ಫರಾರಿ ಆವಯ್

ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಮೇಟ್ರನಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಕಾಡ್ನ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಅಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದನ್ಪಾರಾ ಬಾರಾ ಜಾತಾತ್. ಆಜ್ ದೋಗ್ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ಸ್ ರಜೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಪರೇಶನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾರ್ಡಾಚೊ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ ಸುರೆಶಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಚಡಾವತ್ ಸಿಬಂದಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚಿ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂ, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಕಾಮಾನ್ ವೆಚಿಂ ನರ್ಸಾಂ, ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿಬಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ವಿಶೇಷ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಪೇಶಂಟ್ ಡಿಪಾರ್‍ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಮುಯಾಂಪರಿ ಹೆಣೆತೆಣೆ ವೆತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್, ವಾರ್ಡಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿತ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಕ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಸಾಂಗಾತಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಅನಿ ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಗಡ್ಬಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್, ಘರಾ ಯಾ ಆಮಿ.

ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ನರ್ಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಚಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ, ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ … ಪಾಟಿಂ ಯಾ ಆಮಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾತ್ತಾಲಿ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತರೀ ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಷೆನ್ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕೇಸ್ ಅನ್‌ಯೂಸುವಲ್, ಮೇಡಮ್! ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ತಿಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕರ್‍ತಾ! ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ತೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್!

ತಾಂಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಮೆಳ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಫೋನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. ಡಾ| ಕೇಶವಾಚೊ ತಾಳೊ.

ಆಜ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ತಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆನ್ ಎಲ್ಡರ್‍ಲಿ ಲೇಡಿ ಇಜ್ ಫೊರ್ಸ್‌ಡ್ ಟು ಎಬಾರ್ಟ್.
ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಸ್ ಚಲ್ತಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರುಂದಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ದೀಂವ್ದಿತ್.
ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಸೊನ್ ಪರತ್ ವಾರ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಸಾ. ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಇಲ್ಲೊಚೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಎಕೆಕ್ ಬಾಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ಅಯ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಗಲಾಟೊ ಅನಿಕೀ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚೊ ಗಲಾಟೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಭಂವ್ತಣಿಚೆ ಸಂದರ್ಶಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಜಮೊನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಾಲಿಂ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೇಟ್ರನ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೊ. ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ.

ಏನಾಗ್ತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಮಂಡಾಯೆಕ್ ಭಿತರ್ ಮೌನ್ ಪಾಸಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಮ್ಮಾ, ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ” ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪರಾತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೂತ್ ಅನಿ ಧುವ್ ಉಭೆಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಧುವೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ಸ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲ್ಯಾಂವ್. ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣ್ ದೊಗಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ತಾಂಚೆ ಘರ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾರ್ವತಿ. ತಿಕಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಧುವ್ ಟಿಚೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಪೂತ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಎಟೆಂಡರ್. ಅನಿ ದೊಗಾಂ ಧುವೊ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್-ಟಿಚೆರಿಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ನವ್ರೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಗೆಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಖಂಚಾಗಿ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ ಖಂಯ್.

ಪಾರ್ವತಿಚೊ ಘೊವ್ ಕೃಷಿಕ್. ತಾಂಕಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಅಸಾ. ಗಾದೆ, ಮಾಡಿ, ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತತ್ವಾರ್ ನಾ. ಹಳ್ಳೆಚೊ ಕೃಷಿಕ್ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲಾಂ. ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸಾಂ.

ಮೇಡಮ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಹಿನೊ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕಶೆಂ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ, ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದಯಾಕರ್‍ನ್ ತಿಕಾ ಡಿ ಎಂಡ್ ಸಿ ಕರಾ ಪಾರ್ವತಿಚಿ ಧುವ್ ವಿನಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಚ್ಯೊ ಕೇಸಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನವ್ಯೊ ನ್ಹಂಯ್. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಂ ಜಾತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಎಬಾರ್ಶನಾಂಕ್ ಜೊಡಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಯೆತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೆಸ್ ರೀತಿನ್ ಗಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ನೈಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿಯೊ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೇಮಿನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ನಾರಾನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್‍ನ್ ಮೋಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವರ್ನಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಬಾಳ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಯಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಪಿತ್ ರಿತಿನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ನರ್ಸಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಶ್ರಮಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ವತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಧುವೆನ್ಂಚ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಮಿಯ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಚ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಅಮಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಧೈರ್ ದಿಲಾಂ. ಅಳೆಬಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಸ್ತಾಂ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾಂತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಥಂಯ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್‌ಮೂ? ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ತುಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾಶಿ. ಪರತ್ ಪರತ್ ಯೆತಾಯ್ಗಿ ಹಾಂಗಾ? ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಹಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಯಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ. ಮುಖಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕೊಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಪುಣಿ ವಾಪರಾ. ಪುಣ್ ಖುನಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾ ಅವಯಾಂನಿ ಆಪರೇಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಸೈತ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೆನ್ಕಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾವಾಲಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಕಾರಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಅಪವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ, ತಾಕಾ ನೊವ್ರೊ ನಾಂಗಿ? ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಯ್ತಾಯ್?

ತಾಂಕಾ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಖೈಂ… ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಸುನೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಚಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರಾ… ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಅಮಿ ಹಾಂಗಾ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಸುನೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲೊಗಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಿನೊಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಅಟ್ರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚಲಿ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಚೊ ಮಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸುನೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಅಸಾ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್? ಚಲ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಲಿ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಂ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಆನಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ತುಮ್ಚಿ ನರ್ಸಾಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಂಕ್ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿ ಮಸ್ತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪಾರ್ವತಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಅನಿ ಪುತಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಅಳೆ, ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾರ್ ಘಡಾನಾತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚಿ ಅಮ್ಮಾ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚೆ… ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ದಿ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್‍ತಾ.

ನಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಮಿ ಕಶೆಂ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ? ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾತ್. ತಿಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಅಮಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಹಾಕಾ ಒಪ್ವಾಲಾ ಟಿಚೆರ್ ಉಲಯ್ತ್ ವೆತಾಲಿ.

ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ, ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ವಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಕಶೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್? ಘೊವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂಗಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಪುಸಿತ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಾವ್ಡಿ. ಸ್ವತಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಅವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮ್ಜಾತಾಲಿಂ.
ರಡಾನಾಕಾ ಬಾಯೆ, ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ… ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಣಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕೀ ಪುರೊ ತಿಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ.

ರಾತ್ಚಿ ಮೇಟ್ರನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.
ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ನೊವೆನಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್.  ಸೊಮ್ಯಾ ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್… ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
***
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಾಂವೆ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಕ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಅನಿ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಟನಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ತಲಿ. ಸೆಮಿನಾರಾಚ್ಯೊ ಶಿಕವ್ಣ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಹಾಂವೆ ವರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸಾಡೆನೋವ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾರ್ವತಿಕ್ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವರ್ತಾತ್. ಧಾ ವೊರಾರ್ ತಿಚೆಂ ಎಬಾರ್ಶನ್. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಿನಾಂತ್ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಯ್ತಿ ರಂಬಾರೂಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ.

ಸೆಮಿನಾರಾ ಮಧೆಂ ಸಾಡೆ‌ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಚಾ ವಿರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಡಾ| ಕೇಶವಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಶಿ ಆಸಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾಲ್ಚಿ ಪೇಶಂಟ್ – ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ?

ಹಾಂಗಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಜಾಲಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಒಪರೇಶನ್ ಟೇಬಲಾ ವಯ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾ… ಸಗ್ಳ್ಯಾನೀ ಸೊದ್ತಾತ್… ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಚಡೊನ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್…
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *