ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಕಾಳ್

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ನವೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಯ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಲಾಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ದೊದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಸುನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಗಾಡ್ವಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮೇರಿ ಟೀಚರಾಂಚ್ಯೊ;  ಕುಟಿ, ಫೆಲ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟೆರಿಚೆ ಮಾರ್, ಆನಿ ಎಮ್ಮೆ, ಕತ್ತೆ, ಕೋಣ ಆನಿ ಮಂಗ ತಸಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾತ್ ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾತಿಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೊನೀ ಕಾನ್ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಪರಿಂ ಲಾಂಬ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಬೀಜಗಣಿತ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಗೂಡಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಬೀಡ-ಬೀಡಿ ಮಾರಿದರೆ ಹಣವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಹಣುನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮತಿಕ್ ನಾಟ್ವಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಮಾಳ್ಯಾಕ್ ಉಡವ್ನ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆ ಹಂಗ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಹಟ್‌ಕರ್‍ನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೀದಿ ಬಸವಪರಿಂ ಏಕ್ ವರಸ್ ಭಂವೊನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗ್ಯಾರೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಂಯ್ಚೆ ಸ್ವಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್‍ನ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಗ್ಯಾರೆಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಬದಲ್ಲಾಕೀ ಗಾಂವಾಕಿ ವಳಕ್‌ಚ್ ಮೆಳಾನಾ. ಗಾದೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಭರ್‍ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ನವ್ಯೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕೊಲ್ವಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಳ್ಯಾಂಚಿ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಟೆರೆಸ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಟಿವಿ ಅಂಟೆನಾ ಉಭಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶಾಂತ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್, ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಮೆಶಿನಾಂ ಬೊಬಾಟ್ತಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕೊಣ್ಂಚ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಪುಣಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟಿ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕಿರ್ಮೆ ಗಳಂವ್ಚಿಂ, ಕುಟ್ಟಿ ದೊನ್ನೆ ಖೆಳ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಚ್ಚುಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ, ಲಗೋರಿ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ.

ಹಾಂವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಲಗೋರಿ ಖೆಳೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್, ಜಣ್ ಉಣೆ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀದಿಬಸವ ಅಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಲಂಬು ಡೇವಿಡಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್. ವಿರೋಧ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮ್ಯಾನಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬೋಲ್ ತಿನ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರೀ ಔಟ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮೆನ್ ರನ್ನಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಔಟ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಲಗೋರಿ ಪರಿಂಚ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಬೊಲ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ.

ತವಳ್ ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾಚೊ ಪಿಡೊಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆನಿ ವೊಂಯ್ತ್‌ಲೆಂ ಕುಂಟೆಚ್ ವಿಕೆಟ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವನ್‌ಡೇ ಮ್ಯಾಚಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗೆ ಟಿವಿ ಮುಖ್ಲೆ ಜೆಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಉಟನಾಂತ್. ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಟಿವಿ ನಾತ್ಲಿ. ಕಮೆಂಟರಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಡಿಯೊಯಿ ನಾತ್ಲೊ. ಕರೆಂಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಗೊಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಮುಖಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕುಡ್ಸಾತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಯಿ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಹಿಂದಿಯಿ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸತ್. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್‍ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತರ್ನಾಟೆ ಶಿಳೊಣ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

ಆತಾಂ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪನ್ನಾಸಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯೆ, ಯೆ ಕಾತ್ರಿನಾ, ಆಮಿ ದೊಗಿಂ ಸೆಜಾರಾ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೊಯ್ಸ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನೀದ್ ಯೆನಾ.
ಭುರ್ಗಿಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಣಾಂತ್‌ವೇ? ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಸಾಯ್ಬಾ ಸಾಲ್ವಾದೊರಾ, ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ನೋವ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಿ ಮಾಂಯ್, ಆತಾಂ ಟಿವಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆತಾ. ಚಡಾವತ್ ಫಿಲ್ಮ್

ನಟಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೋರ್ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚುನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಡ್‌ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉರ್‍ಲಾಂಗಿ?

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂಚೆಂ ಆನಿಂಗ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ’ಹೋಲಿ ಮಾಸ್’ ಜಾತಚ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾರ್ ಲೈನ್ ರಾವ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದೊ ಘಂಟೊ ಪುಣಿ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್ತ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ ತರ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳಾಜೆ. ಪೋರ್ ವಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ಅರೇ ಫೆಡ್ಡಿ, ಕೆದಾಳಾ ಆಯ್ಲೊಯ್? ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೆರ್ಪಿನ್ ಬಾಯೆಗೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಚಾರ್ ವರಾರ್ ಥಂಯ್ ಯೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ದೇಡ್ ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ.

ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಹೊಲ್, ಕೆಟರಿಂಗ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸಾನಾ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಜಮಾತಿ ವೆಳಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್  ಸೆರ್ಪಿನ್‌ಬಾಯೆನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲಾ.ಕ್ರಿ.ಸ. ಜಮಾತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ಡಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲಿ ತಿ ನಾಕಾಂತ್ಲಿ ಪೂಡ್ ಪುಸಿತ್ತ್. ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ತಾಳ್ನೆ ವಿಶಿಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ವ ವಾಕ್ಯಾ ವಿಂಚುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಚಾರ್‍ಯಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ.

ಉಂಡೆ, ಉಂಡೆ, ಉಂಡೆ
ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್, ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್, ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್
ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ, ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ, ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ
“ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ, ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ, ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಗುರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಲೆಂ?”
ಸಾತ್ ಮೆಟಾಂಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಲೋವ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಆಖ್ರೇಕ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಖಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತರ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಅಲ್ಲುಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೂಚನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಖರ್ಚ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಖುಶೆನ್ ವಂತಿಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳ್ಳೊ. ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಬ್ಯಾನರಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೈಲಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊಚ್ ತಾಳಿಯೊ! ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿತಾನಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸುಕೊ ಸೈಲಾಪ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಫೆಡ್ಡಿ ಮಹಾದಾನಿ ಕರ್ಣಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೊ ತಸಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ ಸೈಲಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಾಂಚೆ ಚಾರ್ ನೋಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆ.

ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಪೊಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಶೆಂಬರಾಂತ್ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಜಣ್ ಪೊಟ್ಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಭಾಗೆವಂತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆರ್ಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ದೊದೊನ್ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕೆರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಪುಣಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಪರಿಣಾಮ್?

ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಚಲೊನ್ ಅಸ್ಲೊ ಡಿಂಗ್ ಜೆರಿಯಾಮ್ ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಮೆರೆರ್ ಚಲ್ತಾ. ಪ್ರೇಯ್ಜ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಿ? ಕೆರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಸೊಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಝಿಕ್ ಆಜಾಪಾನ್ ಸಾರ್ಕೆ ದೊಳೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂತಿ ತೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕುಡಿಬೊನಾ ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾ.
ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ನವೆಸಾಂವ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಘರಾಂನಿ ಫಂಕ್ಷನಾ ಚಲನಾಂತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕಂಟ್ರಿ ಘೊಟುನ್ ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಮೆತಾ. ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಎಮ್ಸಿ, ಆನಿ ಲಾಟ್‌ಪೋಟ್ ಬೀಟ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಶಿರೊತ್ಯಾಂನಿ ವಾಡ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಫಕತ್ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಾಂ. ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಭರ್‍ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಜಾಗೊ ಪಾವಾನಾತ್ಲೊ. ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಚೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಪ್ರೂಪ್. ಭಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಭಾತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ವಾ ದೊಗಾಂ ಆಸಾತ್.

ತಾಂಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ಜಿ. ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭರ್‍ಸಾನಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್‌ಯಿ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂನಿ ಅಖ್ರೆಕ್ ಬೈಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ-ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿಂ ಬೊಯ್ಲಾಂಪರಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾ ಚಲ್ತಾತ್.

ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತ್ತಾನಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಮೊಗೊರ್‍ಲಿಂ ಬಲಾದೆ, ಬಾಲೆ, ಬಂಗುಡೆ ಕೊನ್ಪೊಲಾ ಮಗ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಧಾ ಬಾಂಗ್ಡೆ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಚೆಪ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಚಿಂ ಮೊಗೊರ್‍ಲಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಮಾನ್ ಸಾರ್, ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ಸ್ ಧಾಕ್ಟಿಂ ಧಾ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಾಂ ದವರ್ನ್ ಓನ್ಲೀ ವನ್ ಫಿಪ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿಜಾಕೀ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊವ್ಲೆಂತ್ ಮಾರ್‍ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಕ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ನನಲಾ ಐವ ಕೇನೊಲಿ ಇತ್ತ್ತ್ಂಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೊಗೊರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಖಾಡಾಂಚೊ ಪೊಕಾಮ್, ಕಂಟ್ರಿ ಲೊರಿ, ಶುಂಠಿ ಇಜ್ಬೆಲ್, ನಂಗ್ ಜೆಮಿ, ಬೊಡ್ಡಿ ಬೆರ್ಜಿತ್, ಪೆರ್ಮರಿ ಸಿಲಾ ಆಜ್ ನಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ವೀಸಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಾವತ್ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಿ ವಳಕ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ನೆಣ್ತೆಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಸುರೊ ಆನಿ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲಾಂ!
*****

ಆದುನಿಕ್ ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಗ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಸರ್‍ಗಾರ್ ಮರಿ ಜೆಜುಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ – ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಪುತಾ… ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಪಯ್ಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲಾಗಿಂಥಾವ್ನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಜ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾನಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜೆಜು ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಮಾಯೆ… ತುಕಾ ದರ್‍ಯಾತಡಿಚಿಂ ರೆವೆಂಚಿಂ ಕಣಾಂಯ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಪರ್‍ತುನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ – ತಿ ಏಕ್ ಆಶಾ ಪುತಾ… ಆಮಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ತೊ. ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಕಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಜೆಜು  ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಮಾಯೆ… ಏಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆ ಆಶೆಕ್ ವಿರೋದ್  ವೆಚೊ ನಾ. ಆತಾಂಚ್ ಯಾ… ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ರಾವ್ಯಾಂ.

ದೊಗಾಂಯ್ ಏಕ್‌ಚ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲಿಂ. ಲೋಕ್  ರೆಸ್ಪೆರಾಥಾವ್ನ್  ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ, ತಾಂತುನ್‌ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಾಜಾರಾಂಚೆ ಹಕೀಗತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಣ್ತಿಂ ತಿಂ. ಚಡಿತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಲೋಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಜಮೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಘರಾಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಶಾಲ್ ಘರ್ ತೆಂ. ಏಕ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಉದ್ಕಾಚೊ ಲೋಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಟೊವ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಮರಿ ಆನಿ ಜೆಜು ಆದುನಿಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ತಿಂ ಚಲ್ಲಿಂಯ್‌ನಾಂತ್.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಚಡಾವತ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಸದಾಂಚಿಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಯಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಕಿತೆಂಗೀ ಪಾಡ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್‍ಫ್ಯೂ ಅಚಾನಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಸರ್‍ವ್  ಬಾರಾಂ ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿಂ ದುಖಾನಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಅಚಾನಕ್ ಘಡಿತಾವರ್‍ವಿಂ  ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಖಂಚಿಯ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾ. ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ವೊಡ್ಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಆನಿಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕಾಮಿಲ್ ಕಾರ್‍ಲೊನ್ (ಕಾಕಾಕಾ) ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ ಆನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ‘ಮರಿಯೆ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಯೆ… ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇತ್ಲೆ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆ ಖರ್‍ಚುಂಕ್ ಜಾತೆನಾಂಗೀ? ಸೊರೊ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ? ಆಜ್ ಸೊರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಪಣ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ವಿರೋದ್ ವೆಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ಮಾಯೆ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ಗುಪಿತ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಮರಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾವ್ಡೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ? ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತೆಂ. ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆವಯ್. ಪುತಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ತುವೆಂ ಉದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಯ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಗರ್‍ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ರಾಕ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಬರ್‍ಗಾಲ್ ದಿಸಾನಾ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲಿ ಮರಿ ಪುತಾಕ್. ಜೆಜುಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಮಾಯೆ… ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್  ಜೆವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಚರ್‍ಯೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಆಮಿ ಕಾಜಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತೆ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್‌ವೆ? ಯಾ ಆಮಿ. ತಾಕಾ ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ- ಪುತಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ತೊ ವಾಯ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಕ್ರಿಚೆಂ ಉದಕ್. ತಾಕಾ  ಕಲರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಖಂಚೊ ಕೇಟರರ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಬರೊ ವಾಯ್ನ್ ದಿತಾ? ಕಶೆಂಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸಂಪೊಂದಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯಾ.

ಮರಿ ಜೆಜುಕ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಮರಿಯೆನ್ ಕೇಟರಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್‌ಯೀ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ಉದಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ತೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಆಶಿರ್‍ವಾದಿಲೊ ಆನಿ ತೊ ಕೊಳ್ಸೊ ವಾಯ್ನಾಭರಿತ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಚರ್‍ಯೆಂ ಕೊಣಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮರಿಯೆನ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವೇಯ್ಟರಾಂನಿ ತೊ ವಾಯ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ ವಾಯ್ನಾ ಥಂಯ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಲೊ ವಾಯ್ನ್ ತಾಂಣಿ ಎದೊಳ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬ್ರಾಳೊ. ತಾಣೆ ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ವೇಯ್ಟರಾಂನಿ ಗುರ್‍ಕಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಗುರ್‍ಕಾರಾನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಕ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ವಾಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಅಚರ್‍ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಿ.

ಗುರ್‍ಕಾರ್  ಪೊಟ್ಟ  ರಿಟರ್‍ನ್ಡ್ ರಿಫೊರ್‌ಮ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ಪೊರಿರಿಕ್ರಿ) ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಥಂಯ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ಮರಿ ಆನಿ ಜೆಜು ಸರ್‍ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ- ಕೊಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಲಿ? ಹಿಂ ಸಯ್ತಾನಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ತುಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸೊನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಆನಿ ತುಂ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಚೆ ಆವಯ್‌ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್. ವಚಾ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್. ನಾ ತರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂ. ಥಂಯ್ ಗುರ್‍ಕಾರಾಚೊ ವಿರೋದ್ ಪಂಗಡ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ವಿರೋದ್ ಪಂಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ ಖಂಚೆ ಆಸಾತ್? ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಗುರ್‍ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ತುಂ ತಾಕಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಆದಾರಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ತುವೆಂ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ರಾಗ್? ಸೊರೊ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡ್ಲಾಯ್, ದುಸ್ರ್ಯೊ ಬುದಿ ಖಂಚ್ಯೊಯ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ನಾಂಯ್. ಕೋಣ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಅಸಲೊ ಆಪುಟ್ ವಾಯ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಕ್ ವಾಯ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಆಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಂಕ್‌ಚ್ ದವರ್‍ತೊ. ತೆದ್ನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ನಕ್ಲಿ ಸೊರೊ ಯೆಂವ್ಚೊ  ರಾವ್ತೊ. ಮೊಲ್‌ಯಿ ಉಣೆಂ ಆಸ್ತೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಹೊ ಜೆಜು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಜೆಜು ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ನಾ. ಥೊಡೆ ‘ಪ್ರೇಜ್ ದ ಲೊರ್‍ಡ್’ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ. ‘ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ – ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತುಂ ಜೆಜು ವ್ಹಯ್ ತರ್ ವಾಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಸ್ಕಿಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್, ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ವಿಸ್ಕಿ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್… ಹಾಂಗಾ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ವಿಸ್ಕಿ ಕರ್‍ತಾಯ್ ತರ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಸೊಡಾಚೊ ತ್ರಾಸ್ ಘೆನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ. ಮುಕ್ಲಿ ಆಂಗಡ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಹಾಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಕಾಕಾ. ಜೆಜುನ್ ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ವಿಸ್ಕಿ ಕೆಲಿ… ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಮರಿ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ತಾಂಚೆಸರ್‍ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ – ಆಮಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಫೊರಿನ್ ರಿಟರ್‍ನ್ಡ್ (ಫೋರಿ) ಆನಿ ಆತಾಂ ವಿವಿದ್ ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಚಿಂ ಮೆಂಬರಾಂ. ವೋಡ್ಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಬರೊ ಆಸ್ತೊ. ಅರ್‍ದೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಈಸ್ ಸಫೀಶಿಯಂಟ್ ಯು ನೊ.

ವಿವಿದ್ ಪಂಗಡ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಮನವಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸೊಳಾ ಕೊಳ್ಶೆ ಬಿಯರ್, ಚಾರ್ ಕೊಳ್ಶೆ ವಾಯ್ನ್, ಆಟ್ ಕೊಳ್ಶೆ ವಿಸ್ಕಿ, ದೋನ್ ಕೊಳ್ಶೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಅರ್‍ದೆ ಅರ್‍ದೆ ಕೊಳ್ಶೆ ಜಿನ್, ವೊಡ್ಕಾ… ದೋನ್ ಕೊಳ್ಶೆ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ವಯ್ಟ್ ರಮ್, ಅಶೆಂ ಕೊಳ್ಶಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕೊಳ್ಶೆ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್‍ಚೆ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್‍ತೆಂ ಪೀವನ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ಮರಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಉಲಯ್ಲಿ ನಾ. ಚಡ್ ಪಿಯೆನಾಕಾತ್. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ರುಚಿ
ತೆಕಿದ್ ಪಿಯೆಯಾ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್. ಪುಣ್ ಆಪುಟ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಕೊಳ್ಶಾಕ್‌ಚ್ ಗೊಬ್ಳೆ ಬುಡಯ್ತಾಲೆ. ಕಾಟ್ಲಾಚೊ ಪಿಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಧನ್ಯಾ, ಪೀವನ್ ರುಚಿಕ್ ಆಸಾ… ಹೆಂ ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕೊಣೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ? ಕಬಾಬಾಂತ್ ಹಾಡಾಂ ಆನಿ ಊಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಬರ್‍ಯೊ ಮಾಸಾಚ್ಯೊ ಫೊಡಿ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸವಯ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಹಾಡಾಂನಿ ಮಾಸಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಕರ್. ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಹೊ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಲೋಕ್ ಖಂಚೆಂ ಲೇಕ್? ಜೆಜುನ್ ಕಬಾಬಾ ವಯ್ರ್ ಆಶೀರ್‍ವಾದ್ ಘಾಲೆಂ. ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಚಾರ್ ಭಾಟಿಯೊ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್. ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಘಾಟಿ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ವೋಬ್ ಚುಯಿಂಗ್‌ಗಮಾ ಬರಿ ಆಸಾ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್. ಘಾಟಿ ಮಾಸ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಿವಿದ್ ಮನವ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಶೀರ್‍ವಾದ್ಸುನ್ ಬದ್ಲಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲಿಂ ಸನ್ನಾಂಯ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ದಾಳಿಸಾರ್ ದಾಟ್ ಜಾಲೊ, ಶಿತ್ ಬಿಜಿಬಿಜಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್‍ವಾಂ ಪೊಟ್‌ಭರ್ ಜೆವ್ಲಿಂ.

ಫಾರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕಾಲೆತಿಚೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ, ಇಗರ್‍ಜಿಚೆ, ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆ, ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಅಶೆಂ. ಕೇಟರಿಂಗಾಚೊ ಧನಿ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಜೆವಣ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಅಚರ್‍ಯಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇಟರಿಂಗಾಕ್ ಕೋಣ್ ಯೇತ್? ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಜೆವಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿತಾತ್. ಬಾಕಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ  ಬಿಲ್ಲ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಚೆಬರಿ ದಿಸಾನಾ. ಅಚರ್‍ಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಮಾಸಾಚೆ, ಸಾಮಾನಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕೋಣ್ ದಿತಾ? ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್, ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಖಂಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ? ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ನಾಂಯ್ಟಿ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಆಯ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾಲೆ. ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆ, ಪಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ, ಗುರ್‍ಕಾರಾಚೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ಯಾಂಚೆ, ಕ್ಯಾರಿಸ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನಿ ನೊನ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ಮಂಡಳ್ಯೊ.

ಎಕ್ಲೊ ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಸೊಮ್ಯಾ… ತುವೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ರಾವೊಂಕ್ ಸುವಾತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಚುಕ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಸದಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಮೊಡ್ಕ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಶೀರ್‍ವಾದ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್‌ಯ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೆ ರಗ್ಳೆನಾಂತ್… ಫಕತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುವ್ನ್ ತಿಂ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಖಾಕಿ ಮನಿಸ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಚಿ ನವಿ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾನುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಆನಿ ತಿ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಸೊರೊ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ನಾಕಾ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ನಾ ತರ್ ಪೇಪರಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಹಾಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಖೊಡೆ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾತ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಡೆಪಾಂಚ್…. ಪಾಂಚ್… ಚಾರ್… ಸಾಡೆತೀನ್ ಹಜಾರ್…. ಖಾಕಿ ಮನಿಸ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಆನಿ ರಾಜಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರೀ ಚಾಲಕ್.

ಹಿ ಖಬರ್ ಸೊರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ.  ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ. ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?  ಆಜ್ ಕೊಳ್ಸೊಭರ್ ಸೊರೊ.  ಫಾಲ್ಯಾಂ ಡ್ರಮ್‌ಭರ್.  ಪೊರ್‍ವಾಂ ಆರ್‍ಬಿ ದರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಆಶಿರ್‍ವಾದುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಿತ್. ಪರ್‍ಮಿಟೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಸಾಡೆಚಾರ್ ಲಾಕ್ ದೀಜೆ.  ಹೆ ಕೋಣ್ ದಿತಾ? ತೆ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಹೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ.  ಹೊ ಜೆಜುಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್.  ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಬಿಜ್‌ನೆಸ್ ಚಡ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ.  ದೆಕುನ್ ಜೆಜುಕ್ ದಗ್ದುನ್ ಕಶ್ಟಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.  ಎಮ್.ಸಿ. ಪಿಲಾತಾಬರಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಹಾತ್ ಧುಂವ್ಕ್ ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್ ಸೊದ್ತಾಲೊ.

ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ- ಯಾ ಪುತಾ ಪಾಟಿಂ ಯಾ.. ಹಾಂಗಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.  ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಶ್ಟಿಲೆಂ.  ಪುಣ್ ಹೊ ಲೋಕ್ ತುಕಾ ಜಿಣಿಭರ್ ಕಶ್ಟಿತ್.  ಜಿಯೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್.  ಮೊರೊಂಕ್‌ಯಿ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂತ್.  ‘ದಗ್ದಣಿ ನಿರಂತರಿ’ ಚಲಯ್ತಿತ್ ಆನಿ  ‘ವರ್‍ಲ್ಡ್ ರೆಕೊರ್‍ಡ್’ ಕರ್‍ತಿತ್.  ಸ್ಪೊನ್ಸರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ ಹಾಂಗಾ. ತಿಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿಂ.  ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.  ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಬರಿ  ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆಮರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫೊಟೊ, ವಿಡಿಯೊಯ್ ಮಾಜ್ವೊಂಚೆ ಬರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಲೊಕಾಕ್ ಜೆಜು-ಮರಿಯೆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸರ್‍ಗಾರೋಹಣ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ತಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ-  ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ಆಕ್ರೆಚೆಂ ಸರ್‍ಗಾರೋಹಣ್. ಕೆದಿಂಚ್ ಪರ್‍ತುನ್ ಹಾಂಗಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂವ್. ಸಗ್ಳೆಂ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.
*****

ಆಧುನೀಕರಣ್, ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ಆಮಿ

ಆಮಿ ಆಧುನಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಘರ್-ಗಾದೊ ವಿಕುನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಮಾಂ ಸೊದುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆ, ಪ್ರಕೃತೆ-ಧರ್ತೆ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಬಾಂದಾಚೆ ನೆಣಾರಿ ಆಮಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಘೊಳ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾತಿಂ ಆಜ್ ದೆಡ್ಕಿ ಧಾರಾಳ್ ದೆಕುನ್ ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಗಾನಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊಂ, ಗಾದಿ, ಬಾಳ್‌ಗಿತಾಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಪ್ಲೇಸ್ಕುಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ.

ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ರಾಂದ್ವಯೆ ಬೇಲ್, ಪೆಟ್ನೊಳಿ, ಸೊಂರ್ಗೊ, ವ್ಹಾಳಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೊರ್ವೊ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಂ ಆಳ್ಮಿ, ಕೊಂಗೆ ಆನಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ನೆಣಾಂತ್. ಚ್ಯಾರ್ ಕುಡಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಶೂನ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ತೆಂಕುನ್ ಆಸಾ.

ರಾನ್ ಆನಿ ರೂಕ್, ಅಪೂರ್ವ್ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ವಕ್ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ, ಪಾಲೊ, ವಾಲ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಗೂಣ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಮಿ. ಲೆಕಾಕ್ ಮೆಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಸಂಗಿ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್‍ನ್, ತಾಂತುಚ್ ಬುಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಮಿ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಕ್ ಇಂಟರ್‌ಲೊಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಿವಾಂಕ್ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕಸರ್, ಮಿರಿಂ ಆನಿ ಮೊಗ್ರೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸ್ವಾವಲಂಬನಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಪರ್‍ಯಾಸ್ ವಾ ಖರ್ಗ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಮಾಲಾಂಚೆ, ಕೃತಕ್ ದಳ್ಬರಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಹ್ಯಾಯಿ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಮೂರ್, ಸನ್ನಾಂ ಮಾಸಾಂಚಿ ರೂಚ್, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ರೊಸಾ-ವೊವಿಯಾಂ-ವೆರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಾದ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಪರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ನೆಣಾಂತ್. ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಭಾಷೆಚೊ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ – ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಲಕ್ಷೆನ್, ಫಿಂರ್ಗಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ – ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಎಕೆ ಭಾಷೆಚಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ?

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜರ್ ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಸಂವಹನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸೊಭಿತ್ ಪದಾಂಚಿಂ ಸೊಭಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಅದ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್.
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್. ತ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಪರ್ಕಿಚ್. ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ಖರೆಂ. ಜರ್ ಏಕ್ ನಾತು ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗಿರೆಸ್ತ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿ, ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್?

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಕಾಲೆತಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಾತೆಲೆ. ಪಾಕಾಂ ಶಿರ್‍ಕಾವ್ನ್ ಮೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಹೆಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಯ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಣೆಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಭ್ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾ. ಆಧುನಿಕರಣಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ನಕ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.
*****

‘ಸಾಹಿತ್’ ಏಕ್ ಸೊಂಪಿ ವಳಕ್

ಅಶೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹೆಂ ಏಕ್ ಸಾದೆಂ ಸವಾಲ್‌ಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ‘ಹೊ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಇತ್ಲೆ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ  ಆನಿ ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ, ಥಳಾವ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?’ ಮ್ಹಣುನ್ ತುಮಿ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಖರ್‍ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸವಾಲ್ ಸಂಪೆಂ ತರೀ ಜಾಪ್ ಕಠಿಣ್. ಜಾಪ್ ದಿತಾಂ ದಿತಾಂ ಪರಿಗತ್‌ಚ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲಿ ಗೊಂದ್ವಳಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಳಾರ್ ಖಂಚೊಯ್ ವಿಷಯ್ ಕಾಂಯ್ ಅನ್‌ವಳ್ಕಿ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ವಿಷಯಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಆಶಯ್ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಆನಿ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಪ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳಾತ್ ಅಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ.

ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ (ಹಿತ್) ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ (ಸರ್‍ವೋಹಿತಕಾರಿಣೇ ಸಾಹಿತ್ಯ) ಅಶೆಂ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್, ಕಿತೆಂಚ್ ಬರಯ್; ತೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್, ಬರೆಂಚ್ ಬರಯ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡ್ಲಲ್ಯಾ ಸಂದರ್‍ಬಾರ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ರಾಯಾಂಚಿ, ಪಾದ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ಪುಗಾರ್‍ಣಿ  ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಖುಷಿ ಜಾತಾ. ರಾಯಾಕ್ ಶಿಂಗಾಂ ಫುಟ್ತಾತ್ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭರ್‍ತಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಪಂಡಿತಾಂ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ‘ಸಾಹಿತ್, ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪರ್‍ಮಾಣೆಂ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಅರ್‍ಥಾವಿಣ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ನಾತ್ಲಲೆಂಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹರ್‍ಯೇಕ್ ಮನ್ಶಾ ವರ್‍ಗ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ತಾಂಕಿ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾರಂಪರಿಕ್ ವಾಡಾವಳೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾ. ಹಿ ಜಾಪ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಲೊಕಾವರ್‍ಗಾಕ್ ಅಸ್ಮಿತ್ ಅಸುಂಯೆತಾ.

ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ ತರೀ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ತುಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ದವರ್‍ತಾಂ. ತಾಚೆ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ‘ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್‍ಮಾಕ್ ಪ್ರತಿದ್ವಂದ್ವಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೊ ಧರ್‍ಮ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್.’ ಬಹುಷ ತೊ ಧರ್‍ಮಾಚಿ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಧರ್‍ಮ್ ಅನಿವಾರ್‍ಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಗಾಯ್? ಧರ್‍ಮ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ್‍ತೊ ಮ್ಹಣುಯೆತಾಗೀ? ವಾ ಧರ್‍ಮಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಹಿತ್ ವರ್‍ತೆಂ ಮ್ಹಣುಯೆತಾ.

ಪುರಾತನ್ ಪಾವ್ರಾತ್ಯ್ (ಉದೆಂತಿ) ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಭಾಷೆ ದ್ವಾರಿಂ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವಾಡಾವಳಿಂಚೆಂ ಫಳ್’ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ ಆಸಾ. ಭಾಸ್ ಏಕ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅರ್‍ಥ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ಸಂಕೇತಾಂಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಂಡಾವಳಿ ದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ ಪರ್‍ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್, ಆಮ್ಚೆ ಅನ್ಭವ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಂ ಸಮ್ಜಾಲಾಂ, ತೆಂ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಾಸಾರ್‍ಕೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಜೆನ್ನಾ ಹ್ಯಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಗರ್‍ಜೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾ  ತೆನ್ನಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ ಜಾತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಂವಹನಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಂವಹನ್ ಬರ್‍ಪಿನಿಶಿಂ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ  ಕಾಂಯ್ ಚಿಂತಪ್ ನಾ. ಸಂಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೆಕ್ಲಲೆ ಉಪನಿಷದ್ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಪುರ್‍ವಿಲೆ ತರೀ ತೆ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಆಡೆಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂಯ್ ಜಾಲಿಂನಾಂತ್. ಪ್ರಾಕ್ತಾನ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಕಾವ್ಯೆಂ’ ಮ್ಹಣುನ್ಂಚ್ ಜೆರಾಲ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ (ಅಸ್ತಮೆ) ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ‘ಲಿಟರೇಚರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಲಾಯ್ಲಾಂ. ಲಿಟರೇಚರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ದ್ ಲಾತ್ಯಾ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ‘ಲಿತೆರೆ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಬಹುವಾಚಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಸಾ ಜಾಲಾ. ಲಿತೆರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೆಟರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಬರವ್ಪ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಅರ್‍ಥ್ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಬರೊವ್ನ್ ಘಾಲಾಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಲೆಂ. ಸಬ್ದ್‌ಕೋಶ್, ಅರ್‍ತ್‌ಕೋಶ್, ಪುಸ್ತಕ್‌ಸೂಚಿ, ಸಂಸೊದ್ ಗ್ರಂಥ್, ಸಂಸ್ಮರಣ್ ಗ್ರಂಥ್, ವಳ್ಕೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಹೆ ಆನಿ ಅಸಲೆ ಸರ್‍ವ್ ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಕೃತಿಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಪಂಡಿತ್ ವ್ಹಯ್ ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾನ್ತಾತ್ ತರ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ದಿಸನಾ. ಕೃತಿಕಾರ್ ಜಾಂವ್ ತೊ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ಕಾಣಿಯಾಂ-ಕಾದಂಬರೆಗಾರ್, ಕವಿ, ವಿಮರ್‍ಶಕ್ ತೊ ಜೆನ್ನಾ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭವ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾನ್ ಬರ್‍ಪಿನಿಶಿಂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತೊ ಅನ್ಭವ್ ಪುನರ್‌ರುಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಸಂರಚನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಚೊ ವಾದ್.

ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಸುರುಪ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕೃತಿಯೊ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯೇತರ್ ಕೃತಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ. ಛಾಪ್ಲಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲ್ಯಾಂನಿ  ಸೃ‌ಆನಿತ್ಮಕ್/ಸೃ‌ಆನಿಶೀಲ್ (ದುರಾದೃಷ್ಟಾಕ್ ಥೊಡೆ ಸರ್‍ಜನಾತ್ಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್-ಸೃ‌ಆನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ನಾತ್ಲಲೊ ಸಬ್ದ್ ತೊ) ಸಾಹಿತ್ ಆನಿ ಸೃ‌ಆನಿತರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್  ವಾಂಟೆ ಕೆಲೆ.  ಆತಾಂ ಸಬ್ದ್, ಅರ್‍ತ್,  ವ್ಯಾಕರಣ್, ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ, ಸಾಹಿತಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಸೃ‌ಆನಿತರ್(ಅಂತರ್‌ವಾಳ್ಯಾವಿಣ್) ಜಾಲ್ಯೊ, ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ-ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ- ಸಂವಹನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಸೃ‌ಆನಿಶೀಲ್ (ಅಂತರ್‌ವ್ಹಾಳ್ಯಾಚ್ಯೊ) ಜಾಲ್ಯೊ.

ಸಾಹಿತಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಹಿತಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್‍ತಾ. ಜ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಿ ವಾಟ್ ಬರಿ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದುಸ್ರಿ. ಖಂಚಿಯ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಣಾಸ್ತಕಿಂ ಸಾರ್‍ಕಿ ಆನಿ ದುಸ್ರಿ ಹಲ್ಕಿ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಬೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ದೋನ್-ತಿನಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪ್ರ್ರಕಾರಾಂನಿ ಖಾಶೆಲಾಯ್ ಆನಿ ಯಶಸ್ವಿ ಲಾಬ್ತಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕುವೆಂಪು (ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಮಹಾನ್ ಕವಿ, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ ಜಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಾಫ್ರಾ ತಶೆಂ) ಚಡ್‌ಶೆ ಸಾಹಿತಿ ಎಕಾ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್‌ಚ್ ವಾವುರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ತಾಣಿ ಬೋವ್   ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಪಂಡಿತ್ ಕಾವ್ಯೆಂ, ನಾಟಕ್, ಕಾಣಿ-ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಸಂಸೊದ್ ಬರ್‍ಪಾ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಹಿತಾಚೆ ಪ್ರಮುಕ್ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ತಾತ್.

ಕಾವ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಾಹಿತಾಚೊ ಬೋವ್ ಪರ್‍ನೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಗಾವ್ಪಾ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಚರಣಾಂನಿ, ಪ್ರಾಸಾ ಸವೆಂ ವಾ ತ್ರಾಸ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಸಾಂಡುನ್ ಕವಿ ಕಾವ್ಯೆಂ ಲಿಕ್ತಾ. ಆಜ್ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ನವೆ ನವೆ ನಮೂನೆ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಪಂಡಿತಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯಿಂ ಆಜ್ ಲೊಕಾಕ್ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಭಾವಗೀತಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕವಿತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪದಾಂ ಸರ್‍ಶಿಂ ಲೋಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ಚಂಪೂ (ಪದ್ಯ-ಗದ್ಯ ಭರ್‍ಶಿಕ್), ಷಟ್ಪದಿ (೬ ವೊಳಿ), ಚವ್ಪದಿ (೪ ವೊಳಿ) ತ್ರಿಪದಿ (೩ ವೊಳಿ) ಗಝಲ್, ಹಾಯ್ಕು, ಸುನೀತ್ (ಸೊನೆಟ್-೧೪ ವೊಳಿ),  ಲಿಮೆರಿಕ್,  ಚುಟುಕಾಂ (ಚುಟ್ಕುಲಾಂ) ಅಶೆಂ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ರುಪಾಂನಿ ಕವಿತಾ ವಾಡೊನ್ ಆಸಾ. ಕವಿತಾ ಕವಿವೃತ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕವಿ ಆಪ್ಲಿಂ ಅಂತರ್‍ಮಳಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಉತ್ರಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಹೃದಯಿ ಥಂಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಝರ್ ಉಸಯ್ತಾ. ಭಾಸ್, ಅಲಂಕಾರ್, ಅರ್‍ಥ್, ಧ್ವನಿ, ಪ್ರತಿಮಾ ಆನಿ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಜೀವ್ ತರ್  ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ್ ತಿಚೆಂ ಆಂಗ್ ಆನಿ ಅಂಗ್.
ನಾಟಕ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಯ್ತ್ ಪುರಾತನ್ ಕಾಳಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸಾ. ಕಾವ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ನಾಟಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತ್ರಾಂ ಮುಕೇನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ದೆಕ್ತಲ್ಯಾ-ಆಯ್ಕಾತಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಮನಾಂತ್ ಲಾರಾಂ ಉಟೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಪಾತ್ರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ಲೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಜಿವಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ತ್ಯಾ ಮುಳಾವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದನ್ ದಿತಾತ್. ನಾಟಕಾಂತ್ ದುಕಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ (ಟ್ರ್ಯಾಜಿಡಿ) ಆನಿ ಸುಕಾಂತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ (ಕೊಮಿಡಿ) ಅಶೆಂ ಪ್ರಮುಕ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ. ಆಜ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ನಾಟಕ್, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ನಾಟಕ್, ವಿಡಂಬನ್, ಪ್ರಹಸನ್ ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ಪಿ ಆಸಾತ್. ಸಂಸರಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂನಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತಾಂವ್. ಥಿಯೆಟರ್, ಒಪೇರಾ, ಬಲಾದ್, ಡ್ರಾಮಾ, ನಾಟಕ್ ಹೆ ಖರ್‍ಯಾನ್ ಥೊಡೆ ಪುಣಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಫರಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್. ರಂಗ್‌ಮಾಂಚಿ ಏಕ್ ವಿಶಾಲ್ ಥಳ್, ಉತರ್, ನಟನ್, ನಾಚ್, ಗಾಯನ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರದರ್‍ಶಿತ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಭುಲಿಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾ ಕೊನ್ಶಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್‍ಬೆ ವೆಳಿಂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ರಂಗಸ್ಥಳಾಂತ್ ನಾಟಕಾ ರುಪಿಂ ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ. ಯಕ್ಷಗಾನ-ಬಯಲಾಟ, ಮೋಹಿನಿಯಾಟಮ್, ತೇವಾರಮ್, ದೆಖ್ಣಿ ಅಸಲೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಬಾರ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಚಾಲೂ ಆಸಾತ್.

ಕಾಣಿಯಾಂ-ಕಾದಂಬರಿಂಚಿ (ನವಲ್-ನವಾಲಿಕಾ) ವಾಡಾವಳ್ ಆಂವ್ದುಂಚಿ ತರೀ ಪುರಾಣ್-ಆಖ್ಯಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ತಾಚೊ ಪ್ರವೇಸ್ ಹ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಜಾಲೊ. ಅಖ್ಖೊ ಬಾಯ್ಬಲ್ ವಾಚ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಕ್ ಸಾಮ್ಸಾಂವ್ಚಿ-ದಲಾಯ್ಲಾಚಿ ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಪುರ್‍ಸೊತ್ ಉರ್‍ತಾ ತೆನ್ನಾ ತಸಲ್ಯೊ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ಆಂವ್ಡೆಲ್ಯೊ. ಜೆನ್ನಾ ವಯ್ಚಾರಿಕ್ ದಂಗ್ವಳ್ ಜಾಲಿ ತೆನ್ನಾ ತಾಕಾ ದೇವ್-ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಸಾಂತಿಪಣ್-ಭಕ್ತಿಪಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮನಿಸ್, ತಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ ಗರ್‍ಜೆಚಿಂ ಆನಿ ಆಸಕ್ತೆಚಿಂ ಜಾಲಿಂ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕಾದಂಬರಿ, ಕಾಣಿಯೊ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಕಾದಂಬರಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವಿಷಯಾಂಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ರಾಯ್ ರಾಣಿ, ರಾವ್ಳೆರ್, ಮ್ಹಂತಾನಿ ಮನಿಸ್, ಝುಜಾಂ, ಮೋಗ್, ದ್ವೇಷ್, ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ, ಬರ್‍ಯಾ-ವಾಯ್ಟಾಚೆಂ ತಿಕ್ಕಾಟ್ ಸಬಾರ್ ತೇಂಪ್ ಕಾಣಿಯಾಂ-ಕಾದಂಬರಿಂಚೆ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ದಯ್ವಿಕ್  ಸಂಗ್ತಿಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂಕ್ ಸಾಂಸಾರಿಕ್, ಸಯ್ದಾಂತಿಕ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‌ವಾದಿ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ಂಚ್ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಮಾನುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕಾಣಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಕಾದಂಬರಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವ್ಹಡ್ ತರ್‍ಕ್ ಆಜೂನ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ. ಓ ಹೆನ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಸೊಳಾ ಸಾಲಿಂಚ್ಯೊಯಿ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಚಿಕ್ಣಿಕಥಾ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್‍ಡ್ ಕಥಾ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂಯೀ ಘುಂವೊನ್ ಆಸಾತ್. ಲಿಯೋ ತಾಲ್‌ಸ್ತಾಯಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ ಏಂಡ್ ಪೀಸ್ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಹಜಾರ್ ಪಾನಾಂ ಆಸಾತ್. ಪಾತ್ರ್-ಕಥಾ ಆನಿ ಕಥಾ ವರ್‍ಣನ್-ನಿರೂಪಣ್-ಪ್ರವರ್‍ತನ್-ಕಾಳ್ ಆನಿ ತಳ್-ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಣಿ /ಕಾದಂಬರಿ, ಜಾಂವ್ ಮಟ್ವಿ ಜಾಂವ್ ಲಾಂಬ್, ಜೀವ್ ಘೆತಾ. ’ಲಾಂಬ್ ಕಾಣಿ ಮಟ್ವಿ ಕಾದಂಬರಿ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಪಾತಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾನ್ಪಳೆ-ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪೊಳೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ ಜಾತಾ.

ಪ್ರಬಂಧ್ ಲೇಕನ್, ಸಂಸೊದ್ ಬರವ್ಪ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ಸುಮಾರ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಚಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಧಾರ್‍ಮಿಕ್ ಉದ್ದೇಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೆಂ ಬರವ್ಪ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ, ಇಗರ್‍ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ, ತಿಚ್ಯಾ ಮಣಿಯಾರ್‍ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಧರ್‍ಮ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್ ತಶೆಂಸ್ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ವಿವರುಂಕ್ ಹೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಸುಶಿಕ್ಷಿತಾಂಕ್ ಸುಲಭ್ ಜಾಲೆಂ. ‘ಮೆಮ್‌ವಾ’ (ಮೆಮೊಯ್ರ್) ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಸ್ಮರಣ್‌ಗ್ರಂಥ್ ‘ಎಪಿಸ್ತಲ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಲಾಂಬ್ ವಿವರಣ್ ಆನಿ  ನಿರ್‍ದೇಶನ್ ಪತ್ರಾಂ, ‘ಕ್ರೊನಿಕಲ್’ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ‘ಕಾಲಮಾನಕ್’ (ವೆಳಾಕಾಳಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಘಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ  ವಿವರ್ ದಿವ್ಪಿ ಬರ್‍ಪಾಂ) ಸುರ್‍ವೆಚಿಂ ಅಸಲಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಲಿಂ. ಆಜ್ ವಯ್ದ್ಯಾಕೀಯ್, ಇತಿಹಾಸ್ ಸಂಸೊದಾಚಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಂಸೊದಾಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಕೃತೆ ವಿಶಿಂ, ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥ್ಯಾ ವಿಶಿಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಡಾವಳಿಂ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಚಿಂ ಬರ್‍ಪಾಂ ಹ್ಯಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಘೆತಾಂವ್. ಮನೋರಂಆನಿ ಖಾತಿರ್ ಬರಂವ್ಚೆ ಪ್ರಬಂಧ್, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್, ಹಾಸೊ ಆನಿ ಹಾಸೊವ್ನ್ ರಡೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿಯಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾಂತ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಆಮಿ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಹಿತ್, ಸಮತಾವಾದಿ ಸಾಹಿತ್, ದಲಿತ್ ಸಾಹಿತ್, ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಅಸಲೆ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ವಿವಿದ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವರ್‍ಗ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಭಾರತಾಂತ್ ಚಡ್‌ಶ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ದಲಿತ್ ಸಾಹಿತ್ ಪರ್‍ಗಟ್ಲಾಂ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ವರ್‍ತಿಕಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ‘ದಲಿತ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಸಬ್ದ್ ಆಜ್ ತಾಳೊ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಲ್ಯಾ ವರ್‍ಗಾಂಕ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಅಮೇರಿಕಾ (ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕಾ) ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಆಪ್ಣೆ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ಧಮ್ಕಣೆಚ್ಯಾ ಅನ್ಭವಾನ್ ಆನಿ ದುಕಿಂನಿ ಭರೊನ್ ತಾಕ್ತೆವಂತ್ ಸಾಹಿತ್ ರಚುಂಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ ಹಾಕಾ ಆಮಿ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಆಫ್ರಿಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಪ್ರಿ ಲೊಕಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಘರ್‍ಶಾಂತ್ ಸಂಗಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ ‘ಕಾಳೆಂ ಸಾಹಿತ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಾಂ. ವಸ್ಣುಕೆವಾದಿ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಳ್‌ವಾದಿ ವ್ಯವಸ್ತ್ಯಾಂ ವಿರೋದ್ ಸಮಾಜ್‌ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸಂಘರ್‍ಶ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕ್ರಮೇಣ್ ಸಮತಾವಾದಿ ರಾಜ್‌ವ್ಯವಸ್ಥಾ ವಾಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ವ್ಯವಸ್ತೆಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಬಂಡ್ವಾಳ್‌ವಾದಾ ವಿರೋದ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಮತಾವಾದಿ ಮೊಲಾಂಕ್ ಫುಡೆಂ ದವರ್‍ನ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಂರಚನ್ ಜಾಲೆಂ ಹಾಕಾ ಲೆಫ್ಟಿಸ್ಟ್ (ಸಮತಾವಾದಿ) ಸಾಹಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ-ಭಾವನಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಆಶಾ-ಆಕಾಂಕ್ಷಾಂಕ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಲಿಂಗ್ ಭೇದ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚೆಂ, ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಜಾತಾ. ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಬರಯ್ಲಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾ. ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಆನಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಬಾಳ್ ಸಾಹಿತ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಜ್ ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ವರ್‍ಗಾಂ ಮದೆಂ, ಸಂಸ್ರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಲೊಕಾಂ ಮದೆಂ ವಾಂಟುನ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ರುಪಾಂ ಘೆತಾ ತರೀ ಮುಳಾನ್ ಆನಿ ನಿಮ್ಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ ತೆಂ ಫಕತ್ತ್ ಸಾಹಿತ್‌ಚ್.

ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕಿತೆಂ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂನಿ ‘ಸಾಹಿತ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾಚೆಂ ಸಾಧನ್’ ಮ್ಹಣುನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತರ್ ಸಾಹಿತ್ ಮಾರ್‍ಗದರ್‍ಶಕ್ ಜಾತಾ, ತಿದ್ವುಂಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ಆದಿಂಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ ’ಕಾಂತ ಸಮ್ಮಿತ’ (ಮೋಗ್ ಕರ್‍ನಾರಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ) ಮಾತ್ರ್ ಶಿವಾಯ್ ‘ಫ್ರಭು ಸಮ್ಮಿತ’ ವಾ ‘ಆಚಾರ್‍ಯ ಸಮ್ಮಿತ’ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಾಂ.

ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಪಂಡಿತಾಂನಿ ‘ಸಾಹಿತ್ ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚಿ ಮುಳಾವಿ ಶಾಥಿ ಆನಿ ಸಮರ್‍ತಿ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚೊ ಜಾತಾ. ತಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ವಾಡ್ತಾ ಆನಿ ತಾಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗವ್ರವ್ ಲಾಬ್ತಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ತಾಕಾ ಮಾನ್, ಸಮ್ಮಾನ್ ಆರ್‍ತಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಬಾರಾಂಚೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯ್ಲಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನಾ ದುಡ್ವಾನ್ಂಚ್ (ರೊಯಲ್ಟಿ) ಮಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಸತಾಚಿ ವಳಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾತಾ. ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ‘ಅವ್ರ್ ಹೈ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎ ವೆಲ್ ರೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಲಿಟರೇಚರ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ‘ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವರ್‍ತೆಂ ವಾಚಾಪ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹನಿಸ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗವ್ರವ್ ಜೊಡ್ತಾ, ಹೊ ಗವ್ರವ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಮಾನ್’ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ತಾಚೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

‘ಸಾಹಿತ್ ಫಕತ್ತ್ ಮನೋರಂಆನಿಕ್ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾದ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಿಶಾಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತಾನಾ sಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಎಕಾ ಮತಿಂತ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ ಆನಿಕಾ ಮತಿಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಮನೋಸಂವಹನ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂವಹನ್ ಸಹೃದಯಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಪಿಗ್ಳಾವ್ಣಿ (ಕಥಾರ್‍ಸಿಸ್) ಆಸಾ ಕರ್‍ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಕೃತಿಕಾರಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಅನ್ಭವ್ ತೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾನಾ ವಾಚ್ಪಿ ಅನ್ಭವಾನ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತೆನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾ. ಆಮಿ ಆರ್ ಕೆ ನಾರಾಯಣಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಫಕತ್ತ್ ಕಾಣಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಭಾರತೀಯ್ ಪರಂಪರಾ, ತತ್ವ್‌ಶಾಸ್ತಿರ್, ಜಿಣ್ಯೆ ದರ್‍ಶನ್ ಆನಿ ಧರ್‍ಮಾ ದಿಷ್ಟಾವೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಹೆಯೀ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಜೊಡ್ಚೆ ಫಾಯ್ದೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಸಾಹಿತ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್‌ಯೀ ಆಸಾ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಚಡ್ ವಾಚ್ತಾ ತೊ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೊ, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್‍ಚೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಬರ್‍ಯಾ ವಾಚ್ಪಾ  ದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಪೆಲ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್, ಪರಂಪರೆಕ್, ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂಕ್ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್, ಸ್ವಿಕಾರುನ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊಂಕ್, ವಿಶಾಲ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾತಾ, ಹಾಕಾಚ್ ’ವಾಚಪ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಪೂರ್‍ಣ್ ಕರ್‍ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಕೇಶಿರಾಜಾನ್ ’ಶಬ್ದಮಣಿದರ್‍ಪಣಾಂತ್’ ಕಸವರಮೆಂಬುದು ಸೈರಿಸಲಪ್ಪೊಡೆ ಪರಧರ್‍ಮಮನ್, ಪರವಿಚಾರಮನ್ ಮ್ಹಳಾಂ ಪೆಲ್ಯಾ ಧರ್‍ಮಾಕ್ (ಧರ್‍ಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಧರ್‍ಮ್ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್) ಪೆಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಕ್ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತೆಂಚ್ ಭಾಂಗರ್), ಆಜ್ ಭಾಂಗರಾಚ್ಯೊ ಆಂಗ್ಡಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಭಾಂಗರ್ ಮ್ಹಾರಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಭಾಂಗ್ರಾ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಖರೆಂ ಭಾಂಗರ್ ಆರಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ವಾಚಪ್.

ಶ್ರೇಷ್ಠ್ ಸಾಹಿತಿ ಅರ್‍ನೆಸ್ಟ್ ಹಮ್ಮಿಂಗ್‌ವೇ ‘ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಈಷ್ಟ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್, ಎಕ್ಸುರ್‍ಪಣ್ ಆನಿ ಕರ್‍ಕರ್ ಭೊಗಾನಾಂತ್. ಕಿತೆಂಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತೆ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಬಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ನಿರ್‍ದಿಷ್ಟ್ ವೇಳ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಪಾಕ್ ವಾಂಟುನ್ ದವರ್‍ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ವಾಂಟೊ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ತಾತ್.
*****

ಕೊಂಕ್ಣಿ, ವಾಡಾವಳ್ ಆನಿ ಆಟ್ವಿ ವ್ಹಳೆರ್

ಆಗೋಸ್ತ್ ೨೦ ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸುಗ್ಗೆಚೊ ಕಾಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ವಾಡಾವಳೆವಿಶಿಂ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವ್ಹಳೆರಿಂತ್ ಜೊ ಭಾಷಿಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆನ್ ಘೆತ್ಲಾಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಮಟ್ವಿ ಚರಿತ್ರಾ:
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಕೊಂಕಣ್ ಸಬ್ದಾಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಹೊ ಕೊಂಕಣ್ ಸಬ್ದ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ವಾದ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೂಳ್ ನಿವಾಸಿ ದಲಿತಾಂಕ್ ‘ಕೊಂಕ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ-ನಿ ರಾಂವ್ಚೊ ಪ್ರದೇಶ್ ಕೊಂದಕನ್-ಕೊಂಗವನ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಂಚಿ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಚಡ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ರತ್ನಗಿರಿಥಾವ್ನ್, ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರಾವಳಿಂತ್ ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಾ. ಮುಡ್ಲಾಕ್ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್ ಆನಿ ಫಾಡ್ಲಾಕ್ ಆರ್ಬಿ ದರ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚಿ ಗಡ್.

ಭಾಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಉಲವ್ಪ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಮಾಧ್ಯಮ್. ಮನಿಸ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿ ವೆಳಾ-ಕಾಳಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ವಿವಿಧ್ ಜಿಬಾಳ್ಯೊ (ಭಾಸೊ) ವಾಪಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಬಾಳ್ವಾಲ್ಯೊ. ಥೊಡ್ಯೊ ಆಳ್ವಾಲ್ಯೊ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಭಾಶೆ ಮುಕಾರ್ ಖಾಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಪಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಆಜ್ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಲೋಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಭಾಶೆಪಂಡಿತಾಂ ಮಧೆಂಚ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಸೆಜಾರಿ ದ್ರಾವಿಡಿಯನ್ ಆನಿ ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ ಭಾಶೆಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಆನಿ ದಬಾವ್ ಪಡೊನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಧಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ. ಕೊಂಕಣ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸಿಲ್ಹಾರ್ ಆನಿ ಕದಂಬ ಕುಳಿಯೆಚೆ ರಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಾಗಿರ್ ಆಂಧ್ರಭೃತ್ಯ ಚಾಲುಕ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟ್, ಹೊಯ್ಸಳ, ದೇವಗಿರಿ ಯಾದವ್, ವಿಜಯ್‌ನಗರ್, ಬಹುಮನಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಯಾಳ್ ಕುಳಿಯಾಂಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ವ್ಯವಹಾರಿಕ್ ಭಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಭಾಶೆಕ್ ರಾಯಾಳ್ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಳೊನಾ.

ಭಾಶೆ ಗಿನ್ಯಾನಿಂನಿ, ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಸ ಪ್ರಮುಕ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ವಾಂಟ್ಲ್ಯಾತ್. ೧. ಆರ್ಯನ್ ವಾ ಇಂಡೊ ಯುರೋಪಿಯನ್, ೨. ಸೆಮೆತಿಕ್, ೩. ಹೆಮೆತಿಕ್, ೪. ಸಿತಿಯನ್, ೫. ಮಲಯೋ ಪೊಲಿನೇಶಿಯನ್, ೬. ಆಮೆರಿಕನ್.

ಆರ್ಯನ್ ಭಾಸೊ ಪರತ್ ಗೊತಿಕ್, ಸೆಲ್ಟಿಕ್, ಲ್ಯಾಟಿನ್, ಗ್ರೀಕ್, ಸ್ಕಾಲೋನೇವಿಯನ್, ಪರ್ಶಿಯನ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಸಂಸ್ಕೃತಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಕೃತ್, ಅಪಬ್ರಂವ್ಶ್ ಆನಿ ಹಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಬಂಗಾಳಿ, ಹಿಂದಿ, ಮರಾಠಿ, ಗುಜರಾತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾಸೊ ಉಬ್ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರಿ ಭಾಶೆಂಪರಿ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮುಳಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ಸಿತಿಯನ್ ಕುಟ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮುಳಾಚ್ಯೊ ಕಾನಡಿ, ತಮಿಳ್, ಮಲಯಾಳಮ್, ತೆಲುಗು, ತುಳು, ಭಾಸೊ ಉದೆಲ್ಯಾತ್.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್:
ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೋನ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ವಾಳ್ಚೆಂ ಆನಿಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಲಿಖಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರ್‌ಯೀ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ. ಸುರ್ವೆರ್ ಜಾನಪದ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ತೊಂಡ್ಪಾಶಿಂ ಪಿಳ್ಗೆಥಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಹೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಶಾಸನಾಂ, ನೇಮಾಂ, ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂತವ್ನ್, ಲೊಹಾಂಚೆರ್ ಕಾರ್ವವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಧಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳಂತ್ ಚಾವುಂಡ ರಾಯಾನ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ೫೭ ಫಿಟಿಂಚ್ಯಾ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಥಳಾ ಶ್ರೀ ಚಾವುಂಡರಾಜೇ ಕರ್ವಿಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಿಲ್ಹಾರಾ ರಾಯ್ ಅಬರಿಜಿತ್ ದುಸ್ರೊ, ಹಾಚೊ ೧೧೮೭ ತ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಕ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ೧೪೭೪ಂತ್ ಬಂದೀವಾಡಾಚ್ಯಾ ನಾಗೇಶ ದಿವ್ಳಾಂತ್, ಫಾತ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಪ್ ಕಾಂತಯಿಲ್ಲೆ ಲಾಬ್ಲಾಂ.

ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಶರ್ಮಾನ್ ರಾಮಾಯಣ್ ಆನಿ ಮಹಾಭಾರತಾಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯೊ ಬರಂವ್ಚೆಸಂಗಿಂ, ಅಧಿಕೃತ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ೧೬೭೮ಂತ್ ಕೊಚ್ಚಿಂತ್ಲೊ ಡಚ್ ತಾರ್ವಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆನ್ರಿಕುಸ್ ವಾನ್ ರೀಡ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಹುಕ್ಮೆನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಂಗ ಭಟ್, ಅಪೂ ಭಟ್ ಆನಿ ವಿನಾಯಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಹಾಣಿ ಮಲಬಾರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವನಸ್ಪತಿ ಸಂಬಂಧಿ ಹೊರ್ತುಸ್ ಇಂಡಿಕಾಸ್, ಮಲಬಾರಿಕಸ್ ಅದೊರ್ನತುಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ರೂಪ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹಾಲ್‌ಪಣ್ ವಿದೇಶಿಯಾಂನಿ ಘೆತ್ಲೆಂ. ೧೫೫೬ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ಛಾಪ್ಕಾನೊ ಪಾವ್ಲೊ. ಜೆಜ್ವಿತ್ ಬಾಪ್ ತೊಮಾಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ಸಾನ್ ರೊಮಿ ಲಿಪಿಯೆಂತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಅರ್‍ತೆ ದಾ ಲಿಂಗ್ವಾ ಕನಾರಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ೧೬೪೦ ಇಸ್ವೆಂತ್ ಛಾಪ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂಪಯ್ಕಿ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಭಾಶೆ ವ್ಯಾಕರಣ್. ತೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ.

ಪೊರ್ಚುಗಿಸಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧರ್ಮ್ ವಾಡಂವ್ಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ವಿಜಿಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕುರಾಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ೧೫೬೦ ಥಾವ್ನ್ ೧೮೧೪ ಪರ್ಯಾಂತ್ ೨೫೪ ವರ್ಸಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಂಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಭೌಗೋಳಿಕ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಾರಣಾನಿಮ್ತಿಂ ತೆನ್ಕಾಕ್ ನಿವಾಸಾಂತರ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ಭಾಸ್, ರಿವಾಜ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ವಿನಿಮಯ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭಾಸ್ ಮೊರ್‍ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಿ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ಯಿ ಮಾಫೇಯಿನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ರಾನಾಂತ್ಲೊ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ತಾಳೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಕರಣ್ – ೧೮೮೨ಂತ್ ಛಾಪ್ಲೆಂ. ೧೯೧೨ಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾನಡಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರಾಕ್ಣೊ, ಪಯ್ಣಾರಿ, ಜಿವಿತ್, ಮಾಂಯ್ಗಾಂವ್, ಮಿತ್ರ್, ಕಾಣಿಕ್, ಝೆಲೊ, ಉದೆವ್, ಆಮ್ಚಿ ಮಾಂಯ್, ಜೆಜುರಾಯ್, ದಿವೊ, ಸೆವಕ್, ಕುಟಾಮ್, ದಿರ್ವೆಂ, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಪತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್:
ಆಜ್ ಕೇರಳ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕಾನಡಿ, ಮಲಯಾಳಮ್, ಅರಾಬಿಕ್, ರೋಮಿ ಆನಿ ನಾಗರಿ- ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಅಶೆಂ ತೀನ್ ಧರ್ಮಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ತಾತ್, ಬರಯ್ತಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆ ಭಿತರ್ ವಿಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಉಪ ಭಾಸೊ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾತ್. ಅಶೆಂ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿ ವಾಪಾರ್‍ಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಭಾಸ್ ದುಸ್ರಿ ಆಸ್ಚಿ ನಾ ತರೀ ಹಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್‌ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಲಿಪಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಚಲ್ತಾ.

ಮಾನಾಚಿ ಮಣಯ್:
೧೯೪೭ಂತ್ ಭಾರತ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ೧೫೦೦ತ್ ಭಾರತಾಕ್ ಸಂವಿಧಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವೆ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಭಾಸ್ ಆನಿ ತಿಕಾ ಲಾಬ್ಚ್ಯಾ ಸವ್ಲತೆವಿಶಿಂ, ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ರಾಕೊಣೆವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ಆಸಾ. ಅಡ್ತಿಗ್ ೨ ಆ‌ಆನಿ ೩ಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಭಾರತೀಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಾಸ್ ವಾಪಾರ್ಚೆಂ, ಉರಂವ್ಚೆಂ, ವಾಡಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ದಿತಾ. ಭಾಶೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಆಪ್‌ಖುಶೆಚೆ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ತೆ ಉಘಡ್ಚೆಂ ಸರ್ಕಾರಾಥಾವ್ನ್ ದುಡು ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಸಂವಿಧಾನಾಂತ್ಲಿ ಅಡ್ತಿಗೊ ೩೫೦(ಎ) ಆನಿ ೩೫೦(ಬಿ) ಭಾಶೆ ಉಣ್ಯಾಸಂಖ್ಯಾತಾಂಕ್ ರಾಕೊಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ ತಸಲ್ಯೊ. ಸರ್ಕಾರ್ ಭಾಶಾ ಉಣ್ಯಾಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಂಯ್‌ಭಾಶೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ದೀಂವ್ಕ್ ನಿರ್ದೇಶ್ ದಿತಾ. ಭಾರತಾಚೊ ರಾಷ್ಟ್ರ್‌ಪತಿ ಹಾಚಿ ಖಬಡ್ದಾರಿ ಘೆತಾ. ಭಾಶೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತಾಂಚ್ಯಾ ರಾಕೊಣೆಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಶ್ಟ್ರ್‌ಪತಿನ್ ನೇಮಕ್ ಕರುಂಯೆತಾ.

೧೯೬೧ಂತ್ ಗೊಂಯ್ ಪುಡ್ತುಗೇಜಾಂಥಾವ್ನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲೆಂ. ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಮರಾಠ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮರಾಠೆಚಿ ಉಪಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಮಹಾ‌ಆನಿ ಆಯೋಗಾನ್ ೧೯೬೬ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಏಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‍ಲೆಂ. ೧೯೬೭ಂತ್ ಗೊಂಯಾಂತ್ ‘ಒಪಿನಿಯನ್ ಪೋಲ್’ ಜಾವ್ನ್ ಗೊಂಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಉರ್‍ಲೆಂ.

೧೯೭೫ ಫೆಬ್ರೆರ್ ೨೬ವೆರ್ ಡೊಕ್ಟರ್ ಸುನೀತ್‌ಕುಮಾರ್ ಚಟರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಿಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ಥಾನ್‌ಮಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುಕಾಂಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ೧೯೮೦ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯಾ ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಎಂ.ಎ. ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಗೊಂಯ್ ಭಾರತಾಚೆಂ ೨೫ವೆಂ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಚಳ್ವಳ್ ಕೆಲಿ. ಸಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರ್ನಾಟೆ ಬಲಿ ಜಾಲೆ ತೆದ್ನಾಂ ಗೊಂಯ್ ೩ಂ.ಂ೫.೧೯೮೭ವೆರ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ರಾಜ್ ಜಾಲೆಂ. ಗೊಂಯಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ರಾಜ್‌ಭಾಶೆಚಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿಲಿ.

೧೯೫೪ಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಿ. ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹರೂ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲೊ. ೧೯೬೪ಂತ್ ಡೊ. ಸುನೀತ್‌ಕುಮಾರ್ ಚಟರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಭಾಸ್ ಶಿಫಾರಾಸ್ ಕರುಂಕ್, ಥೊಡಿಂ ನಿಯಮಾಂ ದಿಲಿಂ. ತ್ಯೆ ಪರ್ಮಾಣೆ
* ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಬಾಂದಾವಳಿಚಿ ಆಸಾಜೆ.
* ಭಾಶೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಯ್ಜೆ.
* ಎಕಾ ತರೀ ರಾಜ್ಯಾಚಿ ರಾಜ್‌ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಜೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್ ಹಂತಾರ್ ಭಾಶೆ ಮಾದ್ಯಮ್ ವಾ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಕಯ್ಜೆ.
* ಲೊಕಾನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ರಿತಿನ್ ತ್ಯಾ ಭಾಶೆಚೊ ವಾಪಾರೊ ಕರಿಜೆ.
* ತರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಮಾನ್ಯತಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆಕ್ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಸುಲಭ್.
ಅಶೆಂ ೨೬.೦೨.೧೯೭೫ವೆರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ದಿಲೊ. (ಕೇಂದ್ರ್) ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ತಾತ್.
* ಸಾಹಿತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವರ್ಸಾಚೊ ೫೦,೦೦೦/- ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್.
* ೧೦,೦೦೦/- ರುಪ್ಯಾಂಚೊ ಭಾಶಾಂತರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ತಾ.
* ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಹೆರ್ ಭಾಶಾಂಕ್ ಭಾಶಾಂತರ್ ಜಾತಾ.
* ಹೆರ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ೧೦,೦೦೦/- ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಯ್ಣಾಭಾತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.
* ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಂತ್ ದೋಗ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ತಾ.

ಆತಾಂ ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಮಾನ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರ್ ಚಾಲೂ ಆಸಾ. ಲಿಪಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ಬಳ್ ಜೊಡುನ್ ಆಸಾ.

ಆಗೋಸ್ತ್ ವೀಸ್ ೧೨. ತ್ಯೆ ದೀಸ್ ಮಣಿಪುರಿ ಆನಿ ನೇಪಾಳಿ ಭಾಸಾಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವೆ ವೊಳೆರಿಂತ್ ರಾಯಾಳ್ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಬಸಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ವಪಾಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಚೆರ್ ವಾಡೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ರಾಯಾಳ್ ಆಸ್ರೊ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಚಿ ಸರಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆಟ್ವೆ ವೊಳೆರಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆನಿಮ್ತಿಂ-

* ತಿ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾತಾ.
* ಸಂವಿಧಾನಾಚೆಂ ಭಾಶಾಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತೀ ಜಾತಾ.
* ಸರ್ಕಾರಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಘೋಶಣಾಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್‌ಯಿ ಆಸಾಜೆ.
* ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಾಂತ್ ಆನಿ ವಿಧಾನ್‌ಸಭೆಂತ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲಂವ್ಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಪಾರ್‍ಯೆತಾ.
* ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ನೊಟಾಂನಿ (ಕರೆನ್ಸಿ) ಕೊಂಕ್ಣಿ ಛಾಪುನ್ ಯೇಜೆ.
* ಟಿ.ವಿ. ತಶೆಂ ರೇಡಿಯೊರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಪ್ರಸಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್ತಾತ್.
* ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂನಿ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಸುವಾದ್ ಪಾಚಾರ್ಯೆತ್.
* ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ.
* ಯೂ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮ್ಹಣ್ಜೆ, ಐ ಎ ಎಸ್, ಐ ಪಿ ಎಸ್, ಐ ಎಫ಼್ ಎಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಿವಿಲ್ ಪರಿಕ್ಷೆಂನಿ ಏಕ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. (ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಛಾಯಾ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಹಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ.)
* ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚೆರ್ ಸಂಸೊದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಹ್ಯುಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ರಾಲಯ್ ಅನುದಾನ್ ದಿತಾ.
* ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಶಾ ಸಂಸ್ಥಾನ್ (ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇನ್ಸಿಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್) ಸಂಸ್ಥೊ, ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ತಾ. ಹೊ ಸಂಸ್ಥೊ
ಸೃ‌ಆನಿತರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾವ್ನ್, ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬರಾವಯ್ರ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಂಕ್ ಪಾವಯ್ತಾ.  ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸಂಸೊದ್ ಚಲಯ್ತಾ. ಭಾಶೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾ.

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ‘ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್’, ‘ಸರಸ್ವತಿ ಸಮ್ಮಾನ್’ ‘ಕಾಳಿದಾಸ್ ಸಮ್ಮಾನ್’ ಆನಿ ಹೆರ್ ತಸಲೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್‌ಯಿ ದಿವ್ಯೆತಾ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ್‌ಪೀಠ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸ್ತೊ ಆನಿ ನಾದಿಸ್ತೊ ಮುನಾಫೊ ಆಟ್ವೆ ವೊಳೆರಿ ನಿಮ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಭಾಶೆಚೆರ್ ಮೋಗ್ ಆಸಾಜೆ. ವಾವುರ್ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಸಾಜೆ. ಸರ್ಕಾರಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ  ಹಕ್ಕಾನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ಆಸಾಜೆ. ತೆದ್ನಾಂ ಭಾಶೆಚೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಾ.

ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿಖಾತಿರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್‍ನ್ ಆಸಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆಜ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾನಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾತಾತ್. ಆತಾಂ ಸವೆಥಾವ್ನ್ ತಿಸ್ರಿ ಆಪ್‌ಖುಶೆಚಿ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ಯೆತಾ.

ಫುಡಾರ್:
ಇತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಮಾಹೆತಿಚ್ಯಾ ಉಣೆಪಣಾನ್, ನಿರ್ಲಕ್ಶೆನ್ ಆನಿ ಪೊಕೊಳ್ ವ್ಹಡ್ಪಣಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜೊ ಫಾಯ್ದೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತೊ ತೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ವಯ್ರ್ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಫಾಯ್ದೆ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಭಾಶೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ,. ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಯಾಬೊಯಾಂನಿ ಉರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಜ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಬರಿ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಭಿಮಾನ್ ವಾಡ್ಲಾ. ಆಪುಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಫಕತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ. ಹೆಂ ಥಳಾವೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಡ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಫಕತ್ ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಫಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಆಸಾತ್ ಆಯ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಭಾಶೆಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್, ಮೋಗ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ- ಶಾಳಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ. ಜರ್ ಸರ್ವ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶಿಕ್ಲಿಂ ತರ್ ಭಾಶೆಚೊ ಆನಿ ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಪರ್ಜಳ್ತಲೊ.
*****

ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್

ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಅತಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಸೊ. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ, ಭಾಶೆಚೊ, ಪತ್ರಾಂಚೊ ಅಬಿಮಾನಿ. ಹಾಂವ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತ್ರಿ ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಂ.  ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ.  ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಹಜಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಚೆರಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ನ್ ಬೊಡಿ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ತಾತ್.  ಮಾಂಕೊಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾತ್.  ಸರ್‍ಕಸ್ ಮನಿಸ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪಳಯ್ತಾತ್.  ಸಗ್ಳೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಲಾಂ.  ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ರಂಗಾಳ್ ಚಡ್ಡ್ಯೊ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಹಾಸನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಚ್ ಹಾಸ್ತಾತ್.  ಲೊಕಾನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಬ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಉಣೆ. ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಲೋಬ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್.  ನೆಸ್ಲಿ, ವೆಸ್ಲಿ, ಬ್ರೆಟ್‌ಲಿ, ಕಾತ್ಕುತ್ಲಿ, ಚಾಕ್ಲಿ, ಬಾಟ್ಲಿ ಅಶೆಂ ಪ್ರಾಸ್‌ಬದ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸಜೆ ಪಡ್ತಾ.  ಆಮಿ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಿ‌ಎಫ್‌ಎಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ತಾಂ, ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ರಡ್ತಾಂ.  ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಎಕ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾ- “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆ ಆರ್‍ಶೆ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ರಿಪೇರಿ ಕರ್‍ತಾಯ್ಗಿ? ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಖಿಳ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಹಾಡಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಯ್ಗಿ?” ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ತಾಂ. ದುಸ್ರೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್-ಚೆ ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಖಿಳ್ ಮೊಡ್ತಾಲೆ, ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‍ಸ್ ಮೊಡೆಂ ನಿದಾಯ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಕಲಾಕರ್ ಹೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್.  ಹಾಂಕಾಂ ಅಂಡರ್‌ಆರ್‍ಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯಾಂಗೀ? ತಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಅಂಡರ್‌ಆಕ್ಟಿವಿಟಿವರ್‍ವಿಂ ಥಂಡರ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ. ಬ್ಲಂಡರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಂಡರ್ ಜಾಲಾಂ.  ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಘಾಲ್.” ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೆಂಯ್ ರಾವ್ಡಿಸಮ್. ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆನಿ‌ಏಕ್ ಟ್ರಾಜೆಡಿ.

ಹಾಂವ್ ಮೊಸ್ತು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಪರ್‍ನೆ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ನವೊ ವಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸೆವ್ಲಾ. ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ’ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಭೆಟವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಂಗಟಕಾಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲಾಂ – “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ತುಳು ನಾಟಕಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸನಾ, ಭಾಶಣ್ ಆಸನಾ, ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲೊಣಿ ನಾ.  ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?” ಸಂಗಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ – “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ತುವೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳತ್?  ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗಿ?  ಚೆರಾಂ ತುಜಿಂಗೀ? ಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ತುಜೆಗೀ? ಮಾಯ್ಕ್ ತುಜೆಂಗೀ? ತುಂ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್‌ಗೀ?” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಟಿಕೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಅಬಿಮಾನಿ.  ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅತಿ ಗರ್‍ಜೆಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ. ಪಯ್ಶಾಂವರ್‍ವಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಳಿಯೊ” ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಂಗಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾತರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಳಾಂ – “ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಚೊ… ತುಮ್ಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್.  ಪೊಟಾಕ್ ನೀಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ.  ತೆಂ ದಿಲಾಂ ತರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ. ತುಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾ ತರ್ ವಚ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್.  ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.  ಹೆ ಬುಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹಜಾರಾಂಚೆ.  ಹ್ಯಾ ಬುಕ್ಕ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ತಾಂಣಿ ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾತ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ದೆಶಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಬೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತುಜೆಬರಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್.  ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಳಿಯಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ಚೆಬರಿ ಕರ್‍ತಾಂವ್.”

ಹಾಂವ್ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್. ಅಖಂಡ್ ಸತ್.  ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿ. ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ.  ಬೊಟಾಂ ಝರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಪತ್ರಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.  ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾತ್, ತೆಂ ಕರ್‍ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ತಾಂಚೊ.

ಪುಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ? ತಾಣೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ನಾ? ದೆವಾ, ಹೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಉದೆಲೆಂ ತರೀ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್? ಉದೆಲೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್?  ತರ್ ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೂಳ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್? ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?
“ಏ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನೊ… ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾತ್… ಬರೆಂ… ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿತಾತ್?  ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ.  ದುಸ್ರೆ ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್?  ಖರ್‍ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲಾ?  ಜಮೊ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾತಾ?  ಲೇಕ್ ಕೊಣೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ, ಸಂಗಟಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ? ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಚೆರಾಂಕ್ ಆಟ್ ಹಜಾರ್ ಚೆರಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನೀತ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಚ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಖರ್‍ಚಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಘೆಜೆ. ಟಿಕೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ಮುನಾಫೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತಾ.  ಫಕತ್ ಟಿಕೆಟಿವರ್‍ವಿಂ ಲಾಬ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್

ಲಾಬಾಖಾತಿರ್ ತರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.” ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್.

ಸಬಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಧಾ ಹಜಾರ್. ಏಕ್ ಪಾನ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಲಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್‍ಲಾಂ,  ರಾಜಾಸನಾ ವಯ್ರ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೇಕ್ ವಿಚಾರುಂ?” ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್.  ‘ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.  ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ.  ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಫೊಟೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪೇಪರಾರ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.  ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಅಸ್ಲ್ಯೊಚ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.  ಪರ್‍ಯಾರ್ ನಾ.

ಕೊಣೀ ವಿಚಾರ್‍ಚೆನಾಂತ್.  ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ಚೆನಾಂತ್.  ಆಕ್ರೆಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕಾಲಾಗಿಂ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲೊಂ. “ಸಾಯ್ಬಾ… ತುಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ದಿತಾಯ್.  ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ದಿತಾಯ್.  ತುಂ ಮಹಾದಾನಿ… ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಅಬಿಮಾನಿ.  ತುಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾಯ್.  ಖಂಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?  ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಸುದ್ರಾತ್, ಉಲವ್ಪಿ ಚಡ್ತಿತ್, ಶಿಸ್ತ್ ಯೇತ್, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತರ್ ತಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ವಿಂ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ.  ಪಯ್ಲೆಂ ಲೋಕ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಆತಾಂ ತಶೆಂ ನಾ. ಕಿತೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚಲ್ತಾ…” ಹಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊಂ.  ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ರಾವಯ್ ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್.  ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆ ಕಶೆ ಖರ್‍ಚಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಜೆ. ತೆಂ ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ಪೋಶಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಪಾವ್ತಾಂ.  ಭಾಶೆಚೊ ಪೋಸ್‌ಯಿ ಕರ್‍ತಾಂ.  ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೇದ್‌ಭಾವ್ ಜಾತಾ.  ದುರ್‍ಸೊಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.  ವೃತ್ತಿಪರತಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್.  ತುಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್.  ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾತಾಂ.  ತಾಂತುಂ ತುಂ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್.” ತಾಣೆ ಚೆಕ್‌ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ, ತುಂ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾದಾರ್‍ಣ್ ಪೋಶಕ್.  ಹಾಂವೆಂ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿಂ ಚೆರಾಂ ಹುನ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಲೆಚೆಂ ಪೋಶಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ.  ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪೋಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ.  ದುಸ್ರೆಂ ಸಂಕಪಾಶಣ್‌ಯಿ ಗೊತ್ತುನಾ. ಭಾಶಣ್‌ಯಿ ಯೇನಾ.  ವೇಶ್‌ವಿಭೂಶಣ್‌ಯಿ ಗೊತ್ತುನಾ.” ಹಾಂವೆಂ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲೆಯಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರ್‍ತಾತ್, ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ.  ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್.  ಪರ್‍ನಿಂ ಪದಾಂ, ನವೆ ತಾಳೆ… ನವಿಂ ಪದಾಂ, ಪರ್‍ನೆ ತಾಳೆ.  ಪರ್‍ನೆ ಜೋಕ್ಸ್, ನವ್ಯೊ ಚಡ್ಡ್ಯೊ, ನವೆ ಜೋಕ್ಸ್, ಆದ್ಲೆಂ ಕಾಚ್ಚೆಂ ಕೋಟು… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಕ್ ಮೈಕಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್… ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್… ವೊವಿಯೊ ವೆರ್‍ಸಾಚೆಂ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಪೊಲ್ಕಾ ಬಾಯ್ಲಾ ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಶೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಮಿಕ್ಸ್, ಎಮ್.ಸಿ.ಚೆಂ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಸೊಂದಿ.  ಹಿಟ್ ಜಾತಾ.  ತ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಕ್ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ದವರ್‍ತಾಯ್?”

ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರುಚ್ಲೆಂ.  ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟಾಪ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಕಾ ವಯ್ಲೆಂ ಅಮಾಂವ್ಟ್ ದೊಡೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆ ಝೀರೊ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ.  ಹ್ಯಾ ಚೆಕ್ಕಾಂತ್ಲೆ ಝೀರೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೀರೊ ಕರ್‍ತೆಲೆ. ಇಗರ್‍ಜಿಚೆ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾವರ್‍ವಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಯಕ್ಶಗಾನ ಮಂಡಳಿಕ್ ರಿಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾತಿಚಿ ನೀದ್ ಖಳೊನ್ ಸವಯ್ ನಾ. ಭ‌ಆನಿ ಮಂಡಳಿಕ್ ಸೆರ್‍ವೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಕಾಳಿಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ.  ಪತ್ರಾಂನಿ ಮರ್‍ಣಾಂಚಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ.  ನಯ್ತಿಕತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವನಿವೃತ್ತಿ ಜೊಡುನ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆವೃತ್ತಿ ಸುರು ಕರ್‍ಯೆತ್.

“ಧನ್ಯಾ ಚೆಕ್ ದಿ. ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್…’ ದವರ್‍ತಾಂ.  ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರಿ ನಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಸೊಂದಿ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಾ ತರ್ ರುಚನಾ.” ಹಾಂವ್ ಚೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ವೆಗಿಂಚ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ‘ಹಂಡೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುಂಕ್ ಹಜಾರ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾತ್… ವೆಳಾರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ದಿತಲೊಂ. ದಯಾಕರುನ್ ಯೆಯಾ. ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ.
*****