ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್

ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಸಾಲಾಂನಿ
ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್
ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್ ಭಾವಾ
ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಟ್
ಏಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾವನಾ
ಕುಂಡೊ, ತೂಸ್, ಸಾರೆಂ, ಬೂಸಾ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬ್ರಾ ಶಿವಾಯ್
ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಕನಾ ತರೀ ಭಾವಾ ಖೆಟ್
ನಾ ಜಾಗೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಟ್
‘ಹಾಂಗಾ ಬರೊ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್’ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲೊ
ಜಾಣಾಂವ್ ಆಮಿ ಕುಂಡೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಬರೊ
ಕಾಡ್ಯಾ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ
ಧೆಂಕ್ಣೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ದೆಕುನ್ “ಹಾಂಗಾ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್”
ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಉರ್‍ಲೆಂ. ಮಾಗೀರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಅಶೆಂ
ವಿಕಿನಾಶೆಂ ಖಾತಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ದೆಕುನ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ
ದೋನ್‌ಚ್ ಸಬ್ದ್ ಉರ್‍ಲೆ. ಹಾಂಗಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಖಂಯ್
ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್, ಮಾರುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಕುಂಡೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ಲೊ
ಗಾಂವಾರ್ ಜಣಾ ಮೆಜುನ್ ಬಾವೆಸತ್ತರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರ್‍ಗಾವಾಂತ್ ಥೊಡೆ
ಪೆಲ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆ ತೆವಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಥೊಡೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಬಾವೀಸ್
ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಾ ಕುಂಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ! ಕಿತೆಂ ಗೊರ್‍ವಾಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಗಜಾಲ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್ ಉಟ್ತಾ ಗಾಂವಾರ್ ರ್‍ಯಾಲಿ
ಕೊಣಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ತಾತ್
ಕೋಣ್ ಬಾವ್ಡೊ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾ
ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪಡ್ನಾಕಾತ್
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗಾಡ್ವಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ರೆಡ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ಪಾಡೆ
ಚರ್‍ವೊ ಕರ್‍ತಾತ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಚಾಬ್ಲಲೆಂಚ್ ಚಾಬ್ತಾತ್!
ಆಬಾಮುಂಜಿಚೊ ಕಾಸ್ಟೆಲೇಸ್‌ಯಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಜಗ್ತಾತ್
ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್ ಕುಂಡೊ ಖಾತಾತ್
ಧೆಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘಾಣ್ ಘಾಲ್ತಾತ್
ರೊಮಿ ಕಾಳಾರ್ ಮಿರಿಂ ದಿವುನ್
ಸೊನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ
ಕುಂಡೊ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಘೆತಾಂವ್
ಮಾಗೀರ್ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
‘ಅರಿಪುರ ಮಾರ್‍ತಾಂಡ… ಅಂತೆಂಬರ ಗಂಡ’ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *