ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ

ತೆ ಸಕಾಳಿಂ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜೆನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಳಾರಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹೆತಾನಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಲದಿನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಹುನ್ ಕರ್. ತೀನ್ ಕುಲೆರಾಂ ದುದಾ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್, ಹಳ್ತ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಬೇಬಿಕ್ ದೀ. ವಿವಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರವ್ನ್, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀ. ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಊಬ್ ದೂದ್ ದೀ. ತಾಕಾ ಹೋಮ್ ವರ್‍ಕ್ ಕರಯ್. ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವಣ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹುನ್ ಕರುನ್ ದೀ. ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಎಕ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ದೇಡ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್‍ಬಾಯೆನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಿದೆಸುಖಾ ಮುಖಾರ್ ಕರೊಡ್‌ಪತಿಯ್ ಮೆಲೊ.

ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ. ತುಂ ವ್ಹಚ್. ಹಾಂವ್ ಪೆದಾಮ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟಾಂನಿ ‘ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್’ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ರಿವಾ ಉಟ್ಲೆಂ. ಅವಯ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾದಾ, ದಾದಾ, ಮಾಮ್ಮಿ ನಾ. ಮಾಮ್ಮಿ ದಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸುಸು ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಥಂಡಿಯೆನ್ ರಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂಯ್ ದಿವ್ಡಾಚಿ ಕಾತ್ ನಿಸ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಏಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೊದುನ್  ಘಾಲ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತಾ. ರಿಗಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊನ್‌ಯಿ ಪಾಂಯ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪಾಂಯಾ ಭಿತರ್. ತಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ದಾದಾ ದುದು ದಾದಾ ದುದು ಮ್ಹಣ್ ರಿವಾಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ತಾಕಾ ದೂದ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಧಡಮ್’ ಕರ್‍ನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಳೆತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಚಪಾತಿ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಿಟಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಪಾಟಿಂ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪೀಲೂನ್ ಡಬ್ಬೊ ಉಕುಲ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾ. ಪಿಟಾಂತ್ ಅಭಿಶೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಉಬ್ಜಾತೊ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಕರ್‍ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನುನ್ ಉಲಯ್ತೊಂ. ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದೇಡ್ ಮುಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಕರುಂಕ್‌ಯಿ ಫಾವೊ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಟಾಂತ್ಲೆಂ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ. ಆತಾಂ ನಾಣಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂಮೂ? ಆನಿಕಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಉದಾಕ್ ದವರ್‍ಲೆಂ.

ಪರತ್ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಭುಕೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಕಶೆಂಯ್ ದೂದ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ದಿತಾನಾ ತೆಂ ಖಂಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕತಾ. ಉಕಲ್ನ್, ಭೊಳಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ನಾಣಂವ್ಚಿ ಸರ್‍ತಿ. ನಾಣಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಬಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆನಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಾಂಪೂಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ವೊಡ್ತಾ. ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತಾ, ಸಾಬು ಉಸಳ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾ ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ತಾಕಾ ರಾವವ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ನಾಣಯ್ಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಬು ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಆರಾಬಾಯೊಚ್ ಆರಾಬಾಯೊ. ಕಶೆಂಯ್ ನಾಣವ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಶೆಳ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಪಾವ್ಡರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸಯ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ‘ಜೊಂಗ್ಲಟ್’ ದಿಸ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಭುರ್‍ಗೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಬಸ್ತಲೆಂ.

ತಿತ್ಲಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಧುವ್ ವಿವಾ ಜಾಯ್‌ಗೀ ನಾಕಾಗೀ ಉಟ್ಲೆಂ. ಡಾಡಾ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂಗಿ. ರಿವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಾಂಯ್? ಆತಾಂಚ್ ಕಾಡ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ ಜಾಯ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ.  ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ರಿವಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜೆಂ ವಿವಾಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ‘ಅಗ್ಗು’ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂಚ್ ಅಂಗಿ ಜಾಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಂಬಳ್ನ್ ದೀ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪರತ್ ರಡಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ರಶ್ ಕರ್‍ನ್ ಚಾ ಪಿಯೆ. ಮಾಗಿರ್ ಉಂಬಳ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಳಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಕ್ ಏಕ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ರಾವ್ ತುಕಾ ಕಾರ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೇತಾವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಚುನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಲೆಂ.

ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಧುವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್. (ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾತ್ ಹಾಂ). ಹೆ ರಗ್ಳೆಚ್ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಾಚೆಂಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲೆಂ.

ಮಾಗಿರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೊರ್ ಕರ್‍ನ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಭೊಳಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹೋಮ್ ವರ್‍ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸವ್ನ್, ನಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಕಾಯ್ಲ್, ಬ್ರೆಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಕಾಯ್ಲ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ದವರುನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ಆನಿಕಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತೇಲ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ. ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ಹೆಂ ಮನಾ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂಯ್. ದಾದ್ಲೊ ಎಕಾ ಕಾಮಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ಎಕಾವರ್‍ನಿ ಚಡ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.

ಹಿ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ದೇಡ್ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ರಿವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ರ್‍ಯಾಕಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ತೆಲಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ತಿಳೆಲ್ ತೇಲ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊನ್‌ಯಿ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಟವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಬೋಳ್ ಬರೊ ಕರ್‍ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಭರ್‍ಸುನ್ ಆಸಾ. ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತೆಂ ಖೊರ್‍ಪಿಲೆಂ, ನಾಕ್ ಖೊರ್‍ಪಿಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತಾಂತ್ಯಾಂಚೊ ಬೋಳ್.

ಪರತ್ ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ನಾಣ್ಯೆಕ್. ತಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲುನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಕುಡಾಕ್ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರ್. ಪೂಣ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ಯಾಸಾಕ್ ಜಾಂವ್, ದುದಾಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮನಾ ಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಯ್ಲ್ ಕರ್‍ಪೊನ್ ಧುರೊ ಸುಟೊನ್ ಆಸಾ. ದೂದ್ ಖತ್ಕತೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊತೊನ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರ್‍ಪೊನ್ ಆಯ್ದಾನ್ ಕಾಳೆಂ ಕೊಟ್ಟಾಸ್ ಜಾಲಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ದೋನ್‌ಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಟಿಚೆರಿನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್, ಜಿಲೆಬಿ ಜುಂಯ್ ಜುಂಯ್, ಉಪ್ಪಿನ್‌ಕಾಯ್ ಪ್ಚ್ ಪ್ಚ್… ಚಾ ಕಾಫಿ ಕಾಲೆಂ ಡಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚಾ-ಕಾಫಿ ಕರ್‍ಪಾಲಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಏ ತುಕಾ ಗೊತ್ತುನಾ, ಚಾ-ಕಾಫಿ ಗಳಗಳ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಳಗಳ ಕರಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ದೊನ್ ವೊರಾಂನಿ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಆನಿ ಭುಕೆನ್ ‘ಗಳಗಳ’ ಕರ್‍ನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ದೊನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲೊಂ.

ಘರಾಚ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಜಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರ್‍ಚೊ ವಾವ್ರ್, ತಾಂಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೆಂ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ರೀತ್, ಪುರಾಸಣ್, ತಾನ್ ಭುಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಸುದಾರ್‍ಸುಂಚಿ ರೀತ್ ಹ್ಯಾ ದೊನ್ ವೊರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲಿ. ಸರ್‍ಕಾರ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಘೊವಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

ವೆಗ್ಗಿಂ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪೋನ್ ಕೆಲೆಂ.
*****

ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಮೊರ್‍ನ್

ಮರಣ್ ಕಶೆಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮರಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್‍ದಾರ್ ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಕರಿನಾ. ಹೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಹರ್‌ಏಕ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೊರ್‍ನಾಚೊ ವೇಳ್ ಠರಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಬೊಟ್ಲೆರಾಕ್, ಚಾಮಾದೊರಾಕ್, ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಆನಿ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ’ಸರ್‍ವಾನುಮತೆ’ನ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ (ಕಾಕುಕು) ಸದಾಂಚೆಬರಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೈಕಂಬ ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಮಾರ್‍ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಸುತ್ತು ನಾಂಯ್ಟಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್‌ಯೀ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ. ಮೊರ್‍ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮೊರ್‍ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮೊರ್‍ಚೊ ವೇಳ್‌ಯಿ ಸಾಂಜೆಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ದೆವಾಚೆಂ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸ್ ಚೊವೀಸ್ ಘಂಟೆ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಕೆದಾಳಾ ಕೊಣಾಕ್ ವೀಸಾ ಧಾಡ್ತಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್.

ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲಿಚೆ ಚೊವ್ಗೀ ಪೂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಘೊಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ಫಿರ್‍ಗಜಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ರಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಫೊರಿನ್‌ಗಾರಾಂ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್?

ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಚೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಾವ್ತಾ ಖಂಯ್, ದುಬಾಯ್‌ಗಾರಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್, ಸಾವ್ದಿಗಾರಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಿತ್ ತರ್ ಖಟಾರ್‌ಗಾರ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ತೆಗೀ ಕೆದಾಳಾ ಪಾವ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತೆದಾಳಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಖಂಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ.

ಕಾಮಿಲಾಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಕುವೆಲ್, ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಬಿಝಿ. ಎಕಾ ಪುತಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಫೋನ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫೋನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ, ಮಾಗಿರ್ ಚವ್ತ್ಯಾಚೆಂ. ಮದೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ, ಚಾಮಾದೊರಾಚೆಂ, ಎರೇಂಜರಾಚೆಂ, ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಚೆಂ ತರ್, ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಕುಂದಾಪುರ್‌ಥಾವ್ನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚೆಂ, ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಫೊನಾಂ ರಿಣ್ಕಾರಾಚಿಂ – ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ನೀಜ್ ಸರ್‍ಲೊಗೀ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಎನಿವೇ ಪೂತ್ ಯೆತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಕಾರ್‍ಮಿಣಾಮ್ಯೆಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾನಾ, ಬಾತ್‌ರುಮಾಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಆನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಚೆಪ್ತಾನಾ ಗುರ್‍ಕಾರ್ ತಿಚೊ ಖರೊ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಜಾವ್ನ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫೋನ್ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊರ್‍ನಾಚೆಂ ಘರ್‌ಗೀ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗೀ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್‍ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್, ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೆ. ಧಾ ವೊರಾರ್ ಐಸಾಗಾರ್ (ಮೊರ್‍ಚುವರಿಚೆ) ಯೇವ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಉಟಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೆಚರಾಚೆರ್‌ಚ್ ದವರ್‍ನ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆ. ಐಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ… ಆನಿ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪುಣಿ ಐಸಾಂತ್ ತುವೆಂ ನಿದಜೆ ಪಡ್ಲೆಂಮೂ? ಅಯ್ಯೊ ಸೊಮ್ಯಾ… ಅಯ್ಯೊ! ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ರಿಸೀವರ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‍ನ್ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವರ್ ಕಾನಾಂಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಾಚಿಂ ಪೇಪರಾಂ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಪುತಾ? ಗುಜ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಚುಕೊನ್ ತರೀ ವೆಚಿಂ ನಾಂತ್. ಪೇಪರಾಂ ದಿತಾನಾ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ದಿತಲೊ. ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಶಿಪಾಯ್‌ರೆ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್… ಶಿಸ್ತ್ ಚುಕ್ತಾಲೊ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾತ್ರ್… ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಆಸ್ತೆಲಿಂ…

ಪುತಾಂಕ್ ಸರ್‍ವಾನುಮತೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲಿ, ತುಮ್ಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫೋನ್ ಕರಾ… ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಳೆ ಮಿಸೆಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ… ಮೊರ್‍ನ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಭಿತರ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಯಿ ಟಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ. ಕಾಜಿತೊರ್ ಯೂತ್ ಮೆಂಬರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗೋವಾ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಡಾಯ್ರಿ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಿರ್‍ಸಾಂಗೆಚ್ಯಾ, ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊದ್ಲೆಂ… ದೆಕುನ್ ಯು ನೊ… ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಂ… ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಗುಡ್ ನಾಯ್ಟ್.

ಥೊಡಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ತಿಣೆ ಫೋನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಕಾ ವಚೊನ್ ತಿಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ರಡಲಾಗ್ಲಿಂ, ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾಮಿಲಾಬಾಚೆಂ ‘ಗುಣಗಾಣ’ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮೊರ್‍ನಾಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಜೆ… ಫೊನಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಾವನಾ, ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್‌ಯಿ ಆಸಜೆ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ.
ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಮೊರ್‍ನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್

’ಸರ್‍ವಾನುಮತೆ’ನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಬಾಯ್‌ಗಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಉಬೊನ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಗಾರ್ ಆನಿ ಖಟಾರ್‌ಗಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್, ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾಚ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಧಾ ವೊರಾರ್ ದೆಂವ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಸಾವ್ದಿಗಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್‍ನ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಮೊರ್‍ನಾವೆಳಿಂ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯೊಯ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ತರೀ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾರಣಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್: ರಜಾ ನಾ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್, ತಾಪ್ ಆನಿ ಶೆಳ್, ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ… ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಾರಣಾಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸೊದ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್ – ತೆಂಯ್ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಶೆರ್‍ಮಾಂವ್ ಕೊಣಾಚೊ, ಭುಜಾವಣ್ ಕೊಣೆಂ ದಿಲಿ, ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೊರ್‍ನಾ ಪೇಟ್ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ತೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕೋಣ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಯ್ ಅಸ್ತಾತ್. ಇಗರ್‍ಜಿ ಯಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆ ಟಾಯ್ಮ್‌ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಆಕೆರಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತೆ ಫೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾಂತ್ ತರೀ ಅಂಬಾಡೆ ಆನಿ ಕಾಪ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ತಾತ್.

ಮೊರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ… ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕುಶಿಕ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ಗೆಲೊ. ಆಮಿ ‘ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್‍ಗಾ’ಚೆ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಚೆ, ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಕ್ ಸೆರ್‍ವಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್‍ಗೆ, ಗುರ್‍ಕಾರ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆ, ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆ, ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್, ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಾರ್, ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಯರ್‌ಗಾರಾಂ ಅಶೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಪೊರ್‍ಟಿಕೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ (ಪೊಕ್ರಿ) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಇಗರ್‍ಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಂಬು ಮಾರ್‍ಚೆ ಸೆರ್‍ವಲೆ.

ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ಕಸೊಯ್ ಫೊಂಡಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣಿಂ ರಜಾರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ರಡ್ಚಿಂ ರಡ್ಲಿಂ. ದುಕಾಂ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ದುಕಾಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದುಕಾಂ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಟಿಶ್ಯುಂತ್ ನಾಕ್ ಘಸ್ಟುನ್, ರಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಹಾಡ್ನ್, ಕಾಳೆಂ ವೊಕ್ಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹೆ ದೊಳೆ ಮಸ್ತು ಡೇಂಜರಸ್. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಚಾರ್ ಜಣ್ ತರ್‍ನಾಟೆ ಫೊಂಡಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೆ. ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್‍ನ್ ರಡಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಏಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ದುಕಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ತುವಾಲೊ ಸೊದ್ಲೊ. ತೊ ತುವಾಲೊ ಭಿಜ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಮುಗ್ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ – ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ… ತುಮ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಚ್ವಲೊಂ… ಕೋಣ್ ತುಮಿ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ಪೂತ್ ನ್ಹಯ್. ತುಮಿ ಮಸ್ತು ತರ್‍ನಾಟೆ ದಿಸ್ತಾತ್.” ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್. ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕ್ ಖಂಯ್ ಸೊದ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ, ಮೊರ್‍ನಾ ಪೆಟೆಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಂವ್ತಣೆಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ನಾಂತ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ? ಪುಣ್ ಚಾರ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್? ತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ? ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಬೊವ್‌ಶಾ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸಾಚೊ, ಎಕ್ಲೊ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ, ಎಕ್ಲೊ ಉದಯವಾಣಿಚೊ, ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತೊ ಪಾಪ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ, ತುಂ ಕೋಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ? ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಹಾಂವ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್, ಒಫಿಶಿಯಲ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್, ತುಕಾ ದೊಳೆ ದಿಸನಾಂತ್‌ಗೀ?” ತರ್ ತೆ ಕೋಣ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾತ್? ತೆ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ಪೂತ್, ಯಾನೆ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಚೆ ಭುರ್‍ಗೆ… ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಕ್ಯಾನನ್ ಕೆಮರಾ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ಕೊಡಾಕ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ನಿಕೊನ್ ತರ್ ಚವ್ತ್ಯಾಕಡೆ ಸೋನಿ… ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್?” “ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮ್.” ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ತುಕಾಚ್ ಕಾಡ್ಯೆತಿ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಕಾಡ್ಯೆತಿ, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕೆಮರಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ವ್ಹಯ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮನ್.

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಪೂತ್ ಕೆಮರಾಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ದುಸ್ರೊ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಫೊಟೊ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕಡೆ ಗೆಲೊಂ. ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾ, ತುಜ್ಯಾ ಅಂಬಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಬಿಮಾನಿ ಹಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಹರ್‍ದೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಡ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆ. ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಜೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ… ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವೆಸಾಂವಾಕ್ ತುವೆಂಯ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೀಜೆ. ಅಳೆ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕೆಟರಿಂಗಾಬರಿ ಹಾಂಗಾ ಲೆಫ್ಟ್‌ರಾಯ್ಟ್ ರಾಯ್ಟ್‌ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ್‍ಚಿಂಗ್ ನಾ. ಕೇಕ್ ನಾ, ವಾಯ್ನ್ ನಾ, ಸೊರೊ ನಾ. ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆ ಪಾಂಯ್ ನಾಂತ್, ವೆಫರ್‍ಸ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಅಂಬಾಡೆ ಕಾಫಿ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಶಿತ್ ಕಡಿ… ಹ್ಯಾ ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾ. ತರೀ ಪಯ್ಶೆ ದೀಜೆ. ದೆಕುನ್ ಮೊರ್‍ನಾ ಕೆಟರಿಂಗಾಂತ್ ರಡ್ಣೆಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಅಂಬಾಡೆ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ವೇಯ್ಟರ್ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾ ಕೋಣ್

ರಡ್ತಾತ್? ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ವೇಯ್ಟರ್‍ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಅಂಬಾಡೆ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್. ತಾಣೆ ಕಾರ್‍ಡ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ‘ಅಂಬಾಡೆ ಕೆಟರರ್‍ಸ್ ಆನಿ ವೀಪರ್‍ಸ್’. ನವೆಂಚ್ ನಾಂವ್.

ಮೊರ್‍ನಾ ಘೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ದವರ್‍ನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ, ಮೊರ್‍ನ್ ಘೊಂಡಾಕ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪುತಾಂನಿ ಕೆಮರಾ ದೆಂವಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ರಡಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ರಿಹರ್‍ಸಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ರಡೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ತಿ ರಡ್ತಾನಾಂಯ್ ಪೂತ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್. ತಿಚಿ ಸೊಬಿತ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ಫೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಮಾತಿ ಪಡ್ತಾನಾ ಪುತಾಂಚೆ ಕೆಮರಾ ತೇಜ್ ಜಾಲೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ – ಡಿಯರ್ ಎವ್ರಿತಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒವರ್ ಹಿಯರ್… ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ… ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆದಿಂ ತುತ್ತುರಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಮೊರ್‍ನ್ (ಮಿಲಿಟ್ರಿಚೆಂ ತರ್ ಬಂದುಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್) ಜಾತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊರ್‍ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಆಕೆರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೊರ್‍ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣಿ ಮಾತಿ ಪಡ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಆವಾಜ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ಟ್ಯೂನ್… ಭಾಗಿ ತುಂ ಕಾಮಿಲಾ…

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸಾರ್ ದವರಾ… ಪುಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‌ಚ್ ಸೈಲೆನ್ಸಾರ್ ದವರ್‍ತಾತ್ ಹೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಬಾಬಿ ಉಲಯ್ತಾಂ ಫಾದರ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚಿ ಡಾಯ್ರಿ ಹಾವೆಂ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಡಾಯ್ರಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಟೇಬಲಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಭೆಶ್ಟೆಂ ಖಬ್ರೊ ಕರ್‍ತಾತ್ ತುಮಿ. ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ತುಮಿ ಖೆಲಿನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಉಣೊ. ರಾತಿಂ ಶಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲಾಂ… ನಿಸ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಫುರ್‍ಸತ್ ನಾ. ಮೊರ್‍ನಾಘರಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಂಯ್. ಗುರ್‍ಕಾರಾಕ್ ಸಾಂಗಾ ಇಲ್ಲೆ ಬಾಂದುನ್ ಧಾಡುಂಕ್. ಬೊಟ್ಲೆರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ತೆಂ. ಒಕೆ ಬಾಬಿ… ಫಾಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಖಾತಾಂ. ಶುಗರ್‌ಲೆಸ್ ಚ್ಹಾ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್. ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾಕ್ ಕಾಣ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲೊಂ… ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ಜಾಪ್.

ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ ಕಂತಾರ್ ಜಾಲೆಂ… ಕೊಯರಾಚಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಂಬಾಡ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊಂ,
‘ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್, ತುಜಿ ಖುಶಿ…
ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಫಕತ್ ಧುಳ್ ಮಾತಿ…
ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂಗಾ, ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಲಾಂ…
ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಕಾ ತುಕಾ…

ವ್ಹಯ್ ಸೊಮ್ಯಾ… ತುಂ ವೀಜಾ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್. ರಡೊಂಕ್, ಪುರುಂಕ್, ಮೀಸ್ ಕರುಂಕ್, ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡುಕ್ ಆನಿ ಬಾಂದುಂಕ್, ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ. ಭುಜಂವ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾತ್. ಪುಲ್ಗತ್ರಿಥಾವ್ನ್ ಸರ್‍ಗಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾತ್. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ರಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೇಂಯ್ಟರ್ ಆಸಾತ್. ರಡೊಂಕ್ ವೇಯ್ಟರ್ ಆಸಾತ್.’

ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ, ಮಾಮ್ಮಿ ರಡನಾಕಾ… ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೊಟ್ತಾಲೊ. ವರ್‍ಸಾಕ್ ೩೬,೫ಂಂ. ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ೩,೬೫,ಂಂಂ ರುಪಯ್. ಚೀಂತ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಚೀಂತ್. ಆವಯ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಬಿಡಾ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ… ಪಾಡ್ ಸವಯ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್.” ಪುತಾನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

ತಿಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಆಯ್ಲೊ, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದೋನ್ ದೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜಿಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೇಪರಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ಪೇಜ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿ… ಖರ್‍ಚ್ ಆಮಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ… ಘರಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಬೈ ಮಾಮ್ಮಿ… ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ತೊ ಕೆಮರಾಸವೆಂ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆನಿ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊಂ, ಅಶೆಂಯ್ ಮೋರ್‍ನ್ ಆಸಾ? ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ತುವೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ವೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್. ಅಶೆಂಯ್ ಮೊರ್‍ನ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳಿಂ ಮೊರ್‍ನಾಂ ಅಶಿಂಚ್. ಪೋರ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಪುರ್‍ಪುರ್‍ತಾಲೊ, ‘ಕಸೊಯ್ ಗೆಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್‍ನ್? ಮ್ಹಜೆ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಯಾರ್ ಚಡ್’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೋಲ್ ನಾ… ಮೋಲ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್… ಇಮೋಶನ್ಸ್ ಸೊಡ್… ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್… ತುಂ ಮೊರ್‍ನಾ ಘರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಘೊಟ್ಶಿ ಆನಿ ಕಾಣೆ ಖಾಶಿ. ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವಜೆ ಉಪಾಶಿಂ?
*****

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ವಿಶೇಸ್ ದೇಣ್ಗಿ

ಲೇಖನಾಚಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ಲ್ಯಾ (ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಸಿನೆಮಾ, ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಸಂಗೀತಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ತಶೆಂಚ್ ತುಳು, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಮಟ್ವಿ ಝಳಕ್ ಮಾತ್ರ್.

ಸುರ್‍ವಾತ್: ೧೫೬೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಪಿಡಾ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಗೊಂಯಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳೆರ್ ಕೇರಳ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಸವೆಂ ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲೊ.

ತಶೆಂಚ್ ೧೭ ಮಾಯ್ ಂ೪ ವೆರ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲೊ ಮಯ್ಸೂರ್ ಝುಜಾಂತ್ ಟಿಪ್ಪುಚೆಂ ಮೋರ್‍ನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಫುಲಯ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಸುರ್ವಿಲೊ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪರತ್ ಪಾಟ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಗೆಲೊ. ಸಮಾಜೆಚೆಂ ತಶೆಂ ಸಮುದಾಯೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಲೀಸಾಯೆಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಸಂಗೀತ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಹೆರ್  ಸೃ‌ಆನಿತ್ಮಕ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್:
ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಸಮುದಾಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀಜೆ. ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಗಜಾಲಿ. ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಉಗಮ್, ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ್ ವರ್‍ಗೀಕರಣ್, ಘಡಾವಳ್-ವ್ಯಾಕರಣ್, ಸಂರಚನ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ಕರ್‍ನಾಟಕ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮುಳಾನ್ ವಿಟ್ಲಾಚೊ ಡೊ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಶೆಪಂಡಿತ್. ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ‘ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ’ ಕೊಂಕ್ಣಿವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ತಾಚೊ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್. ಜೆಜ್ವಿತ್ ಭೆಸಾಚೆ ಯಾಜಕ್ ಮಾ. ಮ್ಯಾಥ್ಯು ಆಲ್ಮೆಡಾ ಆನಿ ಮಾ. ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಣಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ತೊಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಾ. ಫಿಲಿಫ್ ನಜ್ರೆತಾಚೊ ‘ಕೊಂಕಣಿ ವ್ಯಾಕರಣ’, ತಶೆಂಚ್ ಮಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್‍ನ್  ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಮಾ. ಸಿ.ಸಿ.ಎ. ಪೈ (ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ)ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತ್ ವಾವ್ರಾದ್ವಾರಿಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಭಾಶೆಶಾಸ್ತಿರಾಚ್ಯಾ  ಶೆತಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಥಾರ್‍ತಾತ್. ದೊ.ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್ ದಸಿಲ್ವಾ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಭಾಶಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಮಾದ್. ತಶೆಂಚ್ ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ದೊ. ರೊಕಿ ಮಿರಾಂದಾ  ಹೆ ಸರ್‍ವ್ ಭಾಶೆ ಶಾಸ್ತಿರಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚೆ ವಿದ್ವಾನ್.

ಸಾಹಿತ್ಯ್:
ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಸುರ್‍ವಿಲೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಬಲಿಶ್ಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಲಿಕ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಸುರ್‍ವಿಲೆಂ ಲಿಕ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ವಾಡೊನ್ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಕ್ ಆಪ್ಡುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ. ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ೧೮೫ ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್‍ವಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಲಿಕಿತ್ ಪಯ್ಣ್ ಆಜ್‌ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ೭ಂಂಂ ಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ ಕತಾ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ, ಆಣ್ಕಾರ್, ಪಯ್ಣಾಕತಾ, ಜಿಣ್ಯೆಕತಾ, ವಿಮರ್‍ಸೊ, ವಿನೋದ್, ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆಯಿಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ವಾವುರ್‍ಲ್ಯಾತ್.

ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಮಾನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸಾಹಿತಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‌ಚ್ ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ ‘ಚೊಕ್ಲೆಟ್ಸ್’ ನಾಂವಾರ್ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಕ್ ಗೆಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಆರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ  ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಘಟನ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಹಾಣಿ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಘಟಾಯ್ ದಿತಾ.

ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಒಪುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಾದೊ ವಾಚ್ಪಿ ಆಜ್ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸ್ಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್  ಅಂತರ್‍ಜಾಳಾರ್ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಪಾವ್ತಾ. ಫೇಸ್‌ಬೂಕ್ ಪಾನಾಂನಿ ಸೊಭ್ತಾ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ:
ಕೊಂಕಣ್ ಕರಾವಳ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ. ಗಾಯಾನಾಕ್, ನಾಚಾಕ್ ನಾಂವ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಸಬಾರ್ ಉಚಾಂಬಳಾಯೆ ಮಧೆಂಯ್ ಧರ್ಮಾಚೊ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ.

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ಮ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್, ವಸ್ತುರ್- ನ್ಹೆಸಣ್, ಖಾಣ್- ಜೆವಣ್, ಕಾಜಾರ್ – ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲೊಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್.

ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ಸಾಂ. ತೊಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ. ಬಾರ್ಕೂರ್, ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ಪುರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಬಾರ್‍ತಲೊಮಿಯೊ (ಬೇತಾಳ್)ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್ ಪರ್ಗಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬೇತಾಳಾನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೊ ಧರ್ಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ತಾಂಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನ್ಹಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್.  ಮಾ. ಎಚ್. ಒ. ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಣೆ “ಕೊಂಕಣಾಚೆಂ ಆಪೊಸ್ತಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣ್” ಆನಿ ‘ಆಮ್ಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ನಾಜರೀನ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಲಿಕ್ಲಾಂ. ಜೆ.ಎ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ೧೯೦೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಮಾ. ಲುವಿಸ್ ಜುವಾಂವ್ ಸೊಜ್ ಹಾಣೆ ೧೯೧೪ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಗಾದಿಯೊ, ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್‍ಸ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಜುವಾಂವ್ ಜುಜೆ ರೇಗಾನ್ ೧೯೩೫ ಂತ್ ‘ಚಾಲ್ತಿ ಪದಾಂ’ ಬರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಂತೊನ್ ಅ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ೧೯೫೮ ಇಸ್ವೆಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ  ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾಂ. ೧೯೮೩ ವೆರ್ ಪಯ್ಲೊ ಛಾಪೊ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಜೆ.ಬಿ. ಲೊಬೊಚೊ ‘ಸಾಂಬಾರ್ಡೊ’ ವಕ್ತಾಂ ಆನಿ ಘರ್‌ದಾರ್ ಹಿಶಾರೆ ಆನಿ ರಾಂದ್ಪಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಅವ್ವಲ್ ಬೂಕ್.

ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ‘ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ’ ಆನಿ ವಿ.ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಕಾಂಜೂರ್‌ಮಾರ್‍ಗ್ ಹಾಚೊ ‘ಆಮ್ಚಿ ಆದ್ಲಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ’, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್‍ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ಐರಿನ್ ರೆಬೆಲ್ಲೊನ್ ಸಂಪಾದಿಲ್ಲೊ ‘ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಲೊ ವ್ಹೊರ್’ ಆನಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ನಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ಗಟ್‌ಲ್ಲೊ ‘ವೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್‍ಸ್’ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂಚಿ ಝಳಕ್ ದಿತಾತ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚ್ಯಾ ಪದಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ ಪಡ್‌ರುಪ್ಣೆ ಆಸಾ.

ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಸಿರಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾನ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೆತಾಚ್ಯಾ ಮಾಳಾರ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೆತ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ೨೫ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಾಗಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಜಗಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಸಂಗೀತ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಸ್ಚಿಚ್ ಜಾನಪದ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಬಳಾರ್. ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂ-ಗಾಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬನ್ವಾಡಾ, ವಳ್ಡಿಕೆ ಗಿತಾಂ, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಗಿತಾಂ, ಖೆಳಾಗಿತಾಂ, ಧಾಲೊ, ದರ್ಜಸ್, ದುಲ್ಪೊದ್, ಫೇಳ್, ದೆಕ್ಣಿ, ಪುಗ್ಡಿ, ಕುಡ್ಮಿ ಗಿತಾಂ, ಲಾವಣಿ, ಮಾಂಡೊ,  ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್, ಲೊಕ್ಪಾಟ್, ಕಂತಾರಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಂ ಗಿತಾಂ, ಗಡ್ಡೊ, ಜಾಗರ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ಜೋತಿ, ಫಾದೊಸ್, ಮುಸ್ಳಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕತ್ತಾಡಿ, ಚಂದ್ರಾವಳ್, ಈರಭದ್ರ, ದಿವ್ಲಿ, ಘೊಡ್ಯಾಮೊಡ್ಣಿ, ರಾನಾವಳೆ ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಸಂಸರಾಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಸದಾಂ ಪರ್‍ಜಳ್ಚೆಂ ಏಕ್ ನಕ್ತಿರ್. ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಹೆನ್ರಿ ಡಿಸೊಜಾ, ಮಾ. ವಾಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಬುಕರ್‍ಕ್, ಮಾ. ಎಸ್. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಜೆ.ಸ., ಮಾ. ಜೆ.ಎಸ್.ಟಿ.ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಪ್ರೊ. ಬೆನೆಟ್ ಪಿಂಟೊ, ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಒಲಿವೆರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಥೊಡಿಂ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ್ ನಾಂವಾಂ.

ಸಂಗೀತ್ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೊವಿಯಾ ವೇರ್‍ಸಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿಂ ಹೆರಿ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಂಡಾಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿಂ ಪ್ರಾಯ್ ಮಿಕ್ವಾಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಕನ್ನಡ ಸಂಸಾರಾಂತ್:
ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಪುರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಅಸ್ಕತ್‌ಚ್ ತರೀ, ಸಬಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾ. ಆರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಚಡ್ ದಿಸೆಂ ನಾಂವ್ ಮಾ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮಾಡ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಚಕಿತ ಚಿತ್ತ’ ಅಂಕಣಾದ್ವಾರಿಂ ತೊ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೊ ‘ಪದನಿಧಿ’ ಪುಸ್ತಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಬ್ದಾ ಭಂಡಾರ್. ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ, ದೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ದೊ. ಪಿಯುಸ್ ಫಿದೆಲಿಸ್ ಪಿಂಟೊ, ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ದೊ. ಜೆರಿ ನಿಡ್ಡೊಡಿ ಹಾಣಿ ಕನ್ನಡಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ. ತಶೆಂಚ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್‍ಕೂರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಝಳ್ಕತಾತ್. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ  ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ವರ್‍ಸಾವಾರ್ ದಾಂತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಆನಿಕ್ ಸ್ಥಳಿಯ್ ಭಾಸ್ ತುಳುಂತ್ ಕ್ಯಾಥ್ರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಿಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ನಾಂವ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್:
ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ದೊ. ಮೈಕಲ್ ಲೋಬೊಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮೊಲಾಚೊ ಆಸಾ. ತಾಣೆಂ ‘ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ವಿಶ್‌ಡ್ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್
ಕ್ಯಾತಲಿಕ್ಸ್’, ‘ಮ್ಯಾಂಗಲೋರಿಯನ್ ವರ್‍ಲ್ಡ್‌ವಯ್ಡ್’, ‘೧ಂಂಂ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್’, ‘ದಿ ಮ್ಯಾಂಗಲೋರ್ ಕ್ಯಾತಲಿಕ್ ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ: ಪ್ರೊಫೆಶನಲ್ ಹಿಸ್ಟರಿ/ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟರಿ’ ಅಸಲೆ ತೊಲಾಮೊಲಾಚೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸಂವಿಧಾನ್ ರಚನ್ ಸಮಿತಿಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾ. ಜೆರೊಮ್ ಸೊಜ್ ಜೆ.ಸ. ಹಾಣೆ ‘ಕ್ರಿಸ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’, ‘ಸ್ಪೀಚಸ್ ಆಂಡ್ ರಾಯ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾ. ಜೆರೊಮ್ ಡಿಸೊಜಾ’ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾ. ದೊ. ಲುಯೆಲ್ಲಾ ಲೋಬೊ ಪ್ರಭು ಹಿಣೆಂಯ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ‘ಬ್ಲೊಸಮ್ ಶವರ್‍ಸ್’ ಖಾತಿರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಿಶೆಲ್ ಮೆಹ್ತಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚಿಂ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಸವೆಂ ಮೆಳೊನ್ ಸಂಪಾದ್‌ಲ್ಲೆಂ  ಪುಸ್ತಕ್ ‘ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾವ್ತ್ ಕೆನರಾ’ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಭೊವ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಥಾರ್‍ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಆಲಮ್ ಮಚಾದೊ (ಸರಸ್ವತಿಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್), ಕರ್‍ನಾಟಕ ಸರ್‍ಕಾರಾಚೊ ಮುಕೇಲ್ ಕಾರ್‍ಯದರ್ಶಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೊನ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಫ್ಲೊರಾ ಆಫ್ ಕರ್‍ನಾಟಕ), ರಿಚರ್‍ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ (ರಿವಾಯ್ಸ್‌ಡ್ ಕಾಮಸೂತ್ರ) ಆನಿ ಜೆಸ್ಸಿ ಟೆಲ್ಲಿಸ್, ಲಿಂಡ್ಸೆ ರೇಗೊ, ಪಿ. ಜೊಕಿಮ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್, ಜೆರೊಮ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಫ್ಲೇವಿ ಆಗ್ನೆಸ್. ಪ್ರೊ. ವಲೇರಿಯನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಶಾಳಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಗರ್‍ಜೆಖಾತಿರ್ ಇಂಗ್ಲೆಜಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್.

ಸಿನೆಮಾ:
ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಜಿ.ಎಂ.ಬಿ. ಲುದ್ರಿಗಾಚೆಂ ‘ಸುಖಿ ಕೋಣ್?’ ಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತೆಂ. ೧೯೪೯ ಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎತಿಕಾ (ಎಕ್ಸ್‍ಛೇಂಜ್ ಟಾಕೀಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೈನಾ ಅಂಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾ) ಕಂಪ್ಣೆದ್ವಾರಿಂ ಹೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊನಾ.

ಮಾಗಿರ್ ೧೯೭೩ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪೀಟರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣೆ ನಿರ್‍ಮಿಲ್ಲೆಂ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆರ್ ಆಧಾರಿತ್ ‘ತಿಸ್ರಿ ಚೀಟ್’.
ಉಪ್ರಾಂತ್ ೧೯೭೭ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ್‍ಸ್ ಹಾಂಚೆಖಾತಿರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ನಿರ್‍ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ‘ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಪಿಂತುರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ರಂಗೀನ್ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಜಾಲಾಂ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ೧೯೯೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ರಿಚಾರ್‍ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆಂ ‘ಭೊಗ್ಸಾಣೆ’. ಹಾಕಾ  ಸರ್‍ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಿಂತುರಾಚೊ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ೨೦೦೫ ಇಸ್ವೆಂತ್ ರೇಮಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ‘ಪಾದ್ರಿ’ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್‍ಮಿಲೆಂ ಆನಿ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ನಿಮಾಣೆ, ೨೦೦೯ ವ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಫ್ರೆಂಕ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾನ್ ನಿರ್‍ಮಿಲ್ಲೆಂ ‘ಕಾಜಾರ್’.
ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಜೆನೆಲಿಯಾ ಡಿಸೊಜಾ, ಫ್ರಿಡಾ ಪಿಂಟೊ ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಮುಳಾಚಿಂ, ಬೊಲಿಹುಡಾಂತ್ ಪರ್‍ಜಳ್ಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಿ ತಾರಾಂ.

ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ಡೊಲ್ಲಾ, ಮೇಬಲ್ ಕೆಂಟ್, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಮತ್, ಅರ್‍ಥರ್ ರಸ್ಕಿನ್ಹಾ, ಸಾಯ್ಮನ್ ರಸ್ಕೀನ್ಹಾ, ಚಾರ್‍ಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಎಡ್ವರ್ರ್‍ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಒಝಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ ವಿನ್ನಿ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಹಿಂ ಥೊಡಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾಂನಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿಂ ನಾಂವಾಂ.

ನಾಟಕ್:
ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಯೋಗ್‌ದಾನ್ ಆಸಾ. ಮುಂಬಯ್ ವಾ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನಾಟಕ್ ಕಲಾ ಜಿವಿ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ. ಚಾಫ್ರಾ, ಬಾಮ್ಸ್, ಪಿಂತಾಮ್ ದೆರೇಬಯ್ಲ್, ಸನ್ನಿ ಡಿಸೊಜಾ, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್‍ಮನ್ನೂರ್

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾಚೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚರ್‍ಬೆಲಾ ನಾಟಕಾನ್ ೬೦ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ದಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲಾ. ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರಾಚ್ಯಾ ನಿರ್‍ದೇಸಾಖಾಲ್ ಚಲ್ಚೊ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊ ಕಲಾಕುಲ್ ಪಂಗಡ್ ಭರ್‍ವಸೊ ಉಬ್ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ.
*****

ಪಾತ್ಕಾಂಲೊಜಿ

ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಸಾರಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಮಾರೆಕಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾವರ್‍ವಿಂ ಮುಕಾರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್, ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ಫಯರ್ ಬ್ರಿಗೆಡಾವರ್‍ವಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಉಜೊ, ಲುಸಿಫೆರಾಚಿಂ ಶಿಂಗಾಂ, ಉಜ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅತ್ಮೆ, ರಡ್ಣೆಂ, ವಿಳಾಪ್, ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲೊಣಿ… ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಬರ್‍ಯಾ ಕರ್‍ನ್ಯಾಂ ವರ್‍ವಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಫಾಯ್ದೊ, ಸಾಂತ್ ಸಾಂತಿಣೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ನಿರ್‍ಮಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ವಾತಾವರಣ್, ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜ್ಞಾನ್ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ಆನಿ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವೈಟ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್‍ನ್ ಸರ್‍ಗಾಕ್‌ಚ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾ ವೆಳಾರ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್‍ತಾ. ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಬಿರ್‍ಮತ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಾಂಣಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್. ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಶೆಂ ನಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ರಡ್ಯೆತ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಸುಗಮ್ ಕರ್‍ಯೆತ್.

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಆಮಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮಾಗಿರ್ ಹೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್‌ಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ. ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ತರ್ ‘ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ’ ಬುಕಾಂತ್ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕರ್‍ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತಾಂತುಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂಚ್. ಖಡಕ್ ವಾ ಸ್ಟ್ರೊಂಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊದುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಪ್ ಮಾಗಿರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಮಿ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚನಾಂವ್. ಹಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ದುಸ್ರಿಂ ಕರ್‍ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್‍ತಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಆದುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಟಾರ್‍ಗೆಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಹರ್‌ಎಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಥೊಡೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡೆ ತಿನಾಂಕ್, ಥೊಡೆ ಪಾಂಚಾಕ್, ಥೊಡೆ ಧಾ-ಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಿಸಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದೊಗಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕಡೆ ವಚೊನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ವಾಂಟುನ್‌ಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ತಾಂ ವಾಡ್ತಾಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಬದ್ಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ’ದೆವಾಕಡೆ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಕುಮ್ಸಾರ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ದೇವ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಲಿಸ್ಟ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಭೊಗ್ಶಿನಾಂಗೀ?’ ಅಸಲೆಂ ಲೊಜಿಕ್ ಮತಿಕ್ ಂiತಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವರ್‍ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಬಾದಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೆಂ… ಅಶೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆ, ವಳ್ವಳೆ, ಕಳ್ವಳೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ, ಕಶ್ಟ್, ಮೊರ್‍ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಶ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ಫಿರ್‍ಗಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಪುಚಿನಾಂಕಡೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತಾಂಕಡೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್, ರೆತಿರೆ ವೆಳಾರ್ ಅಶೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಲೊಂ.

ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ. ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನಿಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ. ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇನಾಂತ್ ತರ್ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ… ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದಾಡ್ಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ದುಸ್ರಿಂ ಕಶೆಂ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್? ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಚೀಟ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಏಕ್ ಪಾತ್ಕಿ’ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಸ್ಪಲೊಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಂ ಪಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಲಾಯ್ನ್ ಪಳೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್… ಮಿರ್‍ಸಾಂಗ್ ಏಕ್ ಕೆ.ಜಿ., ಸಾಕರ್ ಅರ್‍ದಿ… ಹಾಂವೆಂ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಪಾತ್ಕ್ಯಾ, ತುಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಯ್. ಆತಾಂ ವಚ್… ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೆಕ್ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ಕುಡ್ಸುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ. ತೆಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೊದುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಹೆ ಪೂರಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಉಪಾದ್ರ್. ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಸಾಮಾನಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದೀವ್ನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡಿನಾಂಯ್ ತರ್… ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಘರಾ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊಂ.

ಆನಿ‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೆಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕುಡ್ಸುನ್ ಆನಿ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಚೀಟ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ಸೆರ್‍ಸುನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಚೀಟ್ ದವರ್‍ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಚೀಟ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಚಿಂತಾಸ್ತಲೊ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ಚೆಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕರ್‍ಮಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಕೊಣೀ ಪುಣೀ ಚೀಟ್ ವಾಚುನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ತುಕಾ? ಚಲ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್. ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್, ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್‌ಯೀ ಸೆರ್‍ಸುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ. ವಚ್ ತ್ಯಾ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ… ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದುಸ್ರೊ, ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ತೊಂಡ್‌ಭರ್ ಖಾಡಾಚೊ… ಆತಾಂಚೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಖಾಡಾಚೊ.

ಎಕೇಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕೇಕ್ ಥರಾಚೆ. ಉಡಾಸ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ತಾ ತರ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ತೆಂ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ. ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ತರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಹಾಂವ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ – ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ತೊ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರೆಚ್ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಚೀಟ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ತಾ ಗೊತ್ತುನಾ. ಪುಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ನ್ಹಯ್, ಮೇನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಉದಾಹರಣಾಕ್ – ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ – ಅಶೆಂ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಹರ್‌ಎಕಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಂದಾ ಉಪ (ಸಬ್) ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಆಪ್ಶಿಂಚ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಹಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಉಡಾಸ್ ಧರ್‍ಚಿ ನವಿ ರೀತ್… ಹೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಭೆದಾಂಚೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ‘ಡೊಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಲೊಜಿ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ಯೆತ್.

ತರ್‍ನಾಟೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಶಯ್ಲೆಥಂಯ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಖುಬಾಳೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಜೆ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಇತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರೀತ್, ಉಲೊಣ್ಯಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್, ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸುಡಾಳಾಯ್, ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಗಂಬೀರತಾ, ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ವಿಬಿನ್ನತಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತುಂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್. ಹೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಗೀ ವಿಮರ್‍ಶಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿತಾಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುವೆಂ ಪರ್‍ತುನ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಛಾನ್ಸ್ ಚಡ್. ದೆಕುನ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ. ಚುಕೊನ್ ತರೀ ತುಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಧಮ್ಕಿ? ವಾ ತೊ ಹಕೀಗತ್ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಧಯ್ರ್ ದೀಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ನಾ. ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ, ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. ಅರ್‍ದಿ ರಾತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ನೀದ್ ಯೆತಾನಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್  ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮಸ್ತು ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಉಜೊ, ಅತ್ಮೆ ಸಗ್ಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ. ತರ್‍ನಾಟೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಈಸ್ಟ್‌ಮನ್ ಕಲರಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಸ್ಕೊಪಾಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂ’ದಿಂ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ ಆತಾಂ ತ್ರೀ ಡಿ, ೧೬ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರೈಕ್ – ಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹರ್‌ಎಕಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್, ಸಯ್ತಾನಾಕ್, ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಜ್ಹೂಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಡ್ನ್, ಥೊಡಿಂ ಕುಡ್ಸುನ್, ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್ ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಪೂರಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುನ್, ಪಾರ್‍ಲರಾಕ್ ಯೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ವಯ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಯ್ಲಿ. ಅಳೆ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ… ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಪರ್‍ಯಾರ್‌ಯೀ ದಿಲೊ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

ಹೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಯೀ ದಾಕ್ತೆರಾಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್. ಎಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಆನಿ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಚ್ತಾಯ್.’ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಹಿ ಶೆಳಿಚಿ ಪಿಡಾ.’ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಸದಾಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ.’ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.’ ಕೊಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ? ತರೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಧಯ್ರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ರಾತಿಂ ಲುಸಿಫೆರ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲುಸಿಫೆರಾಲಾಗಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಚಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್. ಹಾಂವ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ‘ಲುಸಿಫೆರಾ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಜೆಸರ್‍ಶಿಂ ಯೇನಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್‍ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಲ್ಯಾಂತ್.’ ತೊ ತಕ್ಷಣ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಪ್ ಧಾಡ್ತಾ. ‘ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಯ್ಟಿಂಗ್ ಫೊರ್ ಯು… ಇನ್‌ಕೇಜ್ ತುಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾಂಚ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್?’ ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಸಗ್ಳಿ ಕತಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ತುಜ್ಯಾ.

ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೆತಾ ತರ್ ತುಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲಿ. ತುಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬರವ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸಲಹಾ ದಿತೊಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್‍ವಿಂ ಆನಿಕಿ ಸುಲಬಾಯೆಚೆ ಪರ್‍ಯಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಟಾಯ್ಟ್ ಕರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫೋಲ್ಡರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹರ್ ನವಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಇಮೆಯ್ಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಧಾಡ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಬರೊ ಪರ್‍ಯಾರ್. ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಚಿಟಿಬರಿಚ್, ಪುಣ್ ಆದುನಿಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಫಾದರ್ ಹೆಂ ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಇಗರ್‍ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಇಮೇಯ್ಲಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾಗೀ?

ತೆಂ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಗರ್‍ಜೆಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಯೆತಾಲಿ. ‘ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಲ್ಯಾಂತ್.’ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ – ಹಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಚಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ? ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಾಂ – ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಕಾಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಬದಲ್ತಾತ್. ದೆವಾಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ಸಿತಲೊ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಹಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್, ಇಮೇಯ್ಲ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಕಶೆಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೆಂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಸಾ.  ಚಾಟ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂಯ್ ಚಿಂತಾಂ – ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ಹಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಅಸ್ಲಿಚ್ ವಾಟ್ ಸೊದ್ಚಿ.

ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾತಾಂ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಹಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಭೊಗ್ಸನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಿತ್ ತರ್? ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಸೇಫ್ಟಿಖಾತಿರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ವಚೊನ್‌ಯೀ ರಿಯಲ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾಂ. ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ಲಾಂ. ದೆವಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್‍ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಬರಿ ಅದಿಕೃತ್ ಕರ್. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫರ್‍ಫೆಕ್ಟ್.
*****

ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಲ್ಯೊ

ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋರ್ ಎಕಾ ಭಾಷಣ್‌ಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ. ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಪಾಠಿ. ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆಮಿ ತಾಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಲಾಗಿಂ ಖಂಚಿ ಸಂಗತ್ ವ ವಸ್ತ್, ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ಟಾರ್ಚ್, ಸ್ಟೀರಿಯೊ, ಪಂಪ್, ವಿಸಿ‌ಆರ್, ವಾಚ್, ಘಡಿಯಾಳ್, ಸ್ಟವ್ – ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಖಾತಿರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತು ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾಲೊ ತರೀ, ಪಾಟಿಂ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಳನಾತ್ಲೆಂ.

ಭಾಷಣಾಂತ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಯ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರಿಜೆ  ಮಣ್ ನಿರಂತರಿ ಪರತ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಂವೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ನೈಂ ತರೀ ಹಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ ಪುಣಿ ಖಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲೊ. ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಆಮ್ಗೆರ್ ಮುನ್ನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕುರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್‍ಲಿ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಚಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಜೊ ಶೆಜಾರಿ. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಚಾಬ್ಕೊರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸರೊಪ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಪರಿಂ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನಿಂಚ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಧರ್‍ಚೊ ತಸಲೊ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್. ದಿಸಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ-ಸಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಸರಾಸರಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಶಾಥಿವಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ಶೆವ್ಟೆ, ಕಾನೆ, ಶೆತ್ಕಾಂ, ಬುಯಾರಿ, ಕಾಳಿಂದ್ರ್, ಕೊಂತಿ, ಖರ್ಸಾಂಡಿ, ಲೆಪೊ -ಅಶೆಂ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಥಾರಿಟಿ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸುಮಾರ್ ಬಾವೆಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಚಾರ್ಲಿಯಾಮ್, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಖೈಂ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವೆಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಲಿ.

ಹೊ ಭಾರಿ ಬರೆಂ… ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಹೆ ಹೆ ಹೆ ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಚಾರ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅನಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್‍ಚಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಪುಗಾರ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ತೊಂದೊ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಪುಗ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆನ್ಬಿಗ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಳೆ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ, ಪಯ್ಲೆಂ, ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ, ಚಾರ್ಲಿನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ ಆಮಿ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ದಾಂತಾಂನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜೆ.

ನಂಯ್ಚೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವಿಧಾನಾಂನಿ ಧರ್‍ಯೆತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಆಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಖೊಂಚುನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ, ಚವ್ತೆಂ ಜಾಳಾನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ.

ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅಂಕಲ್? ವಿಜ್ಞಾನಿಚೆಂ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ತುಕಾ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತಡಿಕ್ ಯಾ ಚಾರ್ಲಿಚೆಂ ಡೆಮೊನ್‌ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ನಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಯೆರೆಂ ಮಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಾಣ್. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಬೊಡ್ಕಾಂ, ಮಾಣ್ಕಾ ಚೊ ಪಾಂಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಲ್ಲಿ, ಇಜ್ಹಿಟ್ ಬೈಟ್? ವಿಚಾರಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ.

ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ರೈಟ್‌ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟುಡ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ.

ಹೆಂ ಯೆರೆಂ ಎಕಾ ಘಟ್ಟ್‌ಶಾ ಲಾಂಬ್ ಸುತಾಕ್ ವ ಬಾರಿಕ್ ನಾರಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುತಾಚಿ ಆನಿಕ್ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ತಡಿರ್ ಝಡಾಕ್ ವ ಖುಂಟಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚಿ. ಕುರ್ಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಯೆರೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಸುತ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಸ್ಚೆ ಕೊಬ್ಲೆಂ (ಧಾಕ್ಟೆಂ ಜಾಳ್) ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಸುತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಚೆಂ. ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಕೊಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ. ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಬ್ಲೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಸ್ಟಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಗುರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್‌ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲಿಚ್. ಪಳೆ, ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್‍ತಾಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಡ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಲೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಏ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಗೇ… ಬೋಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕುರ್ಲೆನ್ ಎಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಬೊಟಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುನ್ನಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ಧೈರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಜಿವಿ ಕುರ್ಲಿ ದಾಂತಾಶಿ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆನ್ ಬೋಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಅನಿ ಆನಿಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್‌ಚ್ ಬೊಬಾಟ್.

ಬಚಾವ್ ಕರಾ ಬಚಾವ್! ಹೆಲ್ಪ್… ಹೆಲ್ಪ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟಿತ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಡಿಸ್ಕೊ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕೂಚುಪುಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚೊ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಆನಿಕ್ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಮೊಡುನ್, ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಂತಾನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚಾಬ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಘಾಲ್ಲೊ ಘಾಸ್ ಮುನ್ನಿಚಾ ನಾಕಾಕ್‌ಚ್!

ಅಯ್ಯೊ ದೆವಾ, ಮೆಲೊಮೂ ಹಾಂವ್ ಮುನ್ನಿ ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾನಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮನೊರಂಆನಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಪಿಟೊ ಕೆಲೊ ಅನಿ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಕುರ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗ್ರಿಪ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ನಿಯೊಸ್ಪ್ರ್ರಿನ್ ಮುಲಾಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಘಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಮುಲಾಮ್ ಸಾರಯ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಧಾಕ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮುನ್ನಿಕ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ – ಅಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಅಸ್ಚಿ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಚಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಸ್ಟೇ ಸರಿ ವ ಬಾರೀಕ್ ರೊಡ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಅಟ್ಟೆ ಮಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅಟ್ಟೆಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಳ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಯೆರೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಅಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಕಡೆ ಸುತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎಕಾ ಸುಂಬಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ನಂಯ್ತ್ ವ ವಾಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುಂಬಾಚ್ಯಾ ಆನಿಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಬುಡಾನಾ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಟ್ಟೆ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಯೆರೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಕುರ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಳಾಕ್ ಪೊತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಡ್ತಾ. ತಿ ಧರ್ಚಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಿಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್, ವಾಳಾಂತ್ ವ ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಳ್ ನಾ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ತ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ಲೈಟ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ (ಕರ್ಲಾಕ್) ದಾಂತ್ರ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮುನ್ನಿಚಿ ಉರ್ಬಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಚಡ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಆನಿ ಟೀಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ರೆಡಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಹಾಸೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂಕ್ ಮುಟ್ಲಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾ-ಮುಟ್ಲಿಂ ದಾದೊಶಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿಕ್ ರಾತಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೊಚ್ ಜೆಂಬಾರ್.

ಅಂಟಿ, ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಪಳೆ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಪುತಾ. ಕಾನೆ, ಸುಂಗ್ಟಾ ಆನಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಧಿ ಹಾಂಡಿ ಪುಣಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅನಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಚಾನೆಲಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುನ್ನಿ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಾತಿಂ ಸಾತ್ ವರಾರ್ ಕುರ್ಲಿ-ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಘರ್ಚಿ ಕುತ್ತರಿ ಆನಿ ದಾಂತ್ರೆ ಆಸ್ಚಿ ಬರೀ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಮಾಸ್ಳಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿಯಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ದೊಣಿರ್ ಚಡೊನ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದಕ್ ಧೊಂಪಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮುನ್ನಿ ಭೂತಕೋಲಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಿಪರಿಂ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸರಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಹೊಯ್, ಹೊಯ್, ಚಲ್ತಾನಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಸವ್ಕಾಸ್ ವಚಾಜೆ. ನಾ ತರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧಾಂವ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕೊಯ್ತಿ ವೊಡಿನಾಯೆ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಯೆತಾ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಸಾತಾಟ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಾನೆ ಕೊರ್ವೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಶೆತ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತರೀ ಎಕ್ಕೀ ಕುರ್ಲಿ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ಲಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ರಾವ್ಲೊ. ರಾವಾ, ರಾವಾ! ಕುರ್ಲಿ! ಕೊಯ್ತಿ ಹಾಡ್! ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಕುರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಹಳ್ವಾಯೆಚೊ ಮಾರ್ ಘಾಲೊ. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಾರ್ಲಿಲಾಗಿಂ ವೆಲಿ. ಪುಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಹಾತಾಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಭಿಯಾನ್ ಹಾಂಡಿ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲಿ. ಕುರ್ಲಿ ಪರ್ತುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಪರತ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಹಾಂಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಕಾಲಿಂದ್ರಾಂ, ಶೆವ್ಟಲ್ಯೊ, ಕೊಂತ್ಯೊ, ಕಾನೆ, ಬಲ್ಚಾಟ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಗಾತ್ರ್ರಾಚಿಂ ಶೆಂಭರ್‌ಭರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ಉಬ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ ವೊಡ್ತಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಲ್ಲಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮುಟ್ಲಿಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮುನ್ನಿನ್ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಅಳೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್! ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ ತೊ.

ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲೆ. ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ. ತಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ವರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಮುನ್ನಿಕ್ ನಂಯ್ಕ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆನಿ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ನವೊಚ್ ತರೀ ತಾಣೆ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಧರ್‍ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡುಣೆ ದೊನ್ಶಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಧಾಕ್ಟಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಚಾಬ್ಲಿಚ್. ಕಿಂಕ್ರಾಟುನ್ ಮುನ್ನಿ ತಡಿಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ಕುರ್ಲೆನ್ ಭಿಯಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕುರ್ಲಿ ಝಡೊನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತರೀ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾರ್‌ಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ದಾಂತಾಂನಿ ದಾಂಗೊ ಚಾಬೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಸೊಡಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹಾಂಡ್ಯೆಕ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಸಾಸ್ಪೊಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಸುಮಾರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರಿಂ ಕರ್‍ನ್ ಧುವ್ನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ದವರ್ಲಿಂ. ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುನ್ನಿ ಪಾಟಿಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಂಗ್ಟಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ವೆತಾನಾ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಚೊ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಕಾಲ್ ತುಜಿ ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಆನಿ ನಾಕ್ ಆತಾಂಯಿ ದುಖ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಮತ್ಲಾಬಿ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮುನ್ನಿಕ್ `ಟಾಟಾ’ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
****

ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಾ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಚೆ ಥೊಡೆ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಅಶೆ ಆಸಾತ್.
೧. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ದರ್ಯಾ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ನಂಯ್ಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಖಡ್ಪಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ನಮೂನೆ ಆಸಾತ್.
೨. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೊಡ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ಮೊಸ್ರಾನ್ ನೈಂ, ಆಧಾರ್ (ಗ್ರಿಪ್) ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್.
೩. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಅಕಾಂತಾ ವೆಳಿಂ ಸ್ವ ರಾಕೊಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬ್ತಾತ್.
೪. ಮನಿಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್.
೫. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಬರಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಅತಾಂ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಂಗ್ಟಾವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ.
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ದೊತೊರ್ ಪದ್ವೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ.
*****

ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುಚೆ ಪ್ರಣಾಮ್.

‘ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಸವೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಲುಚೊ ಮೋಗ್ ಫಟ್ಕಿರೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ತುಮಿ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚಿಚ್ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ತಿನಾ. ಹೆಂ ತುಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ತುಮಿ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ರಾಗಾಚಿ ಪರ್‍ಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಗರಜ್ ಉದೆಲಿ.

ಸರ್‍ಗಿಂಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಚವೀಸ್ ಘಂಟೆ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜೊ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಕಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಬರಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾ ತಿತ್ಲಿ ಸುಲಬಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಲ್ವಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಲ್ವಾರ್ ಪರ್‍ವತ್ ಚಡೊನ್ ಅತ್ಮೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಶುಬ್‌ವಾರ್‍ತಾ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಹಾವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್‍ವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ತೆಂ ತಪಾಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಪಾಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಖಾತಿರ್, ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನೊಟಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್.  ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ನೋಟಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಂದುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ದುಸ್ಮಾನಾನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುನ್ ಪಿಂದುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಸರ್‍ವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಇಮೆಯ್ಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಇಮೆಯ್ಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್? ದಯಾಕರ್‍ನ್ ತುಮಿ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ.

ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಕೊರಿಂತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಬರಿ ನ್ಹಯ್… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕೊರ್‍ವೊಂತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್. ತುಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಕೊರ್‍ವೊಂತಾಬರಿಚ್. ತುಮಿ ಕೊರ್‍ವೊಂತಾನ್ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಕಾತರ್‍ಲ್ಯಾಬರಿ ಕಶೆಂ ಕಾತರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಗಾಲಾತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಬರಿಯೀ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಗಲಾಸ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಲಾಸ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಡ್ಡಿಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಾಸ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಶೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ದಾಕಂವ್ಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್.

ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂನೊ, ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ರೊಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪರ್‍ಜಾ ತುಮ್ಚಿ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರೀ ನೀಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸೊರೊ ಕಾಂಯ್ ನವೊ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ. ತರೀ ತ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊರೊ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿಯೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ತುಮಿ ಕೃಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಬೆಳೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಲೀವ-ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ನ್ಹಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ವಚನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ ನಾಂತ್. ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಭುಲೊಕಾ ಭಾಯ್ರ್… ಚಂದ್ರಾಲೊಕಾ ಆನಿ ಮಂಗಳಲೊಕಾ ತಸ್ಲೆ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಭಿರೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ವಯ್ರ್ ಅದಿಪತ್ಯ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅದಿಪತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆತಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಅದಿಪತ್ಯಾನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ನಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಗೆಲಿಂ, ಟೆರೆಸಾಚಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಾಮಾಚಿಂ ನವ್ಕರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ತುಮ್ಚಿಂ ಆವಯ್ – ಬಾಪುಯ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಕಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮಾಂಯ್. ಘರ್ ನವೀಕೃತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೆರ್‍ವಯಿಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಥಂಯ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪುತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾನ್‌ಭರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸ್ಕೊಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ಕೊಚ್ ಅಮೃತ್ ಭರವ್ನ್ ನಮೃತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತುಮ್ಚಿಂ ಪರ್‍ನಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಸಂಗಿಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಮರಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಯ್ಲಿ. ತಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾತ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್‍ಜಾ ತುಮ್ಚಿ. ಹೆಂ ಜೆವಣ್ ವಾಟೆ ವಯ್ಲೆ ಪೆಟೆಯ್ ಹುಂಗ್ಚೆನಾಂತ್. ಆಸ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಲೊರಿಯೆಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾತ್. ಲಜ್ ದಿಸಾಜೆ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯುಮನ್ ಫುಡ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಡೊಗ್ ಫುಡ್. ಆಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ನಾಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೇವ್ ದಿತಾ. ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಡಬ್ಬೆ ನಾಂತ್‌ಗೀ?

ತುಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಉರಾನಾ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಬ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂತಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಡ್ತಿ ಖುಶಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ನಿರ್‍ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿಕ್ ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆವಯ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಕಳ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ, ರುಂದಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಧಾ ಲಾಕಾಂ ವಯ್ಲೆಂ.

ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಚೆ ನಾ ತರ್ ಖಂಚೆ ವೆದಿ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಪ್ಸ್ ಆನಿ ಚ್ಹಾ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಚಡೊನ್ ದಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ – ಆಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಫೊಟೊ ಯೆತಾ. ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ರಾವಾತ್? ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಭರ್‍ಚಿಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಂಗಾಕ್ ಸರ್‍ಗಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಮೊಲ್ ನಾ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆನಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ರಾಯ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಜೈ ತುಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಾ… ತುಜೆ ಪರ್‍ಜೆವರ್‍ವಿಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೆಂ ದಾಕಲ್ಪಣ್ ಬರೆಂ ಉರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ ನಾಂತ್. ತಾಣೆ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸವಯೆಚಿಂ ಆನಿ ಸವಾಯೆಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಮುಕೆಲಿಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲುಸಿಫೆರಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ್ ವರ್‍ಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್.

ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆಸಾ, ಶಿಂಗಾರ್ ಆಸಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಆಸಾ. ಕಬಾಟಾಂತ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಸೊರೊ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಮನ್ ನಾ. ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಜಡಾಯ್ ಆಸಾ, ಪ್ರಾಣ್ ನಾ. ಹರ್‌ಏಕ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ತುಕ್ತಾತ್… ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೆಟಾಂ ಚುಕ್ತಾತ್. ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ರೆತಿರ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಖುಶ್ ಪಾವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ತುಮ್ಚೆಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾಂಗೀ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಖುಶ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಶಿ ಸುಗಮ್ ಜಾಂವ್ಚಿ?

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಕಾಳ್ಜಾ ವಯ್ರ್, ಮನಾ ವಯ್ರ್ ಅಂತಸ್ಕರ್‍ನಾ ವಯ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂತ್ ಉಣಿ. ತುಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಖಂಚೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಂಕಿಪುರ್‍ತೊ ಸೊರೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಆನಿ ವ್ಹಾಳೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಲಿವರ್ ಫುಗ್ತಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಸೊರೊ ಆಸೊಂದಿ. ಪುಣ್ ಮೀತ್ ಆಸೊಂದಿ. ತೊ ಕುಟಮ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ… ಅತ್ಮೊ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಆದ್ಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ತುಮ್ಚೆಥಂಯ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್‌ಚ್ ಥರಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಆಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಥರಾಂಚೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆ, ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ   ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಕೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟೋರೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಇಗರ್‍ಜ್ಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆಚೆ. ಕೊಲೆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಂಚೆಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೂಟ್‌ಬುಟಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ರೆತಿರ್ ಕರ್‍ಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ. ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಯ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಹೆ ಪ್ರಬೇದ್ ಬರೆ ನ್ಹಯ್. ಇಗರ್‍ಜಾಂ ಮದೆಂ ಫರಕ್ ನಾ. ದೇವ್ ಇಗರ್‍ಜಾಂಕ್ ಪಳಯ್ನಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳಯ್ತಾ, ತುಮ್ಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್, ಶೃದ್ದಾ ಪಳಯ್ತಾ. ದೆವಾಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ, ಸೂಟ್‌ಬೂಟ್, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕಾಂ, ಕಾರಾಂ ನಾಕಾತ್. ತಾಕಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಮಾನ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸೊಂದಿ.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ಬಂದಡೆಂತ್ ಕಶ್ಟಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ತುಮಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್‍ಜಾಂಕ್ ಭದ್ರತಿ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಇಗರ್‍ಜ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಕಾತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಖರ್‍ಗಾಂಕ್ ತುಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆಚ್‌ವರ್‍ವಿಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಂತತಿಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ನೆಗಾರ್‍ನಾಕಾತ್. ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಡಿಲಿಟ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಎಡಿಟ್‌ಯಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಕಟ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್‍ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್. ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಖರೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ತುಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಚಿ ಕುರ್‍ಪಾ ತುಮ್ಚೆಸವೆಂ ಸದಾಂ ಆಸುಂ.
*****

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯೆ ವೆಕ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಿತಿಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್. ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ಮ್ ಮೊರ್ನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ (ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ) ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾಲ್-ಚಮ್ಕಣ್, ನ್ಹೆಸಣ್-ಪಾಂಗ್ರಣ್, ಖಾಣ್-ಜೆವಣ್, ಕಾಜಾರ್-ಸೊಭಾಣ್ ಆನಿ ಮರಣ್ ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಗಜಾಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಂತ್ ಮಿಸ್ಳುನ್ ಆಸಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆಂ     ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‌ವೇದಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್.

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್‍ಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ಭಾಷಿಕ್ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ವಾಡ್ಲಾ. ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾಷಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಪರಿಸರಾಕ್ ತಾಣಿಂ ವಾಡಯ್ಲಾಂ.

ಕೊಂಕಣ್ ಆನಿ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕರಾವಳ್ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಂವ್, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಯ್ಬಾನ್ ಆನಿ ಸ್ವಭಾವಾನ್ ಸೊಭಿತ್. ಗಾಯನಾಕ್, ನಾಚಾಕ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ. ತಾಣಿಂ ಸಬಾರ್ ಅನ್ವಾರಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ಧರ್ಮಾಚೊ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಮೋಗ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ.

ಚಡಾವತ್ ಗೊವ್ಳಿ ಆನಿ ಕೃಷಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೀವನ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಬೆಸೊರಾನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಪುರಾಸಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗಾಣಾಂ ಗಾಯನಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಜಾನಪದೀಯ್ ಆಸ್ತ್ ಜಾಲಿ. ಬಾಳ್ಶೆಂ ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಚೆ ಪುರ್ವಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಡೆಂ ಫೊಂಡಾಂತ್ ದವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಗಾನಾಂಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ.

ಗಾಣಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊ, ಗಾದಿ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಸಂಪ್ರದಾಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾನುನಾಂ, ಜಾನಪದೀಯ್ ವಕ್ತಾಂ, ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಖಾಣಾಂ, ಆಯ್ದಾಂ, ವಸ್ತು – ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ರಾ ದೀಷ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.
ಭಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸವೆಂ, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಸಚೇತನ್ ಯಾ ಅಚೇತನ್, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಸಂಬಂಧಾಚಿ ವೋಳ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾ. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚಿ ಶಿರೊತಿ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವಾಪರ್‍ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಶಿರೊತೆಚೊ ಕೊನ್ಸೊ ಮೋಡ್ನ್ ಚೆಟ್ಣಿ, ಲೊಣ್ಚೆಂ ದವ್ರುಂಕ್ ಕೊನ್ಪೊರ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಶಿರೊತಿ ಉಜ್ಯಾರ್ ಮೋವ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಉರ್‍ತಾ. ಸಗ್ಳೆ ಶಿರೊತೆರ್ ಭುತಾಕ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಗುರ್ವಾರಿಕ್ ಸಮ್ಮಾನಾ ಜೆವಣ್ ಕರುಂಕ್ ಜಿವಿ ತರ್ನಿ ಶಿರೊತಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಶಿರೊತೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಾವ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್…

ಅಸಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಸಂಬಂಧಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ದೆಕ್ತಾಂವ್. ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವಿವರಣಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಪದಾಂ ಗಾಣಾಂ, ಸರ್ದಾರಾಂಚ್ಯೊ-ಸಾಹಸಿಂಚ್ಯೊ ಕಥಾ, ಘಡ್ಪಾಂ ಕಥಾ, ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ರಿತಿಂ-ರಿವಾಜಿ ವಯ್ರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಖೆಳ್, ಫೆಸ್ತಾಂ-ಪರ್ಬೊ, ಕಾಜಾರ್-ವ್ಹೊರಾಣ್, ಜಲ್ಮ್ -ಮರಣ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಸಂದರ್ಬಾಂಚ್ಯೊ ರಿತಿ-ನಿತಿ, ಆಚಾರ್-ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ, ಶಾಸ್ತಿರ್, ಲೊಕಾ ಉತ್ರಾಂ, ಮ್ಹಣ್ಣ್ಯೊ, ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಘಡ್ಪಾಂ, ಉತ್ರಾಂ-ಮೇಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೆಂ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಾವ್ಪಿ ಸುರುಪಾಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ನಮುನ್ಯಾಂಚಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಗಿತಾಂ-ಗಾಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಅಧ್ಯಯನಾಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಬನ್ವಾಡಾ, ವಳ್ಡಿಕೆ ಗಿತಾಂ, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಗಿತಾಂ, ಖೆಳಾಗಿತಾಂ, ಧಾಲೊ, ದರ್ಜಸ್, ದುಲ್ಪೊದ್, ದುವಾಳೊ, ಫೇಳ್, ದೆಕ್ಣಿ, ಫುಗ್ಡಿ, ಕುಡ್ಮಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕುಡ್ಮಿ ಕಾಜಾರಾಂ ಗಿತಾಂ, ಲಾವಣಿ, ಮಾಂಡೊ, ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್ಸ್, ಲೊಕ್ಪಾಟ್, ಕಂತಾರಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಂಗಿತಾಂ, ಗಡ್ಡೊ, ಜಾಗೊರ್, ತಿಯಾತ್ರ್, ಜೋತಿ, ಫಾದೊ, ಮುಸ್ಳಾಂ ಗಿತಾಂ, ಕತ್ತಾಡಿ, ಚಂದ್ರಾವಳ್, ಈರಭದ್ರ, ದಿವ್ಲಿ, ಘೊಡ್ಯಾಮೊಡ್ಣಿ, ರಾನಾವಳೆ – ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜೀವನಾಂತ್ ರಿಗುನ್ ರೊಂಬುನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್‌ಯಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಪೆರ್ಮುದೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಶೃತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಕಟ್ಪಾಡಿ-೨೦೦೪)

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಾಯನಾಂಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲಾಂ.

ಮಾಂಡೊ:
ಮಾಂಡೊ ಪೊರ್ತುಗೀಜ್ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ಗಾಯಾನ್-ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್. ವಿವಿಧ್ ತಾಳಾಚಿಂ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಚಿಂ ಪದಾಂ ಶಿಂವುನ್ (ಗುಂತುನ್) ಮಾಂಡೊ ಜಾತಾ. ಹರ್ ಮಾಂಡೊ ಪೊರ್ತುಗೀಜ್ ತಾಳಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಪದಾಂನಿ ಸುರ್ವಾತುನ್, ಹೆರ್ ತಾಳಾಂಕ್ ವಚುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ದುಲ್ಪೊದ್ (ಬಾಯ್ಲಾ) ಉಡ್ತ್ಯಾ ತಾಳಾಂತ್‌ಚ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾ. ಮಾಂಡೊ ನಾಚ್ತಲೆ ದಾದ್ಲೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ನ್ಹೆಸಣ್ (ಸೂಟ್ ಆನಿ ಬೋವ್) ನ್ಹೆಸ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಕೆಸಾರ್ ಚಿವೆ, ಹಾತಾಂತ್ ಆಯ್ಣೊ, ಲಾಂಬ್ ಹಾತಾಚಿ ಬಾಜು ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ದಾಟ್ ರಂಗಾಳ್ ಗಾಗ್ರೆ (ಮಕಾವು ದೆಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್) ನ್ಹೆಸುನ್ ಮಾಂಡೊ ನಾಚ್ತಾತ್.

ದುಲ್ಪೊದ್:
ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಗುಮ್ಟಾಚೆರ್ ಉಡ್ತ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಪದಾಂಕ್ ದುಲ್ಪೊದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ದೆಕಿಕ್ – ‘ಉಂದ್ರಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಮಾ’, ‘ಅಗೋ ಫುಲಾಬಾಯ್’, ‘ತೆಂಡ್ಲೆ ತುಜೊ ಬೇಲ್‌ಗೆ’, ‘ಕಾಕಾ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ನಾ’. ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪದಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ದುಲ್ಪೊದಾಂ ಚಡ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್.
ದೆಖ್ಣಿ: ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಆನಿಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಸಂಗೀತ್-ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾ ದೆಖ್ಣಿ. ದೆಖ್ಣಿಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಸೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ನಾಚಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲೊಕಾಂ ಮುಕಾರ್ ಸಾದರ್ ಜಾತಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ ಫಾಮಾದ್ ದೆಖ್ಣೆಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್-
ಹಾಂವ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಪಲ್ತಡಿ ವೆತಾಂ,
ದಾಮುಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ವೆತಾಂ,
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್,
ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ ವಾಟ್ ಕಳನಾ.
ಹ್ಯೆ ದೆಖ್ಣೆಂತ್ ಘಾಟಾವಯ್ಲ್ಯೊ ಗೊವ್ಳಿಣಿ ಆನಿ ಬಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆತ್ಕಾರಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ.

ಗುಮ್ಟಾಂ:
’ಗುಮಟ್’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಕ್ ’ಸುಂದರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ಆಸಾ. ಗುಮಟ್ ಮಾತಿಯೆನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ದುದಿಯಾಚ್ಯಾ ಆಕಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪುರಾತನ್ ಸಂಗೀತ್ ಉಪಕರಣ್. ಹಾಕಾ ದೋನ್ ಮುಖಾಂ ಆಸುನ್ ಏಕ್ ಮುಖ್ ಎಕಾ ಗೆಣಾ ತಿತ್ಲೆಂ ರೂಂದ್ ಆಸ್ತಾ. ಆನಿ ಏಕ್ ಮುಖ್ ಅಶೀರ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಶೀರ್ ಮುಖ್ ಭಾಯ್ರ್ ಮಿರ್‍ವೊನ್ ತಳ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಭಿತರ್ ಧರ್‍ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ರೂಂದ್ ಮುಖಾಕ್ ಗಾರಿಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಬಿಗ್ದುನ್ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಅಶೀರ್ ಮುಖ್ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾರಿಚ್ಯಾ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಕ್ ವಾಜಯ್ತಾನಾ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ರಿತಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ.

ಆದಿಂ ಗುಮಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಆವ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಚೊ ಪಿಟೊ, ಪಿಂಗಾಣೆಚೊ ಪಿಟೊ, ರೇಂವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಭರ್‍ಸುನ್ ಘಟ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಅಶೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಮ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಆವಾಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ಗುಮ್ಟಾ ಮಡ್ಕೆಕ್ ’ಕಳ್ಶಿ’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಕಳ್ಶೆಕ್ ಏಕ್ ನಿರ್‍ದಿಷ್ಟ್ ಆಯ್ ಆಸಾ. ಕಳ್ಶಿ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರೊ ಆವಾಜ್ ಉಟ್ತಾ.

ಗುಮಟ್ ವಾಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಕ್ರಮ್ ಆಸಾ. ಕಶೆಂಯ್ ವಾಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾಮ್ಡೆಂ ಪಿಂದತ್. ತಳ್ವೊ ಹಾತ್ ಗುಮ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟಾಚೆರ್ ದವರ್‍ನ್ ಬೊಟಾಂ ಚಾಮ್ಡ್ಯಾವಯ್ರ್ ನಾಚ್ತಚ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಗುಮಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಲ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್ತಾನಾ ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ನಾಚ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ಸಾಹಾಚ್ಯಾ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಮದೆಂ ವಿವಿಧ್ ಆನಿಂಗಾಚೆ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಸುನ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ವ್ಹಡ್. ಕುಡ್ಮಿ ಲೋಕ್ ನಾಚ್ಪಾಂತ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚಿ ಗುಮ್ಟಾಂ ಲ್ಹಾನ್. ಖಾರ್ವಿ, ಸಿದ್ದಿ, ಮರಾಠಿ ನಾಯ್ಕ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್. ಗೊಯಾಂತ್ ದಿವ್ಳಾಂನಿ ಪುಜಾ ಜಾತಾನಾ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಜಯ್ತಾತ್. ಮಾಂಡೊ ಖೆಳ್ತಾನಾಂಯ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ವಾಪರ್‍ತಾತ್.

ವೊವಿಯೊ-ವೇರ್‍ಸ್:
ವೊವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಮಾಂಡಾವಳೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೋನ್ ಸಾಲಿಂಚೆಂ ಗಾಯಾನ್. ತಾಂತುಂ ಮೋಗ್, ದೂಕ್, ಶಿಕವ್ಣ್, ಜಾಳ್, ನಂಜ್ಜ್ಯೊ, ಸಾಹಿತ್, ಲೊಕಾಚೊ ಪಾತ್ರ್, ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಮಾಪಾನ್, ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ. ವೊವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ತ್ಯೆಚ್ ಘಡಿಯೆ ಪ್ರತಿ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್, ತಿ ಚತುರಾಯ್, ಹುಶಾರ್‍ಗಾಯ್ ತಶೆಂ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಭರ್‍ಪೂರ್ ರಿತಿನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಲಿಖಿತಾಂನಿಂಯ್ ವೊವಿಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ವರ್‍ತೊ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಬರಯ್ಣಾರ್ ತಶೆಂ ಮಿಶಿಯೊನಾರ್ ತೋಮಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಖಾತಿರ್ ವೊವಿ ಛಂದ್ ವಾಪರ್‍ಲಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಮಾಜ್ವಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ’ಕ್ರಿಸ್ತ ಪುರಾಣ’ ಹ್ಯಾಚ್ ಛಂದಾರ್ ಆಸಾ.

ಛಂದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೊವಿಚ್ಯೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ಅಕ್ಷರಾಂ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ತೀನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸತ್ರಾ ಅಕ್ಷರಾಂ (ಮಾತ್ರೆ) ಆಸ್ತಾತ್. ವೊವಿಯೊ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ಗಾಯ್ತಾನಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ’ವೊವೇ’ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಚ್ ವೊವಿ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚಿ. ಎಕೇಕ್ ವೊವಿ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಾಂವ್ಚಿ.

ಕಾನಿಂ ಘಾಲೆಂ ತೇಲ್ ಕಪಾಲಿಂ ಕಾಡ್ಲೊ ಖುರಿಸ್
ವಂಯ್ಕುಟಿಚೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್
/ ವೊವೆ ಖುರಿಸ್ ವಂಯ್ಕುಟಿಚೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀಂವ್
ಕಾನಿಂ ತಾಳ್ವೆ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಸಯಾ ಬಾಂಕಾ
ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ತುಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾ
/ ವೊವೆ ಬಾಂಕಾ ಪಯ್ಲೊ ಮಾನ್ ತುಕಾ ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ದೆವಾ ಬಾಪಾ

ವೇರ್ಸ್:
ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾ ತೆಕಿದ್ ಗಾಂವ್ಚಿಂ ಪದಾಂಚ್ ವೇರ್ಸ್. ವೇರ್ಸಾಂನಿಯ್ ಹೊಕಲ್/ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಬೂದ್ ಬಾಳ್, ಶಿಕವ್ಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ವೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೊ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ವೊವಿಯೊ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಘಡುನ್ ಗಾವ್ಯೆತಾ. ಪೂಣ್ ವೇರ್ಸ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ತಿಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ರಚಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ.
೧. ಉದೆ ಉದೆ ದಿಸಾ (ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ)
೨. ಗುಲೊಬಾಂಚೊ ಝೆಲೊ (ಪಾಸೊಡಿ ಆಯೆರಾಕ್)
೩. ಸೊವೊ ಸುಂರ್‍ಗಾರೊನ್ (ಸೊವ್ಯಾರ್ ಬಸಯ್ತಾನಾ)
೪. ಬಾರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯೊ ಸಿಂಪೊಲಿನ್ (ಮುದಿಯೆಕ್ ಉಬೊ ಕರ್‍ತಾನಾ)
೫. ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ (ಮುದಿ ಶಿಂವ್ತಾನಾ)
೬. ರಡೊನಾಕಾ ಬಾಯೆ (ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಾಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ)

ಪಾಳ್ಣ್ಯಾ ಗಾಣಾಂ:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಣಾಂ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ತಾತ್.
ಬೊಬೆ ಭಾಜ್, ಬೊಬೆ ಭಾಜ್ ಫುಟ್ಕ್ಯಾ ಕಾಯ್ಲಾರ್
ಬಾಳಾ ತುಜೊ ಮಾಮಾ ಯೆತಾ ಥೊಂಟ್ಯಾ ಬೊಯ್ಲಾರ್
ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬಾಳ್‌ಚ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗುನ್ ಆವಯೊ ಅಶೆಂ ಗಾಯ್ತಾತ್.
ಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ಭಾಂಗಾರ್
ಕರ್‌ಮೂ ದೆವಾ ತಾಚೆಂ ಶಿಂಗಾರ್
ಬಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ ಬರೆಂ ರತನ್
ಕರ್‌ಮೂ ದೆವಾ ತಾಚಿ ಜತನ್
ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ದೇವ್ ಭಕ್ತೆಂತ್ ರೊಂಬ್ಲೊಲೊ. ಭಾಷೆಂತ್‌ಯಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಆನಿ ಜಾನಪದಿಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಗಾಯನಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.
ಪಹಿಲಿ ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರು
ಸಾಂತಾ ಖುರಿಸ್ ಕುರುಕೀ
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಮೂಳ್
ಕಾಡುಂಯಾ ಆಮಿ ಸಾಂತಾ ಸಾಯ್ಬಾ
ಸಾಂತಾ ಖುರ್ಸಾಚಿ ಕುರು
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಪೊಳಾರು

ಗಾದಿ-ಹುಮಿಣ್ಯೊ:
ಗಾದಿ ಗೂಂಡ್ ವಿಚಾರ್ ಭರುನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಥೊಡಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ. ವೇದ್ ಫಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಚಿ ಗಾದ್ ಫಟ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಅಶೆಂ ಗಾದಿಂಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.
ಆಂಬೊ ಪೊಣ್ಸಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ದುಬ್ಳೊ ಮನ್ಶಾಂತ್ ನ್ಹಯ್
ರಾತ್ಚೆಂ ಘರಾಂತ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯೆ, ದಿಸಾಚೆಂ ರಾನಾಂತ್ ಉಲಯ್ನಾಂಯೆ
ಎಕೆಕಾ ಗಾದಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಿಪುನ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗ್ರಂಥ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್.
ಹುಮಿಣ್ಯೊ ವಾ ಪಾರ್ಕೊಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಿಂ ಸಾಧನಾಂ.
ಆಣ್ಶಿ ರುಕಾರ್ ನೊವ್ಶಿ ಫಳಾಂ (ನಾತ್ನೊ)
ಕಾಳ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಕಾಳೆಂ ಮಾಜಾರ್ (ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ)
‘ಉತ್ರಾಂ-ಮುಖಾವರಾಂ’ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಎಕಾಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಪಿಕಯ್ಲಲ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್.
‘ತೊ ಮ್ಹಾಲ್-ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಪಣ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತೊ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ.
‘ತೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್’ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರ್ಕಟ್ ಸಂಯ್ಬಾಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಅರ್ಥ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಕಟ್ ಸಂಯ್ಬ್ ಮ್ಹಣುನ್‌ಯಿ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಮುಖಾವರ್ ಜಾತಾ.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಆನಿ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕಾಣಿಯೊ ಭರುನ್ ವೊಮ್ತಾತಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾನಪದ್ ಖೆಳ್:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಫಕತ್ತ್ ಗಾಣಾಂ, ಗಿತಾಂ, ಪದಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿವಿಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್ಚೆ ಖೆಳ್, ನಾಚ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಗುಮಾನಾಂತ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪಾವ್ಸಾಳೆಂತ್ (ಆಟಿ ಸೊಣಾಂತ್) ಆನಿ ಸಾಗೊಳೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಭೆಟ್ವೊಳ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬಾಂಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾಲಿ. ತವಳ್ ಗುಮ್ಟಾಂ, ತೊಣಿಯೊ ಮಾಳ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ತಾಲೆ. ಉಜ್ಯಾ ಖೆಳ್, ದೊರಿಯಾಂ ಖೆಳ್, ಗುಮ್ಟಾಂ ನಾಚ್, ತೊಣಿಯಾಂ ನಾಚ್, ಶಿಗ್ಮೊ – ಹೆ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಪ್ರಮುಖ್ ನಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್.

ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ:
ಹಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಚಿಂ ರುಪಾಂ ಆನಿ ವೆದಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಲೋಕ್‌ವೇದ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್,
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸಾ.
ಲೊಳಿಸರ್, ಕಿರಾತೆಂ, ಕಾಳ್ಯಾಂಕ್ರಿ, ಕಾಳ್ಜಿರೆಂ, ಜವಾದ್, ಹಳದ್, ರಾಂದೊ, ತಿಕ್ಲೆಂ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಕ್ತಾಂಚೊ ವಾಂಟೊ.
ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಪುಗದೊರ್, ಸರ್ಪಳಿ, ಕಂಠಿ, ಪಿಡ್ಡುಕ್, ಚಕ್ರ್‌ಸರ್, ಕಾನಾಕ್ ಕುಡ್ಕಾಂ, ಪೆಸ್ಪೆಸಾಂ, ಕರಾಪ್, ಕಾಪ್, ಮುಗ್ಡೆಂ, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಭಾಂಕ್, ಭಾಂಕೊಳಿ, ಕಾಂಟೊ, ಮಾಸ್ಳಿ, ಫುಲೊರ್ – ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ನಗ್‌ಯಿ ವಿಶೇಸ್.
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ, ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್, ಆಚರಣಾಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್.

ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ:
ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್: ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಮಾಲ್, ಆಂಗಾರ್ ಕುತಾಂವ್, ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಶಾಲೊ, ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತೊಡೊಪ್ (ಕಾಚ್, ಧೊತಿ) ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚಿರ್ಮುರೆ (ಚಾಮ್ಡ್ಯಾಚೆ) ವ್ಹಾಣೊ.
ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್: ಸಾಡಿ/ಸಾಡೊ, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ (ಕಳೆ, ಆಬೊಲಿಂ), ಸುಂರ್ಗಾರಾಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನಗ್. ರೊಸಾ ದಿಸಾ: ಕಿರ್ಗಿ ಭಾಜು, ಕಿರ್ಗಿ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಸಕಯ್ಲ್ ನ್ಹೆಸುನ್, ಭಾಜು (ಲಾಂಬ್ ಹಾತಾಚೊ ಬ್ಲಾವ್ಜ್) ಮಾನ್ಸುಗೆಕ್ ಏಕ್ ವೊರಲ್.
ಅಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂಮಧೆಂ ತಾಂಚೆಂಚ್ ಖಾಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ನ್ಹೆಸಣ್ ಆಸಾ.
*****

ನೆಣ್ತ್ಯಾಚಿಂ ಸವಲಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮನಾಂ ವೊಡಿಂ ಸರ್‍ಗಿಂ, ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಕವಿ ಚಾಫ್ರಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಸರ್‍ಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತಸಲಿಚ್ ಗತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಕ್ ನೆಣ್ತಿಂ ಸವಲಾಂ ದೊಸ್ತಾನಾ ಜಾಣ್ತ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ದೆತಾಂ ತರೀ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಮಝಾ ಯೆತಾ.

ಆಮಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಿಸಾ ಹಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಂತಾರ್. ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಗಿಂ. ಹಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ.  ಕಂತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಚಿತುರ್‍ಲಾ (ಹೆಂ ತಿಣೆಂ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್) ತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಯ್? ಮಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಪೈಲಟ್ ಜಾತಾಂ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಅನಿಕೀ ಖುಶಿ. ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವ್ಹರ್‍ತಾಯ್ಗೀ? ವ್ಹಯ್ ಮಾಂಯ್, ತುಕಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಡುಮ್ಮ ಕರ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಜೆಗಿ? ಆನಿ ಹೊ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಬಸ್ಲಾ! ತರೀ  ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್  ಮಾಂಯ್ಕ್, ನಾತ್ವಾನ್ ಸರ್ಗ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ. ಎಕಾ ಮಾಂಯ್ಕ್  ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ತರ್ ಹಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ನಪಂಯ್ಚ್. ಆನಿ ತೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ತಿಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್‍ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬೊ ರಾವೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ…. ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಆಳೆ ಜೆಜು ಅಸಾ, ಥಂಯ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಖುರ್‍ಸಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ….

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹಾಂಗಾ ಲೋವ್ ಉಲಯ್ಜೆ, ಜೆಜು ಆಸಾ.

ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಎದೆಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಖುರ್‍ಸಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಕಾನಾಂತ್ ತೊ ಲೊವ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಪಾಪ್ ಜೆಜು ಪಳೆ, ತಾಕಾ ಪೂರಾ ಕಡೆ ರಗತ್ ಯೆತಾ. ಜೆಜುಕ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ತಾಲೊ? ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲಿಂ? ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜತಲೆಂ?

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ಹಾಚಿಂ ಸವಲಾಂಯಿ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ?

ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ!? ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್  ಪೋರ್ ಬಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ  ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?

ವ್ಹಯ್, ತೂಂಯ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್‌ರೆ ಬಾಳಾ. ಮಾಮ್ಮೆ ಮಾಮ್ಮೆ ಹಾಂವ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಸೊ ಗೆಲೊಂ?! ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಯಾರ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಚಾರ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮದೆಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಚೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ. ಕೆಲ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ಲೆ ಪೂರಾ ಕ್ಯಾಶ್‌ಚ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ.

ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ದಮ್ಮ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾನೆ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕೆಲ್ಶಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೂ ವೀಲರಾಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಣೆಂ ತರಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಪುತಾ, ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಂಕಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.

ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಪಳಯ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್, ಖಬರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಅಸಾ. ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ನಟ್, ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಉಜೊ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂರೆ ಪುತಾ? ಮಾಮ್ಮೇ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ರಡ್ಕುರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ. ನಾಂರೆ ಬಾಳಾ, ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸುಂಯ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ರೊಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಖುಶೆನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ದಾಂವ್ಲೊ. ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ…

ಅತಾಂ ಕಾಲೆಂರೆ?
ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ?

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ ಪುತಾ, ಚಡಾವತ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ.

ಮ್ಹಜೆ ಜಾಪಿನ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತುಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಸಾನೆ, ತೆಂ ವ್ಹರಿನಾಕಾ ದವರ್‍ನ್ ವ್ಹಚ್.

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂಕ್, ದುದಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ ಹಾಣೆ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.

ಡಾಡಾ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪೇಜ್ ಕರ್‍ನ್ ಪುಣಿ ಜೆವ್ತಾಂವ್. (ಡಾಡಾ ತೆದಾಳಾ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ) ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ ಹ್ಯಾ
ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾನ್.
ಹಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್.
ಟಿ. ವಿ. ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮಾಮ್ಮೇ, ಮಾಮ್ಮೇ,
ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪ್ಯಾಂಪರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್?
ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾರೆ, ಹಾಂವ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳಯ್ನಾ.
ಮಾಮ್ಮೇ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಕಾಲೆಂ? ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಸ್ತ್ ಸುಸು ಜಾತಾ, ತೆದಾಳಾ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾಪಾಯ್, ಧುವ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುಸು ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹಾಣೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹಾಸೊ ತಡ್ವಲ್ಯೊ ನಾಂತ್ ತರೀ ಹಾಸ್ಲಿ ನಾ. ನಾ ತರ್ ಹೊ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಡೊ ಖಾತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಸ್ಪರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಘಾಲ್ತಿತ್ ಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಟಿ. ವಿ. ಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲೊ.

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ.  ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ ವೊಗೊಚ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆ, ನಾ ತರ್ ಟಿ. ವಿ. ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ತುಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಆನಿ ಡಾಡಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಅಸಾ.

ಏಕ್ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್,  ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಗಿ? ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.
ನಾಂರೆ ಪುತಾ.
ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಡಾಡಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್!?
ಹಾಂ ತೆಂಗಿ ಬಾಳಾ, ತಿಂ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ?
ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗಿ ಕಿತೆಂಗೀ.
ಆನಿಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಮಲಯಾಳಿ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.
ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವುಲ್ಲೆಂಚ್,
ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ…
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?

ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸೊಬ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ದಾಖವ್ನ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜೆಜು ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜುಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ, ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್.

ಆತಾಂ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸವಲಾಂಯಿ ಜಾಣ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಪಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕರ್‍ಕರೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿಂ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಆಸಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆ ಡೊಂಬರಾಟ ಉಣೆಂ ಜಾತೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಜಾತಾ.

ಅನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಪುತಾಕ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಟೂ ವೀಲರಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮಾಮ್ಮೇ… ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಕಾಲೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕೋಣ್ ದಿತಾ?
ಅರೆ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ನವೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂನೆ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ತುಜೆಂ. ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಭುರ್‍ಗಿಂ ಜೆಜು ದಿತಾ.

ನ್ಹಂಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಪಯ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಜೆಜು ಸೆವೆನ್ ಎಯ್ಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ದಿತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀನಾ? ಹಾಚೆಂ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಅಳೆ ಪುತಾ ತುಕಾ ತೆಂ ಪೂರಾ ಅತಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ, ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ತಾ.
ಸಾಂಗ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ?
ತುಕಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಚಡ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್.., ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ. ಸವಾಲ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊಸ್ತಾಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಹಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್‌ಯಿ ಕಾತರ್.
ತರೀ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀವ್ನಾ.
*****

೨೧ ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ವಳಕ್

ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂದರ್‍ಬಾರ್ ಆಮಿ ಪಳೆಲೆಂ ತರ್, ೨೧ವಿ ಸದಿ ಜೆನ್ನಾ ಪಾರಸ್ತ್ರೋಯ್ಕಾ ಆನಿ ಗ್ಲಾಸ್‌ನೋಸ್ತಾ ದ್ವಾರಿಂ ಮಿಖಾಯೆಲ್ ಗೋರ್‍ಬಚೆವಾನ್ ‘ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಮತಾವಾದಿ ಗಣತಂತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಂತ್’ (ಯುನಿಯನ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಸೊವಿಯೆಟ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್) ನವೆಸಾಂವ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲೆಂ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಯು‌ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್ ಪೂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ, ತೆನ್ನಾ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತವಳ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಸಂಯುಕ್ತ್ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಜಾರ್‍ಜ್ ಬುಷಾಲಾಗಿಂ ಪತ್ರ್‌ಕರ್‍ತಾಂನಿ ‘ಶೀತಳ್ (ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್) ಝುಜ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ?’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತೆನ್ನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ‘ಸಂಪ್ಲೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಆಮಿ ತೆಂ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್’. ಹಾಂಗಾ ದೆಕ್ತಾಂವ್ ಆಮಿ ಭಾಷೆಚೊ ಬದ್ಲಾವ್. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಇಂಡಿಯಾಂತ್ ‘ಮೆರಾ ಭಾರತ್ ಮಹಾನ್’, ‘ಬುಡ್ಡಾ ಹೋಗಾ ತೇರಾ ಬಾಪ್, ದೇಶ್ ಮೆರಾ ಜವಾನ್’ ಅಸಲೆ ನಾರೆ ಉಬ್ತಾಲೆ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ೧೯೮೬-೮೮ ಕಾಳಾರ್‌ಚ್ ಎಕ್ವಿಸಾವಿ ಸದಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ.

೨೧ವಿ ಸದಿ ೨೦೦೧ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಪಾಕ್ ಆನಿಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ಧಾಂವ್ತಾ. ಭಾರತೀಯ್ ಪುರಾಣಾಂನಿ ಏಕ್ ಸಂದರ್‍ಬ್ ಯೆತಾ. ಶಿವ ಪಾರ್‍ವತಿಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪುತಾಂ ಕಾರ್‍ತಿಕೇಯ್ (ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ) ಆನಿ ಗಣಪತಿ ಮದೆಂ ಪಯ್ಲಿ ಪುಜಾ ಕೊಣಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ತಾ. ತೆನ್ನಾ ಶಿವ್ ’ಕೋಣ್ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ರಾಕ್ ಸಾತ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಮಾರ್‍ನ್ ಯೆತಾತ್, ತೆಚ್ ಸಂಸ್ರಾರ್ ಸದಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪುಜೆಕ್ ಫಾವೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತೀರ್‍ಪ್ ದಿತಾ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಸ್ತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊರಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಉಬ್ತಾ. ಚಿಚೊಂದ್ರೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ವಿನಾಯಕ್ ಚಿಂತ್ತಾ, ಚಿಂತ್ತಾ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ ಚಿಚೊಂದ್ರೆರ್ ಬಸೊನ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾತ್ ಸುತ್ತು ಘಾಲ್ತಾ. ಶಿವ್‌ಜೀ ಪುತಾಚೆ ಸಮ್ಜಣೆ ತಾಂಕಿಕ್ ಮೆಚ್ವತಾ. ‘ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ವರ್‍ತೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ. ತಾಂಕಾಂ ಭೊಂವಾಡೊ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ವಿನಾಯಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪುಜೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ. ಆಜ್ ಆಮಿಂಯ್ ಏಕ್ ಚಿಚೊಂದ್ರಿ (ಮೌಸ್) ಘೆವ್ನ್ ಸಂಗಣಾಕಾಚ್ಯಾ (ಕಂಪ್ಯೂಟರ್) ಸಸಾಯೆನ್ ಅಂತರ್‌ಜಾಳ್ ವಾಪರ್‍ನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಾ ಭಾಯ್ರ್-ಭಿತರ್, ಯೇ-ವಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ೨೧ವಿ ಸದಿ ಆಯ್ಲಿ ನ್ಹಂಯ್ ೨೦೦೧ ಥಾವ್ನ್ ಬಗಾರ್ ಜೆನ್ನಾ ಸಂಗಣಕ್ ಆನಿ ತಿಚಿ ಚಿಚೊಂದ್ರಿ ಆಯ್ಲಿ ತವಳ್ ಥಾವ್ನ್.

೨೧ವಿ ಸದಿ ಆಯ್ಲಿ ಜೆನ್ನಾ ಬಳ್ವಂತಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ‘ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್ ಹಳ್ಳಿ ಜಾಂವ್ದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್. ‘ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಮ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉದಾತ್ತ್ ವಯ್ದಿಕ್ ಮನ್ ಹಾಂಗಾ ನಾ. ಎವ್ರೋಪಿ-ಅಮೇರಿಕಿ ಪೊಟಾರ್‍ದ್‌ಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್‍ಥಾಚೊ ಆಖ್ಖೊ ಸಂಸಾರ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್ಚೊ ಸಯ್ತಾನಿ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಹೊ. ಲಿಬರಲಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಉದಾತ್ತ್‌ವಾದ್), ಪ್ರಾಯ್ವೇಟಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಖಾಸ್ಗಿಪಣಾವಾದ್) ಆನಿ ಗ್ಲೋಬಲಾಯ್ಜೇಷನ್ (ಜಾಗತಿಕ್‌ವಾದ್) ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಆರ್‍ಥಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲ್ಯೊ. ತರೀ ೧೯೯೧-ಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿವಿ‌ಎನ್ ರಾವಾಚ್ಯಾ ಅಲ್ಪಮತ್ ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ಭಾರತಾಕ್ ತ್ಯೊಚ್ ವರ್‍ತ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೆಂಗುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ. ಅಶೆಂ ಜಾಲಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ನವ್ಯಾ ಜಾಗತಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ  ಚಿಂತಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಆಜ್’ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಆನಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ದೊಮಿನ್ಹೊಸ್ ಫಿಜ್ಜಾ ಪಾವ್ತಾ’ ‘ಟೊಯ್ಲೆಟಾಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್’, ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚಿಂ ರಾನಾಂ, ಮಿನಾಂ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ಪೊಕಾಂಚೆ ಮೋಯ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ಕಿತೆಂ ನಾ ಹ್ಯಾ ದೆಶಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉತ್ರೊನ್ ಚೀನಾ, ಜಪಾನಾಕ್ ಖಿಣಾನ್ ಪಾವ್ತಾತ್.

ಪಾಕ್ಳೆ, ಜೆನ್ನಾ ಸಾಮುದಿರಿಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ (೧೪೯೮) ರಿಗ್ಲೆ, ಮೊಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್, ಕಾಳ್ಯಾ ಸೊನ್ಯಾಕ್ (ಯವಣಪ್ರಿಯ-ಮಿರಿಂ) ಲುಟುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಜ್ಜೆಂನಿ ಭರ್‍ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆ. ರಾಶಿ ರಾಶಿಂನಿ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ನಾಶೆಂ ರಾಯಾಂನಿ ದಿವ್ಳಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪಯ್ಲೆಂ. ತೆ ಪಾಕ್ಳೆ, ತೆ ಫಿಂರ್‍ಗಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ತಲ್ವಾರಿ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಸ್ಣುಕೆದಾರಾಂನಿ ತತ್ವಾಂ ಸುತ್ರಾಂಚಿಂ ಜಾಳಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿಂ. ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ಜಾಳಾಂಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪಿಸ್ವೊನ್ ಆಮಿ ತಾಂತುಂ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಲೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ನಾ.

ಹಜಾರೋಂ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕಾವ್ಯಾನ್ ಫುಲೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಾಸ್ ಶಾಂತ್, ಪ್ರಶಾಂತ್, ಓಮ್‌ಕಾರಾಚಿ, ಮನ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತ್ ಕರ್‍ಚಿ. ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್‌ಚ್ ವಿಂಗಡ್. ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಝುಜಾಂನಿ (ಪಯ್ಲೆಂ ೧೯೧೪-೧೯೧೯, ದುಸ್ರೆಂ ೧೯೩೯-೧೯೪೫) ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್‌ಚ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್. ಮನ್ಶಾನ್ ಮನ್ಶಾ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಆಪಾಯಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊದ್ಚಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆಲಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತೆಚಿ  ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಫಿಜ್ಜಾ ಖಾ, ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಕೊಕೊಕೋಲಾ ಪಿಯೆ, ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ, ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾ, ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಿಂಚೊವ್ಣೆಚೆರ್ ಖಂಯ್‌ಗೀ ಪಯ್ಸ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿರ್‍ದಾರಕಾನ್ ನಿರ್‍ದೇಶ್ ದಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಜೀಣ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾನಾ, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್‌ಯಿ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಂಬ್ಕಾರಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಭರ್‍ತಾನಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲನಾಶೆಂ ಕಶಿ ಉರಾತ್?

ವ್ಹಯ್, ಕವಿತೆಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಲಿ. ಪುಣ್ ಕವಿ ಬೋವ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಸಂವೇದಿ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೊ ಪ್ರತಿವಾದಿ.

ಖಂಯ್ಚೇಯ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ತೊ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ಎದೊಳ್ ದೇವ್-ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಸರ್‍ಗ್-ಯಮ್ಕೊಂಡ್, ಸಾಂತ್-ಭಿಯಾತಿಣಿಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಎಕ್ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮನ್ಶಾಭೊಂವ್ತಿಂಚಿ ಜಾಲಿ. ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್-ಆರ್‍ಥಿಕ್-ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಅನಾಚಾರಾಂಕ್ ಸಮಸ್ಪಂದಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಕವಿಂನಿ ವಾಪರುಂಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ದಬಾವಾಂಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಬೊಬಾಟ್ತಾ ತ್ಯಾಚ್ ಆಟೆವಿಟ್ಯಾಂಚಿ ಬೋಬ್, ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾಲಿ.

ಆತಾಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ ಭಾಸ್ ಪರಿವರ್‍ತನಾವಿಶಿಂ ಪಳವ್ಯಾಂ.

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ  ವ್ಹಡ್ ವಾಂಟೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ಲೋಕ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಪರ್‍ಣೆಂತ್ ಆಸಾ. ತಾಂತ್ಲಿ ಸಬಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಜೂನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಾವಳಿಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂ ಗಿತಾಂ, ರುದಾನ್ ಗಿತಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್-ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಜೀವನ್ ಆವರ್ತನ್ ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ.) ಹಿಚ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಾಯನ್ ಪರಂಪರಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡಮಿನ್ ಎದೊಳ್ ಕಾನಡಿ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚವ್ಗಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿಲ್ಯಾತ್ (ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್ – ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ತುಫಾನ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದಕೋಸ್ತಾ – ಸೊಂಶ್ಯಾಚೆ ಕಾನ್, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ – ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಉಮಾಳೆ,  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್- ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್) ಹೆಂ ಮಂಗ್ಳುರೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ದಾಕಯ್ತಾ. (ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೋಕುಲ್‌ದಾಸ್ ಪ್ರಭುಚ್ಯಾ ‘ಅಂತರ್ ಆಯಾಮಿ’ ಕಾಣಿಯಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾ.)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ವಾಡೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಕಾರಣ್. ೧೪ ನಿಯತ್‌ಕಾಳಿಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ಕಾವ್ಯೆಂ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಾ. ೨೦ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಂತಾ ಕಾಳಾರ್ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಚಳ್ವಳ್ (ಚಾಫ್ರಾ), ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ (ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್) – ಹಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ನವೆಂ ಬೆಳೆಂ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲಾಂ.

ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಆಂಜೆಲೊ ಮಾಫೆಯಿಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಲಾಬ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೆನರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತೊಂಡಿ ಜಾನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತೆಂ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಿಣ್ಯೆ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ತೊಂಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭುರ್‍ಗೆ ಖಂಡಿತ್ ನಿರಂತರ್ ಪದಾಂ ಪ್ರಭಾವಾಂತ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ದುಲ್ಪೊದಾಂ, ವೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಮಾಂಡೊ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಲಿಂ ಗಾಣಾಂ, ಗುಮ್ಟಾಪದಾಂ, ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಭ‌ಆನಿಂ ಆಜೂನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಪೂಣ್ ಮಾಫೆಯಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೃತಿಯೊ, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗೀ, ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿಕಿ ಸಂಶೋಧನ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಕೃತಿಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾನ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಬೋವ್ ಸಲೀಸ್ ವಾದ್. ಪೂಣ್ ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಥಳ್ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಮಾಫೆಯಿ ಥಾವ್ನ್ ಚಾಪ್ರಾ ದಕೋಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಳ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಹಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನಾತ್ಮಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಗೋಕರ್ಣ ಎನ್.ವಿ. ಪ್ರಭು, ಸೂರ್‍ಕುಂದ ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾವ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು, ಪ್ರಭಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಮೊನ್ಸಿ. ಪಾವ್ಲು ಬುತೆಲ್, ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗ, ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ, ಜುವಾಂವ್ ಜುಜೆ ರೇಗೊ, ಜೊಕಿಮ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಲೊರೆಸ್ ವಾಸ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ನಾಂವಾಂ ಮದೆಂ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರ್ಜಳ್ತಾ ಖಂಡಿತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ದಾಟ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಆಸಾ. ಜಾಂವ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ, ಜಾಂವ್  ಲಾಯಿಕ್ ಕವಿ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ದೇವ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ತಾ. ಜರಿ ತರಿ ಕಾಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಮಧೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ, ತೆ ಧರ್ಮಾಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಉಕಲ್ನ್ ಧರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಪುಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೀಮಿತ್ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸೊಭಾಯ್ ತಾಂಕಿವಂತಾಂನಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಚಡಯ್ಲ್ಯಾ. ಲೊರೆಸ್ ವಾಸಾಚೊ ’ರುಚಿಕ್ ಅಮೃತ್’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಂತಾರಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಅಜೂನ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಲಿಂತ್ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಾ. ಲಾಯಿಕಾಂನಿ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ. ತಾಂತುಂ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞಚೆಂ ‘ಅಬ್ರಾಂವ್ಚೆಂ ಯಜ್ಞದಾನ್’ ಪಯ್ಲೆ ಸಾಲಿಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಅಬ್ರಾಮ್: ‘ಹಾತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಂಗ್ ತೂಂ, ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಶಿ?
ಪೊಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್ ತುವೆಂ ಉಕಲ್‌ಲೊಯ್ ತಾಕಾ,
ಪುಣ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ಆತಾಂ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡಿನಾಕಾ
ತುವೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬೊಕ್ಡೆಚೆಂ ಪೀಲ್ ಸಯ್ತೀಯ್
ಕಾತರ್‍ತಾನಾ, ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಕಾಂಪತ್ ಕೊಯ್ತಿ
ತರ್ ಹಾ ತುಜ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಶಿ? ತೂಂ ಸಾಂಗ್
ಆಬ್ರಾಮ್ ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ’ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಸರ್ವಸ್ವ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ನವೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕವಿ ಸಕತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್‍ತಾ.
ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ಪಾವ್ಲ್ ನೊರೆಞ ಏಕ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಪಳೆವ್ಯಾಂ:
ಮಾವ್ಶೆ-ಭಯ್ಣಿಕ್ ಭೆಟ್ಚೆ ಮರ್ಯೆ | ದೊಂಗೊರ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಲಿಯ್
ಕಷ್ಟಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಘೆವುನ್ ಮಾಯೆ | ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಪಾವ್ಲಿಯ್
ಲೊರೆಸ್ ವಾಸ್ ಲಾಯಿಕ್ ಕೃತಿಕಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ  ’ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್’ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾ –
ಲೊಟುನ್, ಓಡುನ್, ತಾಂಡುನ್ ತೊಪುನ್ | ಜೆಜುಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ಬೊಳಾನ್ ಉಟೊವ್ನ್
ಪಳೆಯ್ತಾತ್ ಜುದೆವ್ ವಾಟ್ ಸಾಕ್ಸೊಂಕ್ | ಪರ್ವತಾ ತುದ್ಯೆರ್ ವೊಡುಂಕ್

ಹ್ಯಾಚ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಜರ್ ಪುರ್‍ವಿತಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಲೆಂ ಥಂಯ್ ಉತಳ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಜಿವೆಸಾಂವ್ ದಿಸನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಕೋಣ್ ಜಾಣಾಂ ದೆವಾಕ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತಾಂಕ್ ಆಲ್ತಾರಿ ಪ್ರಾಸ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಹಾಡ್ನ್ ಸಂಗಿಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪುರ್‍ವಿತಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಸಂಯ್ಬಾಂತ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪೊಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಲಾಯಿಕಾಂ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಸೊಭ್ತಾ.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ದೇವ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಬಂಗ್ಲೆ ನಾರಾಯಣಾ ಕಾಮತಾಚೊ ’ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸಾಕೀ’, ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಚಿ ’ತೀರ್ಥಾವಳಿ’, ಶ್ರೀ ನರಹರಿ ವಿಠಲ ಪ್ರಭುಚೊ ’ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣಾ ತೀರ್ಥ ಸಾರ’ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕೃತಿಯೊ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪಯ್‌ಚೊ ’ಸೀತಾ ಕಲ್ಯಾಣ’, ಬೋಳಂತೂರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭುಚೆಂ ‘ದ್ರೌಪದಿ ವಸ್ತ್ರಾಪಹರಣ’, ಪಂಡಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಪ್ರಭುಚೆಂ ’ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯ’ ಅಸಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಕೃತಿಯೊ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಸೂರ್ಕುಂದ ಅಣ್ಣಾಜಿ ರಾವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಾವ್ಯೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಿಸ್ರಲಾಂ. ದಾಮೋದರ ಬಾಳಿಗಾಚೊ ’ಧರ್ಮಾಂಜಲಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕಾವ್ಯಾಂಝೆಲೊ ವಿವಿದ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿತಾ. ತಿಂ ವಾಚ್ಲಿಂ ತರ್ ಆಯ್ಚೆ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವರ್‍ತೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಆಸಾ.
ಹೇ ಮನ್ಶಾನೊಂ ಎಕ್ವಟಾನ್ ಚಲಾತ್
ಎಕ್ವಟಾನ್ ಉಲಯಾತ್, ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಜ್ಞಾನಿಂಚೆ
ಪರಿ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮನ್‌ಯಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್
ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಕರ್ನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಂತ್ ಚಲೊಂ.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಚೆ ಮಹಾನ್ ಪುರ್‍ವಿತ್ (ಪುರೋಹಿತ್) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಆನಿ ಮೊನ್ಸಿ ಪಾವ್ಲು ಬುತೆಲೊಕ್ ಮ್ಹಾನ್ ಫಾವೊ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಪುರ್‍ವಿತ್ ತರಿ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ನಾಸಮಾಧಾನೆನ್ ಭರ್‍ಲೆಲೊ, ಹಟ್ಟಿ, ಶೀದಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ, ಭಿತರ್ ಆಸೊನ್‌ಚ್ ಭಿತರ್‍ಲೊ ಮ್ಹೆಳೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೊ, ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಬಾಚೆರ್ ತಾಚಿಂ ಕವನಾಂ ಚಾಟಿಯೆಚೊ ಮಾರ್ ತಶೆಂ –
ಹಾ ಪಿಲಾತಾ ಆಜೂನ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ
ಪಿಳ್ಗಿ ತುಜಿ ಲೆಂವ್ಟಿ
ಹಾಂವ್ ಒಪ್ಚೊನಾ ತುಂ ಜಿಕ್ಚೊನಾಂಯ್
ದಾಕ್ಷೆವ್ನ್ ಲಿಪಂವ್ಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್
ದೆವ್ಳಾಂತ್ ದಿಂಬ್ಯೆರ್ ಭಜ್ತಾತ್ ದೆವಾಕ್
ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಕಸ್ಲೆಂ
ಖಬ್ರಾಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಲ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊಂಕ್
ಜೀಬ್ ತಿ ಸೊಡ್ನಾಂತ್ ದಾಕ್ಷೆವ್ನ್

ಸ್ವಾಮಿ ಸುಪ್ರಿಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಆನಿ ಆಕಯ್’ ಕವನಾ ಸವೆಂ ತಾಳ್ ಮೆಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಚಿತ್ರ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ಆಲ್ತೊಟಾ ಆನಿ ಆನಿ ಆಕಯ್ ವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಜಿವೆಂ ಕರ್‍ತಾ. ’ಆಲ್ಲುಬಾಯ್’ ಕೃತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ತಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ.

ಮೊನ್ಸಿ. ಬುತೆಲ್ ಏಕ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಮುಖೆಲಿ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮ್ಹಾ-ಝುಜಾ ಭೊಂವ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಂಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ’ಸಾರ್‍ಕೆ’ ವಾಟೆಂತ್ ದವರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಧಯ್ರ್ ಭರುಂಕ್ ತೊ ವಾವುರ್‍ಲೊ.

ಪಿ.ಎಲ್.ಬಿ.ಚ್ಯಾ ಕವನಾಂಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಹೆ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ಯೆತಾ –
೧. ಧರ್‍ಮಾಕ್, ದೆವಾಕ್, ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಮೊಲಾಂಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಮೊಲಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್‍ಚಿಂ.
೨. ಪೊಕೊಳ್ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಆಚಾರ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್‌ಪಣ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ್‍ಚಿಂ.
೩. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾಂಕ್ ವಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಡನ್ ಕರ್‍ಚಿಂ.
೪. ಭಾಷೆವಿಶಿಂ, ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜೆರಾಲ್.

ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲೆ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಆಸಾತ್, ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೆ ತರಿ ಶಯ್ಲೆನ್, ವಿಷಯಾನಿ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲೆಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಲೆಕ್ಚೆಂ  ಪಡ್ತಾ. ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕ್ವೆರಾ, ಜೆ.ಬಿ. ಮೊರಾಯಸ್, ಬಾಪ್ ಲಿಯೊ ಕುತಿನ್ಹೊ, ಹಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಭಾಷೆಚಿ ವಾಪರ್‍ಣಿ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಂತ್ ಆಸಾ. ಆಜೂನ್ ಥೊಡೆ ನವೆ ಕವಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ಯುಗಾಚೆ ಶಯ್ಲೆಂತ್ ಬರಯ್ತಾತ್.

ಅಶೆಂ ಚಾಫ್ರಾ ಪುರ್‍ವಿಂಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ದೆವಾಚಿ, ಧುಂಪೊಂವ್ಚಿ ‘ಹಾ ದೀಷ್ಟ್ ಸೊಭಿತ್, ಹಾ ರೂಪ್ ಸ್ವಾದಿಕ್’ ಮ್ಹಣ್ಚಿ.
ಚಾಫ್ರಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಡಿಕೊಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಖರೊ ಯುಗ್ ಪ್ರವರ್ತಕ್. ಬಳ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪರ್‍ನ್, ಬಳಾಧಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಶೈಲಿ ತಾಣೆ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಅಲಂಕಾರ್, ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಧ್ವನಿಪೂರ್ಣ್ ಭಾಸ್ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಬರಿ ಖೆಳ್ಳಿ. ತಾಚಿಂ ಕಾವ್ಯಾಂ ಗೇಯಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ನವೆ ನವೆ ಅರ್ಥ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ಚಿಂ. ಚಾಫ್ರಾನ್ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಬದ್ಲಿಲೊ. ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿಂಕ್ ‘ಛೀ… ಥೂ…’ ಕೆಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ’ಹಾ ಸೊಭಿತ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಆಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಉಜೊ ದಿಸ್ಲೊ.
ಆಬೊಲ್ಯಾ ತುಜೊ ರಂಗ್ ಉಜೊಗೊ
ರಾಂದ್ಣಿರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಿತೆಂ ಶಿಜೊಗೊ?
ಮ್ಹಜ್ಯಾಯ್ ಭಿತರ್ ಜಳ್ತಾತ್ ಸೊರ್‍ಮುಣಾಂ
ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಲ್ಕುಲೊ ಕಸೊ ಕಾಂಯ್ ನೆಣಾಂ

ಭಿತರ್ ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಸೊರ್‍ಮುಣಾಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಕವಿತಾ ತಾಕಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಜಾಲೆಂ. ರಿವಾಜಿಂ ವಿರೋಧ್, ಅಧಿಕಾರಾ ವಿರೋದ್, ಡಂಬಾಚಾರ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜಿಪಣಾ ವಿರೋದ್ ಚಾಫ್ರಾಚೊ ರಾಗ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಕ್ಷಿಪ್ತ್.
ಮಾತಿಯೆ ಧುಳಿಂತ್ ದುರ್‍ಬಳ್ಯಾಂಚ್ಯೊ
ಘಾಮಾಮಣಿ ಮೊಳೂನ್
ಅಸ್ತಮ್ತೆಚ್ಯಾ ದಿಗಂತಾಚೆರ್
ಆಯ್ಲೆಂ ರಗತ್ ಪಿಳೂನ್…
‘…ಚಾಫ್ರಾಚಿ ಕವಿತಾ ಜಶಿ ಜಾಣ್ಕಾರಾಂಚಿ ತಶಿ ನೆಣಾರ್‍ಯಾಂಚಿ. ತಿ ಪಂಡಿತಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ, ತಶಿ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಭುಕ್ ನಿವಯ್ತಾ’ ’ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮೆರೆರ್ ಜಾಯಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಪಾಜಾರುಂಕ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯೊ ಇಜಾ ಪೂರಾ ನಪಯಿಂಚ್ ಜಾತಾತ್…’

‘ಅಮೃತಾಚಿ ಧಾರ್‌ಗೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲಗ್ನಾರ್ ವೊತುಂಗೊ
ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾ ರಿವಾಜಿಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ತಿಣೆಂ ಭೆತುಂಗೊ’
ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವೆಂ ವ್ಹಾರೆಂ ಬಳಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಜಾಗೆ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿ ವಯ್ರ್ ವಿಡಂಬನಾನ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಉಸ್ಳೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಚಾಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಕವಿ ಕಾವ್ಯಾ ರಚನಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರಿ ಶೈಲೆಚ್ಯಾ, ವಸ್ತು ವಿಷಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತೆಚ್ಯಾ ಥಳಾರ್ ರಾವೊನ್ ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ನಾಂವಾಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರ್‍ಚಿಂಚ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ಆಂಡ್ರು ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಫ್ರೆಡ್‌ಕುಮಾರ್ ಕುಚ್ಚಿಕಾಡ್, ಜೊರ್‍ಜಿ ಪೀಂತ್ ಆಯ್ಕೊಳ್, ಜೊಸ್ಸಿ ಪೀಂತ್ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ವಾಡ್ಲೆ.

ವಿಡಂಬನ್ ಚಾಪ್ರೋತ್ತರ್ ಯುಗಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದುಖಾಚೆಂ, ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಹಾಸೊವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲಿ, ಕೊಡುಗುಳಿ ಸಾಕ್ರಿ ಲೆಪಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ಸಿರಿಲ್ ಜಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ) ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ.
ಇಜ್ಮೊಲಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ
ಪಾದ್ದೆವ್ನ್ ಪಾದ್ದೆವ್ನ್
ಧ್ಯಾನ್ ವೊರೆಸಾಂವಾಂತ್
ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಮಾದ್ರಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಸರ್‍ಶಿಂ ಗೆಲಿ
ಮದರ್ ಸುಪಿರಿಯರಾಚಿ
ಉಜಾಳಿ ದೀಷ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂನಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಧಾಂವ್ಲಿ.
ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರ್ ವಿಡಂಬನಾದ್ವಾರಿಂ ಸಮುದಾಯಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್ ಚಿಕಿತ್ಸಕಾಚ್ಯಾ ಶೈಲೆಂತ್ ಮುಕಾರ್ ದಿತಾ. ತಾಚ್ಯೊ
‘ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ’ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಪ್’ ’ಆಂಗವ್ಣ್’ ’ಕುಸ್ವಾರ್’ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ರುಚ್ತಾತ್, ಮತಿಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಕಿಶೂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ.

ಎಡ್ವರ್‍ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ವಿಲ್ಲಿ ಆರ್. ದಸಿಲ್ವಾ, ಪ್ರತಾಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಲಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ನವಿ ಧಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ದಸಿಲ್ವಾಚೊ ‘ಥಳಾವಿಣ್’ ನೊರೊನ್ಹಾಚೆಂ ‘ಸಂಪದಲೆಂ’ ‘ಕೀರ್ ತುಂ ಮ್ಹಜೊ’ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್ ಜೀವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್.

ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್, ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆ, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್,  ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಎರಿಕ್ ಸೊನ್ಸ್ ಬಾರ್‍ಕುರ್, ಅರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಒಮ್ಜೂರ್, ಜಿಯೊ ಆಗ್ರಾರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ಆವಿನಾ ಮಿಯಾರ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ
೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್ ನಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೊ ವಿಶೇಸ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಜಿವ್ಸಾಣ್, ಉತ್ರಾಂನಿ ಗರ್ಜೆ ಸಾಂಗ್ಡಿ ಸೊಭಾಯ್ ಆಸೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ತೆ ಸಕ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂನಿ ಪರಿಕಲ್ಪಿತ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಉತ್ರಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾತ್. ಅನ್ಭೊಗಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್ ಆನಿ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಟೊನ್ ಘಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಗ್ಟ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಚಡ್‌ಶೆಂ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಭಾಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ಆಪುಣ್ ಕವಿ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್‍ಜಳೊನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ಕವಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಂತ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್ಚಿ ಕವಿತ್ವಾಚಿ ತಾಂಕ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ರಚುನ್ ದಿತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ನಿರಂತರ್ ಕವಿಸಂಧಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಡೊಟ್‌ಕೊಮ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವಾಟಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್‌ಯೀ ವ್ಹರ್‍ತಿ ಸೆವಾ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಾಬೊನ್ ಆಸಾ. ತಾಚೆ ಚಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಬೂಸಾ ಬೂಸಾ, ಮ್ಹಜಿಂಚ್ ಸೊದ್ನಾಂ, ಶೆಣ್, ವಾಟ್, ದೂದ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ, ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್, ಆಶಿರ್‍ವಾದಾಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್, ಯೇ ಮೊಗಾ ಥೊಡೆಂ ಉಲಯಾಂ, ಆವಯ್ಚೆಂ ಮರಣ್, ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ, ಮಲೆಕೊಡಿ, ಹೆ ರೆಂವೆನ್, ಮಾರ್‌ಶ್ಯಾಸಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ, ಝುಜ್, ತೆಲಾಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್, ಫಿಂತಾಂ, ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ, ಸೊಂರ್‍ಗೊ, ಬಿಝಿ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚ್ತಾತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ‘ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್’ ಕವಿತೆಚಿ ರೂಚ್ ತುಮಿಂಯ್ ಚಾಕಾ –
ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್‍ವ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ
ತಶೆಂ ಸರ್‍ವಯ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂಕ್
ಥಳಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್
ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾರ್ ಬಸೊನ್
ಮೊಳ್ಬಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಶೆಂವ್ಚೊ
ಮಯ್ಪಾಸಾಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ನ್
ಮೊಳ್ಬಾ ಪೊಂದ್ಲೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯೆಂತ್
ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಬಾವ್ಳೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೆ
ತಳಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರುನ್!
ಯುಗಾಂ ಯುಗಾಂನಿ
ಮೊನ್ಯಾಂನಿ ಮೊಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸುರ್‍ಯಾದೇವ್
ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಡಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್
ಮೊನ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ
ಮಾತ್ಸೊ ಮೋಗ್ ವೋತ್ ಮ್ಹಜೆರ್
ಹಾತಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಂ
ಖಿಣಾಕ್ ವಚೊಂ ಸಂಸಾರ್ ರಜೆರ್
ತೊ ಬಸ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್
ಸವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಚೆರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್
ಆನಿ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಮ್ಹಜೆರ್

ಆತಾಂ ತಾಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್
ಸೊಧುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ
ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂತ್ ತೊ
ಕಾಡುಂಕ್ ಕಳ್ಳೊನಾ
ರೋಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸಾಚೆ ಪಲ್ತಡಿಚೊ
ಪಾಸ್ ಹೊ ಆಮ್ಚೊ
ಹ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಸುಟನಾ
ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತನಾ-
ಥಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಕ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಶಾಂತ್
ನಾ ಕಸ್ಲಿಯ್ ಭಿರಾಂತ್
ಖಿಣಾ ಕಣಾಂತ್
ಕವಿತೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಮನಾಂತ್
ನಕ್ತಿರಾಂಚಿ ಮಾಳಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್
ಮುಕ್ತಿಚಿಂ ಕಿರ್‍ಣಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂಸಾರ್-ಸರ್‍ಗಾಚ್ಯಾ
ಫರಕಾಚೊ ಪಡ್ದೊ ಪಿಂಜುನ್
ಉಗ್ತಿ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿಯೆರ್
ಸೀತೆಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್
ನಾಜರೆನಾಚಿ ಆವಯ್ ಪಾನೊ ಖಾವಯ್ತಾ,
ಪೈಗಂಬರ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂ
ಬಾಂದುನ್ ನಾಚ್ತಾ
ಆನಿ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್
ಖೆಳಯ್ತಾ ಭುಜಯ್ತಾ
ರಾಮಾಚೆಂಯ್ ಮನ್ ಪಿಸ್ವಯ್ತಾ
ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ದಾಸಾಕ್ ರೆವ್ಡಲ್ಲೊ
ಪಾಸಾಂಚೊ ಪಾಸ್ ಹೊ
ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್
‘ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಪಾಸಾ’ಚೆ ಪಲ್ತಡಿಚೊ!

ರೋಹ್ಟಂಗ್ ಪಾಸಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಡಿ ಜೆಂ ಕವಿ ಆಶೆತಾ, ತೆಂ ತಾಕಾ ಪಲ್ತಡಿ ಲಾಬ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಿ ಆಶಾ, ಫಕತ್ ಆಶಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ನಾಶೆಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಆದಾರಾಕ್ ಯೆತಾ. ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಉರ್‍ಪಾಚೊ ನಾ. ಹ್ಯಾಯೀ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಬಾಂದ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುರ್‍ಯೊ ಆನಿ ಸುರ್‍ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಏಕ್ ಜಾತಾತ್. ಸುರ್‍ಯೊ, ಕವಿ ಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ಮಾಗ್ತಾ. ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವೊತುನ್ ವೊತುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಪ್ರ್ರಿಥುಮಿ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ವೀಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಮೋಗ್ ಮಾಗ್ತಾ, ತಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್‌ಯಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ನಾ.
ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್‌ಶಿ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಖಂಯ್ಗೀ ಆಸಾ, ತೆಂ ಆಸಾ ಜಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸುಖಿ ಸಂತುಷ್ಟೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಲಾಬೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಮತಾವಾದಿ ದಿಷ್ಟಾವೊ ತಾಕಾ ಆಸಾ. ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪ್ರಯೋಗ್‌ಶೀಳ್ ವಾಟೆರ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹಚೊನ್ ಆಸಾ.
ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್ ಕಾವ್ಯಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಹೆನ್ರಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಪೆರ್‍ನಾಳಾನ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ನವಿಚ್ ಘುಂವ್ಡಿ ದಿಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಅತಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಕವಿತಾ ಸಂರಚನಾ ಶಯ್ಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಶೀದಾ ಸಾದಾ ಭಾಸ್ ಘಷ್ಟುನ್ ತೊ ಅನ್ಬವಾಂಚೆರ್ ಪ್ರತಿಮಸೂರ್ ಮಾರ್‍ತಾ. ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ್‌ಪಣಾಕ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರತಿರೋದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಪಳವ್ಯೆತಾ. ಲೊಕಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ವಾಯ್ಟಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. – ಆಮಿ, ಆನಿಲ್, ಕಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಕವಿತಾ, ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ, ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾ, ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್, ಚೆಡೆ ಆಮಿ ಅಶೆ, ಸಿಲ್ವಿಯಾ, ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಗಲ್ಲೆಂತ್ – ತಾಚಿಂ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಅಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ.

ತಾಚೆಂ ‘ವಾಗಾಚೆಂ ಸ್ವಗತ್’ ಕಾವ್ಯೆಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲಾಂ.
ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಯೆ ಪುನೆಕೋಟಿ
ತುಂ ಸತೆವಂತ್ ಹಾಂವ್ ಕಪಟಿ
ಚರವ್ ತುಕಾ ಪಾಚ್ವೆಂ ತಣ್
ತುಜೆಂ ಮಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಖಾಣ್
ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ರಾಕ್ತಾ ವಾಸ್ರುಂ ತುಕಾ
ಭಂವ್ತಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಂಡ್ಕುರಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ
ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಸಾ ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ
ಮಾಟ್ಯಾಂತ್ ಉಪಾಶಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಪಿಲಾಂ
ಪವಿತ್ರ್ ಗಾಯೆ ಪುನೆಕೋಟಿ
ಸಂಸಾರ್ ತುಜಿ ಬಿರ್‍ಮೊತ್ ಪಾವ್ತಾ
ಸರ್‍ಗಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಕುರ್‍ಪೆ ಶಿಂವೊರ್ ದೆಂವ್ತಾ
ಸರ್‍ಕಾರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ರಾವ್ತಾ.
ದೆಕುನ್
ಖಾವ್ನ್ ತುಕಾ ಕರಿನಾ ಆಪ್ರಾದ್
ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್
ಸಾಂಡುನ್ ವೆತಾಂ ಪಿಲಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಪೊಸ್‌ಗೇ ತಾಂಕಾಂ ದುದಾನ್ ತುಜ್ಯಾ
ಎವ್ರೋಪಿ ದೆಶಾಂನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಸ್ಸಿಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಭುಂಯ್‌ಖಂಡಾಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕ್ರೂರ್ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ರ್ರಾಟ್‌ಷಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿರೋದ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ವಾದಿ ಸಂಘರ್‍ಷಾ ದ್ವಾರಿಂ ಸ್ಥಳೀಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾಚೆಂ ಉಪೋತ್ಪನ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೋಮುವಾದಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಕೋಮುವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಸಂಕೇತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ ಜಾತಾತ್. ಕೋಮುವಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧರ್‍ಮ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್, ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಭಾಸ್ ಕೇಂದ್ರಿತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾರ್ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ಬದ್ಲಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ಉಲ್ಟೆಂ ಸಂವಹನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಮುಕಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾ. ’ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ…’ ಕವಿತೆಕ್ ಪ್ರತಿ ಸಂರಚನ್ ಹೆಂ.
ಕಿಶು ಬಾರ್‍ಕೂರ್ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ಗೊಂದೊಳ್ ಘುಸ್ಪಡಾಂಕ್ ಆರ್‍ಸೊ ಧರ್‍ಚಿಂ ಕವನಾ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್. ತಾಚ್ಯಾ ’ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ’ ಕವನಾಂತ್ ಸುಟ್ಕಾ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾ ಗಡ್ದೆಕ್ ಕಾಂಠಾಳುಂಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆಂ ರುದಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವೆಗಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ತೊ ಗಡ್ದೆ ಗಾಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ. ಸಂಸ್ರಾ ವಾಡಾವಳೆಚೊ ವೇಗ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅತ್ಮ್ಯಾ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ದರ್‍ಶನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ಜೆನ್ನಾ ಎಕಾ ಹೆರ್ ಭಾಷಿಕ್ ಸಹೃದಯೀ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವಿವರಾಯ್ಲಿ ತೆನ್ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಖಾಂಚಿಂನಿ ದುಕಾಂ ದೆಕ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಹೋಯ್… ಹೋಯ್… ಹೊಡ್ತ್
ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾವಯಾ…
ಸಂಸಾರಾಕ್ ರಾವಯಾ…
ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ಮಧೆಂ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ತರ್‌ಯ್
ಸುಶೇಗ್ ಕರ್‍ತಾಂ
ಬಿಗಿಲ್ ಫುಂಕಾ, ಬೆಲ್ ಮಾರಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ
ಗಡ್ದಿರೆ ಬಾಬಾ ಕಸ್ಲಿ ಗಡ್ದಿ
ದೊಳ್ಯಾ ಕಾನಾ ನಾಕಾಂಕ್ ಚೆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ದಿ
ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಟ್ತಾ
ಆನಿಕ್ಲೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ತಾ
ಥಂಯ್ ಪಳೆ ತೆಲಾಕ್ ಝುಜ್ತಾತ್
ಥಂಯ್ಸರ್ ಉಟ್ಲಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮುರ್‍ಮುರೊ
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪೆಟ್ಲಾ ಜಾತಿಂಚೊ ಧುರೊ
ಕಂಡಕ್ಟರಾಚಿ ಕುರು ನಾ
ರೆಗ್ರೆ ರುಲಿಂಚಿ ಮೂರ್ ನಾ
ಹೆ ಗಡ್ದೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಕ್ಲಾಂ
ಸಗ್ಳೊಚ್‌ಮುಂಗಾ ಖಂತಿನ್ ಜಿರ್‍ಲಾಂ
ಬ್ರೇಕ್ ದಾಂಬಾ, ಕಾಂಪಿಣ್ ವೊಡಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ

ಸರಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಕಸ್ಲಿ ಸರಾಯ್
ಪುರ್‍ಸತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ದಾಂವ್ತಾ ಪಿರಾಯ್
ಆಳೆ ಥಂಯ್ ತೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ತಾ
ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ರಾವಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ದಾಂವ್ತಾ
ಬೊಲ್ಯಾಗಾರ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾ
ಮುಕ್ಲೆ ಘುಂವ್ಡೆರ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಧರ್‍ತಾ
ತ್ಸುನಾಮಿ, ಕಾತ್ರಿನಾ, ಧರ್‍ತೆಕಾಂಪ್ಣಿ
ಗಾಡಿಮೂರೆ ಧಾಂವ್ತಾ ಮರ್‍ಣಾ ಧಾಂವ್ಣಿ
ಕಂಡಕ್ಟರ್ ತೊ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾ?
ಜಾಗೊ ನಾಸ್ತಾಂ ಬಾವ್ಡೊ ಟೊಪಾರ್ ಚಡ್ಲಾ!
ಹೆ ಸರಾಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಥಕ್ಲಾಂ
ಪುರಾಸಣೆನ್ ಪುರ್‍ತೊ ಪಿಕ್ಲಾಂ
ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೆಟಯಾ, ಹಂಪ್ಸ್ ಬಾಂದಾ
ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ!
ಹೋಯ್… ಹೋಯ್… ಹೋಯ್
ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಯಾರೇ ಸಾಯ್ಬಾ
ಹಾಂವ್ ದೆಂವ್ತಾಂ
ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಘಡಿ ದೆಂವೊಂಕ್ ಸೊಡಾ
ಸುಶೆಗಾಚೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸೊಡಾ!

ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚ್ಯೊ ‘ಮಾಗ್ಣೆಂ’ ‘ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಪಾಪ್’ ‘ಆಂಗವ್ಣ್’ ‘ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ’ ‘ಕುಸ್ವಾರ್’ ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ರುಚ್ತಾತ್, ಮತಿಕ್ ಈಟ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ  ಕವಿತೆಂಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ. ಕಿಶೂ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂನಿ ಅಸಲೆಂ ಮನ್ಶಾವಾದಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ್  ಆಸಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಭಾಸ್ ಬದ್ಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಚಳ್ವಳ್, ಸಂವಾದ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಶೆಣ್ ಚಳ್ವಳೆಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ಬದ್ಲಾಪ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ, ಜೊ ಬದ್ಲನಾ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಪಾಟಿಂ ಉರ್‍ತಾ, ನಿಮಾಣೆ ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್‍ತಾ.

೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಸುರ್‍ಪಾಯೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್‍ಮುದೆನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಭಾಷಾಂತರಾಂ. ತಾಣೆಂ ಕವಿ ಚಕ್ರವರ್‍ತಿ ಆನಿನ್ ೧೨ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾರತಾಚೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾವ್ಯೆಂ ’ಯಶೋಧರ ಚರಿತ’ ಆನಿ ೧೨-೧೩ ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ರಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಸವಣ್ಣಾದಿ ಶರಣಾಂನಿ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವಚನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾಚೆಂ ಚುಟ್ಕುಲಾಂ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಪಾವ್ಳೆ’, ಮೆಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಕವನಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ‘ಆಂಕ್ರಿ’, ಜೊ ಸಿ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಚಿಂ ‘ಮೊರಾನ್ ಸಾಂಡ್ಲೆಲಿಂ ಪಾಕಾಂ’, ‘ಪಾವ್ಸಾ ಧೊಣು’, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಂಪಾದಿಲ್ಲೆ ‘ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ’, ‘ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ’, ‘ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಂತಾರಾಂ’, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಅಜೆಕಾರಾಚಿ ‘ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ’, ‘ದರ್‍ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಪಿಂರ್‍ಗೊಣ್’, ‘ಕಾಳೊಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್’, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳಾಚಿ ‘ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ’, ‘ಬಾಮುಣಾಂಚೆಂ ಚೆಡುಂ’, ಜಿಯೋ ಆಗ್ರಾರಾಚಿಂ ‘ಪಯ್ಲಿಂ ಮೆಟಾಂ’, ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾಚಿಂ ‘ನವೆಂ ಪಯ್ಣ್’, ‘ಏಕ್ ದೇಂಟ್ ಏಕ್ ಪಾನ್’, ಆಂಡ್ರೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾಚೊ ‘ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ, ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತಾಚಿಂ ‘ಪಿಂತುರಾಂ’, ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆಚೊ ‘ಫಾಲ್ಗುಣಿಚೊ ವ್ಹಾಳೊ’, ಜೆ.ಬಿ. ಸಿಕೆರಿಚೊ ‘ಮ್ಹಜಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ, ಮ್ಹಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ’ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ನೀರುಡೆಚೊ ‘ಮ್ಹೊಂವ್ ಆನಿ ಮೂಸ್’, ‘ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚಿ ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ಲಿ ವಾಟ್’, ನಂದಿನಿಚೊ ‘ತುಜೆ ಮ್ಹಜೆ ಮದೆಂ’ ಒಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಪ್ರಭುಚೊ ‘ಮೊತಿಯಾಂ’, ‘ವಜ್ರಾಂ’, ಲಿಯಾಬಾಚಿಂ ‘ದೆಣಿಂ ದೆವಾಚಿಂ’, ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆಚೊ ‘ನಿಮಾಣಿ ಸಯ್ರಿಕ್’ ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸಾಚಿಂ ‘ಲ್ಹಾರಾಂ ಲಜೆಲಿಂ’ ಎಮ್ ಪಿ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿಂ ‘ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ’ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್‍ಕೂರಾಚೊ ‘ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್’, ಹೆ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಮಹತ್ವಾಚೆ. ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ಆಸ್ಚೆ ರಾಶಿಂನಿ ಆಸಾತ್.

ಅಶೆಂ ೨೧ವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ವಿಸ್ತೃತ್ ಮಾಪಾನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ.
*****

ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನೀ ಗಾಯನಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಗಾಯನ್ ಆಮ್ಚಾ ಥರಾವಳ್ ಕಾರ್ಯಾಂ-ಸೊಭಾಣಾಂಕ್  ಅರ್ಥ್ ತಶೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾತ್.  ಶಿಕ್ಪಿ-ಅಶಿಕ್ಪಿ, ದುಬ್ಳೊ-ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಸಕ್ಡಾಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್.

ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ:
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಲಗ್ನಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಲಂಕಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಘಡ್ತಾ. ಹೊರೆತಾಕ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಭೋವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಂತಾರ್ ಹೊರೆತಾಕ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಲಗ್ನಾಚಾ ತಯಾರಾಯೆಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ನಾಚಾ ಕರಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ. ರೋಸ್ ತಳಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್. ಲಗ್ನಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಹೊರೆತಾಕ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೋಸ್. ಕಾಂ ತಾಳ್ವೆ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಳ್ ಆನಿ ಶುದ್ಧ್ ಅಪುಟ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಆಂಗಿಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಪುಸುನ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ. ರೋಸ್ ಪುಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಾಣಾಕ್ ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್‌ಯೀ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ದಿಸಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ರೋಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರೊಸಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ದೈಹಿಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಗ್ನಾಚಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದೊತೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನಸಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀವ್ನ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಲಗ್ನಾ ವೇಳಾರ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಫಾವೊತಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ವೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ರೀತಿನ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಚಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಸಮಗ್ರ್ ರೀತಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕಾಲ್ ಆನಿ ಹೊರೆತ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾತ್.

ವೊವಿಯಾಂಚೆಂ ವೃತ್ತಾಂತ್:
ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವ್ಹೊವಿಯೊ. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಅಜಾಪ್ ಭಗ್ತಾ. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಮನೋರಂಜಕ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೊವಿಯೊ ಕೊಣೆಂ ರಚ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್, ವಿಷಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಪಾರ್ನ್ ವೊವಿಯೊ ಕರ್ನ್ ಗಾಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಶ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಖಜಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆರ್ ವೇಳಾಕಾಳಾಚೊ, ಥಳಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಚೊ, ಬದ್ಲಾಪಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ತಶೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆರೀ ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ. ಅಜೂ ವೇಳಾಕಾಳಾಕ್, ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಘಡ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಶೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಚಲಾವಣೆಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಆನಿ ವಿಷಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಬ್ದ್ ಗುಂತುನ್ ವೊವ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಶೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮೆತೆರ್ಪಣಾನ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾಲ್ಯೊ. ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲಿಂ. ದಾದ್ಲೆ  ಮಾಟ್ವಾಚಾ, ಜೆವ್ಣಾಚಾ, ವಸ್ತುಂಚಾ ಸರ್ಬರಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ ತರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ರಂಗೀನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆನಿ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆನಿ ಕಾಮಾಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲಿಂ.  ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಂ ಎಕ್ಲಿ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೇಳಾರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಘಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚತುರ್ ಆಸೊನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊಚ್ಚ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಗಮನ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಸಕತ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ವೊವಿಯಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್:
ವ್ಹೊವಿಯೊ ದೋನ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಗಾಯನ್. ಆದ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್, ಆನ್ಭಿಗಾನ್ ಭರೊನ್, ಹಿ  ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ರುಪಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿ ಧಾರ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ಏಕ್ಲ್ಯಾ ವಂ ಏಕ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಘಡ್ತಾಲಿಂ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ. ಆನಿ ಆಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ತಾಲಿ. ಉಬ್ಗೊಣೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂಧುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲಿಂ. ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ತಾಂಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಚಿ, ತಾಂಚಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಚಿ, ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಾಂಚಿಯೀ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂವಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್-ಸೊಭಾಣಾಂಕ್ ರೂಚ್‌ಯಿ ನಾ, ಸೊಭಾಯ್‌ಯಿ ನಾ. ವ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ರೂಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ತಶೆಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾಚಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಆಧುಕ್ ಜಿವಿತಾ ಶೈಲಿಚಿ ಕೀಡ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ರೂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ರೂಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಘಟ್ ಉರೊಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್:
ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವೇಳಾಚಾ, ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಅಭಾವಾನ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಮಟ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾಲಾಂ ಯಾ ಹೊಲಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾ ರ್ವಾಹಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ಯಾ ಮೂಕ್‌ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥೈಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗಾಂವ್ಚಾಂ ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚಾಂಂ. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆತೆಲಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್? ಆಮ್ಚಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಮಾ ಪಡಾನಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಬಿಝಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚಿ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ? ಆಸಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಳ್ಳೆಂಕೀ ವಿಸ್ತಾರ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಥೈಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಏಕಾ ದೆಡ್ಕೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾಂಕ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಥೈಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ತರೀ ಕಶೆಂ?   ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಥೊಡೆಕಡೆ ಆಶಿ ಆಸಾ ತರೀ,  ಥೊಡೆಕಡೆ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥೊಡಿಂಚ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿಂ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಹೊ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಅಂಶ್ ತರೀ ಹಾಂಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಸಾನಾಂ. ಆತಾಂಚಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರ್ಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್. ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಶಿ ತರ್, ರೋಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಬೊಂಬೈ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂ ರೋಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವೇಳ್ ನಾಂ ಯಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಹತ್ವ್ ನಾಂ. ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೈತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಭಗಾನಾಂ.  ತರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೊ ತರೀ ಕೆದಾಳಾ? ಗಾಂವಾಂತ್‌ಯೀ ಥೊಡೆಕಡೆ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ರೋಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಯರ್ವಾಹಕ್ ’ಬಾರ್ ಓಪನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ತಾ. ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೊಕಾಲ್/ಹೊರೆತ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾನಾಂ. ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಂಚೆಂ.

ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಾ ಸಮಾಧಾನೆ ಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ರೊಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ತಾತ್. ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರೋಸ್ ಕಪಾಲಾಕ್ ಯಾ ಗಾಲಾಕ್ ಎಕಾ ಯಾ ದೋನ್ ಬೋಟಾಂನಿ ಪುಸುನ್ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಗ್ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ನಾಚಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ. ವ್ಹಯ್! ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಧಾನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಂಗಾಚೊ ಆನಿ ತೊಂಡಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಟ್ ನಾರ್ಲಾ ರೋಸ್ ತೋಂಡಾಕ್ ತಶೆಂ ಆಂಗಾಕ್ ಪುಸುನ್ ಘಾಸ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೇಕಪ್ ಆನಿ ಪರ್ಜಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಸಜಂವ್ಚಿಂ ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ರೋಸಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಥೈಂ ಉದೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಭೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೊಸಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್. ಪೂಣ್ ರೋಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ಪುಸುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಹೊಕಾಲ್ ವ ಹೊರೆತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಂತ್. ತೋಂಡ್ ಪುಸುನ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಸ್ತುರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ನಾಚಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವ ಹೊರೆತಾಕ್ ಪರಿಶುದ್ಧ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹೆಣೆಂ ರೋಸ್‌ಯೀ ಪುಸುಂಕ್ ನಾಂ ತೆಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್‌ಯೀ ನಾ. ಖೈಂ ಉರ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ರೊಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರತಾ? ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್? ಖೈಂ ಉರ್ಲೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್?

ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಟೊವ್, ಗುರ್ಕಾರ್, ವೊವ್ಳಿಗ್, ವ್ಹೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಮಾಂಡೊ, ಖೆಳ್, ಪೊರ್ತಾಪಣ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಷ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಾಜಾರಾಚಾ ತಯಾರೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್, ವೊಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸಮ್ಮಿಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್‌ಯೀ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಕಾಲ್ ಕಿರ್ಗಿಬಾಜು ನ್ಹೆಸೊನ್ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ತಾಲಿ. ಪಾಲಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಚಾಕ್ ಕಿರ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  ಕಿರ್ಗಿ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಡೊ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ಫುಲಾಂ ಮಾಳುನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ನೊವ್ರೊ ಕುತಾಂವ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಕಾಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಾತ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಮಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ರಾಂಯ್ ಕುಂವರಾಬರಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲೊ. ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ. ಮನ್ಯಾಂಚಿ ಜೀವನ್‌ಶೈಲಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚಿ ರೀತ್‌ಯೀ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಹೊಕಾಲ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಶೈಲಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಧವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾ ತರ್ ನೊವ್ರೊ ಕಾಳೊ ಸೂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾ. ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾನಾಂ ಜಾಂವ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ವಾ ಹೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ದಬಾಜೊ ನಾಂ. ಕಾಜಾರಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸೈತ್ ಲೋಕಾಚೆಂ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಆಚರಣಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಉಬ್ದೆಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ. ಖೈಂಗೀ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ಆಚರಣಾಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂತು ಅರ್ಥ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಯಾ ಶೂನ್ಯತಾ  ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್, ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಘುಸ್ತಾತ್. ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಖೊಚೊರ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ ಆಶೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ವ್ಹಯ್! ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಮುಳಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕುರಾಡ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತೀ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಆದ್ಲಿ ರೀತ್ ರಿವಾಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ, ವ್ಹೊವಿಯಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ, ಬೇಂಡಾ-ವ್ಹಾಜ್ಪಾನ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹೊ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ರಂಗ್ ಆಮಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಅಕೀ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ರಂಗ್ ಭರುಂಕ್ ಆಮಿಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಆಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಭರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಮಿ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್. ತರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಖಂಚೆ ತೆ ಸಂದರ್ಭ್? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮಿ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ವೊಜಿಂ ಹಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ?:
ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀ ಆಪಯ್ತಾನಾಂ ಆಮಿಂ ಓ….  ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂವ್. ವೊವಿ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲಿ  ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಹೆರಾಂ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್  ಓವೇ…. ಮಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ವ್ಹೊವಿಯೆಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾತ್.

ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್:
ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಶಿ ಆಸಾ. ಏಕ್ಲಿ ವ್ಹೊವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಹೆರಾಂ ಸಕ್ಡಾಂ ವೊವೇ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾಚಾ ಅಖೇರಿಚೊ ಸಬ್ದ್ ತಾಕಾ ಕುಡ್ಸುನ್ ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಾಚ್ಚ್ ಧಾಟಿನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹೊವಿ ಏಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಹೊವಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವೊವಿಯಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂ ವೊವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್. ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ  ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಖಂಚೆಂಯೀ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಾ ಕಾಮ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರೀತ್ ರೀತಿನ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣಾನ್ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೆಕಡೆ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊಚ್ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಸಂಭ್ರಮಾಕ್, ಕಾಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಜಿಯೆತಲಿಂಗಾಯ್? ವ್ಹಯ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಆನಿಕ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ವಾಟೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಗಾಯನ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ತಾಂಚಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರಂಗ್ ಭರ್ತಾಲೆಂ. ನಾಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲಾ ತರೀ ಸಿದ್ಧಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಕುಡ್ಮಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಂ ಅಜೂನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪ್ತೆಚಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕೃಷೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೇಳಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೇಳಾರ್ ಸಂಪ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ವಿಶ್ರಾಂತೆಚೊ ಯಾ ಕೃಷೆ ಕಾಮಾಕ್ ವಿರಾಮಾಚೊ ವೇಳ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೀಸಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಫುರ್ಸತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುರ್ಸತೆಚಾ ವೇಳಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾಜಾರಾಂ-ಫೆಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಆದಿಂ ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ತೀನ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ದೀಸಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದೀಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಲಿ. ಆತಾಂಚೆ ಬರಿಂ ಹೊಲಾಂ, ಕೇಟರಿಂಗ್, ಎರೇಂಜರ್ಸ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ರ್ವಾಹಕ್, ಸೌಂಡ್‌ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಹೆಂ ಖಂಚೆಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಬೇಂಡಾಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‍ಯೊ  ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಾತಾತ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲಿಂ. ರೊಸಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಪದಾಂ, ನಾಚ್ ಆಶೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಮನೋರಂಆನಿ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಗುಮ್ಟಾಂಚಾ ಪದಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ.  ಮಾಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಸುರೆಚ್ಯೊ ಮುಟ್ಟ್ಯೊ ದವರ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಮಾರ್ತಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಶಿಂದಾಪ್, ದುಕೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ರಾಂದಾಪ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೊ ಶೃಂಗಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಲ್ಯೊ. ಆಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್, ಕುಮ್ಕೆನ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣಾನ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಘರಾಂಂಚ್ಚ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಸಾತ್.
*****