ಹೆ ರೆಂವೆನ್

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಚ್ಯಾ ಬೊಡಾಂ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಹಾಡಾಂ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಗಾಂವಾಂತ್ ಗುಲಾಬ್ ಫುಲ್ತಾತ್

ಇತ್ಲೇಂಯ್ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾಯಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ಮಾತ್ಯಾ ಶಿರಾಪ್ ಭೆಜ್ಲಾ
ದೆಕುನ್ ಮಿಸ್ತಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಮಸ್
ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಲಾ
ಗಾಂವ್ಚಿ ಆವಯ್ ಆರ್‍ಬಿ ಬಾಳಾಂ
ರುಲಾಂವ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಖಾವಯ್ತಾ
ಭರ್‍ತಾರ್ ತಶೆಂ ಪೊರಾಂ ಚಿಂತಾಂ
ಕಿಸೂಳ್ ಕಾಳೀಜ್ ಕಿಸಯ್ತಾ
ತರ್‍ನೊ ವ್ಹರೆತ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್
ರೆಂವೆಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಉಸ್ಪಿತಾ
ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಲಂವ್ ಉಬತ್ ಕಸೊ
ಮೆಂದು ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಾಣ್ಶಿತಾ
ಕೊಣ್ ಬಾಪಯ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಚಿಂತುನ್
ಸೊರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಸ್ಪಿತಾ
ಗಳ್ಸರಿಚ್ಯೊ ಫೊಡಾಫೊಡಿ
ಚಿಂತುನ್ ವೊಲಿಂತ್ ಉಸ್ತಿತಾ
ಕೊಣಾ ಜಿಬೆರ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್
ಸೊಂಪೆಪಣಾನ್ ಆಮ್ಶೆತಾ
ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಕುಡ್ಕೊ
ಸ್ವಾಸಾವಿಣೆಂ ಖರ್‍ಶೆತಾ

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ದಿತಾಂ ಗಳ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ದಿತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಸದಾಂಚ್ ಕಾಂಟೆ ತೊಪ್ತಾತ್
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *