ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್

ಪರ್‍ನಿ ಏಕ್ ಸೂಟ್‌ಕೇಜ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಆಸಾ
ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ದಾಟ್ಟುನ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ
ತಿ ಉಗ್ತಿ ಕರ್‍ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ
ತೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿ ಭಿತರ್ ತುಮಿ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಳಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ
ಆಬ್ ಗೊಂಯಾಂ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಜುಬ್ಲೆವಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್
ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಾಚೊ ತುವಾಲೊ (ತಾಂತೂಂಯ್
ಪಿಡಾ ಗೂಣ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಬ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಘಟ್ಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲಿಂ)
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಗಿ ಪಾಸ್ಖಾಚೊ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ್‍ಜೆಚೊ ಧುಂಪಾ ಖಿಳೊ
ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವಿಕ್ಚಿಂ ತೀನ್ ದರ್‍ಯಾಂಚೆ ರೆಂವೆಚಿಂ ಚಿಲಾಂ
ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ದರ್‍ಯಾವೆಳೆರ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕರ್‍ಲಾಂ, ಶಿಂಪಿಯೊ
ಶೆಂಭರ್ ಕಂತಿಗೊ, ಬನ್ನಿರಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ, ಅಮೃತ
ಸಾತ್ ಆಟ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯೊ ಕೆಸೆಟಿ, ಬರಯ್ನಾಂತ್ ತರೀ
ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರಾಸ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪೆನ್ನಾಂ
ಸೆಂಟ್ಟ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯೊ ಖಾಲಿ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ
ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಕೊಣೆ ಕೊಣೆ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ
ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ ಕಾರ್‍ಡಾಂ, ಪಾತಳ್ ನೈಲೊನಾಚ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಂಚೆ ಕುಡ್ಕೆ
ಮಂಜೆಟ್ಟ್ಯೊ, ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ರೂಂದ್ ಆಳ್ಮಿಂ, ಬೆಗೆಡ್
ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಕಿತೆಂ ನಾ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ
ತೆ ಪೆಟೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕೊಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್
ಮ್ಹಜಿ ಆಜಿ
ಮಿಂಜಿತ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೊಂತಾಂ
ಹಫ್ತ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್, ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್
ವರ್‍ಸಾ ಮಿಸಾಂಕ್, ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ
ದಿಲ್ಲೆ ರಜಿಸ್ತ್ರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಹೆ ಪೆಟೆಂತ್
ಪರ್‍ನಿಂ ನಾಣಿಂ, ಸೊಭಿತ್ ಸ್ಟೆಂಪಾಂ, ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ
ನವೆಂ, ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ಲೊ ರಾಮ್, ಚಡ್ತಿಕ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಶಿಂಜ್
ಖಂಯ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ನಾ?
ಮ್ಹಜೆ ಸೂಟ್‌ಕೇಜಿಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್ ಖಾವ್ನ್
ಫುಡ್ ಪೊಯ್ಜನ್, ಡಿಸೆಂಟ್ರಿ, ಆಲ್ಸರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ
ದಾಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ಹಳ್ದುವೆಂ
ಮಕ್ಮಲ್ ಇತ್ಲೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟೊಂಕ್ ನಾ
ಆತಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ
ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್
ಹೆ ಸುಟ್‌ಕೇಜಿಚೇಯ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್
ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ಏಕ್ ಪೀಲ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣಿ
ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಬಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ
ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕ್ , ಮೊಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾ
ಬೇಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ನಿಮಾಣ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚೇಂಯ್ ತರೀ ಕಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾ
ಆಬಾನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಣ್‌ಸಾಣಿಚೊ ಕಾಟ್, ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾಚೆ
ಜರಿಚೆಂ ಪೋಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವರ್‍ಕಾಂನಿ ಖೆಳ್ತಾ
ಪ್ರೈಜ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಮೆಡ್ಲಾಂ ಹೊಲಾಂತ್ ಶೊಕೇಜಿಂನಿ ಲಾಂಬ್ತಾತ್
*****

ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್

ತ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಟೆಸಾಲಾಂನಿ
ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಲ್ಯಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್
ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚಿ ಖೆಟ್ ಭಾವಾ
ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಟ್
ಏಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಬಾರಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಜಣಾಂಕ್ ಪಾವನಾ
ಕುಂಡೊ, ತೂಸ್, ಸಾರೆಂ, ಬೂಸಾ ಆನಿ ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬ್ರಾ ಶಿವಾಯ್
ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಕನಾ ತರೀ ಭಾವಾ ಖೆಟ್
ನಾ ಜಾಗೊ ದವ್ರುಂಕ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಟ್
‘ಹಾಂಗಾ ಬರೊ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್’ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲೊ ಬಿಲ್ಲೊ
ಜಾಣಾಂವ್ ಆಮಿ ಕುಂಡೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಬರೊ
ಕಾಡ್ಯಾ ತೊ ಸಬ್ದ್ ಬಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ
ಧೆಂಕ್ಣೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ದೆಕುನ್ “ಹಾಂಗಾ ಕುಂಡೊ ವಿಕ್ತಾತ್”
ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಉರ್‍ಲೆಂ. ಮಾಗೀರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಅಶೆಂ
ವಿಕಿನಾಶೆಂ ಖಾತಾಯ್ ಕಿತೆಂ? ದೆಕುನ್ ವಿಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಡ್ಲೆಂ
ದೋನ್‌ಚ್ ಸಬ್ದ್ ಉರ್‍ಲೆ. ಹಾಂಗಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆನಿ ಖಂಯ್
ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾರಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್, ಮಾರುನ್ ನಿಮಾಣೆ ಕುಂಡೊ ಮಾತ್ರ್ ಉರ್‍ಲೊ
ಗಾಂವಾರ್ ಜಣಾ ಮೆಜುನ್ ಬಾವೆಸತ್ತರ್ ತಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರ್‍ಗಾವಾಂತ್ ಥೊಡೆ
ಪೆಲ್ಯಾ ವೊಕ್ಲಾಂತ್ ಉರ್‍ಲೆ ತೆವಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಥೊಡೆ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಬಾವೀಸ್
ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಾರಾ ಕುಂಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ! ಕಿತೆಂ ಗೊರ್‍ವಾಂಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್?
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಗಜಾಲ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾತ್ ಉಟ್ತಾ ಗಾಂವಾರ್ ರ್‍ಯಾಲಿ
ಕೊಣಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಫಾತೊರ್ ಪಡ್ತಾತ್
ಕೋಣ್ ಬಾವ್ಡೊ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ತಾ
ಗೊರ್‍ವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪಡ್ನಾಕಾತ್
ಗೊರ್‍ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗಾಡ್ವಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ರೆಡ್ಯಾ ಕಾತಿಚೆ ಪಾಡೆ
ಚರ್‍ವೊ ಕರ್‍ತಾತ್ ಎಕ್ತಾರ್ ಮೆಳೊನ್ ಚಾಬ್ಲಲೆಂಚ್ ಚಾಬ್ತಾತ್!
ಆಬಾಮುಂಜಿಚೊ ಕಾಸ್ಟೆಲೇಸ್‌ಯಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಜಗ್ತಾತ್
ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್ ಕುಂಡೊ ಖಾತಾತ್
ಧೆಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಘಾಣ್ ಘಾಲ್ತಾತ್
ರೊಮಿ ಕಾಳಾರ್ ಮಿರಿಂ ದಿವುನ್
ಸೊನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ
ಕುಂಡೊ ದಿವುನ್ ಮ್ಹಾಲ್ ಘೆತಾಂವ್
ಮಾಗೀರ್ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
‘ಅರಿಪುರ ಮಾರ್‍ತಾಂಡ… ಅಂತೆಂಬರ ಗಂಡ’ ಭೋ ಪರಾಕ್ ಭೋಪರಾಕ್
*****

ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ

ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಗೋಪಿಕಾಂಕ್
ವ್ಹಾಳ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್
ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
ಧಂಯ್ ಲೊಣಿ ಘೆವುನ್
ಬುಡ್ಕುಲೆ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್
ಆಮಿ ಮರ್‍ಜೆಂತ್ ವಿಕುಂಕ್ ವೆತಾನಾ
ಹೊ ತುಜೊ ನಂದನ್
ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಡಿನಾ
ದೂಧ್ ಆನಿ ತಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ತೊ ವೋಡ್ನ್ ಘೆತಾ
ನಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ರಿಗವ್ನ್
ಕೊಳ್ಶೆ ಮ್ಹೆಳಯ್ತಾ
ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಭಿಜಯ್ತಾ
ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾನಾ
ವಸ್ತುರಾಂ ಚೊರ್‍ತಾ
ಆಮಿ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್
ಕಿಡ್ಕಿಡ್ನ್ ಹಾಸಯ್ತಾ
ತೊ ಸುತಾಂ ಧರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಖೆಳಯ್ತಾ
ಮಾಯೆಗೋ ಯಶೋಧಾ
ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಚೆರ್‍ಕ್ಯಾನ್
ಹ್ಯಾ ಪೊಕ್ರಿ ಚೆಡ್ಯಾನ್
ಆಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಕ್ ಘಾಲೆಂಮೂ
*****

ತೀನ್ ವಾಂಟೆ

ತೀನ್ ವಾಂಟೆ
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ,
ತೀನ್ ತಿರ್‍ಕುಟುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಗಿಂ ಘಾಲುನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ತೀನ್ ವಾಂಟೆ
ದೇವ್ ಸದೆಂವ್
ಸರ್‍ವ್ ತೊ ಸಕ್ತೆವಂತ್,
ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂನಿ ನೀತ್ ಮಾಗೊನ್ ರಾವ್ಲಾ ಪಳೆ
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ದೇವ್ ಸದೆಂವ್.
ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್
ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಮೊಡಿಂ
ಮೆಜುನ್ ಕಾಡುನ್ ವಿರಾರ್ ಜಾವುನ್ ಕಪಾಲಾರ್ ನವ್ಯಾನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ರಗ್ತಾಚೊ ಘಾಮ್
ಬುಕಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ
ಸಕ್ಕಡ್ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ರೂಂದ್
ಫೊಡ್ನ್ ಘಾಲುನ್ ಪಿಟೊ ಕರುನ್ ಮೊಡುನ್ ತೊಡುನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ಬುಕಾಂತ್ ಬರಯ್ಲಾಂ
ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ
ಮೊಳ್ಬಾಕ್ ಮುಕಾಂ ಉಕಲ್ನ್
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಪೊಟಾಂತ್ ಭುಕ್ ಚಾಳ್ವೊನ್
ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಆಜ್ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ದುಕಾಂ.
*****

ಸೊಂರ್‍ಗೊ ಹಾಂವ್

ಸೊಂರ್‍ಗೊ ಹಾಂವ್
ಸುತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ತುಟೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.
ದಿವೊ ಹಾಂವ್
ತೆಲ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.
ಸೊಳಿ ಹಾಂವ್
ರಂಗ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಸೊಬಾಯ್ ಲಿಪಯ್ನಾಕಾ.
ಹೊಡೆಂ ಹಾಂವ್
ದರ್‍ಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಬುಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ.
ಪಾನ್ ಹಾಂವ್
ತೀಂತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್,
ಅರ್‍ಥಾಂಕ್ ವಾಯ್ಟಾಯ್ನಾಕಾ.
ಭುರ್‍ಗೊ ಹಾಂವ್
ಹಾತ್ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
ಪಡೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ
*****

ಹೆ ರೆಂವೆನ್

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಚ್ಯಾ ಬೊಡಾಂ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಹಾಡಾಂ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಗಾಂವಾಂತ್ ಗುಲಾಬ್ ಫುಲ್ತಾತ್

ಇತ್ಲೇಂಯ್ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾಯಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ಮಾತ್ಯಾ ಶಿರಾಪ್ ಭೆಜ್ಲಾ
ದೆಕುನ್ ಮಿಸ್ತಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಮಸ್
ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಲಾ
ಗಾಂವ್ಚಿ ಆವಯ್ ಆರ್‍ಬಿ ಬಾಳಾಂ
ರುಲಾಂವ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಖಾವಯ್ತಾ
ಭರ್‍ತಾರ್ ತಶೆಂ ಪೊರಾಂ ಚಿಂತಾಂ
ಕಿಸೂಳ್ ಕಾಳೀಜ್ ಕಿಸಯ್ತಾ
ತರ್‍ನೊ ವ್ಹರೆತ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್
ರೆಂವೆಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಉಸ್ಪಿತಾ
ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಲಂವ್ ಉಬತ್ ಕಸೊ
ಮೆಂದು ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಾಣ್ಶಿತಾ
ಕೊಣ್ ಬಾಪಯ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಚಿಂತುನ್
ಸೊರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಸ್ಪಿತಾ
ಗಳ್ಸರಿಚ್ಯೊ ಫೊಡಾಫೊಡಿ
ಚಿಂತುನ್ ವೊಲಿಂತ್ ಉಸ್ತಿತಾ
ಕೊಣಾ ಜಿಬೆರ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್
ಸೊಂಪೆಪಣಾನ್ ಆಮ್ಶೆತಾ
ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಕುಡ್ಕೊ
ಸ್ವಾಸಾವಿಣೆಂ ಖರ್‍ಶೆತಾ

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ದಿತಾಂ ಗಳ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ದಿತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಸದಾಂಚ್ ಕಾಂಟೆ ತೊಪ್ತಾತ್
*****

ಝುಜ್

ವಾಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಆಡ್ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೊ
ಏಕ್ ಪಾಯ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮೊಡುನ್
ಮುಶಾರ್ರಫಾಚೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಫವ್ಜೆಚಿ
ತೋಖ್ಣಾಯ್
ಕರ್ತಾಂ, ಭಾರತಾಕ್ ಬೆಂಡುನ್
ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಖಾಡ್ಕಿ ಉಕ್ಲುನ್
ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ವಾಕೊರ್ ಧರುನ್
ಹೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕೆಲ್ಸಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಲಾಗ್ಚೆಂ ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಚಿ ಕಾಂಪ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ
ಖಿಣಾಕ್ ಸೊಜೆರಾಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್
ಗಳೊ ಕಾಪಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ
ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್!

ರಾತ್ ಇಕ್ರಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾ
ಸೆಲುನಾಂತ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂವಿಣೆಂ ತಿಸ್ರೊ ನಾ
ದಾವೊ ದೊಳೊ ತಿರ್ಸೊ ಕರುನ್
ಸೆಲುನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಶಾಭಾಯ್ರ್
ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್ಲೊ
ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ದುಬಾಯಾಂತ್ಲೊ
ಮಾರೊಗ್ ದೆಖ್ತಾನಾ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ಯ್
ಝುಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಬರಿ
ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾತಿ
ವಾಕೊರಾಚೆ ಧಾರಿಂಲಾಗಿಂ
ಝುಜ್ತಾತ್ ಭೊಗ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ‘ಮಲ್ಬಾರಿ’ ಯಾ ‘ಮದ್ರಾಸಿ’
ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾ:
‘ಮಂಗ್ಳುರಿ’ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್
‘ಆಮ್ಚಿಂ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂ ಆತಾಂ
ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ಪಾಸೂನ್
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ಖಿಮಾಂ
ಕರ್ಚೆ ತಾಕ್ತೆಚಿಂ’
ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಗೊಮ್ಟೆಚಿ ಕಾತ್
ವೋಡ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಉರುಲ್ಲಿಂಂ ಖಾಡಾಚಿಂ
ಥೊಡಿಂ ಮುಳ್ಕಾಟಾಂ ಖರ್ವಟಾಯ್ತಾ

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ಹೊ ಕಂಟ್ರೋಲಾಚೊ ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಲಾ ದೆಕುನ್
ಆಕಾಂತ್ವಾದಾಚೆಂ ಪೀಟ್
ಫುಗನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾ?’

ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಉರ್ದುಂತ್
ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಸಿ, ಎಕಾನೇಕ್
ಬುಲ್ಶಿಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ದಾರ್ ಉಗ್ದೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಿಂಪಿ ಥುಕ್ತಾ

ಓಲ್ದ್ ಸ್ಪಾಯ್ಸಾಚೆ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಪುಸ್ತಾನಾ
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಲೊಪಾನ್
ಲಾಹೋರ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಕೊಸಾಳ್ಲ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಕುಪಾಂ
ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್

ಆಮಿ ಬೋರ್ಡರಾವಯ್ಲೆ ಮನಿಸ್
ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್
ಆಮ್ಚೆ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾತ್
ಕಾಳ್ಜಾಂ ಫಾಳ್ತಾತ್
ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕೊಸಾಳ್ತಾತ್
ತರಿ ಆಮಿ
ಭಿಯಾನ್ ನಿದನಾಂವ್
ಆಮಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾಂವ್
ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್
ಎಕೆ ಬೊಂದುಕೆಕ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾಂವ್!
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ
ಫಾತಿಮಾಚೊ ಅತ್ಮೊ
ಬೋರ್ಡರಾಚೆರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ
ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಕುಶಿಂ ಉಸಾಳ್ಚ್ಯಾ
ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿತಾ..
ತಶೆಂ ಆಮಿ
ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾಂವ್’

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್
ವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಖ್ತಾನಾ
ತಾಚ್ಯಾ ತಳಾತಾಭಿತರ್
ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆ ಕಾತಿವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ಚರೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಸ್ಕಸಾಯ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ಉಟ್ತಾಂ
ಆನಿ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕ್ಯ್ ಪಾಂಚ್ ಧಿರಾಮ್
ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಕ್ಸಿಸ್ ದಿತಾನಾ
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸಾಹೀಬ್
ಬಡಿ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಆಪ್ಕಿ’
ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್
ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್
ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಆಪಡ್ತಾಂ
ಸಕಡ್ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯ್ ಜಾಲಾಂ
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ಚೆ ಆದಿಂ

ರಸ್ತ್ಯಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್
ಸೊಜೆರಾಂಚೆ ಕೊಣ್ಣಾ
ದೋನ್ ಅತ್ಮೆ
ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಚೆ ಆಯ್ಕತಾತ್

ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ನವ್ಯಾನ್
ಏಕ್ ಝುಜ್ ಸುರು ಜಾತಾ
ಆಕೇರ್ ನಾತ್ಲ್‍ಲೆಂ ಝುಜ್!
*****