ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಜಾಗ್ರುತ್!

ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸವ್ನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್… ಮಸ್ತ್ ವಯ್ರ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸಕಯ್ಲ್… ದೇವ್, ಭಡ್ವೆ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳೊನ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಉಪಾವ್ ಸೊದ್ತಾಲೆ!
ವಾಡಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಾಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯಿ ಸುಖಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಸುಖ್ ಸೊದುನ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಅತರ್ವಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮೊನ್ಜಾತಿಪರಿಂ. ಛೆ! ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಂತಾಂಚಿ ಏಕ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ಲಿ.

ವಿಷಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದೇವ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಘುಣ್ಘುಣ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಹಾಂವೆಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ. ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಂತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೇವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆರ್ ಘಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ ತೊ ಸಬೆಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ತೊ ಮನಿಸ್, ಆಪುಣ್ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಘುಟ್ ಜಾಣಾ ಜಾತೆ ಆಸಾ. ತೆಂ ಬರೆಂಚ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಪೂಣ್…
“ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ? ತುಜೆ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯಿ ದುಬಾವ್ ಆಸಾಗಿ ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್.
ದೇವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಧವೆಂ ಖಾಡ್ ಹಾತಾಂತ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಕಸ್ಲೊಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ.”
“ಸರ್ವ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ಭ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ತುಕಾ ಕಸಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ? ಆಮಿಂಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂವ್,” ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುನ್.
“ಪೆದ್ರು ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್, ‘ಹೊ ಮನಿಸ್’ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ.”
ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಪೂಣ್ ತಿ ಜಾಪ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಿನಾ.
“ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಮನ್ಶಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೆಂತ್ ಬಂಧಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ದಯಾಕರುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್.”
“ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ,” ದೆವಾನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಉಕಲ್ಲೊ. ಸಭೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ಚ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಎವೆಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಘೆತಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೆಚೆಂ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”
“ತರ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆಂಯ್. ತಾಚೆ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲೊಂದಿ.” ಇಲ್ಲೆ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಏಕ್ ಭಡ್ವೊ ದೆವಾಕ್ಚ್ ದುರ್ಸಾಲೊ.
ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತೊಯಿ ಮ್ಹಜೆಚ್ಪರಿಂ ಚಿಂತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ಆದಾರ್ತಾ. ಸುಖಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ. ತೊ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಆದಾರ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಯೋ‌ಆನಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಡಾಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಕಿತೆಂ? ದೆವಾನ್ ದೀರ್ಘ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಝಳ್ಕಾಲಿಂ.
ದೇವ್ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಸದಾಂ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಗೂಣ್. ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆ ರಚ್ನೆನ್, ಆಜ್ ಚೂಕ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೂಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಮನಿಸ್ ದಿಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆ ಬೊಟಿಪರಿಂ, ‘ಆಶಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಾರಾಂನಿ ವ್ಹರ್ಚೆಕಡೆನ್ ಧಲೊನ್ ವೆತಾ. ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ಯಿ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಕೋಣ್, ಕೊಣಾಚೊ ಪೂತ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಣ್ಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಕಾ ನಾ. ಕೊಣಾಚೊಯಿ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸಲೀಸ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಭುಮಿ ವಂಯ್ಕುಟಾಂತ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಸರ್ಗಾರ್ಚ್ ಉರ್ತಲೆಂ. ಹೆ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಎಕ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ.
ತೊ ಭಡ್ವೊ ಚಿಂತಾಲೊ, ’ಹಾಂವೆಂ ವೆಚೆಂ ಯಾ ನಾಕಾ, ವೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ವಚೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಜ್ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮನಿಸ್ ಭಾಸ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ದೆವಾಚಿ ಹಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕಾ ಆದಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಚ್ ಏವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ?’
“ತರ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾಂ.” ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊ ಭಡ್ವೊ ಕಾವ್ಜೆಲೊ, ದೆವಾಚಿ ವಾಟ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸೊದೊಮ್ ಆನಿ ಗೊಮೊರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಬುಡ್ತುಗೊಲಾಂತ್ ತಾಚಿ ಝಳಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ. ತರ್ ವೆಚೆಂ ಯಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್, ತಡವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಭಡ್ವೊ ಉಟ್ಲೊ. “ಧನ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ್”, ತಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ತೊ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ಅಸ್ಕತ್ ಕುಡಿಚೊ. ಎದೊಳ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲೊ.
ಹೊ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ.
“ಪುತಾ, ಸಾಂಗ್ ತುಜಿ ಸಲಹಾ ಕಿತೆಂ?” ದೆವಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ. ಆದಿಂ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಕಠೀಣ್ ಪರಿಗತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬಚಾವಿ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ.
“ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುವೆಂ ಸಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮದೆಂ ವಚೊನ್ ತುಜೆ ಮಾಂಡಾವಳಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಂ.”
“ವ್ಹಯ್, ಕೊಣೆಂ ತರ್ಯಿ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಂ ವೆತಾಯ್ ತರ್ ಬರೆಂ. ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ವಚೊನ್ ಯೆ, ತುಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.” ದೆವಾಕ್ ಆತಾಂ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ  ತ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್ ರಾಕ್ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!
ಅಶೆಂ ತೊ ಭಡ್ವೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಆದಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಏವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕೋಣ್ ಪಾಳ್ತ್ತಾ, ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಏಯ್ಡ್ಸ್.’
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *