ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಲ್ಯೊ

ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋರ್ ಎಕಾ ಭಾಷಣ್‌ಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ. ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಪಾಠಿ. ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆಮಿ ತಾಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಲಾಗಿಂ ಖಂಚಿ ಸಂಗತ್ ವ ವಸ್ತ್, ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ಟಾರ್ಚ್, ಸ್ಟೀರಿಯೊ, ಪಂಪ್, ವಿಸಿ‌ಆರ್, ವಾಚ್, ಘಡಿಯಾಳ್, ಸ್ಟವ್ – ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಖಾತಿರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತು ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾಲೊ ತರೀ, ಪಾಟಿಂ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಳನಾತ್ಲೆಂ.

ಭಾಷಣಾಂತ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಯ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರಿಜೆ  ಮಣ್ ನಿರಂತರಿ ಪರತ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಂವೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ನೈಂ ತರೀ ಹಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ ಪುಣಿ ಖಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲೊ. ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಆಮ್ಗೆರ್ ಮುನ್ನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕುರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್‍ಲಿ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಚಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಜೊ ಶೆಜಾರಿ. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಚಾಬ್ಕೊರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸರೊಪ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಪರಿಂ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನಿಂಚ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಧರ್‍ಚೊ ತಸಲೊ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್. ದಿಸಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ-ಸಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಸರಾಸರಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಶಾಥಿವಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ಶೆವ್ಟೆ, ಕಾನೆ, ಶೆತ್ಕಾಂ, ಬುಯಾರಿ, ಕಾಳಿಂದ್ರ್, ಕೊಂತಿ, ಖರ್ಸಾಂಡಿ, ಲೆಪೊ -ಅಶೆಂ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಥಾರಿಟಿ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸುಮಾರ್ ಬಾವೆಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಚಾರ್ಲಿಯಾಮ್, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಖೈಂ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವೆಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಲಿ.

ಹೊ ಭಾರಿ ಬರೆಂ… ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಹೆ ಹೆ ಹೆ ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಚಾರ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅನಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್‍ಚಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಪುಗಾರ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ತೊಂದೊ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಪುಗ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆನ್ಬಿಗ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಳೆ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ, ಪಯ್ಲೆಂ, ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ, ಚಾರ್ಲಿನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ ಆಮಿ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ದಾಂತಾಂನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜೆ.

ನಂಯ್ಚೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವಿಧಾನಾಂನಿ ಧರ್‍ಯೆತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಆಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಖೊಂಚುನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ, ಚವ್ತೆಂ ಜಾಳಾನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ.

ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅಂಕಲ್? ವಿಜ್ಞಾನಿಚೆಂ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ತುಕಾ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತಡಿಕ್ ಯಾ ಚಾರ್ಲಿಚೆಂ ಡೆಮೊನ್‌ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ನಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಯೆರೆಂ ಮಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಾಣ್. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಬೊಡ್ಕಾಂ, ಮಾಣ್ಕಾ ಚೊ ಪಾಂಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಲ್ಲಿ, ಇಜ್ಹಿಟ್ ಬೈಟ್? ವಿಚಾರಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ.

ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ರೈಟ್‌ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟುಡ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ.

ಹೆಂ ಯೆರೆಂ ಎಕಾ ಘಟ್ಟ್‌ಶಾ ಲಾಂಬ್ ಸುತಾಕ್ ವ ಬಾರಿಕ್ ನಾರಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುತಾಚಿ ಆನಿಕ್ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ತಡಿರ್ ಝಡಾಕ್ ವ ಖುಂಟಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚಿ. ಕುರ್ಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಯೆರೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಸುತ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಸ್ಚೆ ಕೊಬ್ಲೆಂ (ಧಾಕ್ಟೆಂ ಜಾಳ್) ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಸುತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಚೆಂ. ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಕೊಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ. ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಬ್ಲೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಸ್ಟಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಗುರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್‌ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲಿಚ್. ಪಳೆ, ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್‍ತಾಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಡ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಲೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಏ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಗೇ… ಬೋಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕುರ್ಲೆನ್ ಎಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಬೊಟಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುನ್ನಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ಧೈರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಜಿವಿ ಕುರ್ಲಿ ದಾಂತಾಶಿ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆನ್ ಬೋಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಅನಿ ಆನಿಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್‌ಚ್ ಬೊಬಾಟ್.

ಬಚಾವ್ ಕರಾ ಬಚಾವ್! ಹೆಲ್ಪ್… ಹೆಲ್ಪ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟಿತ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಡಿಸ್ಕೊ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕೂಚುಪುಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚೊ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಆನಿಕ್ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಮೊಡುನ್, ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಂತಾನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚಾಬ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಘಾಲ್ಲೊ ಘಾಸ್ ಮುನ್ನಿಚಾ ನಾಕಾಕ್‌ಚ್!

ಅಯ್ಯೊ ದೆವಾ, ಮೆಲೊಮೂ ಹಾಂವ್ ಮುನ್ನಿ ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾನಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮನೊರಂಆನಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಪಿಟೊ ಕೆಲೊ ಅನಿ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಕುರ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗ್ರಿಪ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ನಿಯೊಸ್ಪ್ರ್ರಿನ್ ಮುಲಾಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಘಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಮುಲಾಮ್ ಸಾರಯ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಧಾಕ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮುನ್ನಿಕ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ – ಅಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಅಸ್ಚಿ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಚಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಸ್ಟೇ ಸರಿ ವ ಬಾರೀಕ್ ರೊಡ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಅಟ್ಟೆ ಮಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅಟ್ಟೆಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಳ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಯೆರೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಅಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಕಡೆ ಸುತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎಕಾ ಸುಂಬಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ನಂಯ್ತ್ ವ ವಾಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುಂಬಾಚ್ಯಾ ಆನಿಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಬುಡಾನಾ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಟ್ಟೆ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಯೆರೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಕುರ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಳಾಕ್ ಪೊತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಡ್ತಾ. ತಿ ಧರ್ಚಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಿಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್, ವಾಳಾಂತ್ ವ ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಳ್ ನಾ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ತ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ಲೈಟ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ (ಕರ್ಲಾಕ್) ದಾಂತ್ರ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮುನ್ನಿಚಿ ಉರ್ಬಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಚಡ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಆನಿ ಟೀಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ರೆಡಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಹಾಸೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂಕ್ ಮುಟ್ಲಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾ-ಮುಟ್ಲಿಂ ದಾದೊಶಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿಕ್ ರಾತಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೊಚ್ ಜೆಂಬಾರ್.

ಅಂಟಿ, ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಪಳೆ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಪುತಾ. ಕಾನೆ, ಸುಂಗ್ಟಾ ಆನಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಧಿ ಹಾಂಡಿ ಪುಣಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅನಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಚಾನೆಲಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುನ್ನಿ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಾತಿಂ ಸಾತ್ ವರಾರ್ ಕುರ್ಲಿ-ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಘರ್ಚಿ ಕುತ್ತರಿ ಆನಿ ದಾಂತ್ರೆ ಆಸ್ಚಿ ಬರೀ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಮಾಸ್ಳಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿಯಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ದೊಣಿರ್ ಚಡೊನ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದಕ್ ಧೊಂಪಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮುನ್ನಿ ಭೂತಕೋಲಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಿಪರಿಂ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸರಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಹೊಯ್, ಹೊಯ್, ಚಲ್ತಾನಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಸವ್ಕಾಸ್ ವಚಾಜೆ. ನಾ ತರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧಾಂವ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕೊಯ್ತಿ ವೊಡಿನಾಯೆ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಯೆತಾ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಸಾತಾಟ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಾನೆ ಕೊರ್ವೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಶೆತ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತರೀ ಎಕ್ಕೀ ಕುರ್ಲಿ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ಲಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ರಾವ್ಲೊ. ರಾವಾ, ರಾವಾ! ಕುರ್ಲಿ! ಕೊಯ್ತಿ ಹಾಡ್! ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಕುರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಹಳ್ವಾಯೆಚೊ ಮಾರ್ ಘಾಲೊ. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಾರ್ಲಿಲಾಗಿಂ ವೆಲಿ. ಪುಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಹಾತಾಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಭಿಯಾನ್ ಹಾಂಡಿ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲಿ. ಕುರ್ಲಿ ಪರ್ತುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಪರತ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಹಾಂಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಕಾಲಿಂದ್ರಾಂ, ಶೆವ್ಟಲ್ಯೊ, ಕೊಂತ್ಯೊ, ಕಾನೆ, ಬಲ್ಚಾಟ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಗಾತ್ರ್ರಾಚಿಂ ಶೆಂಭರ್‌ಭರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ಉಬ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ ವೊಡ್ತಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಲ್ಲಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮುಟ್ಲಿಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮುನ್ನಿನ್ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಅಳೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್! ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ ತೊ.

ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲೆ. ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ. ತಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ವರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಮುನ್ನಿಕ್ ನಂಯ್ಕ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆನಿ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ನವೊಚ್ ತರೀ ತಾಣೆ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಧರ್‍ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡುಣೆ ದೊನ್ಶಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಧಾಕ್ಟಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಚಾಬ್ಲಿಚ್. ಕಿಂಕ್ರಾಟುನ್ ಮುನ್ನಿ ತಡಿಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ಕುರ್ಲೆನ್ ಭಿಯಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕುರ್ಲಿ ಝಡೊನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತರೀ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾರ್‌ಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ದಾಂತಾಂನಿ ದಾಂಗೊ ಚಾಬೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಸೊಡಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹಾಂಡ್ಯೆಕ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಸಾಸ್ಪೊಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಸುಮಾರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರಿಂ ಕರ್‍ನ್ ಧುವ್ನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ದವರ್ಲಿಂ. ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುನ್ನಿ ಪಾಟಿಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಂಗ್ಟಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ವೆತಾನಾ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಚೊ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಕಾಲ್ ತುಜಿ ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಆನಿ ನಾಕ್ ಆತಾಂಯಿ ದುಖ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಮತ್ಲಾಬಿ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮುನ್ನಿಕ್ `ಟಾಟಾ’ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
****

ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಾ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಚೆ ಥೊಡೆ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಅಶೆ ಆಸಾತ್.
೧. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ದರ್ಯಾ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ನಂಯ್ಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಖಡ್ಪಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ನಮೂನೆ ಆಸಾತ್.
೨. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೊಡ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ಮೊಸ್ರಾನ್ ನೈಂ, ಆಧಾರ್ (ಗ್ರಿಪ್) ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್.
೩. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಅಕಾಂತಾ ವೆಳಿಂ ಸ್ವ ರಾಕೊಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬ್ತಾತ್.
೪. ಮನಿಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್.
೫. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಬರಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಅತಾಂ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಂಗ್ಟಾವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ.
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ದೊತೊರ್ ಪದ್ವೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ.
*****

ಫರಾರಿ ಆವಯ್

ಸಕಾಳಿಂ ಆಟ್ ವರಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆ ಮೇಟ್ರನಾಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಕಾಡ್ನ್, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಟಿಂ ಮ್ಹಜಾ ಅಫಿಸಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ದನ್ಪಾರಾ ಬಾರಾ ಜಾತಾತ್. ಆಜ್ ದೋಗ್ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ಸ್ ರಜೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಅಪರೇಶನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿ ವಾರ್ಡಾಚೊ ವಾರ್ಡ್‌ಬಾಯ್ ಸುರೆಶಾಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಚಡಾವತ್ ಸಿಬಂದಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚಿ ವಾರೆಸ್ದಾರಾಂ, ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಖಾರ್ ಕಾಮಾನ್ ವೆಚಿಂ ನರ್ಸಾಂ, ದಾಕ್ತೆರ್ ಆನಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸಿಬಂದಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಲೊಕಾಚಿ ವಿಶೇಷ್ ಗಡ್ದಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಔಟ್ ಪೇಶಂಟ್ ಡಿಪಾರ್‍ಟ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಮುಯಾಂಪರಿ ಹೆಣೆತೆಣೆ ವೆತಾಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್, ವಾರ್ಡಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರಿತ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಕ್ ಎಡ್ಮಿಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಸಾಂಗಾತಾ ಬೋವ್‌ಶಾ ತಿಚಿ ಧುವ್ ಅನಿ ಎಕ್ಲೊ ಪೂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ತುಳು ಭಾಷೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಗಡ್ಬಡ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಾಯ್, ಘರಾ ಯಾ ಆಮಿ.

ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾ, ಆಮ್ಚೆಂ ನರ್ಸ್ ಶಾಲಿನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ತಾಂಚಾ ಗಲಾಟ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಗಮನ್ ದಿಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ, ಹಾಂವ್ ರಾವಾನಾ … ಪಾಟಿಂ ಯಾ ಆಮಿ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಾತ್ತಾಲಿ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತರೀ ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ದೊಳ್ಯಾಂ ಭಾಷೆನ್ ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಮಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕೇಸ್ ಅನ್‌ಯೂಸುವಲ್, ಮೇಡಮ್! ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪುಣ್ ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಕಬೂಲ್ ನಾ. ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ತಿಮಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಕರ್‍ತಾ! ಶಾಲಿನಿ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆಂ.

ನಿಜಾಯ್ಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ತೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅನಿಕೀ ವಿಚಿತ್ರ್!

ತಾಂಕಾ ಮಾಗಿರ್ ಮೆಳ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಕ್ಯಾಬಿನಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಫೋನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ. ಡಾ| ಕೇಶವಾಚೊ ತಾಳೊ.

ಆಜ್ ಏಕ್ ಸ್ಪೆಶಲ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ತಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಆನ್ ಎಲ್ಡರ್‍ಲಿ ಲೇಡಿ ಇಜ್ ಫೊರ್ಸ್‌ಡ್ ಟು ಎಬಾರ್ಟ್.
ವ್ಹಯ್, ವ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಸ್ತ್ ಫಸ್ಸ್ ಚಲ್ತಾ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆ.

ಫಾಲ್ಯಾಂ ಅಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್. ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಕರುಂದಿತ್ ಆನಿ ಪ್ರಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ದೀಂವ್ದಿತ್.
ಕ್ಯಾಬಿನಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಸೊನ್ ಪರತ್ ವಾರ್ಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಾಲ್ ವಾರ್ಡ್ ಆಸಾ. ಸೆಮಿ ಪ್ರೈವೆಟ್ ರೂಮಾಂತ್ ದೊಗಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಇಲ್ಲೊಚೊ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಚಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಲಾಗಿಂಚ್ ಎಕೆಕ್ ಬಾಂಕ್ ಆಸಾತ್.

ಅಯ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣಿಕ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಗಲಾಟೊ ಅನಿಕೀ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಥಂಯ್ಚೊ ಗಲಾಟೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಭಂವ್ತಣಿಚೆ ಸಂದರ್ಶಕ್ ಅನಿ ಹೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಲಾಗಿಂ ಜಮೊನ್ ಭಿತರ್ ತಿಳ್ತಾಲಿಂ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೇಟ್ರನ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೆರ್ವಾಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೊ. ಕುಡಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ.

ಏನಾಗ್ತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಮಂಡಾಯೆಕ್ ಭಿತರ್ ಮೌನ್ ಪಾಸಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಮ್ಮಾ, ನೀವಾದ್ರೂ ಹೇಳಿಯಮ್ಮ ಇವ್ರಿಗೆ” ತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಪರಾತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪೂತ್ ಅನಿ ಧುವ್ ಉಭೆಂ ರಾವ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾಲಿ.

ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಧುವೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಮಿ ಥಂಯ್ಸ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲ್ಯಾಂವ್. ಭಾವ್‌ಭಯ್ಣ್ ದೊಗಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ತಾಂಚೆ ಘರ್ ಮೂಡ್‌ಬಿದ್ರಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್. ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪಾರ್ವತಿ. ತಿಕಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಮಾಲ್ಗಡೆಂ ಧುವ್ ಟಿಚೆರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಯ್ತಾ. ಪೂತ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಎಟೆಂಡರ್. ಅನಿ ದೊಗಾಂ ಧುವೊ ಕಾಲೆಜಿಂತ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೊ ಪೂತ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್-ಟಿಚೆರಿಕ್ ಸೈರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಜಾರಾಚೊ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್. ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ತ್ ಚಾಳಿಸ್ ದೀಸ್ ಉರ್‍ಲ್ಯಾತ್. ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊಲೊ ನವ್ರೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಗ್ರೆಸ್ತಾಂಗೆಲೊ. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಖಂಚಾಗಿ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾ ಖಂಯ್.

ಪಾರ್ವತಿಚೊ ಘೊವ್ ಕೃಷಿಕ್. ತಾಂಕಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಅಸಾ. ಗಾದೆ, ಮಾಡಿ, ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಂಚಿ ಕೃಷಿ ಮ್ಹಣ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತತ್ವಾರ್ ನಾ. ಹಳ್ಳೆಚೊ ಕೃಷಿಕ್ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದಿಲಾಂ. ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸಾಂ.

ಮೇಡಮ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಮ್ಕಾಂ ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ವೊ ಮಹಿನೊ. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಕಶೆಂ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ, ತುಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗಾ ಸಿಸ್ಟರ್. ದೆಕುನ್ ಅಮ್ಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ದಯಾಕರ್‍ನ್ ತಿಕಾ ಡಿ ಎಂಡ್ ಸಿ ಕರಾ ಪಾರ್ವತಿಚಿ ಧುವ್ ವಿನಂತಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಚ್ಯೊ ಕೇಸಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನವ್ಯೊ ನ್ಹಂಯ್. ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತಾಂ ಜಾತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಎಬಾರ್ಶನಾಂಕ್ ಜೊಡಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಚಡಾವತ್ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ ಯೆತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಶೆಸ್ ರೀತಿನ್ ಗಭೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ನೈಂ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿಯೊ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರೇಮಿನ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ, ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ನಾರಾನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್‍ನ್ ಮೋಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಪುಣ್ ಹೆಂ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧೈರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಅಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂ ವರ್ನಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಚಡಾವತ್ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ಬಾಳ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಬಾಳಾಂತ್ ಜಾಯಾ, ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬಾಳ್ಶಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಪಿತ್ ರಿತಿನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಬೂದ್‌ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ನರ್ಸಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಸಲಹಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಅಶೆಂ ಬಚಾವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಅಶ್ರಮಾಕ್ ದಿಲಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಎಕಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸ್ವತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಧುವೆನ್ಂಚ್ ಪೊಸ್ಕೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಅಸಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಮಿಯ್ ಚತ್ರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮಾಚ್ಯಾ ಬೊಸಾಕ್ ಹೆಂ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಅಮಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಜಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಧೈರ್ ದಿಲಾಂ. ಅಳೆಬಾ, ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಸ್ತಾಂ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಜೊಡಿಂ ಆಸಾಂತ್. ಭುರ್ಗಿಂ ದೆವಾನ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ. ತಸಲ್ಯಾ ಥಂಯ್, ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್‌ಮೂ? ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಯಾಂ, ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ತುಂ ಗರ್ಭೆಸ್ತಿಣ್ ಜಾಶಿ. ಪರತ್ ಪರತ್ ಯೆತಾಯ್ಗಿ ಹಾಂಗಾ? ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಹಾಕಾ ಜಲ್ಮ್ ದಿಯಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಯಾ. ಮುಖಾರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ಕೊಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ಸ್ ಪುಣಿ ವಾಪರಾ. ಪುಣ್ ಖುನಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾನಾಕಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಅಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾಂಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಲಾ. ಹೆರ್ ವಾಯ್ಟ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾ ಅವಯಾಂನಿ ಆಪರೇಶನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಮ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಸೈತ್. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ತೆನ್ಕಾಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಬುರ್ಖಾವಾಲಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಕಾರಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಅಪವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸುನೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಿನಂತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬಾಯೆ, ತಾಕಾ ನೊವ್ರೊ ನಾಂಗಿ? ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಜೀವ್ ಕಾಡಯ್ತಾಯ್?

ತಾಂಕಾ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ಖೈಂ… ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಸುನೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯ್ತಾಲಿ. ತಿಕಾ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಅಚಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್, ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರಾ… ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಅಮಿ ಹಾಂಗಾ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಂಗಾತ್ತ್ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ಚಲ್ಲಿ.

ಸುನೆಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಬಾವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲೊಗಿ ಅಪ್ರಾಧಿ ಜಿನೊಸ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಅಟ್ರಾಂ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಚಲಿ. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಿಚೊ ಮಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸುನೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ ತರೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಂ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜೊ ನೊವ್ರೊ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಅಸಾ. ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೊ ಬಾಪುಯ್? ಚಲ್ಯೆಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವೆ ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಚಲಿ ರಡುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಿಂ ಎಬಾರ್ಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮಾಂವಾನ್ ಆನಿ ಸಾಸುಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿರೋಧ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.
ತುಮ್ಚಿ ನರ್ಸಾಂ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೇಶಂಟಾಂಕ್ ಗರ್ಭ್‌ಪಾತ್ ಕರಿನಾಶೆಂ ಶಿಕವ್ನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಯಾನೆಜ್‌ಮೆಂಟಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಚಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಅನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಮಿ ಮಸ್ತ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಳೆತಾನಾ ಮಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪಾರ್ವತಿಚ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಅನಿ ಪುತಾಕ್ ಹಾಂವೆ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಅಳೆ, ಹೆಂ ಸಂಸಾರಾರ್ ಘಡಾನಾತ್ಲೆಂ ಘಡಿತ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚಿ ಅಮ್ಮಾ ಕಾಂಯ್ ಕೊಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ನೈಂ. ತುಮ್ಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಆಸಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾ ವ್ಹಯ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಸದಾಂಚೆ… ತಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ದಿ. ಭುರ್ಗೆಂ ನಾಕಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕರ್‍ತಾ.

ನಾ ಸಿಸ್ಟರ್, ಅಮಿ ಕಶೆಂ ತೋಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಂ? ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಗುರ್ವಾಚಾರ್ ರಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಇಷ್ಟಿಣ್ಯೊ ಹಾಸೊಂಕ್ ಆಸಾತ್. ತಿಚೊ ಗರ್ಭ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ಅಮಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚೊ ಬಾಬ್ ಹಾಕಾ ಒಪ್ವಾಲಾ ಟಿಚೆರ್ ಉಲಯ್ತ್ ವೆತಾಲಿ.

ತುಮ್ಚಿ ಖುಶಿ, ಹಾಂವೆ ಮಾಕಾ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚೆಂ. ದಾಕ್ತೆರಾನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ.
ಸಾಂಜೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗ್ದೊನ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಪಾರ್ವತಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಪಯ್ಲೆಂ. ತಿಚಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ವಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಕಶೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್? ಘೊವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಕ್ಕ್ ನಾಂಗಿ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಪುಸಿತ್ ರಡಾಲಾಗ್ಲಿ ಬಾವ್ಡಿ. ಸ್ವತಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಅವಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಮ್ಜಾತಾಲಿಂ.
ರಡಾನಾಕಾ ಬಾಯೆ, ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾತಲೆಂ… ಫಾಲ್ಯಾಂ ತಾಣಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲುನ್ ತುಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವರುಂಕೀ ಪುರೊ ತಿಕಾ ಭುಜಯ್ಲೆಂ.

ರಾತ್ಚಿ ಮೇಟ್ರನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಥಂಯ್ಸರ್ ರಾವೊನ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಿಂ.
ತ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ನೊವೆನಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್.  ಸೊಮ್ಯಾ ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್… ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಏಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
***
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಹಾಂವೆ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸುಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಕ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಮಾತ್ರ್, ಅಮ್ಚ್ಯಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ವಾರ್ಡಾಂತ್ ಅನಿ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಘಟನಾಂ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಆಟಯ್ತಲಿ. ಸೆಮಿನಾರಾಚ್ಯೊ ಶಿಕವ್ಣ್ಯೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಯೊ ನಾಂತ್. ಹಾಂವೆ ವರಾಂ ಪಳೆಲಿಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಸಾಡೆನೋವ್. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾರ್ವತಿಕ್ ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವರ್ತಾತ್. ಧಾ ವೊರಾರ್ ತಿಚೆಂ ಎಬಾರ್ಶನ್. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮನ್ ಬದ್ಲಿನಾಂತ್ ತರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಜಾಯ್ತಿ ರಂಬಾರೂಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ.

ಸೆಮಿನಾರಾ ಮಧೆಂ ಸಾಡೆ‌ಇಕ್ರಾ ವರಾರ್ ಚಾ ವಿರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಡಾ| ಕೇಶವಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೊ.

ಕಶಿ ಆಸಾ ಡಾಕ್ಟರ್, ಕಾಲ್ಚಿ ಪೇಶಂಟ್ – ಶ್ರೀಮತಿ ಪಾರ್ವತಿ?

ಹಾಂಗಾ ವ್ಹಡ್ಲೊ ನಾಟಕ್ ಜಾಲಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಲೇಬರ್ ರೂಮಾಕ್ ವತ್ತಾಯೆನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಒಪರೇಶನ್ ಟೇಬಲಾ ವಯ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾ… ಸಗ್ಳ್ಯಾನೀ ಸೊದ್ತಾತ್… ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೊಮಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಎಕಾ ರಿಕ್ಷಾರ್ ಚಡೊನ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ಗೆಲ್ಯಾ ಖಂಯ್…
*****

ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಕಾಳ್

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ನವೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಯ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಲಾಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ದೊದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಸುನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಗಾಡ್ವಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮೇರಿ ಟೀಚರಾಂಚ್ಯೊ;  ಕುಟಿ, ಫೆಲ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟೆರಿಚೆ ಮಾರ್, ಆನಿ ಎಮ್ಮೆ, ಕತ್ತೆ, ಕೋಣ ಆನಿ ಮಂಗ ತಸಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾತ್ ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾತಿಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೊನೀ ಕಾನ್ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಪರಿಂ ಲಾಂಬ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಬೀಜಗಣಿತ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಗೂಡಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಬೀಡ-ಬೀಡಿ ಮಾರಿದರೆ ಹಣವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಹಣುನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮತಿಕ್ ನಾಟ್ವಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಮಾಳ್ಯಾಕ್ ಉಡವ್ನ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆ ಹಂಗ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಹಟ್‌ಕರ್‍ನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೀದಿ ಬಸವಪರಿಂ ಏಕ್ ವರಸ್ ಭಂವೊನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗ್ಯಾರೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಂಯ್ಚೆ ಸ್ವಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್‍ನ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಗ್ಯಾರೆಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಬದಲ್ಲಾಕೀ ಗಾಂವಾಕಿ ವಳಕ್‌ಚ್ ಮೆಳಾನಾ. ಗಾದೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಭರ್‍ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ನವ್ಯೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕೊಲ್ವಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಳ್ಯಾಂಚಿ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಟೆರೆಸ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಟಿವಿ ಅಂಟೆನಾ ಉಭಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶಾಂತ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್, ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಮೆಶಿನಾಂ ಬೊಬಾಟ್ತಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕೊಣ್ಂಚ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಪುಣಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟಿ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕಿರ್ಮೆ ಗಳಂವ್ಚಿಂ, ಕುಟ್ಟಿ ದೊನ್ನೆ ಖೆಳ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಚ್ಚುಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ, ಲಗೋರಿ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ.

ಹಾಂವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಲಗೋರಿ ಖೆಳೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್, ಜಣ್ ಉಣೆ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀದಿಬಸವ ಅಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಲಂಬು ಡೇವಿಡಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್. ವಿರೋಧ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮ್ಯಾನಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬೋಲ್ ತಿನ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರೀ ಔಟ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮೆನ್ ರನ್ನಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಔಟ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಲಗೋರಿ ಪರಿಂಚ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಬೊಲ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ.

ತವಳ್ ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾಚೊ ಪಿಡೊಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆನಿ ವೊಂಯ್ತ್‌ಲೆಂ ಕುಂಟೆಚ್ ವಿಕೆಟ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವನ್‌ಡೇ ಮ್ಯಾಚಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗೆ ಟಿವಿ ಮುಖ್ಲೆ ಜೆಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಉಟನಾಂತ್. ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಟಿವಿ ನಾತ್ಲಿ. ಕಮೆಂಟರಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಡಿಯೊಯಿ ನಾತ್ಲೊ. ಕರೆಂಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಗೊಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಮುಖಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕುಡ್ಸಾತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಯಿ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಹಿಂದಿಯಿ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸತ್. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್‍ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತರ್ನಾಟೆ ಶಿಳೊಣ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

ಆತಾಂ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪನ್ನಾಸಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯೆ, ಯೆ ಕಾತ್ರಿನಾ, ಆಮಿ ದೊಗಿಂ ಸೆಜಾರಾ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೊಯ್ಸ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನೀದ್ ಯೆನಾ.
ಭುರ್ಗಿಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಣಾಂತ್‌ವೇ? ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಸಾಯ್ಬಾ ಸಾಲ್ವಾದೊರಾ, ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ನೋವ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಿ ಮಾಂಯ್, ಆತಾಂ ಟಿವಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆತಾ. ಚಡಾವತ್ ಫಿಲ್ಮ್

ನಟಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೋರ್ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚುನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಡ್‌ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉರ್‍ಲಾಂಗಿ?

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂಚೆಂ ಆನಿಂಗ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ’ಹೋಲಿ ಮಾಸ್’ ಜಾತಚ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾರ್ ಲೈನ್ ರಾವ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದೊ ಘಂಟೊ ಪುಣಿ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್ತ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ ತರ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳಾಜೆ. ಪೋರ್ ವಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ಅರೇ ಫೆಡ್ಡಿ, ಕೆದಾಳಾ ಆಯ್ಲೊಯ್? ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೆರ್ಪಿನ್ ಬಾಯೆಗೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಚಾರ್ ವರಾರ್ ಥಂಯ್ ಯೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ದೇಡ್ ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ.

ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಹೊಲ್, ಕೆಟರಿಂಗ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸಾನಾ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಜಮಾತಿ ವೆಳಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್  ಸೆರ್ಪಿನ್‌ಬಾಯೆನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲಾ.ಕ್ರಿ.ಸ. ಜಮಾತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ಡಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲಿ ತಿ ನಾಕಾಂತ್ಲಿ ಪೂಡ್ ಪುಸಿತ್ತ್. ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ತಾಳ್ನೆ ವಿಶಿಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ವ ವಾಕ್ಯಾ ವಿಂಚುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಚಾರ್‍ಯಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ.

ಉಂಡೆ, ಉಂಡೆ, ಉಂಡೆ
ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್, ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್, ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್
ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ, ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ, ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ
“ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ, ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ, ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಗುರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಲೆಂ?”
ಸಾತ್ ಮೆಟಾಂಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಲೋವ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಆಖ್ರೇಕ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಖಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತರ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಅಲ್ಲುಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೂಚನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಖರ್ಚ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಖುಶೆನ್ ವಂತಿಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳ್ಳೊ. ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಬ್ಯಾನರಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೈಲಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊಚ್ ತಾಳಿಯೊ! ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿತಾನಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸುಕೊ ಸೈಲಾಪ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಫೆಡ್ಡಿ ಮಹಾದಾನಿ ಕರ್ಣಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೊ ತಸಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ ಸೈಲಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಾಂಚೆ ಚಾರ್ ನೋಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆ.

ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಪೊಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಶೆಂಬರಾಂತ್ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಜಣ್ ಪೊಟ್ಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಭಾಗೆವಂತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆರ್ಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ದೊದೊನ್ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕೆರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಪುಣಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಪರಿಣಾಮ್?

ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಚಲೊನ್ ಅಸ್ಲೊ ಡಿಂಗ್ ಜೆರಿಯಾಮ್ ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಮೆರೆರ್ ಚಲ್ತಾ. ಪ್ರೇಯ್ಜ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಿ? ಕೆರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಸೊಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಝಿಕ್ ಆಜಾಪಾನ್ ಸಾರ್ಕೆ ದೊಳೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂತಿ ತೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕುಡಿಬೊನಾ ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾ.
ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ನವೆಸಾಂವ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಘರಾಂನಿ ಫಂಕ್ಷನಾ ಚಲನಾಂತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕಂಟ್ರಿ ಘೊಟುನ್ ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಮೆತಾ. ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಎಮ್ಸಿ, ಆನಿ ಲಾಟ್‌ಪೋಟ್ ಬೀಟ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಶಿರೊತ್ಯಾಂನಿ ವಾಡ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಫಕತ್ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಾಂ. ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಭರ್‍ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಜಾಗೊ ಪಾವಾನಾತ್ಲೊ. ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಚೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಪ್ರೂಪ್. ಭಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಭಾತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ವಾ ದೊಗಾಂ ಆಸಾತ್.

ತಾಂಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ಜಿ. ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭರ್‍ಸಾನಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್‌ಯಿ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂನಿ ಅಖ್ರೆಕ್ ಬೈಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ-ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿಂ ಬೊಯ್ಲಾಂಪರಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾ ಚಲ್ತಾತ್.

ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತ್ತಾನಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಮೊಗೊರ್‍ಲಿಂ ಬಲಾದೆ, ಬಾಲೆ, ಬಂಗುಡೆ ಕೊನ್ಪೊಲಾ ಮಗ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಧಾ ಬಾಂಗ್ಡೆ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಚೆಪ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಚಿಂ ಮೊಗೊರ್‍ಲಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಮಾನ್ ಸಾರ್, ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ಸ್ ಧಾಕ್ಟಿಂ ಧಾ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಾಂ ದವರ್ನ್ ಓನ್ಲೀ ವನ್ ಫಿಪ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿಜಾಕೀ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊವ್ಲೆಂತ್ ಮಾರ್‍ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಕ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ನನಲಾ ಐವ ಕೇನೊಲಿ ಇತ್ತ್ತ್ಂಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೊಗೊರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಖಾಡಾಂಚೊ ಪೊಕಾಮ್, ಕಂಟ್ರಿ ಲೊರಿ, ಶುಂಠಿ ಇಜ್ಬೆಲ್, ನಂಗ್ ಜೆಮಿ, ಬೊಡ್ಡಿ ಬೆರ್ಜಿತ್, ಪೆರ್ಮರಿ ಸಿಲಾ ಆಜ್ ನಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ವೀಸಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಾವತ್ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಿ ವಳಕ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ನೆಣ್ತೆಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಸುರೊ ಆನಿ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲಾಂ!
*****

ಸಿಂತಿ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್

ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಆಜ್ ತೆಂ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ವರ್ನಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟ್ಲಾಂ. ಉಟೊನ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಕಾಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ಪಾವ್ಲು ಅನಿಕೀ ಉಟೊಂಕ್ ನಾ. ಸಿಂತಿ ಉಟೊನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್… ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆವಯ್ಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಆವಯ್ ದಿಸ್ಲಿನಾ. ಅಪುಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಡೆ ಸ ವರಾಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ನ್ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹರ್ಶೆಂ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಬಾಬ್ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ತೊ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೊ ಮನಿಸ್ ನೈಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಬೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್ ತೊ ದಾನ್ಯೆಲಾಗೆರ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲಾ. ಪೋರ್ ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾನ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್  ಬಾಬಾಕ್ ಆಪಯ್ತಾನಾ ಸಿಂತಿನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ.

ಸಿಂತಿನ್ ಆಂಬ್ಯಾಚೊ ಖೊಲೊ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಘಾಸ್ಲೆ. ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಆವಯ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ದವರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಗ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾನ್ ಶೆಳ್ ಪುಸ್ಲಿ. ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಹವ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿ ಥಂಯ್ಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಉಂಬಳ್ಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಭೆಟವ್ಣಿ ಮಾಗ್ಣೆ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ದೇವ್‌ಭಕ್ತ್ ಶಿಕಯ್ಲಲಿ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ತೆಣೆಂಚಾನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚೊ ವಿತೊರಾಮ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ವಿತೊರಾಮಾ, ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾಗೆರ್ ಬಾಬ್ ಆಸಾಗಿ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್, ದುಕೊರ್ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾಲಾ. ತಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಲ್ಲೊ.
ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ ಡಿಂಗ್ ಜಾಲಾ ಮಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕತಾಚ್ ಸಿಂತಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ! ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ಆಮಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣ್ತೆಂ ಸಿಂತಿ ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿ ಫಕತ್ತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ. ಜೆರಿ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಮಾಲ್ಗಡೆಂ. ಧಾಕ್ಟೊ ಪಾವ್ಲು ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ತಾಂಚೆ ಬೋವ್ ಗರೀಬ್ ಕುಟಮ್. ಗರೀಬ್‌ಪಣ್ ಆಯ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಜೆರಿನ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್.

ಕುಡ್ಚೆಲಾ ಜೆರಿ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ವಳ್ಕಾನಾತ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಣ್ ನಾ. ಗಡಂಗಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್, ಗಟಾರಾಂನಿ, ಪೆಂಟೆಂತ್, ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸದಾಂಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪಡೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಚೆಡುಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಣ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆ. ಜೆರಿ ಅನಾಥ್ ನೈಂ ತರೀ, ಆತಾಂ ತಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಕೊಣ್ಣೀ ನಾಂತ್. ತಾಚಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಆವಯ್ ಸರೊನ್ ಸಾತ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಭಾವ್ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಶಹರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಜೆರಿಕ್ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಜಾಗೊ ಆಸಾ. ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್-ಸ ಮಾಡ್ ಆಸಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಾಜುಚೆ ರೂಕ್. ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಧಾಕ್ಟೆಂ ಘರ್, ಆಂಗ್ಣಾ ಮುಖಾರ್ ಏಕ್ ಬಾಂಯ್. ಗುಡೊ ಸುವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ನಿಮ್ತಿ ಹೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಕೃಷಿ ಕರ್‍ಚೆ ಪರಿಂ ನಾ. ರಾತಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ತಾಂದುಳ್ ಘಾಲಿಜೆ ತರ್ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ವಚಾಜೆಚ್.

ಜೆರಿನ್ ಲಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಬಾಗಿಲ್ ಪಳೆಯ್ಲಾಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ, ಆವಯ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ ನಾತ್ಲೆಂ. ದೊತೊರ್‍ನ್ ತಾಚೆಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಫಿರ್ಗಜೆಚಾ ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, ದೊತೊರ್ನ್ ಶಿಕವ್ನ್ ತಾಕಾ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳಾಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆರಿ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೆಸ್ಪೆರಾ ದಿಸಾ ಆನಿ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾ ದಿಸಾ ಮಾತ್ರ್.

ಮಿಶಿಯೊ ಫುಟೊನ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೀದಿ ಬಸವ ಪರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್, ತಾಚೆಚ್ ಮಳ್ಳೆ ಬೆಬ್ದೆ ಈಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಲೆ. ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ತೊ ವೆತಾಲೊ ತರೀ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಉರಾನಾತ್ಲೆ. ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ದುಡು ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಗಡಂಗಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್‍ನ್ ಗಡಂಗಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ನ್ ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಪಾವ್ ತಾಂದುಳ್ ಶಿಜಂವ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸೈರಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಕ್ ಸಾರ್ಣಿಚ್ಯಾ ಕುಂಟ್ಯಾನ್ ದೀಜೆ. ಪಿಂವ್ಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ಲೊಟುನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಮಹಾನ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್? ಒಟ್ಟಾರೆ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಚೆಂ ನಶಿಬ್ ಸಮಾ ನಾತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನಾ ತರ್ ಅನಾಥ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಿಂವ್ಡೊ ನೊವ್ರೊ ಮೆಳಾಜೆಗೀ? ಕಾಯ್ಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚಿ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ, ಜೆರಿನ್ ಅಪ್ಲಿ ಖೆಸ್ತಾಂವಾ ಸಾಂಡ್ಲಿನಾಂತ್. ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಗತ್ ಬೋವ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲಿ. ಅಪ್ಲ್ಯಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಪುಲ್ಗತ್ರಿಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪುಣೀ ಸರ್ಗಾಕ್ ವಚ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಲಾಭ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಮ್ಕೊಂಡ್‌ಚ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆಭರ್‌ಸೊರ್‍ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲಿಕ್ ಪರ್ತಾಲ್ಲೆಂ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಜಿಣಿ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ತರೀ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುಣೀ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಪತಿ ಬರೊ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಸೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಾಂಕಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ಮತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಪರ್ತೊನ್, ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ತಿಚೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊ.
***
ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಆತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾನಿಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂಧುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಪೋಟ್ ಥಂಡ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಜೆರಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಖಂಚೆ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಎಕೆಕ್ ದೀಸ್ ಎಕೆಕ್ ಆವ್ತಾರ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ತೊ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿವಾಳೆಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಶೆಜಾರಾ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಬೊಣ್ಕುಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ವೋರ್ನ್, ಕೆಳಿಂ, ಮಿಠಾಯಿ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ಇಗರ್ಜೆಲಾಗಿಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದನ್ಪಾರಾ ಯೆತಾನಾ, ವೆರೊನಿಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ. ವೆರೊನಿಕಾಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ಅಸಹಾಯಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಆಯ್ಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಕತ್ ಸೊರೊ. ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ತೊ. ರಾಂದ್ಣಿ ವಯ್ಲೊ ಸಾರ್ ಭುಂಯ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಶೆಂಡ್ಯೆಕ್ ಧರ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕಾನ್ಪಟ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಥಾಪ್ಡಾಂ ದಿಲಿಂ ತಾಣೆ.  ಹುನ್ ಹುನ್ ಸಾರ್ ವೆರೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಭುರ್ಗಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಚಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿ ಪಡೊನ್ ದೆಸ್ಪಾಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತೊಪ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಜೆರಿನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯೊ. ವೊರ್ನಾಚೆಂ ಅಯ್ದಾನ್ ವೊಮ್ತೆ ಪಡೊನ್ ವೋರ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ವೊಮ್ತಾಲೆಂ. ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾಕ್ ವೆರೊನಿಕಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ವಾನಾಕ್ ಅಪ್ಟಾಲ್ಲಿ. ಅಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೋಬ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ರಗತ್ ವಾಳೊನ್ ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಂಚ್ಯಾ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಭುಜಾವಣ್ ದೀವ್ಕ್ ಕೊಣ್ಂಚ್ ನಾತ್ಲೊ. ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಘರಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದೋನ್ ಕಿಲೊ ತಾಂದುಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಡಂಗಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಲ್ಲೊ.
***
ಆಜ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಶೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನವ್ಯಾ ಮಸ್ತಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ತೆಂ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಬಾಬಾ, ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಶಿಂವಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶಿವ್ಯೆತ್‌ಗೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಆವಯ್ ಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾ ರಿತಿಚಿ ಖುಶಿ ತರೀ, ಅನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಲಾಗಾನಾತ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ಬೇಂಡ್-ಗರ್ನಾಳಿ, ಪುರ್ಶಾಂವ್, ಮಸ್ತ್ ಸಾಂತ್, ಘರಾ ಇಡ್ಲಿ ಮಾಸಾಚೆಂ ಜೆವಣ್, ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸಾಯ್ತಾಲೆಂ. ತರೀ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಖೆಸ್ತಾವಾಂ ತಿಂ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾಲಿಂ.

ಫೆಸ್ತಾ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಜುಂತಾ ದಿಸಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚರ್ಚಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದಂದೊ ಚಲಯ್ತೆಲೆ, ಬಾರಾಚೆ ಧನಿ, ಅಂಗ್ಡಿಗಾರ್, ಗಲ್ಪಾಗಾರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಯುವ ಸಂಘಟನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾನಿ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂನಿ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಫೆಸ್ತ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ಫೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೋಟ್ ದಿಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್, ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಫೆಸ್ತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ವಾಟ್. ತಾಂಗೆರ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಘಾಂಟಿ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಚಾ ಮೈಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಂತಾರಾಂ ಆಯ್ಕಾತಾತ್. ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಬೆಂಡ್ಕಾರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಬೇಂಡಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಡಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.
***
ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾವ್ಲು ದೊಳೆ ಘಸ್ಟಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನವಿ ನವಿ ಮಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಕೀ ನವೆಂ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತರೀ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಪ್ರಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಆವಯ್ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ ತರೀ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಗೆರ್ ಫೆಸ್ತ್ ಗವ್ಜಿ ಆಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಪಾವ್ಲು ತೊಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಂತಿನ್ ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಉದಕ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ಆವಯ್ನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ ಉಕಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯೊ. ಚಾ ತಯಾರ್ ಜಾತಚ್ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ನಾಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ಲಿಂ. ಬಸೊಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕದೆಲ್‌ಯಿ ನಾ ತಾಂಗೆರ್. ಮಾಂದ್ರಿ ಕೊವ್ಳುನ್ ತಾಚೆರ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲಿಂ.

ಸಾಂತೆಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಪೈಶೆ ಆಸಾತ್? ಸಿಂತಿನ್ ಪಾವ್ಲುಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಒಟ್ಟುಕ್ ತೀನ್ ರುಪಯ್. ಎದೊಳ್ ಉರಯ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೆಚ್. ತುಜ್ಯೆ ಲಾಗಿಂ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್?
ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ರುಪಯ್. ಸಿಂತಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.
ಪುಣ್ ಎಕಾ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ! ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.
ಆಜ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್ ಖಾವ್ಯೆತ್. ನಾ ತರ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಖಾಂವ್ಚೆ ಸಿಂತಿ ಸುದಾರ್‍ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್.
ಬಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ಯಾಂ, ಮೆಳೊಂಕೀ ಪುರೊ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಬಾಪಾಯ್ ಲಾಗಿಂ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್ಲೊ.

ಚಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ದಾನಾ ಧುತಾನಾ ಜೆರಿ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಆಂಗ್ ಜಿವೆಂ ಮಾಸ್ ಘಾಣ್ತಾಲೆಂ. ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಾಳಿಜ್ ಆನ್ಕಿಟಿ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಮಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಥಂಯ್ ದವರ್‍ಗೊ ದೆಂಕ್ಣೊ ಘಾಲೊ ತಾಣೆಂ. ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಆನಿಕೀ ಯೇವ್ನಾಂಗಿ? ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ದವ್ರಿಜೆ
ಬಾಬಾ, ಸಾಂತೆಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀ. ಪಾವ್ಲುನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕುರ್‍ಯಾ ಧೈರಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಹತ್ತ್! ಸಾಂತೆಂತ್ ಖರ್ಚುಂಕ್ ? ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ರೂಕ್ ಆಸಾಗಿ? ಮರ್‍ಯಾದಿನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಯೆಯಾ. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಗೆಚ್ ನಿದಾ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಲಕ್ತೆಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಪರ್ತುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊಂಕ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಧುಂವ್ಕ್ ಗೆಲಿಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾಜು ರುಕಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಡೊಸಾಕ್ ರಾವೊನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ. ಜೆರಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ಲೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ಸಿಂತಿನ್ ಪತ್ತೆದಾರಿಣಿ ಪರಿಂ ಸೊರೊ ಲಿಪಯಿಲ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಪಳೆಲೊ.

ಮಿಸಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೂಖ್‌ಚ್ ಅಯ್ಲೆಂ. ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಂ ಆಶೆಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾ ತೆಂ ಭಾಗ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಸಮವಸ್ತುರ್‌ಚ್ (ಯುನಿಪೊರ್‍ಮ್) ನೆಸಾಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ಸಾಂ ವಿಶೆಂತ್ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಭಾವಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತೆಂ.

ವೆರೊನಿಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿ. ಜೆರಿಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿ, ತುಜ್ಯಾ  ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹಿಚ್ ಗತ್‌ಗಿ? ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲಿ. ದೀಪಾವಳಿ ದಿಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಚಿ ಮಾವ್ ಆನಿಕೀ ಜೀವ್‌ಚ್ ಅಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಜೆರಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಜಿವ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚಿ ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿ ಘಾಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಮಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಲುನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕಾಂಯ್ ನಾಂತ್ ಪುತಾ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪೊತಿ ಉಗಡ್ತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಒಟ್ಟುಕ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್ ರುಪಯ್. ದೊಗಾಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಣೆ ದೊದೊನ್ ರುಪಯ್ ವಾಂಟುನ್ ದಿಲೆ. ಪರ್ನ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮುಡ್ಡಿಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಶೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ನವ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆರ್ ವೆತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಭಾಗ್ ನಾಮೂ ನಿರಾಶಾ ಉಚಾರ್‍ಲಿ ತಿಣೆ.

ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮುಡ್ದೊಮ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾನ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾ ವಾಚ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಲೊಕಾಚಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲಿಂ. ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಮಾನಾಚಿ ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಳೆತಾಲಿಂ. ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ದಾನ್ಯೆಲಾಮಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಾತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ’ಆಪ್ಣಾಕೀ ವಾತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ’ ಪಾವ್ಲುನ್ ಸಿಂತಿಲಾಗಿಂ ದೊಳ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಶಾ ಉಚಾರ್‍ಲಿ. ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಟ್ಮಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಜೆರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ನಾತ್ಲೆಂ.

ಶೆರ್ಮಾವಾ ವೆಳಾರ್ ಸಯ್ರೊ ಯಾಜಕ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಬಾಂದ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಸಿಂತಿಚೆ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಭಿತ್ ಸೊಭಿತ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಖಂಚ್ತಾಲೆ. ವಿದೇಶಿ  ಸೆಂಟ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸೂಟ್‌ಬೂಟ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ವಾತಿ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಕ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಅಲ್ತಾರ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲಿ. ಮೀಸ್ ಅಖೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಪಿರ್ಜೆಂತ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಅಶಿರ್ವಾದ್ ದಿಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂತೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲಿಂ.

ತಾಂಕಾ ಕಿರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಯಂಟ್‌ವೀಲಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಶಾ ಜಾಲಿ ತರೀ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಟಿಕೆಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಶಾ ಥಂಯ್ಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಲಿ. ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಟೊಲಾಂತ್ ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮಾಚೊ ಭರಾನ್ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಚಾಕೊಬಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ? ಭಿಜುಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ, ನಾಕಾರ್ ಕಿರ್ಮೆಂ ದೆಂವ್ಚೊ ಪಾವ್ಲು ಆಶೆನ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ.

ಧಾ ರುಪಯ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಥಂಯ್ ರಾವೊನ್ ಪ್ರೇ‌ಆನಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡಿತ್ ಸಿಂತಿ ಶರ್ಬತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಕಾಳ್ಗಾಂಚೆ ಶರ್ಬತ್ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ಅಂಗ್ಡಿಚಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿಲೆ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಶಾಂಚೆ ದೋನ್ ಪೆಕೆಟ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಗುಳೆ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ಸಾಡೆಬಾರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ.

ತಾಂಗೆರ್ ಸೈರಿಂ ಕೊಣೀ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾ ಅನಾಥ್ ಆನಿ ಜೆರಿಚೊ ಭಾವ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಮನಿಸ್ ನೈಂ. ಜೆರಿಚೊ ಗಡಂಗ್ ಈಷ್ಟ್ ಎಕ್ಲೊ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ವಾಡುಂಕ್ ಜೆರಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪುಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ಜೆವ್ಯಾಂ ವಾಡ್ತಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಿತರ್ ವೆತಾನಾ, ಜೆರಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ವಯ್ಲೊ ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಚಾಳ್ವಾಲೊ.

ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾನಾತ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತುಂ? ತುಜೊ ಹಂಕಾರ್ ಜಿರಯ್ತಾಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕುಂಡ್ಲೆಂ ಕುಡ್ಕೆ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾಲೆಂ. ಅಯ್ಯೊ ಜೆಜು … ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸಿಂತಿ ಹುನ್ ಲಾಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಉದಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಣ್ಯೆಲಾಗಿಂ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಜಣಾಂ ಧಾಂವೊನ್ ಅಯ್ಲಿಂ. ವಾಟೆನ್ ವೆಚೊ ಲೋಕ್ ರಾವೊನ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ ಪೆಟೊ ಖಾತಾಲೊ.

ಜೆರಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಧಾನಿ ಜಾಲೊನಾ. ವೆರೊನಿಕಾಚಾ ಶೆಂಡ್ಯೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾಕ್ ತೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್‍ನ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ಪಾಂಯ್ ಥಿರ್ ನಾಸ್ತಾಂ, ಪೊಜ್ಡೆ ಉಲಂವ್ಚೊ ಜೆರಿ, ಲೋಕ್ ಕುಡ್ಸಾಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕಾಜುಚ್ಯಾ ರುಕಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲೊ. ಭುಕೆನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಸ್ತಾಲೆನಾ. ರಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಾ ಆನಿ ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲೊಕಾ ಹುಜಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಅವ್ಮರ್‍ಯಾದ್ ತಾಣಿಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಂಗೆರ್ ಮಾಂಡೆಮಾರಿ, ರಾಕ್ಷಿಣ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಯಾನಕ್ ರಿತಿನ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಚಿ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಈಷ್ಟಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಮಜಾ ಮಾರಿತ್ತ್ ಬಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ವಚೊನ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ.

ಸೆವ್ರಿನ್ ಬಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಲು ವೆಗ್ಗಿ ವೆಗ್ಗಿಂ ಜೆವ್ಲೊ. ವೆರೊನಿಕಾ ಇಲ್ಲೊಸೊ ನೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಲಿ. ನಶಿಬಾನ್ ತಿಕಾ ಕಾಂಯ್ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ಸಿಂತಿ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಜೆವ್ಲೆಂ ತರೀ, ತಾಂಗೆರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಟನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಭಿಯಾನ್ ಆನಿ ಲಜೆನ್ ಮುದೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೊರ್‍ಯಾಚೊ ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕರ್‍ಚೊ ದೆಸ್ವಾಟ್ ಆನಿ ಅವ್ತಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ನೆಣ್ತೆ ದೊಳೆ ರಾಗ್ ವೊಂಕ್ತಾಲೆ. ಕಸಲೆಂಗೀ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಲೆ.

ಸೆಜಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಅಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಘರ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲೆಂ. ದನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ನಿರಾಶೆಚೊ ಕಾಳೊ ಸುರ್‍ಯೊ ತ್ಯಾ ಘರಾ ಉದೆಲ್ಲೊ. ದನ್ಪಾರಾಚಿಂ ವರಾಂ ತೀನ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಅವಯ್-ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ವೆರೊನಿಕಾಕ್ ದೊಳೊ ಆಡ್ ಜಾಲೊ ತರೀ, ಸಿಂತಿ ಆನಿ ಪಾವ್ಲುಕ್ ನೀದ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.
ಸಿಂತಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ವಳೂ ತಾಣೆಂ ಪಾವ್ಲುಕೀ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ದೊಗಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಘರ್‍ಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಕಾಜು ರುಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ಚಮ್ಕಾಲಿಂ. ವ್ಹಯ್, ಕಾಜು ರುಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ತಿಂ ವೆತಾಲಿಂ. ಸಿಂತಿಚೆ ದೊಳೆ ಕಿತೆಂಗಿ ಸೊದ್ತಾಲೆ. ಪಾವ್ಲುಯಿ ಸೊದ್ತಾಲೊ.

’ಹಾಂ… ಅಳೆ ಥಂಯ್!  ಪಾವ್ಲುನ್ ಬೋಟ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂ.. ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್ ಸಿಂತಿ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೆಂ. ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ ದಿಸಾ ಸಿಂತಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕೊಯ್ತಿ ಉಬಾರ್‍ಲಿ ತಾಣೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪಾಡ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ದೆಂವ್ಚಾರಾ, ಧರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಸೊರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಬೊತ್ಲಿಕ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಠಳ್ ಏಕ್ ಬೋತ್ಲ್ ಫುಟ್ಲಿ. ಆನಿಕಾ ಬೊತ್ಲಿಚೆರ್ ಪಾವ್ಲುನ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಏಕ್ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘಾಲೊ ಠಳ್ ದೊಗಾ ಪರ್ತುನ್ ಮಾರ್ ಘಾಲೆ. ದೋನ್ ಬೊತ್ಲಿ ಸೊರೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸೈತಾನಾಚಿ ತಾಣಿಂ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಸಾಂತ್ ಮಾರಿ-ಮಾಂಡೆ ಮಾರಿ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಬೊತ್ಲಿಚ್ಯೊ ಖೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಪರತ್ ಪರತ್ ದಾಡಾಯಿತ್ತ್!
*****