ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ

ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಫೊಡ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪೂತ್. ತೆ ದೊಗ್‌ಯಿ ಕಷ್ಟ್-ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುತಾನ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಕಡೆ, “ಬಾಬಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತೆಲೆ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಖಾ ಏಕ್ ಕುಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ದಿ. ಹಾಂವ್ ದುಡು ಕಮಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುತಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಾಪುಯ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಆಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪುತಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಪೂತೆ ತೆಂ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ರಾನಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ರಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಲಾಂಕುಡ್ ತಾಣೆಂ ಆರಾವ್ನ್, ರಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಗೊಬೊರ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಭಾತ್ ವೊಂಪ್ಲ್ಯೊ. ಭಾತ್ ಕಿರ್‍ಲೊನ್ ನೇಜ್ ಜಾಲಿ. ನೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಭಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಭಾತ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸದಾಂನೀತ್ ರಾತಿಂ ತಿಂ ಕಾಂಬೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತೊ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಟ್ಟ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾತ್ ಪುರಾ ಖೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಬೆಳೆಂ ಪುರಾ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ಗಾಡ್ಯಾಂತ್ ತೆಣೆಂ-ಹೆಣೆಂ ಚಲಾತ್ ವೆತಾನಾ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ತಾಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಶೀದಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಭಿಕಾರಿ ಆಯ್ಲೊ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಘಾಬ್ರೆಲೊ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ತಕ್ಷಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣಿಂ ರಾಯಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ರಾಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಇನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಾಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲೆಂ. ಸೈನಿಕಾಂನಿ ರಾಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಭುರ್ಗ್ಯಾ, ಹೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿ. “ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾತ್ ಪುರಾ ಖಾವ್ನ್ ದಡ್-ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ವೆತಾನಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ.” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾಯಾಕ್, “ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಸರ್ ಹಾಡಿಜೆ. ನಾಂತರ್ ತುಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭುರ್ಗೊ ಭಿಂಯೆಲೊ.

ಕೂಡ್ಲೆ ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕುಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ತೊ ರಡಲಾಗ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಚಿತಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲೆಂ, “ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ರಡ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ಚಿತಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕಡೆ ವಿಚಾರಿ. ರಾಯಾನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ. ನಾಂತರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾ ಕಂಯ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಚಿತ್ಳಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸವ್ನ್ ರಾನಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಭೊಂವಾಲಾಗ್ಲೆ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಪ್ಡಲೆನಾ. ದೆಕುನ್ ಚಿತ್ಳಾನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸವ್ನ್ ತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಏಕ್ ಹಸ್ತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲಿ. “ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ಹಸ್ತಿನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಚಿತ್ಳಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಹಸ್ತಿಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಸ್ತಿನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸವ್ನ್, ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಂನಿ ಭರ್‍ಲೆಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ, ನಂಯ್ ತಡಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ರುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಸ್ತೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತೊ ರೂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹುಮ್ಟಿಲೊ. ಸುಕ್ಣೆಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕೂಡ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಸುರ್ಕ್ಣಯಾಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ. ಹಸ್ತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ರಾಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೊ. ರಾಯಾಕ್ ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಕಷ್ಟ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಜ್ರಾಂ, ಮೊತಿಯಾಂ, ಭಾಂಗಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಧನ್-ದಿರ್ವೆಂ ದರಬಸ್ತ್ ಮೆಳೊನ್ ತೊ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *