ನೆಣ್ತ್ಯಾಚಿಂ ಸವಲಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮನಾಂ ವೊಡಿಂ ಸರ್‍ಗಿಂ, ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಕವಿ ಚಾಫ್ರಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಸರ್‍ಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತಸಲಿಚ್ ಗತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಕ್ ನೆಣ್ತಿಂ ಸವಲಾಂ ದೊಸ್ತಾನಾ ಜಾಣ್ತ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ದೆತಾಂ ತರೀ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಮಝಾ ಯೆತಾ.

ಆಮಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಿಸಾ ಹಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಂತಾರ್. ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಗಿಂ. ಹಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ.  ಕಂತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಚಿತುರ್‍ಲಾ (ಹೆಂ ತಿಣೆಂ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್) ತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಯ್? ಮಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಪೈಲಟ್ ಜಾತಾಂ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಅನಿಕೀ ಖುಶಿ. ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವ್ಹರ್‍ತಾಯ್ಗೀ? ವ್ಹಯ್ ಮಾಂಯ್, ತುಕಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಡುಮ್ಮ ಕರ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಜೆಗಿ? ಆನಿ ಹೊ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಬಸ್ಲಾ! ತರೀ  ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್  ಮಾಂಯ್ಕ್, ನಾತ್ವಾನ್ ಸರ್ಗ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ. ಎಕಾ ಮಾಂಯ್ಕ್  ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ತರ್ ಹಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ನಪಂಯ್ಚ್. ಆನಿ ತೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ತಿಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್‍ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬೊ ರಾವೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ…. ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಆಳೆ ಜೆಜು ಅಸಾ, ಥಂಯ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಖುರ್‍ಸಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ….

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹಾಂಗಾ ಲೋವ್ ಉಲಯ್ಜೆ, ಜೆಜು ಆಸಾ.

ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಎದೆಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಖುರ್‍ಸಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಕಾನಾಂತ್ ತೊ ಲೊವ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಪಾಪ್ ಜೆಜು ಪಳೆ, ತಾಕಾ ಪೂರಾ ಕಡೆ ರಗತ್ ಯೆತಾ. ಜೆಜುಕ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ತಾಲೊ? ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲಿಂ? ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜತಲೆಂ?

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ಹಾಚಿಂ ಸವಲಾಂಯಿ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ?

ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ!? ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್  ಪೋರ್ ಬಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ  ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?

ವ್ಹಯ್, ತೂಂಯ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್‌ರೆ ಬಾಳಾ. ಮಾಮ್ಮೆ ಮಾಮ್ಮೆ ಹಾಂವ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಸೊ ಗೆಲೊಂ?! ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಯಾರ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಚಾರ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮದೆಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಚೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ. ಕೆಲ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ಲೆ ಪೂರಾ ಕ್ಯಾಶ್‌ಚ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ.

ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ದಮ್ಮ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾನೆ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕೆಲ್ಶಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೂ ವೀಲರಾಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಣೆಂ ತರಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಪುತಾ, ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಂಕಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.

ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಪಳಯ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್, ಖಬರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಅಸಾ. ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ನಟ್, ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಉಜೊ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂರೆ ಪುತಾ? ಮಾಮ್ಮೇ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ರಡ್ಕುರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ. ನಾಂರೆ ಬಾಳಾ, ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸುಂಯ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ರೊಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಖುಶೆನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ದಾಂವ್ಲೊ. ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ…

ಅತಾಂ ಕಾಲೆಂರೆ?
ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ?

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ ಪುತಾ, ಚಡಾವತ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ.

ಮ್ಹಜೆ ಜಾಪಿನ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತುಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಸಾನೆ, ತೆಂ ವ್ಹರಿನಾಕಾ ದವರ್‍ನ್ ವ್ಹಚ್.

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂಕ್, ದುದಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ ಹಾಣೆ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.

ಡಾಡಾ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪೇಜ್ ಕರ್‍ನ್ ಪುಣಿ ಜೆವ್ತಾಂವ್. (ಡಾಡಾ ತೆದಾಳಾ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ) ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ ಹ್ಯಾ
ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾನ್.
ಹಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್.
ಟಿ. ವಿ. ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮಾಮ್ಮೇ, ಮಾಮ್ಮೇ,
ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪ್ಯಾಂಪರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್?
ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾರೆ, ಹಾಂವ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳಯ್ನಾ.
ಮಾಮ್ಮೇ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಕಾಲೆಂ? ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಸ್ತ್ ಸುಸು ಜಾತಾ, ತೆದಾಳಾ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾಪಾಯ್, ಧುವ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುಸು ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹಾಣೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹಾಸೊ ತಡ್ವಲ್ಯೊ ನಾಂತ್ ತರೀ ಹಾಸ್ಲಿ ನಾ. ನಾ ತರ್ ಹೊ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಡೊ ಖಾತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಸ್ಪರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಘಾಲ್ತಿತ್ ಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಟಿ. ವಿ. ಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲೊ.

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ.  ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ ವೊಗೊಚ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆ, ನಾ ತರ್ ಟಿ. ವಿ. ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ತುಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಆನಿ ಡಾಡಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಅಸಾ.

ಏಕ್ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್,  ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಗಿ? ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.
ನಾಂರೆ ಪುತಾ.
ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಡಾಡಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್!?
ಹಾಂ ತೆಂಗಿ ಬಾಳಾ, ತಿಂ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ?
ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗಿ ಕಿತೆಂಗೀ.
ಆನಿಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಮಲಯಾಳಿ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.
ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವುಲ್ಲೆಂಚ್,
ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ…
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?

ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸೊಬ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ದಾಖವ್ನ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜೆಜು ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜುಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ, ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್.

ಆತಾಂ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸವಲಾಂಯಿ ಜಾಣ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಪಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕರ್‍ಕರೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿಂ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಆಸಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆ ಡೊಂಬರಾಟ ಉಣೆಂ ಜಾತೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಜಾತಾ.

ಅನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಪುತಾಕ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಟೂ ವೀಲರಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮಾಮ್ಮೇ… ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಕಾಲೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕೋಣ್ ದಿತಾ?
ಅರೆ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ನವೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂನೆ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ತುಜೆಂ. ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಭುರ್‍ಗಿಂ ಜೆಜು ದಿತಾ.

ನ್ಹಂಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಪಯ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಜೆಜು ಸೆವೆನ್ ಎಯ್ಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ದಿತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀನಾ? ಹಾಚೆಂ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಅಳೆ ಪುತಾ ತುಕಾ ತೆಂ ಪೂರಾ ಅತಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ, ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ತಾ.
ಸಾಂಗ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ?
ತುಕಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಚಡ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್.., ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ. ಸವಾಲ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊಸ್ತಾಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಹಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್‌ಯಿ ಕಾತರ್.
ತರೀ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀವ್ನಾ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *