ಎಕಾ ರಾತಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್

ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ನವೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್.

ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಯ್ ಏಕ್‌ಪಂಥಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯೊ ರಾತಿ ಸಾರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಆಸಾಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಂ ಮಧೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿಣಿಯೆ ಥಂಯ್, ತಶೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಥಂಯ್. ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಆವ್ದೆ ಮಧೆಂ ಲಾಗ್ಸರ್‌ಚ್ಯಾ ನ್ಹಯ್ತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲಾಂ?
ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಮತಿಂತ್ ಕೊಡು ಕೊಡು ಚಿಂತ್ನಾಂ. ಮುಸ್ಕಾರಾ ವಯ್ಲೆ ಕಾಡ್ ತಾಸುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ನ್ಹಾವ್ನ್, ಫಳಾರ್ ಕರುನ್ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಡು ಕೊಡು ಚಿಂತ್ನಾಂಚ್ ಮನ್ ಕಾಂತಯ್ತಾತ್.

ಮನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾ – ಉಗ್ತ್ಯಾ ಗಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ವಚ್, ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಖಾ, ಪಾಂಯ್ ಥಕ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾ. ತುಕಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂಚಿ ಸುಟಿ ಆಸಾ, ವೊತಾಚ್ಯಾ ಧಗಿಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಕಾ, ಉಣ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಗರಿಷ್ಟ್ ಮಝಾ ಮಾರ್. ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಜಾತಾನಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ’ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್’ ಯೇವ್ನ್ ಹೊಟೆಲಾಚ್ಯಾ ದ್ವಾರಾಚೆರ್ ಥಾಂಬ್ತಾ. ವೆಗಿಂ ಕರಾ, ವೆಗಿಂ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಗಾಯ್ಡ್ ಆಮ್ಸರ್‍ತಾ.

ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾಂತ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತೊಲೊಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ವೈಭವ್! ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಚಾಂತ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿಂ ಜೊಡಿಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಖೆಳಾಂತ್ ’ನಿರ್ಭಾಗಿ ಸಾಕ್ಸ್’ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಸೊ ವಯ್ರ್ ಘಾಲಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಲಜ್. ಅರ್ಧೊ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವ್ದಾಳಿ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಕುಲೊ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್, ಬಗ್ಲೆನ್ ನವಿಂ ಕಾಜಾರಿ ಜೊಡಿಂ-ತರ್‍ನಿಂ ತರ್‍ನಿಂ ಜೊಡಿಂ. ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಪೂರ್ವ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆ ಗುಪಿತ್ ಘುಟ್, ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಉತ್ರಾಂ, ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಹಾಸೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂಚೆರ್ ಮಾರ್‍ತಾತ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ವಾಗೊಣಿ ಚರ್‍ಲೊಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ದಿಸಾನಾತ್ಲೆಲೆ ಹಾತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್‍ತಾತ್‌ಗಾಯ್, ವಾಗೊಳ್ಯಾಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ, ಕುರ್ಲೆಚಿ ಜಾಂಗ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಚರ್‍ತಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜಾತಾ, ಚಿಕಾರ್ ಕುಚುಲ್ಯೊ ಜಾತಾತ್. ಏಕ್‌ಫರಾ ಉಬೊ ರಾವೊನ್ ’ರಾವಯಾ ತುಮ್ಚೊ ಕುರ್ಡೊ ಮೋಗ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಬಾಟ್ಯಾಂ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ತಾತ್ಸಾರ್ ಯೆತಾ. ಕುಡಿಚೆರ್ ಘಾಮಾಚೆ ಥೆಂಬೆ ಧೊವಾಚ್ಯಾ ಕಣಾಂ ಸಾಮ್ಕೆ ಫುಲೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಾಂವ್ ದಿಷ್ಟ್ ಆರ್ಶಾಂತುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಚಯ್ತಾಂ.

ಅಖ್ಖೆಂ ಶೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಟುವಟಿಕೆನಿ ಮಸ್ತ್ ಆಸಾ. ದೂದ್‌ವಾಲೆ ದುದಾಚ್ಯೊ ಕಡಾಯೊ ಸೈಕಲಾಂಚೆರ್ ಘೆವ್ನ್, ವಾರ್ತಾಪತ್ರಾಂವಾಲೆ ಪತ್ರಾಂ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಬಿಜಾವ್ನ್, ತೀನ್ ಚಕ್ರಾಂವಾಲೆ, ವಾಟ್ಸುರಿ ಆಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ಧಾಂವಾಂಧಾಂವಿ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕಾಕ್ಸಾಚೆ ಡಬ್ಬೆ, ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ ಜಾಗೊ ಉಗ್ತೊ ಸೊಡ್ಲಾ ಥಂಯ್ ದಾದ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಕಾಪ್ಡೆ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್, ಲಜ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಕುಡಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಿಭಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ದಿಷ್ಟ್ ಭಿತರ್ ಹಾಡ್ತಾಂ ತರ್ ಪರತ್ ಪಿಸಿ ಪಿಸಿ ಉತ್ರಾಂ, ಕಿಸಿ ಕಿಸಿ ಹಾಸೊ ಆನಿ ಘಾಲುನ್.

ಹ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾದೊಂಗ್ರಾಂ, ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ನಿಯಾಳ್ತಲೊಂ. ಮಾತ್ಯೆನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವೊಣ್ತಿ ಕೊಸ್ಳೊನ್ ಚವ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಪಿಂರ್ಗೊಣಿ. ಕೊಣ್ ರಾತ್‌ಭರ್ ಭೊಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಖಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಲೆಕಾಂ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಸುಖಾಚೆ ರಾತಿಂ ಮಧ್ಯಾನೆರ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತರ್‌ಯಿ ದಾಯ್ ಬಡಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಕಲ್ಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಘೊವ್ ಆಪ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕುನ್ ನಿದ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತ್ ಫಾಲೆಂ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಉಬ್ದೆಸ್ ಭೊಗ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಹಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಾತ್ ಕಿತ್ಲಿ ಕಾಮುಕಿ ಹಾಬಾ, ಹಾಂಕಾಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಸುಖಾಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಚಿಂತಾ ನಾ. ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಿರ್‍ಸಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ಚಾರ್ ಭೊಂವ್ತಿಂ ತಕ್ರಾರ್ ಜ್ಯೊರ್ ಜ್ಯೊರ್ ಜಾತಾನಾ, ತಾಚೆಮಧೆಂ ರಾತಿಚೊ ವೇಳ್ ಉಣೊ ಪಡ್ಲಲೊ ಕಸೊ ವಿಪ್ರೀತ್ ಕಾಮುಕ್ ಪರತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ವೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ತಿಚೊ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಾಗ್ – ತುಕಾ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಮನ್ ಭರಾನಾ, ಆಶಾ ಥಾಂಬ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್‍ಸೊಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಭಿತರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಜಿಣಿಭರ್ ಆಶೆಂಚ್ ಉರಯ್ ದೆವಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ, ಗುಡೆ-ದೊಂಗೊರ್, ರೂಕ್-ಝಡಾಂ, ಬಾಂದ್ಪಾಂ-ಖಂದ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ವ್ಹಡ್ ರಾಸ್ ಕಶಿ ಜಾತಾ, ತೆಂ ಏಕ್ ಬಿಡಾರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಘರ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಮಾತ್ಯೆಚೊ ಮುದೊಯಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ಧ್ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಸ್ಥಬ್ದ್ ಜಾಳ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಹಾಂವ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡಿ. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಂ, ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್, ಉರ್‍ಲೆಲೆ ಥೊಡೆ ದೀಸ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಸಾರ್, ಸಂತೊಸ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ, ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಿ. ಚವ್ಗಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ಖಾ, ನೆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್ ನೆಸ್, ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪಿಶೆಂ ಮನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೋಚ್ ಶೆರಾಚೆ ರಸ್ತೆ ಸಾಂಡುನ್ ನಿಸರ್ಗಾಚೆ ವಾಟೆನ್ ಕಚ್ಚಾ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಧಾಂವ್ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತೆವಾಂ ಮ್ಹಜಿ ದಿಷ್ಟ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಬಸ್ಕಾಂಚಾ ಅಂತರಾಚೆರ್ ಎಕ್ಸುರಿ ಬಸೊನ್ ದಿಗಂತಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಂತ್ ತಕ್ಲಿ ಲಿಪವ್ನ್, ಪುರ್ತ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ತಿ ಚಲಿ ಹ್ಯಾ ಕೊಚಾಂತ್ ಕೆದ್ನಾ ಚಡ್ಲೆಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾಪ್ರಾಸ್ ತಿಚೆರ್ ಹಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜಿ ಲಜ್ಮಾಂಡಿ ದಿಷ್ಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್‌ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ ಜಾಲಿ. ತ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯೆ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚಿ ಮುಗ್ಧ್ ದಿಷ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡೊನ್ ಖಂಚೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲಿ.
ತಿಚೆ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸೊನ್ ತಿಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಂವ್ಚೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಝಳ್ಕತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತದೇಕ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಚೊಯ್ಲೆಂ. ಕೊಣ್‌ಯ್ ನಾ.
ರಾತ್‌ಭರ್ ತಿಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಲೊಳೊನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಬಸ್ಕೆಚೆರ್ ತಕ್ಲಿ ತೆಂಕುನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಓಂಟ್ಯಾಸಾಮ್ಕೆಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕರುನ್ ತಿಳ್ಳೆಂ. ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾ.

ತಿಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವರುನ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಶೆಚೆ ಆಂಯ್ಡೆ ಘೊಟ್ಚೊ, ತಿಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ಚೊ ಸಪ್ಣೆಲಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಬಸೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚ್ಯಾರ್‌ಭೊಂವ್ತಿಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪಳಲೆಂ. ತಸಲೊ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊನಾ. ಹಾಂವ್ ವಾಸ್ತವ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸಾಂಗಾಯ್, ನೀಜ್ ದೆಖ್ತಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಸಪ್ಣೆತಾಂಗಾಯ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳೆಲೆಂ, ಜಾಗೊಂಚ್ ಆಸಾಂ.

ತಿ ಚಲಿ ತದೇಕ್ ನದ್ರೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲಿ.
ಆನಿ ಹಾಂವ್ ತಿಕಾ.
ಆತಾಂ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್, ತಿಣೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಚೆರ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಸವಲಾಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.
ನೊವ್ರೊ ರಾತಿಚೆಂ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್‍ವನಾಸ್ತಾಂ ನಿದ್ಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್.
ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾವಯ್ಲಿ ಛಾಯಾ, ಕಪಾಲಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲೆ ಗೀಟ್, ಗಿಟಾಂಚೆರ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಮೆಜುಂಕ್ ಧರ್‍ಚ್ಯೊ ಹಾಂವೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿರಿಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ಸವಲಾಂ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲೆಂ. ಸವಲಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿಂಚ್‌ನಾಂತ್.

ತಿಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಧವೆಂ, ಎಕ್ದಮ್ ನಿತಳ್, ಖತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಖಂತಿಚಿ ಏಕ್ ಲಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ, ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಲೀಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಮುಖಮಳ್.
ಹಾಂವೆಂ ಭೋವ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಹಾಸೊ ದಾಕಯ್ಲ್ಯೊ ತಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್. ತೇಂಯ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಉಜಾಳ್ಳೆ ಕಾಜುಲ್ಯಾಚಾ ಕುಲ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕೆ. ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಮಸ್ಕ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಝಡ್ಚೆಭಾಶೆನ್ ಭೊಗ್ಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಲಜೀಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತುನ್ ಆಪ್ಲಿ ದಿಷ್ಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲಿ. ’ಟೂರಿಸ್ಟ್ ಕೊಚಾ’ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಸೊಬಿತ್ ಸೊಬಿತ್ ಉದ್ಯಾವನಾಂನಿ, ದಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಚ್ಯಾ ವನಾಂನಿ ಭೊಂವ್ತಾನಾ, ಜೆವ್ಣಾಖಾತಿರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಸುಶೆಗ್ ಮೆಳ್ಳೊ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಜಾಯ್. ತಿಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್, ಜರ್ ತೆಂ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಆಯ್ಲಾಂ ತರ್ ತಾಚಿ ಇಷ್ಟಾಗತ್ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಪಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಶಾರ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲಿಂ. ತರ್‌ಯಿ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಧಯ್ರ್ ಜಮ್ಲೆಂ ನಾ. ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಭಾವ್‌ಚ್ ತಸಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಆಸಾಜೆ ತಸಲೆಂ ಧಯ್ರ್, ಚೇತನ್, ಹುಮ್ಮಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕರ್ಗೊಣಿ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಮ್ಹಜೊ ಜೀವ್ ಖಾತಾಲಿ. ಎಕಾ ಅಬಲ್ ಚಲಿಯೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಿಚಾರ್‍ಚಿ ಹಿಮ್ಮತ್, ತಾಕ್ ನೀಟ್ ನದ್ರೆನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದಾದ್ಲೆಪಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಜೀವ್ ಥಂಡ್ ಕರುಂಕ್‌ಲಾಗ್ಲಿ.

ತಿಚ್ಯಾ ಹರ್ ಚಲನ್‌ವಲನಾಚೆರ್ ನಿಗಾ ದವ್ರುನ್, ತಿಚ್ಯಾ ಕರ್‍ನೆಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಕರ್‍ನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ ಶಿವಾಯ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಿಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಸಬ್ದ್ ಉಚಾರ್‍ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೊನಾ. ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗಾಳಿ ದಿತಾಲೆಂ – ತುಂ ’ಸ’ ನಂಬ್ರಾಚೊ ನಪುಂಸಕ್ ದಾದ್ಲೊ… ಸಾಂಜ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೆ ಪುರ್‍ಪುರೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಲ್ಲಾಮ್ ಖುಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತುಕಾ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಖರೆಂಚ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾಂ, ತುಂ ತಾಚೆರ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾಯ್.

ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್‌ಯಿ ತುಜೆರ್ ಮನ್ ಪಡ್ಲಾ, ನಾಂತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ತುಕಾಚ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಳೆತಾ? ಮುಖಾರ್ ವಚೊನ್ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಉಲವ್ನ್ ಸೊಡ್, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಕ್ ತುಜೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಜಾಲೆಂ. ತುಜ್ಯಾ ವಸ್ತೆಚೊ ವಿಳಾಸ್ ದೀ, ತುಜ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್, ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೆಕ್ಸಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ ತೆಂ? ತಾಚಿ ಆವಯ್‌ಯಿ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಪಯ್ಲೆ ಪಂಥಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ಹಾಂವೆಂ. ಹರ್ದ್ಯಾಗುಡಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಧಯ್ರ್ ಜಮವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಭೋವ್ ಸರ್ಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಹಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಕರ್‍ತಾ. ತುಕಾ ಖುಶಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ತಾಕಾಯ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ ಜಾಯ್ಜೆ.
ಸೊಬಿತ್ ಕರುನ್ ಹಾಸೊನ್ ಆನಿ ಆಂಗ್ ಪಿಂಟಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ?… ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಆತುರಾಯ್ ಆನಿ ಆಮಂತ್ರಣ್ ದೊನ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಶಾಣೊ ಜಾವ್ನ್. ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತುವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್. ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್, ಠಿಕಾಣೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಟಾಪ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಡ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಚೆಂ ನಂಬರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಜಾವ್ನ್ ನಿತಳಾಯ್ ತಿರ್‍ಸುನ್, ಗ್ಲಾಸಾಂತ್ ಥೊಡಿ ಬಿಯರ್ ವೊತ್ತಾನಾ ಬಾಗ್ಲಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ಲೆ.

ತಿ ಚಲಿ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ, ಸೊಬಿತ್ ಚುಡಿದಾರಾಚೆರ್, ವಿಶೇಸ್ ಅಲಂಕಾರಾಚೆರ್, ಘಮ್ಘಮಿತ್ ಪರ್‍ಮಳಾಂನಿ ಭರ್‍ಲೆಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ಪರತ್ ಸುರು ಜಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಯೆ… ಯೆ… ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ತುಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾಯ್, ವೆರಿಗುಡ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ಕಿ ಬ್ರೆಂಡಿ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾಂ. ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಜಾಲಿಗಾಯ್ ತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗಾನಾಂಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಬಸೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜಿಚ್ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಬಸ್… ಬಸ್ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆಂ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ, ವೆಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಕಾಡ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಖಾತಾಲೆಂ ತೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ, ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ?

ಕಾಮಿನಿ ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಥರಾನ್ ಹಾಲವ್ನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕುಡ್ಸುನ್ ತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ – ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ, ತುಂ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್ ಸೊಬಿತ್ ನಾಂವ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತೊಲೊಯ್ ತುಂಯ್ ಸೊಬಿತ್, ತುಜೆಂ ಸರ್ವಾಂಗ್ ಸೊಬಿತ್, ಆಪ್ಸರಾಭಾಶೆನ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸೊಡ್‌ಯಾ ಹೊ ಸುಕೊ ಸಯ್ಲಾಪ್. ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಕುಕ್ಲಾಡಿಪಣಾಚೆಂ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಿನಾಕಾ.

ತುಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೊ ಘೊಟ್ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತುನ್‌ಚ್ ಪಿಯೆತಾಂ, ತೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಪಿಕ್, ದೇಬ್ರೆರುಂಕ್, ಚಿಯರ್‍ಸಾಂಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಾ ಗ್ಲಾಸಾಂತುನ್ ಘೊಟ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊಳೊ ಮೊಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್, ಏಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿತಳ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾಖಾತಿರ್, ಮೂಡ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೆ ದಡ್ದಡೆ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಉಬೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ.
ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗರಮ್ ಜಾತಾ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ಯಾ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಲ್ಕನಿಚೆರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ವಿಶ್ವೆ ಗಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಸಂಗಾಂತ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಕೂಡ್ ಥಂಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ. ಬಾಲ್ಕನಿವಯ್ಲ್ಯಾ ವಕೀಲ್‌ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂಕುನ್ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ತೆಂಕುನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆಂನಾ. ಬಾಟ್ಲೆಂತ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಮುಗ್ದೊಂಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ತುರ್ತಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್‌ಯಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ತುಜೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ. ತುಂ ಕಿತ್ಲೊ ಹೆಂಡ್‌ಸಮ್ ತರ್ನಾಟೊ. ಎ ಪಫ್ರ್‍ಎಕ್ಟ್ ಅಡೋನಿಸ್! ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್‌ದೀಗ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಪಿಶಿಂಚ್ ಜಾತಾಂ. ತುಂ ಕಾಮ್ ಕಸಲೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್… ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೈಪ್ ದಿಸ್ತಾಯ್…

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಆಯ್ಲಾಂ.

“ಸೋ ಸ್ಯಾಡ್”, ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. ಕುಡಿಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ತ್ರಾಣ್, ಮತಿಂತ್ ಇತ್ಲೆ ಆತ್ರೆಗ್, ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಇತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಆನಿ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರಜಾ?
ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ತೊ ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಪುರೊ. ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆಂ ಧಾರಾಳ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಹಾತ್ ಧರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಮುಕಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆರಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹನಿಮೂನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾವೆಳಿಂ ತಾಚಿ ಸವಾಲಾಂಯಿ ಸಾದಾರ್ಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಥರಾಚಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ತೆದ್ನಾಂ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚೊ ಸಯ್ತಾನ್ ಆಸ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಪಾಶಾಂವ್, ಏಕ್ ಹಪ್ತೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಖರ್‍ಚಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ – ತುಂ ದಾದ್ಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಹ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಸಂಯ್ಭಾನ್‌ಚ್ ಅಶ್ಯೊ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೆಂ – “ಮೆನ್ ಆರ್ ಇನ್‍ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇನ್ ಸೆಕ್ಸ್, ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್.” ಹೆಂಚ್ ತರ್ಕ್ ಪ್ರಕೋಪಾಕ್ ಪಾವೊನ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭರ್ತಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚೆಮಧೆಂ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. “ಓವರ್ ಆಂಬಿಷಿಯಸ್” ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ – “ಪೂರ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್”.

ಜಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಆಂಬ್ಯಾಚಿ ಸಾಲ್ ಕುಂಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ ತಶೆಂ ದೋನ್ ಜಿವಿತಾಂ, ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಕನಾಙಶೆಂ ಸಾಸ್ಣಾಕ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ.
ಆನಿ ಆತಾಂ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆನಿಕ್ ಸೊಬಿತ್ ಕೋಮಲ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೆಂ ಕಣಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾದ್ಲೆಪಣಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ತಾ.

ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಬದ್ಲಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಪುಸುನ್ ಉಡೊಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಅತೀ ಉನ್ಮಾದಾನ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾಂ. ತೇಂಯ್ ಆವೇಶಾನ್ ಭರೊನ್ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್ ಫಿಂರ್‍ಗತಾ. ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರತಾಂವ್.
ಆಮ್ಚಿಂ ಕೃತ್ಯಾಂ ಸ್ಥಿಮಿತಾರ್ ನಾಂತ್. ಕೊಣೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚೆ ಪಾಂಯ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಭಾಶೆನ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಬೆಡ್ಡಾಚೆರ್ ಉಡವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಆಕ್ರಮಣ್ ಕರ್‍ತಾಂ.

“ಯೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡೆಮನ್” ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ ತೃಪ್ತೆಚ್ಯಾ ಸ್ವರಾನ್.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ನೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ವಯ್ಲೊ ರಾಗ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪುರುಷತ್ವ್ ಆಜ್ ಪುರ್ತೆಂ ಜಾಗೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಜೆಂ ಉಣೆಪಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ನಾಂಚ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಡಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಜೊ. ತುಂ ದಾದ್ಲೊ ನ್ಹಯ್.

ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ರಾಗ್, ತೀನ್ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯರ್ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆತ್ರೆಗ್ ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ಸಮರ್ಪಿತ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಆನಿ ತೇಂಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉನ್ಮಾದಾಚೆರ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾತಾ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣಿಭರ್ ತುಜೆಂಚ್ ಕರ್‌ಬಾ… ಪ್ಲೀಸ್… ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಮಿ …”

ತಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಸಂಸಾರ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರ್‍ತಾಂವ್. – ಹಿ ರಾತ್ ಸಂಪನಾ ಜಾಂವ್.
ರಾತ್ ಸಂಪ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್.

ದಾರಾಚೆರ್ ಠೊಕೆ ಪಡ್ತಾತ್. ತೆಂ ಪುರ್‍ತೆಂ ಕಾವ್ಜೆತಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೇಂಗ್ ಮಾರುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಪ್ಲೀಸ್… ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿನಾಕಾ. ತೊ ಆಯ್ಲಾ…
ಕೊಣ್ ತೊ?

ಮ್ಹಜೊ ಬೆಬ್ದೊ ಘೊವ್. ದೀಸ್‌ರಾತ್ ಪಿಯೆತಾ ಆನಿ ಉರ್‍ಯಾರುಕಾ ಸಾಂಗ್ಡಿ ನಾಗ್ಡಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ. ನಾ ಆಪ್ಲಿ ಸ್ವತಾಚಿ ಭುಕ್ ಸಮ್ಜತಾ ನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಆತ್ರೆಗ್ ಲುಟುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾ ತೊ.

ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಹರ್ದೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಶೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಬರ್ಪೂರ್ ರಡ್ತಾ ಆನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಮಾಗ್ತಾ. “ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಂ ಕರ್. ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಚೆ ಸಾವ್ಳಿ ಪಡೊಂಕ್ ದೀನಾಕಾ. ಐ ಹೇಟ್ ಹಿಮ್.” ದಾರ್ ಉಘಡ್ತಾಂ ತರ್ ಕಾಮಿನಿಚೊ ಘೊವ್ ದಡಂಗ್ ಜಿವಾಚೊ ಸ್ಪುರದ್ರೂಪಿ ತರ್ನಾಟೊ ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಲಾ.

ಪಳೆಯಾ ಸರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ ತರ್ನಾಟೊ ಸಲ್ವಣೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತ್‌ಭರ್ ಸೊರೊ ಭೊರಯ್ತಾ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪರ್ಕಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾತ್ ಸಾರ್‍ತಾ.
ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂವ್ ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ವೊಳ್ಕಾಚ್ ನಾ. ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಘೊವ್. ಆಮ್ಚೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲಾಂ.
ಹಾಂವ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾಂ.

ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂ ಭೊರ್‍ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ತರ್‌ಯಿ ಆಶಾ ಖಂಡಿನಾಶೆಂ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾರ್ ಆಪವ್ನ್ ಹೊ ನ್ಯಾಯ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸಂಪಂವ್ಕ್ ಪರಾತ್ತಾಂ. ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ಸೊಲ್ಲೊ ರುತಾ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಕಾಮಿನಿಚ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಉಡಂವ್ಚೆ, ಕಾಮಿನಿಕ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಕ್ ದೊನಾಂಕ್‌ಯಿ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಕಾಮಿನಿಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತಾಚಿಂ ದು:ಖಾಂ, ತಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ ಜಮೊ ಜಾತಾ.

ತಾಕಾ ಎಕೆ ಕುಶಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ ಭಾಸ್ ದಿತಾಂ, ಕಾಮಿನಿ, ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ನಾ. ಆಯ್ಚೆಂ ಮೋಡ್ ನಿತ್ಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತಾಂ. ತೆಂ ದಿಲ್‌ದಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾ.

ಹಾಂವ್ ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಭೆಟಯ್ತಾಂ. ತೆ ಚಲ್ತಾತ್.
ಕಾಮಿನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರ್‍ನ್ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅನ್ಕಿಟೆಚೊ ಏಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಮ್ಹಜೆಥಾವ್ನ್ ಅಲಗ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ತಾಂ – ಕಾಮಿನಿ, ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ತೊಲೊಂ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಏಕ್ ನವೊ ಸಂಸಾರ್ ಸೊಭಯ್ತಲೊಂ.
***
ದೊನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹೊಟೆಲಾಚೊ ಮಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ರೆ ತಶೆಂ ಮಿಶ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್?

ಎಕಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ತಮಾಸ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಲೆ ಹಜಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೆಯ್ ಸರ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸೊಳೆಕ್ ಕೊಣೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಚಿಮ್ಟೊ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ-
ಬಜಿ ಹಲ್ಕಾಟ್ ಚೆಡುಂ ಸರ್, ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಕಾ.
ಕಸಲಿರೇ  ಕಾಣಿ? ಹಾಂವ್ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್‍ತಾಂ.

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾವೆ ತಾಣೆಂ ರಾತಿಂ ತುಕಾ? ತುಂ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಬಿತ್ ದಾದ್ಲೊ, ಆಪುಣ್ ಜಿಣಿಭರ್ ತುಜಿಂ ಜಾತಾಂ, ಆಪ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಬೆಬ್ದೊ ನಾಗ್ಡೊ ಉರ್‍ಯಾರೂಕ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ತುಂ ಏಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ವಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಸರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹೆಂ ಚೆಡುಂ ಲಗ್ಭಗ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್ಲಾಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಹಾಂವ್ ತುಜಿಂ ಜಿಣಿಭರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಜಾತಾಂ. ಪೂಣ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫಕತ್ ಎಕಾ ರಾತಿಚಿಂ. ತಾಕಾ ಕಾಜಾರ್‌ಯಿ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ದವರ್‍ನ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಕೇಡಿ ಆಸಾ. ತೊಚ್ ತಾಚೊ ಘೊವ್. ತಾಂಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಗೇಂಗ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತಾಕ್ ತಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಳಾಂತ್ ಫಸಯ್ತಾತ್.

ಹಾಂವೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್‌ಯಿ ದಿಲೊನಾ. ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್.
ಪೊಲಿಸ್‌ಗಾರ್ ಆನಿಕ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚೊ ದಳಿದ್ರ್. ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲೊ ಪೆಟೊ. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂತ್ಲೆ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ತಾಕಾ ವೆತಾತ್.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಕೆಂತ್ಲಿ ಕೆಸೊಳಿ ಬರಿ ಪಿಕೊನ್ ಫುಟ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತರ್‌ಯಿ ಮತಿಂತ್ಲೆ ತಳ್ಮಳೆ ಆನಿ ಆಕ್ಲಾಸ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ನ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ತಾಂ-
ಆನಿಡಿ ಚೆಡ್ಯಾ, ತುವೆಂ ಹಿ ಕಾಣಿ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿನಾಂಯ್?

ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ ಸರ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಭಿಕೆಚೆ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್. ಘರಾಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಖಾಂವ್ಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂಚೆ ತಾಂಚೆ ಘುಟ್ ಸಾಂಗಾಳುನ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕೆಲೆಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ರುವಿಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಘರ್ ಚಲಯ್ತಾಂ.
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್?
ಬೆಜಾರ್ ಕರಿನಾಕಾತ್ ಸರ್, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂತ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆತಾತ್.
*****

ತೆಂ

ದಫ್ತರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾಲೊಂ ತಿತ್ಲೊಂಚ್. ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಮುಖ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಏಕ್‌ಪಂಥಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲೆಂ. ಖಂಯ್‌ಥಾವ್ನ್ ಆಯೆಂಗಾಯ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾಗಾಯ್? ಹಾಂವ್ ತಾಚಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತಾಚಿ ತಿ ಚಾಳ್ ತಿಚ್ ಪರ್ನಿ-ಬದ್ಕಾಚಿ. ತಾಚಿ ಸಾಡಿ ತಿಚ್ ಆದ್ಲಿ-ಫುಲಾಂಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಲಂವ್, ದಿವಾಳೆಕ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂಸಾಮ್ಕೊ. ಪೂಣ್ ಹೆಂ ವೆತಾ ಖಂಯ್‌ಗಾಯ್?
ಪೆಂಕಾಡ್ ಹಾಲಯಿತ್ ಆನಿ ವದನ್ ದಲಯಿತ್.

ಮ್ಹಜಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂಯ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ದ್ವಂದ್ವಾಂತ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಿ. ತೆಂ ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಹಿಂಗಾತಿಂಗಾ ಪಳೆತ್ತ್, ಪೆಂಕಾಟ್ ಹಾಲಯಿತ್, ದೊಗಾಂ, ತೆಗಾಂ, ಚವ್ಗಾಂ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಂಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾಸಮೊರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಕದಮಾಂ ಪಯ್ಸ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ? ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕಿತ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಡಿ ಸಾರ್ಕಿ ಹಾತಾಂನಿ ಘೆ, ಬಾಯೆ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್.

ಹಿ ಚೈನಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸಾಡಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಧರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ಫರಾ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ನಿಸಾರ್‍ತಾ, ಜಶೆಂ ರೆಸ್ಮಾಚೊ ಶೊಲ್.

ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್ ಕಾಂಯ್ ಆಥ್ವೆಂ ನ್ಹಯ್, ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಸ್ತಕಿಂಚ್.

ತಾಣೆಂ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ಖುಲಾಶಾ ಕೆಲಿ. ಕಿತೆಂಯ್ ತಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೈಂಭ್‌ಚ್ ಹೆಂ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಮನ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಜವ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಕಾನಾಬಗ್ಲೆನ್ ವೊಡಾಪಾಂವ್ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಚೆಂ ದುಕಾನ್.

ಘೆಂವ್ ನಾ ಘೆಂವ್, ಖಾಂವ್ ನಾ ಖಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಮುಖಾರ್ ಚಲ್ಲೆಂ.
ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.
ತೆಂ ಆನಿತಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಏಕ್-ದೋನ್-ತಿಸ್ರ್ಯಾ ದುಕಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾನಾಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ವೀಸ್ ಫುಟಿಂ ಅಂತರಾಂತ್ ವೊರ್ವಿಚಿ ಮಾರ್ಗಾಯ್ ತುಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾನ್, ದೊಳೆ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚಲನ್-ವಲನಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ರಾಸ್ ಜಮಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚಿ ಕಿತ್ಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆಚೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಘಾಲಿಂ. ಸಾಂಗ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಲಗ್ಭಗ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಚಾರುನ್ ಅಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಲಜೆಂತ್ ಘಾಲೆಂ.

ಥಂಯ್ಸರ್‌ಯಿ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಭಾಗ್ಲಿನಾ. ತೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚಿಂ ಆರ್ಕಾಂಚ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಹೆಂ ಕಶೆಂ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನದ್ರೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾಗಾಯ್?

ಹಾಚ್ಯಾ ಕುಲ್ಯಾಂನಿ ಸೊಂಸ್ಯಾಚಿ ಚರಾಬ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾಗಾಯ್?
ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊರಿಯಾಂನಿ ಆಸ್ವೆಲಾಚೆಂ ಪೊಕ್ರಿಪಣ್ ಮಿಸ್ಳಾಲಾಂಗಾಯ್?
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಘೆತ್ಲೆಂಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ.
ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಬಾಳಿಗಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ರಾಘವನಾಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್, ಚೆಲ್ಲಪ್ಪನಾಯರಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರಾ ದುಕಾನ್ ಆನಿ ತಾಕಾ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾ, ತೆಂ ವಸ್ತ್ರಾಲಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ರಿಗ್ತಾಸರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ, ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿ ಆಸಾಗಾಯ್? ಆಸಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್, ಭಿತರ್ ಯೆ ಪಳೆ ಬಾಯೆ. ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ. ನ್ಹೆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್‌ಚ್ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್‌ನಾ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯೊ. ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ಜಡಾಯ್ ವಾಡಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯೊ.
ತಾಕಾ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಮನಾಜೊಕ್ತಿ ಸಾಡಿ ಸೊಧ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಏಕ್‌ಯಿ ಮನಾಕ್ ಲಾಗಾನಾ.

ತಾಣೆಂ ಸಾಡಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಡಿಯಾಂಚಿ ತಪಾಸ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಹಾತಾಂನಿ ಚಿಡ್ಡಿಲೆಂ, ಮುಡ್ಡಿಲೆಂ, ಕುಡಿಚೆರ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಕುಡಿಭೊಂವಾರಿಂ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ, ಪೂಣ್ ನಾ, ಕಸಲಿಯ್ ಸಾಡಿ ಪಸಂದ್ ಜಾಲಿಚ್ ನಾ.

ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಲಾಕಿ ಖೆಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ತಿ ಸಾಡಿ ಪಳೆ ಬಾಯ್, ಹಿ ನವಿ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಬಾಯ್, ಹಿ ಕಾಲ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್. ಬಾಯೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಆಯ್ಲೆಂನಾ.

ತಾಣೆಂ ಪರತ್ ಚಲೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ದೋನ್ ಗಲ್ಲ್ಯೊ, ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ದುಕಾನಾಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಆಡ್ ರಸ್ತೆ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ತೆಂ ರಾಜ್‌ರಸ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕುಡಿಂನಿ ವೀಜ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಜ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ?

ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರಿತ್ ಗೆಲೊಂ.

ತೆಂ ’ಸುಜಾತಾ ಸಿಲ್ಕ್ ಸದನಾ’ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಕೇಶಿಯರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ತಾಚೊ ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ, ಸರ್ವಯ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಏಕ್‌ಥರ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ.

ಯೇ… ಯೇ… ವಾಸಂತಿ ಬೇನ್, ಭಿತರ್ ಯೆ. ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ ಹಾತ್ ಜೊಡಿತ್.

ಯೆ, ಯೆ, ಮೇಡಮ್, ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್, ಹೌ ಆರ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ಕೇಶಿಯರ್, ವಿಕ್ರ್ಯಾದಾರ್ ಆನಿ ಚಾ ಹಾಡುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಮಾಣಿ.
ತುಮ್ಕಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಗತ್ ಜಾಲಾ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಣಾಲೊ ದುಕಾನಾಚೊ ದನಿ, ಬಾಕಿಚ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ವರ್‍ತಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ಲಿ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ನಾರ್‍ಲ್ ಪಡ್ಲೊ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗಮ್ಲೆಂನಾ.
ತೆಂ ಪರತ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ವಾಯಿಲ್ ಸಾಡಿಯೊ, ಚೈನಾ, ಮೈಸೂರ್ ಸಿಲ್ಕ್, ಕಾಂಜಿವರಂ ಆನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ವರೇಲಿಚ್ಯೊ.
ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಣ್ಸಣ್ತಾಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಶೆಂ ಸೊಸ್ತಲೊ ಹಾಂವ್.
ಲಗ್ಭಗ್ ಪಂದ್ರಾ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಲಗ್ಭಗ್ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಹಜಾರ್ ಕ್ಯಾಶಿಯರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೆ.
ತೆಂ ದುಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ಗಮನ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಕೂಚ್ ಹಾಂವ್ ದುಕಾನಾಚ್ಯಾ ದನಿಯಾಲಾಗಿಂ ಗೆಲೊಂ ಆನಿ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ…
ಹಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೋಣ್, ಸರ್?

ತಿಕಾ ಆಖ್ಖೆಂ ಶೆರ್ ವೊಳ್ಕಾತಾ, ಮ್ಹಣಾಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ಸರ್ಜನ್ ಡೊ. ಮುರಳಿಧಾರಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಿ. ಮಯ್ನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾ ಆನಿ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆತಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಉದ್ವೆಗಾನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿ…
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾವಯ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಿ, ಸರ್?
ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ? ಕಶಿ ಮ್ಹಜಿ ನಾಗ್ಡಿ ಜಿಣಿ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ದಾಕಯ್ತೊಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಶಾಲಿನಿಯ್ ತ್ಯಾಚ್ ಬಾಯ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ, ತಿಚ್ ಚಾಲ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗೊಂ?
ಮ್ಹಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್ ಮೊರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಿವಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಅಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತೊಲೊಂ?
ವ್ಹಯ್, ನಾಂವಾಂ ಮಾತ್ರ್ ವೆಗ್ಳಿಂ, ತೆಂಚ್ ಮುಖಮಳ್, ತಿಚ್ ಚಾಲ್, ತೊಚ್ ತಾಳೊ, ಧಾ ದುಕಾನಾಂ ಭೊಂವೊನ್ ಶೆಂಬರ್ ಸಾಡಿಯೊ ಮೊಲಾವ್ನ್ ತೀನ್ ಸಾಡಿಯೊ ಘೆಂವ್ಚಿ ತಿಚ್ ಸವಯ್. ಹೊ ದೇವ್ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ಎಕಾಚ್ ಸುರ್ಪಾಯೆಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಚ್ತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಸವಾಲಾಂಚಿ ರಾಸ್‌ಚ್ ಜಮೊ ಜಾಲಿ.
*****

ಗರೆ

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ದಿಸಾ ಮಧೆಂ ಎಕಾ ಘಡಿಯೆಚಿ ಭೆಟ್ವಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಕಾಮ್, ಕಾಮ್, ಕಾಮ್! ಪಾಂತ್ಯಾಚಾ ಚಾರಾಂಕ್ ಹಾಂತುಳ್ನಾ ವಯ್ಲಿ ಉಟ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಂತುಳ್ನಾಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಮಧ್ಯಾನ್ ಉತರ್‍ತಾ. ಕಷ್ಟಿ ಆನಿ ಮ್ಹಿನತೆಚಿ ಜೀಣ್ ತಿಚಿ. ಸಂತೊಸಾಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಲೆಲೆ ಉಣೆ, ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್‍ಲೆಲೆ ಚಡ್. ತರ್‌ಯಿ ಹೆರಾಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಪರಿಂ ತಿ ದೆವಾಕ್ ದುರ್ಸಾನಾ. ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೆವಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತಿ. ದೇವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಪಳೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾತ್ಯೆತಾ. ಜಿಣಿಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪತಿಚಿ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಏಕೀನ್ ಚಾಕ್ರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸುಖಾಚೆಂ ಶಿತ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ನೀದ್ ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ ಕರ್‍ತೊಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಿಚೊ ಭರ್ವಸೊ. ಎದೊಸೊ ಲ್ಹಾನ್ ಶೆವಟ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಎಕೇಕ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಾತಿ.

ವೊರಾಂ ಫಾಂತ್ಯಾಚಿಂ ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಜಾತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚೊ ಪತಿ ಜಾಗೊ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಉಟ್ತಾ ತೊ. ತಾಕಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾತಾಂಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್. ಬಿ.ಇ.ಎಸ್.ಟೀ.ಂತ್ ವಾಹನ್ ಚಾಲಕಾಚಿ ಸಿರ್ವಿಸ್ ತಾಚಿ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಥಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್, ಆಂವ್ದುಕ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್‍ತಾತ್ ತಾಚೆ ಸಿರ್ವಿಸೆಕ್. ತಾಣೆಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಚೊ ಡಿಪೊ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾ. ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆ ಕೇಂದ್ರಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೊರೊ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚೊ ಘರ್ಕಾರ್ ಸಂಯ್ಭಾನ್‌ಚ್ ಅಮ್ಸೊರಿ. ತಾಣೆಂ ಉಟ್ಚೆಂಯ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್. ಮಾಗ್ಚೆಂ, ನ್ಹಾಣ್ ತಿರ್‍ಸುಂಚೆಂ, ಫಳಾರ್ ತಿರ್‍ಸುನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂಯ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್‌ಚ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ, ಎಸ್ಪೆಸಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಉಟಯ್ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಡಿಪೊಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮೆಲ್ಲೊ ಮೂಸ್‌ಯಿ ನಾ, ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ನೀದ್ ಬಸೊನ್‌ಚ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

ತೊ ಮಿನತೆಚೊ ಆನಿ ಎಕೀನ್ ಮನಿಸ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯಿ ತಾಣೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ನಾ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆಸಾ, ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ನಾ ಚುಕೊನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ತಾಕಾ. ತಾಚೆಂ ಘರ್ ಜಾಲೆಂ, ಕುಟಾಮ್ ಜಾಲೆಂ, ತೊ ಜಾಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚಾ ಧೊಶಿಕ್ ತೊ ವಚಾನಾ. ಶಾಂತತೆಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಪರಿಂ ಎಕ್ದಮ್‌ಚ್ ಥಂಡ್ ಮನಿಸ್. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅಮಾಸೆ-ಪುನ್ವೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಹುನ್ ಉದಾಕ್ ಶೆಕ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ. ತೇಂಯ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂತರ್ ನರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾ, ಅಪ್ಣಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಮ್ಕೊಚ್ ನಿದ್ತಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಿ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ರಚುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆನಿ ಘರ್‍ಕಾರ್ ಸಪ್ಣೆತಾತ್. ಪೂಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಿತೆಂ, ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ. ಏಕೀನ್‌ಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸುಕೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಜೊಡ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಿಣಿ ಕಳ್ವಳ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಸಯ್. ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ನೆ ಪಾಯಾಂಕ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಯೇನಾ, ಮಾತ್ಯಾರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಯಾಂಕ್ ಯೇನಾ-ತಶೆಂ! ಬಿಯೆಸ್ಟಿಂತ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಸಿರ್ವೀಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಚೀಲ್‌ಭರ್ ಮೆಳ್ತಾ ದುಡು? ಗೆಲಿಂತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಸಾಂಬಾಳಾಂತ್ ಮಾತ್ಸಿ ಭಡ್ತಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ತೇಂಯ್ ಸತತ್ ಹರ್ತಳಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್. ತಾಚೆ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚಿ ಗತ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ದೀವ್ನ್ ಇತ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ದಿಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್‌ಚ್ ಸಪ್ಣೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆ ಕಠೋರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್.

ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಮೇಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆರ್ ಬಾವೀಸ್ ಭರ್‍ಲಿಂ. ತೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಾಚೊ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕರ್‍ತಾ. ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೊಡುಂಕ್ ಲಾಗಾತ್ ಆನಿ ಘರ್‍ದಾರಾಚ್ಯಾ ವೊಜ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕೌತುಕಾಯ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್. ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಾತೆವಿಣೆ ತಾಣಿಂ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ತಾಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಪರಿಂ ದವರ್‍ಲಾ. ಬಿಯೆಸ್ಟಿ ಬಸ್ಸಾಂಚೆರ್ ಫುಂಕ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ ತರ್‌ಯಿ, ತಾಣೆ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ನವೆಂಚ್ ಹೀರೊ ಹೊಂಡಾ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಡಿಸಾಯ್ನಾಚಿಂಚಿ ಜೀನ್ಸ್ ಪೆಂಟಾಂ, ಬ್ಯಾಗಿ ಶರ್ಟಾಂ, ವಿದೇಶಿ ಮೊಚೆ, ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಲಾಂ. ತಶೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಫೇಶನಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಸರಾಂತ್ ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚಾ ಆಂಗಾಲಪಾಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಲಾಗಿಂ ಫಟ್ಕಿರೊ ರಾಗ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್ ಆಸಾ – ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ತಾಚ್ಯಾ ನ್ಹೆಸ್ಣಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಾಲಿನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಜೂನ್ ಚವ್ಗಾಂ ಆಸಾತ್, ಮ್ಹಣೊನ್. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಿಕಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಚ್ಯಾ ಘರಾಚೊ ದಿವೊ ನ್ಹಯ್ ತೊ? ಬಾಕಿಚ್ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಪಾನೊ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾಚ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊಯಿ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾವ್ನ್ ನ್ಹಯ್? ಪೂಣ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಖೊಟೊ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂವೆಂ? ಜಶೆಂ ಸಿನೆಮಾಚೆ ಪಡ್ದ್ಯಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳವ್ನ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್. ತಶೆಂ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಣಾಂಖಾಲ್ ಉಳ್ಟೊ ರಾವಾತ್ ತರ್ ಕೋಣ್ ಫುಡಾರ್? ಹಿಚ್ ಖಂತ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಜೋತ್ ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಾಟ್ಲೆಂಯ್ ವೆತಾ? ಅಶೆಂ ಆಪಾಲಿಪಾ ಚಿಂತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ದಿನಚರೆಕ್ ಖಂಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಫಾಂಟೆ ಫುಟ್ಲೆ. ತಿಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ತಕ್ಲೆ ಫಡಾಫಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೇಸಕ್ ಗೊಂವಾಂಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಲಾಟ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಪಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಉಣ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ಬಾಕ್ರ್ಯೊ ತರ್‌ಯಿ ಲಾಟುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಿಕಾ ಬಾಕ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಹೊರ್ಬೊಸ್ ನಾ ಕೊಡ್ಯಾಳ್‌ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ ತಿ? ತೊಡ್ಪ್ಯಾಕ್ ಶೆಣಾಚೆಂ ಬಳ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪೆಜೆಚೆಂ ಬಳ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಣೆಂ ಗಾಂವ್ ಸಾಂಡ್ಲಾ. ಪೂಣ್ ಪೆಜೆಚಿ ರೂಚ್ ಸಾಂಡುಂಕ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸಾಡೆನೋವ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಏಕ್ ಉಬಿ ಬೊಶಿ ಪೇಜ್ ಜೆವಿನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಸುಶೆಗ್‌ಚ್ ನಾ, ಆವಯ್ ಪೇಜ್ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಬೊಂಬಯ್ ಜಲ್ಮ್ಯಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಜೆಚಿ ರೂಚ್ ಆಸಾ? ಆವಯ್ ಶಿತಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ಜೆವ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಂ, ಪೂಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಕೆದ್ನಾಂ ಆವಯ್ಕ್ ದಾದೊಶಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಣಿಂಯ್ ಪೇಜ್ ಜೆಂವ್ಚಿ ಆಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಪೆಜೆವರ್ವಿಂ ಪೋಟ್ ಘಟ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾ ದೆಂಕಾಂತ್‌ಚ್ ಪೋಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಂಚೊ ಅಪವಾದ್. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚೆ ಖಾತಿರ್ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಕ್ರ್ಯೊ ಲಾಟಿನಾಶೆಂ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ?

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾ ಪಾಟ್ಲಿ ಧುವ್ ಫ್ರಿ-ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ; ಸೊಭಾಯೆಚಿ ಕಣಸ್ ಕಶಿ, ಫೆಶನಾಂಚಿ ಮಾರ್‌ಗೇ ಮ್ಹಜೆ ಆವಯ್! ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಂವಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಫೆಶನಾಂಚಿ ಚಲಿ ಕಶಿ ಜಲ್ಮಾಲಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕೌತುಕ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ತಿಣೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ಪಾಡ್ ಸಪ್ಣಾಂತ್‌ಯೀ ಅಸಲಿಂ ಫೆಶನಾಂ ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್? ಫೆಶನಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಖಾಣಾಜೆವ್ಣಾಚೆರ್ ಕಸಲಿ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ! ಫುಂಕುನ್ ಫುಂಕುನ್ ಜೆವಿಜೆ ತಾಕಾ, ಶಿತಾಂತ್ ಕಾಳೊ ಕಸಲೊಯ್ ಖಣ್ ಆಸೊಂಕ್ ಫಾವೊನಾ, ಬಾಕ್ರ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಂತಾಂ ಧರ್‍ತರಿತ್ ಭಾಜಾನಾ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ತೆಂ ಖಾಯ್ನಾ, ಚಾಯೆಂತ್ ಧುದಾಚಿ ಸಾಯ್ ನಿಶೆಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪಿಯೆನಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಕಷ್ಟ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್? ’ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ಚೆಡುಂ’ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆವಯ್. ಆವಯ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಚಾವ್, ನಾ ತರ್ ಜಿಬೆಕ್‌ಯೀ ವೊಡ್ಕಾನಾ. ಆವಯ್ ಜಾಂವ್, ಆವಯ್ಚೊ ಘೊವ್ ಜಾಂವ್.
ಧುವೆ ಪಾಟ್ಲೆ ಚೆರ್ಕೆ ದೋಗ್ ಜೊವ್ಳೆ. ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾತ್. ಆಂವ್ದು ಸರ್ಕಾರಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆಸಾ. ಹಿ ಖಂತ್ ಆವಯ್ಕ್ ತಾಂಚಾಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ ಆಸಾ. ಚೆರ್ಕೆ ತರ್‍ನ್ಯಾ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾಣ್ಕುಲೆಚ್ ಆಸಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ವೆಳಾಪ್ರಮಾಣೆಂ ಪೋಟ್ ಭರುಂಕ್ ಮೆಳಾತ್ ತರ್ ಜಾಲೆಂ – ’ಮಾಮ್ಮಿ ಸ್ವೀಟ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಖೆಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೊ ತಾಂಕಾಂ, ಪರಿಕ್ಷಾ ಕಶಿ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಿತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ಖಂತ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್. ತಾಂಚೆ ವಿಷಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್, ಸೆಜಾರ್‌ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂವಯ್ರ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸಾ. ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ ತಶೆಂ, ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಅವ್ವಲ್ ಯೇಜೆ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಕಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜೆರಾಲ್ ನಾಂವ್ ಪಡ್ಲಾಂ? ಆಪ್ಲಾಂಕ್‌ಯಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ, ಪೆಲ್ಯಾಕ್‌ಯೀ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ.

ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ತಾಂಚಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ರಾಟಾವಳ್. ಘೊವ್ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಚ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪಾಪ್ಲಿ ವಾಟ್ ಧರುನ್ ವೆತಚ್ ತಿ ಎಕ್ಸುರಿ ಜಾತಾ. ತಿಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಚೆಂ ಮುಗ್ದಾನಾ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾಮ್. ಆತಾಂ ಪೇಪರ್‌ವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಕಾಂದಾ-ಬಟಾಟಾವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಬಾಟ್ಲಿ-ಬರ್ತಾನ್‌ವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಮಚ್ಛೀವಾಲಾ, ಆತಾಂ ಆನಿ ಕೋಣ್, ಘರಾಂತ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಣ್ ವ್ಹಾಜ್ಲೆಲಿಚ್ ಆಸಾ, ಕೋಣ್ ನಾಂತರ್ ಕೋಣ್ ಯೇವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಾ:

ಪರ್ನಿಂ ವಸ್ತುರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ, ನವಿಂ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಿತಾಂ.
ವಾಪರ್‍ಲೆಲಿಂ ಕಡ್ತರಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ.
ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಬಿಯೆರಿಚ್ಯೊ ಬಾಟ್ಲ್ಯೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ ಬಾಯೆ.

ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಸ್ತುಕ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸಾ. ಸುಣ್ಯಾಚೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ಸುಕವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ವ್ಹರ್‍ಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಧೊಶಿಂ ಮಧೆಂ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ರಾಸ್‌ಭರ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ, ನುಸ್ತೆಂ ವಿಕ್ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ನಿತಳ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತರ್ಕಾರಿ ಶಿಂದುಂಕ್ ಆಸಾ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಶಿತ್ ಕಡಿ, ನುಸ್ತೆಂ ಭಾಜಿಜೆ, ದಾಳ್ ಕರಿಜೆ, ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ತರ್ಕಾರಿ ಸುಕಿ ಕರಿಜೆ, ಎಕೆಕ್‌ಚ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಕರ್‍ತಾಂ ವೇಳ್ ಧಾಂವ್ಲೊಲೊ ಕಳಾಂಚ್ ನಾ. ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ದೊಗಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಸಾನಾಂತ್. ಪಾಟ್ಲೆ ದೋಗ್ ಪಾಡ್ಕೆ ಪುರೊಮೂ, ಸಂಸಾರ್ ಲುಟುಂಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ರುಚನಾ, ಕೊಪಿ ಕೊಪೆಚ್ ಜಾಯ್ ಕಂಯ್. ಬಾಪುಯ್ ಬಿಯೆಸ್ಟಿಂತ್ ಸಿರ್ವಿಸೆಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ವಿಮಾನಾಚೊ ಪಾಯ್ಲೆಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಭಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲಿ!

ಆಜ್ ಎಕೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ ವೊರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲಿಂ. ಎಕೊಡೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಫಕತ್ ಕಾಪ್ಡಾಂ ಧುವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ಬಾಂಧ್ಪಾ ಮುಳಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ. ’ತರ್ಕಾರೆವಾಲೊ ಆಸ್ಯೆತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್. ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಅರಾಬಾಯೊ ದಿತಾಗಾಯ್, ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕ್ಲಾ ತಿಳ್ತಾನಾ, ತರ್ಕಾರೆವಾಲೊ ನ್ಹಯ್…

ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಪಿಕೆ ಪಿಕೆ ಗರೆ!

ಗರೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಉದಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಶೆಂ ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ ಹ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಭಾರಿ ಆಪ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್. ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮಯ್ಲಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾರ್ ಪೊಣಸ್ ಪಿಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಿಕಾ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತಾಲೊ. ಸರಾರಾಂ ಧಾಂವೊನ್, ಸರಾಸರಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್, ಫೊಣ್ಸಾಚೆ ವಿಕ್ಳಾಪ್ ಕರುನ್ ತಿ ಗರೆ ಖಾತಾಲಿ. ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್ ಆಂಗಾಲಾಪ್ ಧಾಂಪ್ತಾನಾ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಆಸಾ ತಶಿಂ ಪೊಣ್ಸಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಲಿಪವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ರೂಕ್ ತಿಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಜಾಂವ್, ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚೊ. ತಿಕಾ ಗರೆ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್. ಪೂಣ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಪುತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗರೆ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್? ಆಜ್ ಆವ್ಚಿತ್ತ್ ಕೊಲೊನಿಂತ್ ಗರೆ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಚ್ಯಾನ್ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ. ತಿಣೆಂ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ಲಿ – ರುಪ್ಯಾಕ್ ತೀನ್ ಗರೆ.

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ಝಿಂಟ್ ಉಡ್ಲಿ. ಪಯ್ಲಿಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ಲಿ ಪಾವ್ಲಿ ಝಡಯ್ಜೆ ತರ್ ರಗಾತ್ ಘಾಮೆಜೆ ಜಾತಾ. ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಿತೀನ್ ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ’ಸ’ ರುಪಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆದಿಂ ಆಖ್ಖೊ ಪೊಣಸ್ ಭಕ್ಸುನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ತಿಕಾ ಆಜ್ ರುಚೀನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತೀನ್ ರುಪಿಯಾಂಚೆ ಗರೆ ತರ್‌ಯಿ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ತಿಣೆಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಎಕೊಡಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‌ಯಿ ವೇಳ್ ಘಡ್ಯೆರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್ ಪಳೆಲೆಂ. ಘೊವಾಚಿಂ ಇಜಾರಾಂ ತಪಾಸ್ಲಿಂ, ಮೆಜಾಚಿಂ ಗೊವೆತಾಂ, ಹಾಂತುಳ್ನಾ ಪೊಂದಾ, ಆಲ್ತಾರಿ ವಯ್ರ್, ಖಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಖಾಂಚಿಂತ್…

ನಾ, ಏಕ್ ಪಯ್ಸೊಯಿ ಸಾಂಪ್ಡಾಲೊನಾ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಆಸಾ: ’ಕೆನರಾ ಬೇಂಕಾಚೊ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬೋಕ್ಸ್’ (ಉರವ್ಣೆಚೊ ಡಬ್ಬೊ), ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಿಚ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಕೆನರಾ ಬೇಂಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಂವ್ಚೊ ಏಕ್ ಡಬ್ಬೊ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಧರ್‍ಯಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ ಸಾಂಬಾಳಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಗಳ್ತಾತ್. ಅತೀ ಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ದಿಸಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ಗರ್ಜೆಕ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆನ್‌ಯೀ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಚಿ ಜತನ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ನಾ.

ಆತಾಂ ಮನ್ಶಾಚಾ ಅತೀ ಗರ್ಜಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿಯ್ ಏಕ್ ಗರ್ಜ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪ್ರಶ್ನ್ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಸಯ್ತಾನಾಪರಿಂ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಘಡಿ ತಿಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಪಾಚೆರ್, ಜಬ್ಬೊರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಆಯ್ಲೊ. ಘೊವಾಚ ಮಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್‍ಯಾಂಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚುಂಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಬಾವ್ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತ್ತಾ ತಿ, ತಶೆಂ ಗರೆ ಕಾಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಯೇನಾಂತ್! ಆಯ್ಚೊ ಸಂದ್ರಾಪ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲೊ ತರ್ ಮುಖಾರ್ ಕೆದ್ನಾಂಗೀ, ಕಿತೆಂಗೀ, ಕೋಣ್ ಜಾಣಾ?

ಅಶೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಣೆಂ ತ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್ ಕಾಡ್ಲೆ. ಆಪ್ಲೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಪರತ್ ಬದ್ಲೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ಗರೆ ಹಾಡ್ಲೆಚ್.

ಮಾರ್ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಹಾಕಾಚ್. ಪಂದ್ರಾ ಗರ್‍ಯಾಂಚೆರ್ ಏಕ್‌ಯೀ ಚಡ್ತಿಕ್ ದಿಲೊನಾ ಅಮಾಸೆಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್. ತಾಕಾ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚ್ಯಾರ್ ಗಾಳಿ ದಿಲ್ಯೊ ತಿಣೆಂ. ದೋನ್ ಗರೆ ಹಾಡ್ತಾ ಹಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಾಲೆ.

ತಿಚಿ ಕಾಲೆತಿಚ್ ತಶಿ. ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲಿ ದಾರಾಂಬೆ, ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಆನಿ ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಆಂಗಾಲಾಪ್ ಚಡ್. ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವಿಕೊಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಪ್ಪಲಾಂಕ್, ಅಂಜೂರಾಂಕ್ ಆನಿ ಮುಸುಂಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಕರಿನಾ.

ಆತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಂತ್ ಕಾಂತವ್ಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ಮಿನತೆಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೋರ್‍ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಗರೆ ಹಾಡ್ಲೆಂನೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ. ಆಪ್ಣೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಆಧಾರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂತವ್ಣಿ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ತಿಚಿ ಮತ್ ವಿರ್‍ಯಾರ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಪಾಂಚ್ ಗರೆ ಖಾವ್ನ್‌ಯಿ ಜಾಲೆ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಚಡಿತ್ ಗರೊ ಖಾತಾನಾ ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ತಿಕಾ ಸವಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆಂ.

ಬಾಕಿಚೆ ಗರೆ ಘೊವಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್‍ನ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಣೆಂ ಮೆಜಾವಯ್ರ್ ದವರ್‍ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಸವಾಲಾಂಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಫುಟೊನ್ ಆಯ್ಲಿಂ-ಜಳಾರಿಂಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ಯಾಂಪರಿಂ.

ಗರೆ ದಿತಾನಾ ಘೊವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ?
ಪಯ್ಶೆ ಖಂಚೆ ಎಸ್ಪೆಸಾ?
ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ಲೆ.

ದೆವಾ, ತುಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಗರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಮಂವ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ತುಂ ಮರ್ಜೆ ಖಾತಿರ್ ವಿಭಾಡ್ತಾಯ್ ಎಸ್ಪೆಸಾ? ತುಕಾ ಬಾಳ್‌ಬೂದ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ನ್ಹಯ್‌ಮೂ?

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾತ್‌ಗಾಯ್ ತೊ? ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಮಯ್ನ್ಯಾಚಿ ಆಕೇರ್; ಮ್ಹಣೊಂಕ್‌ಯಿ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.
ತಿಣೆಂ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲೊ. ಗರೆ ಘೊವಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಚ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೆಯ್ ತಿಣೆಂಚ್ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲೆ.
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೀನಾಶೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾತಾ? ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ?
ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಲೊ – ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಮಾಮ್ಮಿ.
ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆಂ – ಎಬ್ಬೆ, ವಾಟ್ ಈಜ್ ದಿಸ್ ಮಾಮ್ಮಿ?
ಗರೆ ಪುತಾ, ಪೊಣ್ಸಾಚೆ ಗರೆ, ರುಚೀಕ್ ಆಸಾತ್.
ನಾ… ನಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ತುಂಚ್ ಖಾ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ತೆ ಸವಾಲಾಂಯ್ ವಿಚಾರಿನಾಂತ್, ಖಾಂವ್ಚಿ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೋಟ್ ಭರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಾವ್ನ್‌ಚ್ ಆಸ್ತಲೆ. ತಶೆಂ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಜೆ ತರ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡಿಜೆ, ಆವಯ್ಚಿ ಬೋಬ್ ಕಾನಾಲಾಗಿಂಯ್ ಪಾವಾನಾ.

ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆತಾಂ ಚಿಂತಿ: ಹೆ ಭಿಕೆಚೆ ಗರೆ ದವರ್‍ನ್ ಕೊಣಾಚಾ ಹಾತಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೆ? ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯೀ ಆಶಾ ಪುರ್ತಿ ಥಾಂಬಯ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ನಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ – ಘೊವಾಚೊ ಬೋನಸ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಖ್ಖೊಚ್ ಪೊಣೊಸ್ ಬಾಯ್ಕಲಾ ಬಾಜಾರಾಂತುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ದಾದೊಶಿ ಖಾಂವ್ಚೊ.

ಅಶೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸರ್ವ್ ಗರೆ ತಿಣೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಮುಗ್ದಿಲೆ ಆನಿ ಹಳ್ತಾಚೊ ದೇಂಕ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಪ್ಲೆಂಯೇ? ನಾ, ತಿಚೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಪರತ್ ಖಾಂತಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ತಕ್ಲಿ ತಿಚಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲಿ. ಘೊವಾ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಗರೊ ದವರಿನಾಶೆಂ ಖೆಲೆಮೂ, ಪಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾಲಾಪಾಚೆರ್.
ಘೊವಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರಿ ಕರ್‍ನ್ ಖೆಲೆ!
ತಿಣೆಂ ರಾಂದಾಪ್ ಕರ್‍ನ್ ತಿರ್‍ಸಿಲೆಂ, ಪೂಣ್ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ರಾಂದಾಪ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಿಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್. ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್, ಗರೆ ವಿಕ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ವಾಗ್ ಧರುಂಕ್. ತಿ ಶಿರಾಪ್ ಘಾಲ್ತಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಂಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಘೊವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್, ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಆಧಾರ್‍ಲೆಲಿ ಚೂಕ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಗ್ಡಾಪಿ ಕರ್‍ಯಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕಸಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ.

ಚೆರ್ಕೆ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾತ್, ಗೊರ್ವಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರ್‍ನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ. ಆಜ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್‌ಯಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ಕಂಯ್.
ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್‌ಯಿ ಯೆತಾ. ತಾಕಾಯಿ ಅರ್ಧೊ ದೀಸ್ ಕಂಯ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚುಕಿಚೊ ಪುರ್‍ತೊ ಹಿಶಾರೊ ಮೆಳ್ತಾ. ಆಜ್ ಸನ್ವಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಧುವೆ ಖಾತಿರ್ ತಿಣೆಂ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾಜುಂಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಚೂಡ್‌ಕೊತ್ರು ಧುವ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ನುಸ್ತೆಂ ಚಾಕಿನಾ. ತಾಕಾ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಭಾಜುನ್

ದಿವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ತಾಂತ್ಯಾಂ ಫೊಡ್ತಾನಾ ಘೊವಾಚಿ ಬೋಬ್…

ಎಸ್ಪೆಸಾ, ಆಜ್ ಕಿತೆಂ, ಪೇಜ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ತುವೆಂ? ಶೀತ್ ವಚೊನ್ ಕಿಚಡಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ ತುಂ ಆಜ್?

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರುದಾನ್: ಮಾಮ್ಮಿ, ತರ್ಕಾರೆಂತ್ ಮೀಟ್‌ಚ್ ನಾ, ಚಾಪ್ಪೆ…!

ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಮ್ಹಣೊ: ಮಾಮ್ಮಿ, ನುಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಕಡಿಯೆಂತ್ ಮೀಟ್ ಚಡ್ ಜಾಲಾಂ. ಖಾರ್‍ಸಾಣೆನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.’ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಶಿ ಜಾತಾ. ತಿಣೆಂ ತರ್ಕಾರೆ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಣ್ ನುಸ್ತ್ಯಾಚಾ ಕಡಿಯೆಕ್ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೀಟ್ ಲಕಯ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

ಚಿಂತಾ ತಿ: ಪಾಡ್ ಪಡೊಂಕ್ ತ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂಕ್, ಹ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಆಜ್ ಅಸೊ ಭೊಂಗೊಸ್ತಳ್ ಜಾಲಾ.

ಆಜ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸೇಡ್ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಣೊ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್.

ಕಿತೆಂ ಎಸ್ಪೆಸಾ, ವಿಚಾರಿ ಘೊವ್. ಬರೆಂ ನಾಂಯ್‌ವೇ ತುಂ, ತುಜೆಂ ತೊಂಡ್ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಭಾವ್ಲಾಂ?

ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಣ್ತಾ ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಸತ್ ಲಿಪವ್ನ್. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಚಾಬ್ಣಿ.

ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಚೋರ್‍ನ್ ಖೆಲಾಂ. ಚಿಡಾಯ್ತಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ.

ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ತಡವ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶೆಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತೊಣ್ಕೊ ಮಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಎದೆಶಿ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಹಾಣಿಂ ಸರ್ವಾಂನಿ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲಿಚ್‌ಮೂ! ತಿತ್ಲಿಚ್ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಸರೊನ್ ಕೆಂಕಾರ್‍ತಾ – ವ್ಹಯ್‌ರೇ ಹಲ್ಕಾಟಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ದೀಸ್‌ರಾತ್ ತುಮ್ಚೊ ಘಸ್ಟೊ ಕಾಡ್ತಾಂ. ಆಶೆ ಖಾತಿರ್ ಚಾರ್ ಗರೆ ಖೆಲೆ ತರ್ ತುಮಿ ಸಕ್ಡಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಸೊಧ್ತಾತ್, ತುಮಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್ ತೆಂ? ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಚೊರಿ ಕೆಲೆ ಆಜ್. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದೀನಾಶೆಂ ಶಿತಾಚೊ ಏಕ್ ಕಣ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಆಸಾರೆ? ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದು:ಖಾಂಚೊ ಲೋಟ್ ಭರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ. ಘೊವ್, ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್, ಧುವ್ ಆನಿ ಚೆರ್ಕೆ ಜಿಬೆಕ್ ಆರ್ ಮಾರ್‍ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಿಕಾಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಕಸಲೊ ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್?

ತುಕಾ ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾಂ ಎಸ್ಪೆಸಾ? ಖಂಚ್ಯಾ ಗರ್‍ಯಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಘೊವಾಚೆಂ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಡ್ ಜಾತಾ.

ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಮ್ಮಿ, ಗರೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ವಿಚಾರಿ ಮಾಲ್ಘಡಿ ಧುವ್.

ಸೊರ್ರಿ ಮಾಮ್ಮಿ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ಜೊವ್ಳ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ಲೊ. ತುವೆಂ ಚೊರ್‍ಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಖುಶಾಲಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದೊಗ್‌ಯಿ ಚೆರ್ಕೆ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ತಾತ್. ಎಸ್ಪೆಸ್ ಮೌಶಿ ಆತಾಂ ಅಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ ಲಜ್ತಾ, ಮತಿಚ್ಯಾ ಸಮಾಧಾನಾ ಖಾತಿರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಗರೆ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ಮತಿಕ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾ.

ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಂ ಉದೆಲಾಂ – ಆವಯ್ಚಿ ಕಾಣಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ರೊಕ್ಡಿಚ್ ಆಶಾ ಜಲ್ಮಾಲ್ಯಾ – ಗರೆ ಖಾಂವ್ಚಿ – ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್.
*****