ಬೀರ್‌ಬಲಾಚೆಂ ರಾಂದಪ್…?!

ಅಕ್ಬರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನವನಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಉಲಯ್ತೆಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ಮದೆಂಚ್ ದಾಯ್ ಘಾಲುನ್ ಮನಿಸ್ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಕ್ಬರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಿಂವೆಚೆ ದೀಸ್, ಏಕ್ದಮ್ ಥಂಡ್.

ದೆಕುನ್ ಬೀರಬಲಾಕಡೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ವಾನಾ. ಪಳೆ, ಬೀರಬಲ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್‌ಗಿ?”

“ರಾಯಾನೊಂ, ತುಮಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೊಚ್. ದುಡ್ವಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾವೊಂಕ್‌ಯಿ ತೊ ತಯಾರ್.”

ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ. “ಬೀರಬಲ್, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಯ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ತುಜೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಹೆಂ.” ಮ್ಹಣ್ ಬೀರಬಲಾಚಿ ಚೆಷ್ಟಾಯೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

“ರಾಯಾನ್ ಹಾಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್,” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಕ್ಬರಾನ್ ತಾಚಿ ವೊಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ. “ಎಕಾದವೆಳಾ ತುಜೊ ವೆಕ್ತಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ರಾವಾತ್ ತರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ.” ಅಕ್ಬರಾನ್ ಸರ್ವಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಬೀರಬಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಏಕ್ ದುಬ್ಳೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, “ಹೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ವೊಪ್ಲಾ.”

ಅಕ್ಬರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ತುಂ ಭಾರಿ ಲಾಚಾರ್‌ಚೊ ದಿಸ್ತಾಯ್, ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ. ತುಂ ಜರ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ರಾವ್ಲೊಯ್ ತುವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂ.”
ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ರಾತಿಂ ಹೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಗಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ, ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಅಕ್ಬರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಕ್ಬರಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕ್‌ಯಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. “ಇತ್ಲೆಂ ಹಿಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕ್‌ಯಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್‌ಭರ್ ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊಯ್‌ಗಿ?”

ಪಾಪ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಹಿಂವಾನ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಲೊ. ದಾಡ್ಯೊ ಕಿರ್‍ಲಿತಾಲೊ, ಜಾಲಾರ್‌ಯಿ ತೋಂಡ್ ಘಡ-ಘಡ ಕರ್‍ನ್, “ವ್ಹಯ್ ರಾಯಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್. ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್ ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ.”

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ ತರ್. ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ವಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ರಾವಾನಾಕಾ.”

ರಾಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಬ್ಳೊ ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆನಾ. ಶೀದಾ ಬೀರಬಲ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಂಯೆನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಪುರಾ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ. ತುಂ ವಚ್.” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೀರಬಲಾನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಬೆಕ್ ಬೀರಬಲ್ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜರ್. ಅಕ್ಬರಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಬೀರಬಲಾಚೆಂ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಕಂಯ್. ದೆಕುನ್ ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.” ಕೊಣೆಂಗಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಬೀರಬಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಜಣ್ ಗೆಲೊ. ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್, “ರಾಯಾಂನೊ, ಬೀರಬಲ್ ರಾಂದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತಶೆಂ ಜೇವ್ನ್‌ಚ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಬೀರಬಲಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಅಕ್ಬರ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬೀರಬಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಬೀರಬಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಂತ್ ತೀನ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಎಕಾ ದೊರಿಯೆಕ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಬಾಂದುನ್ ತಿ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್, ಉಜೊ ಘಾಲ್ನ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಜೊ ಧರ್ಣಿರ್, ಪೂಣ್ ಕುಂಡ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾ. ಹೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸರ್ವ್ ವೊಮ್ತೆ-ಉದಾರೆ ಪಡೊನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಬೀರಬಲ್ “ಹೆಂ ಪುರಾ ಕಿತೆಂ? ತುಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಬೆಕ್ ಯೇನಾಂಯ್‌ಗಿ?” ಸವಾಲ್ ರಾಯಾಚೆಂ.
“ರಾಯಾಂನೊ, ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ಜೇವ್ನ್ ಯೆತಾಂ.”
“ಬೀರಬಲ್, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಜೆಂ ಶಿತ್?”
“ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾ ರಾಯಾಂನೊ.”
“ಬೀರಬಲ್, ತುಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಮೊಡ್ಕಿ ತುವೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಉಜೊ

ಘಾಲಾಯ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಶಿತ್ ಕೆದಳಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗಾನಾ ತರ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಜೆಂ ಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತೊ ತಾಂದು ಉಕ್ಡೊಂಚೊ ಕೆದಾಳಾ?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ರಾಯಾಂನೊ? ತಳ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಏಕ್ ದಿವೊ ಪಳೆಯಿತ್ ರಾವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಊಬ್ ಲಾಗ್ತಾ ಕಂಯ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಘಾಲ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಂದುಂಕ್ ನಜೊ?”

ಬೀರಬಲಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಕ್ಬರಾಚೊ ‘ಟ್ಯೂಬ್‌ಲಾಯ್ಟ್’ ಸಾರ್ಕೊ ಪೆಟ್ಲೊ. “ವ್ಹಯ್… ವ್ಹಯ್… ತೆಂ ಪೂರಾ ಸಮಾ. ತುಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬೆಕ್ ಯೆ. ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್‌ಯಿ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಹಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್.
ಬೀಬಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪಾವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಅಕ್ಬರಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಬೀರಬಲಾನ್ ರುಜು ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅಕ್ಬರ್ ವೊಪ್ಲೊ.
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *