ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಚೆಂ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್

“ಡಾಡಾ, ಆಜ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.” ಕಾಮಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಧುವೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಧುವೆಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. “ಸಾಂಗಾತಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಂಕಲ್‌ಯಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ.” ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವರ್ದಿ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಾಟಯ್ಲಿ. ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ, ಸೆಜಾರಾ ಪೋನ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಜ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಘರಾ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಕಾಮಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಮ್ ಖಳ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಧುವೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಫೀಸ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ, ರೈಟರಾಕಡೆ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ. ರೈಟರಾನ್ ಧನಿಯಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಎಡ್ವಾನ್ಸಾಂತ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಫೀಸ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಕ್ರೇಚೊ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧುವೆನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಾಲೊ.

ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ತಾಕಾ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಳನಾ. ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೆಳ್ಳೆ ಬಗಾರ್ ಧುವ್ ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಬಸನಾ. ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೆಂ ಪಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮಾಗಿರ್ ತಾಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಆಫಿಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಹಾಂತುಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ವರ್‍ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮ್ಜಾತೆಲಿ ಆನಿ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರ್‍ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಘರ್ಕಾರ್‍ನ್ ತವಳ್‌ಚ್ ಘರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್, ಘರಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

“ಪೂಣ್ ಡಾಡಾ, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.” ಧುವೆನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕಿತೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ ತೆಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಆತಾಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ನವೊಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತರ್ನಾಟೊ, ಕಟೀಣ್ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಪೂರಾ ಸಗ್ಳೆ ಫಿರ್ಗಜೆ ಮುಕಾರ್ ಎಲಮ್ ಘಾಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯೆಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಆಪ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಿತ್ವ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ, ತಿತ್ಲೆಂ ಚಡ್ ತ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಮೋಲ್. ದೆಕುನ್ ತ್ಯಾ ಎಲಮಾವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ತಾಣೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. “ಧರ್ ತುಜ್ಯಾ ಫಿಸಾಚೆಂ ಪಯ್ಶೆ. ಫಾಲ್ಯಾಂಚ್ ಬಾಂದುನ್, ಎಕ್ಸಾಮಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೆ.

ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲೊ. ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೆಂಗೀ? ಧರ್‍ಮ್, ದೇವ್, ಸಮಾಜ್ ಪೂರಾ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂ ಖಾತಿರ್. ಆಮಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದುಬ್ಳಿಂ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರೊಂಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಹೊ. ನಾ ತರ್ ವರ್ಸಾನ್ ವರ್ಸ್ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಸಲಿ ಗರ್‍ಜ್? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಶೆಣಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಆಗ್ಮೆಂತಾಕ್ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾಚಿ ಆವ್ದಿಗೀ? ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಆಗ್ಮೆಂತಾಚಿ ಸಕತ್ ಉಣಿ ಜಾತಾಗೀ? ಹೆಂ ಪೂರಾ ಬನಾವಟ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೆ ಕಷ್ಟ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ನಾಕಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಾಸತ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕರುಂಕ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಯಾರ್ ನಾಂತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಪಾಸತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ದೆವಾಕ್‌ಯಿ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ನಾ. ತರ್‌ಯಿ, ‘ದೆವಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್. ತುಂಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಗತ್’ ಮ್ಹಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ತಾಣೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸವಲಾಂನಿ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ನ್ ದೇವ್‌ಯಿ ನಾಕಾ, ತಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್‌ಯಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ತೊ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಗುರ್ಕಾರಾಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊಯಿ ಘರ್ ಕುಟಮ್ ಆಸ್ಚೊ ಮನಿಸ್. ಕಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ದೀತ್? ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆನಿ ನಿಂದಾ ಮಾತ್ರ್.

ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಚೊ ಸನ್ವಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಆಯ್ತಾರ್. ತಾಕಾ ರಜಾ. ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಬಾರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೊ ಕೋಟಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಡಿ.ಎಸ್.ಪಿ. ಪ್ಲೇಯ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ, ಗುರ್ಕಾರಾಮ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ದಿಸಾ ಘರಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸರ್‍ಸರಿತ್ ಧುತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿಂಯಾನ್, ತಾಣೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಚುಕಾರಿ ಮಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, “ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ, ಏ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ” ಮ್ಹಣ್ ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾನ್ ತಾಳೊ ಉಕಲ್ನ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ ಪೋರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಫರಾಮೋಸ್ ಘಡ್ಲಿ. ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಚೂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರಿತ್ತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಆನಿ  ಹಾಂವೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತುಕಾ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಡೆ ನೋವ್ ವೊರಾರ್ ಆಪಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್‌ನೇ, ತಡವ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಳಯಿಲ್ಲಿ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಚಿ ಚೂಕ್. ತರ್‌ಯಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಕಸಲೊ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲಾಗಾಯ್… ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತುನ್, “ವ್ಹಡ್ ನಾ ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾ, ಚೂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕಡೆ ಘಡ್ತಾ. ಚೂಕ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ದೆವಾನ್ ಕರ್‍ಚಿವೇ ತರ್?” ಮ್ಹಣ್ ಸಮಧಾನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಬೆಜ್ಮೆಂತಾಕ್ ರಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಏಕ್ ಹಾತೆರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಕಾ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಜಾಯ್ತ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ. ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ,” ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯ್ತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಮ್ ಗೆಲೊ. ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಚಿಂತಿತ್ತ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ.

ಆಯ್ತಾರಾ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಗೀ ಗಡಿಬಿಡಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ “ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಏಕ್ ಘಡಿಭರ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಣ್? ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ. “ಫಾದರ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್, ತುಮಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ… ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್…” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. “ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ್‍ಚಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಯಾಜಕಾಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್‍ಚಿ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಬೆಜ್ಮೆಂತಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಆಸ್ಚಿ ಗರ್ಜ್. ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಂಯಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ಹೆಂ ಆಮಿ ಕರ್‍ಚೆಂ. ಕಳ್ಳೆಂನೇ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾ” ಮ್ಹಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ಏಕ್ ಶೆರ್‍ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ. “ತೆಂ… ತೆಂ… ಧುವ್… ಎಕ್ಸಾಮ್… ಫೀಸ್…” ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಪಾದ್ದೆಲೊ.

“ಹಾಂ! ಕಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ. ತೆಂ ಪೂರಾ ಆಸುಂದಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಘರಾ ಆಸ್ತಾತ್ ಸಾಂಗಾ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರ್‍ಯಾಂ.”
“ಆಯ್ತಾರಾ ಫಾದರ್.”
“ಆಯ್ತಾರಾ ಇಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್. ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಜಾಯ್ನಾ. ದೊನ್ಪರಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರಾರ್ ಜಾತಾ?”
ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿಂ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊ.
“ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಫಾದರ್.” ತಾಣೆಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.
“ತೀನ್ ವೊರಾಂಕ್ ಸೊಡಾಲಿಟಿಚೆಂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಸಾ. ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಯೆತಾಂ.”

ಯೆ ದೆವಾ! ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಂಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾ. ಥಂಯ್ ವೆಚೆಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಘರ್ ಝಾಡುನ್, ಪುಸುನ್, ನಿತಳ್ ಕರ್‍ನ್, ಇಲ್ಲಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಉಂಬೊಳ್ನ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚ್ ಸ ವೊರಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ಕಶೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಉದೆಲಿ. ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ “ಕಿತೆಂ ಕಾಂಯ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸಾತ್‌ಗೀ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಫಾದರ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಮಿಸ್ಕಿತಾಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾ. ತೆಂಯಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ. ದೆಕುನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ವೇಳ್…” ಆತಾಂ ಪಾಸ್ಕಲಾಮ್ ಇಲ್ಲೊ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ. “ಸ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ನಾಬಾ.” ಇಲ್ಲೊ ಮಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ದನ್ಪರಾಂ ದೋನ್ ವೊರಾರ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗೀ? ತೊ ಮ್ಹಜೊ ನಿದ್ಚೊ ವೇಳ್. ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನಾ.”

ಪಾಸ್ಕಲಾಮಾಕ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜೀಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಜಿನ್ಸಾರ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಘಡಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್. ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಘಡ್ತಾತ್.

     *****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *