ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಮೊರ್‍ನ್

ಮರಣ್ ಕಶೆಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮರಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್‍ದಾರ್ ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಕರಿನಾ. ಹೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಹರ್‌ಏಕ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೊರ್‍ನಾಚೊ ವೇಳ್ ಠರಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಬೊಟ್ಲೆರಾಕ್, ಚಾಮಾದೊರಾಕ್, ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಆನಿ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ’ಸರ್‍ವಾನುಮತೆ’ನ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ (ಕಾಕುಕು) ಸದಾಂಚೆಬರಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೈಕಂಬ ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಮಾರ್‍ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಸುತ್ತು ನಾಂಯ್ಟಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್‌ಯೀ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ. ಮೊರ್‍ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮೊರ್‍ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮೊರ್‍ಚೊ ವೇಳ್‌ಯಿ ಸಾಂಜೆಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ದೆವಾಚೆಂ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸ್ ಚೊವೀಸ್ ಘಂಟೆ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಕೆದಾಳಾ ಕೊಣಾಕ್ ವೀಸಾ ಧಾಡ್ತಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್.

ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲಿಚೆ ಚೊವ್ಗೀ ಪೂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಘೊಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ಫಿರ್‍ಗಜಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ರಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಫೊರಿನ್‌ಗಾರಾಂ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್?

ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಚೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಾವ್ತಾ ಖಂಯ್, ದುಬಾಯ್‌ಗಾರಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್, ಸಾವ್ದಿಗಾರಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಿತ್ ತರ್ ಖಟಾರ್‌ಗಾರ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ತೆಗೀ ಕೆದಾಳಾ ಪಾವ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತೆದಾಳಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಖಂಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ.

ಕಾಮಿಲಾಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಕುವೆಲ್, ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಬಿಝಿ. ಎಕಾ ಪುತಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಫೋನ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫೋನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ, ಮಾಗಿರ್ ಚವ್ತ್ಯಾಚೆಂ. ಮದೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ, ಚಾಮಾದೊರಾಚೆಂ, ಎರೇಂಜರಾಚೆಂ, ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಚೆಂ ತರ್, ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಕುಂದಾಪುರ್‌ಥಾವ್ನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚೆಂ, ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಫೊನಾಂ ರಿಣ್ಕಾರಾಚಿಂ – ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ನೀಜ್ ಸರ್‍ಲೊಗೀ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಎನಿವೇ ಪೂತ್ ಯೆತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಕಾರ್‍ಮಿಣಾಮ್ಯೆಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾನಾ, ಬಾತ್‌ರುಮಾಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಆನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಚೆಪ್ತಾನಾ ಗುರ್‍ಕಾರ್ ತಿಚೊ ಖರೊ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಜಾವ್ನ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫೋನ್ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊರ್‍ನಾಚೆಂ ಘರ್‌ಗೀ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗೀ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್‍ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್, ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೆ. ಧಾ ವೊರಾರ್ ಐಸಾಗಾರ್ (ಮೊರ್‍ಚುವರಿಚೆ) ಯೇವ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಉಟಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೆಚರಾಚೆರ್‌ಚ್ ದವರ್‍ನ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆ. ಐಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ… ಆನಿ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪುಣಿ ಐಸಾಂತ್ ತುವೆಂ ನಿದಜೆ ಪಡ್ಲೆಂಮೂ? ಅಯ್ಯೊ ಸೊಮ್ಯಾ… ಅಯ್ಯೊ! ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ರಿಸೀವರ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‍ನ್ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವರ್ ಕಾನಾಂಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಾಚಿಂ ಪೇಪರಾಂ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಪುತಾ? ಗುಜ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಚುಕೊನ್ ತರೀ ವೆಚಿಂ ನಾಂತ್. ಪೇಪರಾಂ ದಿತಾನಾ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ದಿತಲೊ. ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಶಿಪಾಯ್‌ರೆ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್… ಶಿಸ್ತ್ ಚುಕ್ತಾಲೊ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾತ್ರ್… ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಆಸ್ತೆಲಿಂ…

ಪುತಾಂಕ್ ಸರ್‍ವಾನುಮತೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲಿ, ತುಮ್ಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫೋನ್ ಕರಾ… ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಳೆ ಮಿಸೆಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ… ಮೊರ್‍ನ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಭಿತರ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಯಿ ಟಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ. ಕಾಜಿತೊರ್ ಯೂತ್ ಮೆಂಬರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗೋವಾ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಡಾಯ್ರಿ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಿರ್‍ಸಾಂಗೆಚ್ಯಾ, ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊದ್ಲೆಂ… ದೆಕುನ್ ಯು ನೊ… ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಂ… ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಗುಡ್ ನಾಯ್ಟ್.

ಥೊಡಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ತಿಣೆ ಫೋನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಕಾ ವಚೊನ್ ತಿಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ರಡಲಾಗ್ಲಿಂ, ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾಮಿಲಾಬಾಚೆಂ ‘ಗುಣಗಾಣ’ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮೊರ್‍ನಾಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಜೆ… ಫೊನಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಾವನಾ, ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್‌ಯಿ ಆಸಜೆ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ.
ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಮೊರ್‍ನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್

’ಸರ್‍ವಾನುಮತೆ’ನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಬಾಯ್‌ಗಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಉಬೊನ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಗಾರ್ ಆನಿ ಖಟಾರ್‌ಗಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್, ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾಚ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಧಾ ವೊರಾರ್ ದೆಂವ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಸಾವ್ದಿಗಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್‍ನ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಮೊರ್‍ನಾವೆಳಿಂ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯೊಯ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ತರೀ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾರಣಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್: ರಜಾ ನಾ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್, ತಾಪ್ ಆನಿ ಶೆಳ್, ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ… ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಾರಣಾಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸೊದ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್ – ತೆಂಯ್ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಶೆರ್‍ಮಾಂವ್ ಕೊಣಾಚೊ, ಭುಜಾವಣ್ ಕೊಣೆಂ ದಿಲಿ, ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೊರ್‍ನಾ ಪೇಟ್ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ತೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕೋಣ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಯ್ ಅಸ್ತಾತ್. ಇಗರ್‍ಜಿ ಯಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆ ಟಾಯ್ಮ್‌ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಆಕೆರಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತೆ ಫೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾಂತ್ ತರೀ ಅಂಬಾಡೆ ಆನಿ ಕಾಪ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ತಾತ್.

ಮೊರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ… ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕುಶಿಕ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ಗೆಲೊ. ಆಮಿ ‘ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್‍ಗಾ’ಚೆ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಚೆ, ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಕ್ ಸೆರ್‍ವಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್‍ಗೆ, ಗುರ್‍ಕಾರ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆ, ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆ, ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್, ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಾರ್, ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಯರ್‌ಗಾರಾಂ ಅಶೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಪೊರ್‍ಟಿಕೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ (ಪೊಕ್ರಿ) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಇಗರ್‍ಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಂಬು ಮಾರ್‍ಚೆ ಸೆರ್‍ವಲೆ.

ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ಕಸೊಯ್ ಫೊಂಡಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣಿಂ ರಜಾರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ರಡ್ಚಿಂ ರಡ್ಲಿಂ. ದುಕಾಂ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ದುಕಾಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದುಕಾಂ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಟಿಶ್ಯುಂತ್ ನಾಕ್ ಘಸ್ಟುನ್, ರಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಹಾಡ್ನ್, ಕಾಳೆಂ ವೊಕ್ಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹೆ ದೊಳೆ ಮಸ್ತು ಡೇಂಜರಸ್. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಚಾರ್ ಜಣ್ ತರ್‍ನಾಟೆ ಫೊಂಡಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೆ. ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್‍ನ್ ರಡಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಏಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ದುಕಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ತುವಾಲೊ ಸೊದ್ಲೊ. ತೊ ತುವಾಲೊ ಭಿಜ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಮುಗ್ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ – ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ… ತುಮ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಚ್ವಲೊಂ… ಕೋಣ್ ತುಮಿ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ಪೂತ್ ನ್ಹಯ್. ತುಮಿ ಮಸ್ತು ತರ್‍ನಾಟೆ ದಿಸ್ತಾತ್.” ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್. ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕ್ ಖಂಯ್ ಸೊದ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ, ಮೊರ್‍ನಾ ಪೆಟೆಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಂವ್ತಣೆಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ನಾಂತ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ? ಪುಣ್ ಚಾರ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್? ತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ? ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಬೊವ್‌ಶಾ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸಾಚೊ, ಎಕ್ಲೊ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ, ಎಕ್ಲೊ ಉದಯವಾಣಿಚೊ, ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತೊ ಪಾಪ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ, ತುಂ ಕೋಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ? ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಹಾಂವ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್, ಒಫಿಶಿಯಲ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್, ತುಕಾ ದೊಳೆ ದಿಸನಾಂತ್‌ಗೀ?” ತರ್ ತೆ ಕೋಣ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾತ್? ತೆ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ಪೂತ್, ಯಾನೆ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಚೆ ಭುರ್‍ಗೆ… ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಕ್ಯಾನನ್ ಕೆಮರಾ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ಕೊಡಾಕ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ನಿಕೊನ್ ತರ್ ಚವ್ತ್ಯಾಕಡೆ ಸೋನಿ… ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್?” “ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮ್.” ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ತುಕಾಚ್ ಕಾಡ್ಯೆತಿ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಕಾಡ್ಯೆತಿ, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕೆಮರಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ವ್ಹಯ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮನ್.

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಪೂತ್ ಕೆಮರಾಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ದುಸ್ರೊ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಫೊಟೊ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕಡೆ ಗೆಲೊಂ. ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾ, ತುಜ್ಯಾ ಅಂಬಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಬಿಮಾನಿ ಹಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಹರ್‍ದೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಡ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆ. ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಜೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ… ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವೆಸಾಂವಾಕ್ ತುವೆಂಯ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೀಜೆ. ಅಳೆ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕೆಟರಿಂಗಾಬರಿ ಹಾಂಗಾ ಲೆಫ್ಟ್‌ರಾಯ್ಟ್ ರಾಯ್ಟ್‌ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ್‍ಚಿಂಗ್ ನಾ. ಕೇಕ್ ನಾ, ವಾಯ್ನ್ ನಾ, ಸೊರೊ ನಾ. ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆ ಪಾಂಯ್ ನಾಂತ್, ವೆಫರ್‍ಸ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಅಂಬಾಡೆ ಕಾಫಿ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಶಿತ್ ಕಡಿ… ಹ್ಯಾ ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾ. ತರೀ ಪಯ್ಶೆ ದೀಜೆ. ದೆಕುನ್ ಮೊರ್‍ನಾ ಕೆಟರಿಂಗಾಂತ್ ರಡ್ಣೆಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಅಂಬಾಡೆ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ವೇಯ್ಟರ್ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾ ಕೋಣ್

ರಡ್ತಾತ್? ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ವೇಯ್ಟರ್‍ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಅಂಬಾಡೆ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್. ತಾಣೆ ಕಾರ್‍ಡ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ‘ಅಂಬಾಡೆ ಕೆಟರರ್‍ಸ್ ಆನಿ ವೀಪರ್‍ಸ್’. ನವೆಂಚ್ ನಾಂವ್.

ಮೊರ್‍ನಾ ಘೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ದವರ್‍ನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ, ಮೊರ್‍ನ್ ಘೊಂಡಾಕ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪುತಾಂನಿ ಕೆಮರಾ ದೆಂವಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ರಡಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ರಿಹರ್‍ಸಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ರಡೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ತಿ ರಡ್ತಾನಾಂಯ್ ಪೂತ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್. ತಿಚಿ ಸೊಬಿತ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ಫೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಮಾತಿ ಪಡ್ತಾನಾ ಪುತಾಂಚೆ ಕೆಮರಾ ತೇಜ್ ಜಾಲೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ – ಡಿಯರ್ ಎವ್ರಿತಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒವರ್ ಹಿಯರ್… ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ… ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆದಿಂ ತುತ್ತುರಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಮೊರ್‍ನ್ (ಮಿಲಿಟ್ರಿಚೆಂ ತರ್ ಬಂದುಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್) ಜಾತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊರ್‍ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಆಕೆರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೊರ್‍ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣಿ ಮಾತಿ ಪಡ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಆವಾಜ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ಟ್ಯೂನ್… ಭಾಗಿ ತುಂ ಕಾಮಿಲಾ…

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸಾರ್ ದವರಾ… ಪುಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‌ಚ್ ಸೈಲೆನ್ಸಾರ್ ದವರ್‍ತಾತ್ ಹೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಬಾಬಿ ಉಲಯ್ತಾಂ ಫಾದರ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚಿ ಡಾಯ್ರಿ ಹಾವೆಂ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಡಾಯ್ರಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಟೇಬಲಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಭೆಶ್ಟೆಂ ಖಬ್ರೊ ಕರ್‍ತಾತ್ ತುಮಿ. ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ತುಮಿ ಖೆಲಿನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಉಣೊ. ರಾತಿಂ ಶಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲಾಂ… ನಿಸ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಫುರ್‍ಸತ್ ನಾ. ಮೊರ್‍ನಾಘರಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಂಯ್. ಗುರ್‍ಕಾರಾಕ್ ಸಾಂಗಾ ಇಲ್ಲೆ ಬಾಂದುನ್ ಧಾಡುಂಕ್. ಬೊಟ್ಲೆರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ತೆಂ. ಒಕೆ ಬಾಬಿ… ಫಾಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಖಾತಾಂ. ಶುಗರ್‌ಲೆಸ್ ಚ್ಹಾ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್. ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾಕ್ ಕಾಣ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲೊಂ… ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ಜಾಪ್.

ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ ಕಂತಾರ್ ಜಾಲೆಂ… ಕೊಯರಾಚಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಂಬಾಡ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊಂ,
‘ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್, ತುಜಿ ಖುಶಿ…
ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಫಕತ್ ಧುಳ್ ಮಾತಿ…
ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂಗಾ, ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಲಾಂ…
ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಕಾ ತುಕಾ…

ವ್ಹಯ್ ಸೊಮ್ಯಾ… ತುಂ ವೀಜಾ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್. ರಡೊಂಕ್, ಪುರುಂಕ್, ಮೀಸ್ ಕರುಂಕ್, ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡುಕ್ ಆನಿ ಬಾಂದುಂಕ್, ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ. ಭುಜಂವ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾತ್. ಪುಲ್ಗತ್ರಿಥಾವ್ನ್ ಸರ್‍ಗಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾತ್. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ರಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೇಂಯ್ಟರ್ ಆಸಾತ್. ರಡೊಂಕ್ ವೇಯ್ಟರ್ ಆಸಾತ್.’

ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ, ಮಾಮ್ಮಿ ರಡನಾಕಾ… ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೊಟ್ತಾಲೊ. ವರ್‍ಸಾಕ್ ೩೬,೫ಂಂ. ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ೩,೬೫,ಂಂಂ ರುಪಯ್. ಚೀಂತ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಚೀಂತ್. ಆವಯ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಬಿಡಾ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ… ಪಾಡ್ ಸವಯ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್.” ಪುತಾನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

ತಿಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಆಯ್ಲೊ, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದೋನ್ ದೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜಿಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೇಪರಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ಪೇಜ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿ… ಖರ್‍ಚ್ ಆಮಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ… ಘರಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಬೈ ಮಾಮ್ಮಿ… ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ತೊ ಕೆಮರಾಸವೆಂ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆನಿ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊಂ, ಅಶೆಂಯ್ ಮೋರ್‍ನ್ ಆಸಾ? ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ತುವೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ವೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್. ಅಶೆಂಯ್ ಮೊರ್‍ನ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳಿಂ ಮೊರ್‍ನಾಂ ಅಶಿಂಚ್. ಪೋರ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಪುರ್‍ಪುರ್‍ತಾಲೊ, ‘ಕಸೊಯ್ ಗೆಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್‍ನ್? ಮ್ಹಜೆ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಯಾರ್ ಚಡ್’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೋಲ್ ನಾ… ಮೋಲ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್… ಇಮೋಶನ್ಸ್ ಸೊಡ್… ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್… ತುಂ ಮೊರ್‍ನಾ ಘರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಘೊಟ್ಶಿ ಆನಿ ಕಾಣೆ ಖಾಶಿ. ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವಜೆ ಉಪಾಶಿಂ?
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *