ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನೀ ಗಾಯನಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಗಾಯನ್ ಆಮ್ಚಾ ಥರಾವಳ್ ಕಾರ್ಯಾಂ-ಸೊಭಾಣಾಂಕ್  ಅರ್ಥ್ ತಶೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾತ್.  ಶಿಕ್ಪಿ-ಅಶಿಕ್ಪಿ, ದುಬ್ಳೊ-ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಸಕ್ಡಾಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್.

ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ:
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಲಗ್ನಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಲಂಕಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಘಡ್ತಾ. ಹೊರೆತಾಕ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಭೋವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಂತಾರ್ ಹೊರೆತಾಕ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಲಗ್ನಾಚಾ ತಯಾರಾಯೆಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ನಾಚಾ ಕರಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ. ರೋಸ್ ತಳಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್. ಲಗ್ನಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಹೊರೆತಾಕ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೋಸ್. ಕಾಂ ತಾಳ್ವೆ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಳ್ ಆನಿ ಶುದ್ಧ್ ಅಪುಟ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಆಂಗಿಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಪುಸುನ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ. ರೋಸ್ ಪುಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಾಣಾಕ್ ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್‌ಯೀ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ದಿಸಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ರೋಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರೊಸಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ದೈಹಿಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಗ್ನಾಚಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದೊತೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನಸಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀವ್ನ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಲಗ್ನಾ ವೇಳಾರ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಫಾವೊತಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ವೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ರೀತಿನ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಚಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಸಮಗ್ರ್ ರೀತಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕಾಲ್ ಆನಿ ಹೊರೆತ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾತ್.

ವೊವಿಯಾಂಚೆಂ ವೃತ್ತಾಂತ್:
ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವ್ಹೊವಿಯೊ. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಅಜಾಪ್ ಭಗ್ತಾ. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಮನೋರಂಜಕ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೊವಿಯೊ ಕೊಣೆಂ ರಚ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್, ವಿಷಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಪಾರ್ನ್ ವೊವಿಯೊ ಕರ್ನ್ ಗಾಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಶ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಖಜಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆರ್ ವೇಳಾಕಾಳಾಚೊ, ಥಳಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಚೊ, ಬದ್ಲಾಪಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ತಶೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆರೀ ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ. ಅಜೂ ವೇಳಾಕಾಳಾಕ್, ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಘಡ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಶೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಚಲಾವಣೆಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಆನಿ ವಿಷಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಬ್ದ್ ಗುಂತುನ್ ವೊವ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಶೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮೆತೆರ್ಪಣಾನ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾಲ್ಯೊ. ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲಿಂ. ದಾದ್ಲೆ  ಮಾಟ್ವಾಚಾ, ಜೆವ್ಣಾಚಾ, ವಸ್ತುಂಚಾ ಸರ್ಬರಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ ತರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ರಂಗೀನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆನಿ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆನಿ ಕಾಮಾಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲಿಂ.  ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಂ ಎಕ್ಲಿ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೇಳಾರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಘಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚತುರ್ ಆಸೊನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊಚ್ಚ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಗಮನ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಸಕತ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ವೊವಿಯಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್:
ವ್ಹೊವಿಯೊ ದೋನ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಗಾಯನ್. ಆದ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್, ಆನ್ಭಿಗಾನ್ ಭರೊನ್, ಹಿ  ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ರುಪಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿ ಧಾರ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ಏಕ್ಲ್ಯಾ ವಂ ಏಕ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಘಡ್ತಾಲಿಂ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ. ಆನಿ ಆಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ತಾಲಿ. ಉಬ್ಗೊಣೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂಧುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲಿಂ. ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ತಾಂಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಚಿ, ತಾಂಚಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಚಿ, ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಾಂಚಿಯೀ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂವಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್-ಸೊಭಾಣಾಂಕ್ ರೂಚ್‌ಯಿ ನಾ, ಸೊಭಾಯ್‌ಯಿ ನಾ. ವ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ರೂಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ತಶೆಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾಚಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಆಧುಕ್ ಜಿವಿತಾ ಶೈಲಿಚಿ ಕೀಡ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ರೂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ರೂಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಘಟ್ ಉರೊಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್:
ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವೇಳಾಚಾ, ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಅಭಾವಾನ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಮಟ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾಲಾಂ ಯಾ ಹೊಲಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾ ರ್ವಾಹಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ಯಾ ಮೂಕ್‌ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥೈಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗಾಂವ್ಚಾಂ ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚಾಂಂ. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆತೆಲಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್? ಆಮ್ಚಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಮಾ ಪಡಾನಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಬಿಝಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚಿ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ? ಆಸಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಳ್ಳೆಂಕೀ ವಿಸ್ತಾರ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಥೈಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಏಕಾ ದೆಡ್ಕೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾಂಕ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಥೈಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ತರೀ ಕಶೆಂ?   ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಥೊಡೆಕಡೆ ಆಶಿ ಆಸಾ ತರೀ,  ಥೊಡೆಕಡೆ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥೊಡಿಂಚ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿಂ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಹೊ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಅಂಶ್ ತರೀ ಹಾಂಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಸಾನಾಂ. ಆತಾಂಚಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರ್ಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್. ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಶಿ ತರ್, ರೋಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಬೊಂಬೈ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂ ರೋಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವೇಳ್ ನಾಂ ಯಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಹತ್ವ್ ನಾಂ. ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೈತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಭಗಾನಾಂ.  ತರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೊ ತರೀ ಕೆದಾಳಾ? ಗಾಂವಾಂತ್‌ಯೀ ಥೊಡೆಕಡೆ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ರೋಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಯರ್ವಾಹಕ್ ’ಬಾರ್ ಓಪನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ತಾ. ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೊಕಾಲ್/ಹೊರೆತ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾನಾಂ. ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಂಚೆಂ.

ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಾ ಸಮಾಧಾನೆ ಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ರೊಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ತಾತ್. ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರೋಸ್ ಕಪಾಲಾಕ್ ಯಾ ಗಾಲಾಕ್ ಎಕಾ ಯಾ ದೋನ್ ಬೋಟಾಂನಿ ಪುಸುನ್ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಗ್ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ನಾಚಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ. ವ್ಹಯ್! ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಧಾನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಂಗಾಚೊ ಆನಿ ತೊಂಡಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಟ್ ನಾರ್ಲಾ ರೋಸ್ ತೋಂಡಾಕ್ ತಶೆಂ ಆಂಗಾಕ್ ಪುಸುನ್ ಘಾಸ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೇಕಪ್ ಆನಿ ಪರ್ಜಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಸಜಂವ್ಚಿಂ ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ರೋಸಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಥೈಂ ಉದೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಭೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೊಸಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್. ಪೂಣ್ ರೋಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ಪುಸುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಹೊಕಾಲ್ ವ ಹೊರೆತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಂತ್. ತೋಂಡ್ ಪುಸುನ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಸ್ತುರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ನಾಚಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವ ಹೊರೆತಾಕ್ ಪರಿಶುದ್ಧ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹೆಣೆಂ ರೋಸ್‌ಯೀ ಪುಸುಂಕ್ ನಾಂ ತೆಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್‌ಯೀ ನಾ. ಖೈಂ ಉರ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ರೊಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರತಾ? ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್? ಖೈಂ ಉರ್ಲೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್?

ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಟೊವ್, ಗುರ್ಕಾರ್, ವೊವ್ಳಿಗ್, ವ್ಹೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಮಾಂಡೊ, ಖೆಳ್, ಪೊರ್ತಾಪಣ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಷ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಾಜಾರಾಚಾ ತಯಾರೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್, ವೊಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸಮ್ಮಿಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್‌ಯೀ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಕಾಲ್ ಕಿರ್ಗಿಬಾಜು ನ್ಹೆಸೊನ್ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ತಾಲಿ. ಪಾಲಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಚಾಕ್ ಕಿರ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  ಕಿರ್ಗಿ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಡೊ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ಫುಲಾಂ ಮಾಳುನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ನೊವ್ರೊ ಕುತಾಂವ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಕಾಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಾತ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಮಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ರಾಂಯ್ ಕುಂವರಾಬರಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲೊ. ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ. ಮನ್ಯಾಂಚಿ ಜೀವನ್‌ಶೈಲಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚಿ ರೀತ್‌ಯೀ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಹೊಕಾಲ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಶೈಲಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಧವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾ ತರ್ ನೊವ್ರೊ ಕಾಳೊ ಸೂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾ. ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾನಾಂ ಜಾಂವ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ವಾ ಹೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ದಬಾಜೊ ನಾಂ. ಕಾಜಾರಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸೈತ್ ಲೋಕಾಚೆಂ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಆಚರಣಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಉಬ್ದೆಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ. ಖೈಂಗೀ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ಆಚರಣಾಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂತು ಅರ್ಥ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಯಾ ಶೂನ್ಯತಾ  ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್, ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಘುಸ್ತಾತ್. ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಖೊಚೊರ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ ಆಶೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ವ್ಹಯ್! ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಮುಳಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕುರಾಡ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತೀ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಆದ್ಲಿ ರೀತ್ ರಿವಾಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ, ವ್ಹೊವಿಯಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ, ಬೇಂಡಾ-ವ್ಹಾಜ್ಪಾನ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹೊ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ರಂಗ್ ಆಮಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಅಕೀ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ರಂಗ್ ಭರುಂಕ್ ಆಮಿಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಆಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಭರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಮಿ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್. ತರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಖಂಚೆ ತೆ ಸಂದರ್ಭ್? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮಿ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ವೊಜಿಂ ಹಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ?:
ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀ ಆಪಯ್ತಾನಾಂ ಆಮಿಂ ಓ….  ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂವ್. ವೊವಿ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲಿ  ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಹೆರಾಂ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್  ಓವೇ…. ಮಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ವ್ಹೊವಿಯೆಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾತ್.

ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್:
ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಶಿ ಆಸಾ. ಏಕ್ಲಿ ವ್ಹೊವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಹೆರಾಂ ಸಕ್ಡಾಂ ವೊವೇ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾಚಾ ಅಖೇರಿಚೊ ಸಬ್ದ್ ತಾಕಾ ಕುಡ್ಸುನ್ ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಾಚ್ಚ್ ಧಾಟಿನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹೊವಿ ಏಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಹೊವಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವೊವಿಯಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂ ವೊವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್. ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ  ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಖಂಚೆಂಯೀ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಾ ಕಾಮ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರೀತ್ ರೀತಿನ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣಾನ್ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೆಕಡೆ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊಚ್ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಸಂಭ್ರಮಾಕ್, ಕಾಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಜಿಯೆತಲಿಂಗಾಯ್? ವ್ಹಯ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಆನಿಕ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ವಾಟೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಗಾಯನ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ತಾಂಚಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರಂಗ್ ಭರ್ತಾಲೆಂ. ನಾಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲಾ ತರೀ ಸಿದ್ಧಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಕುಡ್ಮಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಂ ಅಜೂನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪ್ತೆಚಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕೃಷೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೇಳಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೇಳಾರ್ ಸಂಪ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ವಿಶ್ರಾಂತೆಚೊ ಯಾ ಕೃಷೆ ಕಾಮಾಕ್ ವಿರಾಮಾಚೊ ವೇಳ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೀಸಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಫುರ್ಸತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುರ್ಸತೆಚಾ ವೇಳಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾಜಾರಾಂ-ಫೆಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಆದಿಂ ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ತೀನ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ದೀಸಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದೀಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಲಿ. ಆತಾಂಚೆ ಬರಿಂ ಹೊಲಾಂ, ಕೇಟರಿಂಗ್, ಎರೇಂಜರ್ಸ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ರ್ವಾಹಕ್, ಸೌಂಡ್‌ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಹೆಂ ಖಂಚೆಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಬೇಂಡಾಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‍ಯೊ  ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಾತಾತ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲಿಂ. ರೊಸಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಪದಾಂ, ನಾಚ್ ಆಶೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಮನೋರಂಆನಿ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಗುಮ್ಟಾಂಚಾ ಪದಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ.  ಮಾಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಸುರೆಚ್ಯೊ ಮುಟ್ಟ್ಯೊ ದವರ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಮಾರ್ತಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಶಿಂದಾಪ್, ದುಕೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ರಾಂದಾಪ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೊ ಶೃಂಗಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಲ್ಯೊ. ಆಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್, ಕುಮ್ಕೆನ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣಾನ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಘರಾಂಂಚ್ಚ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಸಾತ್.
*****

ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಕಾಳ್

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ನವೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಯ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಲಾಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ದೊದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಸುನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಗಾಡ್ವಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮೇರಿ ಟೀಚರಾಂಚ್ಯೊ;  ಕುಟಿ, ಫೆಲ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟೆರಿಚೆ ಮಾರ್, ಆನಿ ಎಮ್ಮೆ, ಕತ್ತೆ, ಕೋಣ ಆನಿ ಮಂಗ ತಸಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾತ್ ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾತಿಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೊನೀ ಕಾನ್ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಪರಿಂ ಲಾಂಬ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಬೀಜಗಣಿತ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಗೂಡಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಬೀಡ-ಬೀಡಿ ಮಾರಿದರೆ ಹಣವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಹಣುನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮತಿಕ್ ನಾಟ್ವಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಮಾಳ್ಯಾಕ್ ಉಡವ್ನ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆ ಹಂಗ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಹಟ್‌ಕರ್‍ನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೀದಿ ಬಸವಪರಿಂ ಏಕ್ ವರಸ್ ಭಂವೊನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗ್ಯಾರೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಂಯ್ಚೆ ಸ್ವಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್‍ನ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಗ್ಯಾರೆಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಬದಲ್ಲಾಕೀ ಗಾಂವಾಕಿ ವಳಕ್‌ಚ್ ಮೆಳಾನಾ. ಗಾದೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಭರ್‍ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ನವ್ಯೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕೊಲ್ವಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಳ್ಯಾಂಚಿ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಟೆರೆಸ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಟಿವಿ ಅಂಟೆನಾ ಉಭಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶಾಂತ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್, ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಮೆಶಿನಾಂ ಬೊಬಾಟ್ತಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕೊಣ್ಂಚ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಪುಣಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟಿ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕಿರ್ಮೆ ಗಳಂವ್ಚಿಂ, ಕುಟ್ಟಿ ದೊನ್ನೆ ಖೆಳ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಚ್ಚುಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ, ಲಗೋರಿ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ.

ಹಾಂವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಲಗೋರಿ ಖೆಳೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್, ಜಣ್ ಉಣೆ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀದಿಬಸವ ಅಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಲಂಬು ಡೇವಿಡಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್. ವಿರೋಧ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮ್ಯಾನಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬೋಲ್ ತಿನ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರೀ ಔಟ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮೆನ್ ರನ್ನಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಔಟ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಲಗೋರಿ ಪರಿಂಚ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಬೊಲ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ.

ತವಳ್ ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾಚೊ ಪಿಡೊಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆನಿ ವೊಂಯ್ತ್‌ಲೆಂ ಕುಂಟೆಚ್ ವಿಕೆಟ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವನ್‌ಡೇ ಮ್ಯಾಚಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗೆ ಟಿವಿ ಮುಖ್ಲೆ ಜೆಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಉಟನಾಂತ್. ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಟಿವಿ ನಾತ್ಲಿ. ಕಮೆಂಟರಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಡಿಯೊಯಿ ನಾತ್ಲೊ. ಕರೆಂಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಗೊಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಮುಖಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕುಡ್ಸಾತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಯಿ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಹಿಂದಿಯಿ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸತ್. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್‍ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತರ್ನಾಟೆ ಶಿಳೊಣ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

ಆತಾಂ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪನ್ನಾಸಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯೆ, ಯೆ ಕಾತ್ರಿನಾ, ಆಮಿ ದೊಗಿಂ ಸೆಜಾರಾ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೊಯ್ಸ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನೀದ್ ಯೆನಾ.
ಭುರ್ಗಿಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಣಾಂತ್‌ವೇ? ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಸಾಯ್ಬಾ ಸಾಲ್ವಾದೊರಾ, ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ನೋವ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಿ ಮಾಂಯ್, ಆತಾಂ ಟಿವಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆತಾ. ಚಡಾವತ್ ಫಿಲ್ಮ್

ನಟಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೋರ್ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚುನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಡ್‌ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉರ್‍ಲಾಂಗಿ?

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂಚೆಂ ಆನಿಂಗ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ’ಹೋಲಿ ಮಾಸ್’ ಜಾತಚ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾರ್ ಲೈನ್ ರಾವ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದೊ ಘಂಟೊ ಪುಣಿ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್ತ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ ತರ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳಾಜೆ. ಪೋರ್ ವಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ಅರೇ ಫೆಡ್ಡಿ, ಕೆದಾಳಾ ಆಯ್ಲೊಯ್? ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೆರ್ಪಿನ್ ಬಾಯೆಗೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಚಾರ್ ವರಾರ್ ಥಂಯ್ ಯೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ದೇಡ್ ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ.

ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಹೊಲ್, ಕೆಟರಿಂಗ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸಾನಾ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಜಮಾತಿ ವೆಳಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್  ಸೆರ್ಪಿನ್‌ಬಾಯೆನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲಾ.ಕ್ರಿ.ಸ. ಜಮಾತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ಡಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲಿ ತಿ ನಾಕಾಂತ್ಲಿ ಪೂಡ್ ಪುಸಿತ್ತ್. ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ತಾಳ್ನೆ ವಿಶಿಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ವ ವಾಕ್ಯಾ ವಿಂಚುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಚಾರ್‍ಯಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ.

ಉಂಡೆ, ಉಂಡೆ, ಉಂಡೆ
ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್, ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್, ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್
ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ, ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ, ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ
“ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ, ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ, ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಗುರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಲೆಂ?”
ಸಾತ್ ಮೆಟಾಂಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಲೋವ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಆಖ್ರೇಕ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಖಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತರ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಅಲ್ಲುಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೂಚನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಖರ್ಚ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಖುಶೆನ್ ವಂತಿಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳ್ಳೊ. ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಬ್ಯಾನರಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೈಲಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊಚ್ ತಾಳಿಯೊ! ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿತಾನಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸುಕೊ ಸೈಲಾಪ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಫೆಡ್ಡಿ ಮಹಾದಾನಿ ಕರ್ಣಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೊ ತಸಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ ಸೈಲಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಾಂಚೆ ಚಾರ್ ನೋಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆ.

ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಪೊಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಶೆಂಬರಾಂತ್ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಜಣ್ ಪೊಟ್ಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಭಾಗೆವಂತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆರ್ಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ದೊದೊನ್ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕೆರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಪುಣಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಪರಿಣಾಮ್?

ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಚಲೊನ್ ಅಸ್ಲೊ ಡಿಂಗ್ ಜೆರಿಯಾಮ್ ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಮೆರೆರ್ ಚಲ್ತಾ. ಪ್ರೇಯ್ಜ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಿ? ಕೆರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಸೊಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಝಿಕ್ ಆಜಾಪಾನ್ ಸಾರ್ಕೆ ದೊಳೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂತಿ ತೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕುಡಿಬೊನಾ ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾ.
ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ನವೆಸಾಂವ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಘರಾಂನಿ ಫಂಕ್ಷನಾ ಚಲನಾಂತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕಂಟ್ರಿ ಘೊಟುನ್ ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಮೆತಾ. ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಎಮ್ಸಿ, ಆನಿ ಲಾಟ್‌ಪೋಟ್ ಬೀಟ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಶಿರೊತ್ಯಾಂನಿ ವಾಡ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಫಕತ್ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಾಂ. ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಭರ್‍ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಜಾಗೊ ಪಾವಾನಾತ್ಲೊ. ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಚೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಪ್ರೂಪ್. ಭಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಭಾತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ವಾ ದೊಗಾಂ ಆಸಾತ್.

ತಾಂಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ಜಿ. ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭರ್‍ಸಾನಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್‌ಯಿ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂನಿ ಅಖ್ರೆಕ್ ಬೈಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ-ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿಂ ಬೊಯ್ಲಾಂಪರಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾ ಚಲ್ತಾತ್.

ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತ್ತಾನಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಮೊಗೊರ್‍ಲಿಂ ಬಲಾದೆ, ಬಾಲೆ, ಬಂಗುಡೆ ಕೊನ್ಪೊಲಾ ಮಗ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಧಾ ಬಾಂಗ್ಡೆ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಚೆಪ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಚಿಂ ಮೊಗೊರ್‍ಲಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಮಾನ್ ಸಾರ್, ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ಸ್ ಧಾಕ್ಟಿಂ ಧಾ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಾಂ ದವರ್ನ್ ಓನ್ಲೀ ವನ್ ಫಿಪ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿಜಾಕೀ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊವ್ಲೆಂತ್ ಮಾರ್‍ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಕ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ನನಲಾ ಐವ ಕೇನೊಲಿ ಇತ್ತ್ತ್ಂಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೊಗೊರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಖಾಡಾಂಚೊ ಪೊಕಾಮ್, ಕಂಟ್ರಿ ಲೊರಿ, ಶುಂಠಿ ಇಜ್ಬೆಲ್, ನಂಗ್ ಜೆಮಿ, ಬೊಡ್ಡಿ ಬೆರ್ಜಿತ್, ಪೆರ್ಮರಿ ಸಿಲಾ ಆಜ್ ನಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ವೀಸಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಾವತ್ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಿ ವಳಕ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ನೆಣ್ತೆಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಸುರೊ ಆನಿ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲಾಂ!
*****

ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭ್

ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಟಪಟ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ `ಕೊಕೊಕೊಕೊ’ ಕರ್‍ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಜ್‌ಯಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಡಬಡ ಕರಿತ್ತ್ ’ಪುರ್ರ್ ಪುರ್ರ್’ ಕರ್‍ನ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಫುಂಕ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ `ಎಚ್.ಎಮ್.ಟಿ.’ ಘಡ್ಯಾಳಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ನಿಖರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಲಾರ್‍ಮ್ ವಾಜ್ತಾ. ನೌ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಇಂಬ್ಳಿಸ್ (ಇಂಗ್ಳಿಶ್?) ಪರ್ಜೆ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಂದ್ರೆ ಕಡೆನ್ಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀನಾ ತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಜಾರ್ದೊ-ಪೆರಾರ್ದೊ ವಚುನ್ ಪುಯಿಂತೆಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಭ್. ಪಿಂಜುನ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಬುರಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಚಿತ್ರ್-ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಕಾರಾರ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವ್… ಭಾಯ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಉಜ್ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ಯಾಂಗೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್‍ನ್ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

’ಕುಂಯ್ ಕುಂಯ್’ ಕರಿತ್ತ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ’ಟೆರೆಂ-ಟೆರೆಂ’ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ತೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ… `ದಿಡ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಉಟುನ್ ಬಸುನ್ ಕಣ್ಣ ಪುರ್ಕು (ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂ) ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುರ್ಕು ಕಾಡ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಡಾ ಕಾಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಣಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಸೊದುನ್ ಗರಗರ ಕರಿತ್ತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ. ದರ್‌ವೇಸಿ ಹಡಬೆ ಹಿಂವ್ ಖಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಬರ್ಫಾ ಭಾಶೆನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಧುವ್ನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲಿ.
ಫಾಂತೆಭರ್ ಹಾಂಬೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪಿಚೊ ಆವಾಜ್ ನಾ. ಹಾಟ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ತೀಳ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ಹಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
ಥುಕ್ಕ್. ಕಣ್ಣ ಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಶಿನ್ ದವರಿನಾಂಯ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮ ’ಪರಂಪರಂ’ ಕರಿತ್ತ್ ಹಾಟ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾನಾ ಹೊ ಸುರ್ರ್ ಸುರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ವೊಡಿತ್ತ್ ಅದಮ್ಯ್ ಸುಖ್ ಭೊಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತಾಂ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾ!

ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಕೆಂಪಿ ಕಾಂಯ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಅಶಿ ತಶಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಯಾ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಯಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ನ್ಹಯ್. ಅಡೇಜ್‌ಗಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಬೆಸೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಪ್ಲೊ ರೌದ್ರಾವತಾರ್ ದಾಕಯಿತ್ತ್ ’ಧೋ’ ಕರ್‍ನ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾವಾರ್ ವಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾರ್ಲ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್, ಪಾಳಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ವಾಸ್ರುಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ವಾಂಚವ್ನ್ ತಡಿಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಕಿ! ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ವಚೊನ್, ಹಫ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ಮಯ್ನೊ ಜಾಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಆಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಆಕ್ರೇಕ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ವಾಸ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಮೊಡ್ಲಾಂಚಿ ಹಾಟಿ ಬಾಂದುನ್ ’ಕೆಂಪಿ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕರ್‍ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಂಪಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೋ ದಾಕ್ತೆರ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ-
“ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಾಚಿ ಪಾಡಿ ಹಿ. ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಯಾ. ಪಾಡಾರಿ ಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್. ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಾಚೆಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವಯಾಂ. ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಭಿಂ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ದುದಾನ್ ತುಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.” ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾಚಿ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸಲಹಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ… ಆನಿ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಕೆಂಪಿನ್ ಆಂಬೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಗೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೆಂಚಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಬೊಡ್ಕಿ-ರಾಂಡ್ ಪಾಡ್ಯೆನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಟಾ-ಪಲ್ಟಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

-೨-
ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಕೆಂಪಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ತಾಕಿದ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಭಾತ್-ಉದಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಆಟಾಂಕ್‌ಚ್ ಚಂದ್ರುಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ಸರ್ಫಿಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚಿ ಆಜ್ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಜೀವ್(?) ಸಾಂದ್ಯಾಂಸವೆಂ ಚಂದ್ರುಕ್‌ಯಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್? ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ದೋದೋನ್, ತಿತೀನ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಿಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾ! ಪಾಡಾರಿ. ಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿರವ್ನ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗೆಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಖಂಯ್‌ಗಾಯ್? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾಂ ತರ್ ಬೇಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾರೀ ಆಪ್ರೂಪ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಾ ತರ್ ನಾ.

ದನ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಯೆತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಬಸ್ತಾನಾ ನಿರಾಶೆನ್ ತಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪಿಶೆಂ ಸುಣೆಂ ಭೊಂವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ರಾಂಡೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್‌ಚ್ ಮಿರಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ? ತ್ಯಾ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೊಲೊ ವ್ಹರುಂದಿ! ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭಾಕ್ ವಾಗ್ ವ್ಹರುಂದಿ! ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಸರಾರಾ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಏಕ್ ದೋಗ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಡಂಗ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಜಿಲಾ ಆನಿ ಮಾಯಿಲಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂ ಕುಶಿನ್ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಚಂದ್ರು ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾರಿ ಗುಡ್ಯೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ’ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟ’ ಕಡೆನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಗಡಂಗ್ ಟೆಂಪರರಿ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಪ್ಟ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್‌ಯಿ ರಾವೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್‍ನ್, ಏಕ್ ’ತೊಟ್ಟೆ ಗಂಗರ’ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಮುಂಜಿಲಾ ಆನಿ ಮಾಯಿಲಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಕೆಮೈರಾ ಕೊಂಬೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಘುಸೊನ್ ಬಸಾಲಾಗ್ಲೊ…

…ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೋರ್ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಸಾನಾ ತೆ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ. ಸಾಡೆ ಬಾರಾಂಕ್ ’ಇರೊಯ್ನಿ’(ಹಿರೋಯಿನ್) ಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಶೇಲೆ ಮಂಗಣೆ ಕರ್‍ನ್, ಬಿಡಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಉಸೇನಿ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡಿಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ವಚಾತ್ ತರ್, ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರಾಂಕ್‌ಚ್. ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲೊ. ಪೊಟ್ ಭುಕೆನ್ ಚುರು ಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚೆಟ್ಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಾಕಾತ್ತ್ ಗಬಗಬ ಕರ್‍ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ದೋನ್ ಮಾಲ್ತಿ ನೀಸ್ ಘೊಟುನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಮೈರಾ ಸವೆಂ ಗುತ್ತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್‍ನ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಲಿ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್.

-೩-
ಜುಸ್ತ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾರ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸುತ್ತು ಮದಲ್ (ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಕೊನ್ಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯತಾಕಾರಾಚೆಂ ಘರ್) ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಭಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲಿ. ’ಕೋರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟಾಂ’ ಸವೆಂ ಮೆಡಲ್ ಕಾಟಾಕ್ ’ದಿಬ್ಬಣ’ ಸಮೇತ್ ವೆಚಿ ಫವ್ಜ್‌ಯಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲಿ. ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆ ಡೊಂಬ ಆನಿ ಕುದ್ಕಾ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸುಟವ್ನ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ ತರ್ ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕೂಚ ಆನಿ ಐತಾ ಬಾಟ್ಲೆಂನಿ ಉದಕ್ ಭರ್‍ತಾಲೆ. ಬಾಬಣ್ಣ, ವಾಸಣ್ಣ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲಿಂಚಿ ಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್‍ತಾಲೆ ತರ್ ದೂದುಗಾರ (ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ) ನಾಗಣ್ಣ, ಸಿರಿಧರ ಕೊಂಬೊ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ವಿಶಿಂ ಗುಪ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಗುಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಕೊಂಬೆ – ನೀಲ, ಉರಿಯ, ಮೈಪಾ, ಕಡಲ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಡಲಾಕ್ ರಾವಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕುತೂಹಲ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾಲೊ. ’ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಲ್‌ಟೇಶನಾ’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಧನ್ಯಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್.
ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಆನಿಲಾ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಗುತ್ತಾಚಿ ಧನಿನ್ ಸೀತಕ್ಕ ಕರ್‍ತಾಲಿ ತರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಟ್ಯೆಚೆಂ, ಘರ್‍ಚೆಂ, ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ತೆಣೆಂಚೊ ಚೆಡೊ ಯೆಂಕ್ಟ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಗುತ್ತಾಚೊ ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ (ನ್ಯಾಯ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಚೊವ್ಕಿ) ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಧನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಯ್ಲೊ.

ಲೇಯ್, ಬೋಸುಡಿ ಬಾಲೆಲು ಪೂರಾ ಬೈದೆರಾ? ಪೂರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ? ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಭರ್ಮಾನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್‍ಲೆ.

ಬೈದಾ, ಬೈದಾ ಧನಿಕುಲೆ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಸಮಾ ಕರಿತ್ತ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕೆಂಚನ ತರೆ ತೋಜುಜಿ? ಖಂಚ್ಯಾ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಂಗ್ಲಾಗಾಯ್?
ಬರುವೆ, ಬರುವೆ. ಆತ್ತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧನಿಕುಲೆ.
ಮುಂಜಿಲಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಿಲೆ.

ಧನ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾನಾ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ’ಜಯ-ಅಪಜಯ’ ವಿಶಿಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಚ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಂತ್ ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ’ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್’ ರಣನೀತಿವಿಶಿಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚರ್ಚಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ…

…ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಪಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಗಡ್ದ್ ನೀದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ನಿರಂತರಿ ಸಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕಶ್ ಸಾದಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಣ್ತಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹರ್‍ತಾನಾ ವರಾಂ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ! ’ಛೆಕ್ಕ್, ಪಾಡಾರಿ ನೀದ್ ಖಂಯ್ಚಿ, ಆತಾಂ ಧನಿಕುಲೆಚೆ ಗಾಳಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲೆ’ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪುರ್‍ಪುರಾತ್ತ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ಆಂವ್ಸರಾನ್ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗುತ್ತಾ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಫುಟ್‌ಬೊಲಾಪರಿಂ, ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಮಾಲಿಶ್ ಕರಿತ್ತ್ ವೆಗಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳಿಲಾಗ್ಲೆ… ವ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಮಾರುಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆನ್‌ಚ್ ಮೆಡಲ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತುಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ವಣಿ! ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜೀಕ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಸಲೊಗಿ ಏಕ್ ’ಕೊಟ್ಟೆ’ ರೋಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚೆ ಕೊಂಬೆ, ಕೊಂಬಿಯೊ, ಪಿಲಾಂ ಸವೆಂ ಸಂತಾನ್ ಭಿಂ ಚಂಡಚ್ ಕರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧನ್ಯಾನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ ಚಂಡ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಚಂಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಧನ್ಯಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ವ್ಹಯ್, ನಿರಂತರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ…! ಹಾಂ… ಖಂಡಿತ್, ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಧಕೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂಯ್ ಮೆಡಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದೊನ್‌ಯಿ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ’ಧೊಪ್ಪ್’ ಕರ್‍ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ’ಪಿಯಾಂವ್ ಪಿಯಾಂವ್’ ಕರಿತ್ತ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ವಯ್ರ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಗೆಂದಗಿಡಿ (ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಘೊಣ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಪರತ್ ಧರುಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾಂತ್ ಪಿಲಾಕ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸೊಭಿತ್ತ್ ಫೈಟರಾಚೆಂ ಪೀಲ್. ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಘೊಣಿಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶೊ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಗತ್ ಪಾಜಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಘಾಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾಂ ವಾಟುನ್, ಝರವ್ನ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್. ಆಬೆ, ಪೀಲ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಫೈಟರ್ ಪೀಲ್, ಕೆಮೈರಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಹಾಂ, ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ನಾಕ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬ್ಲೊ ನೀಜ್ ಭಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ತಲೊ! ವಾಂಚಾಜೆಚ್!… ತರ್ ಭಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ… ಚಂಡ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ… ಚಂಡಾಚೆಂ ಪೀಲ್… ಆನಿ ಆತಾಂ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ!. ವ್ಹಯ್, ಘೊಣಿ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕೆಮೈರಾ! ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಟೊಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್‌ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ’ಸಡನ್ನ್’ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ’ಐಡಿಯಾ’ ಫ್ಲಾಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಾಡ್ಡ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿ ’ಬ್ರಿಲಿಯೆಂಟ್’ ಆಲೋಚನ್ ಘೆವ್ನ್, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಧನ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಧನಿ ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಖಾಡ್ಕೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‍ನ್ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

-೪-
ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಖಂತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ದುಡು ಭಾಂಗಾರ್, ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಖಂತಿ ದೋನ್ ಮಾತ್ರ್! ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಚಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಿಂ ಧರಿಜೆ! ಬಾಕಿಮಾರು ಗುತ್ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಘಾಜಾಜೆ. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಖಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವ್ಹಯ್, ಗುತ್ತಾಕ್ ಆಜೂನ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಡ್ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂದಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂತಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಪಿಡೆನ್ ಅಚಾನಕ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾರ್ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸೀತಕ್ಕ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಸೀತಕ್ಕಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಅಜೂನ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊಗಿ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಗರೊಡಿಂಕ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳಾಂಕ್, ದೈವಸ್ಥಾನಾಂಕ್, ಮಾರಿಗುಡ್ಯೆಕ್, ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇ‌ಆನಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟಾನ್ ’ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ’ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂತಾನ್‌ಭಾಗ್ಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಕವಡೆ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ. ಭಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಖರ್‍ಚುನ್ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ್ ಚಲಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಚಂಡ ಕಿರ್‍ಲಾಲೆಂ ನಾ! ದೀಸ್ ವಚುನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತ್ರಾತಾನಾ ಸೀತಕ್ಕಾಯಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಿ. ನಿರಾಶೆನ್ ಕುರ್‍ವೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿಯೆತಾಲೊ. ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ ತರ್‌ಯಿ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಕವಡೆಚೆರ್ ಅಜೂನ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಶೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಲೊಚ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಂತತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಲಿ.

ಗೂಂಡ್ ಆಲೋಚನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂಚ್, ಕೆಂಚಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಜಯ್ತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಭುಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಚೊ ವಾದ್‌ಯಿ ಸಾರ್ಕೊ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್… ಘೊಣಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೀಲ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಚ್ ಸಯ್.

ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಧರ್ ಹೆ ರುಪಯ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ. ಕೊಂಬೊ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಪೂಣ್ ಮೆಡಲಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ಪೊಸುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್. ಜರ್ ಹೊ ಕೊಂಬೊ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ತೊಪ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಕಾ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್! ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಚಂಡ ಧರ್‍ಯಾಂ…. ಆನಿ… ಹಾಂ…. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸುಂದಿ.

ಆಬ್ಳೆ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾವಿಶಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾನಾ, ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ವೆಗಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್- ರಣನೀತಿಚಿ ಚರ್ಚಾ ಸಂಪೊನ್ ಸರ್ವ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕಡಲ, ನೀಲ, ಮೈಪಾ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬಾಂದ್ಚೆ ನಾಕಾ, ಕೆಂಚ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಸುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಯಾಂ. ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕೊಂಬೊ ದಾಕಯ್‌ರೆ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂ ಮಧ್ಗಾತ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ಮಹಾನ್ ಝುಜಾರ್‍ಯಾ ಪರಿಂ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಟಪಟಪ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಾ! ವ್ಹಾ! ಆಹಾಹಾ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ’ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಫವ್ಜಿ’ ಮೆಡಲ್ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ರಣರಂಗ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ…

-೫-
ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಖಳಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಲೆಮಾರು ಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಫವ್ಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಪಾಲೆಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾಂನಿ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ದೂದುಗಾರ್ ಸಿರಿಧರಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ದೂದಾ (ಜುಗಾರ್)ಚೊ ಐವಜ್ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಸಾಟ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲೊ. ಪವನ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ತರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶೆಂಭರ್ – ದೊನ್ಶಾಂ ಲೆಖಾರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ’ಫಂಡ್’ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ಭಾಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆ, ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆ, ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಘಾಯ್ ಶಿಂವ್ಚೆ ಎಟೆನ್‌ಶೆನಾರ್ ರಾವ್ಲೆ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಂಡಾಂಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ.

ಫುಡ್ಲೆಂ ವಿವರಣ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ’ಪರ್ತೆಂ!’ ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಮಾರ್!

ಪಾಲೆಮಾರ್‌ಗುತ್ತಾಚೊ ಉರಿಯಾ ಮೊರೊನ್ ಗುತ್ತಾಚೆ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಲಾಂಬ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಜೀಕ್! ಕೆಮೈರಾನ್ ಆಪುಣ್ ’ಖತರ್‌ನಾಕ್’ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ದೂದಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಸವೆಂ ’ಬುಡುಕೋರಿ’ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಚ್ ಕೊಂಬೆ ಜಿಕ್ಲೆ. ವರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೊ. ಧನ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕೊಂಬ್ಯಾಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊಟ್ಟೆ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಟ್ಟೆ, ಉಸ್ಕಿ (ವಿಸ್ಕಿ) ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಶ್ಯಲ್ ಎ.ಜೆ. ವಿಸ್ಕಿ, ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಇನಾಸ ಪರ್ಬುಚೆ ದೋನ್ ದೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ.

ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಖುದ್ದ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಸವೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ.  ವರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾತಾನಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ’ಉಸ್ಕಿ’ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಕೆಂಚ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪವನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ಕರ್‍ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕಾತ್ತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ…

-೬-
ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವರಾಂ ಮಧ್ಯಾನೆಚಿ ಬಾರಾ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್‌ಚ್ ಕಾಳೊಕ್. ಲೋವ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಆಕೃತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಾಂವಾಂ ತೆಕಿತ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗೊರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗೊರಿ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಘಾಟಾಚೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಂಪಣ್ಣಾಚೆ ಖಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ತೊ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್ತಾಲೊ. ಮಯ್ನೊಭರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಚೆರ್ ’ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯ್ಟ್’ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಪಿಸ್ವಾಲ್ಲೊ. ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ಹಾದರದ ಚಂಡ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಣೆಂ ಕ್ಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪರಿಂ ’ಲವ್ವ್-ಡವ್ವ್’ ಕರ್‍ನ್ ಫಟವ್ನ್, ಘಾಟಾರ್‌ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್ ಆಜಿಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಸಂಪ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಮ್ಮಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖಂತಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂ… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾಜೆಚ್. ಆಪ್ಣಾನ್ ಚಂಡ ಧರಿಜೆಚ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವಂಶ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾತಲೆಂ. ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಲೊಳೊನ್, ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾನಾ, ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾಯಿ ಕರಯಿಲ್ಲಿ. ತುಜ್ಯಾ ವೀರ್ಯಾಂತ್ ಕಣಾಂ, ಚಿಕ್ಕೆಂ ಉಣಿಂ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಾಕ್ತ್ತೆರಾನ್ ವಕಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊನಾ. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ಧಾತು ಪುಷ್ಟಿ ಲೇಹಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲೆಂ ನಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭೊಟಾನ್ ನಾಗದೋಷ, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ವಾಕ್‌ದೋಷ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಫೈಸಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಜಾ-ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹೋಮ-ಹವನ ಕರಿಜೆ. ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ, ಮೆಜುನ್ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಭೊಟಾನ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್, ತಾಂಚೆ ಹಾಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್, ಬಿಡಿಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾ ಸವೆಂ ವಾಡಿಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಕಡೆನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ವೊಪ್ಸಿಲ್ಲೆ. ಆಜಿಕ್ ಸ ಮಯ್ನೆ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ಲಿ ನಾ… ಆತಾಂ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಾಕ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಶೇಲೆ ಕರಿತ್ತ್ ಮಂಗಣೆ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ… ವ್ಹಯ್, ಏಕ್‌ಗೀ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ! ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್‌ಚ್ ನಾ! ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್‌ಚ್ ನಾ. ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…! ಆಸುಂ… ಆಸುಂ… ಫಾಲ್ಯಾ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಸೇನಿಚೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್‌ಯಿ ದೀವ್ನ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ…

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಪಾಲಂವ್, ಬಾಜ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಿದ್ದ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ, ಗೊರೆ ದಾಟ್ ದಾಟ್ ಜಾಂಗೆ… ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೊ  ಶಿರ್ಶಿರೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಶಿರ್ಶಿರ್‍ಯಾಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ…! ಚಿಮ್ಣಿ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ, ಆಂಗಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾನಾ ನಿರಾಶೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತೊನ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ನಿದುನ್ ಪಾಕೆಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾವರ್ವಿಂ ಗಡ್ದ್ ನಿದೆಕ್ ನಿಸ್ರಾಲೊ…

-೭-
ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಪರಿಂ ಆಜ್‌ಯಿ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಕೊಕ್ಕೊಕೊ ಕರ್‍ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಕೆಮೈರಾ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ದಾನಾಂಚೊ ದಡಬಡ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ’ಕಣ್ಣಪುರ್ಕು’ ಕಾಡ್ಟಾ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ’ವ್ಯಾಕ್ಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಕ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜ್ಯೆ ಮಾಟ್ವಾ ಮುಳಾಂತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಆಸಾ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ವೊಂಕ್ತಾಯ್‌ಮು ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಾಲ್ ಕಹಲೆಂ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂಯ್? ಕೆಂಚಣ್ಣ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಮುಕ್ಕುಂಚೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಕರ್ಮಾ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್ ಆಯ್ಲಿ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೀಂತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ರಾವ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಚಾ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ತಾನಾ ಹೊ ಆಂಬ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ…

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪಿಯೆತಾನಾ, ಧನ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ.

ತುಕಾ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ಕಾನಾಂಚೆಂ ಕರಯ್.

ಕೆಂಪಿ ಅಜೂನ್ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ತುಕಾ. ಹೂಂ… ಆತಾಂಚ್ ಚಲ್… ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಘಡ್ಯೆನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೆಂ.

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಆನಿ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ಮಿರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪಾಪಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೆಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ… ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಡ್ಗಾಚ್ ವಚೊಂದಿ! ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುನ್ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗಡಂಗಾಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಾಕಿಮಾರು ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ಚಾವಡಿಕ್‌ಯಿ ಸುರ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಸೀತಕ್ಕಕ್‌ಯಿ ವೋಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ! ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಾಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಚಾ ಹಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮಾತಾರಿ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸುಪುಸು ಕೆಲೆಂ.

ಸೀತಕ್ಕ ವೊಂಕ್ತಾ!

ಕಾಂಯ್ ಪೀಂತ್ ಗೀಂತ್ ಖದ್ವಳ್ಳಾಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಕಸ್ಲೊ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕಸಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀ.

ಪೀಂತ್ ಗೀಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ದುವಾಳೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್! ಸೇಸಮ್ಮ ಪುಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲಿ.

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದುವಾಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಖಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಸೀತಕ್ಕಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಳಾರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಘುಂವೊನ್ ಪರತ್ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪುಸಿತ್ತ್, ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಭಾತ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಬಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಕೊಂಬಿಯೊ ಭಾತ್ ಖಾತಾಲ್ಯೊ ತರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬೊ ಕೆಮೈರಾ, ಕೊಂಬಿಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ.

ಲೇಯ್ ಯೆಂಕ್ಟಾ… ತ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚಿ ದೊರಿ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಸೊಡ್‌ರೆ… ಲೇಯ್… ಯೆಂಕ್ಟಾ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
ಯೆಂಕ್ಟಾ ಘರಾ ನಾ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಗೆಲಾ…

…ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸಾರಾಯಿ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ಮಾರ್‍ನ್, ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡ್ಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲೆ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್. ಪೂಣ್ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿನ್, ಪರತ್ ನೋಟ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ!

ಕೆಂಚಣ್ಣ, ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ತುಕಾಚ್ ಆಸುಂದಿತ್. ಮ್ಹಾಲ್ ಮ್ಹಜೊ ತರ್‌ಯಿ ತುಜೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ರುಪಯ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾ! ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ನಿಯತ್ತಾಚ್ಯಾ, ಎಕೀನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಬ್ಯಾರಿಚಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಕುಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಲೆ! ಉಸೇನಿ ಕಠಿಣ್ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸೊಡ್-ದೊಡ್, ಉದಾರ್ ಮನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಆಜಾಪ್‌ಚ್ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಸೇನಿಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್‍ಚಿ ಮೇಚಕ್ಕ ಆಯ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

ಕಿ… ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮೇಚಕ್ಕ!?” ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಂತ್ಲೊ.

ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂರೆ? ವೊಂಕೊನ್ ವೊಂಕೊನ್ ಪೂರಾ ಹದಾ ಜಾಲಾಂ. ದುವಾಳೆರೇ… ದುವಾಳೆ…

ಉಪಸಂಹಾರ್:
ಕೊಂಬಿಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಕೆಮೈರಾ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಯೆಂಕ್ಟ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆತಾಂ ಈಜಿಚೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ವಚೊನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ದೊರಿ ಸುಟಯ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ಆಪ್ಡ್ಡಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಮೈರಾ. ಹಾಂ… ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಿಂ ಪಡ್ತ್ತಲೆಂ. ಅತೀ ಉತ್ತಮ್ ಚಂಡ ಜಾತಲೆಂ! ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ವೊಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆತಾಂ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಭುಜಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ.

ಚಂಡ ಖಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ಲೊನೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ!

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ’ದುವಾಳೆರೆ ದುವಾಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ದುಬಾವಾ ಸವೆಂ ಫುಮಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಕರ್‍ನ್ ಕೆಂಪಿ ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ತಿದೊಡೊ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಕೆಂಪಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಜಾಲೆಂಗೋ ರಾಂಡೇ ಮಿರವ್ನ್…? ಹಾಂ… ವೊಟ್ಟಾರೆ… ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂಯ್‌ನೆ. ಕಾಟ್ ಪಾಡೊ ಯಾ ಚಂಡಾಚೊ ಪಾಡೊ… ಥುಕ್ಕ್… ಮಾತ್ತಿ ಪಡುಂ ತ್ಯಾ ಚಂಡಾಕ್… ಮಿರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗೊ ಬೊಡ್ಕೆ? ಗರ್ಭ್ ಧರ್‍ಲೊಯ್ ಪಳೆ! ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಕೆಂಪಿಚಿ ಪಾಟ್ ಪುಸಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಂಚಣ್ಣ.
*****

ಆದುನಿಕ್ ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಗ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಸರ್‍ಗಾರ್ ಮರಿ ಜೆಜುಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ – ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಪುತಾ… ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಪಯ್ಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲಾಗಿಂಥಾವ್ನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಜ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾನಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜೆಜು ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಮಾಯೆ… ತುಕಾ ದರ್‍ಯಾತಡಿಚಿಂ ರೆವೆಂಚಿಂ ಕಣಾಂಯ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಪರ್‍ತುನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ – ತಿ ಏಕ್ ಆಶಾ ಪುತಾ… ಆಮಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ತೊ. ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಕಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಜೆಜು  ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಮಾಯೆ… ಏಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆ ಆಶೆಕ್ ವಿರೋದ್  ವೆಚೊ ನಾ. ಆತಾಂಚ್ ಯಾ… ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ರಾವ್ಯಾಂ.

ದೊಗಾಂಯ್ ಏಕ್‌ಚ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲಿಂ. ಲೋಕ್  ರೆಸ್ಪೆರಾಥಾವ್ನ್  ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ, ತಾಂತುನ್‌ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಾಜಾರಾಂಚೆ ಹಕೀಗತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಣ್ತಿಂ ತಿಂ. ಚಡಿತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಲೋಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಜಮೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಘರಾಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಶಾಲ್ ಘರ್ ತೆಂ. ಏಕ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಉದ್ಕಾಚೊ ಲೋಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಟೊವ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಮರಿ ಆನಿ ಜೆಜು ಆದುನಿಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ತಿಂ ಚಲ್ಲಿಂಯ್‌ನಾಂತ್.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಚಡಾವತ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಸದಾಂಚಿಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಯಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಕಿತೆಂಗೀ ಪಾಡ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್‍ಫ್ಯೂ ಅಚಾನಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಸರ್‍ವ್  ಬಾರಾಂ ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿಂ ದುಖಾನಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಅಚಾನಕ್ ಘಡಿತಾವರ್‍ವಿಂ  ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಖಂಚಿಯ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾ. ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ವೊಡ್ಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಆನಿಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕಾಮಿಲ್ ಕಾರ್‍ಲೊನ್ (ಕಾಕಾಕಾ) ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ ಆನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ‘ಮರಿಯೆ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಯೆ… ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇತ್ಲೆ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆ ಖರ್‍ಚುಂಕ್ ಜಾತೆನಾಂಗೀ? ಸೊರೊ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ? ಆಜ್ ಸೊರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಪಣ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ವಿರೋದ್ ವೆಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ಮಾಯೆ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ಗುಪಿತ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಮರಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾವ್ಡೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ? ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತೆಂ. ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆವಯ್. ಪುತಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ತುವೆಂ ಉದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಯ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಗರ್‍ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ರಾಕ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಬರ್‍ಗಾಲ್ ದಿಸಾನಾ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲಿ ಮರಿ ಪುತಾಕ್. ಜೆಜುಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಮಾಯೆ… ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್  ಜೆವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಚರ್‍ಯೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಆಮಿ ಕಾಜಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತೆ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್‌ವೆ? ಯಾ ಆಮಿ. ತಾಕಾ ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ- ಪುತಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ತೊ ವಾಯ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಕ್ರಿಚೆಂ ಉದಕ್. ತಾಕಾ  ಕಲರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಖಂಚೊ ಕೇಟರರ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಬರೊ ವಾಯ್ನ್ ದಿತಾ? ಕಶೆಂಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸಂಪೊಂದಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯಾ.

ಮರಿ ಜೆಜುಕ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಮರಿಯೆನ್ ಕೇಟರಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್‌ಯೀ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ಉದಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ತೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಆಶಿರ್‍ವಾದಿಲೊ ಆನಿ ತೊ ಕೊಳ್ಸೊ ವಾಯ್ನಾಭರಿತ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಚರ್‍ಯೆಂ ಕೊಣಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮರಿಯೆನ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವೇಯ್ಟರಾಂನಿ ತೊ ವಾಯ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ ವಾಯ್ನಾ ಥಂಯ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಲೊ ವಾಯ್ನ್ ತಾಂಣಿ ಎದೊಳ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬ್ರಾಳೊ. ತಾಣೆ ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ವೇಯ್ಟರಾಂನಿ ಗುರ್‍ಕಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಗುರ್‍ಕಾರಾನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಕ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ವಾಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಅಚರ್‍ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಿ.

ಗುರ್‍ಕಾರ್  ಪೊಟ್ಟ  ರಿಟರ್‍ನ್ಡ್ ರಿಫೊರ್‌ಮ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ಪೊರಿರಿಕ್ರಿ) ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಥಂಯ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ಮರಿ ಆನಿ ಜೆಜು ಸರ್‍ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ- ಕೊಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಲಿ? ಹಿಂ ಸಯ್ತಾನಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ತುಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸೊನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಆನಿ ತುಂ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಚೆ ಆವಯ್‌ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್. ವಚಾ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್. ನಾ ತರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂ. ಥಂಯ್ ಗುರ್‍ಕಾರಾಚೊ ವಿರೋದ್ ಪಂಗಡ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ವಿರೋದ್ ಪಂಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ ಖಂಚೆ ಆಸಾತ್? ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಗುರ್‍ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ತುಂ ತಾಕಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಆದಾರಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ತುವೆಂ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ರಾಗ್? ಸೊರೊ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡ್ಲಾಯ್, ದುಸ್ರ್ಯೊ ಬುದಿ ಖಂಚ್ಯೊಯ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ನಾಂಯ್. ಕೋಣ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಅಸಲೊ ಆಪುಟ್ ವಾಯ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಕ್ ವಾಯ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಆಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಂಕ್‌ಚ್ ದವರ್‍ತೊ. ತೆದ್ನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ನಕ್ಲಿ ಸೊರೊ ಯೆಂವ್ಚೊ  ರಾವ್ತೊ. ಮೊಲ್‌ಯಿ ಉಣೆಂ ಆಸ್ತೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಹೊ ಜೆಜು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಜೆಜು ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ನಾ. ಥೊಡೆ ‘ಪ್ರೇಜ್ ದ ಲೊರ್‍ಡ್’ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ. ‘ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ – ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತುಂ ಜೆಜು ವ್ಹಯ್ ತರ್ ವಾಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಸ್ಕಿಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್, ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ವಿಸ್ಕಿ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್… ಹಾಂಗಾ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ವಿಸ್ಕಿ ಕರ್‍ತಾಯ್ ತರ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಸೊಡಾಚೊ ತ್ರಾಸ್ ಘೆನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ. ಮುಕ್ಲಿ ಆಂಗಡ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಹಾಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಕಾಕಾ. ಜೆಜುನ್ ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ವಿಸ್ಕಿ ಕೆಲಿ… ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಮರಿ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ತಾಂಚೆಸರ್‍ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ – ಆಮಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಫೊರಿನ್ ರಿಟರ್‍ನ್ಡ್ (ಫೋರಿ) ಆನಿ ಆತಾಂ ವಿವಿದ್ ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಚಿಂ ಮೆಂಬರಾಂ. ವೋಡ್ಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಬರೊ ಆಸ್ತೊ. ಅರ್‍ದೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಈಸ್ ಸಫೀಶಿಯಂಟ್ ಯು ನೊ.

ವಿವಿದ್ ಪಂಗಡ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಮನವಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸೊಳಾ ಕೊಳ್ಶೆ ಬಿಯರ್, ಚಾರ್ ಕೊಳ್ಶೆ ವಾಯ್ನ್, ಆಟ್ ಕೊಳ್ಶೆ ವಿಸ್ಕಿ, ದೋನ್ ಕೊಳ್ಶೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಅರ್‍ದೆ ಅರ್‍ದೆ ಕೊಳ್ಶೆ ಜಿನ್, ವೊಡ್ಕಾ… ದೋನ್ ಕೊಳ್ಶೆ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ವಯ್ಟ್ ರಮ್, ಅಶೆಂ ಕೊಳ್ಶಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕೊಳ್ಶೆ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್‍ಚೆ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್‍ತೆಂ ಪೀವನ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ಮರಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಉಲಯ್ಲಿ ನಾ. ಚಡ್ ಪಿಯೆನಾಕಾತ್. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ರುಚಿ
ತೆಕಿದ್ ಪಿಯೆಯಾ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್. ಪುಣ್ ಆಪುಟ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಕೊಳ್ಶಾಕ್‌ಚ್ ಗೊಬ್ಳೆ ಬುಡಯ್ತಾಲೆ. ಕಾಟ್ಲಾಚೊ ಪಿಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಧನ್ಯಾ, ಪೀವನ್ ರುಚಿಕ್ ಆಸಾ… ಹೆಂ ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕೊಣೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ? ಕಬಾಬಾಂತ್ ಹಾಡಾಂ ಆನಿ ಊಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಬರ್‍ಯೊ ಮಾಸಾಚ್ಯೊ ಫೊಡಿ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸವಯ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಹಾಡಾಂನಿ ಮಾಸಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಕರ್. ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಹೊ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಲೋಕ್ ಖಂಚೆಂ ಲೇಕ್? ಜೆಜುನ್ ಕಬಾಬಾ ವಯ್ರ್ ಆಶೀರ್‍ವಾದ್ ಘಾಲೆಂ. ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಚಾರ್ ಭಾಟಿಯೊ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್. ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಘಾಟಿ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ವೋಬ್ ಚುಯಿಂಗ್‌ಗಮಾ ಬರಿ ಆಸಾ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್. ಘಾಟಿ ಮಾಸ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಿವಿದ್ ಮನವ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಶೀರ್‍ವಾದ್ಸುನ್ ಬದ್ಲಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲಿಂ ಸನ್ನಾಂಯ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ದಾಳಿಸಾರ್ ದಾಟ್ ಜಾಲೊ, ಶಿತ್ ಬಿಜಿಬಿಜಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್‍ವಾಂ ಪೊಟ್‌ಭರ್ ಜೆವ್ಲಿಂ.

ಫಾರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕಾಲೆತಿಚೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ, ಇಗರ್‍ಜಿಚೆ, ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆ, ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಅಶೆಂ. ಕೇಟರಿಂಗಾಚೊ ಧನಿ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಜೆವಣ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಅಚರ್‍ಯಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇಟರಿಂಗಾಕ್ ಕೋಣ್ ಯೇತ್? ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಜೆವಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿತಾತ್. ಬಾಕಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ  ಬಿಲ್ಲ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಚೆಬರಿ ದಿಸಾನಾ. ಅಚರ್‍ಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಮಾಸಾಚೆ, ಸಾಮಾನಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕೋಣ್ ದಿತಾ? ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್, ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಖಂಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ? ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ನಾಂಯ್ಟಿ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಆಯ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾಲೆ. ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆ, ಪಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ, ಗುರ್‍ಕಾರಾಚೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ಯಾಂಚೆ, ಕ್ಯಾರಿಸ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನಿ ನೊನ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ಮಂಡಳ್ಯೊ.

ಎಕ್ಲೊ ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಸೊಮ್ಯಾ… ತುವೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ರಾವೊಂಕ್ ಸುವಾತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಚುಕ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಸದಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಮೊಡ್ಕ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಶೀರ್‍ವಾದ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್‌ಯ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೆ ರಗ್ಳೆನಾಂತ್… ಫಕತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುವ್ನ್ ತಿಂ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಖಾಕಿ ಮನಿಸ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಚಿ ನವಿ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾನುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಆನಿ ತಿ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಸೊರೊ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ನಾಕಾ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ನಾ ತರ್ ಪೇಪರಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಹಾಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಖೊಡೆ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾತ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಡೆಪಾಂಚ್…. ಪಾಂಚ್… ಚಾರ್… ಸಾಡೆತೀನ್ ಹಜಾರ್…. ಖಾಕಿ ಮನಿಸ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಆನಿ ರಾಜಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರೀ ಚಾಲಕ್.

ಹಿ ಖಬರ್ ಸೊರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ.  ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ. ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?  ಆಜ್ ಕೊಳ್ಸೊಭರ್ ಸೊರೊ.  ಫಾಲ್ಯಾಂ ಡ್ರಮ್‌ಭರ್.  ಪೊರ್‍ವಾಂ ಆರ್‍ಬಿ ದರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಆಶಿರ್‍ವಾದುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಿತ್. ಪರ್‍ಮಿಟೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಸಾಡೆಚಾರ್ ಲಾಕ್ ದೀಜೆ.  ಹೆ ಕೋಣ್ ದಿತಾ? ತೆ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಹೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ.  ಹೊ ಜೆಜುಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್.  ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಬಿಜ್‌ನೆಸ್ ಚಡ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ.  ದೆಕುನ್ ಜೆಜುಕ್ ದಗ್ದುನ್ ಕಶ್ಟಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.  ಎಮ್.ಸಿ. ಪಿಲಾತಾಬರಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಹಾತ್ ಧುಂವ್ಕ್ ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್ ಸೊದ್ತಾಲೊ.

ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ- ಯಾ ಪುತಾ ಪಾಟಿಂ ಯಾ.. ಹಾಂಗಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.  ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಶ್ಟಿಲೆಂ.  ಪುಣ್ ಹೊ ಲೋಕ್ ತುಕಾ ಜಿಣಿಭರ್ ಕಶ್ಟಿತ್.  ಜಿಯೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್.  ಮೊರೊಂಕ್‌ಯಿ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂತ್.  ‘ದಗ್ದಣಿ ನಿರಂತರಿ’ ಚಲಯ್ತಿತ್ ಆನಿ  ‘ವರ್‍ಲ್ಡ್ ರೆಕೊರ್‍ಡ್’ ಕರ್‍ತಿತ್.  ಸ್ಪೊನ್ಸರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ ಹಾಂಗಾ. ತಿಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿಂ.  ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.  ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಬರಿ  ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆಮರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫೊಟೊ, ವಿಡಿಯೊಯ್ ಮಾಜ್ವೊಂಚೆ ಬರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಲೊಕಾಕ್ ಜೆಜು-ಮರಿಯೆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸರ್‍ಗಾರೋಹಣ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ತಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ-  ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ಆಕ್ರೆಚೆಂ ಸರ್‍ಗಾರೋಹಣ್. ಕೆದಿಂಚ್ ಪರ್‍ತುನ್ ಹಾಂಗಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂವ್. ಸಗ್ಳೆಂ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.
*****

ಆಧುನೀಕರಣ್, ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ಆಮಿ

ಆಮಿ ಆಧುನಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಘರ್-ಗಾದೊ ವಿಕುನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಮಾಂ ಸೊದುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆ, ಪ್ರಕೃತೆ-ಧರ್ತೆ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಬಾಂದಾಚೆ ನೆಣಾರಿ ಆಮಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಘೊಳ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾತಿಂ ಆಜ್ ದೆಡ್ಕಿ ಧಾರಾಳ್ ದೆಕುನ್ ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಗಾನಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊಂ, ಗಾದಿ, ಬಾಳ್‌ಗಿತಾಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಪ್ಲೇಸ್ಕುಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ.

ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ರಾಂದ್ವಯೆ ಬೇಲ್, ಪೆಟ್ನೊಳಿ, ಸೊಂರ್ಗೊ, ವ್ಹಾಳಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೊರ್ವೊ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಂ ಆಳ್ಮಿ, ಕೊಂಗೆ ಆನಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ನೆಣಾಂತ್. ಚ್ಯಾರ್ ಕುಡಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಶೂನ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ತೆಂಕುನ್ ಆಸಾ.

ರಾನ್ ಆನಿ ರೂಕ್, ಅಪೂರ್ವ್ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ವಕ್ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ, ಪಾಲೊ, ವಾಲ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಗೂಣ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಮಿ. ಲೆಕಾಕ್ ಮೆಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಸಂಗಿ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್‍ನ್, ತಾಂತುಚ್ ಬುಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಮಿ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಕ್ ಇಂಟರ್‌ಲೊಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಿವಾಂಕ್ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕಸರ್, ಮಿರಿಂ ಆನಿ ಮೊಗ್ರೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸ್ವಾವಲಂಬನಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಪರ್‍ಯಾಸ್ ವಾ ಖರ್ಗ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಮಾಲಾಂಚೆ, ಕೃತಕ್ ದಳ್ಬರಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಹ್ಯಾಯಿ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಮೂರ್, ಸನ್ನಾಂ ಮಾಸಾಂಚಿ ರೂಚ್, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ರೊಸಾ-ವೊವಿಯಾಂ-ವೆರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಾದ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಪರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ನೆಣಾಂತ್. ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಭಾಷೆಚೊ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ – ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಲಕ್ಷೆನ್, ಫಿಂರ್ಗಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ – ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಎಕೆ ಭಾಷೆಚಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ?

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜರ್ ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಸಂವಹನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸೊಭಿತ್ ಪದಾಂಚಿಂ ಸೊಭಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಅದ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್.
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್. ತ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಪರ್ಕಿಚ್. ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ಖರೆಂ. ಜರ್ ಏಕ್ ನಾತು ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗಿರೆಸ್ತ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿ, ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್?

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಕಾಲೆತಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಾತೆಲೆ. ಪಾಕಾಂ ಶಿರ್‍ಕಾವ್ನ್ ಮೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಹೆಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಯ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಣೆಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಭ್ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾ. ಆಧುನಿಕರಣಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ನಕ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.
*****

ತೀನ್ ವಾಂಟೆ

ತೀನ್ ವಾಂಟೆ
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ,
ತೀನ್ ತಿರ್‍ಕುಟುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗಿಂ ಘಾಲುನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ
ದೇವ್ ಸದೆಂವ್
ಸರ್‍ವ್ ತೊ ಸಕ್ತೆವಂತ್,
ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂನಿ ನೀತ್ ಮಾಗೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಪಳೆ
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ದೇವ್ ಸದೆಂವ್.
ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್
ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಮೊಡಿಂ
ಮೆಜುನ್ ಕಾಡುನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾವುನ್ ಕಪಾಲಾರ್ ನವ್ಯಾನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್
ಬುಕಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ
ಸಕ್ಕಡ್ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ರೂಂದ್
ಫೊಡ್ನ್ ಘಾಲುನ್ ಪಿಟೊ ಕರುನ್ ಮೊಡುನ್ ತೊಡುನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಬುಕಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ
ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಮುಕಾಂ ಉಕಲ್ನ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಭುಕ್ ಚಾಳ್ವೊನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ.
*****

‘ಸಾಹಿತ್’ ಏಕ್ ಸೊಂಪಿ ವಳಕ್

ಅಶೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಸವಾಲ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ‘ಹೊ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಇತ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ  ಆನಿ ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ, ಥಳಾವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?’ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸವಾಲ್ ಸಂಪೆಂ ತರೀ ಜಾಪ್ ಕಠಿಣ್. ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ ದಿತಾಂ ಪರಿಗತ್‌ಚ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿ ಗೊಂದ್ವಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಳಾರ್ ಖಂಚೊಯ್ ವಿಷಯ್ ಕಾಂಯ್ ಅನ್‌ವಳ್ಕಿ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ವಿಷಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಆಶಯ್ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆನಿ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಪ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾತ್ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ.

ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ (ಹಿತ್) ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ (ಸರ್‍ವೋಹಿತಕಾರಿಣೇ ಸಾಹಿತ್ಯ) ಅಶೆಂ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಬರಯ್; ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್, ಬರೆಂಚ್ ಬರಯ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಬಾರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಾಯಾಂಚಿ, ಪಾದ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಪುಗಾರ್‍ಣಿ  ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಖುಷಿ ಜಾತಾ. ರಾಯಾಕ್ ಶಿಂಗಾಂ ಫುಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ್‍ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ‘ಸಾಹಿತ್, ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್‍ಮಾಣೆಂ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಅರ್‍ಥಾವಿಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ನಾತ್ಲಲೆಂಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಮನ್ಶಾ ವರ್‍ಗ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ತಾಂಕಿ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ. ಹಿ ಜಾಪ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾವರ್‍ಗಾಕ್ ಅಸ್ಮಿತ್ ಅಸುಂಯೆತಾ.

ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ತಾಂ. ತಾಚೆ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್‍ಮಾಕ್ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಧರ್‍ಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್.’ ಬಹುಷ ತೊ ಧರ್‍ಮಾಚಿ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಧರ್‍ಮ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಗಾಯ್? ಧರ್‍ಮ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್‍ತೊ ಮ್ಹಣುಯೆತಾಗೀ? ವಾ ಧರ್‍ಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ ವರ್‍ತೆಂ ಮ್ಹಣುಯೆತಾ.

ಪುರಾತನ್ ಪಾವ್ರಾತ್ಯ್ (ಉದೆಂತಿ) ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಭಾಷೆ ದ್ವಾರಿಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಡಾವಳಿಂಚೆಂ ಫಳ್’ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸಾ. ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅರ್‍ಥ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಸಂಕೇತಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆ ಅನ್ಭವ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಂ ಸಮ್ಜಾಲಾಂ, ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾಸಾರ್‍ಕೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಜೆನ್ನಾ ಹ್ಯಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಗರ್‍ಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾ  ತೆನ್ನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ ಜಾತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂವಹನಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಂವಹನ್ ಬರ್‍ಪಿನಿಶಿಂ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತಪ್ ನಾ. ಸಂಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ಲಲೆ ಉಪನಿಷದ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪುರ್‍ವಿಲೆ ತರೀ ತೆ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಡೆಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂಯ್ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್. ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಕಾವ್ಯೆಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ಜೆರಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ (ಅಸ್ತಮೆ) ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಲಿಟರೇಚರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಲಿಟರೇಚರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ದ್ ಲಾತ್ಯಾ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ‘ಲಿತೆರೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬಹುವಾಚಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಜಾಲಾ. ಲಿತೆರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೆಟರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬರವ್ಪ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರ್‍ಥ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಬ್ದ್‌ಕೋಶ್, ಅರ್‍ತ್‌ಕೋಶ್, ಪುಸ್ತಕ್‌ಸೂಚಿ, ಸಂಸೊದ್ ಗ್ರಂಥ್, ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಗ್ರಂಥ್, ವಳ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸರ್‍ವ್ ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಕೃತಿಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್ ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸನಾ. ಕೃತಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್ ತೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣಿಯಾಂ-ಕಾದಂಬರೆಗಾರ್, ಕವಿ, ವಿಮರ್‍ಶಕ್ ತೊ ಜೆನ್ನಾ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭವ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಬರ್‍ಪಿನಿಶಿಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತೊ ಅನ್ಭವ್ ಪುನರ್‌ರುಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸಂರಚನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಚೊ ವಾದ್.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಸುರುಪ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ್ ಕೃತಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ. ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ  ಸೃ‌ಆನಿತ್ಮಕ್/ಸೃ‌ಆನಿಶೀಲ್ (ದುರಾದೃಷ್ಟಾಕ್ ಥೊಡೆ ಸರ್‍ಜನಾತ್ಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್-ಸೃ‌ಆನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಾತ್ಲಲೊ ಸಬ್ದ್ ತೊ) ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಸೃ‌ಆನಿತರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್  ವಾಂಟೆ ಕೆಲೆ.  ಆತಾಂ ಸಬ್ದ್, ಅರ್‍ತ್,  ವ್ಯಾಕರಣ್, ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ, ಸಾಹಿತಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಸೃ‌ಆನಿತರ್(ಅಂತರ್‌ವಾಳ್ಯಾವಿಣ್) ಜಾಲ್ಯೊ, ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ- ಸಂವಹನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಸೃ‌ಆನಿಶೀಲ್ (ಅಂತರ್‌ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚ್ಯೊ) ಜಾಲ್ಯೊ.

ಸಾಹಿತಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್‍ತಾ. ಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರಿ. ಖಂಚಿಯ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಸಾರ್‍ಕಿ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಹಲ್ಕಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಬೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್-ತಿನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರ್ರಕಾರಾಂನಿ ಖಾಶೆಲಾಯ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಬ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುವೆಂಪು (ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮಹಾನ್ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ ಜಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ತಶೆಂ) ಚಡ್‌ಶೆ ಸಾಹಿತಿ ಎಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್‌ಚ್ ವಾವುರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಣಿ ಬೋವ್   ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪಂಡಿತ್ ಕಾವ್ಯೆಂ, ನಾಟಕ್, ಕಾಣಿ-ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಂಸೊದ್ ಬರ್‍ಪಾ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಹಿತಾಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ತಾತ್.

ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತಾಚೊ ಬೋವ್ ಪರ್‍ನೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಗಾವ್ಪಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಚರಣಾಂನಿ, ಪ್ರಾಸಾ ಸವೆಂ ವಾ ತ್ರಾಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಕವಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಲಿಕ್ತಾ. ಆಜ್ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ನವೆ ನವೆ ನಮೂನೆ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಂಡಿತಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಿಂ ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಭಾವಗೀತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕವಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಸರ್‍ಶಿಂ ಲೋಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ಚಂಪೂ (ಪದ್ಯ-ಗದ್ಯ ಭರ್‍ಶಿಕ್), ಷಟ್ಪದಿ (೬ ವೊಳಿ), ಚವ್ಪದಿ (೪ ವೊಳಿ) ತ್ರಿಪದಿ (೩ ವೊಳಿ) ಗಝಲ್, ಹಾಯ್ಕು, ಸುನೀತ್ (ಸೊನೆಟ್-೧೪ ವೊಳಿ),  ಲಿಮೆರಿಕ್,  ಚುಟುಕಾಂ (ಚುಟ್ಕುಲಾಂ) ಅಶೆಂ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಕವಿವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಅಂತರ್‍ಮಳಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉತ್ರಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಹೃದಯಿ ಥಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಝರ್ ಉಸಯ್ತಾ. ಭಾಸ್, ಅಲಂಕಾರ್, ಅರ್‍ಥ್, ಧ್ವನಿ, ಪ್ರತಿಮಾ ಆನಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ತರ್  ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಆನಿ ಅಂಗ್.
ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ರಾಂ ಮುಕೇನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ದೆಕ್ತಲ್ಯಾ-ಆಯ್ಕಾತಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ ಲಾರಾಂ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಪಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಜಿವಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ್ ದಿತಾತ್. ನಾಟಕಾಂತ್ ದುಕಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ (ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ) ಆನಿ ಸುಕಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ (ಕೊಮಿಡಿ) ಅಶೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ. ಆಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕ್, ವಿಡಂಬನ್, ಪ್ರಹಸನ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ಪಿ ಆಸಾತ್. ಸಂಸರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಥಿಯೆಟರ್, ಒಪೇರಾ, ಬಲಾದ್, ಡ್ರಾಮಾ, ನಾಟಕ್ ಹೆ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಪುಣಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಫರಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್. ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಥಳ್, ಉತರ್, ನಟನ್, ನಾಚ್, ಗಾಯನ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರದರ್‍ಶಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲಿಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್‍ಬೆ ವೆಳಿಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಂಗಸ್ಥಳಾಂತ್ ನಾಟಕಾ ರುಪಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ. ಯಕ್ಷಗಾನ-ಬಯಲಾಟ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟಮ್, ತೇವಾರಮ್, ದೆಖ್ಣಿ ಅಸಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಾಲೂ ಆಸಾತ್.

ಕಾಣಿಯಾಂ-ಕಾದಂಬರಿಂಚಿ (ನವಲ್-ನವಾಲಿಕಾ) ವಾಡಾವಳ್ ಆಂವ್ದುಂಚಿ ತರೀ ಪುರಾಣ್-ಆಖ್ಯಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ತಾಚೊ ಪ್ರವೇಸ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಜಾಲೊ. ಅಖ್ಖೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ವಾಚ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಸಾಮ್ಸಾಂವ್ಚಿ-ದಲಾಯ್ಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ಉರ್‍ತಾ ತೆನ್ನಾ ತಸಲ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಆಂವ್ಡೆಲ್ಯೊ. ಜೆನ್ನಾ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ದಂಗ್ವಳ್ ಜಾಲಿ ತೆನ್ನಾ ತಾಕಾ ದೇವ್-ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಸಾಂತಿಪಣ್-ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮನಿಸ್, ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ ಗರ್‍ಜೆಚಿಂ ಆನಿ ಆಸಕ್ತೆಚಿಂ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯೊ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಕಾದಂಬರಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ರಾಯ್ ರಾಣಿ, ರಾವ್ಳೆರ್, ಮ್ಹಂತಾನಿ ಮನಿಸ್, ಝುಜಾಂ, ಮೋಗ್, ದ್ವೇಷ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ, ಬರ್‍ಯಾ-ವಾಯ್ಟಾಚೆಂ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಕಾಣಿಯಾಂ-ಕಾದಂಬರಿಂಚೆ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ದಯ್ವಿಕ್  ಸಂಗ್ತಿಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂಕ್ ಸಾಂಸಾರಿಕ್, ಸಯ್ದಾಂತಿಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ಂಚ್ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ ತರ್‍ಕ್ ಆಜೂನ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ. ಓ ಹೆನ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಸೊಳಾ ಸಾಲಿಂಚ್ಯೊಯಿ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚಿಕ್ಣಿಕಥಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್‍ಡ್ ಕಥಾ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂಯೀ ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾತ್. ಲಿಯೋ ತಾಲ್‌ಸ್ತಾಯಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ ಏಂಡ್ ಪೀಸ್ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಾತ್ರ್-ಕಥಾ ಆನಿ ಕಥಾ ವರ್‍ಣನ್-ನಿರೂಪಣ್-ಪ್ರವರ್‍ತನ್-ಕಾಳ್ ಆನಿ ತಳ್-ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಣಿ /ಕಾದಂಬರಿ, ಜಾಂವ್ ಮಟ್ವಿ ಜಾಂವ್ ಲಾಂಬ್, ಜೀವ್ ಘೆತಾ. ’ಲಾಂಬ್ ಕಾಣಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪಾತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾನ್ಪಳೆ-ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಳೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾ.

ಪ್ರಬಂಧ್ ಲೇಕನ್, ಸಂಸೊದ್ ಬರವ್ಪ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಸುಮಾರ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಚಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಉದ್ದೇಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆಂ ಬರವ್ಪ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ, ಇಗರ್‍ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಧರ್‍ಮ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್ ತಶೆಂಸ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವಿವರುಂಕ್ ಹೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಾಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಮೆಮ್‌ವಾ’ (ಮೆಮೊಯ್ರ್) ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸ್ಮರಣ್‌ಗ್ರಂಥ್ ‘ಎಪಿಸ್ತಲ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಲಾಂಬ್ ವಿವರಣ್ ಆನಿ  ನಿರ್‍ದೇಶನ್ ಪತ್ರಾಂ, ‘ಕ್ರೊನಿಕಲ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಕಾಲಮಾನಕ್’ (ವೆಳಾಕಾಳಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ  ವಿವರ್ ದಿವ್ಪಿ ಬರ್‍ಪಾಂ) ಸುರ್‍ವೆಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲಿಂ. ಆಜ್ ವಯ್ದ್ಯಾಕೀಯ್, ಇತಿಹಾಸ್ ಸಂಸೊದಾಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಸೊದಾಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಕೃತೆ ವಿಶಿಂ, ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಡಾವಳಿಂ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಘೆತಾಂವ್. ಮನೋರಂಆನಿ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಹಾಸೊ ಆನಿ ಹಾಸೊವ್ನ್ ರಡೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಯಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಸಮತಾವಾದಿ ಸಾಹಿತ್, ದಲಿತ್ ಸಾಹಿತ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಅಸಲೆ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ವಿವಿದ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್‍ಗ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ದಲಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ವರ್‍ತಿಕಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ‘ದಲಿತ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ದ್ ಆಜ್ ತಾಳೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ವರ್‍ಗಾಂಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಅಮೇರಿಕಾ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ) ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ಧಮ್ಕಣೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾನ್ ಆನಿ ದುಕಿಂನಿ ಭರೊನ್ ತಾಕ್ತೆವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ರಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್‍ಶಾಂತ್ ಸಂಗಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ‘ಕಾಳೆಂ ಸಾಹಿತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ವಸ್ಣುಕೆವಾದಿ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಳ್‌ವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ತ್ಯಾಂ ವಿರೋದ್ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸಂಘರ್‍ಶ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಸಮತಾವಾದಿ ರಾಜ್‌ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಾಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ತೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್‌ವಾದಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಮತಾವಾದಿ ಮೊಲಾಂಕ್ ಫುಡೆಂ ದವರ್‍ನ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಂರಚನ್ ಜಾಲೆಂ ಹಾಕಾ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ (ಸಮತಾವಾದಿ) ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶಾ-ಆಕಾಂಕ್ಷಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಲಿಂಗ್ ಭೇದ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಜಾತಾ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಆನಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ವರ್‍ಗಾಂ ಮದೆಂ, ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಲೊಕಾಂ ಮದೆಂ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ರುಪಾಂ ಘೆತಾ ತರೀ ಮುಳಾನ್ ಆನಿ ನಿಮ್ಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಸಾಹಿತ್‌ಚ್.

ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂನಿ ‘ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚೆಂ ಸಾಧನ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮಾರ್‍ಗದರ್‍ಶಕ್ ಜಾತಾ, ತಿದ್ವುಂಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ ’ಕಾಂತ ಸಮ್ಮಿತ’ (ಮೋಗ್ ಕರ್‍ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ) ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ‘ಫ್ರಭು ಸಮ್ಮಿತ’ ವಾ ‘ಆಚಾರ್‍ಯ ಸಮ್ಮಿತ’ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ.

ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಂಡಿತಾಂನಿ ‘ಸಾಹಿತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಮುಳಾವಿ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಸಮರ್‍ತಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಜಾತಾ. ತಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗವ್ರವ್ ಲಾಬ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ತಾಕಾ ಮಾನ್, ಸಮ್ಮಾನ್ ಆರ್‍ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಬಾರಾಂಚೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾ ದುಡ್ವಾನ್ಂಚ್ (ರೊಯಲ್ಟಿ) ಮಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸತಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾತಾ. ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ‘ಅವ್ರ್ ಹೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆಲ್ ರೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಲಿಟರೇಚರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವರ್‍ತೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗವ್ರವ್ ಜೊಡ್ತಾ, ಹೊ ಗವ್ರವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಮಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತಾಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

‘ಸಾಹಿತ್ ಫಕತ್ತ್ ಮನೋರಂಆನಿಕ್ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾದ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಿಶಾಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತಾನಾ sಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಎಕಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಆನಿಕಾ ಮತಿಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಮನೋಸಂವಹನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂವಹನ್ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಪಿಗ್ಳಾವ್ಣಿ (ಕಥಾರ್‍ಸಿಸ್) ಆಸಾ ಕರ್‍ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕೃತಿಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅನ್ಭವ್ ತೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪಿ ಅನ್ಭವಾನ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತೆನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪರಂಪರಾ, ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್, ಜಿಣ್ಯೆ ದರ್‍ಶನ್ ಆನಿ ಧರ್‍ಮಾ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಹೆಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಜೊಡ್ಚೆ ಫಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಸಾಹಿತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್‌ಯೀ ಆಸಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಚಡ್ ವಾಚ್ತಾ ತೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಬರ್‍ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ  ದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಪೆಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್, ಪರಂಪರೆಕ್, ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂಕ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಸ್ವಿಕಾರುನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್, ವಿಶಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ, ಹಾಕಾಚ್ ’ವಾಚಪ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಪೂರ್‍ಣ್ ಕರ್‍ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಕೇಶಿರಾಜಾನ್ ’ಶಬ್ದಮಣಿದರ್‍ಪಣಾಂತ್’ ಕಸವರಮೆಂಬುದು ಸೈರಿಸಲಪ್ಪೊಡೆ ಪರಧರ್‍ಮಮನ್, ಪರವಿಚಾರಮನ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಪೆಲ್ಯಾ ಧರ್‍ಮಾಕ್ (ಧರ್‍ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಧರ್‍ಮ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್) ಪೆಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತೆಂಚ್ ಭಾಂಗರ್), ಆಜ್ ಭಾಂಗರಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಭಾಂಗರ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಂಗ್ರಾ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಖರೆಂ ಭಾಂಗರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಾಚಪ್.

ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ ಅರ್‍ನೆಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್‌ವೇ ‘ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್, ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಕರ್‍ಕರ್ ಭೊಗಾನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಬಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ನಿರ್‍ದಿಷ್ಟ್ ವೇಳ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದವರ್‍ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ತಾತ್.
*****

ಸಿಂತಿ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಆಜ್ ತೆಂ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ವರ್ನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟ್ಲಾಂ. ಉಟೊನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಪಾವ್ಲು ಅನಿಕೀ ಉಟೊಂಕ್ ನಾ. ಸಿಂತಿ ಉಟೊನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್… ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಅಪುಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹರ್ಶೆಂ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಬಾಬ್ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ತೊ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನೈಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್ ತೊ ದಾನ್ಯೆಲಾಗೆರ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲಾ. ಪೋರ್ ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್  ಬಾಬಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಸಿಂತಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.

ಸಿಂತಿನ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಖೊಲೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಲೆ. ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆವಯ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ಶೆಳ್ ಪುಸ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿ ಥಂಯ್ಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಮಾಗ್ಣೆ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ದೇವ್‌ಭಕ್ತ್ ಶಿಕಯ್ಲಲಿ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೆಣೆಂಚಾನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚೊ ವಿತೊರಾಮ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ವಿತೊರಾಮಾ, ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾಗೆರ್ ಬಾಬ್ ಆಸಾಗಿ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್, ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಲ್ಲೊ.
ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾಲಾ ಮಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕತಾಚ್ ಸಿಂತಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ! ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣ್ತೆಂ ಸಿಂತಿ ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿ ಫಕತ್ತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ಜೆರಿ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ. ಧಾಕ್ಟೊ ಪಾವ್ಲು ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚೆ ಬೋವ್ ಗರೀಬ್ ಕುಟಮ್. ಗರೀಬ್‌ಪಣ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಜೆರಿನ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್.

ಕುಡ್ಚೆಲಾ ಜೆರಿ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣ್ ನಾ. ಗಡಂಗಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್, ಗಟಾರಾಂನಿ, ಪೆಂಟೆಂತ್, ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸದಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಚೆಡುಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆ. ಜೆರಿ ಅನಾಥ್ ನೈಂ ತರೀ, ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣ್ಣೀ ನಾಂತ್. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಸರೊನ್ ಸಾತ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಭಾವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಶಹರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆರಿಕ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಮಾಡ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಾಜುಚೆ ರೂಕ್. ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಘರ್, ಆಂಗ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಬಾಂಯ್. ಗುಡೊ ಸುವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕೃಷಿ ಕರ್‍ಚೆ ಪರಿಂ ನಾ. ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲಿಜೆ ತರ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾಜೆಚ್.

ಜೆರಿನ್ ಲಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಆವಯ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ನಾತ್ಲೆಂ. ದೊತೊರ್‍ನ್ ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ದಿಸಾ ಮಾತ್ರ್.

ಮಿಶಿಯೊ ಫುಟೊನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೀದಿ ಬಸವ ಪರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್, ತಾಚೆಚ್ ಮಳ್ಳೆ ಬೆಬ್ದೆ ಈಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಲೆ. ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ ತರೀ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಉರಾನಾತ್ಲೆ. ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ದುಡು ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಗಡಂಗಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್‍ನ್ ಗಡಂಗಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಪಾವ್ ತಾಂದುಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸೈರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕುಂಟ್ಯಾನ್ ದೀಜೆ. ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಲೊಟುನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್? ಒಟ್ಟಾರೆ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಸಮಾ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನಾ ತರ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಿಂವ್ಡೊ ನೊವ್ರೊ ಮೆಳಾಜೆಗೀ? ಕಾಯ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ಜೆರಿನ್ ಅಪ್ಲಿ ಖೆಸ್ತಾಂವಾ ಸಾಂಡ್ಲಿನಾಂತ್. ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಗತ್ ಬೋವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುಲ್ಗತ್ರಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪುಣೀ ಸರ್ಗಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಮ್ಕೊಂಡ್‌ಚ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆಭರ್‌ಸೊರ್‍ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಿಕ್ ಪರ್ತಾಲ್ಲೆಂ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಜಿಣಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತರೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪತಿ ಬರೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಕಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಮತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪರ್ತೊನ್, ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊ.
***
ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಆತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂಧುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಪೋಟ್ ಥಂಡ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಚೆ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಎಕೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕೆಕ್ ಆವ್ತಾರ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ತೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳೆಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಶೆಜಾರಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಬೊಣ್ಕುಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವೋರ್ನ್, ಕೆಳಿಂ, ಮಿಠಾಯಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದನ್ಪಾರಾ ಯೆತಾನಾ, ವೆರೊನಿಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಅಸಹಾಯಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ಸೊರೊ. ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ರಾಂದ್ಣಿ ವಯ್ಲೊ ಸಾರ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಶೆಂಡ್ಯೆಕ್ ಧರ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಟ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ದಿಲಿಂ ತಾಣೆ.  ಹುನ್ ಹುನ್ ಸಾರ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಪಡೊನ್ ದೆಸ್ಪಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಜೆರಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ. ವೊರ್ನಾಚೆಂ ಅಯ್ದಾನ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡೊನ್ ವೋರ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ತಾಲೆಂ. ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಕ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಾನಾಕ್ ಅಪ್ಟಾಲ್ಲಿ. ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಗತ್ ವಾಳೊನ್ ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ದೀವ್ಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಡಂಗಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಲ್ಲೊ.
***
ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಶೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ಮಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ತೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಬಾಬಾ, ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶಿವ್ಯೆತ್‌ಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಖುಶಿ ತರೀ, ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಬೇಂಡ್-ಗರ್ನಾಳಿ, ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಮಸ್ತ್ ಸಾಂತ್, ಘರಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್, ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖೆಸ್ತಾವಾಂ ತಿಂ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಜುಂತಾ ದಿಸಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದಂದೊ ಚಲಯ್ತೆಲೆ, ಬಾರಾಚೆ ಧನಿ, ಅಂಗ್ಡಿಗಾರ್, ಗಲ್ಪಾಗಾರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೋಟ್ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್. ತಾಂಗೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮೈಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಂತಾರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಬೇಂಡಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
***
ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಲು ದೊಳೆ ಘಸ್ಟಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನವಿ ನವಿ ಮಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಕೀ ನವೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಗೆರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಗವ್ಜಿ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲು ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಂತಿನ್ ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಉದಕ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ಆವಯ್ನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಉಕಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯೊ. ಚಾ ತಯಾರ್ ಜಾತಚ್ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಬಸೊಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕದೆಲ್‌ಯಿ ನಾ ತಾಂಗೆರ್. ಮಾಂದ್ರಿ ಕೊವ್ಳುನ್ ತಾಚೆರ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ಸಾಂತೆಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್? ಸಿಂತಿನ್ ಪಾವ್ಲುಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಒಟ್ಟುಕ್ ತೀನ್ ರುಪಯ್. ಎದೊಳ್ ಉರಯ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಚ್. ತುಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್?
ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ರುಪಯ್. ಸಿಂತಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
ಪುಣ್ ಎಕಾ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ! ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.
ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಖಾವ್ಯೆತ್. ನಾ ತರ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಖಾಂವ್ಚೆ ಸಿಂತಿ ಸುದಾರ್‍ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್.
ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಯಾಂ, ಮೆಳೊಂಕೀ ಪುರೊ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲೊ.

ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ದಾನಾ ಧುತಾನಾ ಜೆರಿ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಜಿವೆಂ ಮಾಸ್ ಘಾಣ್ತಾಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆನ್ಕಿಟಿ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಥಂಯ್ ದವರ್‍ಗೊ ದೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ತಾಣೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆನಿಕೀ ಯೇವ್ನಾಂಗಿ? ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ದವ್ರಿಜೆ
ಬಾಬಾ, ಸಾಂತೆಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀ. ಪಾವ್ಲುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕುರ್‍ಯಾ ಧೈರಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಹತ್ತ್! ಸಾಂತೆಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ? ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಸಾಗಿ? ಮರ್‍ಯಾದಿನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಗೆಚ್ ನಿದಾ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಲಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಗೆಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಜು ರುಕಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಜೆರಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಸಿಂತಿನ್ ಪತ್ತೆದಾರಿಣಿ ಪರಿಂ ಸೊರೊ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಪಳೆಲೊ.

ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೂಖ್‌ಚ್ ಅಯ್ಲೆಂ. ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾ ತೆಂ ಭಾಗ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಸಮವಸ್ತುರ್‌ಚ್ (ಯುನಿಪೊರ್‍ಮ್) ನೆಸಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತೆಂ.

ವೆರೊನಿಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿ. ಜೆರಿಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ, ತುಜ್ಯಾ  ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಚ್ ಗತ್‌ಗಿ? ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲಿ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಚಿ ಮಾವ್ ಆನಿಕೀ ಜೀವ್‌ಚ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೆರಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಿವ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚಿ ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ ಘಾಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲುನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ನಾಂತ್ ಪುತಾ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪೊತಿ ಉಗಡ್ತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ರುಪಯ್. ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆ ದೊದೊನ್ ರುಪಯ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲೆ. ಪರ್ನ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮುಡ್ಡಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಶೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನವ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಭಾಗ್ ನಾಮೂ ನಿರಾಶಾ ಉಚಾರ್‍ಲಿ ತಿಣೆ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಲೊಕಾಚಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ’ಆಪ್ಣಾಕೀ ವಾತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ’ ಪಾವ್ಲುನ್ ಸಿಂತಿಲಾಗಿಂ ದೊಳ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಶಾ ಉಚಾರ್‍ಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಜೆರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಶೆರ್ಮಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಸಿಂತಿಚೆ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ತಾಲೆ. ವಿದೇಶಿ  ಸೆಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸೂಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಅಲ್ತಾರ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ಮೀಸ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಅಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂತೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲಿಂ.

ತಾಂಕಾ ಕಿರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಯಂಟ್‌ವೀಲಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ ತರೀ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಶಾ ಥಂಯ್ಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಲಿ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೊಲಾಂತ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಚೊ ಭರಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಚಾಕೊಬಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಭಿಜುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ, ನಾಕಾರ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ದೆಂವ್ಚೊ ಪಾವ್ಲು ಆಶೆನ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ.

ಧಾ ರುಪಯ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಪ್ರೇ‌ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡಿತ್ ಸಿಂತಿ ಶರ್ಬತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕಾಳ್ಗಾಂಚೆ ಶರ್ಬತ್ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ಅಂಗ್ಡಿಚಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿಲೆ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ದೋನ್ ಪೆಕೆಟ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆಬಾರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ.

ತಾಂಗೆರ್ ಸೈರಿಂ ಕೊಣೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾ ಅನಾಥ್ ಆನಿ ಜೆರಿಚೊ ಭಾವ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನೈಂ. ಜೆರಿಚೊ ಗಡಂಗ್ ಈಷ್ಟ್ ಎಕ್ಲೊ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ವಾಡುಂಕ್ ಜೆರಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಜೆವ್ಯಾಂ ವಾಡ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ, ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೊ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಚಾಳ್ವಾಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ? ತುಜೊ ಹಂಕಾರ್ ಜಿರಯ್ತಾಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲೆಂ. ಅಯ್ಯೊ ಜೆಜು … ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸಿಂತಿ ಹುನ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಣ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲಿಂ. ವಾಟೆನ್ ವೆಚೊ ಲೋಕ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಪೆಟೊ ಖಾತಾಲೊ.

ಜೆರಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಧಾನಿ ಜಾಲೊನಾ. ವೆರೊನಿಕಾಚಾ ಶೆಂಡ್ಯೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ತೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್‍ನ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ಪಾಂಯ್ ಥಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಪೊಜ್ಡೆ ಉಲಂವ್ಚೊ ಜೆರಿ, ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಭುಕೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಸ್ತಾಲೆನಾ. ರಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಮರ್‍ಯಾದ್ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಗೆರ್ ಮಾಂಡೆಮಾರಿ, ರಾಕ್ಷಿಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಯಾನಕ್ ರಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಚಿ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಮಜಾ ಮಾರಿತ್ತ್ ಬಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲು ವೆಗ್ಗಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜೆವ್ಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ನೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಲಿ. ನಶಿಬಾನ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಸಿಂತಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಜೆವ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಾಂಗೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕರ್‍ಚೊ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಆನಿ ಅವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ನೆಣ್ತೆ ದೊಳೆ ರಾಗ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೆ. ಕಸಲೆಂಗೀ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆ.

ಸೆಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ. ದನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿರಾಶೆಚೊ ಕಾಳೊ ಸುರ್‍ಯೊ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಉದೆಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಚಿಂ ವರಾಂ ತೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಅವಯ್-ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಲೊ ತರೀ, ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.
ಸಿಂತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ವಳೂ ತಾಣೆಂ ಪಾವ್ಲುಕೀ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಘರ್‍ಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಜು ರುಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ಕಾಜು ರುಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ತಿಂ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಿಂತಿಚೆ ದೊಳೆ ಕಿತೆಂಗಿ ಸೊದ್ತಾಲೆ. ಪಾವ್ಲುಯಿ ಸೊದ್ತಾಲೊ.

’ಹಾಂ… ಅಳೆ ಥಂಯ್!  ಪಾವ್ಲುನ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂ.. ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಸಿಂತಿ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೆಂ. ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ ದಿಸಾ ಸಿಂತಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಯ್ತಿ ಉಬಾರ್‍ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪಾಡ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾ, ಧರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಕ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಠಳ್ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಫುಟ್ಲಿ. ಆನಿಕಾ ಬೊತ್ಲಿಚೆರ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘಾಲೊ ಠಳ್ ದೊಗಾ ಪರ್ತುನ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೆ. ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿ ಸೊರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೈತಾನಾಚಿ ತಾಣಿಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ-ಮಾಂಡೆ ಮಾರಿ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಬೊತ್ಲಿಚ್ಯೊ ಖೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ದಾಡಾಯಿತ್ತ್!
*****

ಕೊಂಕ್ಣಿ, ವಾಡಾವಳ್ ಆನಿ ಆಟ್ವಿ ವ್ಹಳೆರ್

ಆಗೋಸ್ತ್ ೨೦ ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸುಗ್ಗೆಚೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವ್ಹಳೆರಿಂತ್ ಜೊ ಭಾಷಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಘೆತ್ಲಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಮಟ್ವಿ ಚರಿತ್ರಾ:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕಣ್ ಸಬ್ದಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹೊ ಕೊಂಕಣ್ ಸಬ್ದ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ವಾದ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ದಲಿತಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ-ನಿ ರಾಂವ್ಚೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೊಂದಕನ್-ಕೊಂಗವನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಚಡ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ರತ್ನಗಿರಿಥಾವ್ನ್, ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಾ. ಮುಡ್ಲಾಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್ ಆನಿ ಫಾಡ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ ಗಡ್.

ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಉಲವ್ಪ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಮನಿಸ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿ ವೆಳಾ-ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಜಿಬಾಳ್ಯೊ (ಭಾಸೊ) ವಾಪಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಬಾಳ್ವಾಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಆಳ್ವಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಭಾಶೆ ಮುಕಾರ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಆಜ್ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಲೋಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಭಾಶೆಪಂಡಿತಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಸೆಜಾರಿ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಆನಿ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ದಬಾವ್ ಪಡೊನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಧಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ. ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸಿಲ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಕದಂಬ ಕುಳಿಯೆಚೆ ರಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಆಂಧ್ರಭೃತ್ಯ ಚಾಲುಕ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ್, ಹೊಯ್ಸಳ, ದೇವಗಿರಿ ಯಾದವ್, ವಿಜಯ್‌ನಗರ್, ಬಹುಮನಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಯಾಳ್ ಕುಳಿಯಾಂಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಭಾಶೆಕ್ ರಾಯಾಳ್ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಳೊನಾ.

ಭಾಶೆ ಗಿನ್ಯಾನಿಂನಿ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಸ ಪ್ರಮುಕ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾತ್. ೧. ಆರ್ಯನ್ ವಾ ಇಂಡೊ ಯುರೋಪಿಯನ್, ೨. ಸೆಮೆತಿಕ್, ೩. ಹೆಮೆತಿಕ್, ೪. ಸಿತಿಯನ್, ೫. ಮಲಯೋ ಪೊಲಿನೇಶಿಯನ್, ೬. ಆಮೆರಿಕನ್.

ಆರ್ಯನ್ ಭಾಸೊ ಪರತ್ ಗೊತಿಕ್, ಸೆಲ್ಟಿಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಗ್ರೀಕ್, ಸ್ಕಾಲೋನೇವಿಯನ್, ಪರ್ಶಿಯನ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸಂಸ್ಕೃತಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಕೃತ್, ಅಪಬ್ರಂವ್ಶ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಬಂಗಾಳಿ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಸೊ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಭಾಶೆಂಪರಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮುಳಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಸಿತಿಯನ್ ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮುಳಾಚ್ಯೊ ಕಾನಡಿ, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಮ್, ತೆಲುಗು, ತುಳು, ಭಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್:
ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೋನ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ವಾಳ್ಚೆಂ ಆನಿಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಲಿಖಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್‌ಯೀ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಜಾನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಪಿಳ್ಗೆಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಶಾಸನಾಂ, ನೇಮಾಂ, ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂತವ್ನ್, ಲೊಹಾಂಚೆರ್ ಕಾರ್ವವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಧಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಂತ್ ಚಾವುಂಡ ರಾಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ೫೭ ಫಿಟಿಂಚ್ಯಾ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ಶ್ರೀ ಚಾವುಂಡರಾಜೇ ಕರ್ವಿಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಿಲ್ಹಾರಾ ರಾಯ್ ಅಬರಿಜಿತ್ ದುಸ್ರೊ, ಹಾಚೊ ೧೧೮೭ ತ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ೧೪೭೪ಂತ್ ಬಂದೀವಾಡಾಚ್ಯಾ ನಾಗೇಶ ದಿವ್ಳಾಂತ್, ಫಾತ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಪ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆ ಲಾಬ್ಲಾಂ.

ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಶರ್ಮಾನ್ ರಾಮಾಯಣ್ ಆನಿ ಮಹಾಭಾರತಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚೆಸಂಗಿಂ, ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ೧೬೭೮ಂತ್ ಕೊಚ್ಚಿಂತ್ಲೊ ಡಚ್ ತಾರ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆನ್ರಿಕುಸ್ ವಾನ್ ರೀಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಂಗ ಭಟ್, ಅಪೂ ಭಟ್ ಆನಿ ವಿನಾಯಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಹಾಣಿ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವನಸ್ಪತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಹೊರ್ತುಸ್ ಇಂಡಿಕಾಸ್, ಮಲಬಾರಿಕಸ್ ಅದೊರ್ನತುಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ರೂಪ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಾಲ್‌ಪಣ್ ವಿದೇಶಿಯಾಂನಿ ಘೆತ್ಲೆಂ. ೧೫೫೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಛಾಪ್ಕಾನೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಜೆಜ್ವಿತ್ ಬಾಪ್ ತೊಮಾಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸಾನ್ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅರ್‍ತೆ ದಾ ಲಿಂಗ್ವಾ ಕನಾರಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ೧೬೪೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಛಾಪ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂಪಯ್ಕಿ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಶೆ ವ್ಯಾಕರಣ್. ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ.

ಪೊರ್ಚುಗಿಸಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ೧೫೬೦ ಥಾವ್ನ್ ೧೮೧೪ ಪರ್ಯಾಂತ್ ೨೫೪ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಭೌಗೋಳಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾನಿಮ್ತಿಂ ತೆನ್ಕಾಕ್ ನಿವಾಸಾಂತರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಭಾಸ್, ರಿವಾಜ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭಾಸ್ ಮೊರ್‍ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಿ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ಯಿ ಮಾಫೇಯಿನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾನಾಂತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ತಾಳೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ – ೧೮೮೨ಂತ್ ಛಾಪ್ಲೆಂ. ೧೯೧೨ಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಾಕ್ಣೊ, ಪಯ್ಣಾರಿ, ಜಿವಿತ್, ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್, ಮಿತ್ರ್, ಕಾಣಿಕ್, ಝೆಲೊ, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್, ಜೆಜುರಾಯ್, ದಿವೊ, ಸೆವಕ್, ಕುಟಾಮ್, ದಿರ್ವೆಂ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್:
ಆಜ್ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕಾನಡಿ, ಮಲಯಾಳಮ್, ಅರಾಬಿಕ್, ರೋಮಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ- ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ತಾತ್, ಬರಯ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಭಿತರ್ ವಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಪ ಭಾಸೊ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿ ವಾಪಾರ್‍ಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್ ದುಸ್ರಿ ಆಸ್ಚಿ ನಾ ತರೀ ಹಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್‌ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಲಿಪಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಲ್ತಾ.

ಮಾನಾಚಿ ಮಣಯ್:
೧೯೪೭ಂತ್ ಭಾರತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ೧೫೦೦ತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವೆ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಸವ್ಲತೆವಿಶಿಂ, ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ರಾಕೊಣೆವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ಅಡ್ತಿಗ್ ೨ ಆ‌ಆನಿ ೩ಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭಾರತೀಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ, ಉರಂವ್ಚೆಂ, ವಾಡಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ದಿತಾ. ಭಾಶೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಪ್‌ಖುಶೆಚೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ತೆ ಉಘಡ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ಲಿ ಅಡ್ತಿಗೊ ೩೫೦(ಎ) ಆನಿ ೩೫೦(ಬಿ) ಭಾಶೆ ಉಣ್ಯಾಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ರಾಕೊಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ ತಸಲ್ಯೊ. ಸರ್ಕಾರ್ ಭಾಶಾ ಉಣ್ಯಾಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿರ್ದೇಶ್ ದಿತಾ. ಭಾರತಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಪತಿ ಹಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಘೆತಾ. ಭಾಶೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಕೊಣೆಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಶ್ಟ್ರ್‌ಪತಿನ್ ನೇಮಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ.

೧೯೬೧ಂತ್ ಗೊಂಯ್ ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮರಾಠ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮರಾಠೆಚಿ ಉಪಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮಹಾ‌ಆನಿ ಆಯೋಗಾನ್ ೧೯೬೬ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‍ಲೆಂ. ೧೯೬೭ಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ‘ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲ್’ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಉರ್‍ಲೆಂ.

೧೯೭೫ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೨೬ವೆರ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ಸುನೀತ್‌ಕುಮಾರ್ ಚಟರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ೧೯೮೦ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಎಂ.ಎ. ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಗೊಂಯ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ೨೫ವೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಚಳ್ವಳ್ ಕೆಲಿ. ಸಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ನಾಟೆ ಬಲಿ ಜಾಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ಗೊಂಯ್ ೩ಂ.ಂ೫.೧೯೮೭ವೆರ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ರಾಜ್ ಜಾಲೆಂ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ರಾಜ್‌ಭಾಶೆಚಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿಲಿ.

೧೯೫೪ಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. ೧೯೬೪ಂತ್ ಡೊ. ಸುನೀತ್‌ಕುಮಾರ್ ಚಟರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಭಾಸ್ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕರುಂಕ್, ಥೊಡಿಂ ನಿಯಮಾಂ ದಿಲಿಂ. ತ್ಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ
* ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಬಾಂದಾವಳಿಚಿ ಆಸಾಜೆ.
* ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ.
* ಎಕಾ ತರೀ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ರಾಜ್‌ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಜೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಹಂತಾರ್ ಭಾಶೆ ಮಾದ್ಯಮ್ ವಾ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ.
* ಲೊಕಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೊ ವಾಪಾರೊ ಕರಿಜೆ.
* ತರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸುಲಭ್.
ಅಶೆಂ ೨೬.೦೨.೧೯೭೫ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. (ಕೇಂದ್ರ್) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ತಾತ್.
* ಸಾಹಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವರ್ಸಾಚೊ ೫೦,೦೦೦/- ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್.
* ೧೦,೦೦೦/- ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ತಾ.
* ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಶಾಂಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಜಾತಾ.
* ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ೧೦,೦೦೦/- ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣಾಭಾತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.
* ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಂತ್ ದೋಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಮಾನ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ. ಲಿಪಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಬಳ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ.

ಆಗೋಸ್ತ್ ವೀಸ್ ೧೨. ತ್ಯೆ ದೀಸ್ ಮಣಿಪುರಿ ಆನಿ ನೇಪಾಳಿ ಭಾಸಾಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವೆ ವೊಳೆರಿಂತ್ ರಾಯಾಳ್ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಚೆರ್ ವಾಡೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ರಾಯಾಳ್ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಚಿ ಸರಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಟ್ವೆ ವೊಳೆರಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ-

* ತಿ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾತಾ.
* ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಜಾತಾ.
* ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಘೋಶಣಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಯಿ ಆಸಾಜೆ.
* ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಆನಿ ವಿಧಾನ್‌ಸಭೆಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪಾರ್‍ಯೆತಾ.
* ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ನೊಟಾಂನಿ (ಕರೆನ್ಸಿ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಛಾಪುನ್ ಯೇಜೆ.
* ಟಿ.ವಿ. ತಶೆಂ ರೇಡಿಯೊರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ತಾತ್.
* ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸುವಾದ್ ಪಾಚಾರ್ಯೆತ್.
* ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ.
* ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಐ ಎ ಎಸ್, ಐ ಪಿ ಎಸ್, ಐ ಎಫ಼್ ಎಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಿವಿಲ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂನಿ ಏಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. (ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಛಾಯಾ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಹಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ.)
* ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚೆರ್ ಸಂಸೊದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಹ್ಯುಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ್ ಅನುದಾನ್ ದಿತಾ.
* ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಶಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್ (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್) ಸಂಸ್ಥೊ, ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ
ಸೃ‌ಆನಿತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾವ್ನ್, ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬರಾವಯ್ರ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಂಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ.  ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಂಸೊದ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಭಾಶೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾ.

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ‘ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್’, ‘ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್’ ‘ಕಾಳಿದಾಸ್ ಸಮ್ಮಾನ್’ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಸಲೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್‌ಯಿ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸ್ತೊ ಆನಿ ನಾದಿಸ್ತೊ ಮುನಾಫೊ ಆಟ್ವೆ ವೊಳೆರಿ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಭಾಶೆಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾಜೆ. ವಾವುರ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಸಾಜೆ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ  ಹಕ್ಕಾನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಭಾಶೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಾ.

ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿಖಾತಿರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್‍ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಜ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾನಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆತಾಂ ಸವೆಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರಿ ಆಪ್‌ಖುಶೆಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಯೆತಾ.

ಫುಡಾರ್:
ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಮಾಹೆತಿಚ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾನ್, ನಿರ್ಲಕ್ಶೆನ್ ಆನಿ ಪೊಕೊಳ್ ವ್ಹಡ್ಪಣಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತೊ ತೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಫಾಯ್ದೆ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ,. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಯಾಬೊಯಾಂನಿ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಜ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಬರಿ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನ್ ವಾಡ್ಲಾ. ಆಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಫಕತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ. ಹೆಂ ಥಳಾವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆಯ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಭಾಶೆಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್, ಮೋಗ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ- ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಜರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಲಿಂ ತರ್ ಭಾಶೆಚೊ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ.
*****

ಸೊಂರ್‍ಗೊ ಹಾಂವ್

ಸೊಂರ್‍ಗೊ ಹಾಂವ್
ಸುತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ತುಟೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.
ದಿವೊ ಹಾಂವ್
ತೆಲ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.
ಸೊಳಿ ಹಾಂವ್
ರಂಗ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಸೊಬಾಯ್ ಲಿಪಯ್ನಾಕಾ.
ಹೊಡೆಂ ಹಾಂವ್
ದರ್‍ಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಬುಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.
ಪಾನ್ ಹಾಂವ್
ತೀಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಅರ್‍ಥಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟಾಯ್ನಾಕಾ.
ಭುರ್‍ಗೊ ಹಾಂವ್
ಹಾತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ
*****