ಮದ್ಯಾನೆಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ನಿದ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಫುಡ್ಲೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆಂತ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಳ್ಳೆಕ್  ಹಳ್ಳಿಚ್ ಭೊಂವ್ಲೊಂ. ನಂಯ್, ವಾಳ್, ಅಂಬಿದಗುಂಡಿ, ಬಾರಾಗುಂಡಿ, ಸಗ್ಳೆಂ ರಾನ್ ಭೊಂವ್ಲೊ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್‌ಯಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವರ್‍ಣಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು, ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಜಾಗೆ ವಿಕ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳಿ…

ತೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಡೊಂಜಿ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಭಾಜುನ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಡಿ ಕರ್‍ನ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಘಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
ಅರೇ ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್? ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಬರೆಂ. ತುಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ತುಕಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಪೂಣ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊನಾಂಯ್. ವ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಕುಂಬು ಜಾತಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಹ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಕಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಯ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ! ತುಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಜಾಯ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಂ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಘರ್. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾನ್, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ನಂಯ್, ವ್ಹಾಳ್, ಗುಂಡಿಯೊ! ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆಡೆ, ಗಾಯ್ರಾಂ, ವಾಸ್ರಾಂ, ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಯೊ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೆತಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಕರಯ್ತಲೊಂ. ಪರತ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಜಾತಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಯೆತಲಿ, ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಸುಂಕ್ ಆಸಾ. ವೊರಾಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ!.
ಹಾಂ! ಹೆಂ ಸತ್‌ಗಿ? ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂ!

ಸರ್ವ್ ತುಜೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಪರತ್ ಆದ್ಲೆಂ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಚ್ ಜಾತಲಿ.
ಖಂಡಿತ್ ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲಿಂ. ಬೊಂಬಯ್‌ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಕ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಒಪ್ರೆಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್‍ನ್ ತೊ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಸವೆಂ ತೊ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಖೂಬ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.
ವ್ಹಯ್! ಪರತ್ ದುಸ್ರೊ ಅವಸ್ವರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ನವಿ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಸುರು ಜಾಲಿ…
*****

ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಲ್ಯೊ

ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋರ್ ಎಕಾ ಭಾಷಣ್‌ಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ. ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಪಾಠಿ. ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆಮಿ ತಾಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಲಾಗಿಂ ಖಂಚಿ ಸಂಗತ್ ವ ವಸ್ತ್, ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ಟಾರ್ಚ್, ಸ್ಟೀರಿಯೊ, ಪಂಪ್, ವಿಸಿ‌ಆರ್, ವಾಚ್, ಘಡಿಯಾಳ್, ಸ್ಟವ್ – ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಖಾತಿರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತು ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾಲೊ ತರೀ, ಪಾಟಿಂ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಳನಾತ್ಲೆಂ.

ಭಾಷಣಾಂತ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಯ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರಿಜೆ  ಮಣ್ ನಿರಂತರಿ ಪರತ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಂವೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ನೈಂ ತರೀ ಹಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ ಪುಣಿ ಖಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲೊ. ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಆಮ್ಗೆರ್ ಮುನ್ನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕುರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್‍ಲಿ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಚಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಜೊ ಶೆಜಾರಿ. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಚಾಬ್ಕೊರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸರೊಪ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಪರಿಂ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನಿಂಚ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಧರ್‍ಚೊ ತಸಲೊ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್. ದಿಸಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ-ಸಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಸರಾಸರಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಶಾಥಿವಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ಶೆವ್ಟೆ, ಕಾನೆ, ಶೆತ್ಕಾಂ, ಬುಯಾರಿ, ಕಾಳಿಂದ್ರ್, ಕೊಂತಿ, ಖರ್ಸಾಂಡಿ, ಲೆಪೊ -ಅಶೆಂ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಥಾರಿಟಿ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸುಮಾರ್ ಬಾವೆಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಚಾರ್ಲಿಯಾಮ್, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಖೈಂ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವೆಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಲಿ.

ಹೊ ಭಾರಿ ಬರೆಂ… ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಹೆ ಹೆ ಹೆ ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಚಾರ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅನಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್‍ಚಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಪುಗಾರ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ತೊಂದೊ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಪುಗ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆನ್ಬಿಗ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಳೆ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ, ಪಯ್ಲೆಂ, ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ, ಚಾರ್ಲಿನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ ಆಮಿ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ದಾಂತಾಂನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜೆ.

ನಂಯ್ಚೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವಿಧಾನಾಂನಿ ಧರ್‍ಯೆತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಆಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಖೊಂಚುನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ, ಚವ್ತೆಂ ಜಾಳಾನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ.

ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅಂಕಲ್? ವಿಜ್ಞಾನಿಚೆಂ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ತುಕಾ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತಡಿಕ್ ಯಾ ಚಾರ್ಲಿಚೆಂ ಡೆಮೊನ್‌ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ನಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಯೆರೆಂ ಮಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಾಣ್. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಬೊಡ್ಕಾಂ, ಮಾಣ್ಕಾ ಚೊ ಪಾಂಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಲ್ಲಿ, ಇಜ್ಹಿಟ್ ಬೈಟ್? ವಿಚಾರಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ.

ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ರೈಟ್‌ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟುಡ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ.

ಹೆಂ ಯೆರೆಂ ಎಕಾ ಘಟ್ಟ್‌ಶಾ ಲಾಂಬ್ ಸುತಾಕ್ ವ ಬಾರಿಕ್ ನಾರಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುತಾಚಿ ಆನಿಕ್ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ತಡಿರ್ ಝಡಾಕ್ ವ ಖುಂಟಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚಿ. ಕುರ್ಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಯೆರೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಸುತ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಸ್ಚೆ ಕೊಬ್ಲೆಂ (ಧಾಕ್ಟೆಂ ಜಾಳ್) ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಸುತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಚೆಂ. ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಕೊಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ. ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಬ್ಲೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಸ್ಟಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಗುರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್‌ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲಿಚ್. ಪಳೆ, ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್‍ತಾಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಡ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಲೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಏ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಗೇ… ಬೋಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕುರ್ಲೆನ್ ಎಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಬೊಟಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುನ್ನಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ಧೈರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಜಿವಿ ಕುರ್ಲಿ ದಾಂತಾಶಿ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆನ್ ಬೋಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಅನಿ ಆನಿಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್‌ಚ್ ಬೊಬಾಟ್.

ಬಚಾವ್ ಕರಾ ಬಚಾವ್! ಹೆಲ್ಪ್… ಹೆಲ್ಪ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟಿತ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಡಿಸ್ಕೊ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕೂಚುಪುಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚೊ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಆನಿಕ್ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಮೊಡುನ್, ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಂತಾನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚಾಬ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಘಾಲ್ಲೊ ಘಾಸ್ ಮುನ್ನಿಚಾ ನಾಕಾಕ್‌ಚ್!

ಅಯ್ಯೊ ದೆವಾ, ಮೆಲೊಮೂ ಹಾಂವ್ ಮುನ್ನಿ ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾನಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮನೊರಂಆನಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಪಿಟೊ ಕೆಲೊ ಅನಿ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಕುರ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗ್ರಿಪ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ನಿಯೊಸ್ಪ್ರ್ರಿನ್ ಮುಲಾಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಘಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಮುಲಾಮ್ ಸಾರಯ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಧಾಕ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮುನ್ನಿಕ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ – ಅಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಅಸ್ಚಿ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಚಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಸ್ಟೇ ಸರಿ ವ ಬಾರೀಕ್ ರೊಡ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಅಟ್ಟೆ ಮಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅಟ್ಟೆಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಳ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಯೆರೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಅಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಕಡೆ ಸುತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎಕಾ ಸುಂಬಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ನಂಯ್ತ್ ವ ವಾಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುಂಬಾಚ್ಯಾ ಆನಿಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಬುಡಾನಾ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಟ್ಟೆ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಯೆರೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಕುರ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಳಾಕ್ ಪೊತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಡ್ತಾ. ತಿ ಧರ್ಚಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಿಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್, ವಾಳಾಂತ್ ವ ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಳ್ ನಾ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ತ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ಲೈಟ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ (ಕರ್ಲಾಕ್) ದಾಂತ್ರ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮುನ್ನಿಚಿ ಉರ್ಬಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಚಡ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಆನಿ ಟೀಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ರೆಡಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಹಾಸೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂಕ್ ಮುಟ್ಲಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾ-ಮುಟ್ಲಿಂ ದಾದೊಶಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿಕ್ ರಾತಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೊಚ್ ಜೆಂಬಾರ್.

ಅಂಟಿ, ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಪಳೆ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಪುತಾ. ಕಾನೆ, ಸುಂಗ್ಟಾ ಆನಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಧಿ ಹಾಂಡಿ ಪುಣಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅನಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಚಾನೆಲಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುನ್ನಿ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಾತಿಂ ಸಾತ್ ವರಾರ್ ಕುರ್ಲಿ-ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಘರ್ಚಿ ಕುತ್ತರಿ ಆನಿ ದಾಂತ್ರೆ ಆಸ್ಚಿ ಬರೀ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಮಾಸ್ಳಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿಯಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ದೊಣಿರ್ ಚಡೊನ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದಕ್ ಧೊಂಪಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮುನ್ನಿ ಭೂತಕೋಲಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಿಪರಿಂ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸರಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಹೊಯ್, ಹೊಯ್, ಚಲ್ತಾನಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಸವ್ಕಾಸ್ ವಚಾಜೆ. ನಾ ತರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧಾಂವ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕೊಯ್ತಿ ವೊಡಿನಾಯೆ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಯೆತಾ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಸಾತಾಟ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಾನೆ ಕೊರ್ವೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಶೆತ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತರೀ ಎಕ್ಕೀ ಕುರ್ಲಿ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ಲಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ರಾವ್ಲೊ. ರಾವಾ, ರಾವಾ! ಕುರ್ಲಿ! ಕೊಯ್ತಿ ಹಾಡ್! ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಕುರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಹಳ್ವಾಯೆಚೊ ಮಾರ್ ಘಾಲೊ. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಾರ್ಲಿಲಾಗಿಂ ವೆಲಿ. ಪುಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಹಾತಾಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಭಿಯಾನ್ ಹಾಂಡಿ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲಿ. ಕುರ್ಲಿ ಪರ್ತುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಪರತ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಹಾಂಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಕಾಲಿಂದ್ರಾಂ, ಶೆವ್ಟಲ್ಯೊ, ಕೊಂತ್ಯೊ, ಕಾನೆ, ಬಲ್ಚಾಟ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಗಾತ್ರ್ರಾಚಿಂ ಶೆಂಭರ್‌ಭರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ಉಬ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ ವೊಡ್ತಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಲ್ಲಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮುಟ್ಲಿಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮುನ್ನಿನ್ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಅಳೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್! ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ ತೊ.

ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲೆ. ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ. ತಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ವರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಮುನ್ನಿಕ್ ನಂಯ್ಕ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆನಿ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ನವೊಚ್ ತರೀ ತಾಣೆ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಧರ್‍ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡುಣೆ ದೊನ್ಶಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಧಾಕ್ಟಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಚಾಬ್ಲಿಚ್. ಕಿಂಕ್ರಾಟುನ್ ಮುನ್ನಿ ತಡಿಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ಕುರ್ಲೆನ್ ಭಿಯಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕುರ್ಲಿ ಝಡೊನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತರೀ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾರ್‌ಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ದಾಂತಾಂನಿ ದಾಂಗೊ ಚಾಬೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಸೊಡಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹಾಂಡ್ಯೆಕ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಸಾಸ್ಪೊಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಸುಮಾರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರಿಂ ಕರ್‍ನ್ ಧುವ್ನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ದವರ್ಲಿಂ. ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುನ್ನಿ ಪಾಟಿಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಂಗ್ಟಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ವೆತಾನಾ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಚೊ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಕಾಲ್ ತುಜಿ ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಆನಿ ನಾಕ್ ಆತಾಂಯಿ ದುಖ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಮತ್ಲಾಬಿ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮುನ್ನಿಕ್ ’ಟಾಟಾ’ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
****

ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಾ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಚೆ ಥೊಡೆ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಅಶೆ ಆಸಾತ್.
೧. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ದರ್ಯಾ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ನಂಯ್ಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಖಡ್ಪಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ನಮೂನೆ ಆಸಾತ್.
೨. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೊಡ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ಮೊಸ್ರಾನ್ ನೈಂ, ಆಧಾರ್ (ಗ್ರಿಪ್) ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್.
೩. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಅಕಾಂತಾ ವೆಳಿಂ ಸ್ವ ರಾಕೊಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬ್ತಾತ್.
೪. ಮನಿಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್.
೫. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಬರಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಅತಾಂ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಂಗ್ಟಾವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ದೊತೊರ್ ಪದ್ವೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ.

     *****

ಹೆ ರೆಂವೆನ್

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಚ್ಯಾ ಬೊಡಾಂ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಹಾಡಾಂ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಗಾಂವಾಂತ್ ಗುಲಾಬ್ ಫುಲ್ತಾತ್

ಇತ್ಲೇಂಯ್ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾಯಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ಮಾತ್ಯಾ ಶಿರಾಪ್ ಭೆಜ್ಲಾ
ದೆಕುನ್ ಮಿಸ್ತಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಮಸ್
ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಲಾ
ಗಾಂವ್ಚಿ ಆವಯ್ ಆರ್‍ಬಿ ಬಾಳಾಂ
ರುಲಾಂವ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಖಾವಯ್ತಾ
ಭರ್‍ತಾರ್ ತಶೆಂ ಪೊರಾಂ ಚಿಂತಾಂ
ಕಿಸೂಳ್ ಕಾಳೀಜ್ ಕಿಸಯ್ತಾ
ತರ್‍ನೊ ವ್ಹರೆತ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್
ರೆಂವೆಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಉಸ್ಪಿತಾ
ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಲಂವ್ ಉಬತ್ ಕಸೊ
ಮೆಂದು ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಾಣ್ಶಿತಾ
ಕೊಣ್ ಬಾಪಯ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಚಿಂತುನ್
ಸೊರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಸ್ಪಿತಾ
ಗಳ್ಸರಿಚ್ಯೊ ಫೊಡಾಫೊಡಿ
ಚಿಂತುನ್ ವೊಲಿಂತ್ ಉಸ್ತಿತಾ
ಕೊಣಾ ಜಿಬೆರ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್
ಸೊಂಪೆಪಣಾನ್ ಆಮ್ಶೆತಾ
ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಕುಡ್ಕೊ
ಸ್ವಾಸಾವಿಣೆಂ ಖರ್‍ಶೆತಾ

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ದಿತಾಂ ಗಳ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ದಿತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಸದಾಂಚ್ ಕಾಂಟೆ ತೊಪ್ತಾತ್
*****

ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಮಟ್ವಿ ಟಪ್ಪಣಿ:
“ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ನಮೋ ನಮಃ”

ದುಶ್ಟ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡ, ಮಹಿಶಾಸುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುನ್ ‘ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ – ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷೆ’ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಂಗೊಣೆಚ್ಯಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಥಾನಕಾಚ್ಯಾ ‘ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾ ಗಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಈಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ವಾ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆಕ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸವೆಂ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಅದಮ್ಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ತರ್‌ಯಿ ‘ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ’ಚ್ಯಾ ದಶಾವತಾರಾಂನಿ ಹೊ ಇಕ್ರಾವೊ ನಕ್ಕುರಾವತಾರ್ ಕಸೊ ಘುಸ್ಲೊಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ-ಮದ್ದಳೆಚೆಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಅತಿಶಯ್ ನಾ. ಆಸುಂ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಕ್ಕುರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಹಜ್‌ಚ್. ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ – ಹೆಂ ಕಥಾನಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ‘ನಕ್ಕುರ’ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ನರಪ್ರಾಣಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್‌ಯಿ ಅಸಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ತಾತ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ವ್ಹಯ್, ಜರೂರ್ ದವರ್‍ತಾತ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಹಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬೊಗ್ಗುರ ಹಾಕಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಧನಿ, ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪೆಂಕಡ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ನಮ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, “ನಾಂವಾಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಕರ್‍ಮಾಂ ಆಸಾತ್? ನ… ನ… ನಕ್ಕುರ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್.” ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಧನ್ಯಾಚಿ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಗ್ಗುರಾನ್ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ… ಹಾಂ… ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ನರಪ್ರಾಣಿಕ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಅಂತೆಯೇ ವಾಚಕ ಮಹಾಶಯನೇ, ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು ಆಲಿಸುವಂತನಾಗು…

ಮಹಾತ್ಮೆಚೊ ಆರಂಭ್:
ಕಾರ್ತಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆಕೇರ್, ಬೊಂತೆಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಬ್. ಕಾರ್ತಿ ಬೆಳೆಂ ‘ಎಣೆಲ್ದಾಕೆಯ್’ಚೆಂ ಲುಂವಪ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಬಯ್ಲಾಂನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಕೊಸಪ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚೊ ಕಾಳ್. ಹೊ ಕಾಳ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಇಸೇಸ್ ‘ಸಿ‌ಆನಿ’ಚೊ ಕಾಳ್. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರಾಂಚ್ಯಾ ತಣಾಂತ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಗೊಂಕುರು ಮಾಣ್ಕೆ (ಬೆಬೆ) ತಶೆಂಚ್ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೆ-ದೆಂಕ್ಳೆ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಹತ್ತರ್ ಕಾಮಾಕ್ ತೆ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ‘ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್’ಚ್ ಸಯ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಮೇವು’ (ಖಾಣ್) ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಮುಂಡೇವ್ (ಬೊಣೊಂಗ್) ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾಡೊಂಜಿ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚಿ, ಪಟ್ಟೆಕುಚ್ಚಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುಕೆ ಸವೆಂ ರಾಜಾರೋಶಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ‘ಮೇವು’ ಉಡವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೊ ಆಯಿನ್ನ್ ಕಾಳ್…
…ತಶೆಂ  ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವೃತ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಚಾರ್ ತಾಚೆಂ. ‘ಕಾಫಿನಾ ತೋಟಾ’ ಗಿಗಾ ಪರ್‍ಬುಗೆರ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆಂ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸೂಕ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ವಾಂಕ್ಡೊಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಥೊಂಟೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಚೊಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ‘ಚೊಂಟೆ ನಕ್ಕುರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಕೆಲಿ ನಾ…

…ಆಜ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳೆಕ್ ಆಜ್ ವಿಶೇಸ್ ದೀಸ್. ಆಜ್ ವರ್‍ಸಾವಾರ್‌ಚೊ ಜಾತ್ರೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್, ವಿಕುನ್ ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿಜೆ. ಚುಮು ಚುಮು ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖೊರೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಾರ್‍ಯಾ ಮುಟ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಸ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಜೀವ್ ಜೀವ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಚೆ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡ್ಪಾಕ್ ಶಿರ್‍ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿಲೆಂ (ಇಂದಾ ತಾಳಿಯೆಚಿ ಬೊಡಿ) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಲಿ ಗರಿ, ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯೊ ತಂಗಿಸಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಗರಿಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಆಜೂನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ. ಜಾತ್ರ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಜಾ. ಆಜ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಚಾ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರಾರಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾ ಗಾದ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಬಿಳಾಂ, ಮಾಟಿಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದೆಂಕ್ಳೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ನಾ! ಗರಿಯೆಕ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂತಾನಾಕ್ ಯೆಟಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾಲೊ.

“ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ಚೆ. ಖಂಯ್ ಭಂಗ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಾಯ್?” ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ಂತ್ (ಉದ್ಕಾ ಗುಂಡಿ) ಮಾಣ್ಕೆ ಧರ್‍ಚೆಚ್ ಬರೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಮೆರೆ ಕೊನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಿಲಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಕಡಲ ಕೊಂಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಿಲಾನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

“ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಆಸಾಯ್ ನಕ್ಕುರಣ್ಣ? ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂಗಿ?”

“ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟಿನ್? ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂತಾನ್‌ಚ್ ಮುತ್ವೊನ್ ಗೆಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂ, ಸೊಡ್ತೆಕ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಯೇಜೆ ಮಾರಾಯಾ. ದೂದ್ (ಜುಗಾರ್) ಬಾಂದುಂಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಬಾಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಜಾತಿತ್. ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮಯ್ನೆ ತೀನ್ ಜಾಲೆ.”

“ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪಳೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೊ. ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಮಾಸಾಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್. ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ… ಸೊಡ್… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಲ್ ಎಕೇಕ್ ಮುಟ್ಟಿ ಸುರ್ ಮಾರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್.” ಮಾಯಿಲಾ ಮುಸುಮುಸು ಕರ್‍ನ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ದೊಗ್‌ಯಿ ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಚ್ಯಾ ಸುರೆ ಗಡಂಗಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೆ.

ಗಡಂಗಾಂತ್ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಸಾದ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾವಿಶಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗೊಣೆಚೊ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ – ‘ಇಸ್ಣು’ ಮಾಹಾತ್ಮೆ’ವಿಶಿಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಮಾಯಿಲಾನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿವಯಿಲ್ಲಿ ಸುರೆಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಕರ್‍ನ್ ಗರಿ ಆನಿ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ‘ಪರ್ಕಟ್ ಬಾಯಿ’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಮುಕಾರ್ ಉದೆಲೊ.

“ಹೋಯ್ ನಕ್ಕುರ… ಗರಿ ಘಾಲಿವೇ? ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲೆಂಗಿ?”

ನಕ್ಕುರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರಿ ಕಶ್ಟ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಉತ್ರಾಂಚೊ ಫಾರ್ ಕಸೊ ಮಾರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

“ಇಶ್ಶೀ… ತುಂ ಬೂಸ್ ಮಾರಾಯಾ. ತುಂ ಫಕತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಲಾಯೆಕ್. ಶೆಂಡಿಯೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಚಾರ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆಯ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ.

ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

“ಜೂನ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ತರ್‍ನೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್‌ಯಿ ಗರಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ‘ಮೇವು’ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರಿ ಚಾಬಾಜೆಚ್ ಪಳೆ. ಆಸೊಂ… ಆಸೊಂ… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕರ್” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಗಡಂಗಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರತ್ ‘ಪುಸ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

ಆತಾಂಚ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಚೆಂಚುನ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲೊ ಚೊಂಟೊ ಪಾಂಯ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಡೆನ್ ಆಪುಣ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೂಖ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಗಿಳಿತ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಪರತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡೆಶ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಅಸಾ. ಖೊಮ್ಟಾಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಕೊರಪುಲ್ ಅಜ್ಜಿ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ನರಸಿಂಹ್ ಪೈಕುಲ್, ಘುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ನಾಗಣ್ಣ… ಅಶೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡೆಯ್ ಹುಮಿಣ್ಯಾಂ ರುಪಾರ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಉಲಯಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ವಾ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ನಾ. ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್‌ಯಿ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ.

ಸದಾಂಯ್ ತಿಳುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಲ್ಲಂತ್ ಆಜ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಬೆಬೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮನೋ ಪರಿಗತ್ ಖಿಣಾನ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಪಲ್ಲಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ‘ಗಬಕ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ದೋನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಂಗಿಸ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆಂ ಸುತ್) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಗರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಗುಂತ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತೊ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿಂ ತದೇಕತೆನ್ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ದೋನ್-ತೀನ್ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾಂದೆಗೆನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಒಂಟಿ (ಎಕ್ಸುರೆ) ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೆಚಿ ಶಿಮ್ಟಿಯಿ ಹಾಚೆ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲಿ ನಾ. ಫುಡ್ಲೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾ ಸವೆಂ ತಂಗಿಸ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉಡವ್ನ್ ಸುತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪೊಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ನ್ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ರಾಕ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಬಡಯಿತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್, ಭುಕೆನ್, ಮಸ್ತೆನ್ ಗಿಳ್ಚೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ… ಅರೇ ಹಾಂ… ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಕ್ ವಿಕಿಜೆ. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಫೊರಿನ್ ಪೊರ್‍ಬುಲ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಉರಿಯ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಳಾಕ್ ವರಿಜೆ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ‘ದೂದು’ ಬಾಂದಿಜೆ. ಹಾಚೆ ಆದಿಂಯ್ ಸಾತ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯ ದಿಸಾಚ್ ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಬಂಟ’ (ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ) ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಜ್‌ಯಿ ಪಾಡ್ಯಚ್. ಆಜ್‌ಯಿ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ‘ವೊಟ್ಟೆ’ (ಮೆಲ್ಲೊ ವಾ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ) ಕೋರಿಚೆ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಚಾಬಾಜೆ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ-ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ ದೊಳೆಭರ್ ಪಳಯ್ಜೆ…

…ಆತಾಂ ಸುರ್‍ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹಲ್ಕಟ್ ಖಂಚೆ… ಆರ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಮಾರುಂಕ್ ನಾಮೂ?… ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾಂತ್‌ಮೂ?… ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉದಾರೊಚ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನಿರಾಶೆಚೊ ದೀರ್ಘ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಭೇಸ್ ಜಾಲೆಂ… ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಲಾಗನಾ. ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಝಳ್ಕನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಗಿ ಆಲೊಚನ್ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಿಟ್‌ಆವ್ಟಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಫೊರಿನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ.
“ರೊಬಟ ನಾಗೆರೆಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು” ಲಾಗಿಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಿಲೆ.

“ಕಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಮಾಡೊಂಜೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲಾಂ” ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ.
ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಕೀಗತ್ ವಿವರಿಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್‍ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಧರ್‍ಣ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಚ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪರ್‍ಬುನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.

“ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಆಸಾ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಚ್‌ರೇ ನಕ್ಕುರಾ” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ಆತಾಂ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಸ್ಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಚಾ ದೀವ್ನ್, ಪಯ್ಶೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಲೋವ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಘೆ ಹೆ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಪೊರ್‍ಬುಲೆಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆನಿ ಹೆ ಶೆಂಬೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಚಾಕ್… ಹಾಂ… ಪರ್‍ಬು ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಶೀದಾ ಚಲ್.”

ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಅವೆಕ್ತ್ ಭ್ಯೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲೊ. ಪರ್‍ಬುಲ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿಯ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆ ದೆಕ್ಲಾಂ! ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪಾಪಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ! ಕಾಂಯ್ ತರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರೀಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಣ್ಕೊ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾನ್ ಹಾಕಾ ಘಡಿಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಪರತ್ ತಿಣೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕ್ಕಾ ಆನಿ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿವಿಶಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖಬ್ರೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಯ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಕ್ಕುರ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರ್‍ಲಿಪ್ತ್. ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಇತ್ಲಿಚ್ -
“ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚೆ ಗರಿಯೆಕ್ ಚರ್‍ಬೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಯಾ!”

…ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ಬಯ್ಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತತಾನಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಪರತ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಸಮಾದಾನ್ ಜಾತಚ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಫಟಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಸಲೊಗಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಖಣಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಖರ್‍ಚಾಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆ. ದಾಕ್ಶೆನಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಚೊ ನೋಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಧೋ ಕರ್‍ನ್ ವೊತಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘಡ್ಗಡೊ, ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ವೊತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಮಧೆಗಾತ್‌ಯಿ ಹಾಣೆಂ ಉಬೆಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆನಿಲ್ ಅರ್‍ದೆಂಕುರೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುತೂಹಲಾನ್ ನಕ್ಕುರ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಳ್ತಾ ತರ್, ತೀನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಶ್ಹೆರಾಥಾವ್ನ್ ವರ್‍ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚೆರಮ್ಮ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ! ಸಾವಿತ್ರಿ ಟಿಚೆರ್‌ಯಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್, ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ… ಛಿ… ಛಿ… ತೀಳ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾಕ್. ಪೂಣ್ ಶನಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ವಾ ಟಿಚೆರಿನ್ ಹಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಫುಡ್ವೆಂ  ಸಮಾ ಕರಿತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಥೊಡೆ ನೋಟ್ ಚೆಪ್‌ಲ್ಲೆ.

“ನಕ್ಕುರಾ, ತುಂ ಸತೆವಂತ್ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲಿಸೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್‍ವಸೊ… ಹಾಂ…

ತುಜೆ ಗರ್‍ಜೆ ವೆಳಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತೇ ರಾವ್. ದಾಕ್ಷೆನಾಕಾ. ಖಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ.”

ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜಾತ್ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಜೂನ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ಭೆಟೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್‍ಜ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಘುಟ್ ಫೊಡ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ನಾ!

…ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಎಕಾ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಓಹೋ… ಹೋ… ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾ?… ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲಾಯ್!… ಯೆ ಯೆ ಬಸ್… ಘರಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಲೆಕಾವರ್‍ತಿ ನಮ್ರತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ… ಮಾಸ್ಟ್ರೇ, ಹಳ್ಳೆಚೊ ಜಾತ್ರೊ ಪಳೆಯಾ. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಜೊಡಿ ವಸ್ತುರ್ ಘೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಏಕ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.

“ರೀಣ್? ಆನಿ ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ?… ಛೆ… ಖಂಯ್ ತರೀ ಆಸಾವೇ? ರಾವ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆತ್ತಾಂ” ಮಾಸ್ತೆರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ನೋಟ್ ಚೆಪ್ಲೆ ತಾಣೆ.

“ಹಾಂತುಂ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಘೆ ಆನಿ… ಹಾಂ… ಹೆ ಕಾಂಯ್ ರೀಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಕಾತ್. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಮಾಸ್ತೆರಾಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಬ್ಯಾರಿಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ವ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಸಾಯ್ಬ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಾಣ್ಣೊಜಿಚ್ ಸಯ್. ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಹೆರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್.
ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬಿಯೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹಾಣೆ ಫಟಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವಸ್ತುರಾಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ತರ್‍ನಿಂ, ಪರ್‍ನಿಂ, ಕುಸ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪರ್‍ಕಟ್ ನಾಲಾಯ್’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ನೇಜಿ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬ್ಯಾರಿವಿಶಿಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುಕ್ ಏಕ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕಾಪಡ್, ಧುವ್ ಯಮುನಾಕ್ ಏಕ್ ಸೂಡಿದಾರ (ಚೂಡಿದಾರ್) ಆಂಗ್ಲೆಂ ಮೊಲಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ… ಆಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ತ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂಗಾಯ್? ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಪುಣ್ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಪಯ್ಶೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಘೊಳಾಜೆ. ಘೊಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಸಮಾ ನಾ… ಕ್ರಮೇಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುನ್‌ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೂಸು ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಯ್ ಮಯ್ನೆ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಘೊಳ್ತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುಕಡೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ರೀಣ್ ಆಜೂನ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಮುನಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ಗುತ್ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಧನಿ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಅಚಾನಕ್, ಕೂಸು ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಯಮುನಾಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಸಯ್ತಾತ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ? ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರುಂದಿ.”

ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಯಮುನಾಯ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ಘೊಳ್ತಾಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ದೀಸ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೂಸುನ್ ಘೊವಾಕ್ ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ, ಪುರ್‍ಪುರ್‍ಚೆಂ, ಹಿಣ್ಸುಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಪುರ್‍ಪುರೆ, ಹಿಣ್ಸೊಣೆಂ ವಿಶಿಂ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

…ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾತಾವರಣ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೂಸುಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ, ಪುರ್‍ಪುರೆ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ! ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ರಾಗ್, ಶಿಣ್, ಹಿಣ್ಸೊಣ್ಯಾಕ್ ಪೂರ್‍ಣ್ ವಿರಾಮ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ! ಸಂಕರಭಟ್ರುಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರುಕ್ಕುಬಾಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಮನಿಸ್. ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕಶ್ಟುಂಚಿ ತಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವೊನ್ ಗೊಟಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಹಾಲಾಂ-ಹುಲಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಭಟ್ರುಗೆರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುನ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲಾಂ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್ ಕೆಲಾ, ತೊಟಾ ಬದ್ಲೆಕ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆವಯ್ ಧುವೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ….

…ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಗರಿ, ಪೊತೆಂ ಆನಿ ಮೊಡ್ಕಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚಿಂ ಬಾರಾ ವ್ಹಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಂಗ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಕೆಂಪು ಉರಿಯ ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ “ರೈಟ್‌ಪೋಯಿ ರಣರಂಗೋಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಆತುರಾಯ್, ಉಮಾಳೆ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ನಿಂವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಕೂಸು ಜಯ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ತರ್ ಧುವ್ ಯಮುನಾ ನವೆಂ ನವೆಂಚ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಡರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾಲೆಂ. ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಾತ್‌ಭಾಶೆನ್ ಧುವೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ದಿಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂ-ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರಾ ರಂಗಾಚಿಂ ನಗಾಂ! ಬೊವ್‌ಶಾ ಭಾಂಗಾರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ!

ಪೊಟ್ಲೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಧುವ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾತ್ ತೆಂ ಹೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಉತ್ಸವಾ ಲೆಕಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮಹಾಪೂಜೆ, ದರ್‍ಶನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ಜಾತ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ನಕ್ಕುರ ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ವೆತಾ. ಹಿ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್.

ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪ, ಕೊರಪೊಲಜ್ಜಿ, ಕೊರಗಜ್ಜ, ಪೈಕುಲ್, ಮಾಯಿಲಾ, ನಾಗಣ್ಣಾಚಿಂ ಹುಮಿಣ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಯಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್, ನಾಲಿಸಾಯ್, ಅಸಹಾಯಕತಾ ಮತಿಂತ್ ಆವೃತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಪೊಟ್‌ಯಿ ಚುರುಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಜೇವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ….

..ಪರತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ! ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ‘ಧಿಡ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಉಟೊನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ನಿರಂತರ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉರಿಯಾಕ್ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ‘ಕೊಟೊ ಕೊಟೊ’ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಸ್ ಫಾಲ್ಚೊ ಉರಿಯಾ ಆತಾಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಆರಾಬಾಯೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಅಪಶಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಭಾರಿ ಹಂಕಾರಾನ್, ಚರ್‍ಬೆನ್ ಭರ್‍ಲಾಯ್. ತುಕಾ ಆಜ್ ಬಾಂದುನ್‌ಚ್ ಸುದ್ದ್.” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಖಳಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಅಂತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್:
ದೀಸ್ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾ-ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಂಬೊ ನಾ! ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ರುವಿ ನಾ! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಕಾಟಾಂನಿ ವಿರೋಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಉರಿಯ ಆಜ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿರೋದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡಲ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ! ಕೊಂಬೊಯ್ ಗೆಲೊ, ಪಯ್ಶೆಯ್ ಗೆಲೆ. ಪೂಣ್ ಸಾಂತ್ವನಾ ರುಪಾರ್ ಮಾಯಿಲಾ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸೊರೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ ನಾ.

ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಗುಡುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾಂದಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಸ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಪರ್‍ಮಳ್, ಭೊವ್‌ಶಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಮಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹರ್‍ಶೆಂ ಕೊಂಬೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಜ್ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಧುವ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ.
ನಕ್ಕುರ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಉಕಟೆಂ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಉರಿಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂತ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಖಳಾಕಡೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ!

“ಹೋಯ್, ನಕ್ಕುರಣ್ಣ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುಂ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತ್‌ಚ್ ಸಯ್.”

“ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್, ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ!”

“ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ ವಚೊನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ನಳೆ ಪಡ್ತಾತ್‌ಗೀ ನಾ ಪಳೆಯಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕವಡೆ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ!”

…ಛೆಕ್ಕ್… ಬೊಡ್ಕಿಚೆ ಪೂತ್… ಹಾಂಕಾಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹರ್ಶೆಂ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವೊಪಾರಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಬೊಗೊಳ್ತಾತ್… ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್ಡ ಮತಿಕ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಅಸಹಾಯಕತೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಭುಮಿರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದಾಟಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‌ಚ್ ಅಂತರ್‌ಮುಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆವಾಜ್ ಎಕಾಚ್ಫಾಣೆಂ ಧಲೊನ್ ಧಲೊನ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ.
“ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರ್ರ್‌ಟರ್ರ್ ಟಕ್” ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್!

ಆತಾಂ ಘಡ್ಬೊಡೊನ್ ಉಟುನ್ ನಕ್ಕುರ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

…ಧುವ್ ಯಮುನಾನ್ ಶಿರೊತೆರ್ ವಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್-ಪೊಳಿಯೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಮಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಆಟಾಕ್ ವೆತಾಂವ್. ತುಂ ಯೇನಾಯ್‌ಗೀ ಅಪ್ಪ?” ಆಪ್ಣೆಂ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಯಮುನಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್! ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಪ್ರಾಣ್‌ಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಯಮುನಾಕ್‌ಯಿ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ವಚಾ, ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

…ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆವಯ್-ಧುವಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ನಕ್ಕುರಾಯಿ ಆಟ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.
ದಿವ್ಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಅಲಂಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಗುತ್ತಾಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತಿಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ತಿ, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ, ದಿವ್ಳಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಅರ್ಚಕ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ರು… ಹೆ ತೆ ಮ್ಹಣ್ ವೆದಿರ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ವೆದಿ ದೆಗೆರ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ ಸಿನೆಮಾ ನಾಯಕಾಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪೋಜ್ ದಿತಾಲೆ!

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಟ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ. ಮಯ್ದಾನ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾ ಜಮೊ. ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೊ ಧರ್‍ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ! ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು ಜಾಂವ್ದಿ, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಝಳ್ಕಾಲಿಂನಾಂತ್! ಎಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಆವಯ್-ಧುವೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಆಕ್ರೇಕ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ದೊಳೆ ವೊಳಾಯಿತ್ ಮುಕ್ಲೆ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೆ ಬಸ್ಕೆಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಶೆರಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ… ಹಾಂ… ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸಮೇತ್!

…ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ… ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ವ್ಹಾಜಾಲಾಗ್ಲೊ.

“ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಆಹ್-ಹಾಹ್! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ!!!”

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜೊವ್ಳೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಚೊ, ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಸವೆಂ, ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ!

ಮಹಾತ್ಮೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್:
ಚಂಡ-ಮುಂಡ-ಮಹಿಷಾಸುರಾಂಚೊ ಅಟ್ಟಹಾಸ್; ಶ್ರೀದೇವಿ ದೈವಿಕ್ ಮಯ್ಮೆಭರಿತ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಕತ್! ದುಶ್ಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ-ಕಂಸ-ರಾವಣಾಂಚೊ ಹಂಕಾರ್, ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್. ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ-ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ… ಅಶೆಂ ಬಯಲಾಟ ಆಕೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಖೆಳ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ನಕ್ಕುರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಗರಿಯೊ ಆನಿ ಶಿಲ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಚ್ ಸಯ್! ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೀನ್ ದೆಂಕ್ಳೆ ಮಾತ್ಯೆ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ! ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಶಾಂಭವಿ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗರಿ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಗುಂತುನ್ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಉದ್ಕಾಕುಶಿನ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ದೆಕ್ತಾ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ!? ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾತ್! ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾ ತೆಣೆಂಯ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಪಿಲಿಕುಚ್ಚ್ಯೊಯಿ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್! ತರ್ ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಿಘಂಟ್!

…ಗರಿ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ್… ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…
‘ಫಟ್! ಫಟಾಲ್ಲ್!’ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡೊಂಜಿನ್ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ!
…ಆತಾಂ ತಂಗಿಸ್ ನೀಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

‘ರಪ ರಪ’ ಕರ್‍ನ್ ತಂಗಿಸ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಣೆ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ಮನ್ಶಾ ಆಕೃತಿ! ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್! ಉದಾರೆಂಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ತೆಂಚ್ ತೆಂ! ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್, ಮುಕಾಮಳ್, ಪಿಂಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೂಡಿದಾರ! ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಯಮುನಾ!

ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ…. ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ … ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಆತಾಂ ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಉದ್ಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೋರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತಾರಕ್ ಸ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಡಿಂತ್ ಆವೇಶ್ ಭರಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್‍ವಾಂಗ್ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವರ್‍ಣಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದುಶ್ಟ್ ಆಕೃತ್ಯೊ ಉದೆಲಾಗ್ಲ್ಯೊ! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ, ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ, ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ!!

…ನಕ್ಕುರಾಚೊ ಆವೇಶ್ ಆತಾಂ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ. “ಹ್ಹಾ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹೋಯ್!” ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಪರಿಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾರ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಳಿ ದೇವಿನ್ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಾಲ್ನ್, ಉಗ್ರನರಸಿಂಹಾನ್ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆವೇಶಾನ್ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಲಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ.
ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…

ಹರ್‍ದ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂಚ್ ‘ಕಸ್ಕ್’ ಜಾಲೆಂ! ಫುಡ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ! ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗರಿಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಳೆನ್ ಉಡ್ಡೊನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ!
*****

A webpage for Konkani | Literature | Poems | Articles | Short Story