ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್

ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ
ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ದಾಟ್ಟುನ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ
ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್‍ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ
ತೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿ ಭಿತರ್ ತುಮಿ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಳಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ
ಆಬ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್
ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ತುವಾಲೊ (ತಾಂತೂಂಯ್
ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಘಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿಂ)
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್‍ಜೆಚೊ ಧುಂಪಾ ಖಿಳೊ
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವಿಕ್ಚಿಂ ತೀನ್ ದರ್‍ಯಾಂಚೆ ರೆಂವೆಚಿಂ ಚಿಲಾಂ
ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ದರ್‍ಯಾವೆಳೆರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕರ್‍ಲಾಂ, ಶಿಂಪಿಯೊ
ಶೆಂಭರ್ ಕಂತಿಗೊ, ಬನ್ನಿರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಅಮೃತ
ಸಾತ್ ಆಟ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ಕೆಸೆಟಿ, ಬರಯ್ನಾಂತ್ ತರೀ
ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪೆನ್ನಾಂ
ಸೆಂಟ್ಟ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಾಲಿ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಕೊಣೆ ಕೊಣೆ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ
ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್‍ಡಾಂ, ಪಾತಳ್ ನೈಲೊನಾಚ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
ಮಂಜೆಟ್ಟ್ಯೊ, ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಂದ್ ಆಳ್ಮಿಂ, ಬೆಗೆಡ್
ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ
ತೆ ಪೆಟೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕೊಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್
ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ
ಮಿಂಜಿತ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೊಂತಾಂ
ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್
ವರ್‍ಸಾ ಮಿಸಾಂಕ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ
ದಿಲ್ಲೆ ರಜಿಸ್ತ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆ ಪೆಟೆಂತ್
ಪರ್‍ನಿಂ ನಾಣಿಂ, ಸೊಭಿತ್ ಸ್ಟೆಂಪಾಂ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ
ನವೆಂ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲೊ ರಾಮ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಶಿಂಜ್
ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ನಾ?
ಮ್ಹಜೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್
ಫುಡ್ ಪೊಯ್ಜನ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಆಲ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ
ದಾಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಹಳ್ದುವೆಂ
ಮಕ್ಮಲ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟೊಂಕ್ ನಾ
ಆತಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ
ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್
ಹೆ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿಚೇಯ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್
ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಪೀಲ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ
ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಬಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕ್ , ಮೊಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾ
ಬೇಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ನಿಮಾಣ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ತರೀ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ
ಆಬಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಣ್‌ಸಾಣಿಚೊ ಕಾಟ್, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚೆ
ಜರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕಾಂನಿ ಖೆಳ್ತಾ
ಪ್ರೈಜ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮೆಡ್ಲಾಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಶೊಕೇಜಿಂನಿ ಲಾಂಬ್ತಾತ್
*****

ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್

ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಸಾಲಾಂನಿ
ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್
ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್ ಭಾವಾ
ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಟ್
ಏಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾವನಾ
ಕುಂಡೊ, ತೂಸ್, ಸಾರೆಂ, ಬೂಸಾ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬ್ರಾ ಶಿವಾಯ್
ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಕನಾ ತರೀ ಭಾವಾ ಖೆಟ್
ನಾ ಜಾಗೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಟ್
‘ಹಾಂಗಾ ಬರೊ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್’ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲೊ
ಜಾಣಾಂವ್ ಆಮಿ ಕುಂಡೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಬರೊ
ಕಾಡ್ಯಾ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ
ಧೆಂಕ್ಣೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ದೆಕುನ್ “ಹಾಂಗಾ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್”
ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಉರ್‍ಲೆಂ. ಮಾಗೀರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಅಶೆಂ
ವಿಕಿನಾಶೆಂ ಖಾತಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ದೆಕುನ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ
ದೋನ್‌ಚ್ ಸಬ್ದ್ ಉರ್‍ಲೆ. ಹಾಂಗಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಖಂಯ್
ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್, ಮಾರುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಕುಂಡೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ಲೊ
ಗಾಂವಾರ್ ಜಣಾ ಮೆಜುನ್ ಬಾವೆಸತ್ತರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರ್‍ಗಾವಾಂತ್ ಥೊಡೆ
ಪೆಲ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆ ತೆವಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಥೊಡೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಬಾವೀಸ್
ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಾ ಕುಂಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ! ಕಿತೆಂ ಗೊರ್‍ವಾಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಗಜಾಲ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್ ಉಟ್ತಾ ಗಾಂವಾರ್ ರ್‍ಯಾಲಿ
ಕೊಣಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ತಾತ್
ಕೋಣ್ ಬಾವ್ಡೊ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾ
ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪಡ್ನಾಕಾತ್
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗಾಡ್ವಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ರೆಡ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ಪಾಡೆ
ಚರ್‍ವೊ ಕರ್‍ತಾತ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಚಾಬ್ಲಲೆಂಚ್ ಚಾಬ್ತಾತ್!
ಆಬಾಮುಂಜಿಚೊ ಕಾಸ್ಟೆಲೇಸ್‌ಯಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಜಗ್ತಾತ್
ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್ ಕುಂಡೊ ಖಾತಾತ್
ಧೆಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘಾಣ್ ಘಾಲ್ತಾತ್
ರೊಮಿ ಕಾಳಾರ್ ಮಿರಿಂ ದಿವುನ್
ಸೊನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ
ಕುಂಡೊ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಘೆತಾಂವ್
ಮಾಗೀರ್ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
‘ಅರಿಪುರ ಮಾರ್‍ತಾಂಡ… ಅಂತೆಂಬರ ಗಂಡ’ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
*****

ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ

ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಗೋಪಿಕಾಂಕ್
ವ್ಹಾಳ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್
ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
ಧಂಯ್ ಲೊಣಿ ಘೆವುನ್
ಬುಡ್ಕುಲೆ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಆಮಿ ಮರ್‍ಜೆಂತ್ ವಿಕುಂಕ್ ವೆತಾನಾ
ಹೊ ತುಜೊ ನಂದನ್
ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾ
ದೂಧ್ ಆನಿ ತಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ತೊ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತಾ
ನಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಿಗವ್ನ್
ಕೊಳ್ಶೆ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾ
ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಜಯ್ತಾ
ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾನಾ
ವಸ್ತುರಾಂ ಚೊರ್‍ತಾ
ಆಮಿ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್
ಕಿಡ್ಕಿಡ್ನ್ ಹಾಸಯ್ತಾ
ತೊ ಸುತಾಂ ಧರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖೆಳಯ್ತಾ
ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
*****

೨೧ ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ವಳಕ್

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂದರ್‍ಬಾರ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್, ೨೧ವಿ ಸದಿ ಜೆನ್ನಾ ಪಾರಸ್ತ್ರೋಯ್ಕಾ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್‌ನೋಸ್ತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಗೋರ್‍ಬಚೆವಾನ್ ‘ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮತಾವಾದಿ ಗಣತಂತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್’ (ಯುನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸೊವಿಯೆಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್) ನವೆಸಾಂವ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಯು‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಪೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ, ತೆನ್ನಾ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತವಳ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಜಾರ್‍ಜ್ ಬುಷಾಲಾಗಿಂ ಪತ್ರ್‌ಕರ್‍ತಾಂನಿ ‘ಶೀತಳ್ (ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್) ಝುಜ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ?’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತೆನ್ನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ಸಂಪ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್’. ಹಾಂಗಾ ದೆಕ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಭಾಷೆಚೊ ಬದ್ಲಾವ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ‘ಮೆರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್’, ‘ಬುಡ್ಡಾ ಹೋಗಾ ತೇರಾ ಬಾಪ್, ದೇಶ್ ಮೆರಾ ಜವಾನ್’ ಅಸಲೆ ನಾರೆ ಉಬ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ೧೯೮೬-೮೮ ಕಾಳಾರ್‌ಚ್ ಎಕ್ವಿಸಾವಿ ಸದಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ.

೨೧ವಿ ಸದಿ ೨೦೦೧ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಪಾಕ್ ಆನಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಪುರಾಣಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಂದರ್‍ಬ್ ಯೆತಾ. ಶಿವ ಪಾರ್‍ವತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂ ಕಾರ್‍ತಿಕೇಯ್ (ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ) ಆನಿ ಗಣಪತಿ ಮದೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಪುಜಾ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ. ತೆನ್ನಾ ಶಿವ್ ’ಕೋಣ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಸಾತ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಮಾರ್‍ನ್ ಯೆತಾತ್, ತೆಚ್ ಸಂಸ್ರಾರ್ ಸದಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪುಜೆಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೀರ್‍ಪ್ ದಿತಾ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಉಬ್ತಾ. ಚಿಚೊಂದ್ರೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿನಾಯಕ್ ಚಿಂತ್ತಾ, ಚಿಂತ್ತಾ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಚಿಚೊಂದ್ರೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾತ್ ಸುತ್ತು ಘಾಲ್ತಾ. ಶಿವ್‌ಜೀ ಪುತಾಚೆ ಸಮ್ಜಣೆ ತಾಂಕಿಕ್ ಮೆಚ್ವತಾ. ‘ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ವರ್‍ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ವಿನಾಯಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪುಜೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಆಮಿಂಯ್ ಏಕ್ ಚಿಚೊಂದ್ರಿ (ಮೌಸ್) ಘೆವ್ನ್ ಸಂಗಣಾಕಾಚ್ಯಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಸಸಾಯೆನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ವಾಪರ್‍ನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್-ಭಿತರ್, ಯೇ-ವಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ೨೧ವಿ ಸದಿ ಆಯ್ಲಿ ನ್ಹಂಯ್ ೨೦೦೧ ಥಾವ್ನ್ ಬಗಾರ್ ಜೆನ್ನಾ ಸಂಗಣಕ್ ಆನಿ ತಿಚಿ ಚಿಚೊಂದ್ರಿ ಆಯ್ಲಿ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್.

೨೧ವಿ ಸದಿ ಆಯ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾ ಬಳ್ವಂತಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಂವ್ದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್. ‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉದಾತ್ತ್ ವಯ್ದಿಕ್ ಮನ್ ಹಾಂಗಾ ನಾ. ಎವ್ರೋಪಿ-ಅಮೇರಿಕಿ ಪೊಟಾರ್‍ದ್‌ಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್‍ಥಾಚೊ ಆಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಸಯ್ತಾನಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಹೊ. ಲಿಬರಲಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಉದಾತ್ತ್‌ವಾದ್), ಪ್ರಾಯ್ವೇಟಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾವಾದ್) ಆನಿ ಗ್ಲೋಬಲಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಜಾಗತಿಕ್‌ವಾದ್) ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆರ್‍ಥಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯೊ. ತರೀ ೧೯೯೧-ಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿವಿ‌ಎನ್ ರಾವಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ಪಮತ್ ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ತ್ಯೊಚ್ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆಂಗುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ನವ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ  ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಆಜ್’ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊಮಿನ್ಹೊಸ್ ಫಿಜ್ಜಾ ಪಾವ್ತಾ’ ‘ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್’, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿಂ ರಾನಾಂ, ಮಿನಾಂ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ಪೊಕಾಂಚೆ ಮೋಯ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಕಿತೆಂ ನಾ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಚೀನಾ, ಜಪಾನಾಕ್ ಖಿಣಾನ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಪಾಕ್ಳೆ, ಜೆನ್ನಾ ಸಾಮುದಿರಿಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ (೧೪೯೮) ರಿಗ್ಲೆ, ಮೊಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಸೊನ್ಯಾಕ್ (ಯವಣಪ್ರಿಯ-ಮಿರಿಂ) ಲುಟುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಜ್ಜೆಂನಿ ಭರ್‍ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆ. ರಾಶಿ ರಾಶಿಂನಿ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ನಾಶೆಂ ರಾಯಾಂನಿ ದಿವ್ಳಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ತೆ ಪಾಕ್ಳೆ, ತೆ ಫಿಂರ್‍ಗಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಲ್ವಾರಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಸ್ಣುಕೆದಾರಾಂನಿ ತತ್ವಾಂ ಸುತ್ರಾಂಚಿಂ ಜಾಳಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಳಾಂಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಆಮಿ ತಾಂತುಂ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ.

ಹಜಾರೋಂ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾವ್ಯಾನ್ ಫುಲೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಶಾಂತ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಓಮ್‌ಕಾರಾಚಿ, ಮನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಕರ್‍ಚಿ. ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಝುಜಾಂನಿ (ಪಯ್ಲೆಂ ೧೯೧೪-೧೯೧೯, ದುಸ್ರೆಂ ೧೯೩೯-೧೯೪೫) ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್‌ಚ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್. ಮನ್ಶಾನ್ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಪಾಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊದ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತೆಚಿ  ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಫಿಜ್ಜಾ ಖಾ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಕೊಕೊಕೋಲಾ ಪಿಯೆ, ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ, ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚೆರ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಪಯ್ಸ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್‍ದಾರಕಾನ್ ನಿರ್‍ದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್‌ಯಿ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಂಬ್ಕಾರಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಭರ್‍ತಾನಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲನಾಶೆಂ ಕಶಿ ಉರಾತ್?

ವ್ಹಯ್, ಕವಿತೆಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಲಿ. ಪುಣ್ ಕವಿ ಬೋವ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಸಂವೇದಿ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪ್ರತಿವಾದಿ.

ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ತೊ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಎದೊಳ್ ದೇವ್-ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಸರ್‍ಗ್-ಯಮ್ಕೊಂಡ್, ಸಾಂತ್-ಭಿಯಾತಿಣಿಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮನ್ಶಾಭೊಂವ್ತಿಂಚಿ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್-ಆರ್‍ಥಿಕ್-ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅನಾಚಾರಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಪಂದಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಬೊಬಾಟ್ತಾ ತ್ಯಾಚ್ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಚಿ ಬೋಬ್, ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ.

ಆತಾಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಭಾಸ್ ಪರಿವರ್‍ತನಾವಿಶಿಂ ಪಳವ್ಯಾಂ.

