ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ

ರಾವಾ, ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಬಂಡಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ನಾಕಾತ್ ಹಾಂ! ರಾಯಾಕ್, ರಾಣಿಯೆಕ್, ಗಾಂವಾಕ್, ನಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತರ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊವೆ ತರ್? ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾಂ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಣಿಯೆ ಪರಿಂಚ್ ಹಿ ಕಾಣಿಯಿ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ತೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಲಾವ್ನ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಭಾಶೆನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊಯಿ ಲೋಕ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಪುರಾಸಣ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶೆಕ್ತಾ ಆನಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾ.

ಹೊ ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿಕ್ ಕಾರ್‍ಬಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ! ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್.

ಆತಾಂ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ‘ಹೀರೊ’ ‘ಖಾಂಬೊ’, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬವ್ನ್ ರಾವಾನಾಕಾತ್. ತೊ ನಿರ್‍ಜೀವ್‌ನೇ. ತೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ಪುರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಹಾಂ!

ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ಆಮ್ಚಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ತೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಳ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುರ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್‍ತೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ ಆಕೆರ್ ಕರುನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿನುಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ “ಆಮಿ ಏಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಬಾಂದ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಹುಶಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಸಾತ್.” ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ರೊಕಿ, ವೆಂಕಿ, ಜಲ್ಲು, ಪಕ್ರು ಆನಿ ಪೆದ್ರು ದಿನುಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ ತಾಂಕಾಂಯ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಮ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಖಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಚೆ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಅಶಿಚ್ ಜಾಲಿ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗಿ? ಫುಡೆಂ ವಾಚಾ.

ರಾಂಕಿ, ವೆಂಕಿ, ಜಲ್ಲು, ಪಕ್ರು, ಪೆದ್ರು ಆನಿ ದಿನುನ್ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ! ಬಾಂದುನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ತಾಂಚಿ ಬಹಾದ್ದೂರಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಚಿ ತರ್‌ಯಿ ಕಶಿ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆದ್ರುಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಘಟ್ಟ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್, ಸೊಡವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.
“ಯುರೇಕಾ”
ಪೆದ್ರುಚೆ ಬೊಬೆಕ್ ಫಕ್ರು ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ “ಆರ್‍ಕಿಮಿಡಿಸಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ದಿಯಾ, ದಿಯಾ, ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಯಾ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣಾಲೊ-

“ಆಮಿ ಏಕ್ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್ ದವರ್‍ಯಾಂ. ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್, ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿಮಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಆಮಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ. ಜಿಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ.”
“ಐಡಿಯಾ ಆಚ್ಛಾ ಹೆ.” ಜಲ್ಲು ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿಮಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?” ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್ ಜಲ್ಲುಚೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಧ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚಾ, ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚೊ ಹೀರೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ.

“ತೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಸ್ಸಾಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಬ್ಯಾನರಾರ್ ಹಿ ಕಳವ್ಣಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.” ವೆಂಕಿನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಸೊಡಯ್ಲೊ.
ತಶೆಂ ರೊಕಿನ್ ಏಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾತ್ರುನ್, ದೋನ್ ಕರ್‍ನ್ ಚಾರ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪುರ್‍ಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬ್ಯಾನರ್‌ಯಿ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಹಿ ಕಸಲಿ ಬಂಡಲ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗೀ? ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ರಾವಾ, ಕಾಣಿ ಆತಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್.
ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್ ಜಾಲೆಂ! ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಮೆಳ್ಳಿ! ಪೆದ್ರುಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ! ಜಲ್ಲು ಆಂಗ್ ದುಕಿನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ನಿದ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಟಿಮಾಕ್ ನಾಂವ್ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ಹ್ಯಾ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟಾಚಿ ಮಯ್ಮಾ. ಟಿಮಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಥೊಡೆ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ಲೆಂ
ಬ್ಯಾನರ್ ಪಿಂಜುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಹಾಂಡ್ಕುರ್‍ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತಿಲೊ. ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲೊ. ‘ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್’ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಆತಾಂ ಹೊ ಖಾಂಬೊ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ಕೊಣೆಂ ಪುರ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಲೋಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ!
ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಮುಗ್ದಾಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ನವೊ ಸರ್‍ಕಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೆ.
ಏಕ್ ದೀಸ್, ಛೆ ಛೆ, ದಿಸಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ದಿಸಾಕ್ ತೆ ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಎಕೆ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್‍ಲೊ. ತೆಚ್ ರಾತಿಂ ಆನಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೊದಿಂಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಖಾಂಬ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೊ.
ಹಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಖರ್‍ಚಿಲಿ. ಕುಶಿನ್‌ಚ್ ಆನಿಕ್ ಖಾಂಬೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಮೆಳವ್ನ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಕಿಚ್‌ಡಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಆನಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾಲೊ.
ಬಾವ್ಟ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. “ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಮೊಡಿಜೆ.” ಶರ್ಟಾಚೆ ಹಾತ್ ದೊಡಿಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೆ. ತೆಣೆಂ ಕೊಣೆಂಗಿ “ತುಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಕಂಯ್.” ಬ್ಯಾನರ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ಲೆ. “ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ದೊನಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಇತ್ಯರ್‍ತ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಬಾವ್ಟೊ ಯಾ ಬ್ಯಾನರ್. ಬ್ಯಾನರ್‌ವಾಲೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ.
ರಾತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಬ್ಯಾನರಾಚಿ ದೊರಿ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಕಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಫಾತ್ರಾಚೊ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜಾಲಿ ಮಾರಾಫಾರ್, ಏಕ್ ಮೊಡೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಲಾಗ್ಲಿ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಬಂದ್! ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾರೊತ್ ಘಾಲೊ. ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಬಾವ್ಟೊ ಆನಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಬ್ಲೆ.
ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ. ನವೊ ಸರ್‍ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ! ಖಾಂಬ್ಯಾಚೊ ಪೊಲಿಸ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಅಶೆಂ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕ್ಚೆಂ, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ದಿಸಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ರಾತ್ಚಿ ಪೇಜ್ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ತೊ ಖಾಂಬೊ ಮೋಡ್ನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಫಾವೊ ಕೆಲೊ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *