ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ

ರಾವಾ, ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಬಂಡಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ನಾಕಾತ್ ಹಾಂ! ರಾಯಾಕ್, ರಾಣಿಯೆಕ್, ಗಾಂವಾಕ್, ನಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತರ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊವೆ ತರ್? ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾಂ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಣಿಯೆ ಪರಿಂಚ್ ಹಿ ಕಾಣಿಯಿ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ತೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಲಾವ್ನ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಭಾಶೆನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊಯಿ ಲೋಕ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಪುರಾಸಣ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶೆಕ್ತಾ ಆನಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾ.

ಹೊ ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿಕ್ ಕಾರ್‍ಬಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ! ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್.

ಆತಾಂ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ‘ಹೀರೊ’ ‘ಖಾಂಬೊ’, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬವ್ನ್ ರಾವಾನಾಕಾತ್. ತೊ ನಿರ್‍ಜೀವ್‌ನೇ. ತೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ಪುರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಹಾಂ!

ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ಆಮ್ಚಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ತೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಳ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುರ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್‍ತೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ ಆಕೆರ್ ಕರುನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿನುಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ “ಆಮಿ ಏಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಬಾಂದ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಹುಶಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಸಾತ್.” ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ರೊಕಿ, ವೆಂಕಿ, ಜಲ್ಲು, ಪಕ್ರು ಆನಿ ಪೆದ್ರು ದಿನುಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ ತಾಂಕಾಂಯ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಮ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಖಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಚೆ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಅಶಿಚ್ ಜಾಲಿ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗಿ? ಫುಡೆಂ ವಾಚಾ.

ರಾಂಕಿ, ವೆಂಕಿ, ಜಲ್ಲು, ಪಕ್ರು, ಪೆದ್ರು ಆನಿ ದಿನುನ್ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ! ಬಾಂದುನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ತಾಂಚಿ ಬಹಾದ್ದೂರಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಚಿ ತರ್‌ಯಿ ಕಶಿ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆದ್ರುಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಘಟ್ಟ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್, ಸೊಡವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.
“ಯುರೇಕಾ”
ಪೆದ್ರುಚೆ ಬೊಬೆಕ್ ಫಕ್ರು ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ “ಆರ್‍ಕಿಮಿಡಿಸಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ದಿಯಾ, ದಿಯಾ, ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಯಾ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣಾಲೊ-

“ಆಮಿ ಏಕ್ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್ ದವರ್‍ಯಾಂ. ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್, ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿಮಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಆಮಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ. ಜಿಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ.”
“ಐಡಿಯಾ ಆಚ್ಛಾ ಹೆ.” ಜಲ್ಲು ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿಮಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?” ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್ ಜಲ್ಲುಚೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಧ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚಾ, ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚೊ ಹೀರೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ.

“ತೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಸ್ಸಾಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಬ್ಯಾನರಾರ್ ಹಿ ಕಳವ್ಣಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.” ವೆಂಕಿನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಸೊಡಯ್ಲೊ.
ತಶೆಂ ರೊಕಿನ್ ಏಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾತ್ರುನ್, ದೋನ್ ಕರ್‍ನ್ ಚಾರ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪುರ್‍ಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬ್ಯಾನರ್‌ಯಿ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಹಿ ಕಸಲಿ ಬಂಡಲ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗೀ? ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ರಾವಾ, ಕಾಣಿ ಆತಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್.
ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್ ಜಾಲೆಂ! ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಮೆಳ್ಳಿ! ಪೆದ್ರುಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ! ಜಲ್ಲು ಆಂಗ್ ದುಕಿನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ನಿದ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಟಿಮಾಕ್ ನಾಂವ್ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ಹ್ಯಾ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟಾಚಿ ಮಯ್ಮಾ. ಟಿಮಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಥೊಡೆ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ಲೆಂ
ಬ್ಯಾನರ್ ಪಿಂಜುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಹಾಂಡ್ಕುರ್‍ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತಿಲೊ. ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲೊ. ‘ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್’ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಆತಾಂ ಹೊ ಖಾಂಬೊ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ಕೊಣೆಂ ಪುರ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಲೋಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ!
ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಮುಗ್ದಾಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ನವೊ ಸರ್‍ಕಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೆ.
ಏಕ್ ದೀಸ್, ಛೆ ಛೆ, ದಿಸಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ದಿಸಾಕ್ ತೆ ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಎಕೆ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್‍ಲೊ. ತೆಚ್ ರಾತಿಂ ಆನಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೊದಿಂಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಖಾಂಬ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೊ.
ಹಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಖರ್‍ಚಿಲಿ. ಕುಶಿನ್‌ಚ್ ಆನಿಕ್ ಖಾಂಬೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಮೆಳವ್ನ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಕಿಚ್‌ಡಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಆನಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾಲೊ.
ಬಾವ್ಟ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. “ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಮೊಡಿಜೆ.” ಶರ್ಟಾಚೆ ಹಾತ್ ದೊಡಿಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೆ. ತೆಣೆಂ ಕೊಣೆಂಗಿ “ತುಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಕಂಯ್.” ಬ್ಯಾನರ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ಲೆ. “ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ದೊನಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಇತ್ಯರ್‍ತ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಬಾವ್ಟೊ ಯಾ ಬ್ಯಾನರ್. ಬ್ಯಾನರ್‌ವಾಲೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ.
ರಾತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಬ್ಯಾನರಾಚಿ ದೊರಿ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಕಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಫಾತ್ರಾಚೊ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜಾಲಿ ಮಾರಾಫಾರ್, ಏಕ್ ಮೊಡೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಲಾಗ್ಲಿ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಬಂದ್! ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾರೊತ್ ಘಾಲೊ. ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಬಾವ್ಟೊ ಆನಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಬ್ಲೆ.
ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ. ನವೊ ಸರ್‍ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ! ಖಾಂಬ್ಯಾಚೊ ಪೊಲಿಸ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಅಶೆಂ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕ್ಚೆಂ, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ದಿಸಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ರಾತ್ಚಿ ಪೇಜ್ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ತೊ ಖಾಂಬೊ ಮೋಡ್ನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಫಾವೊ ಕೆಲೊ.
*****

ಝುಜ್

ವಾಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಆಡ್ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೊ
ಏಕ್ ಪಾಯ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮೊಡುನ್
ಮುಶಾರ್ರಫಾಚೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಫವ್ಜೆಚಿ
ತೋಖ್ಣಾಯ್
ಕರ್ತಾಂ, ಭಾರತಾಕ್ ಬೆಂಡುನ್
ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಖಾಡ್ಕಿ ಉಕ್ಲುನ್
ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ವಾಕೊರ್ ಧರುನ್
ಹೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕೆಲ್ಸಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಲಾಗ್ಚೆಂ ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಚಿ ಕಾಂಪ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ
ಖಿಣಾಕ್ ಸೊಜೆರಾಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್
ಗಳೊ ಕಾಪಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ
ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್!

ರಾತ್ ಇಕ್ರಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾ
ಸೆಲುನಾಂತ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂವಿಣೆಂ ತಿಸ್ರೊ ನಾ
ದಾವೊ ದೊಳೊ ತಿರ್ಸೊ ಕರುನ್
ಸೆಲುನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಶಾಭಾಯ್ರ್
ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್ಲೊ
ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ದುಬಾಯಾಂತ್ಲೊ
ಮಾರೊಗ್ ದೆಖ್ತಾನಾ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ಯ್
ಝುಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಬರಿ
ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾತಿ
ವಾಕೊರಾಚೆ ಧಾರಿಂಲಾಗಿಂ
ಝುಜ್ತಾತ್ ಭೊಗ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ‘ಮಲ್ಬಾರಿ’ ಯಾ ‘ಮದ್ರಾಸಿ’
ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾ:
‘ಮಂಗ್ಳುರಿ’ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್
‘ಆಮ್ಚಿಂ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂ ಆತಾಂ
ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ಪಾಸೂನ್
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ಖಿಮಾಂ
ಕರ್ಚೆ ತಾಕ್ತೆಚಿಂ’
ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಗೊಮ್ಟೆಚಿ ಕಾತ್
ವೋಡ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಉರುಲ್ಲಿಂಂ ಖಾಡಾಚಿಂ
ಥೊಡಿಂ ಮುಳ್ಕಾಟಾಂ ಖರ್ವಟಾಯ್ತಾ

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ಹೊ ಕಂಟ್ರೋಲಾಚೊ ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಲಾ ದೆಕುನ್
ಆಕಾಂತ್ವಾದಾಚೆಂ ಪೀಟ್
ಫುಗನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾ?’

ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಉರ್ದುಂತ್
ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಸಿ, ಎಕಾನೇಕ್
ಬುಲ್ಶಿಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ದಾರ್ ಉಗ್ದೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಿಂಪಿ ಥುಕ್ತಾ

ಓಲ್ದ್ ಸ್ಪಾಯ್ಸಾಚೆ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಪುಸ್ತಾನಾ
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಲೊಪಾನ್
ಲಾಹೋರ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಕೊಸಾಳ್ಲ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಕುಪಾಂ
ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್

ಆಮಿ ಬೋರ್ಡರಾವಯ್ಲೆ ಮನಿಸ್
ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್
ಆಮ್ಚೆ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾತ್
ಕಾಳ್ಜಾಂ ಫಾಳ್ತಾತ್
ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕೊಸಾಳ್ತಾತ್
ತರಿ ಆಮಿ
ಭಿಯಾನ್ ನಿದನಾಂವ್
ಆಮಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾಂವ್
ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್
ಎಕೆ ಬೊಂದುಕೆಕ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾಂವ್!
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ
ಫಾತಿಮಾಚೊ ಅತ್ಮೊ
ಬೋರ್ಡರಾಚೆರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ
ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಕುಶಿಂ ಉಸಾಳ್ಚ್ಯಾ
ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿತಾ..
ತಶೆಂ ಆಮಿ
ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾಂವ್’

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್
ವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಖ್ತಾನಾ
ತಾಚ್ಯಾ ತಳಾತಾಭಿತರ್
ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆ ಕಾತಿವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ಚರೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಸ್ಕಸಾಯ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ಉಟ್ತಾಂ
ಆನಿ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕ್ಯ್ ಪಾಂಚ್ ಧಿರಾಮ್
ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಕ್ಸಿಸ್ ದಿತಾನಾ
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸಾಹೀಬ್
ಬಡಿ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಆಪ್ಕಿ’
ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್
ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್
ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಆಪಡ್ತಾಂ
ಸಕಡ್ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯ್ ಜಾಲಾಂ
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ಚೆ ಆದಿಂ

ರಸ್ತ್ಯಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್
ಸೊಜೆರಾಂಚೆ ಕೊಣ್ಣಾ
ದೋನ್ ಅತ್ಮೆ
ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಚೆ ಆಯ್ಕತಾತ್

ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ನವ್ಯಾನ್
ಏಕ್ ಝುಜ್ ಸುರು ಜಾತಾ
ಆಕೇರ್ ನಾತ್ಲ್‍ಲೆಂ ಝುಜ್!
*****

ಬಿಡಾರ್

“ಆಮಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ದೀಜೆ ಕಂಯ್.” ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಫಿ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಲೆಂ, ‘ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ಸುದಾರ್‍ಸುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಪೂಣ್ ತಿಚೆ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. “ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ?” ತಿಕಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿತ್ ಕಾಫಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಖಂಚಿಯಿ ಪರಿಗತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲೆತಿ ದೆಕುನ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ತುಕಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ!” ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ? ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೆರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ತೆ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್, ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ! ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ತಕ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ? ದುಡು ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಡು ಜಾತಾ? ತಿ ಸದಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. “ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿ ಪೂರಾ ಜಲ್ಮತಾನಾ ಮಾತ್ರ್, ವಾಡ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್! ತಿಂಯ್ ಎಕ್‌ಚ್, ಪರ್‍ಕಿಯಿ ಎಕ್‌ಚ್!”

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ, ರಗ್ತಾಕ್ ರಗತ್ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ. ಮೊರ್‍ತಾನಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ತ್, ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲಾಂ! ಫುಡಾರಾಚೆ ಖಂತಿನ್ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ಲಾಂ. “ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ? ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ?” ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾಲೊ. “ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ? ಮಾತಿ ಕಾಲವ್ಯಾಂ? ರುಕಾಡ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ?” ಅಶೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಚ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ವಣದ್ ಇಂಚಾನ್ ಇಂಚ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಆನಿ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆನಿ, ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮೆಳೊನ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಸ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಪಿಲೊ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದಿತಾಲೊಂ. ವಣದಿಕ್ ವಣದ್, ಕುಡಾಕ್ ಕೂಡ್ ಸೆರ್‍ವೊನ್ ಹೆಂ ಘರ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ. ಹಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊವ್ದಾ ವರ್‍ಸಾಂ. ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಗುಟ್ಲಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಭಾವಾಂಚೊ, ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟ್ಲೆ, ಸುಕ್ಣಿಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಕ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಉರ್‍ಲೊಂ. ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಹೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್‍ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್‍ತವ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂಯಿ ತಾಂಚೆಂ ಕರ್‍ತವ್ಯ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ‘ದಾಟ್ಟ್ಯಾಬಾ, ತುಕಾಚ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಆಸುಂದಿ’ ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಫಸ್ವಾಲೊಂ!

ಆತಾಂ ಹೊ ಜಾಗೊ ವಾಂಟೆ ಜಾಲೊ ತರ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಉರತ್? ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಇಂಚಾನ್ ಇಂಚ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ ವಣದ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸೊಸುಂ ಕಶೆಂ? ಬಾಳ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಡಿಕ್ ಊಬ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಪಾವ್ಸ್, ಹಿಂವ್ ಆನಿ ವೊತಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ಆವಯ್ ಪರ್‍ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಉರತ್ ಕಶಿ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ವಚುಂ? ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮೊರ್‍ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.
“ಊಟ್‌ನೆ, ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್?”
“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ತಕ್ಲಿ ದಾಡಾಂವ್?”
“ಆಮಿಂಯಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ. ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್ ಪಳೆಯಾಂ!” ಪತಿಣೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ.
“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಕೋಡ್ತ್ ವಕೀಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ಆನಿ ತಾಕಾ ಖರ್‍ಚುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ತರ್‌ಯಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಉಟ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಹಾಂತುಂ ನ್ಯಾಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಆಸಾಗೀ? ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾಗಿ ತಾಂಕಾಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಆಸಾನೆ? ದೆಕುನ್ ನಿತಿನ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್.” ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಗಾಂಟ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಗಿ?” ಪತಿಣೆಚೆ ತಕ್ಲೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊಂ.

“ತುಂ ಅಶೆಂಚ್ ಫಾಯ್ಸಲ್ ದಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಇಷ್ಟಿಣೆಲಾಗಿಂ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುಡಾಂನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.” ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಫಿಯೆಚೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದುಯ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
***
ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಬ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಆಮಿ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ಸುಲಬ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ, ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಚೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಜೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಮೆಜೂನ್ ಸಾಟ್ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಎಕಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಭುಂಯ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊನ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜೊನ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಿ. ಆನಿಚಿಂ ಹಾಡಾಂ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲಿಂ!
ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಲಿಚೆಂ, ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾ! ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುನ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಪ್ಳಿ ಕಂಯ್. “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲಾ.” ತೊ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ.” ಹಾಂವೆಂಯ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. “ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”
“ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಪ್ಳಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. “ಸಾಂಗ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?”
“ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ”, ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ತುಜೊ ವಾಂಟೊಯ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫ್ಲೆಟಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಘರ್‌ಯಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್‌ಯಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.” ತೊ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ.

“ಜಾಯ್ತ್ ತುಜಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಜೂರ್ ಆಸಾ.” ಸಟ್ಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮಾಪ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ, ಮ್ಹಜೆ ಕಬ್ಲಾತೆಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಲಿಪೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಘುಂವ್ಲೊಂ. ಮಾಪ್ಳಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ (ಮುಂಗಡ್) ದೀವ್ನ್ ಜಾಗೊ ತಾಕಾಚ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ನಕ್ಕಿ ಕರ್‍ನ್ ಗೆಲೊ.
***
ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಘರ್ ಆನಿ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಕಾಮ್, ದೊನ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ವಾಚ್‌ಮೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ!
*****

ಕಾಯ್ಬೆವ್

ಕರಾಮಾಂತ್ ಕಾಂಪಾನ್ ಕಾಂಪ್ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೆ ರೂಕ್
ದೆಖ್ತಾಂ ಪಾನಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾ ಥಾಂಬ್ತಾ-ಮುಗೊ ಭುಕ್.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೆ ರಾಣ್ಯೆ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶೆಕ್‌ಡ್ಯಾ ಚೆಪೆಂ
ದಿಸತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕೊಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ್ರಳಾಂತ್ಲೆಂ ತುಪೆಂ.

ವಾರ್‍ಯಾ ತಾರ್‍ವಾರ್ ಬಸೊನ್ ಚೊಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಚ್ವಿಂ ಸಾತಿಂ ದಿಸ್ತಿತ್
ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದುಕಿ ಲೆಗುನ್ ಪಳ್ತಿತ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಚೊಯ್ತಾಂ ಚೊಯ್ತಾಂ ಫುಲೊನ್ ಯೆತಾ ವೋಡ್
ಪಾನಾಂ ಕಣಾಂ ಫಕತ್ ದಿಸ್ತಾ ತುಜಿ-ಮೂ ಲಾಗ್‌ಮೋಡ್.

ಪಾನಾ ಪಾನಾ ನಾಚ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾಯ್, ಕಳ್ನಾ ಸಂಗೀತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ?
ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ವಾರ್‍ಯಾ ಶಿರಾಂ, ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್ಚೆಂ!

ದೆಖೊನ್ ದೆಖೊನ್ ಜಾತಾಂ ಪಿಸೊ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಕ್ಣೆಂ
ಧನ್ಯ್ ತುಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಕಾಂ ಮಾಖ್ಣೆಂ.

ಜಾಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಯ್ಬೆವ್ ಕೊಡು, ಶಮನ್ ಕರ್‍ತಾ ವ್ಯಾಧಿ
ಇಲ್ಲೆಂ ಕೊಡು ತೂಂಯ್ ದೆಕುನ್, ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮೊಗಾ ಶಾದಿ!
*****

ಕೊಂಕಣಿ ಚಿಲುಮೆ

ಕೊಂಕಣಿ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಕುಲ ಕೋಟಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಚಿಲುಮೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.  ಇದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡವ, ತುಳು ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವುದೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

– ಚಿಲುಮೆ ಟ್ರಸ್ಟ್