ಬೀರ್‌ಬಲಾಚೆಂ ಬೇತ್

ಸಕಾಳಿಂಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಅಕ್ಬರ್ ರಾಯ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾ ಕಡೆ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಾಚೊ ದ್ವಾರ್‌ಪಾಲಕ್ ಯೇವ್ನ್ “ರಾಯಾಂನೊ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾ. ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕ್ತಾ.” “ತರ್ ಧಾಡ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಯಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಕ್ಬರ್.
ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್. ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಸರ್ಪಡ್ಲೊ. “ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದುಡ್ವಾ-ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಪೇಟ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಚೊರ್‍ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುಮಿ, ಚೊರಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಜೆ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ರಾಯ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಚೊರ್‍ಪಣಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ?”

“ಧನಿಯಾ, ಆಮ್ಗೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ನವ್ಕರ್ ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾತ್. ಬೊವ್‌ಶಾ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಯಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಸಮಾಧಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆ. ಹಾಂವ್ ಚೊರಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ತುವೆಂ ಆತಾಂ ವಚ್ಯೆತ್.” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. “ಸತ್ ಸಾಂಗ್, ತಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಪೇಟ್ ಕೊಣೆಂ ಚೊರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್, ನಾ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಟಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.”

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಹಾಂವ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚೊರುಂಕ್ ನಾ.” ಆನಿಕ್ಲೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ, “ಹಾಂವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಆಮಿ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ಚೊರಿನಾಂವ್.” ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್, “ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ ಆಮಿ ಏಕ್ದಮ್ ದುಬ್ಳೆ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೊರುಂಕ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಚೊರಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಧಾಂವ್ಯೆತ್? ಚೊರಿ ತಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ದೊರಿ. ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಜಿಣಿ ಸಾಗ್ಸಿಜೆ. ತಿ ಪೇಟ್ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ. ದಯಾಕರ್‍ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡಿನಾಕಾ.”

ಹೆ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ವೊಪ್ವೊಂಚೆಪರಿಂ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ಕೆಲೊ. ಎಕ್‌ಚ್ ಲೆಕಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕೋಲ್ (ಬೆತಾಂ) ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಂಚ್‌ಯಿ ಜಣ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಕಾಲುಬುಲೆ ಜಾಲೆ. ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ.

ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಅಳೆ, ಹೊ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್. ಹೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಮಂತ್ರಾಚೆ ಬೇತ್ ದಿತಾ. ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಹೆಂ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಆಸ್ತಾನಾಕ್ ಯೆಯಾ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಾನ್ ಕೊಣೆಂ ಪಳೆ ತಿ ಪೇಟ್ ಚೊರ್‍ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಇಂಚಾಂ ಲಾಂಬ್ ಜಾತಾ.”

ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಕಾಮಾಚೆ ಘರಾ ಗೆಲೆ. ಕೊಣೆಂ ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಗಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಹಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೊ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ, ಮಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಖಂಡಿತ್ ವಾಡ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕೊರ್‍ವೊಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಸ ಇಂಚಾಂ ಕಾತರ್‍ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. “ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಆನಿ ಸಾಂಪಡ್ಚೊ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೇತ್ ಸ ಇಂಚಾಂ ವಾಡತ್ ತರ್‌ಯಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬೆತಾಪರಿಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತವಳ್ ಕೊಣ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

ಅಶೆಂ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ರಾತಿಕ್ ಬರಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ತಾಕಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ. ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೋರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್. ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಬೇತ್ ೬ ಇಂಚಾಂ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್, ತುವೆಂಚ್‌ಮೂ ತುಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ? ತುಂ ಫಟಿ ಮಾರ್‍ಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್‍ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್‍ತಲೊಂ.”

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೇತ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚೊರ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಿ ಪೇಟ್ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪೂರ್‍ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲಿ. ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೊ.

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ರಾಯ್ ಸಮೇತ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾಚೆ ಹಿಕ್ಮತೆಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೊ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *