೨೧ ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ವಳಕ್

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂದರ್‍ಬಾರ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್, ೨೧ವಿ ಸದಿ ಜೆನ್ನಾ ಪಾರಸ್ತ್ರೋಯ್ಕಾ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್‌ನೋಸ್ತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಗೋರ್‍ಬಚೆವಾನ್ ‘ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮತಾವಾದಿ ಗಣತಂತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್’ (ಯುನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸೊವಿಯೆಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್) ನವೆಸಾಂವ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಯು‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಪೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ, ತೆನ್ನಾ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತವಳ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಜಾರ್‍ಜ್ ಬುಷಾಲಾಗಿಂ ಪತ್ರ್‌ಕರ್‍ತಾಂನಿ ‘ಶೀತಳ್ (ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್) ಝುಜ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ?’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತೆನ್ನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ಸಂಪ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್’. ಹಾಂಗಾ ದೆಕ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಭಾಷೆಚೊ ಬದ್ಲಾವ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ‘ಮೆರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್’, ‘ಬುಡ್ಡಾ ಹೋಗಾ ತೇರಾ ಬಾಪ್, ದೇಶ್ ಮೆರಾ ಜವಾನ್’ ಅಸಲೆ ನಾರೆ ಉಬ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ೧೯೮೬-೮೮ ಕಾಳಾರ್‌ಚ್ ಎಕ್ವಿಸಾವಿ ಸದಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ.

೨೧ವಿ ಸದಿ ೨೦೦೧ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಪಾಕ್ ಆನಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಪುರಾಣಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಂದರ್‍ಬ್ ಯೆತಾ. ಶಿವ ಪಾರ್‍ವತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂ ಕಾರ್‍ತಿಕೇಯ್ (ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ) ಆನಿ ಗಣಪತಿ ಮದೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಪುಜಾ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ. ತೆನ್ನಾ ಶಿವ್ ’ಕೋಣ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಸಾತ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಮಾರ್‍ನ್ ಯೆತಾತ್, ತೆಚ್ ಸಂಸ್ರಾರ್ ಸದಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪುಜೆಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೀರ್‍ಪ್ ದಿತಾ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಉಬ್ತಾ. ಚಿಚೊಂದ್ರೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿನಾಯಕ್ ಚಿಂತ್ತಾ, ಚಿಂತ್ತಾ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಚಿಚೊಂದ್ರೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾತ್ ಸುತ್ತು ಘಾಲ್ತಾ. ಶಿವ್‌ಜೀ ಪುತಾಚೆ ಸಮ್ಜಣೆ ತಾಂಕಿಕ್ ಮೆಚ್ವತಾ. ‘ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ವರ್‍ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ವಿನಾಯಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪುಜೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಆಮಿಂಯ್ ಏಕ್ ಚಿಚೊಂದ್ರಿ (ಮೌಸ್) ಘೆವ್ನ್ ಸಂಗಣಾಕಾಚ್ಯಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಸಸಾಯೆನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ವಾಪರ್‍ನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್-ಭಿತರ್, ಯೇ-ವಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ೨೧ವಿ ಸದಿ ಆಯ್ಲಿ ನ್ಹಂಯ್ ೨೦೦೧ ಥಾವ್ನ್ ಬಗಾರ್ ಜೆನ್ನಾ ಸಂಗಣಕ್ ಆನಿ ತಿಚಿ ಚಿಚೊಂದ್ರಿ ಆಯ್ಲಿ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್.

೨೧ವಿ ಸದಿ ಆಯ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾ ಬಳ್ವಂತಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಂವ್ದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್. ‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉದಾತ್ತ್ ವಯ್ದಿಕ್ ಮನ್ ಹಾಂಗಾ ನಾ. ಎವ್ರೋಪಿ-ಅಮೇರಿಕಿ ಪೊಟಾರ್‍ದ್‌ಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್‍ಥಾಚೊ ಆಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಸಯ್ತಾನಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಹೊ. ಲಿಬರಲಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಉದಾತ್ತ್‌ವಾದ್), ಪ್ರಾಯ್ವೇಟಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾವಾದ್) ಆನಿ ಗ್ಲೋಬಲಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಜಾಗತಿಕ್‌ವಾದ್) ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆರ್‍ಥಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯೊ. ತರೀ ೧೯೯೧-ಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿವಿ‌ಎನ್ ರಾವಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ಪಮತ್ ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ತ್ಯೊಚ್ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆಂಗುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ನವ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ  ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಆಜ್’ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊಮಿನ್ಹೊಸ್ ಫಿಜ್ಜಾ ಪಾವ್ತಾ’ ‘ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್’, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿಂ ರಾನಾಂ, ಮಿನಾಂ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ಪೊಕಾಂಚೆ ಮೋಯ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಕಿತೆಂ ನಾ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಚೀನಾ, ಜಪಾನಾಕ್ ಖಿಣಾನ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಪಾಕ್ಳೆ, ಜೆನ್ನಾ ಸಾಮುದಿರಿಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ (೧೪೯೮) ರಿಗ್ಲೆ, ಮೊಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಸೊನ್ಯಾಕ್ (ಯವಣಪ್ರಿಯ-ಮಿರಿಂ) ಲುಟುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಜ್ಜೆಂನಿ ಭರ್‍ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆ. ರಾಶಿ ರಾಶಿಂನಿ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ನಾಶೆಂ ರಾಯಾಂನಿ ದಿವ್ಳಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ತೆ ಪಾಕ್ಳೆ, ತೆ ಫಿಂರ್‍ಗಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಲ್ವಾರಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಸ್ಣುಕೆದಾರಾಂನಿ ತತ್ವಾಂ ಸುತ್ರಾಂಚಿಂ ಜಾಳಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಳಾಂಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಆಮಿ ತಾಂತುಂ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ.

ಹಜಾರೋಂ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾವ್ಯಾನ್ ಫುಲೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಶಾಂತ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಓಮ್‌ಕಾರಾಚಿ, ಮನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಕರ್‍ಚಿ. ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಝುಜಾಂನಿ (ಪಯ್ಲೆಂ ೧೯೧೪-೧೯೧೯, ದುಸ್ರೆಂ ೧೯೩೯-೧೯೪೫) ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್‌ಚ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್. ಮನ್ಶಾನ್ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಪಾಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊದ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತೆಚಿ  ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಫಿಜ್ಜಾ ಖಾ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಕೊಕೊಕೋಲಾ ಪಿಯೆ, ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ, ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚೆರ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಪಯ್ಸ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್‍ದಾರಕಾನ್ ನಿರ್‍ದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್‌ಯಿ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಂಬ್ಕಾರಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಭರ್‍ತಾನಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲನಾಶೆಂ ಕಶಿ ಉರಾತ್?

ವ್ಹಯ್, ಕವಿತೆಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಲಿ. ಪುಣ್ ಕವಿ ಬೋವ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಸಂವೇದಿ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪ್ರತಿವಾದಿ.

ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ತೊ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಎದೊಳ್ ದೇವ್-ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಸರ್‍ಗ್-ಯಮ್ಕೊಂಡ್, ಸಾಂತ್-ಭಿಯಾತಿಣಿಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮನ್ಶಾಭೊಂವ್ತಿಂಚಿ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್-ಆರ್‍ಥಿಕ್-ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅನಾಚಾರಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಪಂದಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಬೊಬಾಟ್ತಾ ತ್ಯಾಚ್ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಚಿ ಬೋಬ್, ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ.

ಆತಾಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಭಾಸ್ ಪರಿವರ್‍ತನಾವಿಶಿಂ ಪಳವ್ಯಾಂ.

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ  ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಪರ್‍ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲಿ ಸಬಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾವಳಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂ ಗಿತಾಂ, ರುದಾನ್ ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್-ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜೀವನ್ ಆವರ್ತನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ.) ಹಿಚ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಾಯನ್ ಪರಂಪರಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಎದೊಳ್ ಕಾನಡಿ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್ (ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ – ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದಕೋಸ್ತಾ – ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ – ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಉಮಾಳೆ,  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್- ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್) ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ. (ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ‘ಅಂತರ್ ಆಯಾಮಿ’ ಕಾಣಿಯಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ವಾಡೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಾರಣ್. ೧೪ ನಿಯತ್‌ಕಾಳಿಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ. ೨೦ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂತಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಚಳ್ವಳ್ (ಚಾಫ್ರಾ), ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) – ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬೆಳೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆಯಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಲಾಬ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆನರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೊಂಡಿ ಜಾನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್‍ಗೆ ಖಂಡಿತ್ ನಿರಂತರ್ ಪದಾಂ ಪ್ರಭಾವಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ದುಲ್ಪೊದಾಂ, ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಮಾಂಡೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಲಿಂ ಗಾಣಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಪದಾಂ, ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಭ‌ಆನಿಂ ಆಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಪೂಣ್ ಮಾಫೆಯಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೃತಿಯೊ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿಕಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಕೃತಿಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಬೋವ್ ಸಲೀಸ್ ವಾದ್. ಪೂಣ್ ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಥಳ್ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಮಾಫೆಯಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಪ್ರಾ ದಕೋಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಹಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಗೋಕರ್ಣ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಭು, ಸೂರ್‍ಕುಂದ ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾವ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಭಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೊನ್ಸಿ. ಪಾವ್ಲು ಬುತೆಲ್, ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ, ಜುವಾಂವ್ ಜುಜೆ ರೇಗೊ, ಜೊಕಿಮ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಲೊರೆಸ್ ವಾಸ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ನಾಂವಾಂ ಮದೆಂ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಖಂಡಿತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ದಾಟ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ, ಜಾಂವ್  ಲಾಯಿಕ್ ಕವಿ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ದೇವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ತಾ. ಜರಿ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ, ತೆ ಧರ್ಮಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಂಕಿವಂತಾಂನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಸಾಚೊ ’ರುಚಿಕ್ ಅಮೃತ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಂತಾರಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಅಜೂನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಾ. ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞಚೆಂ ‘ಅಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್’ ಪಯ್ಲೆ ಸಾಲಿಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಅಬ್ರಾಮ್: ‘ಹಾತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ ತೂಂ, ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಶಿ?
ಪೊಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ತುವೆಂ ಉಕಲ್‌ಲೊಯ್ ತಾಕಾ,
ಪುಣ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಆತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡಿನಾಕಾ
ತುವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ಪೀಲ್ ಸಯ್ತೀಯ್
ಕಾತರ್‍ತಾನಾ, ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಕಾಂಪತ್ ಕೊಯ್ತಿ
ತರ್ ಹಾ ತುಜ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಶಿ? ತೂಂ ಸಾಂಗ್
ಆಬ್ರಾಮ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ’ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸರ್ವಸ್ವ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ನವೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕವಿ ಸಕತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್‍ತಾ.
ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಪಳೆವ್ಯಾಂ:
ಮಾವ್ಶೆ-ಭಯ್ಣಿಕ್ ಭೆಟ್ಚೆ ಮರ್ಯೆ | ದೊಂಗೊರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲಿಯ್
ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಘೆವುನ್ ಮಾಯೆ | ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಪಾವ್ಲಿಯ್
ಲೊರೆಸ್ ವಾಸ್ ಲಾಯಿಕ್ ಕೃತಿಕಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ’ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್’ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ –
ಲೊಟುನ್, ಓಡುನ್, ತಾಂಡುನ್ ತೊಪುನ್ | ಜೆಜುಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ಬೊಳಾನ್ ಉಟೊವ್ನ್
ಪಳೆಯ್ತಾತ್ ಜುದೆವ್ ವಾಟ್ ಸಾಕ್ಸೊಂಕ್ | ಪರ್ವತಾ ತುದ್ಯೆರ್ ವೊಡುಂಕ್

ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಜರ್ ಪುರ್‍ವಿತಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಉತಳ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಜಿವೆಸಾಂವ್ ದಿಸನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ದೆವಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಂಕ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಂಗಿಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪುರ್‍ವಿತಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪೊಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಲಾಯಿಕಾಂ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ದೇವ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಬಂಗ್ಲೆ ನಾರಾಯಣಾ ಕಾಮತಾಚೊ ’ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾಕೀ’, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಚಿ ’ತೀರ್ಥಾವಳಿ’, ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ವಿಠಲ ಪ್ರಭುಚೊ ’ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಾ ತೀರ್ಥ ಸಾರ’ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯೊ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಯ್‌ಚೊ ’ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ’, ಬೋಳಂತೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಚೆಂ ‘ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ’, ಪಂಡಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭುಚೆಂ ’ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ’ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕೃತಿಯೊ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸೂರ್ಕುಂದ ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾವ್ಯೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಸ್ರಲಾಂ. ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗಾಚೊ ’ಧರ್ಮಾಂಜಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾವ್ಯಾಂಝೆಲೊ ವಿವಿದ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ. ತಿಂ ವಾಚ್ಲಿಂ ತರ್ ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್‍ತೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಆಸಾ.
ಹೇ ಮನ್ಶಾನೊಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಚಲಾತ್
ಎಕ್ವಟಾನ್ ಉಲಯಾತ್, ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಿಂಚೆ
ಪರಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್‌ಯಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್
ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಕರ್ನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಂತ್ ಚಲೊಂ.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಚೆ ಮಹಾನ್ ಪುರ್‍ವಿತ್ (ಪುರೋಹಿತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿ ಪಾವ್ಲು ಬುತೆಲೊಕ್ ಮ್ಹಾನ್ ಫಾವೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪುರ್‍ವಿತ್ ತರಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ನಾಸಮಾಧಾನೆನ್ ಭರ್‍ಲೆಲೊ, ಹಟ್ಟಿ, ಶೀದಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ಭಿತರ್ ಆಸೊನ್‌ಚ್ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಮ್ಹೆಳೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೊ, ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಚಾಟಿಯೆಚೊ ಮಾರ್ ತಶೆಂ –
ಹಾ ಪಿಲಾತಾ ಆಜೂನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ
ಪಿಳ್ಗಿ ತುಜಿ ಲೆಂವ್ಟಿ
ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಚೊನಾ ತುಂ ಜಿಕ್ಚೊನಾಂಯ್
ದಾಕ್ಷೆವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್
ದೆವ್ಳಾಂತ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಭಜ್ತಾತ್ ದೆವಾಕ್
ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಕಸ್ಲೆಂ
ಖಬ್ರಾಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್
ಜೀಬ್ ತಿ ಸೊಡ್ನಾಂತ್ ದಾಕ್ಷೆವ್ನ್

ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಆನಿ ಆಕಯ್’ ಕವನಾ ಸವೆಂ ತಾಳ್ ಮೆಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಲ್ತೊಟಾ ಆನಿ ಆನಿ ಆಕಯ್ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಜಿವೆಂ ಕರ್‍ತಾ. ’ಆಲ್ಲುಬಾಯ್’ ಕೃತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ.

ಮೊನ್ಸಿ. ಬುತೆಲ್ ಏಕ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಾ-ಝುಜಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಸಾರ್‍ಕೆ’ ವಾಟೆಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಭರುಂಕ್ ತೊ ವಾವುರ್‍ಲೊ.

ಪಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಚ್ಯಾ ಕವನಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಹೆ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ಯೆತಾ –
೧. ಧರ್‍ಮಾಕ್, ದೆವಾಕ್, ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‍ಚಿಂ.
೨. ಪೊಕೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಆಚಾರ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್‌ಪಣ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್‍ಚಿಂ.
೩. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್‍ಚಿಂ.
೪. ಭಾಷೆವಿಶಿಂ, ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜೆರಾಲ್.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಆಸಾತ್, ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ತರಿ ಶಯ್ಲೆನ್, ವಿಷಯಾನಿ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲೆಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ  ಪಡ್ತಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೆರಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಬಾಪ್ ಲಿಯೊ ಕುತಿನ್ಹೊ, ಹಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಭಾಷೆಚಿ ವಾಪರ್‍ಣಿ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆಜೂನ್ ಥೊಡೆ ನವೆ ಕವಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಚೆ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್.

ಅಶೆಂ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಂಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ದೆವಾಚಿ, ಧುಂಪೊಂವ್ಚಿ ‘ಹಾ ದೀಷ್ಟ್ ಸೊಭಿತ್, ಹಾ ರೂಪ್ ಸ್ವಾದಿಕ್’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ.
ಚಾಫ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖರೊ ಯುಗ್ ಪ್ರವರ್ತಕ್. ಬಳ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್‍ನ್, ಬಳಾಧಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಶೈಲಿ ತಾಣೆ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಅಲಂಕಾರ್, ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣ್ ಭಾಸ್ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಬರಿ ಖೆಳ್ಳಿ. ತಾಚಿಂ ಕಾವ್ಯಾಂ ಗೇಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ನವೆ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿಂ. ಚಾಫ್ರಾನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂಕ್ ‘ಛೀ… ಥೂ…’ ಕೆಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ’ಹಾ ಸೊಭಿತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಉಜೊ ದಿಸ್ಲೊ.
ಆಬೊಲ್ಯಾ ತುಜೊ ರಂಗ್ ಉಜೊಗೊ
ರಾಂದ್ಣಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಿತೆಂ ಶಿಜೊಗೊ?
ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಭಿತರ್ ಜಳ್ತಾತ್ ಸೊರ್‍ಮುಣಾಂ
ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಕಸೊ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಂ

ಭಿತರ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊರ್‍ಮುಣಾಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕವಿತಾ ತಾಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾಲೆಂ. ರಿವಾಜಿಂ ವಿರೋಧ್, ಅಧಿಕಾರಾ ವಿರೋದ್, ಡಂಬಾಚಾರ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿಪಣಾ ವಿರೋದ್ ಚಾಫ್ರಾಚೊ ರಾಗ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ್.
ಮಾತಿಯೆ ಧುಳಿಂತ್ ದುರ್‍ಬಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ
ಘಾಮಾಮಣಿ ಮೊಳೂನ್
ಅಸ್ತಮ್ತೆಚ್ಯಾ ದಿಗಂತಾಚೆರ್
ಆಯ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಪಿಳೂನ್…
‘…ಚಾಫ್ರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಜಶಿ ಜಾಣ್ಕಾರಾಂಚಿ ತಶಿ ನೆಣಾರ್‍ಯಾಂಚಿ. ತಿ ಪಂಡಿತಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ, ತಶಿ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಭುಕ್ ನಿವಯ್ತಾ’ ’ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮೆರೆರ್ ಜಾಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪಾಜಾರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಇಜಾ ಪೂರಾ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾತಾತ್…’

‘ಅಮೃತಾಚಿ ಧಾರ್‌ಗೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾರ್ ವೊತುಂಗೊ
ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾ ರಿವಾಜಿಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಿಣೆಂ ಭೆತುಂಗೊ’
ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಬಳಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಜಾಗೆ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿ ವಯ್ರ್ ವಿಡಂಬನಾನ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಾ ರಚನಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರಿ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ, ವಸ್ತು ವಿಷಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ರಾವೊನ್ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್‍ಚಿಂಚ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಫ್ರೆಡ್‌ಕುಮಾರ್ ಕುಚ್ಚಿಕಾಡ್, ಜೊರ್‍ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳ್, ಜೊಸ್ಸಿ ಪೀಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಾಡ್ಲೆ.

ವಿಡಂಬನ್ ಚಾಪ್ರೋತ್ತರ್ ಯುಗಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದುಖಾಚೆಂ, ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲಿ, ಕೊಡುಗುಳಿ ಸಾಕ್ರಿ ಲೆಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ಸಿರಿಲ್ ಜಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ) ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.
ಇಜ್ಮೊಲಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ
ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್
ಧ್ಯಾನ್ ವೊರೆಸಾಂವಾಂತ್
ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಮಾದ್ರಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಸರ್‍ಶಿಂ ಗೆಲಿ
ಮದರ್ ಸುಪಿರಿಯರಾಚಿ
ಉಜಾಳಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂನಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿ.
ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರ್ ವಿಡಂಬನಾದ್ವಾರಿಂ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ದಿತಾ. ತಾಚ್ಯೊ
‘ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ’ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಪ್’ ’ಆಂಗವ್ಣ್’ ’ಕುಸ್ವಾರ್’ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ರುಚ್ತಾತ್, ಮತಿಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ.

ಎಡ್ವರ್‍ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್. ದಸಿಲ್ವಾ, ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಲಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ನವಿ ಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ದಸಿಲ್ವಾಚೊ ‘ಥಳಾವಿಣ್’ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ‘ಸಂಪದಲೆಂ’ ‘ಕೀರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್, ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್,  ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸ್ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಒಮ್ಜೂರ್, ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಆವಿನಾ ಮಿಯಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ
೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ನಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ಗರ್ಜೆ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ತೆ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಉತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್. ಅನ್ಭೊಗಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಟೊನ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಚಡ್‌ಶೆಂ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಭಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್‍ಜಳೊನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಕವಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕವಿತ್ವಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ನಿರಂತರ್ ಕವಿಸಂಧಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಾಟಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್‌ಯೀ ವ್ಹರ್‍ತಿ ಸೆವಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಚಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೂಸಾ ಬೂಸಾ, ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಸೊದ್ನಾಂ, ಶೆಣ್, ವಾಟ್, ದೂದ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ, ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, ಆಶಿರ್‍ವಾದಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್, ಯೇ ಮೊಗಾ ಥೊಡೆಂ ಉಲಯಾಂ, ಆವಯ್ಚೆಂ ಮರಣ್, ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಮಲೆಕೊಡಿ, ಹೆ ರೆಂವೆನ್, ಮಾರ್‌ಶ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಝುಜ್, ತೆಲಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್, ಫಿಂತಾಂ, ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ, ಸೊಂರ್‍ಗೊ, ಬಿಝಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚ್ತಾತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ ಕವಿತೆಚಿ ರೂಚ್ ತುಮಿಂಯ್ ಚಾಕಾ –
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ
ತಶೆಂ ಸರ್‍ವಯ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂಕ್
ಥಳಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್
ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಬಸೊನ್
ಮೊಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಶೆಂವ್ಚೊ
ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ನ್
ಮೊಳ್ಬಾ ಪೊಂದ್ಲೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆಂತ್
ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಬಾವ್ಳೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆ
ತಳಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರುನ್!
ಯುಗಾಂ ಯುಗಾಂನಿ
ಮೊನ್ಯಾಂನಿ ಮೊಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸುರ್‍ಯಾದೇವ್
ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಡಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್
ಮೊನ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ
ಮಾತ್ಸೊ ಮೋಗ್ ವೋತ್ ಮ್ಹಜೆರ್
ಹಾತಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ
ಖಿಣಾಕ್ ವಚೊಂ ಸಂಸಾರ್ ರಜೆರ್
ತೊ ಬಸ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್
ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಚೆರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್
ಆನಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್

ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್
ಸೊಧುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ
ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ತೊ
ಕಾಡುಂಕ್ ಕಳ್ಳೊನಾ
ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸಾಚೆ ಪಲ್ತಡಿಚೊ
ಪಾಸ್ ಹೊ ಆಮ್ಚೊ
ಹ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಸುಟನಾ
ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತನಾ-
ಥಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಕ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಾಂತ್
ನಾ ಕಸ್ಲಿಯ್ ಭಿರಾಂತ್
ಖಿಣಾ ಕಣಾಂತ್
ಕವಿತೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಮನಾಂತ್
ನಕ್ತಿರಾಂಚಿ ಮಾಳಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್
ಮುಕ್ತಿಚಿಂ ಕಿರ್‍ಣಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಸಾರ್-ಸರ್‍ಗಾಚ್ಯಾ
ಫರಕಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ಪಿಂಜುನ್
ಉಗ್ತಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆರ್
ಸೀತೆಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್
ನಾಜರೆನಾಚಿ ಆವಯ್ ಪಾನೊ ಖಾವಯ್ತಾ,
ಪೈಗಂಬರ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ
ಬಾಂದುನ್ ನಾಚ್ತಾ
ಆನಿ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್
ಖೆಳಯ್ತಾ ಭುಜಯ್ತಾ
ರಾಮಾಚೆಂಯ್ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಯ್ತಾ
ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ದಾಸಾಕ್ ರೆವ್ಡಲ್ಲೊ
ಪಾಸಾಂಚೊ ಪಾಸ್ ಹೊ
ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್
‘ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಪಾಸಾ’ಚೆ ಪಲ್ತಡಿಚೊ!

ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಡಿ ಜೆಂ ಕವಿ ಆಶೆತಾ, ತೆಂ ತಾಕಾ ಪಲ್ತಡಿ ಲಾಬ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಆಶಾ, ಫಕತ್ ಆಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ನಾಶೆಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಯೆತಾ. ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಉರ್‍ಪಾಚೊ ನಾ. ಹ್ಯಾಯೀ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಬಾಂದ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುರ್‍ಯೊ ಆನಿ ಸುರ್‍ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಏಕ್ ಜಾತಾತ್. ಸುರ್‍ಯೊ, ಕವಿ ಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೊತುನ್ ವೊತುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ರಿಥುಮಿ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ವೀಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ಮಾಗ್ತಾ, ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್‌ಯಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ನಾ.
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್‌ಶಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಖಂಯ್ಗೀ ಆಸಾ, ತೆಂ ಆಸಾ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸುಖಿ ಸಂತುಷ್ಟೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಮತಾವಾದಿ ದಿಷ್ಟಾವೊ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಯೋಗ್‌ಶೀಳ್ ವಾಟೆರ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸಾ.
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್ ಕಾವ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪೆರ್‍ನಾಳಾನ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ನವಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅತಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಕವಿತಾ ಸಂರಚನಾ ಶಯ್ಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಶೀದಾ ಸಾದಾ ಭಾಸ್ ಘಷ್ಟುನ್ ತೊ ಅನ್ಬವಾಂಚೆರ್ ಪ್ರತಿಮಸೂರ್ ಮಾರ್‍ತಾ. ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ್‌ಪಣಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಪಳವ್ಯೆತಾ. ಲೊಕಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. – ಆಮಿ, ಆನಿಲ್, ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ, ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾ, ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್, ಚೆಡೆ ಆಮಿ ಅಶೆ, ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಗಲ್ಲೆಂತ್ – ತಾಚಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ.

ತಾಚೆಂ ‘ವಾಗಾಚೆಂ ಸ್ವಗತ್’ ಕಾವ್ಯೆಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಯೆ ಪುನೆಕೋಟಿ
ತುಂ ಸತೆವಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಪಟಿ
ಚರವ್ ತುಕಾ ಪಾಚ್ವೆಂ ತಣ್
ತುಜೆಂ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಣ್
ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ತಾ ವಾಸ್ರುಂ ತುಕಾ
ಭಂವ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಂಡ್ಕುರಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ
ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ
ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಉಪಾಶಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಪಿಲಾಂ
ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಯೆ ಪುನೆಕೋಟಿ
ಸಂಸಾರ್ ತುಜಿ ಬಿರ್‍ಮೊತ್ ಪಾವ್ತಾ
ಸರ್‍ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುರ್‍ಪೆ ಶಿಂವೊರ್ ದೆಂವ್ತಾ
ಸರ್‍ಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ರಾವ್ತಾ.
ದೆಕುನ್
ಖಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕರಿನಾ ಆಪ್ರಾದ್
ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್
ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಂ ಪಿಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಪೊಸ್‌ಗೇ ತಾಂಕಾಂ ದುದಾನ್ ತುಜ್ಯಾ
ಎವ್ರೋಪಿ ದೆಶಾಂನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭುಂಯ್‌ಖಂಡಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕ್ರೂರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರ್ರಾಟ್‌ಷಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದಿ ಸಂಘರ್‍ಷಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾಚೆಂ ಉಪೋತ್ಪನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಮುವಾದಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಕೋಮುವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಸಂಕೇತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಜಾತಾತ್. ಕೋಮುವಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧರ್‍ಮ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಭಾಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಸಂವಹನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮುಕಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ’ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ…’ ಕವಿತೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಂರಚನ್ ಹೆಂ.
ಕಿಶು ಬಾರ್‍ಕೂರ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಗೊಂದೊಳ್ ಘುಸ್ಪಡಾಂಕ್ ಆರ್‍ಸೊ ಧರ್‍ಚಿಂ ಕವನಾ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ’ ಕವನಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾ ಗಡ್ದೆಕ್ ಕಾಂಠಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ರುದಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತೊ ಗಡ್ದೆ ಗಾಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಸಂಸ್ರಾ ವಾಡಾವಳೆಚೊ ವೇಗ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ದರ್‍ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ಜೆನ್ನಾ ಎಕಾ ಹೆರ್ ಭಾಷಿಕ್ ಸಹೃದಯೀ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವಿವರಾಯ್ಲಿ ತೆನ್ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿಂನಿ ದುಕಾಂ ದೆಕ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೋಯ್… ಹೋಯ್… ಹೊಡ್ತ್
ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾವಯಾ…
ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾವಯಾ…
ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತರ್‌ಯ್
ಸುಶೇಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ
ಬಿಗಿಲ್ ಫುಂಕಾ, ಬೆಲ್ ಮಾರಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ
ಗಡ್ದಿರೆ ಬಾಬಾ ಕಸ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ
ದೊಳ್ಯಾ ಕಾನಾ ನಾಕಾಂಕ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ದಿ
ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಟ್ತಾ
ಆನಿಕ್ಲೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ತಾ
ಥಂಯ್ ಪಳೆ ತೆಲಾಕ್ ಝುಜ್ತಾತ್
ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಟ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮುರ್‍ಮುರೊ
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪೆಟ್ಲಾ ಜಾತಿಂಚೊ ಧುರೊ
ಕಂಡಕ್ಟರಾಚಿ ಕುರು ನಾ
ರೆಗ್ರೆ ರುಲಿಂಚಿ ಮೂರ್ ನಾ
ಹೆ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಕ್ಲಾಂ
ಸಗ್ಳೊಚ್‌ಮುಂಗಾ ಖಂತಿನ್ ಜಿರ್‍ಲಾಂ
ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬಾ, ಕಾಂಪಿಣ್ ವೊಡಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ

ಸರಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಕಸ್ಲಿ ಸರಾಯ್
ಪುರ್‍ಸತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದಾಂವ್ತಾ ಪಿರಾಯ್
ಆಳೆ ಥಂಯ್ ತೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ತಾ
ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದಾಂವ್ತಾ
ಬೊಲ್ಯಾಗಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ
ಮುಕ್ಲೆ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಧರ್‍ತಾ
ತ್ಸುನಾಮಿ, ಕಾತ್ರಿನಾ, ಧರ್‍ತೆಕಾಂಪ್ಣಿ
ಗಾಡಿಮೂರೆ ಧಾಂವ್ತಾ ಮರ್‍ಣಾ ಧಾಂವ್ಣಿ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ?
ಜಾಗೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾವ್ಡೊ ಟೊಪಾರ್ ಚಡ್ಲಾ!
ಹೆ ಸರಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಥಕ್ಲಾಂ
ಪುರಾಸಣೆನ್ ಪುರ್‍ತೊ ಪಿಕ್ಲಾಂ
ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೆಟಯಾ, ಹಂಪ್ಸ್ ಬಾಂದಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ!
ಹೋಯ್… ಹೋಯ್… ಹೋಯ್
ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಯಾರೇ ಸಾಯ್ಬಾ
ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ
ಸುಶೆಗಾಚೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ!

ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚ್ಯೊ ‘ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ‘ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಪ್’ ‘ಆಂಗವ್ಣ್’ ‘ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ’ ‘ಕುಸ್ವಾರ್’ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ರುಚ್ತಾತ್, ಮತಿಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ  ಕವಿತೆಂಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ. ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಮನ್ಶಾವಾದಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ್  ಆಸಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಚಳ್ವಳ್, ಸಂವಾದ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಶೆಣ್ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಬದ್ಲಾಪ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಜೊ ಬದ್ಲನಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‍ತಾ, ನಿಮಾಣೆ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್‍ತಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಸುರ್‍ಪಾಯೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಭಾಷಾಂತರಾಂ. ತಾಣೆಂ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್‍ತಿ ಆನಿನ್ ೧೨ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ’ಯಶೋಧರ ಚರಿತ’ ಆನಿ ೧೨-೧೩ ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಸವಣ್ಣಾದಿ ಶರಣಾಂನಿ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೆಂ ಚುಟ್ಕುಲಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಪಾವ್ಳೆ’, ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕವನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಆಂಕ್ರಿ’, ಜೊ ಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಚಿಂ ‘ಮೊರಾನ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾಕಾಂ’, ‘ಪಾವ್ಸಾ ಧೊಣು’, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಂಪಾದಿಲ್ಲೆ ‘ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ’, ‘ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ’, ‘ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಂತಾರಾಂ’, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರಾಚಿ ‘ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ’, ‘ದರ್‍ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್’, ‘ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳಾಚಿ ‘ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ’, ‘ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ’, ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾಚಿಂ ‘ಪಯ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ’, ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚಿಂ ‘ನವೆಂ ಪಯ್ಣ್’, ‘ಏಕ್ ದೇಂಟ್ ಏಕ್ ಪಾನ್’, ಆಂಡ್ರೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಚೊ ‘ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ, ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತಾಚಿಂ ‘ಪಿಂತುರಾಂ’, ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚೊ ‘ಫಾಲ್ಗುಣಿಚೊ ವ್ಹಾಳೊ’, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೆರಿಚೊ ‘ಮ್ಹಜಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ’ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆಚೊ ‘ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಮೂಸ್’, ‘ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚಿ ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲಿ ವಾಟ್’, ನಂದಿನಿಚೊ ‘ತುಜೆ ಮ್ಹಜೆ ಮದೆಂ’ ಒಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಪ್ರಭುಚೊ ‘ಮೊತಿಯಾಂ’, ‘ವಜ್ರಾಂ’, ಲಿಯಾಬಾಚಿಂ ‘ದೆಣಿಂ ದೆವಾಚಿಂ’, ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆಚೊ ‘ನಿಮಾಣಿ ಸಯ್ರಿಕ್’ ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾಚಿಂ ‘ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ’ ಎಮ್ ಪಿ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿಂ ‘ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ’ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚೊ ‘ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್’, ಹೆ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ರಾಶಿಂನಿ ಆಸಾತ್.

ಅಶೆಂ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ವಿಸ್ತೃತ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *