ಸಿಂತಿ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಆಜ್ ತೆಂ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ವರ್ನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟ್ಲಾಂ. ಉಟೊನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಪಾವ್ಲು ಅನಿಕೀ ಉಟೊಂಕ್ ನಾ. ಸಿಂತಿ ಉಟೊನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್… ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಅಪುಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹರ್ಶೆಂ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಬಾಬ್ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ತೊ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನೈಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್ ತೊ ದಾನ್ಯೆಲಾಗೆರ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲಾ. ಪೋರ್ ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್  ಬಾಬಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಸಿಂತಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.

ಸಿಂತಿನ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಖೊಲೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಲೆ. ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆವಯ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ಶೆಳ್ ಪುಸ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿ ಥಂಯ್ಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಮಾಗ್ಣೆ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ದೇವ್‌ಭಕ್ತ್ ಶಿಕಯ್ಲಲಿ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೆಣೆಂಚಾನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚೊ ವಿತೊರಾಮ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ವಿತೊರಾಮಾ, ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾಗೆರ್ ಬಾಬ್ ಆಸಾಗಿ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್, ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಲ್ಲೊ.
ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾಲಾ ಮಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕತಾಚ್ ಸಿಂತಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ! ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣ್ತೆಂ ಸಿಂತಿ ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿ ಫಕತ್ತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ಜೆರಿ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ. ಧಾಕ್ಟೊ ಪಾವ್ಲು ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚೆ ಬೋವ್ ಗರೀಬ್ ಕುಟಮ್. ಗರೀಬ್‌ಪಣ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಜೆರಿನ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್.

ಕುಡ್ಚೆಲಾ ಜೆರಿ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣ್ ನಾ. ಗಡಂಗಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್, ಗಟಾರಾಂನಿ, ಪೆಂಟೆಂತ್, ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸದಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಚೆಡುಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆ. ಜೆರಿ ಅನಾಥ್ ನೈಂ ತರೀ, ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣ್ಣೀ ನಾಂತ್. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಸರೊನ್ ಸಾತ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಭಾವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಶಹರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆರಿಕ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಮಾಡ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಾಜುಚೆ ರೂಕ್. ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಘರ್, ಆಂಗ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಬಾಂಯ್. ಗುಡೊ ಸುವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕೃಷಿ ಕರ್‍ಚೆ ಪರಿಂ ನಾ. ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲಿಜೆ ತರ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾಜೆಚ್.

ಜೆರಿನ್ ಲಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಆವಯ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ನಾತ್ಲೆಂ. ದೊತೊರ್‍ನ್ ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ದಿಸಾ ಮಾತ್ರ್.

ಮಿಶಿಯೊ ಫುಟೊನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೀದಿ ಬಸವ ಪರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್, ತಾಚೆಚ್ ಮಳ್ಳೆ ಬೆಬ್ದೆ ಈಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಲೆ. ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ ತರೀ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಉರಾನಾತ್ಲೆ. ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ದುಡು ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಗಡಂಗಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್‍ನ್ ಗಡಂಗಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಪಾವ್ ತಾಂದುಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸೈರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕುಂಟ್ಯಾನ್ ದೀಜೆ. ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಲೊಟುನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್? ಒಟ್ಟಾರೆ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಸಮಾ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನಾ ತರ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಿಂವ್ಡೊ ನೊವ್ರೊ ಮೆಳಾಜೆಗೀ? ಕಾಯ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ಜೆರಿನ್ ಅಪ್ಲಿ ಖೆಸ್ತಾಂವಾ ಸಾಂಡ್ಲಿನಾಂತ್. ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಗತ್ ಬೋವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುಲ್ಗತ್ರಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪುಣೀ ಸರ್ಗಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಮ್ಕೊಂಡ್‌ಚ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆಭರ್‌ಸೊರ್‍ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಿಕ್ ಪರ್ತಾಲ್ಲೆಂ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಜಿಣಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತರೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪತಿ ಬರೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಕಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಮತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪರ್ತೊನ್, ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊ.
***
ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಆತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂಧುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಪೋಟ್ ಥಂಡ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಚೆ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಎಕೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕೆಕ್ ಆವ್ತಾರ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ತೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳೆಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಶೆಜಾರಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಬೊಣ್ಕುಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವೋರ್ನ್, ಕೆಳಿಂ, ಮಿಠಾಯಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದನ್ಪಾರಾ ಯೆತಾನಾ, ವೆರೊನಿಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಅಸಹಾಯಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ಸೊರೊ. ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ರಾಂದ್ಣಿ ವಯ್ಲೊ ಸಾರ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಶೆಂಡ್ಯೆಕ್ ಧರ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಟ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ದಿಲಿಂ ತಾಣೆ.  ಹುನ್ ಹುನ್ ಸಾರ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಪಡೊನ್ ದೆಸ್ಪಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಜೆರಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ. ವೊರ್ನಾಚೆಂ ಅಯ್ದಾನ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡೊನ್ ವೋರ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ತಾಲೆಂ. ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಕ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಾನಾಕ್ ಅಪ್ಟಾಲ್ಲಿ. ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಗತ್ ವಾಳೊನ್ ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ದೀವ್ಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಡಂಗಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಲ್ಲೊ.
***
ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಶೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ಮಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ತೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಬಾಬಾ, ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶಿವ್ಯೆತ್‌ಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಖುಶಿ ತರೀ, ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಬೇಂಡ್-ಗರ್ನಾಳಿ, ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಮಸ್ತ್ ಸಾಂತ್, ಘರಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್, ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖೆಸ್ತಾವಾಂ ತಿಂ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಜುಂತಾ ದಿಸಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದಂದೊ ಚಲಯ್ತೆಲೆ, ಬಾರಾಚೆ ಧನಿ, ಅಂಗ್ಡಿಗಾರ್, ಗಲ್ಪಾಗಾರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೋಟ್ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್. ತಾಂಗೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮೈಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಂತಾರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಬೇಂಡಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
***
ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಲು ದೊಳೆ ಘಸ್ಟಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನವಿ ನವಿ ಮಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಕೀ ನವೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಗೆರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಗವ್ಜಿ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲು ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಂತಿನ್ ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಉದಕ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ಆವಯ್ನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಉಕಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯೊ. ಚಾ ತಯಾರ್ ಜಾತಚ್ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಬಸೊಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕದೆಲ್‌ಯಿ ನಾ ತಾಂಗೆರ್. ಮಾಂದ್ರಿ ಕೊವ್ಳುನ್ ತಾಚೆರ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ಸಾಂತೆಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್? ಸಿಂತಿನ್ ಪಾವ್ಲುಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಒಟ್ಟುಕ್ ತೀನ್ ರುಪಯ್. ಎದೊಳ್ ಉರಯ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಚ್. ತುಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್?
ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ರುಪಯ್. ಸಿಂತಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
ಪುಣ್ ಎಕಾ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ! ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.
ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಖಾವ್ಯೆತ್. ನಾ ತರ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಖಾಂವ್ಚೆ ಸಿಂತಿ ಸುದಾರ್‍ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್.
ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಯಾಂ, ಮೆಳೊಂಕೀ ಪುರೊ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲೊ.

ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ದಾನಾ ಧುತಾನಾ ಜೆರಿ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಜಿವೆಂ ಮಾಸ್ ಘಾಣ್ತಾಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆನ್ಕಿಟಿ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಥಂಯ್ ದವರ್‍ಗೊ ದೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ತಾಣೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆನಿಕೀ ಯೇವ್ನಾಂಗಿ? ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ದವ್ರಿಜೆ
ಬಾಬಾ, ಸಾಂತೆಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀ. ಪಾವ್ಲುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕುರ್‍ಯಾ ಧೈರಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಹತ್ತ್! ಸಾಂತೆಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ? ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಸಾಗಿ? ಮರ್‍ಯಾದಿನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಗೆಚ್ ನಿದಾ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಲಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಗೆಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಜು ರುಕಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಜೆರಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಸಿಂತಿನ್ ಪತ್ತೆದಾರಿಣಿ ಪರಿಂ ಸೊರೊ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಪಳೆಲೊ.

ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೂಖ್‌ಚ್ ಅಯ್ಲೆಂ. ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾ ತೆಂ ಭಾಗ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಸಮವಸ್ತುರ್‌ಚ್ (ಯುನಿಪೊರ್‍ಮ್) ನೆಸಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತೆಂ.

ವೆರೊನಿಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿ. ಜೆರಿಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ, ತುಜ್ಯಾ  ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಚ್ ಗತ್‌ಗಿ? ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲಿ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಚಿ ಮಾವ್ ಆನಿಕೀ ಜೀವ್‌ಚ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೆರಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಿವ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚಿ ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ ಘಾಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲುನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ನಾಂತ್ ಪುತಾ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪೊತಿ ಉಗಡ್ತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ರುಪಯ್. ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆ ದೊದೊನ್ ರುಪಯ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲೆ. ಪರ್ನ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮುಡ್ಡಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಶೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನವ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಭಾಗ್ ನಾಮೂ ನಿರಾಶಾ ಉಚಾರ್‍ಲಿ ತಿಣೆ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಲೊಕಾಚಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ’ಆಪ್ಣಾಕೀ ವಾತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ’ ಪಾವ್ಲುನ್ ಸಿಂತಿಲಾಗಿಂ ದೊಳ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಶಾ ಉಚಾರ್‍ಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಜೆರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಶೆರ್ಮಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಸಿಂತಿಚೆ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ತಾಲೆ. ವಿದೇಶಿ  ಸೆಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸೂಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಅಲ್ತಾರ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ಮೀಸ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಅಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂತೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲಿಂ.

ತಾಂಕಾ ಕಿರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಯಂಟ್‌ವೀಲಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ ತರೀ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಶಾ ಥಂಯ್ಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಲಿ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೊಲಾಂತ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಚೊ ಭರಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಚಾಕೊಬಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಭಿಜುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ, ನಾಕಾರ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ದೆಂವ್ಚೊ ಪಾವ್ಲು ಆಶೆನ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ.

ಧಾ ರುಪಯ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಪ್ರೇ‌ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡಿತ್ ಸಿಂತಿ ಶರ್ಬತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕಾಳ್ಗಾಂಚೆ ಶರ್ಬತ್ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ಅಂಗ್ಡಿಚಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿಲೆ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ದೋನ್ ಪೆಕೆಟ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆಬಾರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ.

ತಾಂಗೆರ್ ಸೈರಿಂ ಕೊಣೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾ ಅನಾಥ್ ಆನಿ ಜೆರಿಚೊ ಭಾವ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನೈಂ. ಜೆರಿಚೊ ಗಡಂಗ್ ಈಷ್ಟ್ ಎಕ್ಲೊ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ವಾಡುಂಕ್ ಜೆರಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಜೆವ್ಯಾಂ ವಾಡ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ, ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೊ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಚಾಳ್ವಾಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ? ತುಜೊ ಹಂಕಾರ್ ಜಿರಯ್ತಾಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲೆಂ. ಅಯ್ಯೊ ಜೆಜು … ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸಿಂತಿ ಹುನ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಣ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲಿಂ. ವಾಟೆನ್ ವೆಚೊ ಲೋಕ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಪೆಟೊ ಖಾತಾಲೊ.

ಜೆರಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಧಾನಿ ಜಾಲೊನಾ. ವೆರೊನಿಕಾಚಾ ಶೆಂಡ್ಯೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ತೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್‍ನ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ಪಾಂಯ್ ಥಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಪೊಜ್ಡೆ ಉಲಂವ್ಚೊ ಜೆರಿ, ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಭುಕೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಸ್ತಾಲೆನಾ. ರಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಮರ್‍ಯಾದ್ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಗೆರ್ ಮಾಂಡೆಮಾರಿ, ರಾಕ್ಷಿಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಯಾನಕ್ ರಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಚಿ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಮಜಾ ಮಾರಿತ್ತ್ ಬಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲು ವೆಗ್ಗಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜೆವ್ಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ನೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಲಿ. ನಶಿಬಾನ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಸಿಂತಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಜೆವ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಾಂಗೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕರ್‍ಚೊ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಆನಿ ಅವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ನೆಣ್ತೆ ದೊಳೆ ರಾಗ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೆ. ಕಸಲೆಂಗೀ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆ.

ಸೆಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ. ದನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿರಾಶೆಚೊ ಕಾಳೊ ಸುರ್‍ಯೊ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಉದೆಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಚಿಂ ವರಾಂ ತೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಅವಯ್-ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಲೊ ತರೀ, ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.
ಸಿಂತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ವಳೂ ತಾಣೆಂ ಪಾವ್ಲುಕೀ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಘರ್‍ಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಜು ರುಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ಕಾಜು ರುಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ತಿಂ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಿಂತಿಚೆ ದೊಳೆ ಕಿತೆಂಗಿ ಸೊದ್ತಾಲೆ. ಪಾವ್ಲುಯಿ ಸೊದ್ತಾಲೊ.

’ಹಾಂ… ಅಳೆ ಥಂಯ್!  ಪಾವ್ಲುನ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂ.. ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಸಿಂತಿ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೆಂ. ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ ದಿಸಾ ಸಿಂತಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಯ್ತಿ ಉಬಾರ್‍ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪಾಡ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾ, ಧರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಕ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಠಳ್ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಫುಟ್ಲಿ. ಆನಿಕಾ ಬೊತ್ಲಿಚೆರ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘಾಲೊ ಠಳ್ ದೊಗಾ ಪರ್ತುನ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೆ. ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿ ಸೊರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೈತಾನಾಚಿ ತಾಣಿಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ-ಮಾಂಡೆ ಮಾರಿ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಬೊತ್ಲಿಚ್ಯೊ ಖೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ದಾಡಾಯಿತ್ತ್!
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *