ತೆಂ

ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊಂ ತಿತ್ಲೊಂಚ್. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಏಕ್‌ಪಂಥಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆಂ. ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯೆಂಗಾಯ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾಗಾಯ್? ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತಾಚಿ ತಿ ಚಾಳ್ ತಿಚ್ ಪರ್ನಿ-ಬದ್ಕಾಚಿ. ತಾಚಿ ಸಾಡಿ ತಿಚ್ ಆದ್ಲಿ-ಫುಲಾಂಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಲಂವ್, ದಿವಾಳೆಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಸಾಮ್ಕೊ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ವೆತಾ ಖಂಯ್‌ಗಾಯ್?
ಪೆಂಕಾಡ್ ಹಾಲಯಿತ್ ಆನಿ ವದನ್ ದಲಯಿತ್.

ಮ್ಹಜಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂಯ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಹಿಂಗಾತಿಂಗಾ ಪಳೆತ್ತ್, ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯಿತ್, ದೊಗಾಂ, ತೆಗಾಂ, ಚವ್ಗಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಸಮೊರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕದಮಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ? ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿತ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಡಿ ಸಾರ್ಕಿ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆ, ಬಾಯೆ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್.

ಹಿ ಚೈನಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಡಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಫರಾ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ನಿಸಾರ್‍ತಾ, ಜಶೆಂ ರೆಸ್ಮಾಚೊ ಶೊಲ್.

ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್ ಕಾಂಯ್ ಆಥ್ವೆಂ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ತಕಿಂಚ್.

ತಾಣೆಂ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ಖುಲಾಶಾ ಕೆಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್‌ಚ್ ಹೆಂ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಬಗ್ಲೆನ್ ವೊಡಾಪಾಂವ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ದುಕಾನ್.

ಘೆಂವ್ ನಾ ಘೆಂವ್, ಖಾಂವ್ ನಾ ಖಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.
ತೆಂ ಆನಿತಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಏಕ್-ದೋನ್-ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದುಕಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾನಾಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಫುಟಿಂ ಅಂತರಾಂತ್ ವೊರ್ವಿಚಿ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ತುಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಲನ್-ವಲನಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಜಮಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚಿ ಕಿತ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಲಜೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ.

ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿನಾ. ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚಿಂ ಆರ್ಕಾಂಚ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾಗಾಯ್?

ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂನಿ ಸೊಂಸ್ಯಾಚಿ ಚರಾಬ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾಗಾಯ್?
ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊರಿಯಾಂನಿ ಆಸ್ವೆಲಾಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣ್ ಮಿಸ್ಳಾಲಾಂಗಾಯ್?
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಘೆತ್ಲೆಂಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ.
ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಳಿಗಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ರಾಘವನಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪನಾಯರಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರಾ ದುಕಾನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾ, ತೆಂ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ರಿಗ್ತಾಸರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ, ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿ ಆಸಾಗಾಯ್? ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್, ಭಿತರ್ ಯೆ ಪಳೆ ಬಾಯೆ. ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ. ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್‌ನಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯೊ. ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಜಡಾಯ್ ವಾಡಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯೊ.
ತಾಕಾ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಾಜೊಕ್ತಿ ಸಾಡಿ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಏಕ್‌ಯಿ ಮನಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ.

ತಾಣೆಂ ಸಾಡಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಚಿಡ್ಡಿಲೆಂ, ಮುಡ್ಡಿಲೆಂ, ಕುಡಿಚೆರ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಕುಡಿಭೊಂವಾರಿಂ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ನಾ, ಕಸಲಿಯ್ ಸಾಡಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಚ್ ನಾ.

ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಲಾಕಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ತಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ಹಿ ನವಿ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಬಾಯ್, ಹಿ ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್. ಬಾಯೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದೋನ್ ಗಲ್ಲ್ಯೊ, ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ದುಕಾನಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ರಾಜ್‌ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂನಿ ವೀಜ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಜ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿತ್ ಗೆಲೊಂ.

ತೆಂ ’ಸುಜಾತಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸದನಾ’ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಕೇಶಿಯರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ತಾಚೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಸರ್ವಯ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಏಕ್‌ಥರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ.

ಯೇ… ಯೇ… ವಾಸಂತಿ ಬೇನ್, ಭಿತರ್ ಯೆ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡಿತ್.

ಯೆ, ಯೆ, ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ಕೇಶಿಯರ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆನಿ ಚಾ ಹಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮಾಣಿ.
ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಗತ್ ಜಾಲಾ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ, ಬಾಕಿಚ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ನಾರ್‍ಲ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗಮ್ಲೆಂನಾ.
ತೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ, ಚೈನಾ, ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಂಜಿವರಂ ಆನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವರೇಲಿಚ್ಯೊ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಸಣ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ತಲೊ ಹಾಂವ್.
ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಲಗ್ಭಗ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೆ.
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಕೂಚ್ ಹಾಂವ್ ದುಕಾನಾಚ್ಯಾ ದನಿಯಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ…
ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೋಣ್, ಸರ್?

ತಿಕಾ ಆಖ್ಖೆಂ ಶೆರ್ ವೊಳ್ಕಾತಾ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸರ್ಜನ್ ಡೊ. ಮುರಳಿಧಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಿ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾ ಆನಿ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉದ್ವೆಗಾನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ…
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ, ಸರ್?
ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ? ಕಶಿ ಮ್ಹಜಿ ನಾಗ್ಡಿ ಜಿಣಿ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ದಾಕಯ್ತೊಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಶಾಲಿನಿಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ತಿಚ್ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?
ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ?
ವ್ಹಯ್, ನಾಂವಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗ್ಳಿಂ, ತೆಂಚ್ ಮುಖಮಳ್, ತಿಚ್ ಚಾಲ್, ತೊಚ್ ತಾಳೊ, ಧಾ ದುಕಾನಾಂ ಭೊಂವೊನ್ ಶೆಂಬರ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಿಚ್ ಸವಯ್. ಹೊ ದೇವ್ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಎಕಾಚ್ ಸುರ್ಪಾಯೆಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಚ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಸವಾಲಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ ಜಮೊ ಜಾಲಿ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *