ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ

ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಗೋಪಿಕಾಂಕ್
ವ್ಹಾಳ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್
ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
ಧಂಯ್ ಲೊಣಿ ಘೆವುನ್
ಬುಡ್ಕುಲೆ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಆಮಿ ಮರ್‍ಜೆಂತ್ ವಿಕುಂಕ್ ವೆತಾನಾ
ಹೊ ತುಜೊ ನಂದನ್
ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾ
ದೂಧ್ ಆನಿ ತಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ತೊ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತಾ
ನಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಿಗವ್ನ್
ಕೊಳ್ಶೆ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾ
ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಜಯ್ತಾ
ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾನಾ
ವಸ್ತುರಾಂ ಚೊರ್‍ತಾ
ಆಮಿ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್
ಕಿಡ್ಕಿಡ್ನ್ ಹಾಸಯ್ತಾ
ತೊ ಸುತಾಂ ಧರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖೆಳಯ್ತಾ
ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
*****

Steven Quadros Permude

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೊಲೆಜ್ ಹೊನ್ನಾವರ್ ಹಾಂಗಾ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾ.ತಾಣೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್-ಕನ್ನಡ-ಕೊಂಕ್ಣಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ಯಶೋಧರ ಚರಿತ, ಸರ್‍ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ೨೭ ಕವಿತಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾಂತ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *