ಆಧುನೀಕರಣ್, ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ಆಮಿ

ಆಮಿ ಆಧುನಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಘರ್-ಗಾದೊ ವಿಕುನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಮಾಂ ಸೊದುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆ, ಪ್ರಕೃತೆ-ಧರ್ತೆ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಬಾಂದಾಚೆ ನೆಣಾರಿ ಆಮಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಘೊಳ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾತಿಂ ಆಜ್ ದೆಡ್ಕಿ ಧಾರಾಳ್ ದೆಕುನ್ ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಗಾನಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊಂ, ಗಾದಿ, ಬಾಳ್‌ಗಿತಾಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಪ್ಲೇಸ್ಕುಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ.

ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ರಾಂದ್ವಯೆ ಬೇಲ್, ಪೆಟ್ನೊಳಿ, ಸೊಂರ್ಗೊ, ವ್ಹಾಳಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೊರ್ವೊ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಂ ಆಳ್ಮಿ, ಕೊಂಗೆ ಆನಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ನೆಣಾಂತ್. ಚ್ಯಾರ್ ಕುಡಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಶೂನ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ತೆಂಕುನ್ ಆಸಾ.

ರಾನ್ ಆನಿ ರೂಕ್, ಅಪೂರ್ವ್ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ವಕ್ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ, ಪಾಲೊ, ವಾಲ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಗೂಣ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಮಿ. ಲೆಕಾಕ್ ಮೆಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಸಂಗಿ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್‍ನ್, ತಾಂತುಚ್ ಬುಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಮಿ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಕ್ ಇಂಟರ್‌ಲೊಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಿವಾಂಕ್ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕಸರ್, ಮಿರಿಂ ಆನಿ ಮೊಗ್ರೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸ್ವಾವಲಂಬನಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಪರ್‍ಯಾಸ್ ವಾ ಖರ್ಗ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಮಾಲಾಂಚೆ, ಕೃತಕ್ ದಳ್ಬರಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಹ್ಯಾಯಿ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಮೂರ್, ಸನ್ನಾಂ ಮಾಸಾಂಚಿ ರೂಚ್, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ರೊಸಾ-ವೊವಿಯಾಂ-ವೆರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಾದ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಪರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ನೆಣಾಂತ್. ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಭಾಷೆಚೊ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ – ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಲಕ್ಷೆನ್, ಫಿಂರ್ಗಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ – ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಎಕೆ ಭಾಷೆಚಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ?

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜರ್ ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಸಂವಹನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸೊಭಿತ್ ಪದಾಂಚಿಂ ಸೊಭಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಅದ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್.
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್. ತ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಪರ್ಕಿಚ್. ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ಖರೆಂ. ಜರ್ ಏಕ್ ನಾತು ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗಿರೆಸ್ತ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿ, ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್?

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಕಾಲೆತಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಾತೆಲೆ. ಪಾಕಾಂ ಶಿರ್‍ಕಾವ್ನ್ ಮೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಹೆಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಯ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಣೆಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಭ್ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾ. ಆಧುನಿಕರಣಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ನಕ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *