ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್

ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ
ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ದಾಟ್ಟುನ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ
ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್‍ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ
ತೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿ ಭಿತರ್ ತುಮಿ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಳಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ
ಆಬ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್
ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ತುವಾಲೊ (ತಾಂತೂಂಯ್
ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಘಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿಂ)
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್‍ಜೆಚೊ ಧುಂಪಾ ಖಿಳೊ
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವಿಕ್ಚಿಂ ತೀನ್ ದರ್‍ಯಾಂಚೆ ರೆಂವೆಚಿಂ ಚಿಲಾಂ
ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ದರ್‍ಯಾವೆಳೆರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕರ್‍ಲಾಂ, ಶಿಂಪಿಯೊ
ಶೆಂಭರ್ ಕಂತಿಗೊ, ಬನ್ನಿರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಅಮೃತ
ಸಾತ್ ಆಟ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ಕೆಸೆಟಿ, ಬರಯ್ನಾಂತ್ ತರೀ
ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪೆನ್ನಾಂ
ಸೆಂಟ್ಟ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಾಲಿ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಕೊಣೆ ಕೊಣೆ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ
ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್‍ಡಾಂ, ಪಾತಳ್ ನೈಲೊನಾಚ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
ಮಂಜೆಟ್ಟ್ಯೊ, ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಂದ್ ಆಳ್ಮಿಂ, ಬೆಗೆಡ್
ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ
ತೆ ಪೆಟೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕೊಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್
ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ
ಮಿಂಜಿತ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೊಂತಾಂ
ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್
ವರ್‍ಸಾ ಮಿಸಾಂಕ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ
ದಿಲ್ಲೆ ರಜಿಸ್ತ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆ ಪೆಟೆಂತ್
ಪರ್‍ನಿಂ ನಾಣಿಂ, ಸೊಭಿತ್ ಸ್ಟೆಂಪಾಂ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ
ನವೆಂ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲೊ ರಾಮ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಶಿಂಜ್
ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ನಾ?
ಮ್ಹಜೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್
ಫುಡ್ ಪೊಯ್ಜನ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಆಲ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ
ದಾಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಹಳ್ದುವೆಂ
ಮಕ್ಮಲ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟೊಂಕ್ ನಾ
ಆತಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ
ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್
ಹೆ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿಚೇಯ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್
ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಪೀಲ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ
ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಬಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕ್ , ಮೊಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾ
ಬೇಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ನಿಮಾಣ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ತರೀ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ
ಆಬಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಣ್‌ಸಾಣಿಚೊ ಕಾಟ್, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚೆ
ಜರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕಾಂನಿ ಖೆಳ್ತಾ
ಪ್ರೈಜ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮೆಡ್ಲಾಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಶೊಕೇಜಿಂನಿ ಲಾಂಬ್ತಾತ್
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *