ಗಾಯೆನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲೆಂ

ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್:- ಮುಹಮ್ಮದ್, ಕುಳಾಯಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್:- ವಿತೊರಿ, ಕಾರ್ಕಳ್

ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತಶಿ ನಾ. ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾರ್ ಆತಾಂ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂ ಆಸಾತ್. ನೋವ್ ವಾಯ್ನ್ ಶೊಪಾಂ ಆಸಾತ್. ತೀನ್ ಸುರೆ ಗಡಂಗಾಂ ಆಸಾತ್. ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ದೋನ್ ಜುಗಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಲಾಯ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಆದಿಂ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾ ಬಾರಾ ಸೊಬಿತ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಪಾರಿ, ಸುಂದರ್ ಘರಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್… ಅಶೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್, ಪರ್ಗಾಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕಳ್ನಾ. ತಿತ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

ಶ್ಹೆರ್ ತರೀ ಬಸ್ಸಾಂ ಗಾಂವಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಕಾರಣ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಬಾರೀಕ್ ಮಾರೊಗ್. ಬಸ್ಸಾಂ ರಾಂವ್ಚಿ ಥಾಂಬ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ. ಬಸ್ಟೇಂಡಾ ಸಮೊರ್ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ನಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮತಾಚೆಂ ಜವ್ಳೆ ದುಕಾನ್, ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಚೆಂ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸ, ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿಚಿ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಆಂಗಡ್, ರವಿಯಣ್ಣಾಚಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಆಂಗಡ್, ಗಣೇಶಾಚೆಂ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಬೂತ್, ಮೊಂತುಚೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಶೊಪ್, ಹಸನಬ್ಬಚಿ ಫಳಾಂಚಿ ಆಂಗಡ್, ದುಜೆಚೊ ಕೊಬಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಶೆಂ ಸಾಲಾನ್ ಸಾಲ್, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ರಯ್ಲ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಯುವಕ್ ಸಂಘಚ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂದಾಪ್. ಬಾಂಕಾಂಕ್, ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಗ್ರಾನಾಯ್ಟ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್, ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂನಿ ರಾವ್ಯೆತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಭಿತರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್‍ಕ್ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ. ಸಾತಾಟ್ ರಿಕ್ಷಾ, ಕಾರಾಂ, ಟೆಂಪೊ ಹಾಂಗಾ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಬದ್ಲಾಪಾಂನಿಮ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಯೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆರ್‌ಚ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲೆಂ. ಗಾಯೆನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಯ್. ಭುಜಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ಣಿಥಾವ್ನ್ ಅರ್‍ದೊ ಫೀಟ್ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ. ಪೇಪರಾಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಫೊಟೊ ಸವೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಪರ್‍ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ರಾಶಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಗಾಯ್ ಆನಿ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂಚೆರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗಾಯ್ ಆನಿ ವಾಸ್ರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಆಸಾ. ತಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ.

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್‍ವ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ರಾಂದ್ವಯೆ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ರವಿಯಣ್ಣ ಆಂಗ್ಡಿ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ಯಾ ವೋಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ತಿರ್‍ಸಿತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಂಗ್ಡಿಕ್‌ಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೆ. ತೆದಾಳಾಚ್ ಯೇಜೆಗೀ ತೀನ್ ಗಾಯ್ರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಹಿಂಡ್! ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಎಕಾ ಗಾಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದಾಳುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಗಬಕ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲೆಂಚ್. ರವಿಯಣ್ಣ ಹೆಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಚೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಯ್ ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕೀ, ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಅಬ್ಬುನ್ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಫೊನ್‌ಬೂತಾಚ್ಯಾ ಗಣೇಶಾಸವೆಂ ಗಾಯ್ರಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಗಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ಕಾಟ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿಭಾಜಿ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಧಾಂವ್ಲಿ.

ಮುತೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರವಿಯಣ್ಣ “ಗೆಲಿಮೂ ಅಬ್ಬು, ಸಕಾಳಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಬೋಣಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಧಾ ರುಪಯ್ ಲೊಸ್ ಜಾಲೆನೆ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಗೀ ಹಿ ಮಾರ್? ಹಾಂವೆಂ ಮುತೊಂಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆನೆ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘಡಿತಾಂ  ಘಡ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ವಾಂನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫುಲಾಂ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾಲಿಯೆಕ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಸನಬ್ಬಾಚಿ ಫಳಾಂಚಿ ಪೇಟ್‌ಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲ್ಲಿ. ಮಾಗಿರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಬಾಚೊ ಕಾಟ್‌ಚ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಜಾತಾನಾ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ.

“ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಜೋರ್ ಜಾಲೆನೆ? ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಪರಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಡೊಂಕ್‌ಚ್ ಯೆತಾತ್”. ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.

“ಆಮಿ ಏಕೇಕ್ ತೊಣ್ಕೊ ದವರ್‍ಚೊ ಬರೊ. ಗಾಯ್ ಹಿಶಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್  ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊ. ಮಾಗಿರ್ ಹಿಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್‌ಯಿ ಪಳೆನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” ಅಬ್ಬುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಎಕೇಕ್ ತೊಣ್ಕೊ ದವರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ತೊಣ್ಕೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೊರ್‍ವಾಂನಿ ಆಂಗ್ಡಿಕುಶಿನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆಣಾ-ಮುತಾನ್ ಗಲೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಯ್ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ದೊನ್ಪರಾಂ ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಎಕಾ ಗೊರ್‍ವಾಕ್  ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಬಡವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಕ್ ಗಾಯ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಹಾಂಬೆತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿ. ಅಬ್ಬುನ್ ಏಕ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್‌ಭರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲರಾ ಪಂದ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ತ್, ಆನಿಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ತೊಣ್ಕೊ ತೆಂಕಿತ್ತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿತ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಚ್ಯಾ ರಾಮ್ ಭೊಟಾನ್ ಆಪವ್ನ್,

“ವ್ಹಯ್‌ಯೇ ಅಬ್ಬು, ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ತೋಂಡ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಅಶೆಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಸಮಾಯೇ? ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಸಾಯೇ? ಹಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ?” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಬುಚೊ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ. “ಖಂಚಿ ಚೂಕ್ ಭೊಟಾಮಾ, ಯೇ ಥಂಯ್ ಪಳೆ. ತುಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಎಕಾ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದವರ್‍ನ್ ನಮಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್  ಆಯ್ಲಿಗೀ ಹಿ ಮಾರ್, ಭಾಟಿ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮಯ್ದಾ ಪೀಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಪಳೆ ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೊ ಮಯ್ದಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಜಳ್ತಾ. ಹಿ ಚೂಕ್‌ಗೀ? ತುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ತೊಯ್‌ಗೀ?”

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಅಬ್ಬು, ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾಯೇ? ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಸಾಯೇ? ತೆಂ ಗೊರುನೇ”

ತಾಕಾ ಬೂದ್ ನಾ ತರ್ ಪೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾಯೇ? ಗೊರ್‍ವಾಂ, ಬೊಕ್ರೆ, ಸುಣಿ, ದುಕೊರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಘರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಸಿಜೆ. ಮಾರ್‍ಗಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ?”

“ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಉಪಾದ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ದೊಡ್ಡೆಂತ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ಮಾರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್‌ಯಿ ಆಸಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ ತುಕಾ” ಭೊಟಾನ್ ಚಾಳ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ದೊಡ್ಡೆಕ್ ಬಾಂದಿಜೆಗೀ? ಪಳೆಯಾಂ ಧರ್‍ನ್ ದೀ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾಗೀ? ಧಾ ಜಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಗೊತ್ತಾಯೇ? ಹಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಪಡ್ಚಾ…”

ಹೊಟೆಲಾ ಸಮೊರ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಭೊಟ್ ಲೊವ್ ಭಿತರ್ ನಿಸರ್‍ಲೊ. ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಅಬ್ಬು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕತಾನಾ ಜವ್ಳೆ ವೆಪಾರಿ ಕಾಮ್ತಿನ್ “ಅಬ್ಬು ಚಿಕ್ಕೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ತೊಣ್ಕೊ ಥಂಯ್ಚ್ ದವರ್‍ನ್ ಸೊಪೊ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಬ್ಬು ಆನಿಕೀ ಫುಮಾರ್‍ತಾಲೊ.

“ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ಅಬ್ಬು?”

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಕಾಲ್ ಆಸಾನೇ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಬುತಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅರ್‍ದೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಉಠೊನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಹಿಚ್ ಗಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಡಿದಾರಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಅಕ್ರುಟ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್‌ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಉಶ್ಟ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್ ತೊಣ್ಕೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್, ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ? ಚುಡಿದಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಘಾಲ್ನ್  ಧಾಂವ್ಲಿ. ಚುಡಿದಾರ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ? ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಯ್ ಲೊಸ್. ತೊ ಪೊಟಾ ಉಜೊ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ.”

“ತುಕಾ ಆನಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ಅಬ್ಬು?” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಅಬ್ಬುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ. “ತುಕಾ ಇತ್ಲಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನೇ ಹ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್. ಕಾಲ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ? ಕಾಲ್ ಎಕಾ ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಹಿಚ್ ಗಾಯ್ ಆಡ್ ಯೇವ್ನ್, ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೊ ಪಡೊನ್, ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ನ್, ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊನೇ, ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ?”

ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಹೊಟ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಟಾಚಿ ಉದ್ಕಾಟಾಂಕ್ ಆಸಾನೇ. ಹಿ ಗಾಯ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಘಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ಕ್ಯಾನ್ (ಕೆಳಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಘಡಾಯೆಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೇಂಟ್) ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಏಕ್ ವಾಜಯ್ಲೆಂ. ಗಾಯ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಮಾರ್‍ಗಾರ್ ಆಡ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೊ ಗಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲಿ. ಭೆಶ್ಟೆಂ ನಿಶ್ಟುರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ… ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಖಾಲಿ ಉದಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ, ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಚುಡಿದಾರ್, ತುಜೊ ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೊ ಮಯ್ದಾ. ಆಮಿ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್…”

“ಆಸೊಂದಿ ಸೊಡ್ ತಿ ಗಜಾಲ್… ತೆದಾಳಾ ರಾಗಾನ್ ಮಾರ್‍ಲೆಂ… ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್‍ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳೆಯ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಚ್ ಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ದೂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬು ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.

ತೊ ವೆತಾನಾ ಕಾಮ್ತಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಸೊಂದಿ. ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ ಹ್ಞಾಂ..? ಆನಿ ತಿ ಗಾಯ್ ಆಸಾನೇ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಟ್ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ನಾ. ಪಳೆ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಬ್ಬುಕ್ ಏಕ್ ಥರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉಲವ್ಣೆಂ, ಸಳ್ಗಿ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹಚನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆನಾ. ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಚ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಸಾಮಾನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಉಲವ್ಣೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಯ್ನೊ ಉತ್ರಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಖಂಚಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಅಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂಕ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ತೊಣ್ಕೆಯ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆ. ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಾಚ್ಯಾ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಹೊಟೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ಏಕ್ ಗಾಯ್ ರವಿಯಣ್ಣಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ಆಸಾ. ತೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್‌ಯಿ ಪಳೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಖಂಚ್ಯೊಯಿ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಫುಲಾಂಚೊ ಶಂಕರ. ತೊಯಿ ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ವ್ಹಚನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಆಂಗಡ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ರವಿಯಣ್ಣ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಿ ಹಾಲ್ಲಿ ನಾ. ತಿ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯಿತ್ತ್ ಹಾಂಬೆತಾಲಿ. ಶಿಮ್ಟಿ ಭಿಜಾವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಉಡೊವ್ನ್, ಆಂಗ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಘುರ್‍ಮೆತಾಲಿ. ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಆಪ್ಲೊ ತೊಣ್ಕೊ ಹಾಡ್ನ್ ಹಯ್ ಹಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಗಾಯ್ ಹಾಲನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅಬ್ಬು ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ “ರವಿಯಣ್ಣ ಹ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್‍ಚೆಪರಿಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಂತುಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆಲಾಗ್ಲೊ.  “ಅಬ್ಬು, ಗಾಯ್ ಗಾಬ್ ಆಸಾ. ದೂಕ್‌ಯಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ತಿ ಆನಿ ರಾಮ್‌ಭೊಟ್‌ಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. “ವ್ಹಯ್ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಅರ್‍ದ್ಯಾ-ಎಕಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪುರೊ” ಗಾಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮ್ತಿ.

“ಹಾಂಗಾ ನಾಕಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್. ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ವೋ ಥಂಯ್ ಚಿಂಚೆ ರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದ್ಯಾಂ. ಇಲ್ಲೊ ಆಡೊಸ್ ಕರ್‍ಯಾಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” ಅಬ್ಬುನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ತಾಚಿ ಸಲಹಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂದ್ಲಿ.

ಅಬ್ಬುನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಶಿಂಗಾಂ ಧರ್‍ನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ತಿನ್, ಮೊಂತುನ್ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಉಹೂಂ ಗಾಯ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್‌ಯಿ ಕಾಡಿನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಏಕ್ ದೊರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಗಾಯೆಕ್ ಚಿಂಚೆರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬುನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಹಾಡ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಆಡೊಸ್ ಕೆಲೊ.

ಗಾಯೆಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಚಡತ್ ಗೆಲೆ.

“ಕಸಲೆಗೀ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕೊಣಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.” ಮೊಂತುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೀಗ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.
“ನೋಣಯ್ಯ ಆಸಾ. ತೊ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಒಕಾತ್ ದಿತಾ. ತಾಕಾ ಆಪಯಾಂ”. ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ನೋಣಯ್ಯ ಪಾವ್ಲೊ. ಗಾಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ   ಕೆಲಿ. “ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸನಾ. ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸಜೆ. ತುಮಿ ಗೋಡಾಕ್ಟ್ರಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ನಾ ತರ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ”. ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಸರ್‍ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಸೊದುನ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್‍ಕ್ ಕೆಲೊ. “ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಗಾಡಿ ನಾ. ಗಾಡಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಂ” ಅಶಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ.
ಅಬ್ಬು ತಕ್ಷಣ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಗೆಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊಚ್, ಗಾಯೆಚೆಂ ಕಪಾಲ್ ಆಪಡ್ನ್ ಭಕ್ತಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. “ಕೊಣಾಚಿ ಗಾಯ್ ಹಿ”?

“ಹ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾಂತ್ ಸರ್. ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. “ವ್ಹಡ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ನಾ ತರ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಸರ್‍ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಚಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್” ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಬ್ಬು ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ. “ಭೊಟಾಮಾ ಏಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ “ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಭೊಟಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಉರ್‍ಕುಟಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ಪಳೆ ಅಬ್ಬು, ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಪೆದಾಮ್ ಆಸಾನೇ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಜೊ ಹೊ ಹಂಕಾರ್ ಆಸಾನೇ ತೊ ತುವೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಕಳ್ಳೆಂಯೆ… ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಮನಿಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸಾ ಕಳ್ಳೆಂಯೆ. ವ್ಹಚ್… ತುಂ ವ್ಹಚ್. ಉದಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಅಬ್ಬು ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ “ಜಾಯ್ತ್ ಭೊಟಾಮಾ ಜಾಯ್ತ್… ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮಾಫ್ ಕರ್… ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಬರಿ ಚ್ಹಾ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಯೆಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಹಾಂಬೆವ್ಣಿ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ಚೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ. ಅಬ್ಬುನ್ ಗೊಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಗಾಯೆಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಭರಾನ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಥಂಡ್‌ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಗೊಣ್ಯೆ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಭಾಥಾವ್ನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಅಸ್ಡ್ಯೊ ಪಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪರತ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಭಿತರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಬಳಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಗಾಜಯ್ಲಿ. ಮೊಂತುನ್ ರುಕಾಮುಳಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕದೆಲ್ ಘಾಲೆಂ. ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕಾಫಿ ಆನಿ ಮಸಾಲೆದೋಸೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಫರ್‍ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಹಸನಬ್ಬಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಪೊತೆಂಭರ್ ಫಳಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್. ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರುಕಾಮುಳಾ ಲೊಕಾವ್ಹಾಳೊಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಅಬ್ಬು ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆಂ ಪೊತೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾಚ್ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ಆಲೊಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಅಬ್ಬುಕ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ “ಆಮಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ದುಡು ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಯಾಂಗೀ? ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟಾಲಾ ಬಾವ್ಡೊ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ತಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಅಬ್ಬು?” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಅಬ್ಬುಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮನ್ ಆಸಾಮೂ. ಪೂಣ್ ಸರ್‍ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರ್‌ನೇ. ಆಮಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ನಿಮಾಣೆಂ, ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಕಾರಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಸವೆಂ ವ್ಹಚೊನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಕಾರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ತೆಗಾಂಯ್ನಿ ವಾಂಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಟಾನ್ ನಿರ್‍ಧರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕಾರಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಎಕಾ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್‍ನ್ ಕಾಮ್ತಿಸವೆಂ ಕಾರಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ “ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪಯ್ಶೆ ತುಂಚ್ ದೀ” ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬು ಕಾಮ್ತಿಲಾಗಿಂ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ. “ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಪುಣಿ ಖಂಡಿತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ “ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ” ಅಬ್ಬುನ್ ನಿರ್‍ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಕದೆಲಾಂ ದೀವ್ನ್, ಫ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ನ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ. ದೋನ್ ಜೀವ್ ಉರಯ್ಲೆ. ತುಮಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಜ್ ತಿ ಗಾಯ್ ವಾಂಚ್ತಿ ನಾ”. ಕಾಮ್ತಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

“ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆಂ.  ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್.
ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಂಪೆರ್‍ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕವರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. “ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ತುಮಿ ಚೂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿಕ್. ಘೆಜೆ” ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಕವರ್ ದಿಲೆಂ.
ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಕವರ್ ಘೆವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ನೋಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

“ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಹಾಂತುಂ?”
ಅಬ್ಬು ಕಾಲುಬುಲು ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಗಳೊ ಸುಕ್ಲೊ.

“ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ. ಹೊ ಲೋಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿ ಸಮಧಾನೆಖಾತಿರ್ ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ವೀಕಾರ್‍ಶಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಪಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವ್ ನೊರ್‍ಮಲ್ ಕೇಸಿಕ್‌ಚ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಘೆತಾ. ಹಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸ್. ತುಮಿ ಆಡೆಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ದಿತಾತ್‌ನೇ?”
ಅಬ್ಬುನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾಂತ್.
“ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಮಾಶೆ ಕರ್‍ತಾತ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ?”
“ಹಾಂತುಂ ತಮಾಶೆ ಕಸಲೆ? ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಹಾಂವ್  ಘೆಂಚ್ ನಾ.” ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಬ್ಲೆಸ್‌ಪಣ್ ದೆಕೊನ್ ಅಬ್ಬು ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಾಲಾಗ್ಲಿ. ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಗಾನ್ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ.
“ತುಮಿ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್‌ಗೀ?” ಪರತ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂತುಂ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?  ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಘೆನಾ.”
ಅಬ್ಬು ದಢಕ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಟ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕವರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ‘ಕಾಮ್ತಿಯಾಮಾ ಚಲ್ ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಚ್.
*****

(ಮಹಮ್ಮದ್, ಕುಳಾಯಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲೊ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾಚ್ಯೊ ಲೇಖಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ  ಆನಿ‌ಒಳ್ಕಿ ಗಜಾಲಿ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆದ್ವಾರಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ. ತಾಚಿಂ ಎದೊಳ್ ಪಾಂಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್‍ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಕದನ ಕುತೂಹಲ’ ಕಥಾಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರ್‍ನಾಟಕ ಸಂಘಾಚಿ ‘ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚಿ ‘ನಿರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ‘ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ’ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ‘ನನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಥಾವ್ನ್ ‘ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸಿ’, ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಆನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೇಖಕ್. ಹಿ ಕಾಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ‘ನನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು’ ಪುಸ್ತಕಾಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ತರ್‍ಜಿಲ್ಯಾ.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *