ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್

ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಅತಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಸೊ. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ, ಭಾಶೆಚೊ, ಪತ್ರಾಂಚೊ ಅಬಿಮಾನಿ. ಹಾಂವ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತ್ರಿ ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಂ.  ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ.  ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಹಜಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಚೆರಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ನ್ ಬೊಡಿ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ತಾತ್.  ಮಾಂಕೊಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾತ್.  ಸರ್‍ಕಸ್ ಮನಿಸ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪಳಯ್ತಾತ್.  ಸಗ್ಳೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಲಾಂ.  ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ರಂಗಾಳ್ ಚಡ್ಡ್ಯೊ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಹಾಸನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಚ್ ಹಾಸ್ತಾತ್.  ಲೊಕಾನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಬ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಉಣೆ. ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಲೋಬ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್.  ನೆಸ್ಲಿ, ವೆಸ್ಲಿ, ಬ್ರೆಟ್‌ಲಿ, ಕಾತ್ಕುತ್ಲಿ, ಚಾಕ್ಲಿ, ಬಾಟ್ಲಿ ಅಶೆಂ ಪ್ರಾಸ್‌ಬದ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸಜೆ ಪಡ್ತಾ.  ಆಮಿ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಿ‌ಎಫ್‌ಎಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ತಾಂ, ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ರಡ್ತಾಂ.  ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಎಕ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾ- “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆ ಆರ್‍ಶೆ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ರಿಪೇರಿ ಕರ್‍ತಾಯ್ಗಿ? ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಖಿಳ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಹಾಡಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಯ್ಗಿ?” ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ತಾಂ. ದುಸ್ರೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್-ಚೆ ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಖಿಳ್ ಮೊಡ್ತಾಲೆ, ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‍ಸ್ ಮೊಡೆಂ ನಿದಾಯ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಕಲಾಕರ್ ಹೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್.  ಹಾಂಕಾಂ ಅಂಡರ್‌ಆರ್‍ಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯಾಂಗೀ? ತಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಅಂಡರ್‌ಆಕ್ಟಿವಿಟಿವರ್‍ವಿಂ ಥಂಡರ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ. ಬ್ಲಂಡರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಂಡರ್ ಜಾಲಾಂ.  ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಘಾಲ್.” ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೆಂಯ್ ರಾವ್ಡಿಸಮ್. ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆನಿ‌ಏಕ್ ಟ್ರಾಜೆಡಿ.

ಹಾಂವ್ ಮೊಸ್ತು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಪರ್‍ನೆ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ನವೊ ವಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸೆವ್ಲಾ. ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ’ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಭೆಟವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಂಗಟಕಾಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲಾಂ – “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ತುಳು ನಾಟಕಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸನಾ, ಭಾಶಣ್ ಆಸನಾ, ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲೊಣಿ ನಾ.  ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?” ಸಂಗಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ – “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ತುವೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳತ್?  ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗಿ?  ಚೆರಾಂ ತುಜಿಂಗೀ? ಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ತುಜೆಗೀ? ಮಾಯ್ಕ್ ತುಜೆಂಗೀ? ತುಂ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್‌ಗೀ?” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಟಿಕೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಅಬಿಮಾನಿ.  ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅತಿ ಗರ್‍ಜೆಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ. ಪಯ್ಶಾಂವರ್‍ವಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಳಿಯೊ” ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಂಗಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾತರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಳಾಂ – “ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಚೊ… ತುಮ್ಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್.  ಪೊಟಾಕ್ ನೀಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ.  ತೆಂ ದಿಲಾಂ ತರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ. ತುಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾ ತರ್ ವಚ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್.  ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.  ಹೆ ಬುಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹಜಾರಾಂಚೆ.  ಹ್ಯಾ ಬುಕ್ಕ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ತಾಂಣಿ ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾತ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ದೆಶಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಬೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತುಜೆಬರಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್.  ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಳಿಯಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ಚೆಬರಿ ಕರ್‍ತಾಂವ್.”

ಹಾಂವ್ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್. ಅಖಂಡ್ ಸತ್.  ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿ. ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ.  ಬೊಟಾಂ ಝರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಪತ್ರಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.  ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾತ್, ತೆಂ ಕರ್‍ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ತಾಂಚೊ.

ಪುಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ? ತಾಣೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ನಾ? ದೆವಾ, ಹೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಉದೆಲೆಂ ತರೀ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್? ಉದೆಲೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್?  ತರ್ ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೂಳ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್? ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?
“ಏ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನೊ… ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾತ್… ಬರೆಂ… ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿತಾತ್?  ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ.  ದುಸ್ರೆ ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್?  ಖರ್‍ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲಾ?  ಜಮೊ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾತಾ?  ಲೇಕ್ ಕೊಣೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ, ಸಂಗಟಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ? ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಚೆರಾಂಕ್ ಆಟ್ ಹಜಾರ್ ಚೆರಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನೀತ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಚ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಖರ್‍ಚಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಘೆಜೆ. ಟಿಕೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ಮುನಾಫೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತಾ.  ಫಕತ್ ಟಿಕೆಟಿವರ್‍ವಿಂ ಲಾಬ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್

ಲಾಬಾಖಾತಿರ್ ತರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.” ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್.

ಸಬಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಧಾ ಹಜಾರ್. ಏಕ್ ಪಾನ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಲಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್‍ಲಾಂ,  ರಾಜಾಸನಾ ವಯ್ರ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೇಕ್ ವಿಚಾರುಂ?” ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್.  ‘ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.  ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ.  ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಫೊಟೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪೇಪರಾರ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.  ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಅಸ್ಲ್ಯೊಚ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.  ಪರ್‍ಯಾರ್ ನಾ.

ಕೊಣೀ ವಿಚಾರ್‍ಚೆನಾಂತ್.  ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ಚೆನಾಂತ್.  ಆಕ್ರೆಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕಾಲಾಗಿಂ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲೊಂ. “ಸಾಯ್ಬಾ… ತುಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ದಿತಾಯ್.  ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ದಿತಾಯ್.  ತುಂ ಮಹಾದಾನಿ… ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಅಬಿಮಾನಿ.  ತುಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾಯ್.  ಖಂಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?  ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಸುದ್ರಾತ್, ಉಲವ್ಪಿ ಚಡ್ತಿತ್, ಶಿಸ್ತ್ ಯೇತ್, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತರ್ ತಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ವಿಂ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ.  ಪಯ್ಲೆಂ ಲೋಕ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಆತಾಂ ತಶೆಂ ನಾ. ಕಿತೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚಲ್ತಾ…” ಹಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊಂ.  ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ರಾವಯ್ ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್.  ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆ ಕಶೆ ಖರ್‍ಚಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಜೆ. ತೆಂ ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ಪೋಶಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಪಾವ್ತಾಂ.  ಭಾಶೆಚೊ ಪೋಸ್‌ಯಿ ಕರ್‍ತಾಂ.  ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೇದ್‌ಭಾವ್ ಜಾತಾ.  ದುರ್‍ಸೊಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.  ವೃತ್ತಿಪರತಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್.  ತುಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್.  ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾತಾಂ.  ತಾಂತುಂ ತುಂ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್.” ತಾಣೆ ಚೆಕ್‌ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ, ತುಂ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾದಾರ್‍ಣ್ ಪೋಶಕ್.  ಹಾಂವೆಂ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿಂ ಚೆರಾಂ ಹುನ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಲೆಚೆಂ ಪೋಶಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ.  ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪೋಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ.  ದುಸ್ರೆಂ ಸಂಕಪಾಶಣ್‌ಯಿ ಗೊತ್ತುನಾ. ಭಾಶಣ್‌ಯಿ ಯೇನಾ.  ವೇಶ್‌ವಿಭೂಶಣ್‌ಯಿ ಗೊತ್ತುನಾ.” ಹಾಂವೆಂ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲೆಯಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರ್‍ತಾತ್, ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ.  ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್.  ಪರ್‍ನಿಂ ಪದಾಂ, ನವೆ ತಾಳೆ… ನವಿಂ ಪದಾಂ, ಪರ್‍ನೆ ತಾಳೆ.  ಪರ್‍ನೆ ಜೋಕ್ಸ್, ನವ್ಯೊ ಚಡ್ಡ್ಯೊ, ನವೆ ಜೋಕ್ಸ್, ಆದ್ಲೆಂ ಕಾಚ್ಚೆಂ ಕೋಟು… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಕ್ ಮೈಕಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್… ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್… ವೊವಿಯೊ ವೆರ್‍ಸಾಚೆಂ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಪೊಲ್ಕಾ ಬಾಯ್ಲಾ ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಶೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಮಿಕ್ಸ್, ಎಮ್.ಸಿ.ಚೆಂ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಸೊಂದಿ.  ಹಿಟ್ ಜಾತಾ.  ತ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಕ್ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ದವರ್‍ತಾಯ್?”

ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರುಚ್ಲೆಂ.  ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟಾಪ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಕಾ ವಯ್ಲೆಂ ಅಮಾಂವ್ಟ್ ದೊಡೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆ ಝೀರೊ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ.  ಹ್ಯಾ ಚೆಕ್ಕಾಂತ್ಲೆ ಝೀರೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೀರೊ ಕರ್‍ತೆಲೆ. ಇಗರ್‍ಜಿಚೆ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾವರ್‍ವಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಯಕ್ಶಗಾನ ಮಂಡಳಿಕ್ ರಿಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾತಿಚಿ ನೀದ್ ಖಳೊನ್ ಸವಯ್ ನಾ. ಭ‌ಆನಿ ಮಂಡಳಿಕ್ ಸೆರ್‍ವೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಕಾಳಿಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ.  ಪತ್ರಾಂನಿ ಮರ್‍ಣಾಂಚಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ.  ನಯ್ತಿಕತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವನಿವೃತ್ತಿ ಜೊಡುನ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆವೃತ್ತಿ ಸುರು ಕರ್‍ಯೆತ್.

“ಧನ್ಯಾ ಚೆಕ್ ದಿ. ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್…’ ದವರ್‍ತಾಂ.  ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರಿ ನಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಸೊಂದಿ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಾ ತರ್ ರುಚನಾ.” ಹಾಂವ್ ಚೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ವೆಗಿಂಚ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ‘ಹಂಡೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುಂಕ್ ಹಜಾರ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾತ್… ವೆಳಾರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ದಿತಲೊಂ. ದಯಾಕರುನ್ ಯೆಯಾ. ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *