ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ

ತೆ ಸಕಾಳಿಂ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜೆನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಳಾರಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹೆತಾನಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಲದಿನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಹುನ್ ಕರ್. ತೀನ್ ಕುಲೆರಾಂ ದುದಾ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್, ಹಳ್ತ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಬೇಬಿಕ್ ದೀ. ವಿವಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರವ್ನ್, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀ. ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಊಬ್ ದೂದ್ ದೀ. ತಾಕಾ ಹೋಮ್ ವರ್‍ಕ್ ಕರಯ್. ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವಣ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹುನ್ ಕರುನ್ ದೀ. ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಎಕ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ದೇಡ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್‍ಬಾಯೆನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಿದೆಸುಖಾ ಮುಖಾರ್ ಕರೊಡ್‌ಪತಿಯ್ ಮೆಲೊ.

ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ. ತುಂ ವ್ಹಚ್. ಹಾಂವ್ ಪೆದಾಮ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟಾಂನಿ ‘ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್’ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ರಿವಾ ಉಟ್ಲೆಂ. ಅವಯ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾದಾ, ದಾದಾ, ಮಾಮ್ಮಿ ನಾ. ಮಾಮ್ಮಿ ದಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸುಸು ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಥಂಡಿಯೆನ್ ರಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂಯ್ ದಿವ್ಡಾಚಿ ಕಾತ್ ನಿಸ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಏಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೊದುನ್  ಘಾಲ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತಾ. ರಿಗಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊನ್‌ಯಿ ಪಾಂಯ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪಾಂಯಾ ಭಿತರ್. ತಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ದಾದಾ ದುದು ದಾದಾ ದುದು ಮ್ಹಣ್ ರಿವಾಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ತಾಕಾ ದೂದ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಧಡಮ್’ ಕರ್‍ನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಳೆತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಚಪಾತಿ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಿಟಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಪಾಟಿಂ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪೀಲೂನ್ ಡಬ್ಬೊ ಉಕುಲ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾ. ಪಿಟಾಂತ್ ಅಭಿಶೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಉಬ್ಜಾತೊ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಕರ್‍ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನುನ್ ಉಲಯ್ತೊಂ. ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದೇಡ್ ಮುಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಕರುಂಕ್‌ಯಿ ಫಾವೊ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಟಾಂತ್ಲೆಂ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ. ಆತಾಂ ನಾಣಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂಮೂ? ಆನಿಕಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಉದಾಕ್ ದವರ್‍ಲೆಂ.

ಪರತ್ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಭುಕೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಕಶೆಂಯ್ ದೂದ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ದಿತಾನಾ ತೆಂ ಖಂಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕತಾ. ಉಕಲ್ನ್, ಭೊಳಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ನಾಣಂವ್ಚಿ ಸರ್‍ತಿ. ನಾಣಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಬಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆನಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಾಂಪೂಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ವೊಡ್ತಾ. ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತಾ, ಸಾಬು ಉಸಳ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾ ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ತಾಕಾ ರಾವವ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ನಾಣಯ್ಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಬು ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಆರಾಬಾಯೊಚ್ ಆರಾಬಾಯೊ. ಕಶೆಂಯ್ ನಾಣವ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಶೆಳ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಪಾವ್ಡರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸಯ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ‘ಜೊಂಗ್ಲಟ್’ ದಿಸ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಭುರ್‍ಗೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಬಸ್ತಲೆಂ.

ತಿತ್ಲಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಧುವ್ ವಿವಾ ಜಾಯ್‌ಗೀ ನಾಕಾಗೀ ಉಟ್ಲೆಂ. ಡಾಡಾ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂಗಿ. ರಿವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಾಂಯ್? ಆತಾಂಚ್ ಕಾಡ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ ಜಾಯ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ.  ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ರಿವಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜೆಂ ವಿವಾಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ‘ಅಗ್ಗು’ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂಚ್ ಅಂಗಿ ಜಾಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಂಬಳ್ನ್ ದೀ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪರತ್ ರಡಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ರಶ್ ಕರ್‍ನ್ ಚಾ ಪಿಯೆ. ಮಾಗಿರ್ ಉಂಬಳ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಳಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಕ್ ಏಕ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ರಾವ್ ತುಕಾ ಕಾರ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೇತಾವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಚುನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಲೆಂ.

ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಧುವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್. (ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾತ್ ಹಾಂ). ಹೆ ರಗ್ಳೆಚ್ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಾಚೆಂಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲೆಂ.

ಮಾಗಿರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೊರ್ ಕರ್‍ನ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಭೊಳಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹೋಮ್ ವರ್‍ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸವ್ನ್, ನಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಕಾಯ್ಲ್, ಬ್ರೆಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಕಾಯ್ಲ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ದವರುನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ಆನಿಕಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತೇಲ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ. ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ಹೆಂ ಮನಾ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂಯ್. ದಾದ್ಲೊ ಎಕಾ ಕಾಮಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ಎಕಾವರ್‍ನಿ ಚಡ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.

ಹಿ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ದೇಡ್ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ರಿವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ರ್‍ಯಾಕಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ತೆಲಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ತಿಳೆಲ್ ತೇಲ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊನ್‌ಯಿ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಟವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಬೋಳ್ ಬರೊ ಕರ್‍ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಭರ್‍ಸುನ್ ಆಸಾ. ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತೆಂ ಖೊರ್‍ಪಿಲೆಂ, ನಾಕ್ ಖೊರ್‍ಪಿಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತಾಂತ್ಯಾಂಚೊ ಬೋಳ್.

ಪರತ್ ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ನಾಣ್ಯೆಕ್. ತಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲುನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಕುಡಾಕ್ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರ್. ಪೂಣ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ಯಾಸಾಕ್ ಜಾಂವ್, ದುದಾಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮನಾ ಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಯ್ಲ್ ಕರ್‍ಪೊನ್ ಧುರೊ ಸುಟೊನ್ ಆಸಾ. ದೂದ್ ಖತ್ಕತೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊತೊನ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರ್‍ಪೊನ್ ಆಯ್ದಾನ್ ಕಾಳೆಂ ಕೊಟ್ಟಾಸ್ ಜಾಲಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ದೋನ್‌ಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಟಿಚೆರಿನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್, ಜಿಲೆಬಿ ಜುಂಯ್ ಜುಂಯ್, ಉಪ್ಪಿನ್‌ಕಾಯ್ ಪ್ಚ್ ಪ್ಚ್… ಚಾ ಕಾಫಿ ಕಾಲೆಂ ಡಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚಾ-ಕಾಫಿ ಕರ್‍ಪಾಲಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಏ ತುಕಾ ಗೊತ್ತುನಾ, ಚಾ-ಕಾಫಿ ಗಳಗಳ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಳಗಳ ಕರಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ದೊನ್ ವೊರಾಂನಿ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಆನಿ ಭುಕೆನ್ ‘ಗಳಗಳ’ ಕರ್‍ನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ದೊನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲೊಂ.

ಘರಾಚ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಜಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರ್‍ಚೊ ವಾವ್ರ್, ತಾಂಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೆಂ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ರೀತ್, ಪುರಾಸಣ್, ತಾನ್ ಭುಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಸುದಾರ್‍ಸುಂಚಿ ರೀತ್ ಹ್ಯಾ ದೊನ್ ವೊರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲಿ. ಸರ್‍ಕಾರ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಘೊವಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

ವೆಗ್ಗಿಂ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪೋನ್ ಕೆಲೆಂ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *