ಬಿಡಾರ್

“ಆಮಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ದೀಜೆ ಕಂಯ್.” ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಫಿ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಲೆಂ, ‘ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ಸುದಾರ್‍ಸುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಪೂಣ್ ತಿಚೆ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. “ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ?” ತಿಕಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿತ್ ಕಾಫಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಖಂಚಿಯಿ ಪರಿಗತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲೆತಿ ದೆಕುನ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ತುಕಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ!” ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ? ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೆರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ತೆ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್, ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ! ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ತಕ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ? ದುಡು ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಡು ಜಾತಾ? ತಿ ಸದಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. “ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿ ಪೂರಾ ಜಲ್ಮತಾನಾ ಮಾತ್ರ್, ವಾಡ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್! ತಿಂಯ್ ಎಕ್‌ಚ್, ಪರ್‍ಕಿಯಿ ಎಕ್‌ಚ್!”

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ, ರಗ್ತಾಕ್ ರಗತ್ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ. ಮೊರ್‍ತಾನಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ತ್, ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲಾಂ! ಫುಡಾರಾಚೆ ಖಂತಿನ್ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ಲಾಂ. “ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ? ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ?” ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾಲೊ. “ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ? ಮಾತಿ ಕಾಲವ್ಯಾಂ? ರುಕಾಡ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ?” ಅಶೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಚ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ವಣದ್ ಇಂಚಾನ್ ಇಂಚ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಆನಿ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆನಿ, ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮೆಳೊನ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಸ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಪಿಲೊ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದಿತಾಲೊಂ. ವಣದಿಕ್ ವಣದ್, ಕುಡಾಕ್ ಕೂಡ್ ಸೆರ್‍ವೊನ್ ಹೆಂ ಘರ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ. ಹಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊವ್ದಾ ವರ್‍ಸಾಂ. ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಗುಟ್ಲಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಭಾವಾಂಚೊ, ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟ್ಲೆ, ಸುಕ್ಣಿಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಕ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಉರ್‍ಲೊಂ. ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಹೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್‍ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್‍ತವ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂಯಿ ತಾಂಚೆಂ ಕರ್‍ತವ್ಯ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ‘ದಾಟ್ಟ್ಯಾಬಾ, ತುಕಾಚ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಆಸುಂದಿ’ ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಫಸ್ವಾಲೊಂ!

ಆತಾಂ ಹೊ ಜಾಗೊ ವಾಂಟೆ ಜಾಲೊ ತರ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಉರತ್? ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಇಂಚಾನ್ ಇಂಚ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ ವಣದ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸೊಸುಂ ಕಶೆಂ? ಬಾಳ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಡಿಕ್ ಊಬ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಪಾವ್ಸ್, ಹಿಂವ್ ಆನಿ ವೊತಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ಆವಯ್ ಪರ್‍ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಉರತ್ ಕಶಿ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ವಚುಂ? ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮೊರ್‍ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.
“ಊಟ್‌ನೆ, ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್?”
“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ತಕ್ಲಿ ದಾಡಾಂವ್?”
“ಆಮಿಂಯಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ. ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್ ಪಳೆಯಾಂ!” ಪತಿಣೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ.
“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಕೋಡ್ತ್ ವಕೀಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ಆನಿ ತಾಕಾ ಖರ್‍ಚುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ತರ್‌ಯಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಉಟ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಹಾಂತುಂ ನ್ಯಾಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಆಸಾಗೀ? ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾಗಿ ತಾಂಕಾಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಆಸಾನೆ? ದೆಕುನ್ ನಿತಿನ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್.” ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಗಾಂಟ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಗಿ?” ಪತಿಣೆಚೆ ತಕ್ಲೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊಂ.

“ತುಂ ಅಶೆಂಚ್ ಫಾಯ್ಸಲ್ ದಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಇಷ್ಟಿಣೆಲಾಗಿಂ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುಡಾಂನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.” ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಫಿಯೆಚೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದುಯ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
***
ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಬ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಆಮಿ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ಸುಲಬ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ, ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಚೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಜೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಮೆಜೂನ್ ಸಾಟ್ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಎಕಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಭುಂಯ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊನ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜೊನ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಿ. ಆನಿಚಿಂ ಹಾಡಾಂ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲಿಂ!
ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಲಿಚೆಂ, ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾ! ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುನ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಪ್ಳಿ ಕಂಯ್. “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲಾ.” ತೊ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ.” ಹಾಂವೆಂಯ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. “ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”
“ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಪ್ಳಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. “ಸಾಂಗ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?”
“ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ”, ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ತುಜೊ ವಾಂಟೊಯ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫ್ಲೆಟಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಘರ್‌ಯಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್‌ಯಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.” ತೊ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ.

“ಜಾಯ್ತ್ ತುಜಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಜೂರ್ ಆಸಾ.” ಸಟ್ಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮಾಪ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ, ಮ್ಹಜೆ ಕಬ್ಲಾತೆಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಲಿಪೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಘುಂವ್ಲೊಂ. ಮಾಪ್ಳಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ (ಮುಂಗಡ್) ದೀವ್ನ್ ಜಾಗೊ ತಾಕಾಚ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ನಕ್ಕಿ ಕರ್‍ನ್ ಗೆಲೊ.
***
ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಘರ್ ಆನಿ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಕಾಮ್, ದೊನ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ವಾಚ್‌ಮೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ!
*****

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *