ತೆಂ

ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊಂ ತಿತ್ಲೊಂಚ್. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಏಕ್‌ಪಂಥಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆಂ. ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯೆಂಗಾಯ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾಗಾಯ್? ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತಾಚಿ ತಿ ಚಾಳ್ ತಿಚ್ ಪರ್ನಿ-ಬದ್ಕಾಚಿ. ತಾಚಿ ಸಾಡಿ ತಿಚ್ ಆದ್ಲಿ-ಫುಲಾಂಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಲಂವ್, ದಿವಾಳೆಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಸಾಮ್ಕೊ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ವೆತಾ ಖಂಯ್‌ಗಾಯ್?
ಪೆಂಕಾಡ್ ಹಾಲಯಿತ್ ಆನಿ ವದನ್ ದಲಯಿತ್.

ಮ್ಹಜಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂಯ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಹಿಂಗಾತಿಂಗಾ ಪಳೆತ್ತ್, ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯಿತ್, ದೊಗಾಂ, ತೆಗಾಂ, ಚವ್ಗಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಸಮೊರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕದಮಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ? ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿತ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಡಿ ಸಾರ್ಕಿ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆ, ಬಾಯೆ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್.

ಹಿ ಚೈನಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಡಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಫರಾ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ನಿಸಾರ್‍ತಾ, ಜಶೆಂ ರೆಸ್ಮಾಚೊ ಶೊಲ್.

ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್ ಕಾಂಯ್ ಆಥ್ವೆಂ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ತಕಿಂಚ್.

ತಾಣೆಂ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ಖುಲಾಶಾ ಕೆಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್‌ಚ್ ಹೆಂ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಬಗ್ಲೆನ್ ವೊಡಾಪಾಂವ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ದುಕಾನ್.

ಘೆಂವ್ ನಾ ಘೆಂವ್, ಖಾಂವ್ ನಾ ಖಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.
ತೆಂ ಆನಿತಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಏಕ್-ದೋನ್-ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದುಕಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾನಾಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಫುಟಿಂ ಅಂತರಾಂತ್ ವೊರ್ವಿಚಿ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ತುಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಲನ್-ವಲನಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಜಮಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚಿ ಕಿತ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಲಜೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ.

ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿನಾ. ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚಿಂ ಆರ್ಕಾಂಚ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾಗಾಯ್?

ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂನಿ ಸೊಂಸ್ಯಾಚಿ ಚರಾಬ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾಗಾಯ್?
ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊರಿಯಾಂನಿ ಆಸ್ವೆಲಾಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣ್ ಮಿಸ್ಳಾಲಾಂಗಾಯ್?
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಘೆತ್ಲೆಂಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ.
ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಳಿಗಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ರಾಘವನಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪನಾಯರಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರಾ ದುಕಾನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾ, ತೆಂ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ರಿಗ್ತಾಸರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ, ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿ ಆಸಾಗಾಯ್? ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್, ಭಿತರ್ ಯೆ ಪಳೆ ಬಾಯೆ. ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ. ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್‌ನಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯೊ. ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಜಡಾಯ್ ವಾಡಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯೊ.
ತಾಕಾ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಾಜೊಕ್ತಿ ಸಾಡಿ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಏಕ್‌ಯಿ ಮನಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ.

ತಾಣೆಂ ಸಾಡಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಚಿಡ್ಡಿಲೆಂ, ಮುಡ್ಡಿಲೆಂ, ಕುಡಿಚೆರ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಕುಡಿಭೊಂವಾರಿಂ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ನಾ, ಕಸಲಿಯ್ ಸಾಡಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಚ್ ನಾ.

ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಲಾಕಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ತಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ಹಿ ನವಿ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಬಾಯ್, ಹಿ ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್. ಬಾಯೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದೋನ್ ಗಲ್ಲ್ಯೊ, ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ದುಕಾನಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ರಾಜ್‌ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂನಿ ವೀಜ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಜ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿತ್ ಗೆಲೊಂ.

ತೆಂ ’ಸುಜಾತಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸದನಾ’ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಕೇಶಿಯರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ತಾಚೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಸರ್ವಯ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಏಕ್‌ಥರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ.

ಯೇ… ಯೇ… ವಾಸಂತಿ ಬೇನ್, ಭಿತರ್ ಯೆ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡಿತ್.

ಯೆ, ಯೆ, ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ಕೇಶಿಯರ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆನಿ ಚಾ ಹಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮಾಣಿ.
ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಗತ್ ಜಾಲಾ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ, ಬಾಕಿಚ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ನಾರ್‍ಲ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗಮ್ಲೆಂನಾ.
ತೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ, ಚೈನಾ, ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಂಜಿವರಂ ಆನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವರೇಲಿಚ್ಯೊ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಸಣ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ತಲೊ ಹಾಂವ್.
ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಲಗ್ಭಗ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೆ.
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಕೂಚ್ ಹಾಂವ್ ದುಕಾನಾಚ್ಯಾ ದನಿಯಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ…
ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೋಣ್, ಸರ್?

ತಿಕಾ ಆಖ್ಖೆಂ ಶೆರ್ ವೊಳ್ಕಾತಾ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸರ್ಜನ್ ಡೊ. ಮುರಳಿಧಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಿ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾ ಆನಿ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉದ್ವೆಗಾನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ…
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ, ಸರ್?
ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ? ಕಶಿ ಮ್ಹಜಿ ನಾಗ್ಡಿ ಜಿಣಿ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ದಾಕಯ್ತೊಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಶಾಲಿನಿಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ತಿಚ್ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?
ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ?
ವ್ಹಯ್, ನಾಂವಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗ್ಳಿಂ, ತೆಂಚ್ ಮುಖಮಳ್, ತಿಚ್ ಚಾಲ್, ತೊಚ್ ತಾಳೊ, ಧಾ ದುಕಾನಾಂ ಭೊಂವೊನ್ ಶೆಂಬರ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಿಚ್ ಸವಯ್. ಹೊ ದೇವ್ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಎಕಾಚ್ ಸುರ್ಪಾಯೆಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಚ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಸವಾಲಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ ಜಮೊ ಜಾಲಿ.
*****

ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್

ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಸಾಲಾಂನಿ
ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್
ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್ ಭಾವಾ
ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಟ್
ಏಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾವನಾ
ಕುಂಡೊ, ತೂಸ್, ಸಾರೆಂ, ಬೂಸಾ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬ್ರಾ ಶಿವಾಯ್
ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಕನಾ ತರೀ ಭಾವಾ ಖೆಟ್
ನಾ ಜಾಗೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಟ್
‘ಹಾಂಗಾ ಬರೊ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್’ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲೊ
ಜಾಣಾಂವ್ ಆಮಿ ಕುಂಡೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಬರೊ
ಕಾಡ್ಯಾ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ
ಧೆಂಕ್ಣೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ದೆಕುನ್ “ಹಾಂಗಾ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್”
ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಉರ್‍ಲೆಂ. ಮಾಗೀರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಅಶೆಂ
ವಿಕಿನಾಶೆಂ ಖಾತಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ದೆಕುನ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ
ದೋನ್‌ಚ್ ಸಬ್ದ್ ಉರ್‍ಲೆ. ಹಾಂಗಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಖಂಯ್
ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್, ಮಾರುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಕುಂಡೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ಲೊ
ಗಾಂವಾರ್ ಜಣಾ ಮೆಜುನ್ ಬಾವೆಸತ್ತರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರ್‍ಗಾವಾಂತ್ ಥೊಡೆ
ಪೆಲ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆ ತೆವಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಥೊಡೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಬಾವೀಸ್
ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಾ ಕುಂಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ! ಕಿತೆಂ ಗೊರ್‍ವಾಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಗಜಾಲ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್ ಉಟ್ತಾ ಗಾಂವಾರ್ ರ್‍ಯಾಲಿ
ಕೊಣಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ತಾತ್
ಕೋಣ್ ಬಾವ್ಡೊ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾ
ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪಡ್ನಾಕಾತ್
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗಾಡ್ವಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ರೆಡ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ಪಾಡೆ
ಚರ್‍ವೊ ಕರ್‍ತಾತ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಚಾಬ್ಲಲೆಂಚ್ ಚಾಬ್ತಾತ್!
ಆಬಾಮುಂಜಿಚೊ ಕಾಸ್ಟೆಲೇಸ್‌ಯಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಜಗ್ತಾತ್
ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್ ಕುಂಡೊ ಖಾತಾತ್
ಧೆಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘಾಣ್ ಘಾಲ್ತಾತ್
ರೊಮಿ ಕಾಳಾರ್ ಮಿರಿಂ ದಿವುನ್
ಸೊನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ
ಕುಂಡೊ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಘೆತಾಂವ್
ಮಾಗೀರ್ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
‘ಅರಿಪುರ ಮಾರ್‍ತಾಂಡ… ಅಂತೆಂಬರ ಗಂಡ’ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
*****

ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ

ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕಥಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. ರಾಮಾಯಣಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹನುಮಾನಾಚೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾವಿಕ್ ಸಿಂದ್‌ಬಾದಾಚೆ, ಮಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಾಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಕಲಿಯುಗಾಂತ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ… ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಅಸಲ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೆ, ಉಮೆದ್, ಬೊಳೆಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿವೆ ಆಸಾತ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ:
ಯಾನೆ ಕ್ಲೋಡಿ ಉರುಫ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಸ್ ಕ್ಲೋಡ್. ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ತೆಂಯಿ ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ ತಸಲೆ. ತೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಉಗ್ಡಾಸ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಜುನ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಿವಿತಾಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ದುಕಯ್ತಾಯ್, ಧೊಸ್ತಾತ್, ಪಿಗ್ಳಾಯ್ತಾತ್, ಭುಲಯ್ತಾತ್.

ಕರಾವಳೆಥಾವ್ನ್ ಕುದುರೆಮುಖ್, ನಾರಾವಿ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ವೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ದಿಶೆನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಬಜಗೋಳಿ. ನೆಲ್ಲಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆ ಮಾರ್‍ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜೀಪಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ. ರಾನ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ, ಮಾಳಾ, ಕಡಾರಿ, ಚೌಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಳ್ಳ್ಯೊ. ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಪ್ರಕೃತೆರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್. ಅಂಬಿದ ಗುಂಡಿ, ಪುಣಾರಾ ಗುಂಡಿ, ಬಾರಾ ಗುಂಡಿ ತಸಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ತಳಿಂ, ವ್ಹಾಳ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ.
ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಜಯ್ನಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡ್. ಜಯ್ನಾಂಪಯ್ಕಿ ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಂಚೆಂ ’ಮಠದ ಮನೆ’ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆಂ ’ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್’ ಘರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ತರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಲೆನ್ಸಿ, ಶಾಬ್ಬಾ, ವಿಂಚಾ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು, ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿಂ ಘರಾಂ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಆಮ್ಚೊಚ್. ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್. ರಾನ್ ವಾಟೆನ್, ಬಜಗೋಳಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಭುತಿ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆಕ್, ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಾಲೆಟ್, ಪುಲ್ಲು, ಹೆಲೆನ್, ಎಲ್ಲು, ಅನಿತಾ, ಬೇಬಿ ತಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ರುಕಾಕ್ ಚಡೊನ್ ನಾನಿಲಾಚಿ ಫುಲಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ, ಚಾಂಪೆರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ವಾಂದೊರ್, ಸರೊಪ್, ಪೆರ್‍ಮಾರಿ, ಕೊಲೆ, ಕಾಟಿ, ಯೆವಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಶೆಳೆಂ ಶಿತ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಘಟ್‌ಮುಟಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ ಪೊಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ದೊಗ್ಲಾಸ್ ಚಡ್ಡಿ, ಸಾಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ನೀಟ್, ಬಿಕ್ಣಾಂ ದೊಳೆ – ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ವರ್‍ಣನ್.

ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಲೀನಾ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಹೊಚ್. ಲೊರ್‍ಸಾಬ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವೊಕ್ಲಾಂಚೊ. ವ್ಹಾಳಾ ಪಲ್ತೊಡಿ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಗುಡ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ತಾಕಾ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯಿ ಆಮ್ಗೆರ್‌ಚ್ ಕಾಮ್… ತೆಂ ಆಸುಂ… ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್, ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ನವಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯ್ಚಾಂತ್ ತೊ ಅವ್ವಲ್. ಗೀಮ್ ಯೆತಾನಾ ನಂಯ್ಕ್, ವ್ಹಾಳಾಂಕ್ ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಬಿಳಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪುರ್‍ಯೊಲ್, ತಿಗುರ್, ವಾಳಯ್, ಸಾಂಗ್ಟೆರ್, ಪಿರ್‍ತೊಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮಿ ಧರ್‍ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಳಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ತಾಲೊ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಂಗ್ಯಾಚೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಸಯ್ತ್ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್‍ಲೆಕ್‌ಯಿ ಬಿಳಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಗರಿಯೆಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ಮಾಂಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸದಾಂಚೆಂ. ಮಾಣ್ಕೆ, ಸಾರ್‍ಯಾಕೀಡ್, ನಕ್ಕುರ್, ಜರ್‍ಲೆ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿತ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಘರಾಂಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಮಾಸ್ಳಿ!

ಸಾತ್ವೆಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಲಾ-ಬೊಲ್ಲಾ, ಮಯ್ರಾ-ಕೆಂಚಾಕ್ ಕೊಸ್ಚೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮಾಡಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ, ಸೊಪ್ ಹಾಡ್ಚೊ, ಏಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್… ಹಜಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಧಡಂಗ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್.

ತಾಣೆ ಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾರ್‍ವೆ, ಕೆಂಕಾಣ್, ರಾನ್‌ಕೊಂಬೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಿತ್! ನೆಜಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊಂಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‍ತಾನಾ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿಂ ಮಾಜ್ರಾಂ, ಬೊಕುಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಅಲ್‌ಪುಚ್ಚೆ. ಮಾಸ್ ಕರ್ ಮಾಮಿಯೆ. ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಸೂಂಬೆ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಶಿಕಾರೆಚಿ ಬಂದುಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಮಾತ್ರ್. ಫಕತ್ ಎಕಾ ವರ್‍ಸಾ ಭಿತರ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಈಡ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾರ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬೆಟ್ರಿ ಬಾಂದುನ್ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಚ್. ಬಂದುಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಚವ್ಕೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಟಿಕ್-ಢಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಕುರಾ, ಮೋತಿ, ಪೇನಿ, ಸುಣಿಂ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಯಾರ್. ರಾಕ್ಸಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚಿಂ ಸುಣಿಂ. ಶಿಕಾರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂ ತಿತ್ಲಿಂ  ಚಲಾಕ್ ಅಖ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಶಿಕಾರೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ತೀನ್ ಕುಶಿಂನಿ ತೀನ್ ಸುಣಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಶಿಕಾರಿ ಬಂದುಕೆ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಚ್. ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಕ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಪರ್‍ತಿತಾಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಚಿತಾಳ್, ಬಾಕ್ರಾಂ, ಸಾಳ್, ಗಾರ್, ವಾಂದೊರ್ ಲೆಕಾಕ್ ನಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ಮೊಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್‌ಗಿ, ಕುಲೆತಪ್ಪು ಲಾಗೊನ್‌ಗಿ, ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿ ಯೆತಾನಾ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಸುಣಿಂ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಪಿಸಾಯೊ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಂತ್?

ವ್ಹಯ್, ಪಿಸಾಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಸಾತ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಿಸಾಯೊ ದೋನ್‌ಚ್. ಪಯ್ಲಿ ಪಿಸಾಯ್ ಕಂಬಳ ಯಾ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚಿ. ಬಜಗೋಳಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಲವ ಕುಶ’ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ, ಬಾರಾಡಿ, ಮಿಜಾರು ಅಶೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಂಬಳ ದೀಸ್ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪುಣ್‌ಯಿ ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚಿ ದೊರಿ ಧರ್‍ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಚಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾನ್ ನವೆಂಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಬಜಗೋಳಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯೊ ಧಾ ಬಾರಾ ಚಡ್ಣ್ಯೊ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಸವಾರೆಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಜಗೋಳಿ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆಗಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಚಡ್ಣೆರ್ ದೆಂವಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ಸಯ್.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಸಾಹಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ತಾ.

….ಗುಂಡಿಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಬಾರಾಗುಂಡಿ ಚಡ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ. ತ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಯೆಸರ್ಶಿನ್ ಕೋಣ್‌ಚ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಶಿಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್, ವಾಸ್ರಾಂಕ್, ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ತಿ ಗ್ರಾಸಿತಾಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ’ಪುತ್ತಿ’ ವಾಸ್ರುಂ ತಿಕಾ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೆ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಚೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲೊಚ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗಿ ಎಕಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್, ದೀಸ್ ವಾವುರ್‍ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೆ ಪಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ತಡಿರ್ ಬಾಂದನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಆಡ್ ಬಾಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಸರ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಬಂದುಕೆಚೆ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆ! ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲಿ. ಬಾರಾ ಆಳ್ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಾಂಟಿ ಕಾಂಟಿಂನಿ ಧರ್‍ನ್, ಭರ್‍ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಭಾತ್ ಲುಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ವಿಶೇಸ್. ದುಕ್ರಾಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಂಡ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಾತ್ ತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಭಾತ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಗಾದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಖಾಂಬೆ ಪೂರ್‍ನ್ ಆಡಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕೆಂ ಕರ್‍ನ್, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆ ಘೆವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬೆ ಬಡಯಿಲ್ಲೆಚ್ ತೆಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಮಿ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್‍ಗಾಕ್. ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆನಿ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಫಾಂತೆಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ… ಅಶೆಂ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಹಿಂಡಾಂಪಯ್ಕಿ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದುಕ್ರಾಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಕಠಿಣ್. ತ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲಾಂಚೊ ದುಕೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡೆ ಚಾರ್, ಥೊಡೆ ಆಟ್, ಥೊಡೆ ಬಾರಾ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಕ್ಳೆಯಿ ಸೊಡ್ತಾಲೆ. ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ – ತೊ ದುಕೊರ್ ದೆವಾಚೊ, ಭುತಾಚೊ, ತಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫಾರ್ ಲಾಗನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್‍ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಮಾರ್‍ತ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾಕಡೆನ್ ಧಾ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್- ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಹಿಲ್ಡಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್.

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ರಾತಿಚೆಂ ಎಕ್ಸುರೊ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್. ಬಂದುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆರೆ ದೆಗೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ದುಕ್ರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವೊನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊಚ್. ಗುಳೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಚುಕೊನ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ದುಕೊರ್ ರಾಗಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಕೊರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಡ್ಲೊಚ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ. ದುಕೊರ್ ಪರತ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಹಾಂಡೊಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಕುಶಿಕ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ದುಕ್ರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ನ್ ದೆಗೆನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೊ.

ಸಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಗಾದ್ಯಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ದುಕಿನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ ನಿದೊನ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲಿ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪಂಡಿತಾಕ್ ಖಬರ್ ಗೆಲಿ. ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೊ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಡ್ಗೆ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ರೊಸಾಕ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಘರಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ತೇಲ್ ಮಾಲಿಶಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಂದ್ರೆ ವಯ್ಲೊ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

…ಮ್ಹಜೊ ದಾಟ್ಟು ಡೆನಿಸ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಬಾಬಾಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ – ಸ್ಟೇನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾಂವೆಂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಂಪ್ತ್ತಚ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಆಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕಾರ್‍ಕೊಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಘಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ! ಹರ್‍ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಭುಮಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಹಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ಭಾತೆಣ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ರಿವಾಜ್. ತಾಳ್ಣೆಂ ತಾಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಕುಂಡೊ ಭರ್‍ಸುನ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಾಂಕ್ಡಾ ರಾಶಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಯಿಪಿಲಿ (ಗಾತ್ರಾಂತ್ ವಾಗಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಯಾ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ) ಗಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊಚ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಂಕ್ ಪಾರತ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಖಿಣಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಉರ್‍ಡಾಲೊ. ವಾಗಾಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಅಂರ್‍ದುನ್ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಜಾಳ್ ವೋಡ್ನ್ ವಾಗಾಚೆರ್ ಘಾಲೆಂ. ವಾಗ್ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕತಾನಾ ಬಡ್ಗ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಾರ್ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆ. ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘರ್‍ಚಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತಾಲಿಂ? ವಾಗ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಿಂನಿ ರಗತ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚೆಂ ಜೀಪ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಹೊ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.
…ಮ್ಹಜೊ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಹಾಂವ್ ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಜಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ತೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಾಹಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಭಾತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಿಕ್ ಧರ್‍ನ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್? ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್‍ಮರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಗಿಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್? ವರ್‍ಸಾ ವರ್‍ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಜಯ್ತ್ ಗುಂಡು ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಕೆಸರ್‌ಗದ್ದೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಾಕಾಚ್.

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ಲಾಂಬ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ರಾನಾಥಾವ್ನ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಥರಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಬಾಬಾನ್ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜತನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ… ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಫೊರಿನ್‌ಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ನಾಚಾತ್, ತಾಣೆಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ, ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಮಜಾ ದುಸ್ರಿಚ್.

ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಹೆಂ ಸ್ಥಾನ್
ಮೂಳಸ್ತಾನಾ, ದೇವಸ್ತಾನಾ
ಗುರುಸ್ತಾನಾ, ಸ್ತಾನಾಮಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಗಾಯ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಚೊಯ್ತಾಂ
ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಬಿತ್‌ಗೊ ತುಜಿಂ ಸ್ಥನಾಂ!
ವೊವೇ, ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ತಾಲಿಗಿ?
ಯಾ ಉಬಿ ರಾವುನ್ ಮುತ್ತಾಲಿಗಿ ವೊಕಾಲ್ ಬಾಯ್?
ವೊವೇ, ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪಳೆ ಕೆದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಗೊಂಡೆ
ನೊವ್ರೊ ಬಾಬ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ ದೆಕೊಂಕ್ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೆ!
ಹಿಂ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್‌ಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
***
ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್‌ಚ್ ಬಜಗೋಳಿಂತ್ ಕಾಂಬೊಳ್. ಕಾಂಬೊಳಾಕ್ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾಂಬೊಳ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡಾಚಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪೋಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಜಿಕ್ಲೊಚ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್‍ಸಾ, ಪ್ರಥಮ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕಕ್ಕಪದವು ಜಿನರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ, ಹಾಂತ್ರೊಟ್ಟು ಶಾಂತಿರಾಜ ಜಯ್ನಾಂಚೆ ರೆಡೆ ಪಾಟಿ ಪಡ್ಲೆ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಇಮಿಲಾ ಪರ್‍ಬುಚೆ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ವರ್‍ಸಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮುಕಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ ಚರಿತ್ರಾ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಜಾಗೊ ತೀರ್ ತಿರ್‍ಕುಟ್ ಜಾಲೊ. ಜಯ್ತ್ ಕುಟಮ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೆಂ. ಬಾಬ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ಆಮಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಕೊಣೆ? ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ನಿರ್‍ಣಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಜಾಗೊ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಮಿ ಬೊಂಬಯ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿಂಯಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಯಿ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಫಕತ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೇನಿ, ಹೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೆತಚ್ ರಾವ್. ಗದ್ಗದಿಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲೊಂನಾ!

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ಳೊಂ. ಚಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್‌ಚ್ ದಂದೊ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಪಂದ್ರಾ, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್‍ಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ, ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಶೆ, ಘರ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಪೂಣ್… ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಉದ್ವೇಗಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ’ಧುತ್ತ್’ ಕರ್‍ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ. ಶಿರಾ ಶಿರಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೊ ಚರ್‍ಲೊ. ಉದ್ವೇಗ್, ಉನ್ಮಾದ್ ದೀಸ್ ವೆತಾ ವೆತಾ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಲೆ. ಹೆ ಪಯ್ಶೆ, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಕಿಚಡ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್‌ಪಣ್… ಥುಕ್ಕ್… ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಭಿತರ್ ಚಿರ್‍ಮುಟ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ…  ವ್ಹಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್! ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್!

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬಜಗೋಳಿ ವೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ವಾಟ್. ಬಜಗೋಳಿ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಪೇಂಟ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಘಳಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ತರ್‌ಯಿ ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಬೊ ರಾವೊನ್‌ಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾತಿಯೆಚೊ ಮಾರೊಗ್ ವಚೊನ್ ಡಾಮರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಸ್ಸ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ದಿಗಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ದುಬಾವೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಮೂ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಮಾರ್ ಕಾಂಟೆ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿ ಗುಡಾ ಅಂಗಡ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ರುಕ್ಕಯ್ಯಾ ಆಚಾರಿಚೆಂ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ ಕರ್‍ಚೆ ಕೊಡ್ಕೆಂ? ಚಂದುಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಗಡಂಗ್ ದಿಸಾನಾಮೂ? ಶಿರಿಧರಾಚೆಂ ಸುರೆಚೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣ್ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲಾಂ? ಅರೇ… ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಫಕತ್ ರೂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೆಂ ರಾನ್‌ಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಗುಡೆಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್‌ಮೂ? ಪೂಣ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆಚ್ ಪಾಚ್ವೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ತೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ದೃಶ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಟೆರೆಸಾಚಿ ಘರಾಂ, ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಟಿ.ವಿ. ಎಂಟೆನಾಂ. ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯಿ ಉದೆಲಾಂ. ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚಿ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಗೊರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಖಂಚೆ ಕುಶಿನ್? ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವಿ ನದ್ರೆನ್ ದೆಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮ್ಹಾಕಾ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಪೊರ್‍ಬುಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚಾಜೆ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆತಾಂ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತುವೆಂ ಥಂಯ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಆಸಾ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚಿ ತುಕಾ ವಳಕ್ ಆಸಾ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಕೋಣ್ ಚೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಚೊ ಪೂತ್? ಹಾಂ, ಅಳೆ ವೊ ಥಂಯ್ ಬಾರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್. ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂವ್ಟಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ. ಭೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್‌ಯಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ. ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್.

ಕಾಂವ್ಟಾರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ತುಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬು ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಚರ್ ನಾ. ಅಳೆ ತ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾ ರಾನಾಂತ್ ಗುಡ್ಸುಲ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾವ್ತಾ. ಹಾಂ… ತುಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಸೂರಣ್ಣಾಕ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಗಿದಾಪರಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಸೂರಣ್ಣಾ ಆತಾಂ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟ್ಲೆ. ಉದಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ವಿಸ್ಕಿ ನಾಂವಾಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ರಾಯ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ಸೂರಣ್ಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ, ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊನ್, ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ರಾನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸವಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ದುಕ್ತಾಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಹ್ಯಾ ರಾನಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಭುತಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೂರಣ್ಣಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಂಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನ್. ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್ ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅವಾಜ್. ಚಿಕ್ಕೆ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್. ಸೂರಣ್ಣಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಅಳೆ, ಥಂಯ್ ಚಿಮ್ಣೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚೆಂ ಘರ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ. ತಾಣೆಂ ದಾಂತ್ ಖಿರ್‍ಲಿಲೆ ಆನಿ ಮಾತೆ ಖೊರ್‍ಪಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿಶಾರೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಿಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ನೋಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ದೋನ್ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕಿತ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾತಾನಾ ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೆಟೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಚ್ ಹಾಂವ್ ರುಕಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಕೋಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್? ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್. ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಆಕೃತ್ಯೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ.
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳೊ.
ಹಾಂವ್, ಸ್ಟೇನಿ. ಇಮಿಲಾಮಾಚೊ ಪೂತ್. ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೇನಿ? ಯೆ… ಯೆ ಭಿತರ್. ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊ. ವಣದಿಚೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮುಕಾಮಳಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಫಕತ್ ಮಾವ್ನ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ. ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಏಕ್ ಲುಂಗಿ. ಶಿರ್‍ಪುಟೊ ಜೀವ್. ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗಾಲ್, ದೊಳೆ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಗುಮ್ಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಧಡಂಗ್ ಜೀವ್? ಜಡಾಯೆಚೆ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚೆ ತೆ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಬಾವ್ಳೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕುಂದ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ ಪಾಂಯ್ ಕುಂಟೊನ್ ಚಲ್ತಾತ್‌ಮೂ? ವಾಗಾಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊರಿಯೊ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್! ಭುತಾಚೊ (?) ದುಕೊರ್, ಶಿಸರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಆಜ್ ಬಾಗ್ವಾಲಾಂಮೂ!? ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಗಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ಫುಮಾರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ಲೆಂ.

ಸ್ಟೇ…ಸ್ಟೇನಿ… ಹಾಂ… ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ! ಆಕ್ರೇಕ್ ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್! ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ! ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ.
ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್?

ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಖಂಯ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ? ದೊಳೆ ಪುಸಿತ್ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ.
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ?

ಉಫ್… ತಿ ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಕತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲವ್ಯಾಂ. ಘುಡಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿತ್ ಆಸಾ. ಘಡಿಯೆನ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಕೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಉಟ್ಲೊಚ್.
ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಪೂರಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಚಾಕೊಂಕ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಯಾ ಚಟ್ನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.
ಪೂಣ್ ತೊ ಆಯ್ಕಾತಾ ಖಂಯ್? ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಚೊ ಹುರುಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಚ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣಾಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಲೊ.

ಪರತ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಿಸ್ಟ್‌ವೋಚ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ವೋಚ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಹಿ ಬೋತ್ಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ! ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತುಜಿಂ ಪದಾಂ ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಉದ್ವೇಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊನಾ. ಫಕತ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್, ನಿರ್ಜೀವ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತೊ ಕಾಳ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂರಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಲಾಂ!
ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಎಕಾ ದಿಸವ್ಣೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ.
ದೋನ್‌ಯಿ ಗ್ಲಾಸಾಂಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ವೊತುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ತುಂ ಸಾಂಗ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಖಬಾರ್. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ
ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ! ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಎಕೆಕ್ ಫಾತೊರ್, ಮೂಟ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಸಮೇತ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ! ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್, ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲೊಚ್ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ಪಳೆ, ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಆತಾಂ ಅವಯ್ ಬಾಪುಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಗೊ ಪಣ್ಗಿಲ್. ನಾ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್, ನಾ ತೋಟ್, ನಾ ರೆಡೆ ಗಾಯ್ರಾಂ, ನಾ ಶಿಕಾರಿ. ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊಯಿ ಪಣ್ಗಿಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಲಾ. ಪೂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂ ಚಲಯ್ತಾತ್. ವಿಂಚಾ, ಶಬ್ಬಾ, ಲೆನ್ಸಿ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು… ನಾ… ತೆ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಂತ್. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತುಜೆ ಪರಿಂಚ್. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಚಾಂಪೆರಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ನಾನಿಲಾಂ, ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಹುಕ್ರ್ರಟ್ಟೆ ನಿರ್‍ನಾಮ್ ಜಾಲಾಂ ಸ್ಟೇನಿ. ಬೊಲ್ತೊಚ್ ಗಾಂವ್ ಉದೆಲಾ. ಭರ್‍ಪೂರ್ ಗಡಂಗಾ, ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆ ಖೆಳ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಲೋಕ್ ಆಳ್ಶಿ ಜಾಲಾ. ಬೆವ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ದುಕೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ.

ಪೂಣ್ ಸ್ಟೇನಿ, ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ಪಳೆ! ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಆದ್ಲೊಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ. ಹೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ರುಜ್ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಮ್ಹಜೆ ನಶಿಬ್. ತುಂ ಹಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿ ವರ್ಸಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ವಾರೆಂ ಹಿಶಿನ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಚೆ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊಂ. ಖೂಬ್ ಘೊಳ್ತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಪಡ್ಲೊಂ. ಪಾಟ್ಲೆ ರೆಡೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೆ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ವಕ್ತಾಂ ಕೆಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ಸಾರ್‍ಕೆ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘಾಯ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಖೊರೆಂ ಧರ್‍ನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಪಾಂಗ್ ಜಾಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪರತ್ ಸುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ತುಂ ತುಜೆ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾಯ್!

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್! ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ಆವಸ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ದೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಮಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಲೊಂ! ಹಾಂ! ಪಿಸೊ ಜಾತಾಲೊಂ! ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ?  ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ್‍ತಿ, ಕಪಟಿ, ಮೊಸ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲೊಂದಿತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಾನಾ. ಹಾಂಗಾ ರೂಕ್, ರಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆದ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆಸಾ. ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಖುಶ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ದೋಗ್ ಪೆಟೆ ಆಸಾತ್. ಕುರಾ ಆನಿ ಮೋತಿ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್‌ಚೆಂಚ್ ಭಿಂ ತೆ!

ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್ ತರ್?

ದೇವ್ ಆಸಾ. ಕಾಟಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಪೊಸುನ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪೆಟೆ ಹಳ್ತಾಚೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಸೊಂಸೆ, ಚಿತಾಳ್, ಪಾರ್‍ವೆ ಧರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ತುಜಿ ಗಜಾಲ್…

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಪದಾಂಯಿ ಮ್ಹಳಿಂ. ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೇವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ ವೋರ್ ಮದ್ಯಾನೆಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ನಿದ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಫುಡ್ಲೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆಂತ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಳ್ಳೆಕ್  ಹಳ್ಳಿಚ್ ಭೊಂವ್ಲೊಂ. ನಂಯ್, ವಾಳ್, ಅಂಬಿದಗುಂಡಿ, ಬಾರಾಗುಂಡಿ, ಸಗ್ಳೆಂ ರಾನ್ ಭೊಂವ್ಲೊ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್‌ಯಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವರ್‍ಣಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು, ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಜಾಗೆ ವಿಕ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳಿ…

ತೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಡೊಂಜಿ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಭಾಜುನ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಡಿ ಕರ್‍ನ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಘಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
ಅರೇ ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್? ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಬರೆಂ. ತುಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ತುಕಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಪೂಣ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊನಾಂಯ್. ವ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಕುಂಬು ಜಾತಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಹ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಕಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಯ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ! ತುಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಜಾಯ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಂ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಘರ್. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾನ್, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ನಂಯ್, ವ್ಹಾಳ್, ಗುಂಡಿಯೊ! ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆಡೆ, ಗಾಯ್ರಾಂ, ವಾಸ್ರಾಂ, ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಯೊ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೆತಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಕರಯ್ತಲೊಂ. ಪರತ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಜಾತಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಯೆತಲಿ, ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಸುಂಕ್ ಆಸಾ. ವೊರಾಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ!.
ಹಾಂ! ಹೆಂ ಸತ್‌ಗಿ? ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂ!

ಸರ್ವ್ ತುಜೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಪರತ್ ಆದ್ಲೆಂ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಚ್ ಜಾತಲಿ.
ಖಂಡಿತ್ ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲಿಂ. ಬೊಂಬಯ್‌ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಕ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಒಪ್ರೆಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್‍ನ್ ತೊ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಸವೆಂ ತೊ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಖೂಬ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.
ವ್ಹಯ್! ಪರತ್ ದುಸ್ರೊ ಅವಸ್ವರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ನವಿ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಸುರು ಜಾಲಿ…
*****

ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಲ್ಯೊ

ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋರ್ ಎಕಾ ಭಾಷಣ್‌ಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ. ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಪಾಠಿ. ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆಮಿ ತಾಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಲಾಗಿಂ ಖಂಚಿ ಸಂಗತ್ ವ ವಸ್ತ್, ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ಟಾರ್ಚ್, ಸ್ಟೀರಿಯೊ, ಪಂಪ್, ವಿಸಿ‌ಆರ್, ವಾಚ್, ಘಡಿಯಾಳ್, ಸ್ಟವ್ – ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಖಾತಿರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತು ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾಲೊ ತರೀ, ಪಾಟಿಂ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಳನಾತ್ಲೆಂ.

ಭಾಷಣಾಂತ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಯ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರಿಜೆ  ಮಣ್ ನಿರಂತರಿ ಪರತ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಂವೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ನೈಂ ತರೀ ಹಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ ಪುಣಿ ಖಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲೊ. ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಆಮ್ಗೆರ್ ಮುನ್ನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕುರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್‍ಲಿ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಚಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಜೊ ಶೆಜಾರಿ. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಚಾಬ್ಕೊರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸರೊಪ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಪರಿಂ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನಿಂಚ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಧರ್‍ಚೊ ತಸಲೊ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್. ದಿಸಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ-ಸಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಸರಾಸರಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಶಾಥಿವಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ಶೆವ್ಟೆ, ಕಾನೆ, ಶೆತ್ಕಾಂ, ಬುಯಾರಿ, ಕಾಳಿಂದ್ರ್, ಕೊಂತಿ, ಖರ್ಸಾಂಡಿ, ಲೆಪೊ -ಅಶೆಂ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಥಾರಿಟಿ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸುಮಾರ್ ಬಾವೆಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಚಾರ್ಲಿಯಾಮ್, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಖೈಂ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವೆಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಲಿ.

ಹೊ ಭಾರಿ ಬರೆಂ… ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಹೆ ಹೆ ಹೆ ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಚಾರ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅನಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್‍ಚಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಪುಗಾರ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ತೊಂದೊ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಪುಗ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆನ್ಬಿಗ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಳೆ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ, ಪಯ್ಲೆಂ, ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ, ಚಾರ್ಲಿನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ ಆಮಿ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ದಾಂತಾಂನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜೆ.

ನಂಯ್ಚೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವಿಧಾನಾಂನಿ ಧರ್‍ಯೆತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಆಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಖೊಂಚುನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ, ಚವ್ತೆಂ ಜಾಳಾನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ.

ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅಂಕಲ್? ವಿಜ್ಞಾನಿಚೆಂ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ತುಕಾ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತಡಿಕ್ ಯಾ ಚಾರ್ಲಿಚೆಂ ಡೆಮೊನ್‌ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ನಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಯೆರೆಂ ಮಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಾಣ್. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಬೊಡ್ಕಾಂ, ಮಾಣ್ಕಾ ಚೊ ಪಾಂಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಲ್ಲಿ, ಇಜ್ಹಿಟ್ ಬೈಟ್? ವಿಚಾರಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ.

ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ರೈಟ್‌ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟುಡ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ.

ಹೆಂ ಯೆರೆಂ ಎಕಾ ಘಟ್ಟ್‌ಶಾ ಲಾಂಬ್ ಸುತಾಕ್ ವ ಬಾರಿಕ್ ನಾರಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುತಾಚಿ ಆನಿಕ್ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ತಡಿರ್ ಝಡಾಕ್ ವ ಖುಂಟಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚಿ. ಕುರ್ಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಯೆರೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಸುತ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಸ್ಚೆ ಕೊಬ್ಲೆಂ (ಧಾಕ್ಟೆಂ ಜಾಳ್) ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಸುತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಚೆಂ. ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಕೊಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ. ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಬ್ಲೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಸ್ಟಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಗುರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್‌ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲಿಚ್. ಪಳೆ, ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್‍ತಾಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಡ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಲೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಏ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಗೇ… ಬೋಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕುರ್ಲೆನ್ ಎಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಬೊಟಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುನ್ನಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ಧೈರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಜಿವಿ ಕುರ್ಲಿ ದಾಂತಾಶಿ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆನ್ ಬೋಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಅನಿ ಆನಿಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್‌ಚ್ ಬೊಬಾಟ್.

ಬಚಾವ್ ಕರಾ ಬಚಾವ್! ಹೆಲ್ಪ್… ಹೆಲ್ಪ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟಿತ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಡಿಸ್ಕೊ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕೂಚುಪುಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚೊ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಆನಿಕ್ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಮೊಡುನ್, ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಂತಾನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚಾಬ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಘಾಲ್ಲೊ ಘಾಸ್ ಮುನ್ನಿಚಾ ನಾಕಾಕ್‌ಚ್!

ಅಯ್ಯೊ ದೆವಾ, ಮೆಲೊಮೂ ಹಾಂವ್ ಮುನ್ನಿ ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾನಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮನೊರಂಆನಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಪಿಟೊ ಕೆಲೊ ಅನಿ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಕುರ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗ್ರಿಪ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ನಿಯೊಸ್ಪ್ರ್ರಿನ್ ಮುಲಾಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಘಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಮುಲಾಮ್ ಸಾರಯ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಧಾಕ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮುನ್ನಿಕ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ – ಅಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಅಸ್ಚಿ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಚಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಸ್ಟೇ ಸರಿ ವ ಬಾರೀಕ್ ರೊಡ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಅಟ್ಟೆ ಮಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅಟ್ಟೆಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಳ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಯೆರೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಅಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಕಡೆ ಸುತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎಕಾ ಸುಂಬಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ನಂಯ್ತ್ ವ ವಾಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುಂಬಾಚ್ಯಾ ಆನಿಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಬುಡಾನಾ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಟ್ಟೆ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಯೆರೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಕುರ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಳಾಕ್ ಪೊತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಡ್ತಾ. ತಿ ಧರ್ಚಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಿಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್, ವಾಳಾಂತ್ ವ ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಳ್ ನಾ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ತ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ಲೈಟ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ (ಕರ್ಲಾಕ್) ದಾಂತ್ರ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮುನ್ನಿಚಿ ಉರ್ಬಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಚಡ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಆನಿ ಟೀಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ರೆಡಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಹಾಸೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂಕ್ ಮುಟ್ಲಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾ-ಮುಟ್ಲಿಂ ದಾದೊಶಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿಕ್ ರಾತಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೊಚ್ ಜೆಂಬಾರ್.

ಅಂಟಿ, ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಪಳೆ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಪುತಾ. ಕಾನೆ, ಸುಂಗ್ಟಾ ಆನಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಧಿ ಹಾಂಡಿ ಪುಣಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅನಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಚಾನೆಲಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುನ್ನಿ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಾತಿಂ ಸಾತ್ ವರಾರ್ ಕುರ್ಲಿ-ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಘರ್ಚಿ ಕುತ್ತರಿ ಆನಿ ದಾಂತ್ರೆ ಆಸ್ಚಿ ಬರೀ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಮಾಸ್ಳಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿಯಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ದೊಣಿರ್ ಚಡೊನ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದಕ್ ಧೊಂಪಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮುನ್ನಿ ಭೂತಕೋಲಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಿಪರಿಂ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸರಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಹೊಯ್, ಹೊಯ್, ಚಲ್ತಾನಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಸವ್ಕಾಸ್ ವಚಾಜೆ. ನಾ ತರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧಾಂವ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕೊಯ್ತಿ ವೊಡಿನಾಯೆ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಯೆತಾ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಸಾತಾಟ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಾನೆ ಕೊರ್ವೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಶೆತ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತರೀ ಎಕ್ಕೀ ಕುರ್ಲಿ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ಲಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ರಾವ್ಲೊ. ರಾವಾ, ರಾವಾ! ಕುರ್ಲಿ! ಕೊಯ್ತಿ ಹಾಡ್! ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಕುರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಹಳ್ವಾಯೆಚೊ ಮಾರ್ ಘಾಲೊ. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಾರ್ಲಿಲಾಗಿಂ ವೆಲಿ. ಪುಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಹಾತಾಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಭಿಯಾನ್ ಹಾಂಡಿ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲಿ. ಕುರ್ಲಿ ಪರ್ತುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಪರತ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಹಾಂಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಕಾಲಿಂದ್ರಾಂ, ಶೆವ್ಟಲ್ಯೊ, ಕೊಂತ್ಯೊ, ಕಾನೆ, ಬಲ್ಚಾಟ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಗಾತ್ರ್ರಾಚಿಂ ಶೆಂಭರ್‌ಭರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ಉಬ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ ವೊಡ್ತಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಲ್ಲಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮುಟ್ಲಿಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮುನ್ನಿನ್ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಅಳೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್! ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ ತೊ.

ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲೆ. ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ. ತಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ವರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಮುನ್ನಿಕ್ ನಂಯ್ಕ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆನಿ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ನವೊಚ್ ತರೀ ತಾಣೆ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಧರ್‍ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡುಣೆ ದೊನ್ಶಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಧಾಕ್ಟಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಚಾಬ್ಲಿಚ್. ಕಿಂಕ್ರಾಟುನ್ ಮುನ್ನಿ ತಡಿಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ಕುರ್ಲೆನ್ ಭಿಯಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕುರ್ಲಿ ಝಡೊನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತರೀ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾರ್‌ಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ದಾಂತಾಂನಿ ದಾಂಗೊ ಚಾಬೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಸೊಡಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹಾಂಡ್ಯೆಕ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಸಾಸ್ಪೊಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಸುಮಾರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರಿಂ ಕರ್‍ನ್ ಧುವ್ನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ದವರ್ಲಿಂ. ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುನ್ನಿ ಪಾಟಿಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಂಗ್ಟಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ವೆತಾನಾ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಚೊ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಕಾಲ್ ತುಜಿ ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಆನಿ ನಾಕ್ ಆತಾಂಯಿ ದುಖ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಮತ್ಲಾಬಿ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮುನ್ನಿಕ್ `ಟಾಟಾ’ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
****

ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಾ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಚೆ ಥೊಡೆ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಅಶೆ ಆಸಾತ್.
೧. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ದರ್ಯಾ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ನಂಯ್ಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಖಡ್ಪಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ನಮೂನೆ ಆಸಾತ್.
೨. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೊಡ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ಮೊಸ್ರಾನ್ ನೈಂ, ಆಧಾರ್ (ಗ್ರಿಪ್) ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್.
೩. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಅಕಾಂತಾ ವೆಳಿಂ ಸ್ವ ರಾಕೊಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬ್ತಾತ್.
೪. ಮನಿಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್.
೫. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಬರಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಅತಾಂ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಂಗ್ಟಾವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ.
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ದೊತೊರ್ ಪದ್ವೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ.
*****

ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಮಟ್ವಿ ಟಪ್ಪಣಿ:
“ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ನಮೋ ನಮಃ”

ದುಶ್ಟ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡ, ಮಹಿಶಾಸುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುನ್ ‘ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ – ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷೆ’ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಂಗೊಣೆಚ್ಯಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಥಾನಕಾಚ್ಯಾ ‘ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾ ಗಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಈಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ವಾ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆಕ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸವೆಂ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಅದಮ್ಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ತರ್‌ಯಿ ‘ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ’ಚ್ಯಾ ದಶಾವತಾರಾಂನಿ ಹೊ ಇಕ್ರಾವೊ ನಕ್ಕುರಾವತಾರ್ ಕಸೊ ಘುಸ್ಲೊಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ-ಮದ್ದಳೆಚೆಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಅತಿಶಯ್ ನಾ. ಆಸುಂ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಕ್ಕುರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಹಜ್‌ಚ್. ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ – ಹೆಂ ಕಥಾನಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ‘ನಕ್ಕುರ’ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ನರಪ್ರಾಣಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್‌ಯಿ ಅಸಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ತಾತ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ವ್ಹಯ್, ಜರೂರ್ ದವರ್‍ತಾತ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಹಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬೊಗ್ಗುರ ಹಾಕಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಧನಿ, ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪೆಂಕಡ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ನಮ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, “ನಾಂವಾಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಕರ್‍ಮಾಂ ಆಸಾತ್? ನ… ನ… ನಕ್ಕುರ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್.” ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಧನ್ಯಾಚಿ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಗ್ಗುರಾನ್ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ… ಹಾಂ… ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ನರಪ್ರಾಣಿಕ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಅಂತೆಯೇ ವಾಚಕ ಮಹಾಶಯನೇ, ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು ಆಲಿಸುವಂತನಾಗು…

ಮಹಾತ್ಮೆಚೊ ಆರಂಭ್:
ಕಾರ್ತಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆಕೇರ್, ಬೊಂತೆಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಬ್. ಕಾರ್ತಿ ಬೆಳೆಂ ‘ಎಣೆಲ್ದಾಕೆಯ್’ಚೆಂ ಲುಂವಪ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಬಯ್ಲಾಂನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಕೊಸಪ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚೊ ಕಾಳ್. ಹೊ ಕಾಳ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಇಸೇಸ್ ‘ಸಿ‌ಆನಿ’ಚೊ ಕಾಳ್. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರಾಂಚ್ಯಾ ತಣಾಂತ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಗೊಂಕುರು ಮಾಣ್ಕೆ (ಬೆಬೆ) ತಶೆಂಚ್ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೆ-ದೆಂಕ್ಳೆ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಹತ್ತರ್ ಕಾಮಾಕ್ ತೆ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ‘ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್’ಚ್ ಸಯ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಮೇವು’ (ಖಾಣ್) ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಮುಂಡೇವ್ (ಬೊಣೊಂಗ್) ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾಡೊಂಜಿ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚಿ, ಪಟ್ಟೆಕುಚ್ಚಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುಕೆ ಸವೆಂ ರಾಜಾರೋಶಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ‘ಮೇವು’ ಉಡವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೊ ಆಯಿನ್ನ್ ಕಾಳ್…
…ತಶೆಂ  ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವೃತ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಚಾರ್ ತಾಚೆಂ. ‘ಕಾಫಿನಾ ತೋಟಾ’ ಗಿಗಾ ಪರ್‍ಬುಗೆರ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆಂ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸೂಕ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ವಾಂಕ್ಡೊಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಥೊಂಟೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಚೊಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ‘ಚೊಂಟೆ ನಕ್ಕುರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಕೆಲಿ ನಾ…

…ಆಜ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳೆಕ್ ಆಜ್ ವಿಶೇಸ್ ದೀಸ್. ಆಜ್ ವರ್‍ಸಾವಾರ್‌ಚೊ ಜಾತ್ರೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್, ವಿಕುನ್ ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿಜೆ. ಚುಮು ಚುಮು ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖೊರೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಾರ್‍ಯಾ ಮುಟ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಸ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಜೀವ್ ಜೀವ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಚೆ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡ್ಪಾಕ್ ಶಿರ್‍ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿಲೆಂ (ಇಂದಾ ತಾಳಿಯೆಚಿ ಬೊಡಿ) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಲಿ ಗರಿ, ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯೊ ತಂಗಿಸಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಗರಿಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಆಜೂನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ. ಜಾತ್ರ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಜಾ. ಆಜ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಚಾ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರಾರಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾ ಗಾದ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಬಿಳಾಂ, ಮಾಟಿಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದೆಂಕ್ಳೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ನಾ! ಗರಿಯೆಕ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂತಾನಾಕ್ ಯೆಟಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾಲೊ.

“ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ಚೆ. ಖಂಯ್ ಭಂಗ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಾಯ್?” ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ಂತ್ (ಉದ್ಕಾ ಗುಂಡಿ) ಮಾಣ್ಕೆ ಧರ್‍ಚೆಚ್ ಬರೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಮೆರೆ ಕೊನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಿಲಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಕಡಲ ಕೊಂಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಿಲಾನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

“ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಆಸಾಯ್ ನಕ್ಕುರಣ್ಣ? ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂಗಿ?”

“ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟಿನ್? ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂತಾನ್‌ಚ್ ಮುತ್ವೊನ್ ಗೆಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂ, ಸೊಡ್ತೆಕ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಯೇಜೆ ಮಾರಾಯಾ. ದೂದ್ (ಜುಗಾರ್) ಬಾಂದುಂಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಬಾಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಜಾತಿತ್. ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮಯ್ನೆ ತೀನ್ ಜಾಲೆ.”

“ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪಳೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೊ. ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಮಾಸಾಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್. ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ… ಸೊಡ್… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಲ್ ಎಕೇಕ್ ಮುಟ್ಟಿ ಸುರ್ ಮಾರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್.” ಮಾಯಿಲಾ ಮುಸುಮುಸು ಕರ್‍ನ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ದೊಗ್‌ಯಿ ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಚ್ಯಾ ಸುರೆ ಗಡಂಗಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೆ.

ಗಡಂಗಾಂತ್ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಸಾದ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾವಿಶಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗೊಣೆಚೊ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ – ‘ಇಸ್ಣು’ ಮಾಹಾತ್ಮೆ’ವಿಶಿಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಮಾಯಿಲಾನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿವಯಿಲ್ಲಿ ಸುರೆಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಕರ್‍ನ್ ಗರಿ ಆನಿ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ‘ಪರ್ಕಟ್ ಬಾಯಿ’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಮುಕಾರ್ ಉದೆಲೊ.

“ಹೋಯ್ ನಕ್ಕುರ… ಗರಿ ಘಾಲಿವೇ? ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲೆಂಗಿ?”

ನಕ್ಕುರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರಿ ಕಶ್ಟ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಉತ್ರಾಂಚೊ ಫಾರ್ ಕಸೊ ಮಾರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

“ಇಶ್ಶೀ… ತುಂ ಬೂಸ್ ಮಾರಾಯಾ. ತುಂ ಫಕತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಲಾಯೆಕ್. ಶೆಂಡಿಯೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಚಾರ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆಯ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ.

ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

“ಜೂನ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ತರ್‍ನೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್‌ಯಿ ಗರಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ‘ಮೇವು’ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರಿ ಚಾಬಾಜೆಚ್ ಪಳೆ. ಆಸೊಂ… ಆಸೊಂ… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕರ್” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಗಡಂಗಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರತ್ ‘ಪುಸ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

ಆತಾಂಚ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಚೆಂಚುನ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲೊ ಚೊಂಟೊ ಪಾಂಯ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಡೆನ್ ಆಪುಣ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೂಖ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಗಿಳಿತ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಪರತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡೆಶ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಅಸಾ. ಖೊಮ್ಟಾಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಕೊರಪುಲ್ ಅಜ್ಜಿ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ನರಸಿಂಹ್ ಪೈಕುಲ್, ಘುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ನಾಗಣ್ಣ… ಅಶೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡೆಯ್ ಹುಮಿಣ್ಯಾಂ ರುಪಾರ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಉಲಯಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ವಾ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ನಾ. ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್‌ಯಿ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ.

ಸದಾಂಯ್ ತಿಳುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಲ್ಲಂತ್ ಆಜ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಬೆಬೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮನೋ ಪರಿಗತ್ ಖಿಣಾನ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಪಲ್ಲಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ‘ಗಬಕ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ದೋನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಂಗಿಸ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆಂ ಸುತ್) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಗರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಗುಂತ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತೊ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿಂ ತದೇಕತೆನ್ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ದೋನ್-ತೀನ್ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾಂದೆಗೆನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಒಂಟಿ (ಎಕ್ಸುರೆ) ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೆಚಿ ಶಿಮ್ಟಿಯಿ ಹಾಚೆ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲಿ ನಾ. ಫುಡ್ಲೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾ ಸವೆಂ ತಂಗಿಸ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉಡವ್ನ್ ಸುತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪೊಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ನ್ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ರಾಕ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಬಡಯಿತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್, ಭುಕೆನ್, ಮಸ್ತೆನ್ ಗಿಳ್ಚೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ… ಅರೇ ಹಾಂ… ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಕ್ ವಿಕಿಜೆ. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಫೊರಿನ್ ಪೊರ್‍ಬುಲ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಉರಿಯ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಳಾಕ್ ವರಿಜೆ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ‘ದೂದು’ ಬಾಂದಿಜೆ. ಹಾಚೆ ಆದಿಂಯ್ ಸಾತ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯ ದಿಸಾಚ್ ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಬಂಟ’ (ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ) ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಜ್‌ಯಿ ಪಾಡ್ಯಚ್. ಆಜ್‌ಯಿ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ‘ವೊಟ್ಟೆ’ (ಮೆಲ್ಲೊ ವಾ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ) ಕೋರಿಚೆ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಚಾಬಾಜೆ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ-ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ ದೊಳೆಭರ್ ಪಳಯ್ಜೆ…

…ಆತಾಂ ಸುರ್‍ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹಲ್ಕಟ್ ಖಂಚೆ… ಆರ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಮಾರುಂಕ್ ನಾಮೂ?… ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾಂತ್‌ಮೂ?… ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉದಾರೊಚ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನಿರಾಶೆಚೊ ದೀರ್ಘ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಭೇಸ್ ಜಾಲೆಂ… ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಲಾಗನಾ. ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಝಳ್ಕನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಗಿ ಆಲೊಚನ್ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಿಟ್‌ಆವ್ಟಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಫೊರಿನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ.
“ರೊಬಟ ನಾಗೆರೆಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು” ಲಾಗಿಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಿಲೆ.

“ಕಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಮಾಡೊಂಜೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲಾಂ” ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ.
ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಕೀಗತ್ ವಿವರಿಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್‍ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಧರ್‍ಣ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಚ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪರ್‍ಬುನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.

“ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಆಸಾ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಚ್‌ರೇ ನಕ್ಕುರಾ” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ಆತಾಂ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಸ್ಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಚಾ ದೀವ್ನ್, ಪಯ್ಶೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಲೋವ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಘೆ ಹೆ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಪೊರ್‍ಬುಲೆಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆನಿ ಹೆ ಶೆಂಬೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಚಾಕ್… ಹಾಂ… ಪರ್‍ಬು ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಶೀದಾ ಚಲ್.”

ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಅವೆಕ್ತ್ ಭ್ಯೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲೊ. ಪರ್‍ಬುಲ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿಯ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆ ದೆಕ್ಲಾಂ! ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪಾಪಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ! ಕಾಂಯ್ ತರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರೀಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಣ್ಕೊ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾನ್ ಹಾಕಾ ಘಡಿಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಪರತ್ ತಿಣೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕ್ಕಾ ಆನಿ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿವಿಶಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖಬ್ರೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಯ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಕ್ಕುರ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರ್‍ಲಿಪ್ತ್. ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಇತ್ಲಿಚ್ –
“ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚೆ ಗರಿಯೆಕ್ ಚರ್‍ಬೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಯಾ!”

…ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ಬಯ್ಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತತಾನಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಪರತ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಸಮಾದಾನ್ ಜಾತಚ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಫಟಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಸಲೊಗಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಖಣಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಖರ್‍ಚಾಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆ. ದಾಕ್ಶೆನಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಚೊ ನೋಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಧೋ ಕರ್‍ನ್ ವೊತಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘಡ್ಗಡೊ, ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ವೊತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಮಧೆಗಾತ್‌ಯಿ ಹಾಣೆಂ ಉಬೆಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆನಿಲ್ ಅರ್‍ದೆಂಕುರೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುತೂಹಲಾನ್ ನಕ್ಕುರ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಳ್ತಾ ತರ್, ತೀನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಶ್ಹೆರಾಥಾವ್ನ್ ವರ್‍ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚೆರಮ್ಮ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ! ಸಾವಿತ್ರಿ ಟಿಚೆರ್‌ಯಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್, ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ… ಛಿ… ಛಿ… ತೀಳ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾಕ್. ಪೂಣ್ ಶನಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ವಾ ಟಿಚೆರಿನ್ ಹಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಫುಡ್ವೆಂ  ಸಮಾ ಕರಿತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಥೊಡೆ ನೋಟ್ ಚೆಪ್‌ಲ್ಲೆ.

“ನಕ್ಕುರಾ, ತುಂ ಸತೆವಂತ್ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲಿಸೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್‍ವಸೊ… ಹಾಂ…

ತುಜೆ ಗರ್‍ಜೆ ವೆಳಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತೇ ರಾವ್. ದಾಕ್ಷೆನಾಕಾ. ಖಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ.”

ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜಾತ್ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಜೂನ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ಭೆಟೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್‍ಜ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಘುಟ್ ಫೊಡ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ನಾ!

…ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಎಕಾ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಓಹೋ… ಹೋ… ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾ?… ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲಾಯ್!… ಯೆ ಯೆ ಬಸ್… ಘರಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಲೆಕಾವರ್‍ತಿ ನಮ್ರತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ… ಮಾಸ್ಟ್ರೇ, ಹಳ್ಳೆಚೊ ಜಾತ್ರೊ ಪಳೆಯಾ. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಜೊಡಿ ವಸ್ತುರ್ ಘೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಏಕ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.

“ರೀಣ್? ಆನಿ ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ?… ಛೆ… ಖಂಯ್ ತರೀ ಆಸಾವೇ? ರಾವ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆತ್ತಾಂ” ಮಾಸ್ತೆರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ನೋಟ್ ಚೆಪ್ಲೆ ತಾಣೆ.

“ಹಾಂತುಂ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಘೆ ಆನಿ… ಹಾಂ… ಹೆ ಕಾಂಯ್ ರೀಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಕಾತ್. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಮಾಸ್ತೆರಾಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಬ್ಯಾರಿಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ವ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಸಾಯ್ಬ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಾಣ್ಣೊಜಿಚ್ ಸಯ್. ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಹೆರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್.
ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬಿಯೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹಾಣೆ ಫಟಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವಸ್ತುರಾಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ತರ್‍ನಿಂ, ಪರ್‍ನಿಂ, ಕುಸ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪರ್‍ಕಟ್ ನಾಲಾಯ್’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ನೇಜಿ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬ್ಯಾರಿವಿಶಿಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುಕ್ ಏಕ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕಾಪಡ್, ಧುವ್ ಯಮುನಾಕ್ ಏಕ್ ಸೂಡಿದಾರ (ಚೂಡಿದಾರ್) ಆಂಗ್ಲೆಂ ಮೊಲಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ… ಆಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ತ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂಗಾಯ್? ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಪುಣ್ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಪಯ್ಶೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಘೊಳಾಜೆ. ಘೊಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಸಮಾ ನಾ… ಕ್ರಮೇಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುನ್‌ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೂಸು ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಯ್ ಮಯ್ನೆ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಘೊಳ್ತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುಕಡೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ರೀಣ್ ಆಜೂನ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಮುನಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ಗುತ್ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಧನಿ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಅಚಾನಕ್, ಕೂಸು ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಯಮುನಾಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಸಯ್ತಾತ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ? ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರುಂದಿ.”

ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಯಮುನಾಯ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ಘೊಳ್ತಾಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ದೀಸ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೂಸುನ್ ಘೊವಾಕ್ ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ, ಪುರ್‍ಪುರ್‍ಚೆಂ, ಹಿಣ್ಸುಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಪುರ್‍ಪುರೆ, ಹಿಣ್ಸೊಣೆಂ ವಿಶಿಂ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

…ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾತಾವರಣ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೂಸುಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ, ಪುರ್‍ಪುರೆ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ! ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ರಾಗ್, ಶಿಣ್, ಹಿಣ್ಸೊಣ್ಯಾಕ್ ಪೂರ್‍ಣ್ ವಿರಾಮ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ! ಸಂಕರಭಟ್ರುಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರುಕ್ಕುಬಾಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಮನಿಸ್. ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕಶ್ಟುಂಚಿ ತಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವೊನ್ ಗೊಟಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಹಾಲಾಂ-ಹುಲಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಭಟ್ರುಗೆರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುನ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲಾಂ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್ ಕೆಲಾ, ತೊಟಾ ಬದ್ಲೆಕ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆವಯ್ ಧುವೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ….

…ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಗರಿ, ಪೊತೆಂ ಆನಿ ಮೊಡ್ಕಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚಿಂ ಬಾರಾ ವ್ಹಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಂಗ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಕೆಂಪು ಉರಿಯ ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ “ರೈಟ್‌ಪೋಯಿ ರಣರಂಗೋಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಆತುರಾಯ್, ಉಮಾಳೆ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ನಿಂವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಕೂಸು ಜಯ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ತರ್ ಧುವ್ ಯಮುನಾ ನವೆಂ ನವೆಂಚ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಡರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾಲೆಂ. ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಾತ್‌ಭಾಶೆನ್ ಧುವೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ದಿಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂ-ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರಾ ರಂಗಾಚಿಂ ನಗಾಂ! ಬೊವ್‌ಶಾ ಭಾಂಗಾರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ!

ಪೊಟ್ಲೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಧುವ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾತ್ ತೆಂ ಹೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಉತ್ಸವಾ ಲೆಕಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮಹಾಪೂಜೆ, ದರ್‍ಶನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ಜಾತ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ನಕ್ಕುರ ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ವೆತಾ. ಹಿ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್.

ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪ, ಕೊರಪೊಲಜ್ಜಿ, ಕೊರಗಜ್ಜ, ಪೈಕುಲ್, ಮಾಯಿಲಾ, ನಾಗಣ್ಣಾಚಿಂ ಹುಮಿಣ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಯಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್, ನಾಲಿಸಾಯ್, ಅಸಹಾಯಕತಾ ಮತಿಂತ್ ಆವೃತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಪೊಟ್‌ಯಿ ಚುರುಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಜೇವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ….

..ಪರತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ! ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ‘ಧಿಡ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಉಟೊನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ನಿರಂತರ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉರಿಯಾಕ್ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ‘ಕೊಟೊ ಕೊಟೊ’ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಸ್ ಫಾಲ್ಚೊ ಉರಿಯಾ ಆತಾಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಆರಾಬಾಯೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಅಪಶಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಭಾರಿ ಹಂಕಾರಾನ್, ಚರ್‍ಬೆನ್ ಭರ್‍ಲಾಯ್. ತುಕಾ ಆಜ್ ಬಾಂದುನ್‌ಚ್ ಸುದ್ದ್.” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಖಳಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಅಂತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್:
ದೀಸ್ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾ-ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಂಬೊ ನಾ! ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ರುವಿ ನಾ! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಕಾಟಾಂನಿ ವಿರೋಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಉರಿಯ ಆಜ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿರೋದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡಲ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ! ಕೊಂಬೊಯ್ ಗೆಲೊ, ಪಯ್ಶೆಯ್ ಗೆಲೆ. ಪೂಣ್ ಸಾಂತ್ವನಾ ರುಪಾರ್ ಮಾಯಿಲಾ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸೊರೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ ನಾ.

ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಗುಡುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾಂದಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಸ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಪರ್‍ಮಳ್, ಭೊವ್‌ಶಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಮಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹರ್‍ಶೆಂ ಕೊಂಬೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಜ್ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಧುವ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ.
ನಕ್ಕುರ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಉಕಟೆಂ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಉರಿಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂತ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಖಳಾಕಡೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ!

“ಹೋಯ್, ನಕ್ಕುರಣ್ಣ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುಂ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತ್‌ಚ್ ಸಯ್.”

“ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್, ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ!”

“ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ ವಚೊನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ನಳೆ ಪಡ್ತಾತ್‌ಗೀ ನಾ ಪಳೆಯಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕವಡೆ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ!”

…ಛೆಕ್ಕ್… ಬೊಡ್ಕಿಚೆ ಪೂತ್… ಹಾಂಕಾಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹರ್ಶೆಂ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವೊಪಾರಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಬೊಗೊಳ್ತಾತ್… ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್ಡ ಮತಿಕ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಅಸಹಾಯಕತೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಭುಮಿರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದಾಟಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‌ಚ್ ಅಂತರ್‌ಮುಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆವಾಜ್ ಎಕಾಚ್ಫಾಣೆಂ ಧಲೊನ್ ಧಲೊನ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ.
“ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರ್ರ್‌ಟರ್ರ್ ಟಕ್” ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್!

ಆತಾಂ ಘಡ್ಬೊಡೊನ್ ಉಟುನ್ ನಕ್ಕುರ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

…ಧುವ್ ಯಮುನಾನ್ ಶಿರೊತೆರ್ ವಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್-ಪೊಳಿಯೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಮಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಆಟಾಕ್ ವೆತಾಂವ್. ತುಂ ಯೇನಾಯ್‌ಗೀ ಅಪ್ಪ?” ಆಪ್ಣೆಂ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಯಮುನಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್! ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಪ್ರಾಣ್‌ಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಯಮುನಾಕ್‌ಯಿ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ವಚಾ, ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

…ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆವಯ್-ಧುವಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ನಕ್ಕುರಾಯಿ ಆಟ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.
ದಿವ್ಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಅಲಂಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಗುತ್ತಾಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತಿಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ತಿ, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ, ದಿವ್ಳಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಅರ್ಚಕ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ರು… ಹೆ ತೆ ಮ್ಹಣ್ ವೆದಿರ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ವೆದಿ ದೆಗೆರ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ ಸಿನೆಮಾ ನಾಯಕಾಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪೋಜ್ ದಿತಾಲೆ!

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಟ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ. ಮಯ್ದಾನ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾ ಜಮೊ. ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೊ ಧರ್‍ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ! ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು ಜಾಂವ್ದಿ, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಝಳ್ಕಾಲಿಂನಾಂತ್! ಎಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಆವಯ್-ಧುವೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಆಕ್ರೇಕ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ದೊಳೆ ವೊಳಾಯಿತ್ ಮುಕ್ಲೆ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೆ ಬಸ್ಕೆಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಶೆರಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ… ಹಾಂ… ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸಮೇತ್!

…ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ… ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ವ್ಹಾಜಾಲಾಗ್ಲೊ.

“ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಆಹ್-ಹಾಹ್! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ!!!”

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜೊವ್ಳೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಚೊ, ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಸವೆಂ, ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ!

ಮಹಾತ್ಮೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್:
ಚಂಡ-ಮುಂಡ-ಮಹಿಷಾಸುರಾಂಚೊ ಅಟ್ಟಹಾಸ್; ಶ್ರೀದೇವಿ ದೈವಿಕ್ ಮಯ್ಮೆಭರಿತ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಕತ್! ದುಶ್ಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ-ಕಂಸ-ರಾವಣಾಂಚೊ ಹಂಕಾರ್, ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್. ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ-ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ… ಅಶೆಂ ಬಯಲಾಟ ಆಕೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಖೆಳ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ನಕ್ಕುರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಗರಿಯೊ ಆನಿ ಶಿಲ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಚ್ ಸಯ್! ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೀನ್ ದೆಂಕ್ಳೆ ಮಾತ್ಯೆ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ! ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಶಾಂಭವಿ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗರಿ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಗುಂತುನ್ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಉದ್ಕಾಕುಶಿನ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ದೆಕ್ತಾ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ!? ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾತ್! ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾ ತೆಣೆಂಯ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಪಿಲಿಕುಚ್ಚ್ಯೊಯಿ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್! ತರ್ ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಿಘಂಟ್!

…ಗರಿ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ್… ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…
‘ಫಟ್! ಫಟಾಲ್ಲ್!’ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡೊಂಜಿನ್ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ!
…ಆತಾಂ ತಂಗಿಸ್ ನೀಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

‘ರಪ ರಪ’ ಕರ್‍ನ್ ತಂಗಿಸ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಣೆ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ಮನ್ಶಾ ಆಕೃತಿ! ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್! ಉದಾರೆಂಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ತೆಂಚ್ ತೆಂ! ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್, ಮುಕಾಮಳ್, ಪಿಂಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೂಡಿದಾರ! ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಯಮುನಾ!

ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ…. ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ … ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಆತಾಂ ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಉದ್ಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೋರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತಾರಕ್ ಸ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಡಿಂತ್ ಆವೇಶ್ ಭರಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್‍ವಾಂಗ್ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವರ್‍ಣಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದುಶ್ಟ್ ಆಕೃತ್ಯೊ ಉದೆಲಾಗ್ಲ್ಯೊ! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ, ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ, ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ!!

…ನಕ್ಕುರಾಚೊ ಆವೇಶ್ ಆತಾಂ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ. “ಹ್ಹಾ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹೋಯ್!” ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಪರಿಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾರ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಳಿ ದೇವಿನ್ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಾಲ್ನ್, ಉಗ್ರನರಸಿಂಹಾನ್ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆವೇಶಾನ್ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಲಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ.
ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…

ಹರ್‍ದ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂಚ್ ‘ಕಸ್ಕ್’ ಜಾಲೆಂ! ಫುಡ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ! ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗರಿಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಳೆನ್ ಉಡ್ಡೊನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ!
*****

ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುಚೆ ಪ್ರಣಾಮ್.

‘ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಸವೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಲುಚೊ ಮೋಗ್ ಫಟ್ಕಿರೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ತುಮಿ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚಿಚ್ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ತಿನಾ. ಹೆಂ ತುಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ತುಮಿ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ರಾಗಾಚಿ ಪರ್‍ಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಗರಜ್ ಉದೆಲಿ.

ಸರ್‍ಗಿಂಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಚವೀಸ್ ಘಂಟೆ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜೊ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಕಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಬರಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾ ತಿತ್ಲಿ ಸುಲಬಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಲ್ವಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಲ್ವಾರ್ ಪರ್‍ವತ್ ಚಡೊನ್ ಅತ್ಮೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಶುಬ್‌ವಾರ್‍ತಾ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಹಾವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್‍ವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ತೆಂ ತಪಾಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಪಾಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಖಾತಿರ್, ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನೊಟಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್.  ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ನೋಟಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಂದುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ದುಸ್ಮಾನಾನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುನ್ ಪಿಂದುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಸರ್‍ವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಇಮೆಯ್ಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಇಮೆಯ್ಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್? ದಯಾಕರ್‍ನ್ ತುಮಿ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ.

ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಕೊರಿಂತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಬರಿ ನ್ಹಯ್… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕೊರ್‍ವೊಂತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್. ತುಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಕೊರ್‍ವೊಂತಾಬರಿಚ್. ತುಮಿ ಕೊರ್‍ವೊಂತಾನ್ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಕಾತರ್‍ಲ್ಯಾಬರಿ ಕಶೆಂ ಕಾತರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಗಾಲಾತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಬರಿಯೀ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಗಲಾಸ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಲಾಸ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಡ್ಡಿಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಾಸ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಶೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ದಾಕಂವ್ಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್.

ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂನೊ, ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ರೊಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪರ್‍ಜಾ ತುಮ್ಚಿ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರೀ ನೀಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸೊರೊ ಕಾಂಯ್ ನವೊ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ. ತರೀ ತ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊರೊ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿಯೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ತುಮಿ ಕೃಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಬೆಳೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಲೀವ-ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ನ್ಹಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ವಚನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ ನಾಂತ್. ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಭುಲೊಕಾ ಭಾಯ್ರ್… ಚಂದ್ರಾಲೊಕಾ ಆನಿ ಮಂಗಳಲೊಕಾ ತಸ್ಲೆ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಭಿರೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ವಯ್ರ್ ಅದಿಪತ್ಯ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅದಿಪತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆತಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಅದಿಪತ್ಯಾನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ನಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಗೆಲಿಂ, ಟೆರೆಸಾಚಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಾಮಾಚಿಂ ನವ್ಕರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ತುಮ್ಚಿಂ ಆವಯ್ – ಬಾಪುಯ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಕಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮಾಂಯ್. ಘರ್ ನವೀಕೃತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೆರ್‍ವಯಿಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಥಂಯ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪುತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾನ್‌ಭರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸ್ಕೊಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ಕೊಚ್ ಅಮೃತ್ ಭರವ್ನ್ ನಮೃತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತುಮ್ಚಿಂ ಪರ್‍ನಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಸಂಗಿಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಮರಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಯ್ಲಿ. ತಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾತ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್‍ಜಾ ತುಮ್ಚಿ. ಹೆಂ ಜೆವಣ್ ವಾಟೆ ವಯ್ಲೆ ಪೆಟೆಯ್ ಹುಂಗ್ಚೆನಾಂತ್. ಆಸ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಲೊರಿಯೆಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾತ್. ಲಜ್ ದಿಸಾಜೆ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯುಮನ್ ಫುಡ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಡೊಗ್ ಫುಡ್. ಆಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ನಾಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೇವ್ ದಿತಾ. ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಡಬ್ಬೆ ನಾಂತ್‌ಗೀ?

ತುಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಉರಾನಾ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಬ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂತಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಡ್ತಿ ಖುಶಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ನಿರ್‍ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿಕ್ ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆವಯ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಕಳ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ, ರುಂದಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಧಾ ಲಾಕಾಂ ವಯ್ಲೆಂ.

ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಚೆ ನಾ ತರ್ ಖಂಚೆ ವೆದಿ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಪ್ಸ್ ಆನಿ ಚ್ಹಾ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಚಡೊನ್ ದಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ – ಆಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಫೊಟೊ ಯೆತಾ. ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ರಾವಾತ್? ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಭರ್‍ಚಿಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಂಗಾಕ್ ಸರ್‍ಗಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಮೊಲ್ ನಾ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆನಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ರಾಯ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಜೈ ತುಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಾ… ತುಜೆ ಪರ್‍ಜೆವರ್‍ವಿಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೆಂ ದಾಕಲ್ಪಣ್ ಬರೆಂ ಉರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ ನಾಂತ್. ತಾಣೆ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸವಯೆಚಿಂ ಆನಿ ಸವಾಯೆಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಮುಕೆಲಿಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲುಸಿಫೆರಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ್ ವರ್‍ಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್.

ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆಸಾ, ಶಿಂಗಾರ್ ಆಸಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಆಸಾ. ಕಬಾಟಾಂತ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಸೊರೊ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಮನ್ ನಾ. ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಜಡಾಯ್ ಆಸಾ, ಪ್ರಾಣ್ ನಾ. ಹರ್‌ಏಕ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ತುಕ್ತಾತ್… ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೆಟಾಂ ಚುಕ್ತಾತ್. ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ರೆತಿರ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಖುಶ್ ಪಾವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ತುಮ್ಚೆಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾಂಗೀ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಖುಶ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಶಿ ಸುಗಮ್ ಜಾಂವ್ಚಿ?

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಕಾಳ್ಜಾ ವಯ್ರ್, ಮನಾ ವಯ್ರ್ ಅಂತಸ್ಕರ್‍ನಾ ವಯ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂತ್ ಉಣಿ. ತುಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಖಂಚೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಂಕಿಪುರ್‍ತೊ ಸೊರೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಆನಿ ವ್ಹಾಳೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಲಿವರ್ ಫುಗ್ತಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಸೊರೊ ಆಸೊಂದಿ. ಪುಣ್ ಮೀತ್ ಆಸೊಂದಿ. ತೊ ಕುಟಮ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ… ಅತ್ಮೊ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಆದ್ಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ತುಮ್ಚೆಥಂಯ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್‌ಚ್ ಥರಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಆಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಥರಾಂಚೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆ, ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ   ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಕೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟೋರೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಇಗರ್‍ಜ್ಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆಚೆ. ಕೊಲೆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಂಚೆಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೂಟ್‌ಬುಟಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ರೆತಿರ್ ಕರ್‍ಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ. ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಯ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಹೆ ಪ್ರಬೇದ್ ಬರೆ ನ್ಹಯ್. ಇಗರ್‍ಜಾಂ ಮದೆಂ ಫರಕ್ ನಾ. ದೇವ್ ಇಗರ್‍ಜಾಂಕ್ ಪಳಯ್ನಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳಯ್ತಾ, ತುಮ್ಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್, ಶೃದ್ದಾ ಪಳಯ್ತಾ. ದೆವಾಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ, ಸೂಟ್‌ಬೂಟ್, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕಾಂ, ಕಾರಾಂ ನಾಕಾತ್. ತಾಕಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಮಾನ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸೊಂದಿ.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ಬಂದಡೆಂತ್ ಕಶ್ಟಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ತುಮಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್‍ಜಾಂಕ್ ಭದ್ರತಿ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಇಗರ್‍ಜ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಕಾತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಖರ್‍ಗಾಂಕ್ ತುಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆಚ್‌ವರ್‍ವಿಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಂತತಿಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ನೆಗಾರ್‍ನಾಕಾತ್. ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಡಿಲಿಟ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಎಡಿಟ್‌ಯಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಕಟ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್‍ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್. ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಖರೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ತುಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಚಿ ಕುರ್‍ಪಾ ತುಮ್ಚೆಸವೆಂ ಸದಾಂ ಆಸುಂ.
*****

ಫರಾರಿ ಆವಯ್

ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಮೇಟ್ರನಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಕಾಡ್ನ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಅಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದನ್ಪಾರಾ ಬಾರಾ ಜಾತಾತ್. ಆಜ್ ದೋಗ್ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ಸ್ ರಜೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಪರೇಶನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾರ್ಡಾಚೊ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ ಸುರೆಶಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಚಡಾವತ್ ಸಿಬಂದಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚಿ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂ, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಕಾಮಾನ್ ವೆಚಿಂ ನರ್ಸಾಂ, ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿಬಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ವಿಶೇಷ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಪೇಶಂಟ್ ಡಿಪಾರ್‍ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಮುಯಾಂಪರಿ ಹೆಣೆತೆಣೆ ವೆತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್, ವಾರ್ಡಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿತ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಕ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಸಾಂಗಾತಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಅನಿ ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಗಡ್ಬಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್, ಘರಾ ಯಾ ಆಮಿ.

ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ನರ್ಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಚಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ, ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ … ಪಾಟಿಂ ಯಾ ಆಮಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾತ್ತಾಲಿ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತರೀ ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಷೆನ್ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕೇಸ್ ಅನ್‌ಯೂಸುವಲ್, ಮೇಡಮ್! ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ತಿಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕರ್‍ತಾ! ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ತೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್!

ತಾಂಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಮೆಳ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಫೋನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. ಡಾ| ಕೇಶವಾಚೊ ತಾಳೊ.

ಆಜ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ತಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆನ್ ಎಲ್ಡರ್‍ಲಿ ಲೇಡಿ ಇಜ್ ಫೊರ್ಸ್‌ಡ್ ಟು ಎಬಾರ್ಟ್.
ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಸ್ ಚಲ್ತಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರುಂದಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ದೀಂವ್ದಿತ್.
ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಸೊನ್ ಪರತ್ ವಾರ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಸಾ. ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಇಲ್ಲೊಚೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಎಕೆಕ್ ಬಾಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ಅಯ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಗಲಾಟೊ ಅನಿಕೀ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚೊ ಗಲಾಟೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಭಂವ್ತಣಿಚೆ ಸಂದರ್ಶಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಜಮೊನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಾಲಿಂ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೇಟ್ರನ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೊ. ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ.

ಏನಾಗ್ತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಮಂಡಾಯೆಕ್ ಭಿತರ್ ಮೌನ್ ಪಾಸಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಮ್ಮಾ, ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ” ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪರಾತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೂತ್ ಅನಿ ಧುವ್ ಉಭೆಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಧುವೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ಸ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲ್ಯಾಂವ್. ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣ್ ದೊಗಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ತಾಂಚೆ ಘರ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾರ್ವತಿ. ತಿಕಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಧುವ್ ಟಿಚೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಪೂತ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಎಟೆಂಡರ್. ಅನಿ ದೊಗಾಂ ಧುವೊ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್-ಟಿಚೆರಿಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ನವ್ರೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಗೆಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಖಂಚಾಗಿ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ ಖಂಯ್.

ಪಾರ್ವತಿಚೊ ಘೊವ್ ಕೃಷಿಕ್. ತಾಂಕಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಅಸಾ. ಗಾದೆ, ಮಾಡಿ, ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತತ್ವಾರ್ ನಾ. ಹಳ್ಳೆಚೊ ಕೃಷಿಕ್ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲಾಂ. ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸಾಂ.

ಮೇಡಮ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಹಿನೊ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕಶೆಂ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ, ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದಯಾಕರ್‍ನ್ ತಿಕಾ ಡಿ ಎಂಡ್ ಸಿ ಕರಾ ಪಾರ್ವತಿಚಿ ಧುವ್ ವಿನಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಚ್ಯೊ ಕೇಸಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನವ್ಯೊ ನ್ಹಂಯ್. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಂ ಜಾತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಎಬಾರ್ಶನಾಂಕ್ ಜೊಡಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಯೆತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೆಸ್ ರೀತಿನ್ ಗಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ನೈಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿಯೊ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೇಮಿನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ನಾರಾನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್‍ನ್ ಮೋಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವರ್ನಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಬಾಳ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಯಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಪಿತ್ ರಿತಿನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ನರ್ಸಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಶ್ರಮಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ವತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಧುವೆನ್ಂಚ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಮಿಯ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಚ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಅಮಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಧೈರ್ ದಿಲಾಂ. ಅಳೆಬಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಸ್ತಾಂ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾಂತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಥಂಯ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್‌ಮೂ? ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ತುಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾಶಿ. ಪರತ್ ಪರತ್ ಯೆತಾಯ್ಗಿ ಹಾಂಗಾ? ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಹಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಯಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ. ಮುಖಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕೊಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಪುಣಿ ವಾಪರಾ. ಪುಣ್ ಖುನಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾ ಅವಯಾಂನಿ ಆಪರೇಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಸೈತ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೆನ್ಕಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾವಾಲಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಕಾರಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಅಪವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ, ತಾಕಾ ನೊವ್ರೊ ನಾಂಗಿ? ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಯ್ತಾಯ್?

ತಾಂಕಾ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಖೈಂ… ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಸುನೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಚಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರಾ… ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಅಮಿ ಹಾಂಗಾ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಸುನೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲೊಗಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಿನೊಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಅಟ್ರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚಲಿ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಚೊ ಮಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸುನೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಅಸಾ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್? ಚಲ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಲಿ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಂ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಆನಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ತುಮ್ಚಿ ನರ್ಸಾಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಂಕ್ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿ ಮಸ್ತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪಾರ್ವತಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಅನಿ ಪುತಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಅಳೆ, ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾರ್ ಘಡಾನಾತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚಿ ಅಮ್ಮಾ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚೆ… ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ದಿ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್‍ತಾ.

ನಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಮಿ ಕಶೆಂ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ? ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾತ್. ತಿಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಅಮಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಹಾಕಾ ಒಪ್ವಾಲಾ ಟಿಚೆರ್ ಉಲಯ್ತ್ ವೆತಾಲಿ.

ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ, ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ವಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಕಶೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್? ಘೊವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂಗಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಪುಸಿತ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಾವ್ಡಿ. ಸ್ವತಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಅವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮ್ಜಾತಾಲಿಂ.
ರಡಾನಾಕಾ ಬಾಯೆ, ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ… ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಣಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕೀ ಪುರೊ ತಿಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ.

ರಾತ್ಚಿ ಮೇಟ್ರನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.
ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ನೊವೆನಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್.  ಸೊಮ್ಯಾ ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್… ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
***
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಾಂವೆ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಕ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಅನಿ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಟನಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ತಲಿ. ಸೆಮಿನಾರಾಚ್ಯೊ ಶಿಕವ್ಣ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಹಾಂವೆ ವರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸಾಡೆನೋವ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾರ್ವತಿಕ್ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವರ್ತಾತ್. ಧಾ ವೊರಾರ್ ತಿಚೆಂ ಎಬಾರ್ಶನ್. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಿನಾಂತ್ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಯ್ತಿ ರಂಬಾರೂಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ.

ಸೆಮಿನಾರಾ ಮಧೆಂ ಸಾಡೆ‌ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಚಾ ವಿರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಡಾ| ಕೇಶವಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಶಿ ಆಸಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾಲ್ಚಿ ಪೇಶಂಟ್ – ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ?

ಹಾಂಗಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಜಾಲಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಒಪರೇಶನ್ ಟೇಬಲಾ ವಯ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾ… ಸಗ್ಳ್ಯಾನೀ ಸೊದ್ತಾತ್… ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಚಡೊನ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್…
*****

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯೆ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ಮ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ (ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ) ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್, ನ್ಹೆಸಣ್-ಪಾಂಗ್ರಣ್, ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್, ಕಾಜಾರ್-ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಮಿಸ್ಳುನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ     ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್‍ಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ಭಾಷಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಾಡ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಷಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ತಾಣಿಂ ವಾಡಯ್ಲಾಂ.

ಕೊಂಕಣ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕರಾವಳ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಆನಿ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಸೊಭಿತ್. ಗಾಯನಾಕ್, ನಾಚಾಕ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಸಬಾರ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಧರ್ಮಾಚೊ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ.

ಚಡಾವತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಕೃಷಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಬೆಸೊರಾನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಪುರಾಸಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗಾಣಾಂ ಗಾಯನಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾನಪದೀಯ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. ಬಾಳ್ಶೆಂ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಚೆ ಪುರ್ವಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಡೆಂ ಫೊಂಡಾಂತ್ ದವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಗಾನಾಂಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ.

ಗಾಣಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊ, ಗಾದಿ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನುನಾಂ, ಜಾನಪದೀಯ್ ವಕ್ತಾಂ, ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಖಾಣಾಂ, ಆಯ್ದಾಂ, ವಸ್ತು – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ರಾ ದೀಷ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.
ಭಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸವೆಂ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಸಚೇತನ್ ಯಾ ಅಚೇತನ್, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಾಚಿ ವೋಳ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚಿ ಶಿರೊತಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ್‍ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಶಿರೊತೆಚೊ ಕೊನ್ಸೊ ಮೋಡ್ನ್ ಚೆಟ್ಣಿ, ಲೊಣ್ಚೆಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಕೊನ್ಪೊರ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಶಿರೊತಿ ಉಜ್ಯಾರ್ ಮೋವ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಉರ್‍ತಾ. ಸಗ್ಳೆ ಶಿರೊತೆರ್ ಭುತಾಕ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಗುರ್ವಾರಿಕ್ ಸಮ್ಮಾನಾ ಜೆವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಿವಿ ತರ್ನಿ ಶಿರೊತಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಶಿರೊತೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಾವ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್…

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದೆಕ್ತಾಂವ್. ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವಿವರಣಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಪದಾಂ ಗಾಣಾಂ, ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯೊ-ಸಾಹಸಿಂಚ್ಯೊ ಕಥಾ, ಘಡ್ಪಾಂ ಕಥಾ, ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ರಿತಿಂ-ರಿವಾಜಿ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಖೆಳ್, ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೊ, ಕಾಜಾರ್-ವ್ಹೊರಾಣ್, ಜಲ್ಮ್ -ಮರಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಂದರ್ಬಾಂಚ್ಯೊ ರಿತಿ-ನಿತಿ, ಆಚಾರ್-ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ, ಶಾಸ್ತಿರ್, ಲೊಕಾ ಉತ್ರಾಂ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ, ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಘಡ್ಪಾಂ, ಉತ್ರಾಂ-ಮೇಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸುರುಪಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂ-ಗಾಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬನ್ವಾಡಾ, ವಳ್ಡಿಕೆ ಗಿತಾಂ, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಗಿತಾಂ, ಖೆಳಾಗಿತಾಂ, ಧಾಲೊ, ದರ್ಜಸ್, ದುಲ್ಪೊದ್, ದುವಾಳೊ, ಫೇಳ್, ದೆಕ್ಣಿ, ಫುಗ್ಡಿ, ಕುಡ್ಮಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕುಡ್ಮಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಗಿತಾಂ, ಲಾವಣಿ, ಮಾಂಡೊ, ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್, ಲೊಕ್ಪಾಟ್, ಕಂತಾರಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಂಗಿತಾಂ, ಗಡ್ಡೊ, ಜಾಗೊರ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ಜೋತಿ, ಫಾದೊ, ಮುಸ್ಳಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕತ್ತಾಡಿ, ಚಂದ್ರಾವಳ್, ಈರಭದ್ರ, ದಿವ್ಲಿ, ಘೊಡ್ಯಾಮೊಡ್ಣಿ, ರಾನಾವಳೆ – ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ರಿಗುನ್ ರೊಂಬುನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್‌ಯಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಟ್ಪಾಡಿ-೨೦೦೪)

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಾಯನಾಂಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲಾಂ.

ಮಾಂಡೊ:
ಮಾಂಡೊ ಪೊರ್ತುಗೀಜ್ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಯಾನ್-ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್. ವಿವಿಧ್ ತಾಳಾಚಿಂ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಶಿಂವುನ್ (ಗುಂತುನ್) ಮಾಂಡೊ ಜಾತಾ. ಹರ್ ಮಾಂಡೊ ಪೊರ್ತುಗೀಜ್ ತಾಳಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಪದಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತುನ್, ಹೆರ್ ತಾಳಾಂಕ್ ವಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ದುಲ್ಪೊದ್ (ಬಾಯ್ಲಾ) ಉಡ್ತ್ಯಾ ತಾಳಾಂತ್‌ಚ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ. ಮಾಂಡೊ ನಾಚ್ತಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ನ್ಹೆಸಣ್ (ಸೂಟ್ ಆನಿ ಬೋವ್) ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕೆಸಾರ್ ಚಿವೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಆಯ್ಣೊ, ಲಾಂಬ್ ಹಾತಾಚಿ ಬಾಜು ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ದಾಟ್ ರಂಗಾಳ್ ಗಾಗ್ರೆ (ಮಕಾವು ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್) ನ್ಹೆಸುನ್ ಮಾಂಡೊ ನಾಚ್ತಾತ್.

ದುಲ್ಪೊದ್:
ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗುಮ್ಟಾಚೆರ್ ಉಡ್ತ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಕ್ ದುಲ್ಪೊದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೆಕಿಕ್ – ‘ಉಂದ್ರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾ’, ‘ಅಗೋ ಫುಲಾಬಾಯ್’, ‘ತೆಂಡ್ಲೆ ತುಜೊ ಬೇಲ್‌ಗೆ’, ‘ಕಾಕಾ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ನಾ’. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದುಲ್ಪೊದಾಂ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ದೆಖ್ಣಿ: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಆನಿಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್-ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾ ದೆಖ್ಣಿ. ದೆಖ್ಣಿಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ದೆಖ್ಣೆಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್-
ಹಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಪಲ್ತಡಿ ವೆತಾಂ,
ದಾಮುಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ವೆತಾಂ,
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್,
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ವಾಟ್ ಕಳನಾ.
ಹ್ಯೆ ದೆಖ್ಣೆಂತ್ ಘಾಟಾವಯ್ಲ್ಯೊ ಗೊವ್ಳಿಣಿ ಆನಿ ಬಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

ಗುಮ್ಟಾಂ:
’ಗುಮಟ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ’ಸುಂದರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ಗುಮಟ್ ಮಾತಿಯೆನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ದುದಿಯಾಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪುರಾತನ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್. ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮುಖಾಂ ಆಸುನ್ ಏಕ್ ಮುಖ್ ಎಕಾ ಗೆಣಾ ತಿತ್ಲೆಂ ರೂಂದ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಏಕ್ ಮುಖ್ ಅಶೀರ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೀರ್ ಮುಖ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮಿರ್‍ವೊನ್ ತಳ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಭಿತರ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ರೂಂದ್ ಮುಖಾಕ್ ಗಾರಿಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಬಿಗ್ದುನ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಅಶೀರ್ ಮುಖ್ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾರಿಚ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಕ್ ವಾಜಯ್ತಾನಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ.

ಆದಿಂ ಗುಮಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಆವ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಪಿಂಗಾಣೆಚೊ ಪಿಟೊ, ರೇಂವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭರ್‍ಸುನ್ ಘಟ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಮ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಗುಮ್ಟಾ ಮಡ್ಕೆಕ್ ’ಕಳ್ಶಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಳ್ಶೆಕ್ ಏಕ್ ನಿರ್‍ದಿಷ್ಟ್ ಆಯ್ ಆಸಾ. ಕಳ್ಶಿ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ತಾ.

ಗುಮಟ್ ವಾಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಕ್ರಮ್ ಆಸಾ. ಕಶೆಂಯ್ ವಾಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಪಿಂದತ್. ತಳ್ವೊ ಹಾತ್ ಗುಮ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟಾಚೆರ್ ದವರ್‍ನ್ ಬೊಟಾಂ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾವಯ್ರ್ ನಾಚ್ತಚ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಗುಮಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ನಾಚ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ಸಾಹಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಮದೆಂ ವಿವಿಧ್ ಆನಿಂಗಾಚೆ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಸುನ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ವ್ಹಡ್. ಕುಡ್ಮಿ ಲೋಕ್ ನಾಚ್ಪಾಂತ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿ ಗುಮ್ಟಾಂ ಲ್ಹಾನ್. ಖಾರ್ವಿ, ಸಿದ್ದಿ, ಮರಾಠಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್. ಗೊಯಾಂತ್ ದಿವ್ಳಾಂನಿ ಪುಜಾ ಜಾತಾನಾ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಜಯ್ತಾತ್. ಮಾಂಡೊ ಖೆಳ್ತಾನಾಂಯ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್.

ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್‍ಸ್:
ವೊವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಮಾಂಡಾವಳೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಸಾಲಿಂಚೆಂ ಗಾಯಾನ್. ತಾಂತುಂ ಮೋಗ್, ದೂಕ್, ಶಿಕವ್ಣ್, ಜಾಳ್, ನಂಜ್ಜ್ಯೊ, ಸಾಹಿತ್, ಲೊಕಾಚೊ ಪಾತ್ರ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್, ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ವೊವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್, ತಿ ಚತುರಾಯ್, ಹುಶಾರ್‍ಗಾಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಭರ್‍ಪೂರ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲಿಖಿತಾಂನಿಂಯ್ ವೊವಿಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವರ್‍ತೊ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂ ಮಿಶಿಯೊನಾರ್ ತೋಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವೊವಿ ಛಂದ್ ವಾಪರ್‍ಲಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಮಾಜ್ವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ’ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುರಾಣ’ ಹ್ಯಾಚ್ ಛಂದಾರ್ ಆಸಾ.

ಛಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೊವಿಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಅಕ್ಷರಾಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸತ್ರಾ ಅಕ್ಷರಾಂ (ಮಾತ್ರೆ) ಆಸ್ತಾತ್. ವೊವಿಯೊ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ’ವೊವೇ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಚ್ ವೊವಿ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚಿ. ಎಕೇಕ್ ವೊವಿ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವ್ಚಿ.

ಕಾನಿಂ ಘಾಲೆಂ ತೇಲ್ ಕಪಾಲಿಂ ಕಾಡ್ಲೊ ಖುರಿಸ್
ವಂಯ್ಕುಟಿಚೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್
/ ವೊವೆ ಖುರಿಸ್ ವಂಯ್ಕುಟಿಚೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್
ಕಾನಿಂ ತಾಳ್ವೆ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸಯಾ ಬಾಂಕಾ
ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ತುಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾ
/ ವೊವೆ ಬಾಂಕಾ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ತುಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾ

ವೇರ್ಸ್:
ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾ ತೆಕಿದ್ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಪದಾಂಚ್ ವೇರ್ಸ್. ವೇರ್ಸಾಂನಿಯ್ ಹೊಕಲ್/ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೂದ್ ಬಾಳ್, ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ವೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ವೊವಿಯೊ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಘಡುನ್ ಗಾವ್ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ವೇರ್ಸ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತಿಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ರಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ.
೧. ಉದೆ ಉದೆ ದಿಸಾ (ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ)
೨. ಗುಲೊಬಾಂಚೊ ಝೆಲೊ (ಪಾಸೊಡಿ ಆಯೆರಾಕ್)
೩. ಸೊವೊ ಸುಂರ್‍ಗಾರೊನ್ (ಸೊವ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ)
೪. ಬಾರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಸಿಂಪೊಲಿನ್ (ಮುದಿಯೆಕ್ ಉಬೊ ಕರ್‍ತಾನಾ)
೫. ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ (ಮುದಿ ಶಿಂವ್ತಾನಾ)
೬. ರಡೊನಾಕಾ ಬಾಯೆ (ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ)

ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಗಾಣಾಂ:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಣಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾತ್.
ಬೊಬೆ ಭಾಜ್, ಬೊಬೆ ಭಾಜ್ ಫುಟ್ಕ್ಯಾ ಕಾಯ್ಲಾರ್
ಬಾಳಾ ತುಜೊ ಮಾಮಾ ಯೆತಾ ಥೊಂಟ್ಯಾ ಬೊಯ್ಲಾರ್
ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಆವಯೊ ಅಶೆಂ ಗಾಯ್ತಾತ್.
ಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ಭಾಂಗಾರ್
ಕರ್‌ಮೂ ದೆವಾ ತಾಚೆಂ ಶಿಂಗಾರ್
ಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ರತನ್
ಕರ್‌ಮೂ ದೆವಾ ತಾಚಿ ಜತನ್
ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ದೇವ್ ಭಕ್ತೆಂತ್ ರೊಂಬ್ಲೊಲೊ. ಭಾಷೆಂತ್‌ಯಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಆನಿ ಜಾನಪದಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಾಯನಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.
ಪಹಿಲಿ ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರು
ಸಾಂತಾ ಖುರಿಸ್ ಕುರುಕೀ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್
ಕಾಡುಂಯಾ ಆಮಿ ಸಾಂತಾ ಸಾಯ್ಬಾ
ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರು
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಪೊಳಾರು

ಗಾದಿ-ಹುಮಿಣ್ಯೊ:
ಗಾದಿ ಗೂಂಡ್ ವಿಚಾರ್ ಭರುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ. ವೇದ್ ಫಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಿ ಗಾದ್ ಫಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಅಶೆಂ ಗಾದಿಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.
ಆಂಬೊ ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ದುಬ್ಳೊ ಮನ್ಶಾಂತ್ ನ್ಹಯ್
ರಾತ್ಚೆಂ ಘರಾಂತ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯೆ, ದಿಸಾಚೆಂ ರಾನಾಂತ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯೆ
ಎಕೆಕಾ ಗಾದಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗ್ರಂಥ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್.
ಹುಮಿಣ್ಯೊ ವಾ ಪಾರ್ಕೊಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ.
ಆಣ್ಶಿ ರುಕಾರ್ ನೊವ್ಶಿ ಫಳಾಂ (ನಾತ್ನೊ)
ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕಾಳೆಂ ಮಾಜಾರ್ (ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ)
‘ಉತ್ರಾಂ-ಮುಖಾವರಾಂ’ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಪಿಕಯ್ಲಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್.
‘ತೊ ಮ್ಹಾಲ್-ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಪಣ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ.
‘ತೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ಕಟ್ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಅರ್ಥ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಕಟ್ ಸಂಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣುನ್‌ಯಿ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಮುಖಾವರ್ ಜಾತಾ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಆನಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕಾಣಿಯೊ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತಾತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾನಪದ್ ಖೆಳ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಕತ್ತ್ ಗಾಣಾಂ, ಗಿತಾಂ, ಪದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಖೆಳ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪಾವ್ಸಾಳೆಂತ್ (ಆಟಿ ಸೊಣಾಂತ್) ಆನಿ ಸಾಗೊಳೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಭೆಟ್ವೊಳ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾಲಿ. ತವಳ್ ಗುಮ್ಟಾಂ, ತೊಣಿಯೊ ಮಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಾಲೆ. ಉಜ್ಯಾ ಖೆಳ್, ದೊರಿಯಾಂ ಖೆಳ್, ಗುಮ್ಟಾಂ ನಾಚ್, ತೊಣಿಯಾಂ ನಾಚ್, ಶಿಗ್ಮೊ – ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್.

ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ:
ಹಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ಆನಿ ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್,
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸಾ.
ಲೊಳಿಸರ್, ಕಿರಾತೆಂ, ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ರಿ, ಕಾಳ್ಜಿರೆಂ, ಜವಾದ್, ಹಳದ್, ರಾಂದೊ, ತಿಕ್ಲೆಂ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಕ್ತಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ.
ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಪುಗದೊರ್, ಸರ್ಪಳಿ, ಕಂಠಿ, ಪಿಡ್ಡುಕ್, ಚಕ್ರ್‌ಸರ್, ಕಾನಾಕ್ ಕುಡ್ಕಾಂ, ಪೆಸ್ಪೆಸಾಂ, ಕರಾಪ್, ಕಾಪ್, ಮುಗ್ಡೆಂ, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಭಾಂಕ್, ಭಾಂಕೊಳಿ, ಕಾಂಟೊ, ಮಾಸ್ಳಿ, ಫುಲೊರ್ – ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ನಗ್‌ಯಿ ವಿಶೇಸ್.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್, ಆಚರಣಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ:
ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್: ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಮಾಲ್, ಆಂಗಾರ್ ಕುತಾಂವ್, ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಶಾಲೊ, ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತೊಡೊಪ್ (ಕಾಚ್, ಧೊತಿ) ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚಿರ್ಮುರೆ (ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆ) ವ್ಹಾಣೊ.
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್: ಸಾಡಿ/ಸಾಡೊ, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ (ಕಳೆ, ಆಬೊಲಿಂ), ಸುಂರ್ಗಾರಾಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನಗ್. ರೊಸಾ ದಿಸಾ: ಕಿರ್ಗಿ ಭಾಜು, ಕಿರ್ಗಿ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ನ್ಹೆಸುನ್, ಭಾಜು (ಲಾಂಬ್ ಹಾತಾಚೊ ಬ್ಲಾವ್ಜ್) ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಏಕ್ ವೊರಲ್.
ಅಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಖಾಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಆಸಾ.
*****

ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ

ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಗೋಪಿಕಾಂಕ್
ವ್ಹಾಳ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್
ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
ಧಂಯ್ ಲೊಣಿ ಘೆವುನ್
ಬುಡ್ಕುಲೆ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಆಮಿ ಮರ್‍ಜೆಂತ್ ವಿಕುಂಕ್ ವೆತಾನಾ
ಹೊ ತುಜೊ ನಂದನ್
ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾ
ದೂಧ್ ಆನಿ ತಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ತೊ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತಾ
ನಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಿಗವ್ನ್
ಕೊಳ್ಶೆ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾ
ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಜಯ್ತಾ
ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾನಾ
ವಸ್ತುರಾಂ ಚೊರ್‍ತಾ
ಆಮಿ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್
ಕಿಡ್ಕಿಡ್ನ್ ಹಾಸಯ್ತಾ
ತೊ ಸುತಾಂ ಧರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖೆಳಯ್ತಾ
ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
*****

ನೆಣ್ತ್ಯಾಚಿಂ ಸವಲಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮನಾಂ ವೊಡಿಂ ಸರ್‍ಗಿಂ, ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಕವಿ ಚಾಫ್ರಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಸರ್‍ಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತಸಲಿಚ್ ಗತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಕ್ ನೆಣ್ತಿಂ ಸವಲಾಂ ದೊಸ್ತಾನಾ ಜಾಣ್ತ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ದೆತಾಂ ತರೀ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಮಝಾ ಯೆತಾ.

ಆಮಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಿಸಾ ಹಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಂತಾರ್. ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಗಿಂ. ಹಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ.  ಕಂತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಚಿತುರ್‍ಲಾ (ಹೆಂ ತಿಣೆಂ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್) ತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಯ್? ಮಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಪೈಲಟ್ ಜಾತಾಂ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಅನಿಕೀ ಖುಶಿ. ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವ್ಹರ್‍ತಾಯ್ಗೀ? ವ್ಹಯ್ ಮಾಂಯ್, ತುಕಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಡುಮ್ಮ ಕರ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಜೆಗಿ? ಆನಿ ಹೊ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಬಸ್ಲಾ! ತರೀ  ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್  ಮಾಂಯ್ಕ್, ನಾತ್ವಾನ್ ಸರ್ಗ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ. ಎಕಾ ಮಾಂಯ್ಕ್  ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ತರ್ ಹಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ನಪಂಯ್ಚ್. ಆನಿ ತೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ತಿಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್‍ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬೊ ರಾವೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ…. ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಆಳೆ ಜೆಜು ಅಸಾ, ಥಂಯ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಖುರ್‍ಸಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ….

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹಾಂಗಾ ಲೋವ್ ಉಲಯ್ಜೆ, ಜೆಜು ಆಸಾ.

ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಎದೆಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಖುರ್‍ಸಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಕಾನಾಂತ್ ತೊ ಲೊವ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಪಾಪ್ ಜೆಜು ಪಳೆ, ತಾಕಾ ಪೂರಾ ಕಡೆ ರಗತ್ ಯೆತಾ. ಜೆಜುಕ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ತಾಲೊ? ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲಿಂ? ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜತಲೆಂ?

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ಹಾಚಿಂ ಸವಲಾಂಯಿ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ?

ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ!? ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್  ಪೋರ್ ಬಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ  ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?

ವ್ಹಯ್, ತೂಂಯ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್‌ರೆ ಬಾಳಾ. ಮಾಮ್ಮೆ ಮಾಮ್ಮೆ ಹಾಂವ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಸೊ ಗೆಲೊಂ?! ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಯಾರ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಚಾರ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮದೆಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಚೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ. ಕೆಲ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ಲೆ ಪೂರಾ ಕ್ಯಾಶ್‌ಚ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ.

ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ದಮ್ಮ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾನೆ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕೆಲ್ಶಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೂ ವೀಲರಾಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಣೆಂ ತರಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಪುತಾ, ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಂಕಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.

ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಪಳಯ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್, ಖಬರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಅಸಾ. ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ನಟ್, ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಉಜೊ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂರೆ ಪುತಾ? ಮಾಮ್ಮೇ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ರಡ್ಕುರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ. ನಾಂರೆ ಬಾಳಾ, ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸುಂಯ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ರೊಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಖುಶೆನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ದಾಂವ್ಲೊ. ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ…

ಅತಾಂ ಕಾಲೆಂರೆ?
ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ?

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ ಪುತಾ, ಚಡಾವತ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ.

ಮ್ಹಜೆ ಜಾಪಿನ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತುಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಸಾನೆ, ತೆಂ ವ್ಹರಿನಾಕಾ ದವರ್‍ನ್ ವ್ಹಚ್.

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂಕ್, ದುದಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ ಹಾಣೆ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.

ಡಾಡಾ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪೇಜ್ ಕರ್‍ನ್ ಪುಣಿ ಜೆವ್ತಾಂವ್. (ಡಾಡಾ ತೆದಾಳಾ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ) ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ ಹ್ಯಾ
ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾನ್.
ಹಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್.
ಟಿ. ವಿ. ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮಾಮ್ಮೇ, ಮಾಮ್ಮೇ,
ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪ್ಯಾಂಪರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್?
ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾರೆ, ಹಾಂವ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳಯ್ನಾ.
ಮಾಮ್ಮೇ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಕಾಲೆಂ? ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಸ್ತ್ ಸುಸು ಜಾತಾ, ತೆದಾಳಾ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾಪಾಯ್, ಧುವ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುಸು ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹಾಣೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹಾಸೊ ತಡ್ವಲ್ಯೊ ನಾಂತ್ ತರೀ ಹಾಸ್ಲಿ ನಾ. ನಾ ತರ್ ಹೊ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಡೊ ಖಾತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಸ್ಪರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಘಾಲ್ತಿತ್ ಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಟಿ. ವಿ. ಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲೊ.

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ.  ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ ವೊಗೊಚ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆ, ನಾ ತರ್ ಟಿ. ವಿ. ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ತುಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಆನಿ ಡಾಡಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಅಸಾ.

ಏಕ್ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್,  ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಗಿ? ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.
ನಾಂರೆ ಪುತಾ.
ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಡಾಡಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್!?
ಹಾಂ ತೆಂಗಿ ಬಾಳಾ, ತಿಂ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ?
ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗಿ ಕಿತೆಂಗೀ.
ಆನಿಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಮಲಯಾಳಿ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.
ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವುಲ್ಲೆಂಚ್,
ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ…
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?

ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸೊಬ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ದಾಖವ್ನ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜೆಜು ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜುಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ, ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್.

ಆತಾಂ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸವಲಾಂಯಿ ಜಾಣ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಪಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕರ್‍ಕರೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿಂ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಆಸಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆ ಡೊಂಬರಾಟ ಉಣೆಂ ಜಾತೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಜಾತಾ.

ಅನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಪುತಾಕ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಟೂ ವೀಲರಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮಾಮ್ಮೇ… ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಕಾಲೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕೋಣ್ ದಿತಾ?
ಅರೆ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ನವೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂನೆ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ತುಜೆಂ. ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಭುರ್‍ಗಿಂ ಜೆಜು ದಿತಾ.

ನ್ಹಂಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಪಯ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಜೆಜು ಸೆವೆನ್ ಎಯ್ಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ದಿತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀನಾ? ಹಾಚೆಂ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಅಳೆ ಪುತಾ ತುಕಾ ತೆಂ ಪೂರಾ ಅತಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ, ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ತಾ.
ಸಾಂಗ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ?
ತುಕಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಚಡ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್.., ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ. ಸವಾಲ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊಸ್ತಾಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಹಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್‌ಯಿ ಕಾತರ್.
ತರೀ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀವ್ನಾ.
*****