ಬೀರ್‌ಬಲಾಚೆಂ ಬೇತ್

ಸಕಾಳಿಂಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಅಕ್ಬರ್ ರಾಯ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾ ಕಡೆ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಾಚೊ ದ್ವಾರ್‌ಪಾಲಕ್ ಯೇವ್ನ್ “ರಾಯಾಂನೊ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾ. ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕ್ತಾ.” “ತರ್ ಧಾಡ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಯಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಕ್ಬರ್.
ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್. ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಸರ್ಪಡ್ಲೊ. “ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದುಡ್ವಾ-ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಪೇಟ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಚೊರ್‍ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುಮಿ, ಚೊರಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಜೆ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ರಾಯ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಚೊರ್‍ಪಣಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ?”

“ಧನಿಯಾ, ಆಮ್ಗೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ನವ್ಕರ್ ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾತ್. ಬೊವ್‌ಶಾ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಯಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಸಮಾಧಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆ. ಹಾಂವ್ ಚೊರಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ತುವೆಂ ಆತಾಂ ವಚ್ಯೆತ್.” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. “ಸತ್ ಸಾಂಗ್, ತಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಪೇಟ್ ಕೊಣೆಂ ಚೊರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್, ನಾ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಟಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.”

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಹಾಂವ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚೊರುಂಕ್ ನಾ.” ಆನಿಕ್ಲೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ, “ಹಾಂವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಆಮಿ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ಚೊರಿನಾಂವ್.” ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್, “ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ ಆಮಿ ಏಕ್ದಮ್ ದುಬ್ಳೆ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೊರುಂಕ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಚೊರಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಧಾಂವ್ಯೆತ್? ಚೊರಿ ತಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ದೊರಿ. ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಜಿಣಿ ಸಾಗ್ಸಿಜೆ. ತಿ ಪೇಟ್ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ. ದಯಾಕರ್‍ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡಿನಾಕಾ.”

ಹೆ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ವೊಪ್ವೊಂಚೆಪರಿಂ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ಕೆಲೊ. ಎಕ್‌ಚ್ ಲೆಕಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕೋಲ್ (ಬೆತಾಂ) ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಂಚ್‌ಯಿ ಜಣ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಕಾಲುಬುಲೆ ಜಾಲೆ. ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ.

ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಅಳೆ, ಹೊ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್. ಹೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಮಂತ್ರಾಚೆ ಬೇತ್ ದಿತಾ. ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಹೆಂ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಆಸ್ತಾನಾಕ್ ಯೆಯಾ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಾನ್ ಕೊಣೆಂ ಪಳೆ ತಿ ಪೇಟ್ ಚೊರ್‍ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಇಂಚಾಂ ಲಾಂಬ್ ಜಾತಾ.”

ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಕಾಮಾಚೆ ಘರಾ ಗೆಲೆ. ಕೊಣೆಂ ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಗಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಹಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೊ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ, ಮಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಖಂಡಿತ್ ವಾಡ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕೊರ್‍ವೊಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಸ ಇಂಚಾಂ ಕಾತರ್‍ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. “ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಆನಿ ಸಾಂಪಡ್ಚೊ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೇತ್ ಸ ಇಂಚಾಂ ವಾಡತ್ ತರ್‌ಯಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬೆತಾಪರಿಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತವಳ್ ಕೊಣ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

ಅಶೆಂ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ರಾತಿಕ್ ಬರಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ತಾಕಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ. ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೋರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್. ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಬೇತ್ ೬ ಇಂಚಾಂ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್, ತುವೆಂಚ್‌ಮೂ ತುಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ? ತುಂ ಫಟಿ ಮಾರ್‍ಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್‍ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್‍ತಲೊಂ.”

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೇತ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚೊರ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಿ ಪೇಟ್ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪೂರ್‍ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲಿ. ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೊ.

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ರಾಯ್ ಸಮೇತ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾಚೆ ಹಿಕ್ಮತೆಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೊ.
*****

ಗರೆ

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಚಿ ಭೆಟ್ವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಕಾಮ್, ಕಾಮ್, ಕಾಮ್! ಪಾಂತ್ಯಾಚಾ ಚಾರಾಂಕ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾ ವಯ್ಲಿ ಉಟ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂತುಳ್ನಾಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ಉತರ್‍ತಾ. ಕಷ್ಟಿ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತೆಚಿ ಜೀಣ್ ತಿಚಿ. ಸಂತೊಸಾಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಲೆಲೆ ಉಣೆ, ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಲೆಲೆ ಚಡ್. ತರ್‌ಯಿ ಹೆರಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಪರಿಂ ತಿ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸಾನಾ. ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಜಿಣಿಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಏಕೀನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸುಖಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ನೀದ್ ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ ಕರ್‍ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಎದೊಸೊ ಲ್ಹಾನ್ ಶೆವಟ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಎಕೇಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಾತಿ.

ವೊರಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚೊ ಪತಿ ಜಾಗೊ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಉಟ್ತಾ ತೊ. ತಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾತಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್. ಬಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟೀ.ಂತ್ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾಚಿ ಸಿರ್ವಿಸ್ ತಾಚಿ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಆಂವ್ದುಕ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‍ತಾತ್ ತಾಚೆ ಸಿರ್ವಿಸೆಕ್. ತಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಡಿಪೊ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೊರೊ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚೊ ಘರ್ಕಾರ್ ಸಂಯ್ಭಾನ್‌ಚ್ ಅಮ್ಸೊರಿ. ತಾಣೆಂ ಉಟ್ಚೆಂಯ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್. ಮಾಗ್ಚೆಂ, ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್‍ಸುಂಚೆಂ, ಫಳಾರ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್‌ಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ, ಎಸ್ಪೆಸಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಉಟಯ್ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಡಿಪೊಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ಲೊ ಮೂಸ್‌ಯಿ ನಾ, ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ನೀದ್ ಬಸೊನ್‌ಚ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ತೊ ಮಿನತೆಚೊ ಆನಿ ಎಕೀನ್ ಮನಿಸ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯಿ ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ನಾ ಚುಕೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ. ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಜಾಲೆಂ, ಕುಟಾಮ್ ಜಾಲೆಂ, ತೊ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಧೊಶಿಕ್ ತೊ ವಚಾನಾ. ಶಾಂತತೆಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಪರಿಂ ಎಕ್ದಮ್‌ಚ್ ಥಂಡ್ ಮನಿಸ್. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅಮಾಸೆ-ಪುನ್ವೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಶೆಕ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ. ತೇಂಯ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂತರ್ ನರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾ, ಅಪ್ಣಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಮ್ಕೊಚ್ ನಿದ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ರಚುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆನಿ ಘರ್‍ಕಾರ್ ಸಪ್ಣೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಿತೆಂ, ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ. ಏಕೀನ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸುಕೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಸಯ್. ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ನೆ ಪಾಯಾಂಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಯೇನಾ, ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಯೇನಾ-ತಶೆಂ! ಬಿಯೆಸ್ಟಿಂತ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸಿರ್ವೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಚೀಲ್‌ಭರ್ ಮೆಳ್ತಾ ದುಡು? ಗೆಲಿಂತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಮಾತ್ಸಿ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೇಂಯ್ ಸತತ್ ಹರ್ತಳಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚಿ ಗತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ದೀವ್ನ್ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‌ಚ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆ ಕಠೋರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್.

ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆರ್ ಬಾವೀಸ್ ಭರ್‍ಲಿಂ. ತೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಾಚೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕರ್‍ತಾ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗಾತ್ ಆನಿ ಘರ್‍ದಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೌತುಕಾಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಾತೆವಿಣೆ ತಾಣಿಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಪರಿಂ ದವರ್‍ಲಾ. ಬಿಯೆಸ್ಟಿ ಬಸ್ಸಾಂಚೆರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ ತರ್‌ಯಿ, ತಾಣೆ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನವೆಂಚ್ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಡಿಸಾಯ್ನಾಚಿಂಚಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪೆಂಟಾಂ, ಬ್ಯಾಗಿ ಶರ್ಟಾಂ, ವಿದೇಶಿ ಮೊಚೆ, ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ತಶೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫೇಶನಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಸರಾಂತ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚಾ ಆಂಗಾಲಪಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಲಾಗಿಂ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಆಸಾ – ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತಾಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಜೂನ್ ಚವ್ಗಾಂ ಆಸಾತ್, ಮ್ಹಣೊನ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ದಿವೊ ನ್ಹಯ್ ತೊ? ಬಾಕಿಚ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಪಾನೊ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾಚ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಯಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್? ಪೂಣ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂವೆಂ? ಜಶೆಂ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಪಡ್ದ್ಯಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಣಾಂಖಾಲ್ ಉಳ್ಟೊ ರಾವಾತ್ ತರ್ ಕೋಣ್ ಫುಡಾರ್? ಹಿಚ್ ಖಂತ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಜೋತ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಾಟ್ಲೆಂಯ್ ವೆತಾ? ಅಶೆಂ ಆಪಾಲಿಪಾ ಚಿಂತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ದಿನಚರೆಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಫಾಂಟೆ ಫುಟ್ಲೆ. ತಿಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಕ್ ಗೊಂವಾಂಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಲಾಟ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಉಣ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಬಾಕ್ರ್ಯೊ ತರ್‌ಯಿ ಲಾಟುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿಕಾ ಬಾಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ನಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‌ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ತಿ? ತೊಡ್ಪ್ಯಾಕ್ ಶೆಣಾಚೆಂ ಬಳ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪೆಜೆಚೆಂ ಬಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಣೆಂ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ಪೆಜೆಚಿ ರೂಚ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಾಡೆನೋವ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಏಕ್ ಉಬಿ ಬೊಶಿ ಪೇಜ್ ಜೆವಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಸುಶೆಗ್‌ಚ್ ನಾ, ಆವಯ್ ಪೇಜ್ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಬೊಂಬಯ್ ಜಲ್ಮ್ಯಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಜೆಚಿ ರೂಚ್ ಆಸಾ? ಆವಯ್ ಶಿತಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಂ, ಪೂಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಆವಯ್ಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂಯ್ ಪೇಜ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಪೆಜೆವರ್ವಿಂ ಪೋಟ್ ಘಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾ ದೆಂಕಾಂತ್‌ಚ್ ಪೋಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ಅಪವಾದ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಕ್ರ್ಯೊ ಲಾಟಿನಾಶೆಂ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ?

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಧುವ್ ಫ್ರಿ-ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ; ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಕಣಸ್ ಕಶಿ, ಫೆಶನಾಂಚಿ ಮಾರ್‌ಗೇ ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್! ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಂವಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಫೆಶನಾಂಚಿ ಚಲಿ ಕಶಿ ಜಲ್ಮಾಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕೌತುಕ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯೀ ಅಸಲಿಂ ಫೆಶನಾಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್? ಫೆಶನಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖಾಣಾಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಕಸಲಿ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ! ಫುಂಕುನ್ ಫುಂಕುನ್ ಜೆವಿಜೆ ತಾಕಾ, ಶಿತಾಂತ್ ಕಾಳೊ ಕಸಲೊಯ್ ಖಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊನಾ, ಬಾಕ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಂತಾಂ ಧರ್‍ತರಿತ್ ಭಾಜಾನಾ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ತೆಂ ಖಾಯ್ನಾ, ಚಾಯೆಂತ್ ಧುದಾಚಿ ಸಾಯ್ ನಿಶೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪಿಯೆನಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ’ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಚೆಡುಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆವಯ್. ಆವಯ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್, ನಾ ತರ್ ಜಿಬೆಕ್‌ಯೀ ವೊಡ್ಕಾನಾ. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್, ಆವಯ್ಚೊ ಘೊವ್ ಜಾಂವ್.
ಧುವೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಚೆರ್ಕೆ ದೋಗ್ ಜೊವ್ಳೆ. ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಆಂವ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಹಿ ಖಂತ್ ಆವಯ್ಕ್ ತಾಂಚಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಚೆರ್ಕೆ ತರ್‍ನ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾಣ್ಕುಲೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ವೆಳಾಪ್ರಮಾಣೆಂ ಪೋಟ್ ಭರುಂಕ್ ಮೆಳಾತ್ ತರ್ ಜಾಲೆಂ – ’ಮಾಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೊ ತಾಂಕಾಂ, ಪರಿಕ್ಷಾ ಕಶಿ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ಖಂತ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ತಾಂಚೆ ವಿಷಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಸೆಜಾರ್‌ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ ತಶೆಂ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅವ್ವಲ್ ಯೇಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಕಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆರಾಲ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲಾಂ? ಆಪ್ಲಾಂಕ್‌ಯಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ, ಪೆಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ.

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್. ಘೊವ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಚ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ವೆತಚ್ ತಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾತಾ. ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚೆಂ ಮುಗ್ದಾನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಆತಾಂ ಪೇಪರ್‌ವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಕಾಂದಾ-ಬಟಾಟಾವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಬಾಟ್ಲಿ-ಬರ್ತಾನ್‌ವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಮಚ್ಛೀವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್, ಘರಾಂತ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಲಿಚ್ ಆಸಾ, ಕೋಣ್ ನಾಂತರ್ ಕೋಣ್ ಯೇವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ:

ಪರ್ನಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ, ನವಿಂ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಿತಾಂ.
ವಾಪರ್‍ಲೆಲಿಂ ಕಡ್ತರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ.
ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯೆರಿಚ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ.

ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಸ್ತುಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಸುಕವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಧೊಶಿಂ ಮಧೆಂ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ರಾಸ್‌ಭರ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ನುಸ್ತೆಂ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತರ್ಕಾರಿ ಶಿಂದುಂಕ್ ಆಸಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಶಿತ್ ಕಡಿ, ನುಸ್ತೆಂ ಭಾಜಿಜೆ, ದಾಳ್ ಕರಿಜೆ, ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ತರ್ಕಾರಿ ಸುಕಿ ಕರಿಜೆ, ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಕರ್‍ತಾಂ ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ಲೊಲೊ ಕಳಾಂಚ್ ನಾ. ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ದೊಗಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪಾಡ್ಕೆ ಪುರೊಮೂ, ಸಂಸಾರ್ ಲುಟುಂಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ರುಚನಾ, ಕೊಪಿ ಕೊಪೆಚ್ ಜಾಯ್ ಕಂಯ್. ಬಾಪುಯ್ ಬಿಯೆಸ್ಟಿಂತ್ ಸಿರ್ವಿಸೆಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಿಮಾನಾಚೊ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಭಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ!

ಆಜ್ ಎಕೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲಿಂ. ಎಕೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಬಾಂಧ್ಪಾ ಮುಳಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ’ತರ್ಕಾರೆವಾಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್. ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಅರಾಬಾಯೊ ದಿತಾಗಾಯ್, ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ತಿಳ್ತಾನಾ, ತರ್ಕಾರೆವಾಲೊ ನ್ಹಯ್…

ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪಿಕೆ ಪಿಕೆ ಗರೆ!

ಗರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಾರಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾರ್ ಪೊಣಸ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಿಕಾ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸರಾರಾಂ ಧಾಂವೊನ್, ಸರಾಸರಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್, ಫೊಣ್ಸಾಚೆ ವಿಕ್ಳಾಪ್ ಕರುನ್ ತಿ ಗರೆ ಖಾತಾಲಿ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ಆಂಗಾಲಾಪ್ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಂ ಪೊಣ್ಸಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ರೂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜಾಂವ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ. ತಿಕಾ ಗರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್. ಪೂಣ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗರೆ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್? ಆಜ್ ಆವ್ಚಿತ್ತ್ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಗರೆ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಿಣೆಂ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ಲಿ – ರುಪ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಗರೆ.

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ಲಿ. ಪಯ್ಲಿಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ ಝಡಯ್ಜೆ ತರ್ ರಗಾತ್ ಘಾಮೆಜೆ ಜಾತಾ. ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿತೀನ್ ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ’ಸ’ ರುಪಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆದಿಂ ಆಖ್ಖೊ ಪೊಣಸ್ ಭಕ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ಆಜ್ ರುಚೀನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತೀನ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆ ಗರೆ ತರ್‌ಯಿ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಎಕೊಡಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‌ಯಿ ವೇಳ್ ಘಡ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಘೊವಾಚಿಂ ಇಜಾರಾಂ ತಪಾಸ್ಲಿಂ, ಮೆಜಾಚಿಂ ಗೊವೆತಾಂ, ಹಾಂತುಳ್ನಾ ಪೊಂದಾ, ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ರ್, ಖಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಖಾಂಚಿಂತ್…

ನಾ, ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊಯಿ ಸಾಂಪ್ಡಾಲೊನಾ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸಾ: ’ಕೆನರಾ ಬೇಂಕಾಚೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಕ್ಸ್’ (ಉರವ್ಣೆಚೊ ಡಬ್ಬೊ), ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕೆನರಾ ಬೇಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಡಬ್ಬೊ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಧರ್‍ಯಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಗಳ್ತಾತ್. ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚಿ ಜತನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ನಾ.

ಆತಾಂ ಮನ್ಶಾಚಾ ಅತೀ ಗರ್ಜಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸಯ್ತಾನಾಪರಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ತಿಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಪಾಚೆರ್, ಜಬ್ಬೊರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಘೊವಾಚ ಮಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್‍ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತ್ತಾ ತಿ, ತಶೆಂ ಗರೆ ಕಾಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಯೇನಾಂತ್! ಆಯ್ಚೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ತರ್ ಮುಖಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ, ಕಿತೆಂಗೀ, ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ?

ಅಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪರತ್ ಬದ್ಲೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಗರೆ ಹಾಡ್ಲೆಚ್.

ಮಾರ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಹಾಕಾಚ್. ಪಂದ್ರಾ ಗರ್‍ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿಲೊನಾ ಅಮಾಸೆಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ತಾಕಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊ ತಿಣೆಂ. ದೋನ್ ಗರೆ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಾಲೆ.

ತಿಚಿ ಕಾಲೆತಿಚ್ ತಶಿ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿ ದಾರಾಂಬೆ, ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಆನಿ ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಆಂಗಾಲಾಪ್ ಚಡ್. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಪ್ಪಲಾಂಕ್, ಅಂಜೂರಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಸುಂಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ.

ಆತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೋರ್‍ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಗರೆ ಹಾಡ್ಲೆಂನೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಿಚಿ ಮತ್ ವಿರ್‍ಯಾರ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಂಚ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್‌ಯಿ ಜಾಲೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಗರೊ ಖಾತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ.

ಬಾಕಿಚೆ ಗರೆ ಘೊವಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ನ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಣೆಂ ಮೆಜಾವಯ್ರ್ ದವರ್‍ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಫುಟೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ-ಜಳಾರಿಂಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ಯಾಂಪರಿಂ.

ಗರೆ ದಿತಾನಾ ಘೊವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ?
ಪಯ್ಶೆ ಖಂಚೆ ಎಸ್ಪೆಸಾ?
ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ಲೆ.

ದೆವಾ, ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಮಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ತುಂ ಮರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಭಾಡ್ತಾಯ್ ಎಸ್ಪೆಸಾ? ತುಕಾ ಬಾಳ್‌ಬೂದ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ?

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾತ್‌ಗಾಯ್ ತೊ? ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್; ಮ್ಹಣೊಂಕ್‌ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.
ತಿಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಗರೆ ಘೊವಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಚ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಯ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲೆ.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಾಶೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ?
ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ – ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಮಾಮ್ಮಿ.
ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ – ಎಬ್ಬೆ, ವಾಟ್ ಈಜ್ ದಿಸ್ ಮಾಮ್ಮಿ?
ಗರೆ ಪುತಾ, ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ, ರುಚೀಕ್ ಆಸಾತ್.
ನಾ… ನಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತುಂಚ್ ಖಾ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತೆ ಸವಾಲಾಂಯ್ ವಿಚಾರಿನಾಂತ್, ಖಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೋಟ್ ಭರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಲೆ. ತಶೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡಿಜೆ, ಆವಯ್ಚಿ ಬೋಬ್ ಕಾನಾಲಾಗಿಂಯ್ ಪಾವಾನಾ.

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆತಾಂ ಚಿಂತಿ: ಹೆ ಭಿಕೆಚೆ ಗರೆ ದವರ್‍ನ್ ಕೊಣಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ? ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯೀ ಆಶಾ ಪುರ್ತಿ ಥಾಂಬಯ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ – ಘೊವಾಚೊ ಬೋನಸ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಖ್ಖೊಚ್ ಪೊಣೊಸ್ ಬಾಯ್ಕಲಾ ಬಾಜಾರಾಂತುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ದಾದೊಶಿ ಖಾಂವ್ಚೊ.

ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ವ್ ಗರೆ ತಿಣೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲೆ ಆನಿ ಹಳ್ತಾಚೊ ದೇಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂಯೇ? ನಾ, ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಪರತ್ ಖಾಂತಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ತಿಚಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲಿ. ಘೊವಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಗರೊ ದವರಿನಾಶೆಂ ಖೆಲೆಮೂ, ಪಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಪಾಚೆರ್.
ಘೊವಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರಿ ಕರ್‍ನ್ ಖೆಲೆ!
ತಿಣೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್‍ನ್ ತಿರ್‍ಸಿಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್. ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್, ಗರೆ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವಾಗ್ ಧರುಂಕ್. ತಿ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ತಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘೊವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್, ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಧಾರ್‍ಲೆಲಿ ಚೂಕ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರ್‍ಯಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಸಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ.

ಚೆರ್ಕೆ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾತ್, ಗೊರ್ವಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್‍ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ. ಆಜ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್‌ಯಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕಂಯ್.
ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್‌ಯಿ ಯೆತಾ. ತಾಕಾಯಿ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಕಂಯ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೊ ಪುರ್‍ತೊ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜ್ ಸನ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಧುವೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾಜುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಚೂಡ್‌ಕೊತ್ರು ಧುವ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ನುಸ್ತೆಂ ಚಾಕಿನಾ. ತಾಕಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾಜುನ್

ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಫೊಡ್ತಾನಾ ಘೊವಾಚಿ ಬೋಬ್…

ಎಸ್ಪೆಸಾ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ, ಪೇಜ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ತುವೆಂ? ಶೀತ್ ವಚೊನ್ ಕಿಚಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತುಂ ಆಜ್?

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್: ಮಾಮ್ಮಿ, ತರ್ಕಾರೆಂತ್ ಮೀಟ್‌ಚ್ ನಾ, ಚಾಪ್ಪೆ…!

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣೊ: ಮಾಮ್ಮಿ, ನುಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಮೀಟ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಖಾರ್‍ಸಾಣೆನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.’ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಶಿ ಜಾತಾ. ತಿಣೆಂ ತರ್ಕಾರೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ನುಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಕಡಿಯೆಕ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಟ್ ಲಕಯ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಚಿಂತಾ ತಿ: ಪಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂಕ್, ಹ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಅಸೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಜಾಲಾ.

ಆಜ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸೇಡ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಣೊ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್.

ಕಿತೆಂ ಎಸ್ಪೆಸಾ, ವಿಚಾರಿ ಘೊವ್. ಬರೆಂ ನಾಂಯ್‌ವೇ ತುಂ, ತುಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಭಾವ್ಲಾಂ?

ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬ್ಣಿ.

ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಚೋರ್‍ನ್ ಖೆಲಾಂ. ಚಿಡಾಯ್ತಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ.

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತೊಣ್ಕೊ ಮಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಎದೆಶಿ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಿಚ್‌ಮೂ! ತಿತ್ಲಿಚ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಸರೊನ್ ಕೆಂಕಾರ್‍ತಾ – ವ್ಹಯ್‌ರೇ ಹಲ್ಕಾಟಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ತುಮ್ಚೊ ಘಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಆಶೆ ಖಾತಿರ್ ಚಾರ್ ಗರೆ ಖೆಲೆ ತರ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್, ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್ ತೆಂ? ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರಿ ಕೆಲೆ ಆಜ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೀನಾಶೆಂ ಶಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಕಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸಾರೆ? ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದು:ಖಾಂಚೊ ಲೋಟ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ. ಘೊವ್, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್, ಧುವ್ ಆನಿ ಚೆರ್ಕೆ ಜಿಬೆಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಕಸಲೊ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್?

ತುಕಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಎಸ್ಪೆಸಾ? ಖಂಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಘೊವಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ.

ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಮ್ಮಿ, ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ವಿಚಾರಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್.

ಸೊರ್ರಿ ಮಾಮ್ಮಿ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ. ತುವೆಂ ಚೊರ್‍ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದೊಗ್‌ಯಿ ಚೆರ್ಕೆ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ತಾತ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆತಾಂ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ಲಜ್ತಾ, ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಗರೆ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ.

ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಉದೆಲಾಂ – ಆವಯ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ಆಶಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ – ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿ – ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್.
*****

ಗಾಯೆನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲೆಂ

ಕನ್ನಡ ಮೂಳ್:- ಮುಹಮ್ಮದ್, ಕುಳಾಯಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್:- ವಿತೊರಿ, ಕಾರ್ಕಳ್

ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತಶಿ ನಾ. ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಗಾಂವಾರ್ ಆತಾಂ ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ಬಾರ್ ಎಂಡ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟಾಂ ಆಸಾತ್. ನೋವ್ ವಾಯ್ನ್ ಶೊಪಾಂ ಆಸಾತ್. ತೀನ್ ಸುರೆ ಗಡಂಗಾಂ ಆಸಾತ್. ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ದೋನ್ ಜುಗಾರೆ ಅಡ್ಡೆ ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಲಾಯ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಆದಿಂ ರಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾ ಬಾರಾ ಸೊಬಿತ್ ನಾಚ್ಪಿಣ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂ, ಪರ್ಗಾಂವಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ವೆಪಾರಿ, ಸುಂದರ್ ಘರಾಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಉಲೊಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್… ಅಶೆಂ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್‌ಚ್ ಬದ್ಲಾಲಾಂ. ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್, ಪರ್ಗಾಂವ್ಚೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್‌ಚ್ ಕಳ್ನಾ. ತಿತ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆತಾಂ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ.

ಶ್ಹೆರ್ ತರೀ ಬಸ್ಸಾಂ ಗಾಂವಾಂ ಭಿತರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಕಾರಣ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಬಾರೀಕ್ ಮಾರೊಗ್. ಬಸ್ಸಾಂ ರಾಂವ್ಚಿ ಥಾಂಬ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಸಾ. ಬಸ್ಟೇಂಡಾ ಸಮೊರ್ ಸುಮಾರ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪರ್‍ನ್ಯಾ ನಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮತಾಚೆಂ ಜವ್ಳೆ ದುಕಾನ್, ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಚೆಂ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸ, ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿಚಿ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಆಂಗಡ್, ರವಿಯಣ್ಣಾಚಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚಿ ಆಂಗಡ್, ಗಣೇಶಾಚೆಂ ಟೆಲಿಫೊನ್ ಬೂತ್, ಮೊಂತುಚೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಶೊಪ್, ಹಸನಬ್ಬಚಿ ಫಳಾಂಚಿ ಆಂಗಡ್, ದುಜೆಚೊ ಕೊಬಾ ಜ್ಯೂಸ್ ಅಶೆಂ ಸಾಲಾನ್ ಸಾಲ್, ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ರಯ್ಲ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರೀ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಚಿ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಆದಿಂ ಯುವಕ್ ಸಂಘಚ್ಯಾಂನಿ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲೆಂ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಂದಾಪ್. ಬಾಂಕಾಂಕ್, ಖಾಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಗ್ರಾನಾಯ್ಟ್ ಹಾಂತುಳ್ನ್, ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಜಣಾಂನಿ ರಾವ್ಯೆತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಭಿತರ್ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ಮನ್ ಯೇನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೆಂ. ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಏಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ಪಾರ್‍ಕ್ ರುತಾ ಜಾಲಾಂ. ಸಾತಾಟ್ ರಿಕ್ಷಾ, ಕಾರಾಂ, ಟೆಂಪೊ ಹಾಂಗಾ ಲೊಕಾಖಾತಿರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಬದ್ಲಾಪಾಂನಿಮ್ತಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಶ್ಹೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಗಾಯೆನ್ ರಸ್ತ್ಯಾದೆಗೆರ್‌ಚ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲೆಂ. ಗಾಯೆನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಘಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಯ್. ಭುಜಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ಣಿಥಾವ್ನ್ ಅರ್‍ದೊ ಫೀಟ್ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಳ್ತಾಲೊ. ಪೇಪರಾಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಫೊಟೊ ಸವೆಂ ಹಿ ಖಬರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಖಬರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗಾಂವ್ಚೊ ಪರ್‍ಗಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ರಾಶಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಯೆತಾ. ಗಾಯ್ ಆನಿ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂಚೆರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗಾಯ್ ಆನಿ ವಾಸ್ರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಣಿಂಚ್ ಆಸಾ. ತಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾಂ.

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಫುಡೆಂ, ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಸರ್‍ವ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ರಾಂದ್ವಯೆ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ರವಿಯಣ್ಣ ಆಂಗ್ಡಿ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ಯಾ ವೋಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ತಿರ್‍ಸಿತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಆಂಗ್ಡಿಕ್‌ಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೆ. ತೆದಾಳಾಚ್ ಯೇಜೆಗೀ ತೀನ್ ಗಾಯ್ರಾಂಚೊ ಏಕ್ ಹಿಂಡ್! ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಎಕಾ ಗಾಯ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ದಾಳುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಳ್ಚೆಭಾಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಗಬಕ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲೆಂಚ್. ರವಿಯಣ್ಣ ಹೆಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ವ್ಹಚೊಂಕೀ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಯ್ ಹಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಬೋಬ್ ಮಾರುಂಕೀ, ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚ್ಯಾ ಅಬ್ಬುನ್ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕೀ ಸಮಾ ಜಾಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಫೊನ್‌ಬೂತಾಚ್ಯಾ ಗಣೇಶಾಸವೆಂ ಗಾಯ್ರಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರೀ ತಿ ಗಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ಕಾಟ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿಭಾಜಿ ಘೆವ್ನ್ಂಚ್ ಧಾಂವ್ಲಿ.

ಮುತೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರವಿಯಣ್ಣ “ಗೆಲಿಮೂ ಅಬ್ಬು, ಸಕಾಳಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಬೋಣಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಧಾ ರುಪಯ್ ಲೊಸ್ ಜಾಲೆನೆ. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಗೀ ಹಿ ಮಾರ್? ಹಾಂವೆಂ ಮುತೊಂಕ್ ವ್ಹಚೊಂಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆನೆ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಣ್ಲೊ.

ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಅಸಲಿಂ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘಡಿತಾಂ  ಘಡ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ವಾಂನಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಫುಲಾಂ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ದಾಲಿಯೆಕ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಲಾಂ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಸನಬ್ಬಾಚಿ ಫಳಾಂಚಿ ಪೇಟ್‌ಚ್ ವೊಮ್ತೆಂ ಘಾಲ್ಲಿ. ಮಾಗಿರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಬಾಚೊ ಕಾಟ್‌ಚ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಜಾತಾನಾ ಆಂಗ್ಡಿಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ.

“ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ ಹ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಂಚೆ ಉಪದ್ರ್ ಜೋರ್ ಜಾಲೆನೆ? ತಾಂಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಹಸ್ತಿಪರಿಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಡೊಂಕ್‌ಚ್ ಯೆತಾತ್”. ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಖಂತ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.

“ಆಮಿ ಏಕೇಕ್ ತೊಣ್ಕೊ ದವರ್‍ಚೊ ಬರೊ. ಗಾಯ್ ಹಿಶಿನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್  ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಪಾಂಯ್ ಮೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಚೊ. ಮಾಗಿರ್ ಹಿಶಿನ್ ಘುಂವೊನ್‌ಯಿ ಪಳೆನಾ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” ಅಬ್ಬುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಎಕೇಕ್ ತೊಣ್ಕೊ ದವರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ತೊಣ್ಕೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೊರ್‍ವಾಂನಿ ಆಂಗ್ಡಿಕುಶಿನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಬಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆಣಾ-ಮುತಾನ್ ಗಲೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣೆಯ್ ತಾಚೆಭಿತರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರಿನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ದೊನ್ಪರಾಂ ಅಬ್ಬು ಬ್ಯಾರಿನ್ ಎಕಾ ಗೊರ್‍ವಾಕ್  ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಬಡವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂನಿ ಪಳೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂಕ್ ಗಾಯ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಹಾಂಬೆತ್ ಧಾಂವ್ತಾಲಿ. ಅಬ್ಬುನ್ ಏಕ್ ಫರ್ಲಾಂಗ್‌ಭರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್, ಪುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಲರಾ ಪಂದ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ತ್, ಆನಿಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ತೊಣ್ಕೊ ತೆಂಕಿತ್ತ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡಿತ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಕಾ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಚ್ಯಾ ರಾಮ್ ಭೊಟಾನ್ ಆಪವ್ನ್,

“ವ್ಹಯ್‌ಯೇ ಅಬ್ಬು, ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ತೋಂಡ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಅಶೆಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಸಮಾಯೇ? ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಸಾಯೇ? ಹಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್‌ವೇ?” ಅಶೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬ್ಬುಚೊ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್ಲೊ. “ಖಂಚಿ ಚೂಕ್ ಭೊಟಾಮಾ, ಯೇ ಥಂಯ್ ಪಳೆ. ತುಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂದುನ್ ಎಕಾ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ದವರ್‍ನ್ ನಮಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್  ಆಯ್ಲಿಗೀ ಹಿ ಮಾರ್, ಭಾಟಿ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಮಯ್ದಾ ಪೀಟ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಪಳೆ ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೊ ಮಯ್ದಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪೋಟ್ ಜಳ್ತಾ. ಹಿ ಚೂಕ್‌ಗೀ? ತುಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್ತೊಯ್‌ಗೀ?”

“ತಶೆಂ ನ್ಹಯ್ ಅಬ್ಬು, ತಾಕಾ ಕಳ್ತಾಯೇ? ತಾಕಾ ಬೂದ್ ಆಸಾಯೇ? ತೆಂ ಗೊರುನೇ”

ತಾಕಾ ಬೂದ್ ನಾ ತರ್ ಪೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾಯೇ? ಗೊರ್‍ವಾಂ, ಬೊಕ್ರೆ, ಸುಣಿ, ದುಕೊರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪೊಸ್ಕ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಘರಾಂತ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪೊಸಿಜೆ. ಮಾರ್‍ಗಾಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ?”

“ಕಾನೂನ್ ಆಸಾ ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಉಪಾದ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ದೊಡ್ಡೆಂತ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ಮಾರುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾನೂನ್‌ಯಿ ಆಸಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ ತುಕಾ” ಭೊಟಾನ್ ಚಾಳ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ದೊಡ್ಡೆಕ್ ಬಾಂದಿಜೆಗೀ? ಪಳೆಯಾಂ ಧರ್‍ನ್ ದೀ ತಾಕಾ. ತ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾಗೀ? ಧಾ ಜಣ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಧರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಗೊತ್ತಾಯೇ? ಹಾಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಪಡ್ಚಾ…”

ಹೊಟೆಲಾ ಸಮೊರ್ ಲೋಕ್ ಜಮ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಭೊಟ್ ಲೊವ್ ಭಿತರ್ ನಿಸರ್‍ಲೊ. ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಅಬ್ಬು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕತಾನಾ ಜವ್ಳೆ ವೆಪಾರಿ ಕಾಮ್ತಿನ್ “ಅಬ್ಬು ಚಿಕ್ಕೆಂ ಹಾಂಗಾ ಯೇ” ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ತೊಣ್ಕೊ ಥಂಯ್ಚ್ ದವರ್‍ನ್ ಸೊಪೊ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಬ್ಬು ಆನಿಕೀ ಫುಮಾರ್‍ತಾಲೊ.

“ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತುಕಾ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ಅಬ್ಬು?”

ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಕಾಲ್ ಆಸಾನೇ, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಬುತಿ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಅರ್‍ದೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆವಾಜ್ ಜಾಲೊ. ಉಠೊನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಹಿಚ್ ಗಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಳಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಡಿದಾರಾಚೊ ಪಾಂಯ್ ಅಕ್ರುಟ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಚಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್‌ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಉಶ್ಟ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್‌ಚ್ ತೊಣ್ಕೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ತರ್, ಕಶೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಗೀ? ಚುಡಿದಾರ್ ವೋಡ್ನ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಘಾಲ್ನ್  ಧಾಂವ್ಲಿ. ಚುಡಿದಾರ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಾ? ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಚ್ಯಾ ಜಾಳಾಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪಯ್ ಲೊಸ್. ತೊ ಪೊಟಾ ಉಜೊ ಆನಿಕೀ ವ್ಹಚೊಂಕ್ ನಾ.”

“ತುಕಾ ಆನಿಕ್ ಗಜಾಲ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ಅಬ್ಬು?” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಘುಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪರಿಂ ಆಪ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಅಬ್ಬುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಿ. “ತುಕಾ ಇತ್ಲಿ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನೇ ಹ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್. ಕಾಲ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ? ಕಾಲ್ ಎಕಾ ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಕ್ ಹಿಚ್ ಗಾಯ್ ಆಡ್ ಯೇವ್ನ್, ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೊ ಪಡೊನ್, ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ನ್, ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೊನೇ, ತೆಂ ಕಶೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಯೇ ತುಕಾ?”

ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಹೊಟ್ಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೊಟಾಚಿ ಉದ್ಕಾಟಾಂಕ್ ಆಸಾನೇ. ಹಿ ಗಾಯ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆತಾಲಿ. ತೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ರಾಗಾನ್ ಘಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಡ್ಕ್ಯಾನ್ (ಕೆಳಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ ಘಡಾಯೆಚೊ ಸಗ್ಳೊ ದೇಂಟ್) ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಏಕ್ ವಾಜಯ್ಲೆಂ. ಗಾಯ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಮಾರ್‍ಗಾರ್ ಆಡ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮೋಟಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲಾಚೊ ಗಾಯ್ಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಹಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಲ್ಲಿ. ಭೆಶ್ಟೆಂ ನಿಶ್ಟುರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ… ಆತಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಖಾಲಿ ಉದಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆಂ, ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಚುಡಿದಾರ್, ತುಜೊ ಪಂದ್ರಾ ಕಿಲೊ ಮಯ್ದಾ. ಆಮಿ ಮಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್…”

“ಆಸೊಂದಿ ಸೊಡ್ ತಿ ಗಜಾಲ್… ತೆದಾಳಾ ರಾಗಾನ್ ಮಾರ್‍ಲೆಂ… ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್‍ಲೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಸಗ್ಳೆಯ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‌ಚ್ ಯೆತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ದೂಕ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಸಮ್ಜನಾ” ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬು ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.

ತೊ ವೆತಾನಾ ಕಾಮ್ತಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ “ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಸೊಂದಿ. ಕೊಣಾಯ್‌ಲಾಗಿಂ ತೋಂಡ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ ಹ್ಞಾಂ..? ಆನಿ ತಿ ಗಾಯ್ ಆಸಾನೇ ಹ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಟ್ ಸಯ್ತ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ನಾ. ಪಳೆ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…”

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಬ್ಬುಕ್ ಏಕ್ ಥರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉಲವ್ಣೆಂ, ಸಳ್ಗಿ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ವ್ಹಚನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲೆನಾ. ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಚ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಸಾಮಾನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ರಾವಯಿಲ್ಲೊ. ಉಲವ್ಣೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಯ್ನೊ ಉತ್ರಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಖಂಚಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂಯ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಅಂಗ್ಡಿಗಾರಾಂಕ್ ಗೊರ್‍ವಾಂಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಂಚೆ ತೊಣ್ಕೆಯ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆ. ಎಕೆ ಸಕಾಳಿಂ ಮೋಹಿನಿ ವಿಲಾಸಾಚ್ಯಾ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಹೊಟೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ಏಕ್ ಗಾಯ್ ರವಿಯಣ್ಣಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್ ಉಬಿ ಆಸಾ. ತೊ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್‌ಯಿ ಪಳೆನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಖಂಚ್ಯೊಯಿ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಫುಲಾಂಚೊ ಶಂಕರ. ತೊಯಿ ಗಾಯ್ಚ್ಯಾ ತಳ್ಳೆಕ್ ವ್ಹಚನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲಿ ಆಂಗಡ್ ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಉಗ್ಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ರವಿಯಣ್ಣ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯ್ಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ತಿ ಹಾಲ್ಲಿ ನಾ. ತಿ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಾಯಿತ್ತ್ ಹಾಂಬೆತಾಲಿ. ಶಿಮ್ಟಿ ಭಿಜಾವ್ನ್, ಪಾಟ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಉಡೊವ್ನ್, ಆಂಗ್ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಘುರ್‍ಮೆತಾಲಿ. ರವಿಯಣ್ಣನ್ ಆಪ್ಲೊ ತೊಣ್ಕೊ ಹಾಡ್ನ್ ಹಯ್ ಹಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಧರ್‍ಣಿಕ್ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಗಾಯ್ ಹಾಲನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಅಬ್ಬು ದೆಂವೊನ್ ಯೇವ್ನ್ “ರವಿಯಣ್ಣ ಹ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಜಾಲಾಂ” ಮ್ಹಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್‍ಚೆಪರಿಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊಂತುಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆಲಾಗ್ಲೊ.  “ಅಬ್ಬು, ಗಾಯ್ ಗಾಬ್ ಆಸಾ. ದೂಕ್‌ಯಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ತಿ ಆನಿ ರಾಮ್‌ಭೊಟ್‌ಯಿ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆ. “ವ್ಹಯ್ ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಅರ್‍ದ್ಯಾ-ಎಕಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಪುರೊ” ಗಾಯೆಚಿ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮ್ತಿ.

“ಹಾಂಗಾ ನಾಕಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಕಾರ್. ಲೋಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ವೋ ಥಂಯ್ ಚಿಂಚೆ ರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದ್ಯಾಂ. ಇಲ್ಲೊ ಆಡೊಸ್ ಕರ್‍ಯಾಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?” ಅಬ್ಬುನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ತಾಚಿ ಸಲಹಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮಾಂದ್ಲಿ.

ಅಬ್ಬುನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಶಿಂಗಾಂ ಧರ್‍ನ್ ವೊಡ್ಲೆಂ. ಕಾಮ್ತಿನ್, ಮೊಂತುನ್ ಪಾಟ್ ಪೊಶೆತ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಉಹೂಂ ಗಾಯ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್‌ಯಿ ಕಾಡಿನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಏಕ್ ದೊರಿ ಹಾಡ್ನ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಗಾಯೆಕ್ ಚಿಂಚೆರುಕಾಮುಳಾ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬುನ್ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗೋಣಿ ಹಾಡ್ಲಿ. ತಾಂತುಂ ಏಕ್ ಆಡೊಸ್ ಕೆಲೊ.

ಗಾಯೆಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಘಡಿಯೆನ್ ಘಡಿ ಚಡತ್ ಗೆಲೆ.

“ಕಸಲೆಗೀ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕೊಣಿ ಮಾಹೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ.” ಮೊಂತುನ್ ಆಪ್ಲೊ ಆನ್ಬೀಗ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ.
“ನೋಣಯ್ಯ ಆಸಾ. ತೊ ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಟಿ ಒಕಾತ್ ದಿತಾ. ತಾಕಾ ಆಪಯಾಂ”. ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸಲಹಾ ದಿಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ನೋಣಯ್ಯ ಪಾವ್ಲೊ. ಗಾಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ   ಕೆಲಿ. “ದೂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಪೂಣ್ ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಲಕ್ಷಣ್ ದಿಸನಾ. ಕಾಂಯ್ ವ್ಹಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸಜೆ. ತುಮಿ ಗೋಡಾಕ್ಟ್ರಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ. ನಾ ತರ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ”. ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಸರ್‍ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚೊ ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಸೊದುನ್ ತಾಚೊ ಸಂಪರ್‍ಕ್ ಕೆಲೊ. “ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಗಾಡಿ ನಾ. ಗಾಡಿ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಂ” ಅಶಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ.
ಅಬ್ಬು ತಕ್ಷಣ್ ಭಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಗೆಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊಚ್, ಗಾಯೆಚೆಂ ಕಪಾಲ್ ಆಪಡ್ನ್ ಭಕ್ತಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. “ಕೊಣಾಚಿ ಗಾಯ್ ಹಿ”?

“ಹ್ಯಾ ಗಾಯೆಕ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾಂತ್ ಸರ್. ಆಮಿ ಸಕಾಳಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೆಲಿ. “ವ್ಹಡ್ಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆನಿ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾಭಿತರ್ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ನಾ ತರ್ ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಅಪಾಯ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಸರ್‍ವ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಚಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್” ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಬ್ಬು ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ. “ಭೊಟಾಮಾ ಏಕ್ ತೊಪ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಜಾಯ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ “ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಭೊಟಾನ್ ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಳೆ ಉರ್‍ಕುಟಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. “ಪಳೆ ಅಬ್ಬು, ತುಜೆಂ ಹೆಂ ಪೆದಾಮ್ ಆಸಾನೇ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಜೊ ಹೊ ಹಂಕಾರ್ ಆಸಾನೇ ತೊ ತುವೆಂ ಸೊಡಿಜೆ ಕಳ್ಳೆಂಯೆ… ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಮನಿಸ್ ಸಾಯ್ಬಾ. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಯ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಆಸಾ ಕಳ್ಳೆಂಯೆ. ವ್ಹಚ್… ತುಂ ವ್ಹಚ್. ಉದಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಅಬ್ಬು ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ “ಜಾಯ್ತ್ ಭೊಟಾಮಾ ಜಾಯ್ತ್… ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಮಾಫ್ ಕರ್… ಆನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಬರಿ ಚ್ಹಾ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ” ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗಾಯೆಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೆ. ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಯೆಚಿ ಹಾಂಬೆವ್ಣಿ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದ್ಚೆಪರಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲಿ. ಅಬ್ಬುನ್ ಗೊಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಗಾಯೆಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪೊನ್ ಆಸಾ. ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಭರಾನ್ ಚಾಲು ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್ ಥಂಡ್‌ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದಿಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಗೊಣ್ಯೆ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಗಾಯೆಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಭಾಥಾವ್ನ್ ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಾಸ್ರುಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬುಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸ್ಪುಸೊನ್ ಅಸ್ಡ್ಯೊ ಪಾಪ್ಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪರತ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂಭಿತರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ಬಳಾನ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಹಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಚಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಗಾಜಯ್ಲಿ. ಮೊಂತುನ್ ರುಕಾಮುಳಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕದೆಲ್ ಘಾಲೆಂ. ರಾಮ್‌ಭೊಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕಾಫಿ ಆನಿ ಮಸಾಲೆದೋಸೆ ಹಾಡುಂಕ್ ಫರ್‍ಮಾಯ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಹಸನಬ್ಬಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಪೊತೆಂಭರ್ ಫಳಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಂಕಾಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್. ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ವಾಸ್ರುಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರುಕಾಮುಳಾ ಲೊಕಾವ್ಹಾಳೊಚ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಅಬ್ಬು ಕಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಳಾಂಚೆಂ ಪೊತೆಂ ತಾಣೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಿಟಿರ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾಚ್ ರಾಮ್‌ಭೊಟಾಕ್ ಏಕ್ ಆಲೊಚನ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಅಬ್ಬುಕ್ ಆನಿ ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ “ಆಮಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೊ ದುಡು ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಯಾಂಗೀ? ಮಸ್ತ್ ಕಶ್ಟಾಲಾ ಬಾವ್ಡೊ” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ತಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಲೋಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಂಯ್ ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಅಬ್ಬು?” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಅಬ್ಬುಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ.

“ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮನ್ ಆಸಾಮೂ. ಪೂಣ್ ಸರ್‍ಕಾರಿ ದಾಕ್ತೆರ್‌ನೇ. ಆಮಿ ದೀವ್ನ್ ತಾಣೆ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಘುಸ್ಪಡ್. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?

ನಿಮಾಣೆಂ, ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಕಾರಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಸವೆಂ ವ್ಹಚೊನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಕಾರಾಚೆಂ ಭಾಡೆಂ ತೆಗಾಂಯ್ನಿ ವಾಂಟುನ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಟಾನ್ ನಿರ್‍ಧರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಕಾರಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಅಬ್ಬು ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಎಕಾ ಕವರಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್‍ನ್ ಕಾಮ್ತಿಸವೆಂ ಕಾರಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ “ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ನಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪಯ್ಶೆ ತುಂಚ್ ದೀ” ಮ್ಹಣ್ ಅಬ್ಬು ಕಾಮ್ತಿಲಾಗಿಂ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ. “ಪಯ್ಶೆ ದೀನಾ ತರೀ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ಪುಣಿ ಖಂಡಿತ್ ದಿಂವ್ಚೊ ನಾ” ಕಾಮ್ತಿನ್ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಪಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ “ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ” ಅಬ್ಬುನ್ ನಿರ್‍ಧಾರ್ ಕೆಲೊ.

ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಕದೆಲಾಂ ದೀವ್ನ್, ಫ್ಯಾನ್ ಘಾಲ್ನ್  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ. ದೋನ್ ಜೀವ್ ಉರಯ್ಲೆ. ತುಮಿ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಜ್ ತಿ ಗಾಯ್ ವಾಂಚ್ತಿ ನಾ”. ಕಾಮ್ತಿನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

“ಹಾಂತುಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಸಗ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆಂ.  ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಚ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್.
ಅಬ್ಬುನ್ ಕಾಂಪೆರ್‍ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕವರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. “ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ತುಮಿ ಚೂಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನ್ಹಜೊ. ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಣಿಕ್. ಘೆಜೆ” ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಕವರ್ ದಿಲೆಂ.
ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಕವರ್ ಘೆವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಗ್ತಾವ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ನೋಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ.

“ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಹಾಂತುಂ?”
ಅಬ್ಬು ಕಾಲುಬುಲು ಜಾಲೊ. ತಾಚೊ ಗಳೊ ಸುಕ್ಲೊ.

“ಕಾಂಯ್ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಭೊಗ್ಶಿಯಾ. ಹೊ ಲೋಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿ ಸಮಧಾನೆಖಾತಿರ್ ಆಡೆಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಸ್ವೀಕಾರ್‍ಶಿಯಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
“ಪಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂವ್ ನೊರ್‍ಮಲ್ ಕೇಸಿಕ್‌ಚ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಘೆತಾ. ಹಿ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸ್. ತುಮಿ ಆಡೆಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ದಿತಾತ್‌ನೇ?”
ಅಬ್ಬುನ್ ದಾಕ್ತೆರಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿನಾಂತ್.
“ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ ತುಮಿ ಆಮ್ಕಾಂ ತಮಾಶೆ ಕರ್‍ತಾತ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ?”
“ಹಾಂತುಂ ತಮಾಶೆ ಕಸಲೆ? ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಹಾಂವ್  ಘೆಂಚ್ ನಾ.” ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಬ್ಲೆಸ್‌ಪಣ್ ದೆಕೊನ್ ಅಬ್ಬು ಉಸ್ಮಡ್ಲೊ. ತಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವಾಲಾಗ್ಲಿ. ಆಂಗ್ ಹುನ್ ಜಾಲೆಂ. ರಾಗಾನ್ ತೋಂಡ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಜಾಲೆಂ.
“ತುಮಿ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್‌ಗೀ?” ಪರತ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
“ವ್ಹಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ, ಹಾಂತುಂ ಫಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?  ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಉಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಘೆನಾ.”
ಅಬ್ಬು ದಢಕ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಟ್ಲೊ. ದಾಕ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲೆಂ ಕವರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ‘ಕಾಮ್ತಿಯಾಮಾ ಚಲ್ ಯಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಚ್.
*****

(ಮಹಮ್ಮದ್, ಕುಳಾಯಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲೊ ಭರ್‍ವಶ್ಯಾಚ್ಯೊ ಲೇಖಕ್. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಕ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ  ಆನಿ‌ಒಳ್ಕಿ ಗಜಾಲಿ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆದ್ವಾರಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚೊ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ್ ಬರವ್ಪಿ. ತಾಚಿಂ ಎದೊಳ್ ಪಾಂಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್‍ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ‘ಕದನ ಕುತೂಹಲ’ ಕಥಾಪುಂಜ್ಯಾಕ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಕರ್‍ನಾಟಕ ಸಂಘಾಚಿ ‘ಲಂಕೇಶ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚಿ ‘ನಿರತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ‘ಮಿತ್ತಬೈಲ್ ಯಮುನಕ್ಕ’ ಅನುವಾದಿತ್ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಚ್ಯಾ ‘ನನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ದತ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಘಾಥಾವ್ನ್ ‘ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಶಸಿ’, ತಶೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಬ್ಯಾರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಗೌರವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ಆನಿ ಬ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೇಖಕ್. ಹಿ ಕಾಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ‘ನನ್ನ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಥೆಗಳು’ ಪುಸ್ತಕಾಥಾವ್ನ್ ವಿಂಚುನ್ ತರ್‍ಜಿಲ್ಯಾ.)

ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್

ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಅತಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಸೊ. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ, ಭಾಶೆಚೊ, ಪತ್ರಾಂಚೊ ಅಬಿಮಾನಿ. ಹಾಂವ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತ್ರಿ ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಂ.  ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ.  ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಹಜಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಚೆರಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ನ್ ಬೊಡಿ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ತಾತ್.  ಮಾಂಕೊಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾತ್.  ಸರ್‍ಕಸ್ ಮನಿಸ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪಳಯ್ತಾತ್.  ಸಗ್ಳೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಲಾಂ.  ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ರಂಗಾಳ್ ಚಡ್ಡ್ಯೊ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಹಾಸನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಚ್ ಹಾಸ್ತಾತ್.  ಲೊಕಾನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಬ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಉಣೆ. ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಲೋಬ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್.  ನೆಸ್ಲಿ, ವೆಸ್ಲಿ, ಬ್ರೆಟ್‌ಲಿ, ಕಾತ್ಕುತ್ಲಿ, ಚಾಕ್ಲಿ, ಬಾಟ್ಲಿ ಅಶೆಂ ಪ್ರಾಸ್‌ಬದ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸಜೆ ಪಡ್ತಾ.  ಆಮಿ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಿ‌ಎಫ್‌ಎಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ತಾಂ, ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ರಡ್ತಾಂ.  ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಎಕ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾ- “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆ ಆರ್‍ಶೆ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ರಿಪೇರಿ ಕರ್‍ತಾಯ್ಗಿ? ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಖಿಳ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಹಾಡಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಯ್ಗಿ?” ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ತಾಂ. ದುಸ್ರೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್-ಚೆ ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಖಿಳ್ ಮೊಡ್ತಾಲೆ, ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‍ಸ್ ಮೊಡೆಂ ನಿದಾಯ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಕಲಾಕರ್ ಹೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್.  ಹಾಂಕಾಂ ಅಂಡರ್‌ಆರ್‍ಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯಾಂಗೀ? ತಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಅಂಡರ್‌ಆಕ್ಟಿವಿಟಿವರ್‍ವಿಂ ಥಂಡರ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ. ಬ್ಲಂಡರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಂಡರ್ ಜಾಲಾಂ.  ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಘಾಲ್.” ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೆಂಯ್ ರಾವ್ಡಿಸಮ್. ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆನಿ‌ಏಕ್ ಟ್ರಾಜೆಡಿ.

ಹಾಂವ್ ಮೊಸ್ತು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಪರ್‍ನೆ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ನವೊ ವಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸೆವ್ಲಾ. ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ’ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಭೆಟವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಂಗಟಕಾಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲಾಂ – “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ತುಳು ನಾಟಕಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸನಾ, ಭಾಶಣ್ ಆಸನಾ, ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲೊಣಿ ನಾ.  ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?” ಸಂಗಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ – “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ತುವೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳತ್?  ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗಿ?  ಚೆರಾಂ ತುಜಿಂಗೀ? ಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ತುಜೆಗೀ? ಮಾಯ್ಕ್ ತುಜೆಂಗೀ? ತುಂ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್‌ಗೀ?” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಟಿಕೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಅಬಿಮಾನಿ.  ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅತಿ ಗರ್‍ಜೆಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ. ಪಯ್ಶಾಂವರ್‍ವಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಳಿಯೊ” ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಂಗಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾತರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಳಾಂ – “ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಚೊ… ತುಮ್ಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್.  ಪೊಟಾಕ್ ನೀಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ.  ತೆಂ ದಿಲಾಂ ತರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ. ತುಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾ ತರ್ ವಚ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್.  ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.  ಹೆ ಬುಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹಜಾರಾಂಚೆ.  ಹ್ಯಾ ಬುಕ್ಕ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ತಾಂಣಿ ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾತ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ದೆಶಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಬೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತುಜೆಬರಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್.  ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಳಿಯಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ಚೆಬರಿ ಕರ್‍ತಾಂವ್.”

ಹಾಂವ್ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್. ಅಖಂಡ್ ಸತ್.  ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿ. ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ.  ಬೊಟಾಂ ಝರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಪತ್ರಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.  ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾತ್, ತೆಂ ಕರ್‍ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ತಾಂಚೊ.

ಪುಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ? ತಾಣೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ನಾ? ದೆವಾ, ಹೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಉದೆಲೆಂ ತರೀ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್? ಉದೆಲೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್?  ತರ್ ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೂಳ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್? ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?
“ಏ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನೊ… ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾತ್… ಬರೆಂ… ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿತಾತ್?  ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ.  ದುಸ್ರೆ ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್?  ಖರ್‍ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲಾ?  ಜಮೊ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾತಾ?  ಲೇಕ್ ಕೊಣೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ, ಸಂಗಟಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ? ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಚೆರಾಂಕ್ ಆಟ್ ಹಜಾರ್ ಚೆರಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನೀತ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಚ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಖರ್‍ಚಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಘೆಜೆ. ಟಿಕೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ಮುನಾಫೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತಾ.  ಫಕತ್ ಟಿಕೆಟಿವರ್‍ವಿಂ ಲಾಬ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್

ಲಾಬಾಖಾತಿರ್ ತರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.” ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್.

ಸಬಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಧಾ ಹಜಾರ್. ಏಕ್ ಪಾನ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಲಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್‍ಲಾಂ,  ರಾಜಾಸನಾ ವಯ್ರ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೇಕ್ ವಿಚಾರುಂ?” ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್.  ‘ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.  ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ.  ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಫೊಟೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪೇಪರಾರ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.  ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಅಸ್ಲ್ಯೊಚ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.  ಪರ್‍ಯಾರ್ ನಾ.

ಕೊಣೀ ವಿಚಾರ್‍ಚೆನಾಂತ್.  ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ಚೆನಾಂತ್.  ಆಕ್ರೆಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕಾಲಾಗಿಂ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲೊಂ. “ಸಾಯ್ಬಾ… ತುಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ದಿತಾಯ್.  ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ದಿತಾಯ್.  ತುಂ ಮಹಾದಾನಿ… ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಅಬಿಮಾನಿ.  ತುಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾಯ್.  ಖಂಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?  ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಸುದ್ರಾತ್, ಉಲವ್ಪಿ ಚಡ್ತಿತ್, ಶಿಸ್ತ್ ಯೇತ್, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತರ್ ತಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ವಿಂ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ.  ಪಯ್ಲೆಂ ಲೋಕ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಆತಾಂ ತಶೆಂ ನಾ. ಕಿತೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚಲ್ತಾ…” ಹಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊಂ.  ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ರಾವಯ್ ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್.  ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆ ಕಶೆ ಖರ್‍ಚಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಜೆ. ತೆಂ ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ಪೋಶಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಪಾವ್ತಾಂ.  ಭಾಶೆಚೊ ಪೋಸ್‌ಯಿ ಕರ್‍ತಾಂ.  ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೇದ್‌ಭಾವ್ ಜಾತಾ.  ದುರ್‍ಸೊಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.  ವೃತ್ತಿಪರತಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್.  ತುಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್.  ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾತಾಂ.  ತಾಂತುಂ ತುಂ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್.” ತಾಣೆ ಚೆಕ್‌ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ, ತುಂ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾದಾರ್‍ಣ್ ಪೋಶಕ್.  ಹಾಂವೆಂ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿಂ ಚೆರಾಂ ಹುನ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಲೆಚೆಂ ಪೋಶಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ.  ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪೋಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ.  ದುಸ್ರೆಂ ಸಂಕಪಾಶಣ್‌ಯಿ ಗೊತ್ತುನಾ. ಭಾಶಣ್‌ಯಿ ಯೇನಾ.  ವೇಶ್‌ವಿಭೂಶಣ್‌ಯಿ ಗೊತ್ತುನಾ.” ಹಾಂವೆಂ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲೆಯಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರ್‍ತಾತ್, ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ.  ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್.  ಪರ್‍ನಿಂ ಪದಾಂ, ನವೆ ತಾಳೆ… ನವಿಂ ಪದಾಂ, ಪರ್‍ನೆ ತಾಳೆ.  ಪರ್‍ನೆ ಜೋಕ್ಸ್, ನವ್ಯೊ ಚಡ್ಡ್ಯೊ, ನವೆ ಜೋಕ್ಸ್, ಆದ್ಲೆಂ ಕಾಚ್ಚೆಂ ಕೋಟು… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಕ್ ಮೈಕಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್… ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್… ವೊವಿಯೊ ವೆರ್‍ಸಾಚೆಂ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಪೊಲ್ಕಾ ಬಾಯ್ಲಾ ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಶೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಮಿಕ್ಸ್, ಎಮ್.ಸಿ.ಚೆಂ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಸೊಂದಿ.  ಹಿಟ್ ಜಾತಾ.  ತ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಕ್ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ದವರ್‍ತಾಯ್?”

ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರುಚ್ಲೆಂ.  ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟಾಪ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಕಾ ವಯ್ಲೆಂ ಅಮಾಂವ್ಟ್ ದೊಡೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆ ಝೀರೊ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ.  ಹ್ಯಾ ಚೆಕ್ಕಾಂತ್ಲೆ ಝೀರೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೀರೊ ಕರ್‍ತೆಲೆ. ಇಗರ್‍ಜಿಚೆ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾವರ್‍ವಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಯಕ್ಶಗಾನ ಮಂಡಳಿಕ್ ರಿಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾತಿಚಿ ನೀದ್ ಖಳೊನ್ ಸವಯ್ ನಾ. ಭ‌ಆನಿ ಮಂಡಳಿಕ್ ಸೆರ್‍ವೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಕಾಳಿಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ.  ಪತ್ರಾಂನಿ ಮರ್‍ಣಾಂಚಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ.  ನಯ್ತಿಕತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವನಿವೃತ್ತಿ ಜೊಡುನ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆವೃತ್ತಿ ಸುರು ಕರ್‍ಯೆತ್.

“ಧನ್ಯಾ ಚೆಕ್ ದಿ. ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್…’ ದವರ್‍ತಾಂ.  ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರಿ ನಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಸೊಂದಿ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಾ ತರ್ ರುಚನಾ.” ಹಾಂವ್ ಚೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ವೆಗಿಂಚ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ‘ಹಂಡೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುಂಕ್ ಹಜಾರ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾತ್… ವೆಳಾರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ದಿತಲೊಂ. ದಯಾಕರುನ್ ಯೆಯಾ. ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ.
*****

ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಬಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕಾಜಾರಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಚೆರ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಭರ್‍ಶಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂವ್.

ಕರಾವಳಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್‍ಸಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಹೆವ್ಶಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಮಿಸಾಚಿ ಭಾಸ್ ಲಾತಿನ್ ತರ್‌ಯಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಖರಾರ್ ಯಾ ಮುದಿ, ರೋಸ್, ರೆಸ್ಪರಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪರ್ತಾಪಣ್ ಯಾ ಸನ್ಮಾನಾ ಜೆವಣ್ ಅಶೆಂ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ.

ಖರಾರ್: ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಪ್ಲಾ ಚಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊಕಾಲ್-ನೊವ್ರೊ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ಕುಟಮ್, ಘರ್, ದೋತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿ-ಚಲ್ಯಾಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಖರಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ದೋತ್, ಕಾಜಾರಾಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಬರವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಪಾನ್ ಪೊಡಿಚೆಂ ಹರ್ವಾಣ್ ಆದಲ್ ಬದಲ್ ಕರುನ್ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ಹೊಕಾಲ್ ವಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲಿಂ ಖರಾರಾಕ್ ಚುಕ್ಲಿಂ ತರ್ ಇತ್ಲೊ ದಂಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್‍ಪಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂಕ್ ಖರಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ತ್ತಾಲೆಂ. ವಾಹನಾಂ ರಸ್ತೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತೀನ್ ಆಯ್ತಾರಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚೀಟ್ ವಾಚ್ತಲಿಂ.

ಆತಾಂ ಚಡಾವತ್ ಚಲೊ-ಚಲಿ ಜೀವನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್. ಕಾಜಾರಾಚಾ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖರಾರ್ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಕ್ಶಿ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಚಲಿಯೆನ್ ದೋತ್ ವಸ್ತು ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಲೊ ಚಲಿಯೆಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾ.

ರೋಸ್:
ಹೊ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ರೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂ ನಾಣವ್ನ್ ತಳ್ ಕರ್‍ಚೊ. ಆದಿಂ ಸುನಾಂಚ್ಯಾ, ದಾಯ್ಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂದುಳ್, ನಾರ್ಲ್, ರಾಂದ್ವಯೆಚಿಂ ವೊಜಿಂ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್‍ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ವಣಾರ್ ವೋರ್ನ್ ಶಿತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ವೊವಿಯೊ, ಗರ್ನಾಳಿ, ಬೆಂಡಾ ಆವಾಜಾ ಸಂಗಿ ಆಪುಟ್ ನಾರ್‍ಲಾಚ್ಯಾ ರೊಸಾಂತ್ ಹೊಕಾಲ್ ವಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ತಳ್ ಕರ್ನ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನಾಣಯ್ತಾಲೆ. ರಾತಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ಬಡವ್ನ್ ಗಾಯ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ.

ಆತಾಂ ಮೊಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶಾಮಿಯಾನಾ, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗಾಚೆಂ ಜೆವಣ್, ಡಿ.ಜೆ., ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ರೋಸ್, ಸೊರ್‍ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಾಚ್ ಅಶೆಂ ಬದಲ್ಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ವೊವಿಯೊ ಆಜೂನ್ ಗಾಯ್ತಾತ್.

ಕಾಜಾರ್-ರೆಸ್ಪೆರ್:
ಆದಿಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ನೊವ್ರೊ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆತಾಲೊ ಹೊಕಾಲ್ ಆಡ್ ಸಾಡೊ, ಕಿರ್ಗಿ ಬಾಜು, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಧೆಡಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ರೆಸ್ಪ್ಪೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಚಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಉತರ್-ಭಾಸ್ ಯಾಜಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿತಾಲೊ. ರೆಸ್ಪೆರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲೊ ವ್ಹೊರ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೋಡ್-ಉದಕ್ ಪಾನ್‌ಪೊಡಿ ಸಂಗಿ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಟ್ಪಾಂತ್ ಸಾಡೊ ನೆಸವ್ನ್ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಿಡ್ಡುಕ್ ಬಾಂದ್ತಾಲಿ. ಆಯೆರಾ ಸಂಗಿಂ ಜೆವಣ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲೊ ವ್ಹೊರ್ ದೆಂವೊವ್ನ್ ದಿತಾಲೆ. ನೊವ್ರೊ ಧೆಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರೊ ವ್ಹೊರಾ ಸಂಗಿಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ವೆತಾಲಿಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾ ವ್ಹೊರಾಕ್ ಗೋಡ್, ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ಪಾನ್ ಪೊಡಿಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದೀವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ಪಾಸೊಡಿ ಆಯೆರ್, ಮುದಿ ಆಯೆರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊರ್ನ್ ಶಿತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಪಂಗತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದೀವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲೊ ವ್ಹೊರ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ.

ಆತಾಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರ್, ಪಾಶ್ಚಾತ್ ರಿತಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ದಸ್ತೂರ್, ಹೊಲಾಂ ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕಾಜಾರ್, ವಿಡಿಯೊ-ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ, ಉಗ್ತೆಂ ಬಾರ್, ಆನಿ ಉಡ್ತೊ ನಾಚ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಸಾಡೊ ನೆಸಯ್ತಾನಾ ಥೊಡಿಂ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಗಾಯ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ಲಾವ್ದಾತೆ ಗಾಯ್ತಾಲಿಂ, ಆತಾಂ ಸಿಡಿ ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಗಾಯ್ತಾ. ಪಂಗ್ತಿ ಜೆವ್ಣಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬುಫೆ ರೀತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಪರ್ತಾಪಣ್:
ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್, ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ, ಮುದಿ ಆಯೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಗುರ್ ಮಾಂಯಾಂ ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ವೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ದೆಡ್ಯಾನ್ ಪಾಗುರ್ ಮಾಂಯಾಂಕ್  ಏಕ್ ಸುತ್ ಧುವ್ರ್ಯಾ ಪಾನ್, ಏಕ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಸರ್, ಏಕ್ ಪೊಪಾಳ್ ಅಶೆಂ ಇಡೊ ವರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಏಕ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಂಚೊ ಘಡಾಯ್ ವರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹೊಕ್ಲೆನ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಡ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ನೆಸೊನ್, ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಧರ್ಮಾಸಾಡೊ ನೆಸೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಾಳಿನಾಂತ್ ಯಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ವೇಳ್‌ಯಿ ನಾ ಜಾಲಾ. ಆದಿಂ ಆಯೆರ್ ದಿತಾನಾ ಜೊರಾನ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಆಯೆರಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬರೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಚಡಾವತ್ ಆಯೆರ್‌ಚ್ ನಾ.
*****

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ

ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಫೊಡ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪೂತ್. ತೆ ದೊಗ್‌ಯಿ ಕಷ್ಟ್-ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುತಾನ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಕಡೆ, “ಬಾಬಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತೆಲೆ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಖಾ ಏಕ್ ಕುಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ದಿ. ಹಾಂವ್ ದುಡು ಕಮಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುತಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಾಪುಯ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಆಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪುತಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಪೂತೆ ತೆಂ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ರಾನಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ರಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಲಾಂಕುಡ್ ತಾಣೆಂ ಆರಾವ್ನ್, ರಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಗೊಬೊರ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಭಾತ್ ವೊಂಪ್ಲ್ಯೊ. ಭಾತ್ ಕಿರ್‍ಲೊನ್ ನೇಜ್ ಜಾಲಿ. ನೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಭಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಭಾತ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸದಾಂನೀತ್ ರಾತಿಂ ತಿಂ ಕಾಂಬೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತೊ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಟ್ಟ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾತ್ ಪುರಾ ಖೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಬೆಳೆಂ ಪುರಾ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ಗಾಡ್ಯಾಂತ್ ತೆಣೆಂ-ಹೆಣೆಂ ಚಲಾತ್ ವೆತಾನಾ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ತಾಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಶೀದಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಭಿಕಾರಿ ಆಯ್ಲೊ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಘಾಬ್ರೆಲೊ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ತಕ್ಷಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣಿಂ ರಾಯಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ರಾಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಇನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಾಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲೆಂ. ಸೈನಿಕಾಂನಿ ರಾಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಭುರ್ಗ್ಯಾ, ಹೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿ. “ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾತ್ ಪುರಾ ಖಾವ್ನ್ ದಡ್-ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ವೆತಾನಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ.” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾಯಾಕ್, “ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಸರ್ ಹಾಡಿಜೆ. ನಾಂತರ್ ತುಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭುರ್ಗೊ ಭಿಂಯೆಲೊ.

ಕೂಡ್ಲೆ ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕುಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ತೊ ರಡಲಾಗ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಚಿತಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲೆಂ, “ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ರಡ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ಚಿತಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕಡೆ ವಿಚಾರಿ. ರಾಯಾನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ. ನಾಂತರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾ ಕಂಯ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಚಿತ್ಳಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸವ್ನ್ ರಾನಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಭೊಂವಾಲಾಗ್ಲೆ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಪ್ಡಲೆನಾ. ದೆಕುನ್ ಚಿತ್ಳಾನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸವ್ನ್ ತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಏಕ್ ಹಸ್ತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲಿ. “ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ಹಸ್ತಿನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಚಿತ್ಳಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಹಸ್ತಿಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಸ್ತಿನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸವ್ನ್, ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಂನಿ ಭರ್‍ಲೆಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ, ನಂಯ್ ತಡಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ರುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಸ್ತೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತೊ ರೂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹುಮ್ಟಿಲೊ. ಸುಕ್ಣೆಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕೂಡ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಸುರ್ಕ್ಣಯಾಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ. ಹಸ್ತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ರಾಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೊ. ರಾಯಾಕ್ ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಕಷ್ಟ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಜ್ರಾಂ, ಮೊತಿಯಾಂ, ಭಾಂಗಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಧನ್-ದಿರ್ವೆಂ ದರಬಸ್ತ್ ಮೆಳೊನ್ ತೊ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ.
*****

ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಜಾಗ್ರುತ್!

ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸವ್ನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್… ಮಸ್ತ್ ವಯ್ರ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸಕಯ್ಲ್… ದೇವ್, ಭಡ್ವೆ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳೊನ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಉಪಾವ್ ಸೊದ್ತಾಲೆ!
ವಾಡಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಾಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯಿ ಸುಖಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಸುಖ್ ಸೊದುನ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಅತರ್ವಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮೊನ್ಜಾತಿಪರಿಂ. ಛೆ! ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಂತಾಂಚಿ ಏಕ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ಲಿ.

ವಿಷಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದೇವ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಘುಣ್ಘುಣ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಹಾಂವೆಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ. ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಂತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೇವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆರ್ ಘಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ ತೊ ಸಬೆಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ತೊ ಮನಿಸ್, ಆಪುಣ್ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಘುಟ್ ಜಾಣಾ ಜಾತೆ ಆಸಾ. ತೆಂ ಬರೆಂಚ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಪೂಣ್…
“ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ? ತುಜೆ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯಿ ದುಬಾವ್ ಆಸಾಗಿ ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್.
ದೇವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಧವೆಂ ಖಾಡ್ ಹಾತಾಂತ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಕಸ್ಲೊಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ.”
“ಸರ್ವ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ಭ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ತುಕಾ ಕಸಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ? ಆಮಿಂಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂವ್,” ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುನ್.
“ಪೆದ್ರು ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್, ‘ಹೊ ಮನಿಸ್’ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ.”
ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಪೂಣ್ ತಿ ಜಾಪ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಿನಾ.
“ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಮನ್ಶಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೆಂತ್ ಬಂಧಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ದಯಾಕರುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್.”
“ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ,” ದೆವಾನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಉಕಲ್ಲೊ. ಸಭೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ಚ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಎವೆಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಘೆತಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೆಚೆಂ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”
“ತರ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆಂಯ್. ತಾಚೆ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲೊಂದಿ.” ಇಲ್ಲೆ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಏಕ್ ಭಡ್ವೊ ದೆವಾಕ್ಚ್ ದುರ್ಸಾಲೊ.
ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತೊಯಿ ಮ್ಹಜೆಚ್ಪರಿಂ ಚಿಂತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ಆದಾರ್ತಾ. ಸುಖಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ. ತೊ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಆದಾರ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಯೋ‌ಆನಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಡಾಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಕಿತೆಂ? ದೆವಾನ್ ದೀರ್ಘ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಝಳ್ಕಾಲಿಂ.
ದೇವ್ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಸದಾಂ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಗೂಣ್. ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆ ರಚ್ನೆನ್, ಆಜ್ ಚೂಕ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೂಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಮನಿಸ್ ದಿಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆ ಬೊಟಿಪರಿಂ, ‘ಆಶಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಾರಾಂನಿ ವ್ಹರ್ಚೆಕಡೆನ್ ಧಲೊನ್ ವೆತಾ. ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ಯಿ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಕೋಣ್, ಕೊಣಾಚೊ ಪೂತ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಣ್ಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಕಾ ನಾ. ಕೊಣಾಚೊಯಿ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸಲೀಸ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಭುಮಿ ವಂಯ್ಕುಟಾಂತ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಸರ್ಗಾರ್ಚ್ ಉರ್ತಲೆಂ. ಹೆ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಎಕ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ.
ತೊ ಭಡ್ವೊ ಚಿಂತಾಲೊ, ’ಹಾಂವೆಂ ವೆಚೆಂ ಯಾ ನಾಕಾ, ವೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ವಚೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಜ್ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮನಿಸ್ ಭಾಸ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ದೆವಾಚಿ ಹಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕಾ ಆದಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಚ್ ಏವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ?’
“ತರ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾಂ.” ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊ ಭಡ್ವೊ ಕಾವ್ಜೆಲೊ, ದೆವಾಚಿ ವಾಟ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸೊದೊಮ್ ಆನಿ ಗೊಮೊರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಬುಡ್ತುಗೊಲಾಂತ್ ತಾಚಿ ಝಳಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ. ತರ್ ವೆಚೆಂ ಯಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್, ತಡವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಭಡ್ವೊ ಉಟ್ಲೊ. “ಧನ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ್”, ತಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ತೊ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ಅಸ್ಕತ್ ಕುಡಿಚೊ. ಎದೊಳ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲೊ.
ಹೊ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ.
“ಪುತಾ, ಸಾಂಗ್ ತುಜಿ ಸಲಹಾ ಕಿತೆಂ?” ದೆವಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ. ಆದಿಂ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಕಠೀಣ್ ಪರಿಗತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬಚಾವಿ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ.
“ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುವೆಂ ಸಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮದೆಂ ವಚೊನ್ ತುಜೆ ಮಾಂಡಾವಳಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಂ.”
“ವ್ಹಯ್, ಕೊಣೆಂ ತರ್ಯಿ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಂ ವೆತಾಯ್ ತರ್ ಬರೆಂ. ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ವಚೊನ್ ಯೆ, ತುಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.” ದೆವಾಕ್ ಆತಾಂ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ  ತ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್ ರಾಕ್ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!
ಅಶೆಂ ತೊ ಭಡ್ವೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಆದಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಏವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕೋಣ್ ಪಾಳ್ತ್ತಾ, ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಏಯ್ಡ್ಸ್.’
*****

ಹೆ ರೆಂವೆನ್

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಚ್ಯಾ ಬೊಡಾಂ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಹಾಡಾಂ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಗಾಂವಾಂತ್ ಗುಲಾಬ್ ಫುಲ್ತಾತ್

ಇತ್ಲೇಂಯ್ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾಯಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ಮಾತ್ಯಾ ಶಿರಾಪ್ ಭೆಜ್ಲಾ
ದೆಕುನ್ ಮಿಸ್ತಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಮಸ್
ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಲಾ
ಗಾಂವ್ಚಿ ಆವಯ್ ಆರ್‍ಬಿ ಬಾಳಾಂ
ರುಲಾಂವ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಖಾವಯ್ತಾ
ಭರ್‍ತಾರ್ ತಶೆಂ ಪೊರಾಂ ಚಿಂತಾಂ
ಕಿಸೂಳ್ ಕಾಳೀಜ್ ಕಿಸಯ್ತಾ
ತರ್‍ನೊ ವ್ಹರೆತ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್
ರೆಂವೆಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಉಸ್ಪಿತಾ
ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಲಂವ್ ಉಬತ್ ಕಸೊ
ಮೆಂದು ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಾಣ್ಶಿತಾ
ಕೊಣ್ ಬಾಪಯ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಚಿಂತುನ್
ಸೊರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಸ್ಪಿತಾ
ಗಳ್ಸರಿಚ್ಯೊ ಫೊಡಾಫೊಡಿ
ಚಿಂತುನ್ ವೊಲಿಂತ್ ಉಸ್ತಿತಾ
ಕೊಣಾ ಜಿಬೆರ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್
ಸೊಂಪೆಪಣಾನ್ ಆಮ್ಶೆತಾ
ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಕುಡ್ಕೊ
ಸ್ವಾಸಾವಿಣೆಂ ಖರ್‍ಶೆತಾ

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ದಿತಾಂ ಗಳ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ದಿತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಸದಾಂಚ್ ಕಾಂಟೆ ತೊಪ್ತಾತ್
*****

ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ

ರಾವಾ, ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಬಂಡಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ನಾಕಾತ್ ಹಾಂ! ರಾಯಾಕ್, ರಾಣಿಯೆಕ್, ಗಾಂವಾಕ್, ನಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತರ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊವೆ ತರ್? ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾಂ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಣಿಯೆ ಪರಿಂಚ್ ಹಿ ಕಾಣಿಯಿ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ತೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಲಾವ್ನ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಭಾಶೆನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊಯಿ ಲೋಕ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಪುರಾಸಣ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶೆಕ್ತಾ ಆನಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾ.

ಹೊ ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿಕ್ ಕಾರ್‍ಬಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ! ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್.

ಆತಾಂ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ‘ಹೀರೊ’ ‘ಖಾಂಬೊ’, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬವ್ನ್ ರಾವಾನಾಕಾತ್. ತೊ ನಿರ್‍ಜೀವ್‌ನೇ. ತೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ಪುರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಹಾಂ!

ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ಆಮ್ಚಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ತೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಳ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುರ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್‍ತೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ ಆಕೆರ್ ಕರುನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿನುಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ “ಆಮಿ ಏಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಬಾಂದ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಹುಶಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಸಾತ್.” ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ರೊಕಿ, ವೆಂಕಿ, ಜಲ್ಲು, ಪಕ್ರು ಆನಿ ಪೆದ್ರು ದಿನುಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ ತಾಂಕಾಂಯ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಮ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಖಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಚೆ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಅಶಿಚ್ ಜಾಲಿ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗಿ? ಫುಡೆಂ ವಾಚಾ.

ರಾಂಕಿ, ವೆಂಕಿ, ಜಲ್ಲು, ಪಕ್ರು, ಪೆದ್ರು ಆನಿ ದಿನುನ್ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ! ಬಾಂದುನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ತಾಂಚಿ ಬಹಾದ್ದೂರಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಚಿ ತರ್‌ಯಿ ಕಶಿ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆದ್ರುಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಘಟ್ಟ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್, ಸೊಡವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.
“ಯುರೇಕಾ”
ಪೆದ್ರುಚೆ ಬೊಬೆಕ್ ಫಕ್ರು ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ “ಆರ್‍ಕಿಮಿಡಿಸಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ದಿಯಾ, ದಿಯಾ, ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಯಾ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣಾಲೊ-

“ಆಮಿ ಏಕ್ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್ ದವರ್‍ಯಾಂ. ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್, ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿಮಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಆಮಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ. ಜಿಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ.”
“ಐಡಿಯಾ ಆಚ್ಛಾ ಹೆ.” ಜಲ್ಲು ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿಮಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?” ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್ ಜಲ್ಲುಚೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಧ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚಾ, ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚೊ ಹೀರೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ.

“ತೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಸ್ಸಾಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಬ್ಯಾನರಾರ್ ಹಿ ಕಳವ್ಣಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.” ವೆಂಕಿನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಸೊಡಯ್ಲೊ.
ತಶೆಂ ರೊಕಿನ್ ಏಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾತ್ರುನ್, ದೋನ್ ಕರ್‍ನ್ ಚಾರ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪುರ್‍ಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬ್ಯಾನರ್‌ಯಿ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಹಿ ಕಸಲಿ ಬಂಡಲ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗೀ? ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ರಾವಾ, ಕಾಣಿ ಆತಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್.
ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್ ಜಾಲೆಂ! ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಮೆಳ್ಳಿ! ಪೆದ್ರುಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ! ಜಲ್ಲು ಆಂಗ್ ದುಕಿನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ನಿದ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಟಿಮಾಕ್ ನಾಂವ್ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ಹ್ಯಾ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟಾಚಿ ಮಯ್ಮಾ. ಟಿಮಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಥೊಡೆ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ಲೆಂ
ಬ್ಯಾನರ್ ಪಿಂಜುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಹಾಂಡ್ಕುರ್‍ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತಿಲೊ. ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲೊ. ‘ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್’ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಆತಾಂ ಹೊ ಖಾಂಬೊ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ಕೊಣೆಂ ಪುರ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಲೋಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ!
ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಮುಗ್ದಾಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ನವೊ ಸರ್‍ಕಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೆ.
ಏಕ್ ದೀಸ್, ಛೆ ಛೆ, ದಿಸಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ದಿಸಾಕ್ ತೆ ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಎಕೆ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್‍ಲೊ. ತೆಚ್ ರಾತಿಂ ಆನಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೊದಿಂಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಖಾಂಬ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೊ.
ಹಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಖರ್‍ಚಿಲಿ. ಕುಶಿನ್‌ಚ್ ಆನಿಕ್ ಖಾಂಬೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಮೆಳವ್ನ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಕಿಚ್‌ಡಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಆನಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾಲೊ.
ಬಾವ್ಟ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. “ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಮೊಡಿಜೆ.” ಶರ್ಟಾಚೆ ಹಾತ್ ದೊಡಿಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೆ. ತೆಣೆಂ ಕೊಣೆಂಗಿ “ತುಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಕಂಯ್.” ಬ್ಯಾನರ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ಲೆ. “ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ದೊನಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಇತ್ಯರ್‍ತ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಬಾವ್ಟೊ ಯಾ ಬ್ಯಾನರ್. ಬ್ಯಾನರ್‌ವಾಲೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ.
ರಾತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಬ್ಯಾನರಾಚಿ ದೊರಿ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಕಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಫಾತ್ರಾಚೊ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜಾಲಿ ಮಾರಾಫಾರ್, ಏಕ್ ಮೊಡೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಲಾಗ್ಲಿ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಬಂದ್! ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾರೊತ್ ಘಾಲೊ. ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಬಾವ್ಟೊ ಆನಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಬ್ಲೆ.
ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ. ನವೊ ಸರ್‍ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ! ಖಾಂಬ್ಯಾಚೊ ಪೊಲಿಸ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಅಶೆಂ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕ್ಚೆಂ, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ದಿಸಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ರಾತ್ಚಿ ಪೇಜ್ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ತೊ ಖಾಂಬೊ ಮೋಡ್ನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಫಾವೊ ಕೆಲೊ.
*****

ಝುಜ್

ವಾಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಆಡ್ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೊ
ಏಕ್ ಪಾಯ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮೊಡುನ್
ಮುಶಾರ್ರಫಾಚೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಫವ್ಜೆಚಿ
ತೋಖ್ಣಾಯ್
ಕರ್ತಾಂ, ಭಾರತಾಕ್ ಬೆಂಡುನ್
ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಖಾಡ್ಕಿ ಉಕ್ಲುನ್
ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ವಾಕೊರ್ ಧರುನ್
ಹೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕೆಲ್ಸಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಲಾಗ್ಚೆಂ ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಚಿ ಕಾಂಪ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ
ಖಿಣಾಕ್ ಸೊಜೆರಾಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್
ಗಳೊ ಕಾಪಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ
ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್!

ರಾತ್ ಇಕ್ರಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾ
ಸೆಲುನಾಂತ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂವಿಣೆಂ ತಿಸ್ರೊ ನಾ
ದಾವೊ ದೊಳೊ ತಿರ್ಸೊ ಕರುನ್
ಸೆಲುನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಶಾಭಾಯ್ರ್
ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್ಲೊ
ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ದುಬಾಯಾಂತ್ಲೊ
ಮಾರೊಗ್ ದೆಖ್ತಾನಾ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ಯ್
ಝುಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಬರಿ
ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾತಿ
ವಾಕೊರಾಚೆ ಧಾರಿಂಲಾಗಿಂ
ಝುಜ್ತಾತ್ ಭೊಗ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ‘ಮಲ್ಬಾರಿ’ ಯಾ ‘ಮದ್ರಾಸಿ’
ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾ:
‘ಮಂಗ್ಳುರಿ’ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್
‘ಆಮ್ಚಿಂ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂ ಆತಾಂ
ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ಪಾಸೂನ್
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ಖಿಮಾಂ
ಕರ್ಚೆ ತಾಕ್ತೆಚಿಂ’
ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಗೊಮ್ಟೆಚಿ ಕಾತ್
ವೋಡ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಉರುಲ್ಲಿಂಂ ಖಾಡಾಚಿಂ
ಥೊಡಿಂ ಮುಳ್ಕಾಟಾಂ ಖರ್ವಟಾಯ್ತಾ

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ಹೊ ಕಂಟ್ರೋಲಾಚೊ ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಲಾ ದೆಕುನ್
ಆಕಾಂತ್ವಾದಾಚೆಂ ಪೀಟ್
ಫುಗನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾ?’

ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಉರ್ದುಂತ್
ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಸಿ, ಎಕಾನೇಕ್
ಬುಲ್ಶಿಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ದಾರ್ ಉಗ್ದೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಿಂಪಿ ಥುಕ್ತಾ

ಓಲ್ದ್ ಸ್ಪಾಯ್ಸಾಚೆ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಪುಸ್ತಾನಾ
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಲೊಪಾನ್
ಲಾಹೋರ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಕೊಸಾಳ್ಲ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಕುಪಾಂ
ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್

ಆಮಿ ಬೋರ್ಡರಾವಯ್ಲೆ ಮನಿಸ್
ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್
ಆಮ್ಚೆ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾತ್
ಕಾಳ್ಜಾಂ ಫಾಳ್ತಾತ್
ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕೊಸಾಳ್ತಾತ್
ತರಿ ಆಮಿ
ಭಿಯಾನ್ ನಿದನಾಂವ್
ಆಮಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾಂವ್
ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್
ಎಕೆ ಬೊಂದುಕೆಕ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾಂವ್!
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ
ಫಾತಿಮಾಚೊ ಅತ್ಮೊ
ಬೋರ್ಡರಾಚೆರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ
ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಕುಶಿಂ ಉಸಾಳ್ಚ್ಯಾ
ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿತಾ..
ತಶೆಂ ಆಮಿ
ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾಂವ್’

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್
ವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಖ್ತಾನಾ
ತಾಚ್ಯಾ ತಳಾತಾಭಿತರ್
ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆ ಕಾತಿವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ಚರೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಸ್ಕಸಾಯ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ಉಟ್ತಾಂ
ಆನಿ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕ್ಯ್ ಪಾಂಚ್ ಧಿರಾಮ್
ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಕ್ಸಿಸ್ ದಿತಾನಾ
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸಾಹೀಬ್
ಬಡಿ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಆಪ್ಕಿ’
ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್
ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್
ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಆಪಡ್ತಾಂ
ಸಕಡ್ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯ್ ಜಾಲಾಂ
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ಚೆ ಆದಿಂ

ರಸ್ತ್ಯಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್
ಸೊಜೆರಾಂಚೆ ಕೊಣ್ಣಾ
ದೋನ್ ಅತ್ಮೆ
ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಚೆ ಆಯ್ಕತಾತ್

ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ನವ್ಯಾನ್
ಏಕ್ ಝುಜ್ ಸುರು ಜಾತಾ
ಆಕೇರ್ ನಾತ್ಲ್‍ಲೆಂ ಝುಜ್!
*****