ಕಾಯ್ಬೆವ್

ಕರಾಮಾಂತ್ ಕಾಂಪಾನ್ ಕಾಂಪ್ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೆ ರೂಕ್
ದೆಖ್ತಾಂ ಪಾನಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾ ಥಾಂಬ್ತಾ-ಮುಗೊ ಭುಕ್.

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಾಚೆ ರಾಣ್ಯೆ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶೆಕ್‌ಡ್ಯಾ ಚೆಪೆಂ
ದಿಸತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕೊಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂತ್ರಳಾಂತ್ಲೆಂ ತುಪೆಂ.

ವಾರ್‍ಯಾ ತಾರ್‍ವಾರ್ ಬಸೊನ್ ಚೊಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಚ್ವಿಂ ಸಾತಿಂ ದಿಸ್ತಿತ್
ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ದುಕಿ ಲೆಗುನ್ ಪಳ್ತಿತ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಚೊಯ್ತಾಂ ಚೊಯ್ತಾಂ ಫುಲೊನ್ ಯೆತಾ ವೋಡ್
ಪಾನಾಂ ಕಣಾಂ ಫಕತ್ ದಿಸ್ತಾ ತುಜಿ-ಮೂ ಲಾಗ್‌ಮೋಡ್.

ಪಾನಾ ಪಾನಾ ನಾಚ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾಯ್, ಕಳ್ನಾ ಸಂಗೀತ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ?
ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ ವಾರ್‍ಯಾ ಶಿರಾಂ, ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಕಳ್ಚೆಂ!

ದೆಖೊನ್ ದೆಖೊನ್ ಜಾತಾಂ ಪಿಸೊ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಕ್ಣೆಂ
ಧನ್ಯ್ ತುಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾಕಾಂ ಮಾಖ್ಣೆಂ.

ಜಾಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಯ್ಬೆವ್ ಕೊಡು, ಶಮನ್ ಕರ್‍ತಾ ವ್ಯಾಧಿ
ಇಲ್ಲೆಂ ಕೊಡು ತೂಂಯ್ ದೆಕುನ್, ಜಾಲ್ಲೊಂ ಮೊಗಾ ಶಾದಿ!
*****

Melvyn Rodrigues

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ನಾಂವಾಡ್ತೊ ಕವಿ. ತಾಕಾ ಕವಿಂಕ್ ರಚ್ಚೊ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾ. ಫಿಂತಾಂ, ವಾಟ್, ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕವಿತಾ ತಾಚಿಂ ಹೆರ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಕ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಜೊಡುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್‍ತಾ.

Latest posts by Melvyn Rodrigues (see all)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *