ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭ್

ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಟಪಟ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ `ಕೊಕೊಕೊಕೊ’ ಕರ್‍ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಜ್‌ಯಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಡಬಡ ಕರಿತ್ತ್ ’ಪುರ್ರ್ ಪುರ್ರ್’ ಕರ್‍ನ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಫುಂಕ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ `ಎಚ್.ಎಮ್.ಟಿ.’ ಘಡ್ಯಾಳಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ನಿಖರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಲಾರ್‍ಮ್ ವಾಜ್ತಾ. ನೌ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಇಂಬ್ಳಿಸ್ (ಇಂಗ್ಳಿಶ್?) ಪರ್ಜೆ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಂದ್ರೆ ಕಡೆನ್ಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀನಾ ತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಜಾರ್ದೊ-ಪೆರಾರ್ದೊ ವಚುನ್ ಪುಯಿಂತೆಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಭ್. ಪಿಂಜುನ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಬುರಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಚಿತ್ರ್-ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಕಾರಾರ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವ್… ಭಾಯ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಉಜ್ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ಯಾಂಗೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್‍ನ್ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

’ಕುಂಯ್ ಕುಂಯ್’ ಕರಿತ್ತ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ’ಟೆರೆಂ-ಟೆರೆಂ’ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ತೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ… `ದಿಡ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಉಟುನ್ ಬಸುನ್ ಕಣ್ಣ ಪುರ್ಕು (ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂ) ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುರ್ಕು ಕಾಡ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಡಾ ಕಾಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಣಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಸೊದುನ್ ಗರಗರ ಕರಿತ್ತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ. ದರ್‌ವೇಸಿ ಹಡಬೆ ಹಿಂವ್ ಖಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಬರ್ಫಾ ಭಾಶೆನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಧುವ್ನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲಿ.
ಫಾಂತೆಭರ್ ಹಾಂಬೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪಿಚೊ ಆವಾಜ್ ನಾ. ಹಾಟ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ತೀಳ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ಹಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
ಥುಕ್ಕ್. ಕಣ್ಣ ಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಶಿನ್ ದವರಿನಾಂಯ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮ ’ಪರಂಪರಂ’ ಕರಿತ್ತ್ ಹಾಟ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾನಾ ಹೊ ಸುರ್ರ್ ಸುರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ವೊಡಿತ್ತ್ ಅದಮ್ಯ್ ಸುಖ್ ಭೊಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತಾಂ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾ!

ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಕೆಂಪಿ ಕಾಂಯ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಅಶಿ ತಶಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಯಾ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಯಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ನ್ಹಯ್. ಅಡೇಜ್‌ಗಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಬೆಸೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಪ್ಲೊ ರೌದ್ರಾವತಾರ್ ದಾಕಯಿತ್ತ್ ’ಧೋ’ ಕರ್‍ನ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾವಾರ್ ವಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾರ್ಲ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್, ಪಾಳಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ವಾಸ್ರುಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ವಾಂಚವ್ನ್ ತಡಿಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಕಿ! ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ವಚೊನ್, ಹಫ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ಮಯ್ನೊ ಜಾಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಆಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಆಕ್ರೇಕ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ವಾಸ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಮೊಡ್ಲಾಂಚಿ ಹಾಟಿ ಬಾಂದುನ್ ’ಕೆಂಪಿ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕರ್‍ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಂಪಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೋ ದಾಕ್ತೆರ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ-
“ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಾಚಿ ಪಾಡಿ ಹಿ. ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಯಾ. ಪಾಡಾರಿ ಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್. ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಾಚೆಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವಯಾಂ. ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಭಿಂ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ದುದಾನ್ ತುಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.” ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾಚಿ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸಲಹಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ… ಆನಿ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಕೆಂಪಿನ್ ಆಂಬೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಗೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೆಂಚಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಬೊಡ್ಕಿ-ರಾಂಡ್ ಪಾಡ್ಯೆನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಟಾ-ಪಲ್ಟಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

-೨-
ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಕೆಂಪಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ತಾಕಿದ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಭಾತ್-ಉದಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಆಟಾಂಕ್‌ಚ್ ಚಂದ್ರುಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ಸರ್ಫಿಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚಿ ಆಜ್ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಜೀವ್(?) ಸಾಂದ್ಯಾಂಸವೆಂ ಚಂದ್ರುಕ್‌ಯಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್? ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ದೋದೋನ್, ತಿತೀನ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಿಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾ! ಪಾಡಾರಿ. ಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿರವ್ನ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗೆಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಖಂಯ್‌ಗಾಯ್? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾಂ ತರ್ ಬೇಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾರೀ ಆಪ್ರೂಪ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಾ ತರ್ ನಾ.

ದನ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಯೆತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಬಸ್ತಾನಾ ನಿರಾಶೆನ್ ತಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪಿಶೆಂ ಸುಣೆಂ ಭೊಂವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ರಾಂಡೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್‌ಚ್ ಮಿರಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ? ತ್ಯಾ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೊಲೊ ವ್ಹರುಂದಿ! ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭಾಕ್ ವಾಗ್ ವ್ಹರುಂದಿ! ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಸರಾರಾ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಏಕ್ ದೋಗ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಡಂಗ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಜಿಲಾ ಆನಿ ಮಾಯಿಲಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂ ಕುಶಿನ್ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಚಂದ್ರು ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾರಿ ಗುಡ್ಯೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ’ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟ’ ಕಡೆನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಗಡಂಗ್ ಟೆಂಪರರಿ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಪ್ಟ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್‌ಯಿ ರಾವೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್‍ನ್, ಏಕ್ ’ತೊಟ್ಟೆ ಗಂಗರ’ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಮುಂಜಿಲಾ ಆನಿ ಮಾಯಿಲಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಕೆಮೈರಾ ಕೊಂಬೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಘುಸೊನ್ ಬಸಾಲಾಗ್ಲೊ…

…ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೋರ್ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಸಾನಾ ತೆ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ. ಸಾಡೆ ಬಾರಾಂಕ್ ’ಇರೊಯ್ನಿ’(ಹಿರೋಯಿನ್) ಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಶೇಲೆ ಮಂಗಣೆ ಕರ್‍ನ್, ಬಿಡಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಉಸೇನಿ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡಿಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ವಚಾತ್ ತರ್, ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರಾಂಕ್‌ಚ್. ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲೊ. ಪೊಟ್ ಭುಕೆನ್ ಚುರು ಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚೆಟ್ಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಾಕಾತ್ತ್ ಗಬಗಬ ಕರ್‍ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ದೋನ್ ಮಾಲ್ತಿ ನೀಸ್ ಘೊಟುನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಮೈರಾ ಸವೆಂ ಗುತ್ತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್‍ನ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಲಿ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್.

-೩-
ಜುಸ್ತ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾರ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸುತ್ತು ಮದಲ್ (ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಕೊನ್ಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯತಾಕಾರಾಚೆಂ ಘರ್) ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಭಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲಿ. ’ಕೋರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟಾಂ’ ಸವೆಂ ಮೆಡಲ್ ಕಾಟಾಕ್ ’ದಿಬ್ಬಣ’ ಸಮೇತ್ ವೆಚಿ ಫವ್ಜ್‌ಯಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲಿ. ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆ ಡೊಂಬ ಆನಿ ಕುದ್ಕಾ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸುಟವ್ನ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ ತರ್ ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕೂಚ ಆನಿ ಐತಾ ಬಾಟ್ಲೆಂನಿ ಉದಕ್ ಭರ್‍ತಾಲೆ. ಬಾಬಣ್ಣ, ವಾಸಣ್ಣ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲಿಂಚಿ ಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್‍ತಾಲೆ ತರ್ ದೂದುಗಾರ (ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ) ನಾಗಣ್ಣ, ಸಿರಿಧರ ಕೊಂಬೊ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ವಿಶಿಂ ಗುಪ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಗುಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಕೊಂಬೆ – ನೀಲ, ಉರಿಯ, ಮೈಪಾ, ಕಡಲ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಡಲಾಕ್ ರಾವಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕುತೂಹಲ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾಲೊ. ’ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಲ್‌ಟೇಶನಾ’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಧನ್ಯಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್.
ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಆನಿಲಾ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಗುತ್ತಾಚಿ ಧನಿನ್ ಸೀತಕ್ಕ ಕರ್‍ತಾಲಿ ತರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಟ್ಯೆಚೆಂ, ಘರ್‍ಚೆಂ, ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ತೆಣೆಂಚೊ ಚೆಡೊ ಯೆಂಕ್ಟ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಗುತ್ತಾಚೊ ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ (ನ್ಯಾಯ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಚೊವ್ಕಿ) ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಧನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಯ್ಲೊ.

ಲೇಯ್, ಬೋಸುಡಿ ಬಾಲೆಲು ಪೂರಾ ಬೈದೆರಾ? ಪೂರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ? ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಭರ್ಮಾನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್‍ಲೆ.

ಬೈದಾ, ಬೈದಾ ಧನಿಕುಲೆ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಸಮಾ ಕರಿತ್ತ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕೆಂಚನ ತರೆ ತೋಜುಜಿ? ಖಂಚ್ಯಾ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಂಗ್ಲಾಗಾಯ್?
ಬರುವೆ, ಬರುವೆ. ಆತ್ತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧನಿಕುಲೆ.
ಮುಂಜಿಲಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಿಲೆ.

ಧನ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾನಾ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ’ಜಯ-ಅಪಜಯ’ ವಿಶಿಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಚ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಂತ್ ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ’ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್’ ರಣನೀತಿವಿಶಿಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚರ್ಚಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ…

…ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಪಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಗಡ್ದ್ ನೀದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ನಿರಂತರಿ ಸಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕಶ್ ಸಾದಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಣ್ತಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹರ್‍ತಾನಾ ವರಾಂ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ! ’ಛೆಕ್ಕ್, ಪಾಡಾರಿ ನೀದ್ ಖಂಯ್ಚಿ, ಆತಾಂ ಧನಿಕುಲೆಚೆ ಗಾಳಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲೆ’ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪುರ್‍ಪುರಾತ್ತ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ಆಂವ್ಸರಾನ್ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗುತ್ತಾ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಫುಟ್‌ಬೊಲಾಪರಿಂ, ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಮಾಲಿಶ್ ಕರಿತ್ತ್ ವೆಗಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳಿಲಾಗ್ಲೆ… ವ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಮಾರುಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆನ್‌ಚ್ ಮೆಡಲ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತುಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ವಣಿ! ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜೀಕ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಸಲೊಗಿ ಏಕ್ ’ಕೊಟ್ಟೆ’ ರೋಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚೆ ಕೊಂಬೆ, ಕೊಂಬಿಯೊ, ಪಿಲಾಂ ಸವೆಂ ಸಂತಾನ್ ಭಿಂ ಚಂಡಚ್ ಕರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧನ್ಯಾನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ ಚಂಡ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಚಂಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಧನ್ಯಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ವ್ಹಯ್, ನಿರಂತರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ…! ಹಾಂ… ಖಂಡಿತ್, ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಧಕೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂಯ್ ಮೆಡಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದೊನ್‌ಯಿ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ’ಧೊಪ್ಪ್’ ಕರ್‍ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ’ಪಿಯಾಂವ್ ಪಿಯಾಂವ್’ ಕರಿತ್ತ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ವಯ್ರ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಗೆಂದಗಿಡಿ (ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಘೊಣ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಪರತ್ ಧರುಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾಂತ್ ಪಿಲಾಕ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸೊಭಿತ್ತ್ ಫೈಟರಾಚೆಂ ಪೀಲ್. ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಘೊಣಿಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶೊ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಗತ್ ಪಾಜಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಘಾಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾಂ ವಾಟುನ್, ಝರವ್ನ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್. ಆಬೆ, ಪೀಲ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಫೈಟರ್ ಪೀಲ್, ಕೆಮೈರಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಹಾಂ, ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ನಾಕ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬ್ಲೊ ನೀಜ್ ಭಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ತಲೊ! ವಾಂಚಾಜೆಚ್!… ತರ್ ಭಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ… ಚಂಡ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ… ಚಂಡಾಚೆಂ ಪೀಲ್… ಆನಿ ಆತಾಂ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ!. ವ್ಹಯ್, ಘೊಣಿ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕೆಮೈರಾ! ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಟೊಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್‌ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ’ಸಡನ್ನ್’ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ’ಐಡಿಯಾ’ ಫ್ಲಾಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಾಡ್ಡ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿ ’ಬ್ರಿಲಿಯೆಂಟ್’ ಆಲೋಚನ್ ಘೆವ್ನ್, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಧನ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಧನಿ ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಖಾಡ್ಕೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‍ನ್ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

-೪-
ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಖಂತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ದುಡು ಭಾಂಗಾರ್, ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಖಂತಿ ದೋನ್ ಮಾತ್ರ್! ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಚಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಿಂ ಧರಿಜೆ! ಬಾಕಿಮಾರು ಗುತ್ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಘಾಜಾಜೆ. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಖಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವ್ಹಯ್, ಗುತ್ತಾಕ್ ಆಜೂನ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಡ್ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂದಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂತಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಪಿಡೆನ್ ಅಚಾನಕ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾರ್ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸೀತಕ್ಕ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಸೀತಕ್ಕಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಅಜೂನ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊಗಿ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಗರೊಡಿಂಕ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳಾಂಕ್, ದೈವಸ್ಥಾನಾಂಕ್, ಮಾರಿಗುಡ್ಯೆಕ್, ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇ‌ಆನಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟಾನ್ ’ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ’ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂತಾನ್‌ಭಾಗ್ಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಕವಡೆ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ. ಭಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಖರ್‍ಚುನ್ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ್ ಚಲಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಚಂಡ ಕಿರ್‍ಲಾಲೆಂ ನಾ! ದೀಸ್ ವಚುನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತ್ರಾತಾನಾ ಸೀತಕ್ಕಾಯಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಿ. ನಿರಾಶೆನ್ ಕುರ್‍ವೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿಯೆತಾಲೊ. ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ ತರ್‌ಯಿ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಕವಡೆಚೆರ್ ಅಜೂನ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಶೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಲೊಚ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಂತತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಲಿ.

ಗೂಂಡ್ ಆಲೋಚನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂಚ್, ಕೆಂಚಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಜಯ್ತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಭುಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಚೊ ವಾದ್‌ಯಿ ಸಾರ್ಕೊ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್… ಘೊಣಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೀಲ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಚ್ ಸಯ್.

ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಧರ್ ಹೆ ರುಪಯ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ. ಕೊಂಬೊ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಪೂಣ್ ಮೆಡಲಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ಪೊಸುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್. ಜರ್ ಹೊ ಕೊಂಬೊ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ತೊಪ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಕಾ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್! ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಚಂಡ ಧರ್‍ಯಾಂ…. ಆನಿ… ಹಾಂ…. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸುಂದಿ.

ಆಬ್ಳೆ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾವಿಶಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾನಾ, ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ವೆಗಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್- ರಣನೀತಿಚಿ ಚರ್ಚಾ ಸಂಪೊನ್ ಸರ್ವ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕಡಲ, ನೀಲ, ಮೈಪಾ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬಾಂದ್ಚೆ ನಾಕಾ, ಕೆಂಚ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಸುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಯಾಂ. ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕೊಂಬೊ ದಾಕಯ್‌ರೆ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂ ಮಧ್ಗಾತ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ಮಹಾನ್ ಝುಜಾರ್‍ಯಾ ಪರಿಂ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಟಪಟಪ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಾ! ವ್ಹಾ! ಆಹಾಹಾ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ’ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಫವ್ಜಿ’ ಮೆಡಲ್ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ರಣರಂಗ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ…

-೫-
ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಖಳಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಲೆಮಾರು ಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಫವ್ಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಪಾಲೆಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾಂನಿ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ದೂದುಗಾರ್ ಸಿರಿಧರಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ದೂದಾ (ಜುಗಾರ್)ಚೊ ಐವಜ್ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಸಾಟ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲೊ. ಪವನ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ತರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶೆಂಭರ್ – ದೊನ್ಶಾಂ ಲೆಖಾರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ’ಫಂಡ್’ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ಭಾಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆ, ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆ, ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಘಾಯ್ ಶಿಂವ್ಚೆ ಎಟೆನ್‌ಶೆನಾರ್ ರಾವ್ಲೆ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಂಡಾಂಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ.

ಫುಡ್ಲೆಂ ವಿವರಣ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ’ಪರ್ತೆಂ!’ ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಮಾರ್!

ಪಾಲೆಮಾರ್‌ಗುತ್ತಾಚೊ ಉರಿಯಾ ಮೊರೊನ್ ಗುತ್ತಾಚೆ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಲಾಂಬ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಜೀಕ್! ಕೆಮೈರಾನ್ ಆಪುಣ್ ’ಖತರ್‌ನಾಕ್’ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ದೂದಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಸವೆಂ ’ಬುಡುಕೋರಿ’ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಚ್ ಕೊಂಬೆ ಜಿಕ್ಲೆ. ವರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೊ. ಧನ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕೊಂಬ್ಯಾಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊಟ್ಟೆ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಟ್ಟೆ, ಉಸ್ಕಿ (ವಿಸ್ಕಿ) ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಶ್ಯಲ್ ಎ.ಜೆ. ವಿಸ್ಕಿ, ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಇನಾಸ ಪರ್ಬುಚೆ ದೋನ್ ದೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ.

ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಖುದ್ದ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಸವೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ.  ವರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾತಾನಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ’ಉಸ್ಕಿ’ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಕೆಂಚ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪವನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ಕರ್‍ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕಾತ್ತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ…

-೬-
ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವರಾಂ ಮಧ್ಯಾನೆಚಿ ಬಾರಾ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್‌ಚ್ ಕಾಳೊಕ್. ಲೋವ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಆಕೃತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಾಂವಾಂ ತೆಕಿತ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗೊರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗೊರಿ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಘಾಟಾಚೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಂಪಣ್ಣಾಚೆ ಖಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ತೊ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್ತಾಲೊ. ಮಯ್ನೊಭರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಚೆರ್ ’ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯ್ಟ್’ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಪಿಸ್ವಾಲ್ಲೊ. ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ಹಾದರದ ಚಂಡ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಣೆಂ ಕ್ಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪರಿಂ ’ಲವ್ವ್-ಡವ್ವ್’ ಕರ್‍ನ್ ಫಟವ್ನ್, ಘಾಟಾರ್‌ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್ ಆಜಿಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಸಂಪ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಮ್ಮಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖಂತಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂ… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾಜೆಚ್. ಆಪ್ಣಾನ್ ಚಂಡ ಧರಿಜೆಚ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವಂಶ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾತಲೆಂ. ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಲೊಳೊನ್, ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾನಾ, ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾಯಿ ಕರಯಿಲ್ಲಿ. ತುಜ್ಯಾ ವೀರ್ಯಾಂತ್ ಕಣಾಂ, ಚಿಕ್ಕೆಂ ಉಣಿಂ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಾಕ್ತ್ತೆರಾನ್ ವಕಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊನಾ. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ಧಾತು ಪುಷ್ಟಿ ಲೇಹಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲೆಂ ನಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭೊಟಾನ್ ನಾಗದೋಷ, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ವಾಕ್‌ದೋಷ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಫೈಸಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಜಾ-ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹೋಮ-ಹವನ ಕರಿಜೆ. ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ, ಮೆಜುನ್ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಭೊಟಾನ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್, ತಾಂಚೆ ಹಾಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್, ಬಿಡಿಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾ ಸವೆಂ ವಾಡಿಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಕಡೆನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ವೊಪ್ಸಿಲ್ಲೆ. ಆಜಿಕ್ ಸ ಮಯ್ನೆ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ಲಿ ನಾ… ಆತಾಂ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಾಕ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಶೇಲೆ ಕರಿತ್ತ್ ಮಂಗಣೆ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ… ವ್ಹಯ್, ಏಕ್‌ಗೀ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ! ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್‌ಚ್ ನಾ! ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್‌ಚ್ ನಾ. ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…! ಆಸುಂ… ಆಸುಂ… ಫಾಲ್ಯಾ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಸೇನಿಚೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್‌ಯಿ ದೀವ್ನ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ…

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಪಾಲಂವ್, ಬಾಜ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಿದ್ದ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ, ಗೊರೆ ದಾಟ್ ದಾಟ್ ಜಾಂಗೆ… ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೊ  ಶಿರ್ಶಿರೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಶಿರ್ಶಿರ್‍ಯಾಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ…! ಚಿಮ್ಣಿ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ, ಆಂಗಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾನಾ ನಿರಾಶೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತೊನ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ನಿದುನ್ ಪಾಕೆಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾವರ್ವಿಂ ಗಡ್ದ್ ನಿದೆಕ್ ನಿಸ್ರಾಲೊ…

-೭-
ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಪರಿಂ ಆಜ್‌ಯಿ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಕೊಕ್ಕೊಕೊ ಕರ್‍ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಕೆಮೈರಾ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ದಾನಾಂಚೊ ದಡಬಡ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ’ಕಣ್ಣಪುರ್ಕು’ ಕಾಡ್ಟಾ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ’ವ್ಯಾಕ್ಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಕ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜ್ಯೆ ಮಾಟ್ವಾ ಮುಳಾಂತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಆಸಾ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ವೊಂಕ್ತಾಯ್‌ಮು ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಾಲ್ ಕಹಲೆಂ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂಯ್? ಕೆಂಚಣ್ಣ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಮುಕ್ಕುಂಚೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಕರ್ಮಾ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್ ಆಯ್ಲಿ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೀಂತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ರಾವ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಚಾ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ತಾನಾ ಹೊ ಆಂಬ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ…

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪಿಯೆತಾನಾ, ಧನ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ.

ತುಕಾ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ಕಾನಾಂಚೆಂ ಕರಯ್.

ಕೆಂಪಿ ಅಜೂನ್ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ತುಕಾ. ಹೂಂ… ಆತಾಂಚ್ ಚಲ್… ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಘಡ್ಯೆನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೆಂ.

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಆನಿ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ಮಿರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪಾಪಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೆಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ… ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಡ್ಗಾಚ್ ವಚೊಂದಿ! ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುನ್ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗಡಂಗಾಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಾಕಿಮಾರು ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ಚಾವಡಿಕ್‌ಯಿ ಸುರ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಸೀತಕ್ಕಕ್‌ಯಿ ವೋಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ! ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಾಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಚಾ ಹಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮಾತಾರಿ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸುಪುಸು ಕೆಲೆಂ.

ಸೀತಕ್ಕ ವೊಂಕ್ತಾ!

ಕಾಂಯ್ ಪೀಂತ್ ಗೀಂತ್ ಖದ್ವಳ್ಳಾಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಕಸ್ಲೊ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕಸಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀ.

ಪೀಂತ್ ಗೀಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ದುವಾಳೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್! ಸೇಸಮ್ಮ ಪುಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲಿ.

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದುವಾಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಖಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಸೀತಕ್ಕಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಳಾರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಘುಂವೊನ್ ಪರತ್ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪುಸಿತ್ತ್, ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಭಾತ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಬಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಕೊಂಬಿಯೊ ಭಾತ್ ಖಾತಾಲ್ಯೊ ತರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬೊ ಕೆಮೈರಾ, ಕೊಂಬಿಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ.

ಲೇಯ್ ಯೆಂಕ್ಟಾ… ತ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚಿ ದೊರಿ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಸೊಡ್‌ರೆ… ಲೇಯ್… ಯೆಂಕ್ಟಾ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
ಯೆಂಕ್ಟಾ ಘರಾ ನಾ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಗೆಲಾ…

…ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸಾರಾಯಿ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ಮಾರ್‍ನ್, ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡ್ಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲೆ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್. ಪೂಣ್ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿನ್, ಪರತ್ ನೋಟ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ!

ಕೆಂಚಣ್ಣ, ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ತುಕಾಚ್ ಆಸುಂದಿತ್. ಮ್ಹಾಲ್ ಮ್ಹಜೊ ತರ್‌ಯಿ ತುಜೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ರುಪಯ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾ! ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ನಿಯತ್ತಾಚ್ಯಾ, ಎಕೀನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಬ್ಯಾರಿಚಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಕುಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಲೆ! ಉಸೇನಿ ಕಠಿಣ್ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸೊಡ್-ದೊಡ್, ಉದಾರ್ ಮನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಆಜಾಪ್‌ಚ್ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಸೇನಿಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್‍ಚಿ ಮೇಚಕ್ಕ ಆಯ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

ಕಿ… ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮೇಚಕ್ಕ!?” ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಂತ್ಲೊ.

ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂರೆ? ವೊಂಕೊನ್ ವೊಂಕೊನ್ ಪೂರಾ ಹದಾ ಜಾಲಾಂ. ದುವಾಳೆರೇ… ದುವಾಳೆ…

ಉಪಸಂಹಾರ್:
ಕೊಂಬಿಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಕೆಮೈರಾ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಯೆಂಕ್ಟ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆತಾಂ ಈಜಿಚೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ವಚೊನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ದೊರಿ ಸುಟಯ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ಆಪ್ಡ್ಡಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಮೈರಾ. ಹಾಂ… ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಿಂ ಪಡ್ತ್ತಲೆಂ. ಅತೀ ಉತ್ತಮ್ ಚಂಡ ಜಾತಲೆಂ! ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ವೊಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆತಾಂ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಭುಜಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ.

ಚಂಡ ಖಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ಲೊನೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ!

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ’ದುವಾಳೆರೆ ದುವಾಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ದುಬಾವಾ ಸವೆಂ ಫುಮಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಕರ್‍ನ್ ಕೆಂಪಿ ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ತಿದೊಡೊ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಕೆಂಪಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಜಾಲೆಂಗೋ ರಾಂಡೇ ಮಿರವ್ನ್…? ಹಾಂ… ವೊಟ್ಟಾರೆ… ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂಯ್‌ನೆ. ಕಾಟ್ ಪಾಡೊ ಯಾ ಚಂಡಾಚೊ ಪಾಡೊ… ಥುಕ್ಕ್… ಮಾತ್ತಿ ಪಡುಂ ತ್ಯಾ ಚಂಡಾಕ್… ಮಿರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗೊ ಬೊಡ್ಕೆ? ಗರ್ಭ್ ಧರ್‍ಲೊಯ್ ಪಳೆ! ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಕೆಂಪಿಚಿ ಪಾಟ್ ಪುಸಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಂಚಣ್ಣ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *