ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ

ತೆ ಸಕಾಳಿಂ ತುರ್ತ್ ಗರ್ಜೆನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಳಾರಾ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ವ್ಹೆತಾನಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಲದಿನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ ನಾ. ಹ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಹುನ್ ಕರ್. ತೀನ್ ಕುಲೆರಾಂ ದುದಾ ಪಿಟೊ ಘಾಲ್ನ್, ಹಳ್ತ್ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬರೆಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಬೇಬಿಕ್ ದೀ. ವಿವಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರವ್ನ್, ಬ್ರೆಡ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀ. ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಊಬ್ ದೂದ್ ದೀ. ತಾಕಾ ಹೋಮ್ ವರ್‍ಕ್ ಕರಯ್. ದನ್ಪರಾಂ ಜೆವಣ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹುನ್ ಕರುನ್ ದೀ. ಹಾಂವೆಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಎಕ್ಲೆಂ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ದೇಡ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್‍ಬಾಯೆನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಿದೆಸುಖಾ ಮುಖಾರ್ ಕರೊಡ್‌ಪತಿಯ್ ಮೆಲೊ.

ಜಾಯ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್. ತೆಂ ಪೂರಾ ಹಾಂವ್ ಪಳೆತಾಂ. ತುಂ ವ್ಹಚ್. ಹಾಂವ್ ಪೆದಾಮ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ. ತೆಂ ಗೆಲೆಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟಾಂನಿ ‘ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್’ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ರಿವಾ ಉಟ್ಲೆಂ. ಅವಯ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದಾದಾ, ದಾದಾ, ಮಾಮ್ಮಿ ನಾ. ಮಾಮ್ಮಿ ದಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಣೆ ಸುಸು ಕೆಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಥಂಡಿಯೆನ್ ರಡ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂಯ್ ದಿವ್ಡಾಚಿ ಕಾತ್ ನಿಸ್ರಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಏಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಸೊದುನ್  ಘಾಲ್ತಾನಾ ತೆಂ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತಾ. ರಿಗಯಿಲ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾ. ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊನ್‌ಯಿ ಪಾಂಯ್ ಪ್ಯಾಂಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪಾಂಯಾ ಭಿತರ್. ತಾಚಿ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್. ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ವಸ್ತುರ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ದಾದಾ ದುದು ದಾದಾ ದುದು ಮ್ಹಣ್ ರಿವಾಚಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ತಾಕಾ ದೂದ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಧಡಮ್’ ಕರ್‍ನ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪಳೆತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಚಪಾತಿ ಕರುಂಕ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಪಿಟಾಚೊ ಡಬ್ಬೊ ಪಾಟಿಂ ದವ್ರುಂಕ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಪೀಲೂನ್ ಡಬ್ಬೊ ಉಕುಲ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆಲಾ. ಪಿಟಾಂತ್ ಅಭಿಶೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಮ್ಟ್ಯಾಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. ಬಾಯ್ಲ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಶೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೆರ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಉಬ್ಜಾತೊ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂನಿ ಅಶೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕೊಣೆ ಕರ್‍ಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನುನ್ ಉಲಯ್ತೊಂ. ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ. ಹ್ಯಾ ದೇಡ್ ಮುಟ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಕರುಂಕ್‌ಯಿ ಫಾವೊ ನಾ. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಿಟಾಂತ್ಲೆಂ ಫಾಪುಡ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ. ತೊಂಡ್ ಧುಲೆಂ. ಆತಾಂ ನಾಣಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂಮೂ? ಆನಿಕಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ವ್ಹಡ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಉದಾಕ್ ದವರ್‍ಲೆಂ.

ಪರತ್ ತಾಚೆಂ ಪೆಂಪಾರೆಂ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಭುಕೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಕಶೆಂಯ್ ದೂದ್ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ದಿತಾನಾ ತೆಂ ಖಂಯ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕತಾ. ಉಕಲ್ನ್, ಭೊಳಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ಪಿಯೆಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆತಾಂ ನಾಣಂವ್ಚಿ ಸರ್‍ತಿ. ನಾಣಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಬಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಆನಿಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶಾಂಪೂಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ವೊಡ್ತಾ. ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತಾ, ಸಾಬು ಉಸಳ್ತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾ ಬಾಲ್ದೆಂತ್ ತಾಕಾ ರಾವವ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ನಾಣಯ್ಲೆಂ. ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಬು ಪಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯೊ ಆರಾಬಾಯೊಚ್ ಆರಾಬಾಯೊ. ಕಶೆಂಯ್ ನಾಣವ್ನ್ ನೀಟ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಟ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ನಿದಾವ್ನ್ ಶೆಳ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಪಾವ್ಡರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಸ್ತುರ್ ನೆಸಯ್ಲೆಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ‘ಜೊಂಗ್ಲಟ್’ ದಿಸ್ತಾ. ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಭುರ್‍ಗೆಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಬಸ್ತಲೆಂ.

ತಿತ್ಲಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಧುವ್ ವಿವಾ ಜಾಯ್‌ಗೀ ನಾಕಾಗೀ ಉಟ್ಲೆಂ. ಡಾಡಾ ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂಗಿ. ರಿವಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಾಂಯ್? ಆತಾಂಚ್ ಕಾಡ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ ಜಾಯ್. ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಚಿ ಧಮ್ಕಿ ಮ್ಹಾಕಾ.  ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ ರಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುನ್ ರಿವಾಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಜೆಂ ವಿವಾಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ಕಾಡ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ‘ಅಗ್ಗು’ ಕೆಲಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ವಸ್ತುರ್ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂಯ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಂಚ್ ಅಂಗಿ ಜಾಯ್. ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಂಬಳ್ನ್ ದೀ. ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಪರತ್ ರಡಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಬ್ರಶ್ ಕರ್‍ನ್ ಚಾ ಪಿಯೆ. ಮಾಗಿರ್ ಉಂಬಳ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಳಾಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಫಳಾಧಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಾಟಿಕ್ ಏಕ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ಲೊ. ರಾವ್ ತುಕಾ ಕಾರ್ಕಳ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೇತಾವ್ಣಿ ದೀವ್ನ್ ವ್ಹಚುನ್ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದ್ಲೆಂ.

ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಕ್ ಪರತ್ ಧುವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ, ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್. (ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಕಾತ್ ಹಾಂ). ಹೆ ರಗ್ಳೆಚ್ ನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಸೊಧುನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಘಾಲ್ನ್, ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ತಾಚೆಂಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲೆಂ.

ಮಾಗಿರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೊರ್ ಕರ್‍ನ್, ಇಲ್ಲೆಂ ಭೊಳಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಬ್ರಶ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹೋಮ್ ವರ್‍ಕ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸವ್ನ್, ನಾಸ್ಟೊ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಯಾಂ, ಕಾಯ್ಲ್, ಬ್ರೆಡ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ಕಾಯ್ಲ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ದವರುನ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ. ಆನಿಕಾ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಫ್ರಿಡ್ಜಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದೂದ್ ದವರ್‍ಲೆಂ. ತೇಲ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ. ತಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ಹೆಂ ಮನಾ ಶಾಸ್ತಿರಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂಯ್. ದಾದ್ಲೊ ಎಕಾ ಕಾಮಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಗುಮಾನ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಪೂಣ್ ಸ್ತ್ರೀ ಎಕಾಚ್ ವೆಳಾ ಎಕಾವರ್‍ನಿ ಚಡ್ ವಿಶಯಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ದಿತಾ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ.

ಹಿ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ದೇಡ್ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ರಿವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ರ್‍ಯಾಕಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ತೆಲಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ತಿಳೆಲ್ ತೇಲ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ದೊನ್‌ಯಿ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಘಾಲ್ನ್ ಫುಟವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಬೋಳ್ ಬರೊ ಕರ್‍ನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಭರ್‍ಸುನ್ ಆಸಾ. ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತೆಂ ಖೊರ್‍ಪಿಲೆಂ, ನಾಕ್ ಖೊರ್‍ಪಿಲೆಂ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ತಾಂತ್ಯಾಂಚೊ ಬೋಳ್.

ಪರತ್ ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ ನಾಣ್ಯೆಕ್. ತಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ತಾಕಾ ದುಸ್ರೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಘಾಲುನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾಂದ್ಪಾಕುಡಾಕ್ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಮನಾಶಾಸ್ತಿರ್. ಪೂಣ್ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗ್ಯಾಸಾಕ್ ಜಾಂವ್, ದುದಾಕ್ ಜಾಂವ್ ವಾ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ ಜಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮನಾ ಶಾಸ್ತಿರಾಚಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಯ್ಲ್ ಕರ್‍ಪೊನ್ ಧುರೊ ಸುಟೊನ್ ಆಸಾ. ದೂದ್ ಖತ್ಕತೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊತೊನ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕರ್‍ಪೊನ್ ಆಯ್ದಾನ್ ಕಾಳೆಂ ಕೊಟ್ಟಾಸ್ ಜಾಲಾಂ. ತಕ್ಷಣ್ ದೋನ್‌ಯಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೆ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಬೂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಟಿಚೆರಿನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ ಪದ್ ಚಪಾತಿ ಚಪ್ ಚಪ್, ಜಿಲೆಬಿ ಜುಂಯ್ ಜುಂಯ್, ಉಪ್ಪಿನ್‌ಕಾಯ್ ಪ್ಚ್ ಪ್ಚ್… ಚಾ ಕಾಫಿ ಕಾಲೆಂ ಡಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಚಾ-ಕಾಫಿ ಕರ್‍ಪಾಲಿ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಏ ತುಕಾ ಗೊತ್ತುನಾ, ಚಾ-ಕಾಫಿ ಗಳಗಳ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಳಗಳ ಕರಿತ್ತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ದೊನ್ ವೊರಾಂನಿ ಪುರಾಸಣೆನ್ ಆನಿ ಭುಕೆನ್ ‘ಗಳಗಳ’ ಕರ್‍ನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ದೊನ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ಆನಿ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲೊಂ.

ಘರಾಚ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ರಜಾ ಸಾಂಬಾಳ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಕರ್‍ಚೊ ವಾವ್ರ್, ತಾಂಚಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೆಂ ಹಾಲ್ ಹವಾಲ್ ತಾಣಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ರೀತ್, ಪುರಾಸಣ್, ತಾನ್ ಭುಕ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಸುದಾರ್‍ಸುಂಚಿ ರೀತ್ ಹ್ಯಾ ದೊನ್ ವೊರಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲಿ. ಸರ್‍ಕಾರ್ ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಘೊವಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ.

ವೆಗ್ಗಿಂ ಘರಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪೋನ್ ಕೆಲೆಂ.
*****

ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಮೊರ್‍ನ್

ಮರಣ್ ಕಶೆಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಮರಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಆನಿ ಕಶೆಂ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್‍ದಾರ್ ದೇವ್ ಬಾಪ್ ಕರಿನಾ. ಹೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಂಕ್ ದಿಲಾಂ. ಹರ್‌ಏಕ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮೊರ್‍ನಾಚೊ ವೇಳ್ ಠರಾಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಬೊಟ್ಲೆರಾಕ್, ಚಾಮಾದೊರಾಕ್, ಕಾಜಿತೊರಾಕ್ ಆನಿ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಚಲವ್ನ್ ’ಸರ್‍ವಾನುಮತೆ’ನ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತಾತ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ (ಕಾಕುಕು) ಸದಾಂಚೆಬರಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಕೈಕಂಬ ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ಏಕ್ ಸುತ್ತು ಮಾರ್‍ನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾಕ್ ವಚೊನ್ ದೋನ್ ಸುತ್ತು ನಾಂಯ್ಟಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಯೇವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್‌ಯೀ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ. ಮೊರ್‍ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಮೊರ್‍ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಪಾಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಮೊರ್‍ಚೊ ವೇಳ್‌ಯಿ ಸಾಂಜೆಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ದೆವಾಚೆಂ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಫಿಸ್ ಚೊವೀಸ್ ಘಂಟೆ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಕೆದಾಳಾ ಕೊಣಾಕ್ ವೀಸಾ ಧಾಡ್ತಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್.

ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲಿಚೆ ಚೊವ್ಗೀ ಪೂತ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವನಾಂತ್. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಘೊಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಹೆ ಫಿರ್‍ಗಜಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಥೊಡಿಂ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ರಜೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಫೊರಿನ್‌ಗಾರಾಂ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್?

ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಚೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಾವ್ತಾ ಖಂಯ್, ದುಬಾಯ್‌ಗಾರಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಖಂಯ್, ಸಾವ್ದಿಗಾರಾಕ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ತಿತ್ ತರ್ ಖಟಾರ್‌ಗಾರ್, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ತೆಗೀ ಕೆದಾಳಾ ಪಾವ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತೆದಾಳಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಖಂಯ್. ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಟಾಯ್ಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜಾತಾ ಖಂಯ್. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ.

ಕಾಮಿಲಾಮಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಕುವೆಲ್, ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಬಿಝಿ. ಎಕಾ ಪುತಾಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಫೋನ್ ದವರ್‍ತಾನಾ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಫೋನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ, ಮಾಗಿರ್ ಚವ್ತ್ಯಾಚೆಂ. ಮದೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ, ಚಾಮಾದೊರಾಚೆಂ, ಎರೇಂಜರಾಚೆಂ, ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಚೆಂ ತರ್, ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಕುಂದಾಪುರ್‌ಥಾವ್ನ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾದಾರಾಂಚೆಂ, ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೋನ್ ಫೊನಾಂ ರಿಣ್ಕಾರಾಚಿಂ – ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ನೀಜ್ ಸರ್‍ಲೊಗೀ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ, ಎನಿವೇ ಪೂತ್ ಯೆತಾತ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಅಸಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.

ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಕಾರ್‍ಮಿಣಾಮ್ಯೆಕ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾನಾ, ಬಾತ್‌ರುಮಾಕ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಆನಿ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾನ್ಪೊಡ್ ಚೆಪ್ತಾನಾ ಗುರ್‍ಕಾರ್ ತಿಚೊ ಖರೊ ಪ್ರತಿನಿದಿ ಜಾವ್ನ್ ಫೊನಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವೊರಾರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ ಫೋನ್ ರಾತಿಂ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊರ್‍ನಾಚೆಂ ಘರ್‌ಗೀ, ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಚೇಂಜ್‌ಗೀ ಕಳ್ಳೆಂನಾ. ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್‍ಜೀವ್ ಕುಡಿಕ್ ಕೀಸ್ ದೀವ್ನ್, ವಾತ್ ಪೆಟವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೆ. ಧಾ ವೊರಾರ್ ಐಸಾಗಾರ್ (ಮೊರ್‍ಚುವರಿಚೆ) ಯೇವ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲಿಕ್ ಉಟಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪೆಚರಾಚೆರ್‌ಚ್ ದವರ್‍ನ್ ಅಂಬುಲೆನ್ಸಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೆ. ಐಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕಡ್ಕಡ್ತಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ… ಆನಿ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಪುಣಿ ಐಸಾಂತ್ ತುವೆಂ ನಿದಜೆ ಪಡ್ಲೆಂಮೂ? ಅಯ್ಯೊ ಸೊಮ್ಯಾ… ಅಯ್ಯೊ! ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ರಿಸೀವರ್ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್ ಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್‍ನ್ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ರಿಸೀವರ್ ಕಾನಾಂಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸಾಚಿಂ ಪೇಪರಾಂ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಪುತಾ? ಗುಜ್ರಿಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಚುಕೊನ್ ತರೀ ವೆಚಿಂ ನಾಂತ್. ಪೇಪರಾಂ ದಿತಾನಾ ಕನ್ನಡ, ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ದಿತಲೊ. ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಶಿಪಾಯ್‌ರೆ ತುಜೊ ಬಾಪುಯ್… ಶಿಸ್ತ್ ಚುಕ್ತಾಲೊ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾತ್ರ್… ಖಂಯ್ ಪುಣೀ ಆಸ್ತೆಲಿಂ…

ಪುತಾಂಕ್ ಸರ್‍ವಾನುಮತೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲಿ, ತುಮ್ಚೆಂ ಎಕ್ಲೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತುಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಫೋನ್ ಕರಾ… ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪಳೆ ಮಿಸೆಸ್ ಕುವೆಲ್ಲೊ… ಮೊರ್‍ನ್ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಭಿತರ್ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಮ್ಹಜೆಂ ಶೆಡ್ಯೂಲ್‌ಯಿ ಟಾಯ್ಟ್ ಆಸಾ. ಕಾಜಿತೊರ್ ಯೂತ್ ಮೆಂಬರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗೋವಾ ಪಿಕ್ನಿಕಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾ. ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಸಯ್ರೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರವ್ನ್ ಆಸಾ. ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಡಾಯ್ರಿ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಮಿರ್‍ಸಾಂಗೆಚ್ಯಾ, ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಸೊದ್ಲೆಂ… ದೆಕುನ್ ಯು ನೊ… ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾಂ… ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಗುಡ್ ನಾಯ್ಟ್.

ಥೊಡಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ಫೊನಾರ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ. ತಿಣೆ ಫೋನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಿಕಾ ವಚೊನ್ ತಿಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ರಡಲಾಗ್ಲಿಂ, ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಕಾಮಿಲಾಬಾಚೆಂ ‘ಗುಣಗಾಣ’ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ಯೊಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಮೊರ್‍ನಾಚೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶೆಂ ಆಸಜೆ… ಫೊನಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಪಾವನಾ, ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್‌ಯಿ ಆಸಜೆ. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ.
ಸಕಾಳಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಂತ್ ಮೊರ್‍ನ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್

’ಸರ್‍ವಾನುಮತೆ’ನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ. ದುಬಾಯ್‌ಗಾರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸ ವೊರಾರ್ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ಉಬೊನ್ ಯೆತಾ ತರ್, ಕುವೆಯ್ಟ್‌ಗಾರ್ ಆನಿ ಖಟಾರ್‌ಗಾರ್ ಮುಂಬಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ವಿಮಾನಾಂನಿ ಯೇವ್ನ್, ಮಾಗಿರ್ ಎಕಾಚ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇವ್ನ್ ಧಾ ವೊರಾರ್ ದೆಂವ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಸಾವ್ದಿಗಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಯೇವ್ನ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸ್ ಧರ್‍ನ್ ಯೆತಾ ಖಂಯ್. ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಾದಾಕ್ ಮೊರ್‍ನಾವೆಳಿಂ ಪ್ರತಿವಾದ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯೊಯ್ ಬಾಯ್ಲೊ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ತರೀ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಾರಣಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್: ರಜಾ ನಾ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್, ತಾಪ್ ಆನಿ ಶೆಳ್, ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ… ಇತ್ಯಾದಿ. ಕಾರಣಾಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಸೊದ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಪಣ್ – ತೆಂಯ್ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಮೊರ್‍ನಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆಲೆಂ, ಶೆರ್‍ಮಾಂವ್ ಕೊಣಾಚೊ, ಭುಜಾವಣ್ ಕೊಣೆಂ ದಿಲಿ, ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮೊರ್‍ನಾ ಪೇಟ್ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ತೆಂಯ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಕೋಣ್ ಮೆಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಯ್ ಅಸ್ತಾತ್. ಇಗರ್‍ಜಿ ಯಾ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೆ ಟಾಯ್ಮ್‌ಪಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಆಕೆರಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತೆ ಫೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲಿನಾಂತ್ ತರೀ ಅಂಬಾಡೆ ಆನಿ ಕಾಪ್ಯೆಕ್ ಹಾತ್ ಲಾಯ್ತಾತ್.

ಮೊರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ… ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕುಶಿಕ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ಗೆಲೊ. ಆಮಿ ‘ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್‍ಗಾ’ಚೆ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್ಚೆ, ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಕ್ ಸೆರ್‍ವಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚೆ ಮುಕಾರ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್‍ಗೆ, ಗುರ್‍ಕಾರ್, ಕುಟ್ಮಾಚೆ, ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ತ್ಯಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ರೀಣ್ ದಿಲ್ಲೆ, ಕಂತ್ರಾಟ್‌ದಾರ್, ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗಾರ್, ರಿಟಾಯರ್‍ಡ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕೊಯರ್‌ಗಾರಾಂ ಅಶೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಪೊರ್‍ಟಿಕೊ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್’ (ಪೊಕ್ರಿ) ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಚ್ ಇಗರ್‍ಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಂಬು ಮಾರ್‍ಚೆ ಸೆರ್‍ವಲೆ.

ಪುರ್‍ಶಾಂವ್ ಕಸೊಯ್ ಫೊಂಡಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣಿಂ ರಜಾರಾಂ ಜಾಲಿಂ. ರಡ್ಚಿಂ ರಡ್ಲಿಂ. ದುಕಾಂ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲಿಂ. ದುಕಾಂ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದುಕಾಂ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಟಿಶ್ಯುಂತ್ ನಾಕ್ ಘಸ್ಟುನ್, ರಡ್ಣ್ಯಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಹಾಡ್ನ್, ಕಾಳೆಂ ವೊಕ್ಲ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲಿಂ. ಹೆ ದೊಳೆ ಮಸ್ತು ಡೇಂಜರಸ್. ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್.

ಚಾರ್ ಜಣ್ ತರ್‍ನಾಟೆ ಫೊಂಡಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲೆ. ತಕ್ಲೆಕ್ ಹಾತ್ ಮಾರ್‍ನ್ ರಡಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಿಚಲಿತ್ ಜಾಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕೊಣೀ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಏಕ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್, ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಆನಿ ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಿಸ್. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ದುಕಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ತುವಾಲೊ ಸೊದ್ಲೊ. ತೊ ತುವಾಲೊ ಭಿಜ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಮುಗ್ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ – ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ… ತುಮ್ಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಚ್ವಲೊಂ… ಕೋಣ್ ತುಮಿ? ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ಪೂತ್ ನ್ಹಯ್. ತುಮಿ ಮಸ್ತು ತರ್‍ನಾಟೆ ದಿಸ್ತಾತ್.” ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್. ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕ್ ಖಂಯ್ ಸೊದ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ರಾವೊನ್ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ, ಮೊರ್‍ನಾ ಪೆಟೆಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಭೊಂವ್ತಣೆಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ನಾಂತ್. ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ? ಪುಣ್ ಚಾರ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್? ತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ? ಹ್ಯಾ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕಡೆ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಬೊವ್‌ಶಾ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸಾಚೊ, ಎಕ್ಲೊ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ, ಎಕ್ಲೊ ಉದಯವಾಣಿಚೊ, ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ತೊ ಪಾಪ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ, ತುಂ ಕೋಣ್ ಸಾಯ್ಬಾ? ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಹಾಂವ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್, ಒಫಿಶಿಯಲ್ ಫೊಟೊಗ್ರಾಫರ್, ತುಕಾ ದೊಳೆ ದಿಸನಾಂತ್‌ಗೀ?” ತರ್ ತೆ ಕೋಣ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ತಾತ್? ತೆ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚೆ ಪೂತ್, ಯಾನೆ ಕಾಮಿಲ್ ಕುವೆಲ್ಲೊಚೆ ಭುರ್‍ಗೆ… ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಕ್ಯಾನನ್ ಕೆಮರಾ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ಕೊಡಾಕ್, ತಿಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ನಿಕೊನ್ ತರ್ ಚವ್ತ್ಯಾಕಡೆ ಸೋನಿ… ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್?” “ತೆ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಮ್.” ಪುಣ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಫೊಟೊ ತುಕಾಚ್ ಕಾಡ್ಯೆತಿ ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಕಾಡ್ಯೆತಿ, ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಕೆಮರಾ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ದೀಸ್ ಡೇಸ್. ವ್ಹಯ್ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮನ್.

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಪೂತ್ ಕೆಮರಾಮನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚಿ ಫೊಟೊ ದುಸ್ರೊ ಕಾಡ್ತಾ. ತಾಂಕಾಂ ಫೊಟೊ ದಾಕಂವ್ಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾಕಡೆ ಗೆಲೊಂ. ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ಕೆಟರಿಂಗ್‌ಗಾರಾ, ತುಜ್ಯಾ ಅಂಬಾಡ್ಯಾಚೊ ಅಬಿಮಾನಿ ಹಾಂವ್. ಥಂಯ್ ಚಾರ್ ಜಣ್ ಹರ್‍ದೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಡ್ತಾಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾಲೆ. ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಜೆಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ… ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನವೆಸಾಂವಾಕ್ ತುವೆಂಯ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೀಜೆ. ಅಳೆ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಕೆಟರಿಂಗಾಬರಿ ಹಾಂಗಾ ಲೆಫ್ಟ್‌ರಾಯ್ಟ್ ರಾಯ್ಟ್‌ಲೆಫ್ಟ್ ಮಾರ್‍ಚಿಂಗ್ ನಾ. ಕೇಕ್ ನಾ, ವಾಯ್ನ್ ನಾ, ಸೊರೊ ನಾ. ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆ ಪಾಂಯ್ ನಾಂತ್, ವೆಫರ್‍ಸ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಅಂಬಾಡೆ ಕಾಫಿ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ತರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಶಿತ್ ಕಡಿ… ಹ್ಯಾ ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ನಾ. ತರೀ ಪಯ್ಶೆ ದೀಜೆ. ದೆಕುನ್ ಮೊರ್‍ನಾ ಕೆಟರಿಂಗಾಂತ್ ರಡ್ಣೆಂ ಜಾಯ್ ತರ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹಾಂಗಾ ಅಂಬಾಡೆ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ವೇಯ್ಟರ್ ಫೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ರುಪಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾ ಕೋಣ್

ರಡ್ತಾತ್? ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ರಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ವೇಯ್ಟರ್‍ಸ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾತ್ ಆನಿ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಅಂಬಾಡೆ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೆಟರಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಣೆಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್. ತಾಣೆ ಕಾರ್‍ಡ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ‘ಅಂಬಾಡೆ ಕೆಟರರ್‍ಸ್ ಆನಿ ವೀಪರ್‍ಸ್’. ನವೆಂಚ್ ನಾಂವ್.

ಮೊರ್‍ನಾ ಘೊಂಡಾಲಾಗಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ದವರ್‍ನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ, ಮೊರ್‍ನ್ ಘೊಂಡಾಕ್ ದೆಂವಯ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪುತಾಂನಿ ಕೆಮರಾ ದೆಂವಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಕಾರ್‍ಮಿಣ್ ಬಾಯ್ ರಡಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಣೆ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ರಿಹರ್‍ಸಲ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ರಡೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆನಾಂತ್. ತಿ ರಡ್ತಾನಾಂಯ್ ಪೂತ್ ಭುಜಂವ್ಕ್ ಗೆಲೆನಾಂತ್. ತಿಚಿ ಸೊಬಿತ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೆ. ಫೊಂಡಾ ವಯ್ರ್ ಮಾತಿ ಪಡ್ತಾನಾ ಪುತಾಂಚೆ ಕೆಮರಾ ತೇಜ್ ಜಾಲೆ. ಸಗ್ಳೆಂ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆ. ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ – ಡಿಯರ್ ಎವ್ರಿತಿಂಗ್ ಇಸ್ ಒವರ್ ಹಿಯರ್… ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಫ್ಲಾಯ್ಟಾರ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಂ… ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆದಿಂ ತುತ್ತುರಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಜಾತಾಲೊ. ಬ್ಯಾಂಡಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಮೊರ್‍ನ್ (ಮಿಲಿಟ್ರಿಚೆಂ ತರ್ ಬಂದುಕೆಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್) ಜಾತಾಲೆಂ. ಹೆಂ ಮೊರ್‍ನ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ಆಕೆರ್ ಜಾಲೆಂ. ಮೊರ್‍ನ್ ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಮಾಣಿ ಮಾತಿ ಪಡ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಂಚೊ ಆವಾಜ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ಟ್ಯೂನ್… ಭಾಗಿ ತುಂ ಕಾಮಿಲಾ…

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಸೈಲೆನ್ಸಾರ್ ದವರಾ… ಪುಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‌ಚ್ ಸೈಲೆನ್ಸಾರ್ ದವರ್‍ತಾತ್ ಹೆ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಫೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಬಾಬಿ ಉಲಯ್ತಾಂ ಫಾದರ್. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚಿ ಡಾಯ್ರಿ ಹಾವೆಂ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತುಮಿ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಚ್‌ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಡಾಯ್ರಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಟೇಬಲಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ಭೆಶ್ಟೆಂ ಖಬ್ರೊ ಕರ್‍ತಾತ್ ತುಮಿ. ಹಾಂವ್ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ತುಮಿ ಖೆಲಿನಾ. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಉಣೊ. ರಾತಿಂ ಶಿತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಲಾಂ… ನಿಸ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಫುರ್‍ಸತ್ ನಾ. ಮೊರ್‍ನಾಘರಾ ಕಾಣ್ಯಾಂಚೆಂ ನಿಸ್ತೆಂ ಖಂಯ್. ಗುರ್‍ಕಾರಾಕ್ ಸಾಂಗಾ ಇಲ್ಲೆ ಬಾಂದುನ್ ಧಾಡುಂಕ್. ಬೊಟ್ಲೆರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ತೆಂ. ಒಕೆ ಬಾಬಿ… ಫಾಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಾರಾಣ್ಯಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಖಾತಾಂ. ಶುಗರ್‌ಲೆಸ್ ಚ್ಹಾ ಕರ್‍ನ್ ದವರ್. ಗುರ್‍ಕಾರಾಮಾಕ್ ಕಾಣ್ಯಾಂವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲೊಂ… ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚಿ ಜಾಪ್.

ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್ ಕಂತಾರ್ ಜಾಲೆಂ… ಕೊಯರಾಚಿಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಂಪ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಂಬಾಡ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಮ್ಹಣಲಾಗ್ಲೊಂ,
‘ತುಜಿ ಖುಶಿ ಜಾಂವ್, ತುಜಿ ಖುಶಿ…
ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಫಕತ್ ಧುಳ್ ಮಾತಿ…
ಜಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂಗಾ, ಕೊಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಿಲಾಂ…
ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಕಾ ತುಕಾ…

ವ್ಹಯ್ ಸೊಮ್ಯಾ… ತುಂ ವೀಜಾ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಕರ್. ರಡೊಂಕ್, ಪುರುಂಕ್, ಮೀಸ್ ಕರುಂಕ್, ಫೊಂಡ್ ಖೊಂಡುಕ್ ಆನಿ ಬಾಂದುಂಕ್, ಫೊಟೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಟೆನ್ಶನ್ ತುಕಾ ನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ. ಭುಜಂವ್ಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾತ್. ಪುಲ್ಗತ್ರಿಥಾವ್ನ್ ಸರ್‍ಗಾಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಕರುಂಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯೊ ಕಂಪೆನಿ ಆಸಾತ್. ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಕ್ ರಂಗ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪೇಂಯ್ಟರ್ ಆಸಾತ್. ರಡೊಂಕ್ ವೇಯ್ಟರ್ ಆಸಾತ್.’

ದುಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಆವಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ, ಮಾಮ್ಮಿ ರಡನಾಕಾ… ದಿಸಾಕ್ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚೆಂ ಘೊಟ್ತಾಲೊ. ವರ್‍ಸಾಕ್ ೩೬,೫ಂಂ. ಧಾ ವರ್‍ಸಾಂ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ೩,೬೫,ಂಂಂ ರುಪಯ್. ಚೀಂತ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಚೀಂತ್. ಆವಯ್ನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಬಿಡಾ ಘಾಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ, ವ್ಹಯ್ ಪುತಾ… ಪಾಡ್ ಸವಯ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್.” ಪುತಾನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

ತಿಸ್ರೊ ಪೂತ್ ಆಯ್ಲೊ, ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ದೋನ್ ದೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಜಿಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪೇಪರಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ಪೇಜ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿ… ಖರ್‍ಚ್ ಆಮಿ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಫೇಸ್‌ಬುಕಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ… ಘರಾ ಮೆಳ್ಯಾಂ ಬೈ ಮಾಮ್ಮಿ… ಬೈ ಎವ್ರಿಬಡಿ. ತೊ ಕೆಮರಾಸವೆಂ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮೊರ್‍ನಾಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಆನಿ ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊಂ, ಅಶೆಂಯ್ ಮೋರ್‍ನ್ ಆಸಾ? ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ತುವೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ವೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್. ಅಶೆಂಯ್ ಮೊರ್‍ನ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳಿಂ ಮೊರ್‍ನಾಂ ಅಶಿಂಚ್. ಪೋರ್ ಎಕ್ಲೊ ಭಾವಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾ ವೆಳಾರ್ ಪುರ್‍ಪುರ್‍ತಾಲೊ, ‘ಕಸೊಯ್ ಗೆಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊರ್‍ನ್? ಮ್ಹಜೆ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ಸನ್ವಾರಾ ಯಾರ್ ಚಡ್’ ಮ್ಹಣೊನ್. ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮೋಲ್ ನಾ… ಮೋಲ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್… ಇಮೋಶನ್ಸ್ ಸೊಡ್… ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡ್… ತುಂ ಮೊರ್‍ನಾ ಘರಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೇಬಲ್ ಘೊಟ್ಶಿ ಆನಿ ಕಾಣೆ ಖಾಶಿ. ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವಜೆ ಉಪಾಶಿಂ?
*****

ಪಾತ್ಕಾಂಲೊಜಿ

ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಸಾರಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜಣಿ ಮೆಳ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಮಾರೆಕಾರ್, ಹ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾವರ್‍ವಿಂ ಮುಕಾರ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್, ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ಫಯರ್ ಬ್ರಿಗೆಡಾವರ್‍ವಿಂ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಉಜೊ, ಲುಸಿಫೆರಾಚಿಂ ಶಿಂಗಾಂ, ಉಜ್ಯಾಂತ್ ತೇಲ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಫ್ರಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಅತ್ಮೆ, ರಡ್ಣೆಂ, ವಿಳಾಪ್, ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲೊಣಿ… ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ತಾತ್. ಬರ್‍ಯಾ ಕರ್‍ನ್ಯಾಂ ವರ್‍ವಿಂ ಮೆಳ್ಚೊ ಫಾಯ್ದೊ, ಸಾಂತ್ ಸಾಂತಿಣೆಚೊ ಸಾಂಗಾತ್, ನಿರ್‍ಮಳ್, ನಿಸ್ಕಳ್ ವಾತಾವರಣ್, ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಸುಖ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜ್ಞಾನ್ ದಿತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ಆನಿ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ವೈಟ್ ಪಿಂತುರಾಂ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಕರ್‍ನ್ ಸರ್‍ಗಾಕ್‌ಚ್ ವಚಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾ ವೆಳಾರ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್‍ತಾ. ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಹಿಂದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಬಿರ್‍ಮತ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತಾಂಣಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್. ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಭೊಗ್ಸಾಣೆಂ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಕ್ ವೆಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಚಡ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ತಶೆಂ ನಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ರಡ್ಯೆತ್, ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ಯೆತ್ ಆನಿ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಸುಗಮ್ ಕರ್‍ಯೆತ್.

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಆಮಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಮಾಗಿರ್ ಹೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್‌ಶೆಂ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ. ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್ ತರ್ ‘ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ’ ಬುಕಾಂತ್ ರೆಡಿಮೆಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕರ್‍ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ತಾಂತುಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂಚ್. ಖಡಕ್ ವಾ ಸ್ಟ್ರೊಂಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತಿಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ಸೊದುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್.

ಪಯ್ಲೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಕಾಂಪ್ ಮಾಗಿರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ. ಪಾತ್ಕಾಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಮಿ ಸಾಲ್ವಾಸಾಂವ್ ಜೊಡ್ತಾಂವ್. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಚನಾಂವ್. ಹಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ದುಸ್ರಿಂ ಕರ್‍ತಾತ್. ದೆಕುನ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್‍ತಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಆದುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ಟಾರ್‍ಗೆಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್‌ಯೀ ಆಸ್ತಾ. ಹರ್‌ಎಕಾ ಪಾತ್ಕಾಕ್ ಥೊಡೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಥೊಡೆ ತಿನಾಂಕ್, ಥೊಡೆ ಪಾಂಚಾಕ್, ಥೊಡೆ ಧಾ-ಂಕ್ ಆನಿ ಥೊಡೆ ವಿಸಾಂಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್. ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದೊಗಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕಡೆ ವಚೊನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ವಾಂಟುನ್‌ಯೀ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ತಾಂ ವಾಡ್ತಾಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಪಾತಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಬದ್ಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ. ’ದೆವಾಕಡೆ ಡಾಯ್ರೆಕ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಕುಮ್ಸಾರ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಕಾಕುಳ್ದಾರ್ ದೇವ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಲಿಸ್ಟ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಭೊಗ್ಶಿನಾಂಗೀ?’ ಅಸಲೆಂ ಲೊಜಿಕ್ ಮತಿಕ್ ಂiತಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ವರ್‍ಸಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಕಸ್ಲೆಂಯ್ ಬಾದಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಧಯ್ರ್ ಯೆತಾಲೆಂ… ಅಶೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಅಪ್ರೂಪಾಯೆಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ಲೆ, ವಳ್ವಳೆ, ಕಳ್ವಳೆ, ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಪಿಡಾ, ಕಶ್ಟ್, ಮೊರ್‍ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ನಶ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಏಕ್ ಸವಯ್ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್ ಫಿರ್‍ಗಜಿ ಭಾಯ್ರ್ ಮಾತ್ರ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಪುಚಿನಾಂಕಡೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾರ್‍ಮೆಲಿತಾಂಕಡೆ, ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್, ರೆತಿರೆ ವೆಳಾರ್ ಅಶೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಲೊಂ.

ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ. ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಕಿತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಜೆರೊಸಾ ಕಂಪೆನಿಥಾವ್ನ್ ಚಾಲ್ತಿಂ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಬೂಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘೆತ್ಲಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಲಜ್ ದಿಸ್ಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ. ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೇನಾಂತ್ ತರ್ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ… ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ದಾಡ್ಡೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ದುಸ್ರಿಂ ಕಶೆಂ ಆರಾಮಾಯೆನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್? ದುಸ್ರೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಚೀಟ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಕಾಯ್ದ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ‘ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಏಕ್ ಪಾತ್ಕಿ’ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಸ್ಪಲೊಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಂ ಪಾತ್ಕಿ ಮ್ಹಣ್ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಲಾಯ್ನ್ ಪಳೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಳ್ ಜಾತಾ. ವೆಗ್ಗಿಂ ಸಾಂಗ್… ಮಿರ್‍ಸಾಂಗ್ ಏಕ್ ಕೆ.ಜಿ., ಸಾಕರ್ ಅರ್‍ದಿ… ಹಾಂವೆಂ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲಿ. ಪಾತ್ಕ್ಯಾ, ತುಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚುನ್ ಆಸಾಯ್. ಆತಾಂ ವಚ್… ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೆಕ್ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಪಟ್ಟಿ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ಕುಡ್ಸುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾ. ತೆಂಯ್ ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಸೊದುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಹೆ ಪೂರಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಉಪಾದ್ರ್. ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ಸಾಮಾನಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ದೀವ್ನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಸಾಮಾನ್ ಹಾಡಿನಾಂಯ್ ತರ್… ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಘರಾ ವಿಸ್ರಲ್ಲೊಂ.

ಆನಿ‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಪಟ್ಟೆಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕುಡ್ಸುನ್ ಆನಿ ಸಾಮಾನಾಚಿ ಚೀಟ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ಸೆರ್‍ಸುನ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಚೀಟ್ ದವರ್‍ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಚೀಟ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಚೊಯ್ತಾಲೊ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಚಿಂತಾಸ್ತಲೊ ಹಾಂವ್ ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ಚೆಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕರ್‍ಮಾಂ ಆತಾಂಯ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಕೊಣೀ ಪುಣೀ ಚೀಟ್ ವಾಚುನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ? ಕಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ತುಕಾ? ಚಲ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್. ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ. ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್, ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್‌ಯೀ ಸೆರ್‍ಸುನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ. ವಚ್ ತ್ಯಾ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಳ್ಳೆಂ… ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದುಸ್ರೊ, ಆದ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂಚೊ ತೊಂಡ್‌ಭರ್ ಖಾಡಾಚೊ… ಆತಾಂಚೊ ಫ್ರೆಂಚ್ ಖಾಡಾಚೊ.

ಎಕೇಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಎಕೇಕ್ ಥರಾಚೆ. ಉಡಾಸ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲೊ ಬರವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್‍ತಾ ತರ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ತೆಂ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾ. ಬರವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ತರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪಾತಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಹಾಂವ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ – ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್. ತೊ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದುಸ್ರೆಚ್ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಚೀಟ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಖಂಚ್ಯಾ ಥರಾಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ತಾ ಗೊತ್ತುನಾ. ಪುಣ್ ಹಾತಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ. ಸಗ್ಳಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ನ್ಹಯ್, ಮೇನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಉದಾಹರಣಾಕ್ – ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸೆಜಾರ್‍ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಸಂಗ್-ಸಂಸ್ತ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ – ಅಶೆಂ ಮೇನ್ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. ಹರ್‌ಎಕಾ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಪಂದಾ ಉಪ (ಸಬ್) ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ಪ್ರಮುಕ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಆಪ್ಶಿಂಚ್ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್. ಹಿ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಉಡಾಸ್ ಧರ್‍ಚಿ ನವಿ ರೀತ್… ಹೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಭೆದಾಂಚೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲೊ. ಮುಕಾರ್ ಪಾತ್ಕಾಂತ್ ಡೊಕ್ಟರೇಟ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ‘ಡೊಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಪಾತ್ಕಾಂಲೊಜಿ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಆಪವ್ಯೆತ್.

ತರ್‍ನಾಟೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಶಯ್ಲೆಥಂಯ್ ಮೆಚ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಖುಬಾಳೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ತುಜೆ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಕ್ ಎದೊಳ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ಇತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚಿಂ. ಪಾತ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ಚಿ ರೀತ್, ಉಲೊಣ್ಯಾಚಿ ಗುಂಡಾಯ್, ಉತ್ರಾಂಚಿ ಸುಡಾಳಾಯ್, ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಗಂಬೀರತಾ, ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ವಿಬಿನ್ನತಾ ಪಳಯ್ತಾನಾ ತುಂ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್. ಹೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಗೀ ವಿಮರ್‍ಶಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಹಾಂವ್. ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಿತಾಂ. ಪುಣ್ ಇತ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುವೆಂ ಪರ್‍ತುನ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಛಾನ್ಸ್ ಚಡ್. ದೆಕುನ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ. ಚುಕೊನ್ ತರೀ ತುಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಹಾಂವ್ ಭಿಯೆವ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಿ ಕಸ್ಲಿ ಧಮ್ಕಿ? ವಾ ತೊ ಹಕೀಗತ್ ಉಲಯ್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಧಯ್ರ್ ದೀಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ನಾ. ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ಜಾಯ್ನಾ, ಪಾತ್ಕಾಂ ಚಡ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ. ಅರ್‍ದಿ ರಾತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿನಾ. ನೀದ್ ಯೆತಾನಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸಪ್ಣಾಂತ್  ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮಸ್ತು ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ದೆಂವ್ಚಾರ್, ಉಜೊ, ಅತ್ಮೆ ಸಗ್ಳೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ್ ವೈಟಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ. ತರ್‍ನಾಟೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಈಸ್ಟ್‌ಮನ್ ಕಲರಾರ್ ಸಿನೆಮಾ ಸ್ಕೊಪಾಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂ’ದಿಂ ಮದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಂತ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆ ತರ್ ಆತಾಂ ತ್ರೀ ಡಿ, ೧೬ ಸೌಂಡ್ ಟ್ರೈಕ್ – ಂತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹರ್‌ಎಕಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್, ಸಯ್ತಾನಾಕ್, ಜಳ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್ ಜ್ಹೂಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಪಳವ್ಯೆತ್. ಟೆಕ್ನೊಲೊಜಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಥೊಡಿಂ ಕಾಡ್ನ್, ಥೊಡಿಂ ಕುಡ್ಸುನ್, ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ಉಪಪಾತ್ಕಾಂ ಬಾಯಿಪಾಠ ಕರ್‍ನ್ ಎಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಪೂರಾ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುನ್, ಪಾರ್‍ಲರಾಕ್ ಯೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಹೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ತರೀ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ವಯ್ರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಯ್ಲಿ. ಅಳೆ ತುಕಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ… ಅಶೆಂ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ಪರ್‍ಯಾರ್‌ಯೀ ದಿಲೊ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

ಹೆ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‌ಯೀ ದಾಕ್ತೆರಾಬರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕೆಕ್ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್. ಎಕ್ಲೊ ದಾಕ್ತೆರ್ ಪಿಡೆಸ್ತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಆನಿ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ಮಾತ್ರ್ ವಾಂಚ್ತಾಯ್.’ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ, ಹಿ ಶೆಳಿಚಿ ಪಿಡಾ.’ ಎಕ್ಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಸದಾಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾ.’ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ‘ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.’ ಕೊಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚೆಂ? ತರೀ ಇಲ್ಲೆಂ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಚಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಧಯ್ರಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ರಾತಿಂ ಲುಸಿಫೆರ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲುಸಿಫೆರಾಲಾಗಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಚಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್. ಹಾಂವ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ‘ಲುಸಿಫೆರಾ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಚ್ ತುಜೆಸರ್‍ಶಿಂ ಯೇನಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್‍ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಲ್ಯಾಂತ್.’ ತೊ ತಕ್ಷಣ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಪ್ ಧಾಡ್ತಾ. ‘ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೇಯ್ಟಿಂಗ್ ಫೊರ್ ಯು… ಇನ್‌ಕೇಜ್ ತುಂ ಕುಮ್ಸಾರಾಕ್ ವೆತಾನಾಂಚ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್?’ ಹಾಂವ್ ಭಿಯಾನ್ ಸೈನ್ ಔಟ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಸಗ್ಳಿ ಕತಾ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ತುಜ್ಯಾ.

ಸಪ್ಣಾಂತ್ ಯೆತಾ ತರ್ ತುಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲಿ. ತುಕಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಬರವ್ನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವಾ ಕೊರಿಯರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸಲಹಾ ದಿತೊಂ. ಪುಣ್ ತುಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ವರ್‍ವಿಂ ಆನಿಕಿ ಸುಲಬಾಯೆಚೆ ಪರ್‍ಯಾರ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಟಾಯ್ಟ್ ಕರ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಕಾಂಚೆಂ ಫೋಲ್ಡರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್. ತುವೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಹರ್ ನವಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಇಮೆಯ್ಲ್ ಕರ್‍ನ್ ಹರ್‌ಎಕಾ ದಿಸಾ ಧಾಡ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಬರೊ ಪರ್‍ಯಾರ್. ಪಾತ್ಕಾಂಚೆ ಚಿಟಿಬರಿಚ್, ಪುಣ್ ಆದುನಿಕ್. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಫಾದರ್ ಹೆಂ ಆನಿ‌ಏಕ್ ಪಾತಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಇಗರ್‍ಜ್‌ಮಾತೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಇಮೇಯ್ಲಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾಗೀ?

ತೆಂ ತುಕಾ ನಾಕಾ. ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್‍ಬಾಂನಿ ಗರ್‍ಜೆಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಮೇಯ್ಲ್ ಧಾಡ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಪ್ ಯೆತಾಲಿ. ‘ತುಜಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸಲ್ಯಾಂತ್.’ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ – ಹಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಸುಂಚಿಂ ತರೀ ಕಶಿಂ? ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತಾಂ – ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಕಾಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ರಿವಾಜ್ಯೊ ಬದಲ್ತಾತ್. ದೆವಾಕ್‌ಯೀ ಸಮ್ಜತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ಸಿತಲೊ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಹಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್, ಇಮೇಯ್ಲ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಕಶೆಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಚೆಂ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆಸಾ.  ಚಾಟ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂಯ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹಾಂವ್ ಅಶೆಂಯ್ ಚಿಂತಾಂ – ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಣೆ ಹಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಪುರೊ. ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆಂಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಆನಿ ಕಾವ್ನ್‌ಸೆಲಿಂಗ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಅಸ್ಲಿಚ್ ವಾಟ್ ಸೊದ್ಚಿ.

ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾತಾಂ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಹಿಂ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಂ ಭೊಗ್ಸನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಿತ್ ತರ್? ದೆಕುನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರಾ ಸೇಫ್ಟಿಖಾತಿರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಇಗರ್‍ಜಿಕ್ ವಚೊನ್‌ಯೀ ರಿಯಲ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾತಾಂ. ಹಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ಲಾಂ. ದೆವಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಸರ್‍ವ್ ಪಾತ್ಕಾಂ ಭೊಗ್ಶಿ. ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಕುಮ್ಸಾರಾಬರಿ ಅದಿಕೃತ್ ಕರ್. ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಉಚಾರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್ ಫರ್‍ಫೆಕ್ಟ್.
*****

ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಲ್ಯೊ

ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಅಸಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಉದ್ದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಪೋರ್ ಎಕಾ ಭಾಷಣ್‌ಗಾರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಜಿಗ್ರಿ ದೋಸ್ತ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲೊ. ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೊ ಸಹಪಾಠಿ. ಕಾಲೇಜಿಂತ್ ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆಮಿ ತಾಕಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಲಾಗಿಂ ಖಂಚಿ ಸಂಗತ್ ವ ವಸ್ತ್, ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಆಸಕ್ತ್ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ಟಾರ್ಚ್, ಸ್ಟೀರಿಯೊ, ಪಂಪ್, ವಿಸಿ‌ಆರ್, ವಾಚ್, ಘಡಿಯಾಳ್, ಸ್ಟವ್ – ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಖಾತಿರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ವಸ್ತು ಸೊಡವ್ನ್ ಪಳೆಯ್ತಾಲೊ ತರೀ, ಪಾಟಿಂ ಘಡ್ಸುಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಳನಾತ್ಲೆಂ.

ಭಾಷಣಾಂತ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಂಯ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಚಿಂತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತುಮ್ಗೆರ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಶಿಕಯ್. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸ್ಟಡಿ ಕರಿಜೆ  ಮಣ್ ನಿರಂತರಿ ಪರತ್ತಾನಾ, ತಾಚಿ ವಿನಂತಿ ಹಾಂವೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಜೆ ಪಡ್ಲಿ. ಸ್ಟಡಿ ನೈಂ ತರೀ ಹಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕಡಿ ಪುಣಿ ಖಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ದೀಸ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲೊ. ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆಜೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ.

ಆಮ್ಗೆರ್ ಮುನ್ನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕುರ್ಲಿ ಸ್ಪೆಶಲಿಸ್ಟ್ ಚಾರ್‍ಲಿ ಸರ್ಶಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೊ. ಚಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಜೊ ಶೆಜಾರಿ. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಚಾಬ್ಕೊರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಸರೊಪ್ ಧರ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಪರಿಂ ಖಾಲಿ ಹಾತಾನಿಂಚ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಧರ್‍ಚೊ ತಸಲೊ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್. ದಿಸಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಚಾಳೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಿ-ಸಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಸರಾಸರಿ ಜೊಡ್ಚೊ ಶಾಥಿವಂತ್. ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಸ್ತಾಂ, ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ಶೆವ್ಟೆ, ಕಾನೆ, ಶೆತ್ಕಾಂ, ಬುಯಾರಿ, ಕಾಳಿಂದ್ರ್, ಕೊಂತಿ, ಖರ್ಸಾಂಡಿ, ಲೆಪೊ -ಅಶೆಂ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಥಾರಿಟಿ. ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಸುಮಾರ್ ಬಾವೆಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಚಾರ್ಲಿಯಾಮ್, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ತಾಕಾ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಖೈಂ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವೆಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಲಿ.

ಹೊ ಭಾರಿ ಬರೆಂ… ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಆಸಕ್ತ್ ದಾಕಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಖಾಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಹೆ ಹೆ ಹೆ ಕರ್ನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಚಾರ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅನಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರ್‍ಚಾಂತ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಾರ್. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಬರೆಂ ಪುಗಾರ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿ ತೊಂದೊ ಮಾಸ್ಳೆಪರಿಂ ಪುಗ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆನ್ಬಿಗ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಅಳೆ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ, ಪಯ್ಲೆಂ, ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಜೆ, ಚಾರ್ಲಿನ್ ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾಚಿ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ತಕ್ಷಣ್ ಆಮಿ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ದಾಂತಾಂನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರಿಜೆ.

ನಂಯ್ಚೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ತೀನ್ ಚಾರ್ ವಿಧಾನಾಂನಿ ಧರ್‍ಯೆತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಆಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ತಿಸ್ರೆಂ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಖೊಂಚುನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ, ಚವ್ತೆಂ ಜಾಳಾನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ.

ಯೆರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಅಂಕಲ್? ವಿಜ್ಞಾನಿಚೆಂ ಆಸಕ್ತೆಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ತುಕಾ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ದಾಕಯ್ತಾಂ. ತಡಿಕ್ ಯಾ ಚಾರ್ಲಿಚೆಂ ಡೆಮೊನ್‌ಸ್ಟ್ರೇಶನ್ ಮೆಥಡ್. ನಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಯೆರೆಂ ಮಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕರ್ಚೆಂ ಖಾಣ್. ಜಾವ್ಯೆತ್ ಹಾಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ, ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಬೊಡ್ಕಾಂ, ಮಾಣ್ಕಾ ಚೊ ಪಾಂಯ್ ಇತ್ಯಾದಿ.

ವಿಲ್ಲಿ, ಇಜ್ಹಿಟ್ ಬೈಟ್? ವಿಚಾರಿ ಮುನ್ನಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ.

ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನ್. ರೈಟ್‌ಲಿ ಅಂಡರ್‌ಸ್ಟುಡ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹಾಂವೆಂ.

ಹೆಂ ಯೆರೆಂ ಎಕಾ ಘಟ್ಟ್‌ಶಾ ಲಾಂಬ್ ಸುತಾಕ್ ವ ಬಾರಿಕ್ ನಾರಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುತಾಚಿ ಆನಿಕ್ ಕೂಸ್ ವಯ್ರ್ ತಡಿರ್ ಝಡಾಕ್ ವ ಖುಂಟಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚಿ. ಕುರ್ಲಿ ಯೇವ್ನ್ ಯೆರೆಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಸುತ್ ವೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತವಳ್ ಏಕ್ ಲಾಂಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಸ್ಚೆ ಕೊಬ್ಲೆಂ (ಧಾಕ್ಟೆಂ ಜಾಳ್) ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ಸುತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಚೆಂ. ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಯೆತಾ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಕೊಬ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಕಾಡ್ಚಿ. ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಬ್ಲೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ. ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ಕೊಬ್ಲೆಂ ಸ್ಟಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಹಗುರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ. ಫ್ರೀಲಿ ಮೂವ್ ಕರ್‍ಯೆತ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ ತಾಣೆಂ.

ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್‌ಲಿ. ಹಾಂವೆ ಸಮರ್ಥನ್ ಕೆಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಯೆರ್‍ಯಾಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಲಾಗ್ಲಿಚ್. ಪಳೆ, ಪಳೆ, ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್‍ತಾಂ ಪಳೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಧರ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂಡ್ಯೆಂತ್ ಘಾಲಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಖುಶಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಕುರ್ಲೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಆಮಿ ದೊಗ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್.

ಇಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಏ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಗೇ… ಬೋಟ್ ಚಾಬ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕುರ್ಲೆನ್ ಎಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಬೊಟಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ಲಿ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುನ್ನಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ಧೈರ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಂ ಅನಿ ಜಿವಿ ಕುರ್ಲಿ ದಾಂತಾಶಿ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆನ್ ಬೋಟ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಅನಿ ಆನಿಕಾ ದಾಂಗ್ಯಾನ್ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಮುನ್ನಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್‌ಚ್ ಬೊಬಾಟ್.

ಬಚಾವ್ ಕರಾ ಬಚಾವ್! ಹೆಲ್ಪ್… ಹೆಲ್ಪ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೊಬಾಟಿತ್ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಡಿಸ್ಕೊ, ಯಕ್ಷಗಾನ, ಕೂಚುಪುಡಿ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚೊ ಲೋಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಆನಿಕ್ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಮೊಡುನ್, ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಚಾಬ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾಂತಾನಿ ಚಾಬೊನ್ ಪಿಟೊ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಚಾಬ್ತಾನಾ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಚಾಬ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್, ಘಾಲ್ಲೊ ಘಾಸ್ ಮುನ್ನಿಚಾ ನಾಕಾಕ್‌ಚ್!

ಅಯ್ಯೊ ದೆವಾ, ಮೆಲೊಮೂ ಹಾಂವ್ ಮುನ್ನಿ ದುಖಿನ್ ಪಿಂರ್ಗಾತಾನಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮನೊರಂಆನಿ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಪಿಟೊ ಕೆಲೊ ಅನಿ ಮುನ್ನಿಚೊ ನಾಕ್ ಕುರ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗ್ರಿಪ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟಯ್ಲೊ.

ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮುನ್ನಿಚಿ ಆಸಕ್ತ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಠಕ್ಕೆ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ನಿಯೊಸ್ಪ್ರ್ರಿನ್ ಮುಲಾಮ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಘಾಯ್ ಧುವ್ನ್ ಮುಲಾಮ್ ಸಾರಯ್ಲೆಂ. ಕುರ್ಲಿ ಧಾಕ್ಟಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಪ್ರಥಮ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪರ್ತುನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಮುನ್ನಿಕ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ – ಅಟ್ಟೆಬಲೆ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಹಾಕಾ ಸುಮಾರ್ ದೇಡ್ ಅಡಿ ವ್ಯಾಸ ಅಸ್ಚಿ ವೃತ್ತಾಕಾರಾಚಿ ಲೊಂಕ್ಡಾಚಿ ಸ್ಟೇ ಸರಿ ವ ಬಾರೀಕ್ ರೊಡ್ ಪಾವ್ತಾ. ಹಾಕಾ ಅಟ್ಟೆ ಮಣ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಅಟ್ಟೆಕ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಳ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಜಾಳಾಕ್ ಯೆರೆಂ ಬಾಂದ್ಚೆಂ. ತೆಂ ಅಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಕಡೆ ಸುತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎಕಾ ಸುಂಬಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ನಂಯ್ತ್ ವ ವಾಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ. ಸುಂಬಾಚ್ಯಾ ಆನಿಕಾ ಕುಶಿಕ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣೀ ಬುಡಾನಾ ತಸಲಿ ವಸ್ತ್ ಬಾಂದಿಜೆ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಟ್ಟೆ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಯೆರೆಂ ಖಾಂವ್ಚಿ ಕುರ್ಲಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಳಾಕ್ ಪೊತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಪಡ್ತಾ. ತಿ ಧರ್ಚಿ. ಮುನ್ನಿಕ್ ಹೆಂ ವಿಧಾನ್ ಸುಲಭಾಯೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತಿಸ್ರೆಂ ವಿಧಾನ್ ದಾಂತ್ರ್ಯಾಚಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್, ವಾಳಾಂತ್ ವ ನಂಯ್ತ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಳ್ ನಾ. ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ತ್ ರಾತ್ಚೆಂ ಆಮಿ ಗ್ಯಾಸ್‌ಲೈಟ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ (ಕರ್ಲಾಕ್) ದಾಂತ್ರ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಏಕ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಆನಿ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚಿ. ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮುನ್ನಿಚಿ ಉರ್ಬಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಚಡ್ಲಿ. ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚಿ ದೂಖ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ರಾತಿಂ ಆಟ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ಬರ್ಮುಡಾ ಆನಿ ಟೀಶರ್ಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ರೆಡಿ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ಹಾಸೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂಕ್ ಮುಟ್ಲಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ರುಚಿಕ್ ಖಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಚಾಯೆ ಸಂಗಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾ-ಮುಟ್ಲಿಂ ದಾದೊಶಿ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುನ್ನಿಕ್ ರಾತಿಂ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೊಚ್ ಜೆಂಬಾರ್.

ಅಂಟಿ, ಆಜ್ ರಾತಿಂ ಪಳೆ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ ಹಾಸ್ತಾಲಿ.

ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ನಾಂತ್ ಪುತಾ. ಕಾನೆ, ಸುಂಗ್ಟಾ ಆನಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣು ಅರ್ಧಿ ಹಾಂಡಿ ಪುಣಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ನಶಿಬ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಅನಿ ಜಾಗ್ರಫಿ ಚಾನೆಲಾರ್ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಧರ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮುನ್ನಿ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳೊಚ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರಾತಿಂ ಸಾತ್ ವರಾರ್ ಕುರ್ಲಿ-ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕುತ್ತರಿ ಘೆವ್ನ್ ಅಯ್ಲೊ. ಹಾಂವೆ ಘರ್ಚಿ ಕುತ್ತರಿ ಆನಿ ದಾಂತ್ರೆ ಆಸ್ಚಿ ಬರೀ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಮಾಸ್ಳಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಏಕ್ ಹಾಂಡಿಯಿ ಘೆತ್ಲಿ. ಚಾರ್ಲಿಚ್ಯಾ ದೊಣಿರ್ ಚಡೊನ್ ನಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ಗಾತ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಉದಕ್ ಧೊಂಪಾರ್‌ಭರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಮುನ್ನಿ ಭೂತಕೋಲಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಿಪರಿಂ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಸರಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಹೊಯ್, ಹೊಯ್, ಚಲ್ತಾನಾ ಉದ್ಕಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಸವ್ಕಾಸ್ ವಚಾಜೆ. ನಾ ತರ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧಾಂವ್ತಾ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಕೊಯ್ತಿ ವೊಡಿನಾಯೆ. ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಯೆತಾ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲಿ. ಸಾತಾಟ್ ಹಳ್ತಾಚಿ ಸುಂಗ್ಟಾಂ, ದೋನ್ ತೀನ್ ಕಾನೆ ಕೊರ್ವೊ ಆನಿ ದೋನ್ ಶೆತ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ತರೀ ಎಕ್ಕೀ ಕುರ್ಲಿ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ಲಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ರಾವ್ಲೊ. ರಾವಾ, ರಾವಾ! ಕುರ್ಲಿ! ಕೊಯ್ತಿ ಹಾಡ್! ಚಾರ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೊಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಕುರ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕೆ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಕೊಯ್ತೆನ್ ಹಳ್ವಾಯೆಚೊ ಮಾರ್ ಘಾಲೊ. ಆನಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಕುರ್ಲಿ ವಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಹಾಂಡಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಾರ್ಲಿಲಾಗಿಂ ವೆಲಿ. ಪುಣ್ ಕುರ್ಲೆಚೊ ದಾಂಗೊ ಹಾತಾಲಾಗಿಂ ಯೆತಾನಾ ಭಿಯಾನ್ ಹಾಂಡಿ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ಲಿ. ಕುರ್ಲಿ ಪರ್ತುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್. ಪುಣ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಕುರ್ಲೆಕ್ ಪರತ್ ಮಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಹಾಂಡ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಘಾಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ ಹಳ್ತಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಕಾಲಿಂದ್ರಾಂ, ಶೆವ್ಟಲ್ಯೊ, ಕೊಂತ್ಯೊ, ಕಾನೆ, ಬಲ್ಚಾಟ್ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಗಾತ್ರ್ರಾಚಿಂ ಶೆಂಭರ್‌ಭರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆಭರ್ ಉಬ್ರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡ್ತಾ ವೊಡ್ತಾಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಲ್ಲಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮುಟ್ಲಿಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಪಾಟಿಂ ಅಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಮುನ್ನಿನ್ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಅಳೆ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್! ಉದ್ಗಾರ್‍ಲೊ ತೊ.

ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊಚ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಸಮ್ಜಾಯ್ಲೆಂ. ಮಾಸ್ಳೆಚೆ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲೆ. ಚಾರ್ಲಿಕ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ. ತಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ವರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವೆ ಮುನ್ನಿಕ್ ನಂಯ್ಕ್ ಸಾಸ್ಪೊಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಆನಿ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ನವೊಚ್ ತರೀ ತಾಣೆ ಸುಮಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಧರ್‍ಲಿಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡುಣೆ ದೊನ್ಶಿಂ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಮೆಳ್ಳಿಂ. ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಧಾಕ್ಟಿ ಏಕ್ ಕುರ್ಲಿ ಮುನ್ನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಚಾಬ್ಲಿಚ್. ಕಿಂಕ್ರಾಟುನ್ ಮುನ್ನಿ ತಡಿಕ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಭರಾಕ್ ಕುರ್ಲೆನ್ ಭಿಯಾನ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕುರ್ಲಿ ಝಡೊನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ. ತರೀ ಚಾಬೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ದಾಂಗೊ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾರ್‌ಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಮುನ್ನಿನ್ ದಾಂತಾಂನಿ ದಾಂಗೊ ಚಾಬೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೋಟ್ ಸೊಡಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆ ಹಾಂಡ್ಯೆಕ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಸಾಸ್ಪೊಂಚ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆಮಿ ಸುಮಾರ್ ಸುಂಗ್ಟಾಂ ಧರ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಬರಿಂ ಕರ್‍ನ್ ಧುವ್ನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ದವರ್ಲಿಂ. ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುನ್ನಿ ಪಾಟಿಂ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಂಗ್ಟಾಂಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ತಾಕಾ ದಿಲಿ. ವೆತಾನಾ ಕುರ್ಲಿ ಚಾರ್ಲಿಚೊ ತಾಣೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಕಾಲ್ ತುಜಿ ಕುರ್ಲಿ ಚಾಬೊನ್ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಆನಿ ನಾಕ್ ಆತಾಂಯಿ ದುಖ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಚಿಂತಾತ್ ಚಾರ್ಲಿನ್ ಮತ್ಲಾಬಿ ಹಾಸೊ ದೀವ್ನ್ ಮುನ್ನಿಕ್ `ಟಾಟಾ’ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಆದೆವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಲೊ.
****

ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವಾ. ಮುನ್ನಿನ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಂಶೋಧನಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಅಖೇರ್ ಕೆಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಶೋಧನೆಚೆ ಥೊಡೆ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಅಶೆ ಆಸಾತ್.
೧. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ದರ್ಯಾ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ನಂಯ್ಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಗುಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕುರ್ಲ್ಯೊ, ಖಡ್ಪಿ ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರ್ ನಮೂನೆ ಆಸಾತ್.
೨. ಕುರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ವೊಡ್ಚೆಂ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ಮೊಸ್ರಾನ್ ನೈಂ, ಆಧಾರ್ (ಗ್ರಿಪ್) ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್.
೩. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಅಕಾಂತಾ ವೆಳಿಂ ಸ್ವ ರಾಕೊಣೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್ ಚಾಬ್ತಾತ್.
೪. ಮನಿಸ್ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ದುಸ್ಮಾನ್.
೫. ಕುರ್ಲ್ಯೊ ಪೊಸ್ಚೆಂ ಬರಿ ವ್ಯಾಪ್ತ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್. ಅತಾಂ ಕುರ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಂಗ್ಟಾವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಆಸಾ.
ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮುನ್ನಿ ದೊತೊರ್ ಪದ್ವೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲಾ.
*****

ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುಚೆ ಪ್ರಣಾಮ್.

‘ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಸವೆಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಸುರು ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾಂ ತರೀ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಲುಚೊ ಮೋಗ್ ಫಟ್ಕಿರೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ. ತುಮಿ ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚಿಚ್ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ತಿನಾ. ಹೆಂ ತುಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ. ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿ ತುಮಿ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ದೆವಾಕ್ ರಾಗಾಚಿ ಪರ್‍ಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚಿ ಗರಜ್ ಉದೆಲಿ.

ಸರ್‍ಗಿಂಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಚವೀಸ್ ಘಂಟೆ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚ್ಯಾ ಉಜೊ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾ ಭಿತರ್ ಸರ್‍ಕಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾಬರಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾ. ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಕೆನಡಾ, ಅಮೆರಿಕಾ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾ ತಿತ್ಲಿ ಸುಲಬಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಲ್ವಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಲ್ವಾರ್ ಪರ್‍ವತ್ ಚಡೊನ್ ಅತ್ಮೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಶುಬ್‌ವಾರ್‍ತಾ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಆಶೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಹಾವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಪತ್ರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್‍ವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ತೆಂ ತಪಾಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತಪಾಲ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂಖಾತಿರ್, ಕೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ನೊಟಿಸಾಂಖಾತಿರ್ ಮಾತ್ರ್.  ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿಚೆಂ ನೋಟಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪಿಂದುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂ ಪಾವ್ಲುನ್ ಕಾಗದ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ಕೋಣ್ ಪುಣೀ ದುಸ್ಮಾನಾನ್ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಅಶೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚುನ್ ಪಿಂದುನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳಾಂ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಸರ್‍ವ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಇಮೆಯ್ಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಧಾಡ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಇಮೆಯ್ಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್? ದಯಾಕರ್‍ನ್ ತುಮಿ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ.

ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆದಿಂ ಕೊರಿಂತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಬರಿ ನ್ಹಯ್… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ ಕೊರ್‍ವೊಂತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್. ತುಮಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರ್ ಕೊರ್‍ವೊಂತಾಬರಿಚ್. ತುಮಿ ಕೊರ್‍ವೊಂತಾನ್ ಎಕಾ ರುಕಾಕ್ ಕಾತರ್‍ಲ್ಯಾಬರಿ ಕಶೆಂ ಕಾತರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಗಾಲಾತ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾಬರಿಯೀ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಗಲಾಸ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಪತ್ರ್. ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಲಾಸ್‌ಗಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಂ ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಕಾಂಯ್ ದಾಡ್ಡಿಂ ನ್ಹಯ್. ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ತ್ರಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹೆಂ ಪತ್ರ್ ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಪ್ರಾಸ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಶೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ದಾಕಂವ್ಕ್‌ಯೀ ನ್ಹಯ್.

ಬೋವ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂನೊ, ಉದೆಂತಿಚ್ಯಾ ರೊಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವಿಶಿಶ್ಟ್ ಪರ್‍ಜಾ ತುಮ್ಚಿ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ತರೀ ನೀಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ರಗ್ತಾಂತ್ ಸೊರೊ ಕಾಂಯ್ ನವೊ ವಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪುಡ್ತುಗೆಜಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ. ತರೀ ತ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸೊರೊ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿಯೀ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವೃತ್ತೆನ್ ತುಮಿ ಕೃಶಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಬೆಳೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ್ ಲೀವ-ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಹಿಂದುಸ್ತಾನಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಗಲ್ಫಾಚ್ಯಾ ತೆಲಾಂತ್ ನ್ಹಾಲ್ಯಾತ್. ಅಶೆಂ ಸಂಸಾರ್ ಭೊಂವ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮಿ ವಚನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ ನಾಂತ್. ಆಸಾತ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಭುಲೊಕಾ ಭಾಯ್ರ್… ಚಂದ್ರಾಲೊಕಾ ಆನಿ ಮಂಗಳಲೊಕಾ ತಸ್ಲೆ. ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ತುಮ್ಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಭಿರೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾ ವಯ್ರ್ ಅದಿಪತ್ಯ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಅದಿಪತ್ಯಾಕ್ ಲಗ್‌ಬಗ್ ಶೆಂಬೊರ್ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಆತಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಅದಿಪತ್ಯಾನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ನಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಗೆಲಿಂ, ಟೆರೆಸಾಚಿಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕಾಮಾಚಿಂ ನವ್ಕರಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ. ತುಮ್ಚಿಂ ಆವಯ್ – ಬಾಪುಯ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಇಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಕಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್ತಾಂ ಮಾಂಯ್. ಘರ್ ನವೀಕೃತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆವಯ್ಕ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೆರ್‍ವಯಿಲ್ಲೊ ಪೂತ್ ಪಾಟಿಂ ಥಂಯ್ ಗೆಲೊ ನಾ. ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಆವಯ್ಕ್ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಪುತಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಾನ್‌ಭರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದಿಲೆಂ. ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಅಮರ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸ್ಕೊಟ್‌ಲ್ಯಾಂಡಾಚೊ ಸ್ಕೊಚ್ ಅಮೃತ್ ಭರವ್ನ್ ನಮೃತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ತುಮ್ಚಿಂ ಪರ್‍ನಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಆಸ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿರೆಕ್ತೊರಾಸಂಗಿಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೆಮರಾಂತ್ ಫೊಟೊ ಕಾಡಯ್ಲಿ. ತಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಂಕ್‌ಯೀ ನಾಕಾತ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಾಂವಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಪರ್‍ಜಾ ತುಮ್ಚಿ. ಹೆಂ ಜೆವಣ್ ವಾಟೆ ವಯ್ಲೆ ಪೆಟೆಯ್ ಹುಂಗ್ಚೆನಾಂತ್. ಆಸ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ದಾಕ್ಶೆಣೆಕ್ ಕಾಣ್ಘೆತಾತ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಲೊರಿಯೆಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾತ್. ಲಜ್ ದಿಸಾಜೆ ತುಮ್ಕಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯುಮನ್ ಫುಡ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಡೊಗ್ ಫುಡ್. ಆಸ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಖಂತ್ ನಾಕಾ ತುಮ್ಕಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ದೇವ್ ದಿತಾ. ಕಿತೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಚೆ ಡಬ್ಬೆ ನಾಂತ್‌ಗೀ?

ತುಮ್ಚೆಂ ದಾನ್ ಗುಪಿತ್ ಉರಾನಾ. ತೆಂ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಬ್ ತುಮ್ಕಾಂ. ಫಾತ್ರಾಂನಿ ಕಾಂತಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೊಡ್ತಿ ಖುಶಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ನಿರ್‍ವೊಗ್ ನಾಸ್ತಾಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಅಸಲೆಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿಕ್ ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಆವಯ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ನಾ. ಕಳ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆಂ, ರುಂದಾಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಧಾ ಲಾಕಾಂ ವಯ್ಲೆಂ.

ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂಚೆ ನಾ ತರ್ ಖಂಚೆ ವೆದಿ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರ್‍ಯಾಕ್ ಪಪ್ಸ್ ಆನಿ ಚ್ಹಾ ದೀವ್ನ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಚಡೊನ್ ದಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ ತರ್ – ಆಕ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಫೊಟೊ ಯೆತಾ. ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ಕಶೆಂ ರಾವಾತ್? ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಭರ್‍ಚಿಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ತ್ಯಾ ಪೇಪರಾಂಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟಿಂಗಾಕ್ ಸರ್‍ಗಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಮೊಲ್ ನಾ ತೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸೊಂದಿ.

ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಆನಿ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೊ ರಾಯ್ ಲುಸಿಫೆರ್ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಜೈ ತುಕಾ ಮಂಗ್ಳುರಾ… ತುಜೆ ಪರ್‍ಜೆವರ್‍ವಿಂ ಯೆಮ್ಕೊಂಡಾಚೆಂ ದಾಕಲ್ಪಣ್ ಬರೆಂ ಉರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಲುಸಿಫೆರಾಕ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ ನಾಂತ್. ತಾಣೆ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾತ್ಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ. ಪಾತ್ಕಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಸವಯೆಚಿಂ ಆನಿ ಸವಾಯೆಚಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತೀಯ್ ಮುಕೆಲಿಕ್ ಚಡ್ ಕಾಮಾಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲುಸಿಫೆರಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಕ್ ವರ್‍ಗ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್.

ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಆಸಾ, ಶಿಂಗಾರ್ ಆಸಾ. ಬ್ಯಾಂಕಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಆಸಾತ್. ಫ್ರಿಜ್ಜಾಂತ್ ಮಾಸ್ ಆಸಾ. ಕಬಾಟಾಂತ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಸೊರೊ ಆಸಾ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಎಕಾಮೆಕಾ ಒಳ್ಕೊಂಚೆಂ ಮನ್ ನಾ. ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾ. ಉಲೊಣ್ಯಾಂತ್ ಜಡಾಯ್ ಆಸಾ, ಪ್ರಾಣ್ ನಾ. ಹರ್‌ಏಕ್ ತುಮಿ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ತುಕ್ತಾತ್… ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಮೆಟಾಂ ಚುಕ್ತಾತ್. ಲೊಕಾಕ್ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ರೆತಿರ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್ ಖುಶ್ ಪಾವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ತುಮ್ಚೆಕಡೆನ್ ಆಸಾ. ತುಮಿ ಬೈಬಲ್ ವಾಚುಂಕ್ ನಾಂಗೀ? ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಖುಶ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಸರ್‍ಗಾಚಿ ವಾಟ್ ಕಶಿ ಸುಗಮ್ ಜಾಂವ್ಚಿ?

ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ಕಾಳ್ಜಾ ವಯ್ರ್, ಮನಾ ವಯ್ರ್ ಅಂತಸ್ಕರ್‍ನಾ ವಯ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಂತ್ ಉಣಿ. ತುಮಿ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಖಂಚೆಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಂಕಿಪುರ್‍ತೊ ಸೊರೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಲಿವರಾಕ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಆನಿ ವ್ಹಾಳೊ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆಂ ಲಿವರ್ ಫುಗ್ತಾ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಸೊರೊ ಆಸೊಂದಿ. ಪುಣ್ ಮೀತ್ ಆಸೊಂದಿ. ತೊ ಕುಟಮ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ… ಅತ್ಮೊ ನಾಸ್ ಕರ್‍ತಾ.

ಆದ್ಲೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ತುಮ್ಚೆಥಂಯ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಏಕ್‌ಚ್ ಥರಾಚೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತುಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಆಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಥರಾಂಚೆ. ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆ, ಸಾಂತ್‌ಮಾರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ   ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಫಿರ್‍ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ಕೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟೋರೆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಮೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಮಾಸ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕೋಲ್ಡ್‌ಸ್ಟೋರೆಜಿಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಇಗರ್‍ಜ್ಜಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವೆಚೆ. ಕೊಲೆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಖಂಚೆಯ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೂಟ್‌ಬುಟಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ, ರಿಟ್ರೀಟ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ರೆತಿರ್ ಕರ್‍ಚೆ ಭಕ್ತಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ರೆತಿರ್ ಮಂದಿರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಮೀಸ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆ. ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂಯ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್ ಸೆಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಏಕ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಿಕ್ ಪುರ್‍ಶಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆ. ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಹೆ ಪ್ರಬೇದ್ ಬರೆ ನ್ಹಯ್. ಇಗರ್‍ಜಾಂ ಮದೆಂ ಫರಕ್ ನಾ. ದೇವ್ ಇಗರ್‍ಜಾಂಕ್ ಪಳಯ್ನಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳಯ್ತಾ, ತುಮ್ಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್, ಶೃದ್ದಾ ಪಳಯ್ತಾ. ದೆವಾಕ್ ತುಮ್ಚಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ, ಸೂಟ್‌ಬೂಟ್, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕಾಂ, ಕಾರಾಂ ನಾಕಾತ್. ತಾಕಾ ಸರ್‍ವ್ ಸಮಾನ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ, ಕಾರ್‍ಯಾಂನಿ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆಸೊಂದಿ.

ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನಾಚೆ ಬಂದಡೆಂತ್ ಕಶ್ಟಲ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ತುಮಿ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್‍ಜಾಂಕ್ ಭದ್ರತಿ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಇಗರ್‍ಜ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದೀನಾಕಾತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಖರ್‍ಗಾಂಕ್ ತುಮಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ತುಮ್ಚೆಚ್‌ವರ್‍ವಿಂ ತುಮಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಂತತಿಕ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ನಾಸ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ.

ಮೊಗಾಚ್ಯಾಂನೊ, ಹ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ನೆಗಾರ್‍ನಾಕಾತ್. ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಡಿಲಿಟ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ಎಡಿಟ್‌ಯಿ ಕರ್‍ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಕಟ್‌ಪೇಸ್ಟ್ ಕರ್‍ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲೊಟ್ರಿ ಉಟ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ಚಿಂತಿನಾಕಾತ್. ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಖರೆ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ತುಮಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ತಾಚಿ ಕುರ್‍ಪಾ ತುಮ್ಚೆಸವೆಂ ಸದಾಂ ಆಸುಂ.
*****

ನೆಣ್ತ್ಯಾಚಿಂ ಸವಲಾಂ

ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಮನಾಂ ವೊಡಿಂ ಸರ್‍ಗಿಂ, ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಕವಿ ಚಾಫ್ರಾ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂಚಿಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಸರ್‍ಗಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಮ್ಕೊಂಡ್‌ಯಿ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತಸಲಿಚ್ ಗತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜಾ ಪುತಾಕ್ ನೆಣ್ತಿಂ ಸವಲಾಂ ದೊಸ್ತಾನಾ ಜಾಣ್ತ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ದೆತಾಂ ತರೀ ಹಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂನಿ ಭಾರಿಚ್ ಮಝಾ ಯೆತಾ.

ಆಮಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಕಂತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿಮಾಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದಿಸಾ ಹಾಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಂತಾರ್. ಮರಿಯೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಮಾಯೆ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ ಮಾಂಯ್ ಸರ್ಗಿಂ. ಹಾಚಿ ಮಾಂಯ್ ಅಜೆಕಾರ್‍ಚಿ.  ಕಂತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಖುಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ, ಚಿತುರ್‍ಲಾ (ಹೆಂ ತಿಣೆಂ ನಾತ್ವಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ನಾಂವ್) ತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾಯ್? ಮಾಂಯ್, ಹಾಂವ್ ಪೈಲಟ್ ಜಾತಾಂ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಅನಿಕೀ ಖುಶಿ. ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವ್ಹರ್‍ತಾಯ್ಗೀ? ವ್ಹಯ್ ಮಾಂಯ್, ತುಕಾ ವಯ್ರ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಡುಮ್ಮ ಕರ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಣಾಜೆಗಿ? ಆನಿ ಹೊ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ, ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ವಿಮಾನಾರ್ ಮ್ಹಾತಾರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಬಸ್ಲಾ! ತರೀ  ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್  ಮಾಂಯ್ಕ್, ನಾತ್ವಾನ್ ಸರ್ಗ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿ ಖುಶಿ. ಎಕಾ ಮಾಂಯ್ಕ್  ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿ ವಿಮಾನ್ ತರ್ ಹಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಚೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ನಪಂಯ್ಚ್. ಆನಿ ತೊ ಪುಡಿಚೊ ಕಂರ್‍ಡೊ ಪಾಟಿಂ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ತಿಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಚೊ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಸೊಭಾಯ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್‍ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ತಾಕಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಉಬೊ ರಾವೊವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ…. ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಆಳೆ ಜೆಜು ಅಸಾ, ಥಂಯ್ ಪಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಖುರ್‍ಸಾರ್ ಉಮ್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾ ಜೆಜುಕ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ದೊಳೆ ದಾಂಪುನ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮ್ಮೇ….

ಆತಾಂ ಕಿತೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲೆಂ ಆನಿಂ ಕಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ, ಹಾಂಗಾ ಲೋವ್ ಉಲಯ್ಜೆ, ಜೆಜು ಆಸಾ.

ತಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಎದೆಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ಖುರ್‍ಸಾಕ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ಕಾನಾಂತ್ ತೊ ಲೊವ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೊ. ಪಾಪ್ ಜೆಜು ಪಳೆ, ತಾಕಾ ಪೂರಾ ಕಡೆ ರಗತ್ ಯೆತಾ. ಜೆಜುಕ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಾಲೆಂ ಕರ್‍ತಾಲೊ? ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಹಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿತಲಿಂ? ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜತಲೆಂ?

ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ಹಾಚಿಂ ಸವಲಾಂಯಿ ಚಡೊನ್ಂಚ್ ಗೆಲಿಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ?

ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ!? ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಚಿಡಾಯ್ಲೆಂ. ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆಂ ತೊಂಡ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್  ಪೋರ್ ಬಾಯ್ ತುಜ್ಯಾ  ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳೆಂಯ್?

ವ್ಹಯ್, ತೂಂಯ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಯ್‌ರೆ ಬಾಳಾ. ಮಾಮ್ಮೆ ಮಾಮ್ಮೆ ಹಾಂವ್ ಪೊಕ್ಕ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಸೊ ಗೆಲೊಂ?! ದುಸ್ರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಯಾರ್. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ತುಕಾ ಕಂಕನಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಚಾರ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾ ಮದೆಂ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಚೆ ಕೇಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಕೆದಾಳಾಯ್ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಕಾಂಚ್ಯೊ ಝರಿ. ಕೆಲ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಬೆಂಕಾಂತ್ಲೆ ಪೂರಾ ಕ್ಯಾಶ್‌ಚ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ.

ಆಜ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಚೆಡ್ಯಾಚೊ ದಮ್ಮ್ ನಾ. ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲಾನೆ, ಸಮ್ಜಣಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಕೆಲ್ಶಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಹಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೂ ವೀಲರಾಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೋಂಡ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮಾಮ್ಮೇ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕೊಣೆಂ ತರಿ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ವೆಗಿಂ ವೆಗಿಂ ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಕಾಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ಪುತಾ, ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ? ವೊಗೊಚ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ವ್ಹಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಕೇಸ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಂಕಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತರೀ ಹ್ಯಾ ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ಲೆ.

ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಶೀದಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲಿಂ. ಥಂಯ್ ಪಳಯ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್, ಖಬರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಅಸಾ. ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ನಟ್, ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭಾರಿ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದಫ್ತರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲಿಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಣ್ಯೆಕ್ ಉಜೊ ಕರ್‍ತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ… ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಲೆಂರೆ ಪುತಾ? ಮಾಮ್ಮೇ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ? ರಡ್ಕುರೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಂ. ನಾಂರೆ ಬಾಳಾ, ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ಸುಂಯ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ರೊಕೆಟ್ ಗೆಲ್ಲೆಬರಿಂ ಖುಶೆನ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ದಾಂವ್ಲೊ. ದೋನ್ಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ಕುರೊ ಜಾವ್ನ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮಾಮ್ಮೆ…

ಅತಾಂ ಕಾಲೆಂರೆ?
ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾಗೀ?

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ, ಜಾಂವ್ಕೀ ಪುರೊ ಪುತಾ, ಚಡಾವತ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾತಾ.

ಮ್ಹಜೆ ಜಾಪಿನ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮಸ್ತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಬೊಗ್ಲೆಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಮಾಮ್ಮೆ ತುಕಾ ಹಾರ್‍ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ತುಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಸಾನೆ, ತೆಂ ವ್ಹರಿನಾಕಾ ದವರ್‍ನ್ ವ್ಹಚ್.

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬ್ಯಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂಕ್, ದುದಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ ಹಾಣೆ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬ್ಯಾಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಣೆಂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ.

ಡಾಡಾ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪೇಜ್ ಕರ್‍ನ್ ಪುಣಿ ಜೆವ್ತಾಂವ್. (ಡಾಡಾ ತೆದಾಳಾ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ) ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ ಹ್ಯಾ
ಪಿಲ್ಕಾಟ್ಯಾನ್.
ಹಾಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲಿಂಚ್ ನಾಂತ್.
ಟಿ. ವಿ. ಮುಖಾರ್ ಬಸೊನ್ ಮಾಮ್ಮೇ, ಮಾಮ್ಮೇ,
ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಚೆಡ್ವಾಂ ಪ್ಯಾಂಪರಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಾಲ್ತಾತ್?
ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾರೆ, ಹಾಂವ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳಯ್ನಾ.
ಮಾಮ್ಮೇ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತಾಸಾ. ಕಾಲೆಂ? ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಸ್ತ್ ಸುಸು ಜಾತಾ, ತೆದಾಳಾ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಬಾಪಾಯ್, ಧುವ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಸ್ಲಿಂ.
ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸುಸು ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಹಾಣೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಹಾಸೊ ತಡ್ವಲ್ಯೊ ನಾಂತ್ ತರೀ ಹಾಸ್ಲಿ ನಾ. ನಾ ತರ್ ಹೊ ಪರತ್ ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಡೊ ಖಾತಾ. ಪಯ್ಶೆ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ವಿಸ್ಪರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಘಾಲ್ತಿತ್ ಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಟಿ. ವಿ. ಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲೊ.

ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ.  ಕಾಲೆಂರೆ ತುಜೆಂ ವೊಗೊಚ್ ಬಸೊನ್ ಟಿ. ವಿ. ಪಳೆ, ನಾ ತರ್ ಟಿ. ವಿ. ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ, ವ್ಹಯ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ತುಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಆನಿ ಡಾಡಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಅಸಾ.

ಏಕ್ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್,  ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?
ಮಾಮ್ಮೇ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾಗಿ? ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್.
ನಾಂರೆ ಪುತಾ.
ಮಾಗಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೊ ಡಾಡಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್!?
ಹಾಂ ತೆಂಗಿ ಬಾಳಾ, ತಿಂ ದುಸ್ರಿಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಾ.
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ?
ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರ್‍ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಣೆಂ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವಜ್ಞ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂಗಿ ಕಿತೆಂಗೀ.
ಆನಿಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಮಲಯಾಳಿ ಇಶ್ಟಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ.
ಆಮಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೆಟಿಲಾಗಿಂ ಪಾವುಲ್ಲೆಂಚ್,
ಮಾಮ್ಮೇ ಮಾಮ್ಮೆ…
ಕಾಲೆಂ ಪುತಾ?

ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಸೊಬ್ಚೆಂ ಜೆಜುಚೆಂ ಪಾಯ್ನೆಲ್ ದಾಖವ್ನ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಜೆಜು ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜೆಜುಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ, ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್‌ಯಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ ಉಲಯ್ತಾ, ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್ ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಭಾಸ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಾರಿಚ್ ಅಭಿಮಾನ್.

ಆತಾಂ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸವಲಾಂಯಿ ಜಾಣ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ದೊಗಾಂ ಪಿಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆ ಕರ್‍ಕರೆ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂವೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ, ಪಯ್ಲೆಂಚೆಬರಿಂ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಆಸಜೆ ಆಸ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ತುಮ್ಚೆ ಡೊಂಬರಾಟ ಉಣೆಂ ಜಾತೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಜಾತಾ.

ಅನ್ಯೇಕಾ ದಿಸಾ ಪುತಾಕ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಿಲ್ಕಾಟೊ ಟೂ ವೀಲರಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಮಾಮ್ಮೇ… ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್ ಕಾತರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಕಾಲೆಂರೆ ಬಾಳಾ ಮ್ಹಳೆಂ.
ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಭುರ್‍ಗಿಂ ಕೋಣ್ ದಿತಾ?
ಅರೆ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ನವೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ಂಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂನೆ, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ಆತಾಂ ಕಾಲೆಂ ತುಜೆಂ. ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಭುರ್‍ಗಿಂ ಜೆಜು ದಿತಾ.

ನ್ಹಂಯ್ ಮಾಮ್ಮೆ, ಪಯ್ಲೆಂ ಪೂರಾ ಜೆಜು ಸೆವೆನ್ ಎಯ್ಟ್ ಭುರ್‍ಗಿಂ ದಿತಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೀನಾ? ಹಾಚೆಂ ಕರೊಡಾಂಚೆಂ ಸವಾಲ್.

ಅಳೆ ಪುತಾ ತುಕಾ ತೆಂ ಪೂರಾ ಅತಾಂ ಸಮ್ಜಾನಾ, ವ್ಹಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ತಾ.
ಸಾಂಗ್ ಮಾಮ್ಮೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಜೆಗೀ?
ತುಕಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಚಡ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್.., ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ. ಸವಾಲ್ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದೊಸ್ತಾಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಹಾಕಾ ಸಮಧಾನ್ ಕರಿಜೆ ತರ್, ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೇಸ್ತಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಸಾಂಗಾತಾ ಪರ್‍ಸಾಕ್‌ಯಿ ಕಾತರ್.
ತರೀ ಸವಾಲಾಕ್ ಜಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ದೀವ್ನಾ.
*****

ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ ಕಾಳ್

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಅಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ನವೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ಆಯ್ಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಲಾಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ದೊದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಸುನ್ ಅಟ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಗಾಡ್ವಾಚಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾತ್ತು, ಜಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮೇರಿ ಟೀಚರಾಂಚ್ಯೊ;  ಕುಟಿ, ಫೆಲ್ಸಿ ಸಿಸ್ಟೆರಿಚೆ ಮಾರ್, ಆನಿ ಎಮ್ಮೆ, ಕತ್ತೆ, ಕೋಣ ಆನಿ ಮಂಗ ತಸಲಿಂ ನಾಂವಾಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಆಯ್ಕುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾತ್ ಹಸ್ತಿಚ್ಯಾ ಕಾತಿಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲಿ. ದೊನೀ ಕಾನ್ ಗಾಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಪರಿಂ ಲಾಂಬ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಬೀಜಗಣಿತ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಮಾಸ್ಟರಾನ್ ಈ ವಿದ್ಯೆ ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹೊಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ನೀನು ಗೂಡಂಗಡಿ ಇಟ್ಟು ಬೀಡ-ಬೀಡಿ ಮಾರಿದರೆ ಹಣವನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಮ್ಹಣುನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಸೂಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಮತಿಕ್ ನಾಟ್ವಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಮಾಳ್ಯಾಕ್ ಉಡವ್ನ್, ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚೆ ಹಂಗ್‌ಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಹಟ್‌ಕರ್‍ನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೀದಿ ಬಸವಪರಿಂ ಏಕ್ ವರಸ್ ಭಂವೊನ್ ಅಖ್ರೇಕ್ ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಹೆಂ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಗ್ಯಾರೆಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವೊನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಪುಣಿ ಸಾಧನ್ ಕರಿಜೆ ಮಾಂಯ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಂತ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮಾಂಯ್ಚೆ ಸ್ವಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕರ್‍ನ್, ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಸ್ವಂತ್ ಗ್ಯಾರೆಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಯ್ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್ ಇತ್ಲೊ ಬದಲ್ಲಾಕೀ ಗಾಂವಾಕಿ ವಳಕ್‌ಚ್ ಮೆಳಾನಾ. ಗಾದೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಭರ್‍ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ನವ್ಯೊ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಕೊಲ್ವಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾವ್ನ್ ನಳ್ಯಾಂಚಿ ಘರಾಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಟೆರೆಸ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಕ್ಯಾಂಚೆರ್ ಟಿವಿ ಅಂಟೆನಾ ಉಭಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಶಾಂತ್ ನಿದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್, ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಮೆಶಿನಾಂ ಬೊಬಾಟ್ತಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ತರ್ನಾಟೆ ಕೊಣ್ಂಚ್ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಬಾಪುಯ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಥೊಡೆ ಪುಣಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟಿ ಖಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕಿರ್ಮೆ ಗಳಂವ್ಚಿಂ, ಕುಟ್ಟಿ ದೊನ್ನೆ ಖೆಳ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಆಮಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಗಚ್ಚುಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ, ಲಗೋರಿ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಕುಟ್ಟಿದೊನ್ನೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ.

ಹಾಂವೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಲಗೋರಿ ಖೆಳೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಕೆಟಾಚೆಂ ಆರು ಮೂರು ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಎಕ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ನ್ಹಯ್, ಜಣ್ ಉಣೆ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೀದಿಬಸವ ಅಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಲಂಬು ಡೇವಿಡಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ಫಿಲ್ಡಿಂಗ್. ವಿರೋಧ್ ಪಂಗ್ಡಾಚ್ಯಾ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮ್ಯಾನಾನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬೋಲ್ ತಿನ್ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖೆಳಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಚ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರೀ ಔಟ್. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮೆನ್ ರನ್ನಾಕ್ ಧಾಂವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಕಶೆಂ ಔಟ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಲಗೋರಿ ಪರಿಂಚ್ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್, ಧಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೊನಿಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಬೊಲ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂಯಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಸಾ.

ತವಳ್ ಬ್ಯಾಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಕರುಂಕ್ ಖರ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾಚೊ ಪಿಡೊಚ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಆನಿ ವೊಂಯ್ತ್‌ಲೆಂ ಕುಂಟೆಚ್ ವಿಕೆಟ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಕಾಳ್ ಬದ್ಲಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಕ್ರಿಕೆಟಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾ. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ವನ್‌ಡೇ ಮ್ಯಾಚಾ ದಿಸಾ ಭುರ್ಗೆ ಟಿವಿ ಮುಖ್ಲೆ ಜೆಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಉಟನಾಂತ್. ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಟಿವಿ ನಾತ್ಲಿ. ಕಮೆಂಟರಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೇಡಿಯೊಯಿ ನಾತ್ಲೊ. ಕರೆಂಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಗೊಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಮುಖಾರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಕುಡ್ಸಾತಾಲೆ. ಮ್ಹಾಕಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಯಿ ಕಳಾನಾತ್ಲೆಂ. ಹಿಂದಿಯಿ ಸಮ್ಜಾನಾತ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸತ್. ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾರ್‍ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತರ್ನಾಟೆ ಶಿಳೊಣ್ಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟ್ತಾಲೆ. ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

ಆತಾಂ ಟಿವಿ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಕೇಬಲ್ ಟಿವಿ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪನ್ನಾಸಾ ವರ್ನಿಂ ಚಡ್ ಚಾನೆಲಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಯೆ, ಯೆ ಕಾತ್ರಿನಾ, ಆಮಿ ದೊಗಿಂ ಸೆಜಾರಾ ಪದಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬೊಯ್ಸ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ನೀದ್ ಯೆನಾ.
ಭುರ್ಗಿಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಥಂಯ್ ಕಸಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಜಾಣಾಂತ್‌ವೇ? ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಾರ್ಮಿಣ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ನಿತ್ಯಾಧಾರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ, ಸಾಯ್ಬಾ ಸಾಲ್ವಾದೊರಾ, ಮ್ಹಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ನ್ ನೋವ್ ವರಾಂ ಭಿತರ್ ನಿದೊಂಕ್ ವೆಚಿ ಮಾಂಯ್, ಆತಾಂ ಟಿವಿರ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಧಾರಾವಾಹಿ ಪಳೆತಾ. ಚಡಾವತ್ ಫಿಲ್ಮ್

ನಟಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೋರ್ ಖಂಚ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ವಚುನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನಾಚ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಚಿ ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಹಾಡ್‌ರೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಉರ್‍ಲಾಂಗಿ?

ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದುರ್ಬಳ್ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಾರ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂಚೆಂ ಆನಿಂಗ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ’ಹೋಲಿ ಮಾಸ್’ ಜಾತಚ್ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾರ್ ಲೈನ್ ರಾವ್ತಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಅರ್ದೊ ಘಂಟೊ ಪುಣಿ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ರಾವ್ತ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ಜೆ ತರ್ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಅಂಗ್ಡಿ ಮುಖಾರ್ ಮೆಳಾಜೆ. ಪೋರ್ ವಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆಣೆಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ವಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ. ಅರೇ ಫೆಡ್ಡಿ, ಕೆದಾಳಾ ಆಯ್ಲೊಯ್? ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸೆರ್ಪಿನ್ ಬಾಯೆಗೆರ್ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಜಮಾತ್ ಆಸಾ. ಚಾರ್ ವರಾರ್ ಥಂಯ್ ಯೆ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತಾಣೆಂ ದೇಡ್ ಕಿಲೊ ಮಾಸ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೆಂ.

ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾ ಜಮಾತ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಹೊಲ್, ಕೆಟರಿಂಗ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ದಿಸಾನಾ.

ಸಾಂಜೆರ್ ಜಮಾತಿ ವೆಳಾರ್ ಸುರ್ವೆರ್  ಸೆರ್ಪಿನ್‌ಬಾಯೆನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಲಾ.ಕ್ರಿ.ಸ. ಜಮಾತಿಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ. ಸುಮಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ಡಿಕ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲಿ ತಿ ನಾಕಾಂತ್ಲಿ ಪೂಡ್ ಪುಸಿತ್ತ್. ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಮಾತ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ಜೆಜುಚ್ಯಾ ತಾಳ್ನೆ ವಿಶಿಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ಗುರ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಆತಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರೆ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ ಸಬ್ದ್ ವ ವಾಕ್ಯಾ ವಿಂಚುನ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಚಾರ್‍ಯಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಆಯ್ಕಾಲಿಂ.

ಉಂಡೆ, ಉಂಡೆ, ಉಂಡೆ
ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್, ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್, ಸಕ್ಲಾ ಉಡಿ ಮಾರ್
ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ, ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ, ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಸೈತಾನಾ
“ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ, ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ, ದೆಂವ್ಚಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾವ್ನ್, ತಕ್ಲಿ ಮೂಳ್ ಸಮ್ಜಾನಾಸ್ತಾಂ ಗುರ್ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವೆ ವಳೂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಲೆಂ?”
ಸಾತ್ ಮೆಟಾಂಚೆಂ ವಿಧಾನ್ ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಲೋವ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

ಆಖ್ರೇಕ್ ಸೆವೆಚೆಂ ಖಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ತರ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಅಲ್ಲುಚ್ಯಾ ಘರಾಲಾಗಿಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಗರ್ದನಾಚೊ ಗೊಟೊ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೂಚನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಖರ್ಚ್ ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂನಿ ಖುಶೆನ್ ವಂತಿಗಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ವಾಂಕ್ಡ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಕಳ್ಳೊ. ಗರ್ದನಾಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾಚೊ ಆನಿ ಬ್ಯಾನರಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಗಲ್ಫಾಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಟೈಲಾರ್ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊಚ್ ತಾಳಿಯೊ! ಧನ್ಯವಾದ್ ದಿತಾನಾ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸುಕೊ ಸೈಲಾಪ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಫೆಡ್ಡಿ ಮಹಾದಾನಿ ಕರ್ಣಾಕ್ ಮಿಕ್ವೊಂಚೊ ತಸಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪಯ್ಲೆಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಲೆಂ ಸೈಲಾಪ್ ಕರ್ನ್ ಪಾಂಯ್ಶಾಂಚೆ ಚಾರ್ ನೋಟ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೆ.

ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ ಪೊಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಶೆಂಬರಾಂತ್ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಜಣ್ ಪೊಟ್ಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲೆಲೆ ಭಾಗೆವಂತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಆರ್ಚ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ದೊದೊನ್ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕೆರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ರೆತಿರೆಕ್ ಪುಣಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಪರಿಣಾಮ್?

ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಚಲೊನ್ ಅಸ್ಲೊ ಡಿಂಗ್ ಜೆರಿಯಾಮ್ ಆತಾಂ ಶೀದಾ ಮೆರೆರ್ ಚಲ್ತಾ. ಪ್ರೇಯ್ಜ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಫ್ರೆಡ್ಡಿ? ಕೆರಿಸ್ಮಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಾಚೆರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಸೊಡಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಲಿಝಿಕ್ ಆಜಾಪಾನ್ ಸಾರ್ಕೆ ದೊಳೆ ದಿಸ್ತಾತ್ ಖಂಯ್. ಆತಾಂ ಇಗರ್ಜೆಂತಿ ತೆಂ ವಾಚಪ್ ವಾಚ್ತಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಕ್ ಆನಿ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕುಡಿಬೊನಾ ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾ.
ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಂನಿ ನವೆಸಾಂವ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಘರಾಂನಿ ಫಂಕ್ಷನಾ ಚಲನಾಂತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಹೊಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಕಂಟ್ರಿ ಘೊಟುನ್ ವಾಡಾ ಆನಿ ಚಡಾ ಸಂಸಾರ್ ಭರಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆಮೆತಾ. ಅರ್ಥ್ ನಾತ್ಲೆ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ಎಮ್ಸಿ, ಆನಿ ಲಾಟ್‌ಪೋಟ್ ಬೀಟ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೆಂ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಆದಿಂ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಶಿರೊತ್ಯಾಂನಿ ವಾಡ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಫಕತ್ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಾಂ. ಕಾಜಾರಾ ಮಾಟ್ವಾಂನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಭರ್‍ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಜಾಗೊ ಪಾವಾನಾತ್ಲೊ. ವೊಮ್ತೆ ಉದಾರೆ ನಾಚ್ತೆಲ್ಯಾ ಕುಡ್ಚೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಡೊನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಪ್ರೂಪ್. ಭಿಯಾಕ್ ಆನಿ ಭಾತಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ವಾ ದೊಗಾಂ ಆಸಾತ್.

ತಾಂಕಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮರ್ಜಿ. ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಭರ್‍ಸಾನಾಂತ್ ಆನಿ ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭರ್ಸೊಂಕ್‌ಯಿ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಹೊಲಾಂನಿ ಅಖ್ರೆಕ್ ಬೈಲಾ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ-ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿಂ ಬೊಯ್ಲಾಂಪರಿಂ ಉಡ್ಕಾಣಾ ಚಲ್ತಾತ್.

ಭುರ್ಗೊ ಆಸ್ತ್ತಾನಾ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವೆತಾಲೊಂ. ಮೊಗೊರ್‍ಲಿಂ ಬಲಾದೆ, ಬಾಲೆ, ಬಂಗುಡೆ ಕೊನ್ಪೊಲಾ ಮಗ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ನ್ ದೋನ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಧಾ ಬಾಂಗ್ಡೆ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಚೆಪ್ತಾಲಿಂ. ಆತಾಂಚಿಂ ಮೊಗೊರ್‍ಲಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಮಾನ್ ಸಾರ್, ಪಾಂಫ್ರೆಟ್ಸ್ ಧಾಕ್ಟಿಂ ಧಾ ಪಾಂಪ್ಲೆಟಾಂ ದವರ್ನ್ ಓನ್ಲೀ ವನ್ ಫಿಪ್ಟಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿಜಾಕೀ ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಚರ್ಚೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪೊವ್ಲೆಂತ್ ಮಾರ್‍ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟುನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಬೆಗಾಕ್ ಘಾಲುನ್ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ನನಲಾ ಐವ ಕೇನೊಲಿ ಇತ್ತ್ತ್ಂಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೊಗೊರ್‍ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆಯ್ಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ತಕ್ಲ್ಯೊ ದಿಸಾನಾಂತ್. ಖಾಡಾಂಚೊ ಪೊಕಾಮ್, ಕಂಟ್ರಿ ಲೊರಿ, ಶುಂಠಿ ಇಜ್ಬೆಲ್, ನಂಗ್ ಜೆಮಿ, ಬೊಡ್ಡಿ ಬೆರ್ಜಿತ್, ಪೆರ್ಮರಿ ಸಿಲಾ ಆಜ್ ನಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ಜಣಾಂಕ್ ವೀಸಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಾವತ್ ನವ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಚಿ ವಳಕ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚೆ ದೀಸ್ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ನೆಣ್ತೆಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾಂ. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಸುರೊ ಆನಿ ಪರ್ಕಿ ಜಾಲಾಂ!
*****

ಆದುನಿಕ್ ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್

ಏಕ್ ದೀಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಗ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಸರ್‍ಗಾರ್ ಮರಿ ಜೆಜುಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ – ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಪುತಾ… ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದುಸ್ರೆಂ ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಜಾರ್ ಪಯ್ಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಲಾಗಿಂಥಾವ್ನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ ಆಜ್ ತ್ಯಾಚ್ ಕಾನಾ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಜೆಜು ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಮಾಯೆ… ತುಕಾ ದರ್‍ಯಾತಡಿಚಿಂ ರೆವೆಂಚಿಂ ಕಣಾಂಯ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಪರ್‍ತುನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ – ತಿ ಏಕ್ ಆಶಾ ಪುತಾ… ಆಮಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್ ತೊ. ಥಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಕಾನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಜೆಜು  ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಮಾಯೆ… ಏಕ್ ಖಾಲ್ತೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆ ಆಶೆಕ್ ವಿರೋದ್  ವೆಚೊ ನಾ. ಆತಾಂಚ್ ಯಾ… ಪುಣ್ ಆಮ್ಚಿ ಒಳೊಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಮೆಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ರಾವ್ಯಾಂ.

ದೊಗಾಂಯ್ ಏಕ್‌ಚ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಶ್ ಜಾಲಿಂ. ಲೋಕ್  ರೆಸ್ಪೆರಾಥಾವ್ನ್  ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಬೊಟಾಂನಿ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ, ತಾಂತುನ್‌ಯೀ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕಾಜಾರಾಂಚೆ ಹಕೀಗತೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಣ್ತಿಂ ತಿಂ. ಚಡಿತ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಲೋಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊ ಜಮೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಕಾಜಾರ್ ಘರಾಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಶಾಲ್ ಘರ್ ತೆಂ. ಏಕ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಉದ್ಕಾಚೊ ಲೋಟ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಟೊವ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಮರಿ ಆನಿ ಜೆಜು ಆದುನಿಕ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಹಾಂಚಿ ಒಳೊಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ದುಬಾವ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ತಿಂ ಚಲ್ಲಿಂಯ್‌ನಾಂತ್.
ಸುರತ್ಕಲ್ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಚಡಾವತ್ ಝಗ್ಡಿಂ ಸದಾಂಚಿಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್‌ಯಿ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಕಿತೆಂಗೀ ಪಾಡ್ ಘಡಿತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕರ್‍ಫ್ಯೂ ಅಚಾನಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಂಕ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಸರ್‍ವ್  ಬಾರಾಂ ಆನಿ ಸೊರ್‍ಯಾಚಿಂ ದುಖಾನಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಅಚಾನಕ್ ಘಡಿತಾವರ್‍ವಿಂ  ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಕ್ ಸೊರ್‍ಯಾಕ್ ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಖಂಚಿಯ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲಾಬ್ಲೊ ನಾ. ಪಿಯೊಣ್ಯಾಚಿ ವಿಶೇಸ್ ವೊಡ್ಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ‘ಆನಿಸಿದ್ಧ ಹಕ್ಕು’ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಕಾಮಿಲ್ ಕಾರ್‍ಲೊನ್ (ಕಾಕಾಕಾ) ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅತೃಪ್ತಿ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ ಆನಿ ಹಿ ಖಬರ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ‘ಮರಿಯೆ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಯೆ… ರೀಣ್ ಕಾಡ್ನ್ ಇತ್ಲೆ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆ ಖರ್‍ಚುಂಕ್ ಜಾತೆನಾಂಗೀ? ಸೊರೊ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ? ಆಜ್ ಸೊರೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಪಣ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ. ಜಿಲ್ಲಾದಿಕಾರಿಚ್ಯಾ ಆದೇಶಾ ವಿರೋದ್ ವೆಚಿ ಸಕತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ ಮಾಯೆ… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಶಿಕ್ಶಾ?’ ಮ್ಹಣ್ ಗುಪಿತ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಮರಿ ಥಂಯ್ಚ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಬಾವ್ಡೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ? ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ತೆಂ. ತಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಆವಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚಿ ಆವಯ್. ಪುತಾ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ತುವೆಂ ಉದಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಾಯ್ನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ಗರ್‍ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ, ಹ್ಯಾ ಬಾವ್ಡ್ಯಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ರಾಕ್. ಉದ್ಕಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಬರ್‍ಗಾಲ್ ದಿಸಾನಾ ಪರಾತಿಲಾಗ್ಲಿ ಮರಿ ಪುತಾಕ್. ಜೆಜುಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಮಾಯೆ… ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾಂಯ್  ಜೆವ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಚರ್‍ಯೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ಆಮಿ ಕಾಜಾರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ. ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾನಾ ತೆ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆಲ್ಯಾತ್ ನ್ಹಯ್‌ವೆ? ಯಾ ಆಮಿ. ತಾಕಾ ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ- ಪುತಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ತೊ ವಾಯ್ನ್ ನ್ಹಯ್. ಸಾಕ್ರಿಚೆಂ ಉದಕ್. ತಾಕಾ  ಕಲರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಖಂಚೊ ಕೇಟರರ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಬರೊ ವಾಯ್ನ್ ದಿತಾ? ಕಶೆಂಯ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸಂಪೊಂದಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯಾ.

ಮರಿ ಜೆಜುಕ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಗೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಮರಿಯೆನ್ ಕೇಟರಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾಕ್‌ಯೀ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ಉದಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾಂ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆಜುನ್ ತೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಆಶಿರ್‍ವಾದಿಲೊ ಆನಿ ತೊ ಕೊಳ್ಸೊ ವಾಯ್ನಾಭರಿತ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಅಚರ್‍ಯೆಂ ಕೊಣಾಂಯ್‌ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮರಿಯೆನ್ ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವೇಯ್ಟರಾಂನಿ ತೊ ವಾಯ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ ವಾಯ್ನಾ ಥಂಯ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಲೊ ವಾಯ್ನ್ ತಾಂಣಿ ಎದೊಳ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಕೇಟರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೆಜರ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬ್ರಾಳೊ. ತಾಣೆ ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ವೇಯ್ಟರಾಂನಿ ಗುರ್‍ಕಾರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಗುರ್‍ಕಾರಾನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ಕ್ ಆನಿ ಅಶೆಂ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ವಾಯ್ನಾಚ್ಯಾ ಅಚರ್‍ಯಾಚಿ ಖಬರ್ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲಿ.

ಗುರ್‍ಕಾರ್  ಪೊಟ್ಟ  ರಿಟರ್‍ನ್ಡ್ ರಿಫೊರ್‌ಮ್ಡ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ (ಪೊರಿರಿಕ್ರಿ) ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಥಂಯ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೊ. ಮರಿ ಆನಿ ಜೆಜು ಸರ್‍ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ- ಕೊಣೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಿ ಪದ್ವಿ ದಿಲ್ಲಿ? ಹಿಂ ಸಯ್ತಾನಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ತುಂ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸೊನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್ ಆನಿ ತುಂ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಚೆ ಆವಯ್‌ಬರಿ ದಿಸ್ತಾಯ್. ವಚಾ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್. ನಾ ತರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಪಯ್ತಾಂ. ಥಂಯ್ ಗುರ್‍ಕಾರಾಚೊ ವಿರೋದ್ ಪಂಗಡ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ವಿರೋದ್ ಪಂಗಡ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಗಾಂವ್ ಖಂಚೆ ಆಸಾತ್? ತಾಂತ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಗುರ್‍ಕಾರಾಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ತುಂ ತಾಕಾ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಆದಾರಾರ್ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್? ತುವೆಂ ಸೊರೊ ಸೊಡ್ಲಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ರಾಗ್? ಸೊರೊ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡ್ಲಾಯ್, ದುಸ್ರ್ಯೊ ಬುದಿ ಖಂಚ್ಯೊಯ್ ಸೊಡುಂಕ್‌ನಾಂಯ್. ಕೋಣ್ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಅಸಲೊ ಆಪುಟ್ ವಾಯ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಕ್ ವಾಯ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಆಪ್ಲೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಂಕ್‌ಚ್ ದವರ್‍ತೊ. ತೆದ್ನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ನಕ್ಲಿ ಸೊರೊ ಯೆಂವ್ಚೊ  ರಾವ್ತೊ. ಮೊಲ್‌ಯಿ ಉಣೆಂ ಆಸ್ತೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ‌ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಹೊ ಜೆಜು ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಜೆಜು ಮಾತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಾಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ದಾಕ್ಲೊ ನಾ. ಥೊಡೆ ‘ಪ್ರೇಜ್ ದ ಲೊರ್‍ಡ್’ ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆ. ‘ಅಲ್ಲೆಲೂಯಾ – ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

ತುಂ ಜೆಜು ವ್ಹಯ್ ತರ್ ವಾಯ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ವಿಸ್ಕಿಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್, ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ವಿಸ್ಕಿ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್… ಹಾಂಗಾ ವಾಯ್ನ್ ಪಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕ್ಲೊ. ವಿಸ್ಕಿ ಕರ್‍ತಾಯ್ ತರ್ ಬೋವ್ ಬರೆಂ. ಸೊಡಾಚೊ ತ್ರಾಸ್ ಘೆನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ. ಮುಕ್ಲಿ ಆಂಗಡ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸಾ, ಹಾಂವ್ ಹಾಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಕಾಕಾ. ಜೆಜುನ್ ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ಕೊಳ್ಸೊ ವಿಸ್ಕಿ ಕೆಲಿ… ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆಜು ಆನಿ ಮರಿ ಮಾಟ್ವಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿಂ. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ತಾಂಚೆಸರ್‍ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ತಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ – ಆಮಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಫೊರಿನ್ ರಿಟರ್‍ನ್ಡ್ (ಫೋರಿ) ಆನಿ ಆತಾಂ ವಿವಿದ್ ಲೇಡಿಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂಚಿಂ ಮೆಂಬರಾಂ. ವೋಡ್ಕಾ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಬರೊ ಆಸ್ತೊ. ಅರ್‍ದೊ ಕೊಳ್ಸೊ ಈಸ್ ಸಫೀಶಿಯಂಟ್ ಯು ನೊ.

ವಿವಿದ್ ಪಂಗಡ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಮನವಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಸೊಳಾ ಕೊಳ್ಶೆ ಬಿಯರ್, ಚಾರ್ ಕೊಳ್ಶೆ ವಾಯ್ನ್, ಆಟ್ ಕೊಳ್ಶೆ ವಿಸ್ಕಿ, ದೋನ್ ಕೊಳ್ಶೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ, ಅರ್‍ದೆ ಅರ್‍ದೆ ಕೊಳ್ಶೆ ಜಿನ್, ವೊಡ್ಕಾ… ದೋನ್ ಕೊಳ್ಶೆ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ವಯ್ಟ್ ರಮ್, ಅಶೆಂ ಕೊಳ್ಶಾಂಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಕೊಳ್ಶೆ ಪಾವಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸೆಜಾರ್‍ಚೆ ಹಾಡ್ಲೆ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್‍ತೆಂ ಪೀವನ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ಮರಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಉಲಯ್ಲಿ ನಾ. ಚಡ್ ಪಿಯೆನಾಕಾತ್. ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ರುಚಿ
ತೆಕಿದ್ ಪಿಯೆಯಾ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್. ಪುಣ್ ಆಪುಟ್ ಆನಿ ರೂಚ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರುಚಿ ತೆಕಿದ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಥೊಡೆ ಕೊಳ್ಶಾಕ್‌ಚ್ ಗೊಬ್ಳೆ ಬುಡಯ್ತಾಲೆ. ಕಾಟ್ಲಾಚೊ ಪಿಟ್ಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಧನ್ಯಾ, ಪೀವನ್ ರುಚಿಕ್ ಆಸಾ… ಹೆಂ ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಕೊಣೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ? ಕಬಾಬಾಂತ್ ಹಾಡಾಂ ಆನಿ ಊಂಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾ. ಬರ್‍ಯೊ ಮಾಸಾಚ್ಯೊ ಫೊಡಿ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಸವಯ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಹಾಡಾಂನಿ ಮಾಸಾಂ ಯೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಕರ್. ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಹೊ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಲೋಕ್ ಖಂಚೆಂ ಲೇಕ್? ಜೆಜುನ್ ಕಬಾಬಾ ವಯ್ರ್ ಆಶೀರ್‍ವಾದ್ ಘಾಲೆಂ. ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಖಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಹಾಡಾಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಚಾರ್ ಭಾಟಿಯೊ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಿತ್. ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಘಾಟಿ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ವೋಬ್ ಚುಯಿಂಗ್‌ಗಮಾ ಬರಿ ಆಸಾ ಕಂಪ್ಲೆಂಟ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್. ಘಾಟಿ ಮಾಸ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಿವಿದ್ ಮನವ್ಯೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಶೀರ್‍ವಾದ್ಸುನ್ ಬದ್ಲಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಬೆಳ್ಶೆಲ್ಲಿಂ ಸನ್ನಾಂಯ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾಲಿಂ. ದಾಳಿಸಾರ್ ದಾಟ್ ಜಾಲೊ, ಶಿತ್ ಬಿಜಿಬಿಜಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫುಲಾಬರಿ ಜಾಲೆಂ ಆನಿ ಸರ್‍ವಾಂ ಪೊಟ್‌ಭರ್ ಜೆವ್ಲಿಂ.

ಫಾರಿಜೆವ್ ಆನಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಥಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಕಾಲೆತಿಚೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೆಸ್ತ್ರಿ ತೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆ, ಇಗರ್‍ಜಿಚೆ, ಕೇಟರಿಂಗಾಚೆ, ಬಾಂದ್ಪಾಚೆ ಅಶೆಂ. ಕೇಟರಿಂಗಾಚೊ ಧನಿ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಜೆವಣ್ ಬರೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಅಶೆಂಚ್ ಅಚರ್‍ಯಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಜೆವ್ಣಾಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇಟರಿಂಗಾಕ್ ಕೋಣ್ ಯೇತ್? ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಬರೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಬರೆಂ ಜೆವಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿತಾತ್. ಬಾಕಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವ್ಣಾಚೆಂ  ಬಿಲ್ಲ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಚೆಬರಿ ದಿಸಾನಾ. ಅಚರ್‍ಯಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಮಾಸಾಚೆ, ಸಾಮಾನಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕೋಣ್ ದಿತಾ? ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್, ವೇಯ್ಟರಾಂಕ್ ಖಂಚೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚೆ? ಹಾಂವೆಂ ದೋನ್ ನಾಂಯ್ಟಿ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಆಯ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ಪಂಗಡ್ ಜಾಲೆ. ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆ, ಪಿಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ, ಗುರ್‍ಕಾರಾಚೆ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ಯಾಂಚೆ, ಕ್ಯಾರಿಸ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆನಿ ನೊನ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್‌ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅಶೆಂ ವಿವಿಂಗಡ್ ಮಂಡಳ್ಯೊ.

ಎಕ್ಲೊ ಟಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ- ಸೊಮ್ಯಾ… ತುವೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ರಾವೊಂಕ್ ಸುವಾತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಚುಕ್ತಾತ್. ಆಮಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ನಾ. ತುವೆಂ ಸದಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಕೊಳ್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆನಿ ಮೊಡ್ಕ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಆಶೀರ್‍ವಾದ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಆಮಿ ಸದಾಂಚ್ ಧಾದೊಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಬಾಯ್ಲ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್‌ಯ್ ರಾಂದ್ಪಾಚೆ ರಗ್ಳೆನಾಂತ್… ಫಕತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಧುವ್ನ್ ತಿಂ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಖಾಕಿ ಮನಿಸ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ. ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಚಿ ನವಿ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಾನುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಆನಿ ತಿ ಪರ್‍ಮಿಟ್ ತುಮಿ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಸೊರೊ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಮಿ ಪಿಯೆಲ್ಲಿ ಚೂಕ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ನಾಕಾ, ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರಾಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ಘಾಲ್ತಾಂವ್. ನಾ ತರ್ ಪೇಪರಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬೂಕ್ ಹಾಡಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಖೊಡೆ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಸಾತ್ ವಾದ್ ವಿವಾದ್ ಚಲೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಡೆಪಾಂಚ್…. ಪಾಂಚ್… ಚಾರ್… ಸಾಡೆತೀನ್ ಹಜಾರ್…. ಖಾಕಿ ಮನಿಸ್ ಸೊಡ್‌ದೊಡ್ ಆನಿ ರಾಜಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರೀ ಚಾಲಕ್.

ಹಿ ಖಬರ್ ಸೊರ್‍ಯಾಗಾರಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ.  ತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ. ಆಮಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?  ಆಜ್ ಕೊಳ್ಸೊಭರ್ ಸೊರೊ.  ಫಾಲ್ಯಾಂ ಡ್ರಮ್‌ಭರ್.  ಪೊರ್‍ವಾಂ ಆರ್‍ಬಿ ದರ್‍ಯಾಕ್‌ಚ್ ಆಶಿರ್‍ವಾದುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ತಿತ್. ಪರ್‍ಮಿಟೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ವರ್‍ಸಾಕ್ ಸಾಡೆಚಾರ್ ಲಾಕ್ ದೀಜೆ.  ಹೆ ಕೋಣ್ ದಿತಾ? ತೆ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೆ.

ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಹೊ ಮಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ.  ಹೊ ಜೆಜುಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್.  ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚೆಂ ಬಿಜ್‌ನೆಸ್ ಚಡ್ ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ.  ದೆಕುನ್ ಜೆಜುಕ್ ದಗ್ದುನ್ ಕಶ್ಟಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.  ಎಮ್.ಸಿ. ಪಿಲಾತಾಬರಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.  ಹಾತ್ ಧುಂವ್ಕ್ ವಾಶ್ ಬೆಸಿನ್ ಸೊದ್ತಾಲೊ.

ಮರಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಜೆಜುಲಾಗಿಂ- ಯಾ ಪುತಾ ಪಾಟಿಂ ಯಾ.. ಹಾಂಗಾಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ.  ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಶ್ಟಿಲೆಂ.  ಪುಣ್ ಹೊ ಲೋಕ್ ತುಕಾ ಜಿಣಿಭರ್ ಕಶ್ಟಿತ್.  ಜಿಯೆಂವ್ಕ್‌ಯೀ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್.  ಮೊರೊಂಕ್‌ಯಿ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂತ್.  ‘ದಗ್ದಣಿ ನಿರಂತರಿ’ ಚಲಯ್ತಿತ್ ಆನಿ  ‘ವರ್‍ಲ್ಡ್ ರೆಕೊರ್‍ಡ್’ ಕರ್‍ತಿತ್.  ಸ್ಪೊನ್ಸರಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನಾ ಹಾಂಗಾ. ತಿಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲಿಂ.  ಲೊಕಾಕ್ ಹೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳ್ಳೆಂನಾ.  ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಬರಿ  ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆಮರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫೊಟೊ, ವಿಡಿಯೊಯ್ ಮಾಜ್ವೊಂಚೆ ಬರಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಲೊಕಾಕ್ ಜೆಜು-ಮರಿಯೆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಸರ್‍ಗಾರೋಹಣ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ತಿಂ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ-  ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ಆಕ್ರೆಚೆಂ ಸರ್‍ಗಾರೋಹಣ್. ಕೆದಿಂಚ್ ಪರ್‍ತುನ್ ಹಾಂಗಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾಂವ್. ಸಗ್ಳೆಂ ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.
*****

ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್

ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಅತಿ ವ್ಹಡ್ ಪಿಸೊ. ಆಮ್ಚೆ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ, ಭಾಶೆಚೊ, ಪತ್ರಾಂಚೊ ಅಬಿಮಾನಿ. ಹಾಂವ್ ತೀಸ್ ರುಪಯ್ ದೀವ್ನ್ ಖಂಚೆಂಯ್ ಟೆನ್ಶನ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಆನಿ ಸನ್ಮಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ತ್ರಿ ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಂ.  ಥಂಯ್ ಜಮೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಂ.  ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ ಹಜಾರ್ ಮಾಂಕೊಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಚೆರಾಂ ವಯ್ರ್ ಬಸೊನ್ ಎಮ್.ಸಿ.ನ್ ಬೊಡಿ ದಾಕಯ್ತಾನಾ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ತಾತ್.  ಮಾಂಕೊಡ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಬುದ್ವಂತ್ ಮನಿಸ್ ಮಾಂಚಿಯೆ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾತ್.  ಸರ್‍ಕಸ್ ಮನಿಸ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿ ಪಳಯ್ತಾತ್.  ಸಗ್ಳೆಂ ಉಳ್ಟೆಂ ಜಾಲಾಂ.  ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ರಂಗಾಳ್ ಚಡ್ಡ್ಯೊ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಹಾಸನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತೆಚ್ ಹಾಸ್ತಾತ್.  ಲೊಕಾನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಲೋಬ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಉಣೆ. ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಟೇಜಿರ್ ಲೋಬ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್.  ನೆಸ್ಲಿ, ವೆಸ್ಲಿ, ಬ್ರೆಟ್‌ಲಿ, ಕಾತ್ಕುತ್ಲಿ, ಚಾಕ್ಲಿ, ಬಾಟ್ಲಿ ಅಶೆಂ ಪ್ರಾಸ್‌ಬದ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಸೊಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಶಿನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಸಜೆ ಪಡ್ತಾ.  ಆಮಿ ಟ್ಯೂಬ್‌ಲಾಯ್ಟ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಿ‌ಎಫ್‌ಎಲ್ ಬಲ್ಬ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಥಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಸ್ತಾಂ, ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ರಡ್ತಾಂ.  ಕಿತೆಂಯ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ಎಕ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾ- “ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆ ಆರ್‍ಶೆ ಫುಟಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ರಿಪೇರಿ ಕರ್‍ತಾಯ್ಗಿ? ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಖಿಳ್ ಮೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ತುಂ ಹಾಡಾಂಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಯ್ಗಿ?” ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ನಿಕಳ್ತಾಂ. ದುಸ್ರೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – “ಪಯ್ಲೆಂ ಅಂಡರ್‌ವರ್ಲ್ಡ್-ಚೆ ಪೆಂಕ್ಡಾಚಿ ಖಿಳ್ ಮೊಡ್ತಾಲೆ, ಅಂಡರ್‌ಟೇಕರ್‍ಸ್ ಮೊಡೆಂ ನಿದಾಯ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಕಲಾಕರ್ ಹೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್.  ಹಾಂಕಾಂ ಅಂಡರ್‌ಆರ್‍ಟಿಸ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪವ್ಯಾಂಗೀ? ತಾಂಣಿ ಹ್ಯಾ ಅಂಡರ್‌ಆಕ್ಟಿವಿಟಿವರ್‍ವಿಂ ಥಂಡರ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ. ಬ್ಲಂಡರ್ ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವಂಡರ್ ಜಾಲಾಂ.  ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚೆ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಡಸ್ಟ್ ಬಿನ್ನಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಘಾಲ್.” ಹಾಯ್ ದೆವಾ ಸಂಪಾದಕಾಂಚೆಂಯ್ ರಾವ್ಡಿಸಮ್. ಹಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಆನಿ‌ಏಕ್ ಟ್ರಾಜೆಡಿ.

ಹಾಂವ್ ಮೊಸ್ತು ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂಕ್ ಗೆಲಾಂ. ಪರ್‍ನೆ ಬೊತ್ಲಿಂತ್ ನವೊ ವಾಯ್ನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಸೆವ್ಲಾ. ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ’ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ, ಏಕ್ ನಮಾನ್ ಮರಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಭೆಟವ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೆಟವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ. ಸಂಗಟಕಾಂಕ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲಾಂ – “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ತುಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ತುಳು ನಾಟಕಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಹಿಂದಿ ಪಿಂತುರಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಸುರು ಜಾತಾ. ಸನ್ಮಾನ್ ಆಸನಾ, ಭಾಶಣ್ ಆಸನಾ, ರಡ್ಣೆಂ ವಿಳಾಪ್ ಆನಿ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲೊಣಿ ನಾ.  ಹಾಂಗಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?” ಸಂಗಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ – “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ತುವೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಿತೆಂ ಮೆಳತ್?  ತುವೆಂ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕೆಲಾಂಯ್ಗಿ?  ಚೆರಾಂ ತುಜಿಂಗೀ? ಲಾಯ್ಟ್ಸ್ ತುಜೆಗೀ? ಮಾಯ್ಕ್ ತುಜೆಂಗೀ? ತುಂ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್‌ಗೀ?” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಟಿಕೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಅಬಿಮಾನಿ.  ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚೆಬರಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಅತಿ ಗರ್‍ಜೆಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ. ಪಯ್ಶಾಂವರ್‍ವಿಂ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾ.  ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಳಾಪ್, ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ತಾಳಿಯೊ” ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಸಂಗಟಕಾಂನಿ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾತರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮ್ಹಳಾಂ – “ನಿಕಳ್ ಹಾಂಗಾಚೊ… ತುಮ್ಚ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್.  ಪೊಟಾಕ್ ನೀಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ.  ತೆಂ ದಿಲಾಂ ತರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನಿ. ತುಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ನಾಕಾ ತರ್ ವಚ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್.  ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂಕ್ ಫುಲಾಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್.  ಹೆ ಬುಕ್ಕೆ ಪನ್ನಾಸ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಹಜಾರಾಂಚೆ.  ಹ್ಯಾ ಬುಕ್ಕ್ಯಾಂಖಾತಿರ್ ತಾಂಣಿ ಲಾಕಾಂನಿ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾತ್. ವಿವಿಂಗಡ್ ದೆಶಾಂಥಾವ್ನ್ ಉಬೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.  ತುಜೆಬರಿ ಸಿಟಿ ಬಸ್ಸಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂತ್.  ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಳಿಯಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಮ್.ಸಿ. ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟ್ಚೆಬರಿ ಕರ್‍ತಾಂವ್.”

ಹಾಂವ್ ತೊಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಸತ್. ಅಖಂಡ್ ಸತ್.  ಚೂಕ್ ಮ್ಹಜಿ. ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಖಾತಿರ್ ಜೀವ್ ದಿಲಾ.  ಬೊಟಾಂ ಝರಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಪತ್ರಾಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಘೆತ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯಾತ್.  ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಕಿತೆಂ ಆಶೆತಾತ್, ತೆಂ ಕರ್‍ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ತಾಂಚೊ.

ಪುಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ? ತಾಣೆ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ? ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ನಾ? ದೆವಾ, ಹೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಉದೆಲೆಂ ತರೀ ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್? ಉದೆಲೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾಕ್?  ತರ್ ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಮೂಳ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್? ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ಕಡೆನ್‌ಚ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?
“ಏ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂನೊ… ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾತ್… ಬರೆಂ… ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್? ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿತಾತ್?  ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯಾ.  ದುಸ್ರೆ ಕಿತ್ಲೆ ದಿತಾತ್?  ಖರ್‍ಚ್ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾಲಾ?  ಜಮೊ ಕಿತ್ಲೊ ಜಾತಾ?  ಲೇಕ್ ಕೊಣೆಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ, ಸಂಗಟಕಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ? ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಚೆರಾಂಕ್ ಆಟ್ ಹಜಾರ್ ಚೆರಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಅನೀತ್ ಜಾಯ್ನಾ? ಚ್ಯಾರಿಟಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಖರ್‍ಚಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಘೆಜೆ. ಟಿಕೆಟಿಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಯ್ಸೊ ಮುನಾಫೊ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತಾ.  ಫಕತ್ ಟಿಕೆಟಿವರ್‍ವಿಂ ಲಾಬ್ ಮೆಳನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಶೆಂ ಕರಿಜೆ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್

ಲಾಬಾಖಾತಿರ್ ತರ್ ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ನ್ಹಯ್.” ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್.

ಸಬಾರ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ. “ಅಳೆ ಸಾಯ್ಬಾ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೆ ಧಾ ಹಜಾರ್. ಏಕ್ ಪಾನ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಇಗರ್‍ಜಿಂತ್ ಲಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ. ಶಾಲ್ ಪಾಂಗುರ್‍ಲಾಂ,  ರಾಜಾಸನಾ ವಯ್ರ್ ಬಸಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲೇಕ್ ವಿಚಾರುಂ?” ಮ್ಹಳೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್.  ‘ಹಾಂವೆಂ ತಿತ್ಲೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.  ಹಾಂವೆಂ ಇತ್ಲೆ ದಿಲ್ಯಾತ್.  ಸನ್ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳಾ.  ವೆಬ್‌ಸಾಯ್ಟಿರ್ ಫೊಟೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಪೇಪರಾರ್ ಖಬರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.  ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಅಸ್ಲ್ಯೊಚ್ ಜಾಪಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.  ಪರ್‍ಯಾರ್ ನಾ.

ಕೊಣೀ ವಿಚಾರ್‍ಚೆನಾಂತ್.  ಕೊಣೀ ಸಾಂಗ್ಚೆನಾಂತ್.  ಆಕ್ರೆಕ್ ಎಕಾ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕಾಲಾಗಿಂ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾಪ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲೊಂ. “ಸಾಯ್ಬಾ… ತುಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್‌ಯಿ ದಿತಾಯ್.  ಕಿತ್ಲೆಂಯ್ ದಿತಾಯ್.  ತುಂ ಮಹಾದಾನಿ… ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಅಬಿಮಾನಿ.  ತುಂ ಸಬಾರಾಂಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾಯ್.  ಖಂಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ದಾನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂಗೀ?  ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾವರ್‍ವಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಸುದ್ರಾತ್, ಉಲವ್ಪಿ ಚಡ್ತಿತ್, ಶಿಸ್ತ್ ಯೇತ್, ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಯೇತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತಾಯ್ ತರ್ ತಿ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ವಿಂ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ.  ಪಯ್ಲೆಂ ಲೋಕ್ ಯೇಜೆ ತರ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡಿಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.  ಆತಾಂ ತಶೆಂ ನಾ. ಕಿತೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಶೆಂ ದಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚಲ್ತಾ…” ಹಾಂವ್ ಉಲವ್ನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊಂ.  ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ಎಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ರಾವಯ್ ತುಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್.  ದಿಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆ ಕಶೆ ಖರ್‍ಚಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಜೆ. ತೆಂ ದಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಯಾ ಪೋಶಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೆಂವ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಪಾವ್ತಾಂ.  ಭಾಶೆಚೊ ಪೋಸ್‌ಯಿ ಕರ್‍ತಾಂ.  ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೇದ್‌ಭಾವ್ ಜಾತಾ.  ದುರ್‍ಸೊಣೆಂ ಮೆಳ್ತಾ.  ವೃತ್ತಿಪರತಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್.  ತುಂಯ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್.  ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಜಾತಾಂ.  ತಾಂತುಂ ತುಂ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್.” ತಾಣೆ ಚೆಕ್‌ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

“ನಾಕಾ ಧನ್ಯಾ, ತುಂ ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾದಾರ್‍ಣ್ ಪೋಶಕ್.  ಹಾಂವೆಂ ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚಿಂ ಚೆರಾಂ ಹುನ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಲೆಚೆಂ ಪೋಶಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ.  ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪೋಶಣ್ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ.  ದುಸ್ರೆಂ ಸಂಕಪಾಶಣ್‌ಯಿ ಗೊತ್ತುನಾ. ಭಾಶಣ್‌ಯಿ ಯೇನಾ.  ವೇಶ್‌ವಿಭೂಶಣ್‌ಯಿ ಗೊತ್ತುನಾ.” ಹಾಂವೆಂ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಪ್ರದಾನ್ ಪೋಶಕ್ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲೆಯಿ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಂ ಕರ್‍ತಾತ್, ಪದಾಂ ಗಾಯ್ತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಸಾ.  ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ಗೊತ್ತುನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಏಕ್ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಕರ್.  ಪರ್‍ನಿಂ ಪದಾಂ, ನವೆ ತಾಳೆ… ನವಿಂ ಪದಾಂ, ಪರ್‍ನೆ ತಾಳೆ.  ಪರ್‍ನೆ ಜೋಕ್ಸ್, ನವ್ಯೊ ಚಡ್ಡ್ಯೊ, ನವೆ ಜೋಕ್ಸ್, ಆದ್ಲೆಂ ಕಾಚ್ಚೆಂ ಕೋಟು… ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದಾಂಕ್ ಮೈಕಲ್ ಜ್ಯಾಕ್ಸನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್… ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಾಂಕ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಕಂಟ್ರಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್… ವೊವಿಯೊ ವೆರ್‍ಸಾಚೆಂ ರಿಮಿಕ್ಸ್, ಪೊಲ್ಕಾ ಬಾಯ್ಲಾ ರೆಡಿಮಿಕ್ಸ್, ಬೆಳ್ಶೆನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕೊಮಿಕ್ಸ್, ಎಮ್.ಸಿ.ಚೆಂ ಗಿಮಿಕ್ಸ್ ಆಸೊಂದಿ.  ಹಿಟ್ ಜಾತಾ.  ತ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಕ್ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ದವರ್‍ತಾಯ್?”

ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತರೀ ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರುಚ್ಲೆಂ.  ಕೊನ್ಸೆಪ್ಟಾಪ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ಕಾ ವಯ್ಲೆಂ ಅಮಾಂವ್ಟ್ ದೊಡೆಂ ರುಚ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆ ಝೀರೊ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೆ.  ಹ್ಯಾ ಚೆಕ್ಕಾಂತ್ಲೆ ಝೀರೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೀರೊ ಕರ್‍ತೆಲೆ. ಇಗರ್‍ಜಿಚೆ ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸಾವರ್‍ವಿಂ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಯಕ್ಶಗಾನ ಮಂಡಳಿಕ್ ರಿಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾತಿಚಿ ನೀದ್ ಖಳೊನ್ ಸವಯ್ ನಾ. ಭ‌ಆನಿ ಮಂಡಳಿಕ್ ಸೆರ್‍ವೊಂಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಕಾಳಿಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂನಾ.  ಪತ್ರಾಂನಿ ಮರ್‍ಣಾಂಚಿಂ ಇಸ್ತಿಹಾರಾಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂಕ್ ಜಾಗೊ ನಾ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಬರೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಾಕಾ.  ನಯ್ತಿಕತೆ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಜಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ವೃತ್ತಿಪರತಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್… ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸ್ವನಿವೃತ್ತಿ ಜೊಡುನ್ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆವೃತ್ತಿ ಸುರು ಕರ್‍ಯೆತ್.

“ಧನ್ಯಾ ಚೆಕ್ ದಿ. ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್…’ ದವರ್‍ತಾಂ.  ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತರಿ ನಾಂವ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಆಸೊಂದಿ.  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ನಾ ತರ್ ರುಚನಾ.” ಹಾಂವ್ ಚೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ವೆಗಿಂಚ್ ಶೆಂಬೊರ್ ಕಲಾಕಾರಾಂಚೆಂ ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ‘ಹಂಡೆಡ್ ಈಡಿಯಟ್ಸ್’ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುಂಕ್ ಹಜಾರ್ ಸ್ಟುಪಿಡ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಗರ್‍ಜ್ ಆಸಾತ್… ವೆಳಾರ್ ಇಸ್ತಿಹಾರ್ ದೀವ್ನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಖಬರ್ ದಿತಲೊಂ. ದಯಾಕರುನ್ ಯೆಯಾ. ಕಾರ್‍ಯಕ್ರಮ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ.
*****