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ  ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಪರ್‍ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲಿ ಸಬಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾವಳಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂ ಗಿತಾಂ, ರುದಾನ್ ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್-ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜೀವನ್ ಆವರ್ತನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ.) ಹಿಚ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಾಯನ್ ಪರಂಪರಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಎದೊಳ್ ಕಾನಡಿ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್ (ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ – ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದಕೋಸ್ತಾ – ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ – ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಉಮಾಳೆ,  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್- ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್) ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ. (ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ‘ಅಂತರ್ ಆಯಾಮಿ’ ಕಾಣಿಯಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ವಾಡೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಾರಣ್. ೧೪ ನಿಯತ್‌ಕಾಳಿಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ. ೨೦ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂತಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಚಳ್ವಳ್ (ಚಾಫ್ರಾ), ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) – ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬೆಳೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆಯಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಲಾಬ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆನರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೊಂಡಿ ಜಾನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್‍ಗೆ ಖಂಡಿತ್ ನಿರಂತರ್ ಪದಾಂ ಪ್ರಭಾವಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ದುಲ್ಪೊದಾಂ, ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಮಾಂಡೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಲಿಂ ಗಾಣಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಪದಾಂ, ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಭ‌ಆನಿಂ ಆಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಪೂಣ್ ಮಾಫೆಯಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೃತಿಯೊ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿಕಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಕೃತಿಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಬೋವ್ ಸಲೀಸ್ ವಾದ್. ಪೂಣ್ ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಥಳ್ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಮಾಫೆಯಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಪ್ರಾ ದಕೋಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಹಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಗೋಕರ್ಣ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಭು, ಸೂರ್‍ಕುಂದ ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾವ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಭಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೊನ್ಸಿ. ಪಾವ್ಲು ಬುತೆಲ್, ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ, ಜುವಾಂವ್ ಜುಜೆ ರೇಗೊ, ಜೊಕಿಮ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಲೊರೆಸ್ ವಾಸ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ನಾಂವಾಂ ಮದೆಂ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಖಂಡಿತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ದಾಟ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ, ಜಾಂವ್  ಲಾಯಿಕ್ ಕವಿ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ದೇವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ತಾ. ಜರಿ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ, ತೆ ಧರ್ಮಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಂಕಿವಂತಾಂನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಸಾಚೊ ’ರುಚಿಕ್ ಅಮೃತ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಂತಾರಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಅಜೂನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಾ. ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞಚೆಂ ‘ಅಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್’ ಪಯ್ಲೆ ಸಾಲಿಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಅಬ್ರಾಮ್: ‘ಹಾತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ ತೂಂ, ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಶಿ?
ಪೊಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ತುವೆಂ ಉಕಲ್‌ಲೊಯ್ ತಾಕಾ,
ಪುಣ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಆತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡಿನಾಕಾ
ತುವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ಪೀಲ್ ಸಯ್ತೀಯ್
ಕಾತರ್‍ತಾನಾ, ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಕಾಂಪತ್ ಕೊಯ್ತಿ
ತರ್ ಹಾ ತುಜ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಶಿ? ತೂಂ ಸಾಂಗ್
ಆಬ್ರಾಮ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ’ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸರ್ವಸ್ವ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ನವೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕವಿ ಸಕತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್‍ತಾ.
ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಪಳೆವ್ಯಾಂ:
ಮಾವ್ಶೆ-ಭಯ್ಣಿಕ್ ಭೆಟ್ಚೆ ಮರ್ಯೆ | ದೊಂಗೊರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲಿಯ್
ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಘೆವುನ್ ಮಾಯೆ | ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಪಾವ್ಲಿಯ್
ಲೊರೆಸ್ ವಾಸ್ ಲಾಯಿಕ್ ಕೃತಿಕಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ’ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್’ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ –
ಲೊಟುನ್, ಓಡುನ್, ತಾಂಡುನ್ ತೊಪುನ್ | ಜೆಜುಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ಬೊಳಾನ್ ಉಟೊವ್ನ್
ಪಳೆಯ್ತಾತ್ ಜುದೆವ್ ವಾಟ್ ಸಾಕ್ಸೊಂಕ್ | ಪರ್ವತಾ ತುದ್ಯೆರ್ ವೊಡುಂಕ್

ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಜರ್ ಪುರ್‍ವಿತಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಉತಳ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಜಿವೆಸಾಂವ್ ದಿಸನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ದೆವಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಂಕ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಂಗಿಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪುರ್‍ವಿತಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪೊಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಲಾಯಿಕಾಂ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ದೇವ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಬಂಗ್ಲೆ ನಾರಾಯಣಾ ಕಾಮತಾಚೊ ’ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾಕೀ’, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಚಿ ’ತೀರ್ಥಾವಳಿ’, ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ವಿಠಲ ಪ್ರಭುಚೊ ’ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಾ ತೀರ್ಥ ಸಾರ’ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯೊ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಯ್‌ಚೊ ’ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ’, ಬೋಳಂತೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಚೆಂ ‘ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ’, ಪಂಡಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭುಚೆಂ ’ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ’ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕೃತಿಯೊ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸೂರ್ಕುಂದ ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾವ್ಯೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಸ್ರಲಾಂ. ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗಾಚೊ ’ಧರ್ಮಾಂಜಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾವ್ಯಾಂಝೆಲೊ ವಿವಿದ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ. ತಿಂ ವಾಚ್ಲಿಂ ತರ್ ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್‍ತೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಆಸಾ.
ಹೇ ಮನ್ಶಾನೊಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಚಲಾತ್
ಎಕ್ವಟಾನ್ ಉಲಯಾತ್, ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಿಂಚೆ
ಪರಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್‌ಯಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್
ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಕರ್ನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಂತ್ ಚಲೊಂ.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಚೆ ಮಹಾನ್ ಪುರ್‍ವಿತ್ (ಪುರೋಹಿತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿ ಪಾವ್ಲು ಬುತೆಲೊಕ್ ಮ್ಹಾನ್ ಫಾವೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪುರ್‍ವಿತ್ ತರಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ನಾಸಮಾಧಾನೆನ್ ಭರ್‍ಲೆಲೊ, ಹಟ್ಟಿ, ಶೀದಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ಭಿತರ್ ಆಸೊನ್‌ಚ್ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಮ್ಹೆಳೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೊ, ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಚಾಟಿಯೆಚೊ ಮಾರ್ ತಶೆಂ –
ಹಾ ಪಿಲಾತಾ ಆಜೂನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ
ಪಿಳ್ಗಿ ತುಜಿ ಲೆಂವ್ಟಿ
ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಚೊನಾ ತುಂ ಜಿಕ್ಚೊನಾಂಯ್
ದಾಕ್ಷೆವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್
ದೆವ್ಳಾಂತ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಭಜ್ತಾತ್ ದೆವಾಕ್
ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಕಸ್ಲೆಂ
ಖಬ್ರಾಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್
ಜೀಬ್ ತಿ ಸೊಡ್ನಾಂತ್ ದಾಕ್ಷೆವ್ನ್

ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಆನಿ ಆಕಯ್’ ಕವನಾ ಸವೆಂ ತಾಳ್ ಮೆಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಲ್ತೊಟಾ ಆನಿ ಆನಿ ಆಕಯ್ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಜಿವೆಂ ಕರ್‍ತಾ. ’ಆಲ್ಲುಬಾಯ್’ ಕೃತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ.

ಮೊನ್ಸಿ. ಬುತೆಲ್ ಏಕ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಾ-ಝುಜಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಸಾರ್‍ಕೆ’ ವಾಟೆಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಭರುಂಕ್ ತೊ ವಾವುರ್‍ಲೊ.

ಪಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಚ್ಯಾ ಕವನಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಹೆ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ಯೆತಾ –
೧. ಧರ್‍ಮಾಕ್, ದೆವಾಕ್, ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‍ಚಿಂ.
೨. ಪೊಕೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಆಚಾರ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್‌ಪಣ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್‍ಚಿಂ.
೩. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್‍ಚಿಂ.
೪. ಭಾಷೆವಿಶಿಂ, ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜೆರಾಲ್.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಆಸಾತ್, ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ತರಿ ಶಯ್ಲೆನ್, ವಿಷಯಾನಿ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲೆಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ  ಪಡ್ತಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೆರಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಬಾಪ್ ಲಿಯೊ ಕುತಿನ್ಹೊ, ಹಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಭಾಷೆಚಿ ವಾಪರ್‍ಣಿ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆಜೂನ್ ಥೊಡೆ ನವೆ ಕವಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಚೆ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್.

ಅಶೆಂ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಂಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ದೆವಾಚಿ, ಧುಂಪೊಂವ್ಚಿ ‘ಹಾ ದೀಷ್ಟ್ ಸೊಭಿತ್, ಹಾ ರೂಪ್ ಸ್ವಾದಿಕ್’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ.
ಚಾಫ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖರೊ ಯುಗ್ ಪ್ರವರ್ತಕ್. ಬಳ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್‍ನ್, ಬಳಾಧಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಶೈಲಿ ತಾಣೆ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಅಲಂಕಾರ್, ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣ್ ಭಾಸ್ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಬರಿ ಖೆಳ್ಳಿ. ತಾಚಿಂ ಕಾವ್ಯಾಂ ಗೇಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ನವೆ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿಂ. ಚಾಫ್ರಾನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂಕ್ ‘ಛೀ… ಥೂ…’ ಕೆಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ’ಹಾ ಸೊಭಿತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಉಜೊ ದಿಸ್ಲೊ.
ಆಬೊಲ್ಯಾ ತುಜೊ ರಂಗ್ ಉಜೊಗೊ
ರಾಂದ್ಣಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಿತೆಂ ಶಿಜೊಗೊ?
ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಭಿತರ್ ಜಳ್ತಾತ್ ಸೊರ್‍ಮುಣಾಂ
ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಕಸೊ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಂ

ಭಿತರ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊರ್‍ಮುಣಾಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕವಿತಾ ತಾಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾಲೆಂ. ರಿವಾಜಿಂ ವಿರೋಧ್, ಅಧಿಕಾರಾ ವಿರೋದ್, ಡಂಬಾಚಾರ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿಪಣಾ ವಿರೋದ್ ಚಾಫ್ರಾಚೊ ರಾಗ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ್.
ಮಾತಿಯೆ ಧುಳಿಂತ್ ದುರ್‍ಬಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ
ಘಾಮಾಮಣಿ ಮೊಳೂನ್
ಅಸ್ತಮ್ತೆಚ್ಯಾ ದಿಗಂತಾಚೆರ್
ಆಯ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಪಿಳೂನ್…
‘…ಚಾಫ್ರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಜಶಿ ಜಾಣ್ಕಾರಾಂಚಿ ತಶಿ ನೆಣಾರ್‍ಯಾಂಚಿ. ತಿ ಪಂಡಿತಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ, ತಶಿ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಭುಕ್ ನಿವಯ್ತಾ’ ’ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮೆರೆರ್ ಜಾಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪಾಜಾರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಇಜಾ ಪೂರಾ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾತಾತ್…’

‘ಅಮೃತಾಚಿ ಧಾರ್‌ಗೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾರ್ ವೊತುಂಗೊ
ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾ ರಿವಾಜಿಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಿಣೆಂ ಭೆತುಂಗೊ’
ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಬಳಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಜಾಗೆ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿ ವಯ್ರ್ ವಿಡಂಬನಾನ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಾ ರಚನಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರಿ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ, ವಸ್ತು ವಿಷಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ರಾವೊನ್ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್‍ಚಿಂಚ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಫ್ರೆಡ್‌ಕುಮಾರ್ ಕುಚ್ಚಿಕಾಡ್, ಜೊರ್‍ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳ್, ಜೊಸ್ಸಿ ಪೀಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಾಡ್ಲೆ.

ವಿಡಂಬನ್ ಚಾಪ್ರೋತ್ತರ್ ಯುಗಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದುಖಾಚೆಂ, ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲಿ, ಕೊಡುಗುಳಿ ಸಾಕ್ರಿ ಲೆಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ಸಿರಿಲ್ ಜಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ) ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.
ಇಜ್ಮೊಲಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ
ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್
ಧ್ಯಾನ್ ವೊರೆಸಾಂವಾಂತ್
ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಮಾದ್ರಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಸರ್‍ಶಿಂ ಗೆಲಿ
ಮದರ್ ಸುಪಿರಿಯರಾಚಿ
ಉಜಾಳಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂನಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿ.
ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರ್ ವಿಡಂಬನಾದ್ವಾರಿಂ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ದಿತಾ. ತಾಚ್ಯೊ
‘ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ’ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಪ್’ ’ಆಂಗವ್ಣ್’ ’ಕುಸ್ವಾರ್’ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ರುಚ್ತಾತ್, ಮತಿಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ.

ಎಡ್ವರ್‍ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್. ದಸಿಲ್ವಾ, ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಲಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ನವಿ ಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ದಸಿಲ್ವಾಚೊ ‘ಥಳಾವಿಣ್’ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ‘ಸಂಪದಲೆಂ’ ‘ಕೀರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್, ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್,  ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸ್ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಒಮ್ಜೂರ್, ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಆವಿನಾ ಮಿಯಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ
೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ನಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ಗರ್ಜೆ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ತೆ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಉತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್. ಅನ್ಭೊಗಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಟೊನ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಚಡ್‌ಶೆಂ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಭಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್‍ಜಳೊನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಕವಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕವಿತ್ವಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ನಿರಂತರ್ ಕವಿಸಂಧಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಾಟಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್‌ಯೀ ವ್ಹರ್‍ತಿ ಸೆವಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಚಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೂಸಾ ಬೂಸಾ, ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಸೊದ್ನಾಂ, ಶೆಣ್, ವಾಟ್, ದೂದ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ, ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, ಆಶಿರ್‍ವಾದಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್, ಯೇ ಮೊಗಾ ಥೊಡೆಂ ಉಲಯಾಂ, ಆವಯ್ಚೆಂ ಮರಣ್, ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಮಲೆಕೊಡಿ, ಹೆ ರೆಂವೆನ್, ಮಾರ್‌ಶ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಝುಜ್, ತೆಲಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್, ಫಿಂತಾಂ, ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ, ಸೊಂರ್‍ಗೊ, ಬಿಝಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚ್ತಾತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ ಕವಿತೆಚಿ ರೂಚ್ ತುಮಿಂಯ್ ಚಾಕಾ –
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ
ತಶೆಂ ಸರ್‍ವಯ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂಕ್
ಥಳಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್
ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಬಸೊನ್
ಮೊಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಶೆಂವ್ಚೊ
ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ನ್
ಮೊಳ್ಬಾ ಪೊಂದ್ಲೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆಂತ್
ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಬಾವ್ಳೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆ
ತಳಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರುನ್!
ಯುಗಾಂ ಯುಗಾಂನಿ
ಮೊನ್ಯಾಂನಿ ಮೊಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸುರ್‍ಯಾದೇವ್
ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಡಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್
ಮೊನ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ
ಮಾತ್ಸೊ ಮೋಗ್ ವೋತ್ ಮ್ಹಜೆರ್
ಹಾತಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ
ಖಿಣಾಕ್ ವಚೊಂ ಸಂಸಾರ್ ರಜೆರ್
ತೊ ಬಸ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್
ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಚೆರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್
ಆನಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್

ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್
ಸೊಧುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ
ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ತೊ
ಕಾಡುಂಕ್ ಕಳ್ಳೊನಾ
ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸಾಚೆ ಪಲ್ತಡಿಚೊ
ಪಾಸ್ ಹೊ ಆಮ್ಚೊ
ಹ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಸುಟನಾ
ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತನಾ-
ಥಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಕ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಾಂತ್
ನಾ ಕಸ್ಲಿಯ್ ಭಿರಾಂತ್
ಖಿಣಾ ಕಣಾಂತ್
ಕವಿತೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಮನಾಂತ್
ನಕ್ತಿರಾಂಚಿ ಮಾಳಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್
ಮುಕ್ತಿಚಿಂ ಕಿರ್‍ಣಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಸಾರ್-ಸರ್‍ಗಾಚ್ಯಾ
ಫರಕಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ಪಿಂಜುನ್
ಉಗ್ತಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆರ್
ಸೀತೆಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್
ನಾಜರೆನಾಚಿ ಆವಯ್ ಪಾನೊ ಖಾವಯ್ತಾ,
ಪೈಗಂಬರ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ
ಬಾಂದುನ್ ನಾಚ್ತಾ
ಆನಿ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್
ಖೆಳಯ್ತಾ ಭುಜಯ್ತಾ
ರಾಮಾಚೆಂಯ್ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಯ್ತಾ
ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ದಾಸಾಕ್ ರೆವ್ಡಲ್ಲೊ
ಪಾಸಾಂಚೊ ಪಾಸ್ ಹೊ
ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್
‘ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಪಾಸಾ’ಚೆ ಪಲ್ತಡಿಚೊ!

ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಡಿ ಜೆಂ ಕವಿ ಆಶೆತಾ, ತೆಂ ತಾಕಾ ಪಲ್ತಡಿ ಲಾಬ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಆಶಾ, ಫಕತ್ ಆಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ನಾಶೆಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಯೆತಾ. ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಉರ್‍ಪಾಚೊ ನಾ. ಹ್ಯಾಯೀ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಬಾಂದ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುರ್‍ಯೊ ಆನಿ ಸುರ್‍ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಏಕ್ ಜಾತಾತ್. ಸುರ್‍ಯೊ, ಕವಿ ಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೊತುನ್ ವೊತುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ರಿಥುಮಿ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ವೀಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ಮಾಗ್ತಾ, ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್‌ಯಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ನಾ.
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್‌ಶಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಖಂಯ್ಗೀ ಆಸಾ, ತೆಂ ಆಸಾ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸುಖಿ ಸಂತುಷ್ಟೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಮತಾವಾದಿ ದಿಷ್ಟಾವೊ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಯೋಗ್‌ಶೀಳ್ ವಾಟೆರ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸಾ.
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್ ಕಾವ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪೆರ್‍ನಾಳಾನ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ನವಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅತಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಕವಿತಾ ಸಂರಚನಾ ಶಯ್ಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಶೀದಾ ಸಾದಾ ಭಾಸ್ ಘಷ್ಟುನ್ ತೊ ಅನ್ಬವಾಂಚೆರ್ ಪ್ರತಿಮಸೂರ್ ಮಾರ್‍ತಾ. ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ್‌ಪಣಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಪಳವ್ಯೆತಾ. ಲೊಕಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. – ಆಮಿ, ಆನಿಲ್, ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ, ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾ, ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್, ಚೆಡೆ ಆಮಿ ಅಶೆ, ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಗಲ್ಲೆಂತ್ – ತಾಚಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ.

ತಾಚೆಂ ‘ವಾಗಾಚೆಂ ಸ್ವಗತ್’ ಕಾವ್ಯೆಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಯೆ ಪುನೆಕೋಟಿ
ತುಂ ಸತೆವಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಪಟಿ
ಚರವ್ ತುಕಾ ಪಾಚ್ವೆಂ ತಣ್
ತುಜೆಂ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಣ್
ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ತಾ ವಾಸ್ರುಂ ತುಕಾ
ಭಂವ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಂಡ್ಕುರಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ
ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ
ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಉಪಾಶಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಪಿಲಾಂ
ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಯೆ ಪುನೆಕೋಟಿ
ಸಂಸಾರ್ ತುಜಿ ಬಿರ್‍ಮೊತ್ ಪಾವ್ತಾ
ಸರ್‍ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುರ್‍ಪೆ ಶಿಂವೊರ್ ದೆಂವ್ತಾ
ಸರ್‍ಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ರಾವ್ತಾ.
ದೆಕುನ್
ಖಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕರಿನಾ ಆಪ್ರಾದ್
ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್
ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಂ ಪಿಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಪೊಸ್‌ಗೇ ತಾಂಕಾಂ ದುದಾನ್ ತುಜ್ಯಾ
ಎವ್ರೋಪಿ ದೆಶಾಂನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭುಂಯ್‌ಖಂಡಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕ್ರೂರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರ್ರಾಟ್‌ಷಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದಿ ಸಂಘರ್‍ಷಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾಚೆಂ ಉಪೋತ್ಪನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಮುವಾದಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಕೋಮುವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಸಂಕೇತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಜಾತಾತ್. ಕೋಮುವಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧರ್‍ಮ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಭಾಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಸಂವಹನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮುಕಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ’ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ…’ ಕವಿತೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಂರಚನ್ ಹೆಂ.
ಕಿಶು ಬಾರ್‍ಕೂರ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಗೊಂದೊಳ್ ಘುಸ್ಪಡಾಂಕ್ ಆರ್‍ಸೊ ಧರ್‍ಚಿಂ ಕವನಾ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ’ ಕವನಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾ ಗಡ್ದೆಕ್ ಕಾಂಠಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ರುದಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತೊ ಗಡ್ದೆ ಗಾಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಸಂಸ್ರಾ ವಾಡಾವಳೆಚೊ ವೇಗ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ದರ್‍ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ಜೆನ್ನಾ ಎಕಾ ಹೆರ್ ಭಾಷಿಕ್ ಸಹೃದಯೀ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವಿವರಾಯ್ಲಿ ತೆನ್ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿಂನಿ ದುಕಾಂ ದೆಕ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೋಯ್… ಹೋಯ್… ಹೊಡ್ತ್
ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾವಯಾ…
ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾವಯಾ…
ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತರ್‌ಯ್
ಸುಶೇಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ
ಬಿಗಿಲ್ ಫುಂಕಾ, ಬೆಲ್ ಮಾರಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ
ಗಡ್ದಿರೆ ಬಾಬಾ ಕಸ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ
ದೊಳ್ಯಾ ಕಾನಾ ನಾಕಾಂಕ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ದಿ
ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಟ್ತಾ
ಆನಿಕ್ಲೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ತಾ
ಥಂಯ್ ಪಳೆ ತೆಲಾಕ್ ಝುಜ್ತಾತ್
ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಟ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮುರ್‍ಮುರೊ
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪೆಟ್ಲಾ ಜಾತಿಂಚೊ ಧುರೊ
ಕಂಡಕ್ಟರಾಚಿ ಕುರು ನಾ
ರೆಗ್ರೆ ರುಲಿಂಚಿ ಮೂರ್ ನಾ
ಹೆ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಕ್ಲಾಂ
ಸಗ್ಳೊಚ್‌ಮುಂಗಾ ಖಂತಿನ್ ಜಿರ್‍ಲಾಂ
ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬಾ, ಕಾಂಪಿಣ್ ವೊಡಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ

ಸರಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಕಸ್ಲಿ ಸರಾಯ್
ಪುರ್‍ಸತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದಾಂವ್ತಾ ಪಿರಾಯ್
ಆಳೆ ಥಂಯ್ ತೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ತಾ
ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದಾಂವ್ತಾ
ಬೊಲ್ಯಾಗಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ
ಮುಕ್ಲೆ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಧರ್‍ತಾ
ತ್ಸುನಾಮಿ, ಕಾತ್ರಿನಾ, ಧರ್‍ತೆಕಾಂಪ್ಣಿ
ಗಾಡಿಮೂರೆ ಧಾಂವ್ತಾ ಮರ್‍ಣಾ ಧಾಂವ್ಣಿ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ?
ಜಾಗೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾವ್ಡೊ ಟೊಪಾರ್ ಚಡ್ಲಾ!
ಹೆ ಸರಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಥಕ್ಲಾಂ
ಪುರಾಸಣೆನ್ ಪುರ್‍ತೊ ಪಿಕ್ಲಾಂ
ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೆಟಯಾ, ಹಂಪ್ಸ್ ಬಾಂದಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ!
ಹೋಯ್… ಹೋಯ್… ಹೋಯ್
ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಯಾರೇ ಸಾಯ್ಬಾ
ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ
ಸುಶೆಗಾಚೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ!

ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚ್ಯೊ ‘ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ‘ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಪ್’ ‘ಆಂಗವ್ಣ್’ ‘ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ’ ‘ಕುಸ್ವಾರ್’ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ರುಚ್ತಾತ್, ಮತಿಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ  ಕವಿತೆಂಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ. ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಮನ್ಶಾವಾದಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ್  ಆಸಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಚಳ್ವಳ್, ಸಂವಾದ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಶೆಣ್ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಬದ್ಲಾಪ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಜೊ ಬದ್ಲನಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‍ತಾ, ನಿಮಾಣೆ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್‍ತಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಸುರ್‍ಪಾಯೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಭಾಷಾಂತರಾಂ. ತಾಣೆಂ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್‍ತಿ ಆನಿನ್ ೧೨ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ’ಯಶೋಧರ ಚರಿತ’ ಆನಿ ೧೨-೧೩ ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಸವಣ್ಣಾದಿ ಶರಣಾಂನಿ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೆಂ ಚುಟ್ಕುಲಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಪಾವ್ಳೆ’, ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕವನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಆಂಕ್ರಿ’, ಜೊ ಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಚಿಂ ‘ಮೊರಾನ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾಕಾಂ’, ‘ಪಾವ್ಸಾ ಧೊಣು’, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಂಪಾದಿಲ್ಲೆ ‘ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ’, ‘ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ’, ‘ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಂತಾರಾಂ’, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರಾಚಿ ‘ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ’, ‘ದರ್‍ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್’, ‘ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳಾಚಿ ‘ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ’, ‘ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ’, ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾಚಿಂ ‘ಪಯ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ’, ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚಿಂ ‘ನವೆಂ ಪಯ್ಣ್’, ‘ಏಕ್ ದೇಂಟ್ ಏಕ್ ಪಾನ್’, ಆಂಡ್ರೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಚೊ ‘ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ, ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತಾಚಿಂ ‘ಪಿಂತುರಾಂ’, ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚೊ ‘ಫಾಲ್ಗುಣಿಚೊ ವ್ಹಾಳೊ’, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೆರಿಚೊ ‘ಮ್ಹಜಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ’ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆಚೊ ‘ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಮೂಸ್’, ‘ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚಿ ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲಿ ವಾಟ್’, ನಂದಿನಿಚೊ ‘ತುಜೆ ಮ್ಹಜೆ ಮದೆಂ’ ಒಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಪ್ರಭುಚೊ ‘ಮೊತಿಯಾಂ’, ‘ವಜ್ರಾಂ’, ಲಿಯಾಬಾಚಿಂ ‘ದೆಣಿಂ ದೆವಾಚಿಂ’, ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆಚೊ ‘ನಿಮಾಣಿ ಸಯ್ರಿಕ್’ ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾಚಿಂ ‘ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ’ ಎಮ್ ಪಿ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿಂ ‘ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ’ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚೊ ‘ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್’, ಹೆ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ರಾಶಿಂನಿ ಆಸಾತ್.

ಅಶೆಂ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ವಿಸ್ತೃತ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.
*****

ತೀನ್ ವಾಂಟೆ

ತೀನ್ ವಾಂಟೆ
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ,
ತೀನ್ ತಿರ್‍ಕುಟುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗಿಂ ಘಾಲುನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ
ದೇವ್ ಸದೆಂವ್
ಸರ್‍ವ್ ತೊ ಸಕ್ತೆವಂತ್,
ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂನಿ ನೀತ್ ಮಾಗೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಪಳೆ
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ದೇವ್ ಸದೆಂವ್.
ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್
ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಮೊಡಿಂ
ಮೆಜುನ್ ಕಾಡುನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾವುನ್ ಕಪಾಲಾರ್ ನವ್ಯಾನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್
ಬುಕಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ
ಸಕ್ಕಡ್ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ರೂಂದ್
ಫೊಡ್ನ್ ಘಾಲುನ್ ಪಿಟೊ ಕರುನ್ ಮೊಡುನ್ ತೊಡುನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಬುಕಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ
ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಮುಕಾಂ ಉಕಲ್ನ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಭುಕ್ ಚಾಳ್ವೊನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ.
*****

‘ಸಾಹಿತ್’ ಏಕ್ ಸೊಂಪಿ ವಳಕ್

ಅಶೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಸವಾಲ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ‘ಹೊ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಇತ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ  ಆನಿ ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ, ಥಳಾವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?’ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸವಾಲ್ ಸಂಪೆಂ ತರೀ ಜಾಪ್ ಕಠಿಣ್. ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ ದಿತಾಂ ಪರಿಗತ್‌ಚ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿ ಗೊಂದ್ವಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಳಾರ್ ಖಂಚೊಯ್ ವಿಷಯ್ ಕಾಂಯ್ ಅನ್‌ವಳ್ಕಿ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ವಿಷಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಆಶಯ್ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆನಿ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಪ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾತ್ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ.

ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ (ಹಿತ್) ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ (ಸರ್‍ವೋಹಿತಕಾರಿಣೇ ಸಾಹಿತ್ಯ) ಅಶೆಂ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಬರಯ್; ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್, ಬರೆಂಚ್ ಬರಯ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಬಾರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಾಯಾಂಚಿ, ಪಾದ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಪುಗಾರ್‍ಣಿ  ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಖುಷಿ ಜಾತಾ. ರಾಯಾಕ್ ಶಿಂಗಾಂ ಫುಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ್‍ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ‘ಸಾಹಿತ್, ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್‍ಮಾಣೆಂ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಅರ್‍ಥಾವಿಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ನಾತ್ಲಲೆಂಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಮನ್ಶಾ ವರ್‍ಗ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ತಾಂಕಿ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ. ಹಿ ಜಾಪ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾವರ್‍ಗಾಕ್ ಅಸ್ಮಿತ್ ಅಸುಂಯೆತಾ.

ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ತಾಂ. ತಾಚೆ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್‍ಮಾಕ್ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಧರ್‍ಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್.’ ಬಹುಷ ತೊ ಧರ್‍ಮಾಚಿ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಧರ್‍ಮ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಗಾಯ್? ಧರ್‍ಮ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್‍ತೊ ಮ್ಹಣುಯೆತಾಗೀ? ವಾ ಧರ್‍ಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ ವರ್‍ತೆಂ ಮ್ಹಣುಯೆತಾ.

ಪುರಾತನ್ ಪಾವ್ರಾತ್ಯ್ (ಉದೆಂತಿ) ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಭಾಷೆ ದ್ವಾರಿಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಡಾವಳಿಂಚೆಂ ಫಳ್’ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸಾ. ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅರ್‍ಥ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಸಂಕೇತಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆ ಅನ್ಭವ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಂ ಸಮ್ಜಾಲಾಂ, ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾಸಾರ್‍ಕೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಜೆನ್ನಾ ಹ್ಯಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಗರ್‍ಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾ  ತೆನ್ನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ ಜಾತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂವಹನಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಂವಹನ್ ಬರ್‍ಪಿನಿಶಿಂ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತಪ್ ನಾ. ಸಂಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ಲಲೆ ಉಪನಿಷದ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪುರ್‍ವಿಲೆ ತರೀ ತೆ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಡೆಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂಯ್ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್. ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಕಾವ್ಯೆಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ಜೆರಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ (ಅಸ್ತಮೆ) ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಲಿಟರೇಚರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಲಿಟರೇಚರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ದ್ ಲಾತ್ಯಾ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ‘ಲಿತೆರೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬಹುವಾಚಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಜಾಲಾ. ಲಿತೆರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೆಟರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬರವ್ಪ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರ್‍ಥ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಬ್ದ್‌ಕೋಶ್, ಅರ್‍ತ್‌ಕೋಶ್, ಪುಸ್ತಕ್‌ಸೂಚಿ, ಸಂಸೊದ್ ಗ್ರಂಥ್, ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಗ್ರಂಥ್, ವಳ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸರ್‍ವ್ ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಕೃತಿಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್ ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸನಾ. ಕೃತಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್ ತೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣಿಯಾಂ-ಕಾದಂಬರೆಗಾರ್, ಕವಿ, ವಿಮರ್‍ಶಕ್ ತೊ ಜೆನ್ನಾ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭವ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಬರ್‍ಪಿನಿಶಿಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತೊ ಅನ್ಭವ್ ಪುನರ್‌ರುಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸಂರಚನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಚೊ ವಾದ್.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಸುರುಪ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ್ ಕೃತಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ. ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ  ಸೃ‌ಆನಿತ್ಮಕ್/ಸೃ‌ಆನಿಶೀಲ್ (ದುರಾದೃಷ್ಟಾಕ್ ಥೊಡೆ ಸರ್‍ಜನಾತ್ಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್-ಸೃ‌ಆನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಾತ್ಲಲೊ ಸಬ್ದ್ ತೊ) ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಸೃ‌ಆನಿತರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್  ವಾಂಟೆ ಕೆಲೆ.  ಆತಾಂ ಸಬ್ದ್, ಅರ್‍ತ್,  ವ್ಯಾಕರಣ್, ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ, ಸಾಹಿತಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಸೃ‌ಆನಿತರ್(ಅಂತರ್‌ವಾಳ್ಯಾವಿಣ್) ಜಾಲ್ಯೊ, ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ- ಸಂವಹನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಸೃ‌ಆನಿಶೀಲ್ (ಅಂತರ್‌ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚ್ಯೊ) ಜಾಲ್ಯೊ.

ಸಾಹಿತಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್‍ತಾ. ಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರಿ. ಖಂಚಿಯ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಸಾರ್‍ಕಿ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಹಲ್ಕಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಬೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್-ತಿನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರ್ರಕಾರಾಂನಿ ಖಾಶೆಲಾಯ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಬ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುವೆಂಪು (ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮಹಾನ್ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ ಜಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ತಶೆಂ) ಚಡ್‌ಶೆ ಸಾಹಿತಿ ಎಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್‌ಚ್ ವಾವುರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಣಿ ಬೋವ್   ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪಂಡಿತ್ ಕಾವ್ಯೆಂ, ನಾಟಕ್, ಕಾಣಿ-ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಂಸೊದ್ ಬರ್‍ಪಾ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಹಿತಾಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ತಾತ್.

ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತಾಚೊ ಬೋವ್ ಪರ್‍ನೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಗಾವ್ಪಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಚರಣಾಂನಿ, ಪ್ರಾಸಾ ಸವೆಂ ವಾ ತ್ರಾಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಕವಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಲಿಕ್ತಾ. ಆಜ್ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ನವೆ ನವೆ ನಮೂನೆ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಂಡಿತಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಿಂ ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಭಾವಗೀತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕವಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಸರ್‍ಶಿಂ ಲೋಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ಚಂಪೂ (ಪದ್ಯ-ಗದ್ಯ ಭರ್‍ಶಿಕ್), ಷಟ್ಪದಿ (೬ ವೊಳಿ), ಚವ್ಪದಿ (೪ ವೊಳಿ) ತ್ರಿಪದಿ (೩ ವೊಳಿ) ಗಝಲ್, ಹಾಯ್ಕು, ಸುನೀತ್ (ಸೊನೆಟ್-೧೪ ವೊಳಿ),  ಲಿಮೆರಿಕ್,  ಚುಟುಕಾಂ (ಚುಟ್ಕುಲಾಂ) ಅಶೆಂ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಕವಿವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಅಂತರ್‍ಮಳಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉತ್ರಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಹೃದಯಿ ಥಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಝರ್ ಉಸಯ್ತಾ. ಭಾಸ್, ಅಲಂಕಾರ್, ಅರ್‍ಥ್, ಧ್ವನಿ, ಪ್ರತಿಮಾ ಆನಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ತರ್  ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಆನಿ ಅಂಗ್.
ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ರಾಂ ಮುಕೇನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ದೆಕ್ತಲ್ಯಾ-ಆಯ್ಕಾತಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ ಲಾರಾಂ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಪಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಜಿವಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ್ ದಿತಾತ್. ನಾಟಕಾಂತ್ ದುಕಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ (ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ) ಆನಿ ಸುಕಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ (ಕೊಮಿಡಿ) ಅಶೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ. ಆಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕ್, ವಿಡಂಬನ್, ಪ್ರಹಸನ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ಪಿ ಆಸಾತ್. ಸಂಸರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಥಿಯೆಟರ್, ಒಪೇರಾ, ಬಲಾದ್, ಡ್ರಾಮಾ, ನಾಟಕ್ ಹೆ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಪುಣಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಫರಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್. ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಥಳ್, ಉತರ್, ನಟನ್, ನಾಚ್, ಗಾಯನ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರದರ್‍ಶಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲಿಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್‍ಬೆ ವೆಳಿಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಂಗಸ್ಥಳಾಂತ್ ನಾಟಕಾ ರುಪಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ. ಯಕ್ಷಗಾನ-ಬಯಲಾಟ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟಮ್, ತೇವಾರಮ್, ದೆಖ್ಣಿ ಅಸಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಾಲೂ ಆಸಾತ್.

ಕಾಣಿಯಾಂ-ಕಾದಂಬರಿಂಚಿ (ನವಲ್-ನವಾಲಿಕಾ) ವಾಡಾವಳ್ ಆಂವ್ದುಂಚಿ ತರೀ ಪುರಾಣ್-ಆಖ್ಯಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ತಾಚೊ ಪ್ರವೇಸ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಜಾಲೊ. ಅಖ್ಖೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ವಾಚ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಸಾಮ್ಸಾಂವ್ಚಿ-ದಲಾಯ್ಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ಉರ್‍ತಾ ತೆನ್ನಾ ತಸಲ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಆಂವ್ಡೆಲ್ಯೊ. ಜೆನ್ನಾ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ದಂಗ್ವಳ್ ಜಾಲಿ ತೆನ್ನಾ ತಾಕಾ ದೇವ್-ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಸಾಂತಿಪಣ್-ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮನಿಸ್, ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ ಗರ್‍ಜೆಚಿಂ ಆನಿ ಆಸಕ್ತೆಚಿಂ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯೊ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಕಾದಂಬರಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ರಾಯ್ ರಾಣಿ, ರಾವ್ಳೆರ್, ಮ್ಹಂತಾನಿ ಮನಿಸ್, ಝುಜಾಂ, ಮೋಗ್, ದ್ವೇಷ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ, ಬರ್‍ಯಾ-ವಾಯ್ಟಾಚೆಂ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಕಾಣಿಯಾಂ-ಕಾದಂಬರಿಂಚೆ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ದಯ್ವಿಕ್  ಸಂಗ್ತಿಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂಕ್ ಸಾಂಸಾರಿಕ್, ಸಯ್ದಾಂತಿಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ಂಚ್ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ ತರ್‍ಕ್ ಆಜೂನ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ. ಓ ಹೆನ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಸೊಳಾ ಸಾಲಿಂಚ್ಯೊಯಿ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚಿಕ್ಣಿಕಥಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್‍ಡ್ ಕಥಾ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂಯೀ ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾತ್. ಲಿಯೋ ತಾಲ್‌ಸ್ತಾಯಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ ಏಂಡ್ ಪೀಸ್ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಾತ್ರ್-ಕಥಾ ಆನಿ ಕಥಾ ವರ್‍ಣನ್-ನಿರೂಪಣ್-ಪ್ರವರ್‍ತನ್-ಕಾಳ್ ಆನಿ ತಳ್-ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಣಿ /ಕಾದಂಬರಿ, ಜಾಂವ್ ಮಟ್ವಿ ಜಾಂವ್ ಲಾಂಬ್, ಜೀವ್ ಘೆತಾ. ’ಲಾಂಬ್ ಕಾಣಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪಾತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾನ್ಪಳೆ-ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಳೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾ.

ಪ್ರಬಂಧ್ ಲೇಕನ್, ಸಂಸೊದ್ ಬರವ್ಪ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಸುಮಾರ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಚಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಉದ್ದೇಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆಂ ಬರವ್ಪ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ, ಇಗರ್‍ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಧರ್‍ಮ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್ ತಶೆಂಸ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವಿವರುಂಕ್ ಹೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಾಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಮೆಮ್‌ವಾ’ (ಮೆಮೊಯ್ರ್) ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸ್ಮರಣ್‌ಗ್ರಂಥ್ ‘ಎಪಿಸ್ತಲ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಲಾಂಬ್ ವಿವರಣ್ ಆನಿ  ನಿರ್‍ದೇಶನ್ ಪತ್ರಾಂ, ‘ಕ್ರೊನಿಕಲ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಕಾಲಮಾನಕ್’ (ವೆಳಾಕಾಳಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ  ವಿವರ್ ದಿವ್ಪಿ ಬರ್‍ಪಾಂ) ಸುರ್‍ವೆಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲಿಂ. ಆಜ್ ವಯ್ದ್ಯಾಕೀಯ್, ಇತಿಹಾಸ್ ಸಂಸೊದಾಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಸೊದಾಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಕೃತೆ ವಿಶಿಂ, ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಡಾವಳಿಂ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಘೆತಾಂವ್. ಮನೋರಂಆನಿ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಹಾಸೊ ಆನಿ ಹಾಸೊವ್ನ್ ರಡೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಯಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಸಮತಾವಾದಿ ಸಾಹಿತ್, ದಲಿತ್ ಸಾಹಿತ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಅಸಲೆ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ವಿವಿದ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್‍ಗ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ದಲಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ವರ್‍ತಿಕಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ‘ದಲಿತ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ದ್ ಆಜ್ ತಾಳೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ವರ್‍ಗಾಂಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಅಮೇರಿಕಾ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ) ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ಧಮ್ಕಣೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾನ್ ಆನಿ ದುಕಿಂನಿ ಭರೊನ್ ತಾಕ್ತೆವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ರಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್‍ಶಾಂತ್ ಸಂಗಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ‘ಕಾಳೆಂ ಸಾಹಿತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ವಸ್ಣುಕೆವಾದಿ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಳ್‌ವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ತ್ಯಾಂ ವಿರೋದ್ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸಂಘರ್‍ಶ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಸಮತಾವಾದಿ ರಾಜ್‌ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಾಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ತೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್‌ವಾದಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಮತಾವಾದಿ ಮೊಲಾಂಕ್ ಫುಡೆಂ ದವರ್‍ನ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಂರಚನ್ ಜಾಲೆಂ ಹಾಕಾ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ (ಸಮತಾವಾದಿ) ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶಾ-ಆಕಾಂಕ್ಷಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಲಿಂಗ್ ಭೇದ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಜಾತಾ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಆನಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ವರ್‍ಗಾಂ ಮದೆಂ, ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಲೊಕಾಂ ಮದೆಂ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ರುಪಾಂ ಘೆತಾ ತರೀ ಮುಳಾನ್ ಆನಿ ನಿಮ್ಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಸಾಹಿತ್‌ಚ್.

ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂನಿ ‘ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚೆಂ ಸಾಧನ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮಾರ್‍ಗದರ್‍ಶಕ್ ಜಾತಾ, ತಿದ್ವುಂಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ ’ಕಾಂತ ಸಮ್ಮಿತ’ (ಮೋಗ್ ಕರ್‍ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ) ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ‘ಫ್ರಭು ಸಮ್ಮಿತ’ ವಾ ‘ಆಚಾರ್‍ಯ ಸಮ್ಮಿತ’ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ.

ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಂಡಿತಾಂನಿ ‘ಸಾಹಿತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಮುಳಾವಿ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಸಮರ್‍ತಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಜಾತಾ. ತಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗವ್ರವ್ ಲಾಬ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ತಾಕಾ ಮಾನ್, ಸಮ್ಮಾನ್ ಆರ್‍ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಬಾರಾಂಚೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾ ದುಡ್ವಾನ್ಂಚ್ (ರೊಯಲ್ಟಿ) ಮಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸತಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾತಾ. ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ‘ಅವ್ರ್ ಹೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆಲ್ ರೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಲಿಟರೇಚರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವರ್‍ತೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗವ್ರವ್ ಜೊಡ್ತಾ, ಹೊ ಗವ್ರವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಮಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತಾಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

‘ಸಾಹಿತ್ ಫಕತ್ತ್ ಮನೋರಂಆನಿಕ್ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾದ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಿಶಾಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತಾನಾ sಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಎಕಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಆನಿಕಾ ಮತಿಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಮನೋಸಂವಹನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂವಹನ್ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಪಿಗ್ಳಾವ್ಣಿ (ಕಥಾರ್‍ಸಿಸ್) ಆಸಾ ಕರ್‍ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕೃತಿಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅನ್ಭವ್ ತೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪಿ ಅನ್ಭವಾನ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತೆನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪರಂಪರಾ, ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್, ಜಿಣ್ಯೆ ದರ್‍ಶನ್ ಆನಿ ಧರ್‍ಮಾ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಹೆಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಜೊಡ್ಚೆ ಫಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಸಾಹಿತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್‌ಯೀ ಆಸಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಚಡ್ ವಾಚ್ತಾ ತೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಬರ್‍ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ  ದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಪೆಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್, ಪರಂಪರೆಕ್, ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂಕ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಸ್ವಿಕಾರುನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್, ವಿಶಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ, ಹಾಕಾಚ್ ’ವಾಚಪ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಪೂರ್‍ಣ್ ಕರ್‍ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಕೇಶಿರಾಜಾನ್ ’ಶಬ್ದಮಣಿದರ್‍ಪಣಾಂತ್’ ಕಸವರಮೆಂಬುದು ಸೈರಿಸಲಪ್ಪೊಡೆ ಪರಧರ್‍ಮಮನ್, ಪರವಿಚಾರಮನ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಪೆಲ್ಯಾ ಧರ್‍ಮಾಕ್ (ಧರ್‍ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಧರ್‍ಮ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್) ಪೆಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತೆಂಚ್ ಭಾಂಗರ್), ಆಜ್ ಭಾಂಗರಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಭಾಂಗರ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಂಗ್ರಾ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಖರೆಂ ಭಾಂಗರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಾಚಪ್.

ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ ಅರ್‍ನೆಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್‌ವೇ ‘ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್, ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಕರ್‍ಕರ್ ಭೊಗಾನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಬಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ನಿರ್‍ದಿಷ್ಟ್ ವೇಳ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದವರ್‍ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ತಾತ್.
*****

ಸೊಂರ್‍ಗೊ ಹಾಂವ್

ಸೊಂರ್‍ಗೊ ಹಾಂವ್
ಸುತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ತುಟೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.
ದಿವೊ ಹಾಂವ್
ತೆಲ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.
ಸೊಳಿ ಹಾಂವ್
ರಂಗ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಸೊಬಾಯ್ ಲಿಪಯ್ನಾಕಾ.
ಹೊಡೆಂ ಹಾಂವ್
ದರ್‍ಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಬುಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.
ಪಾನ್ ಹಾಂವ್
ತೀಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಅರ್‍ಥಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟಾಯ್ನಾಕಾ.
ಭುರ್‍ಗೊ ಹಾಂವ್
ಹಾತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ
*****