ಕೊಂಕಣಿ ಚಿಲುಮೆ

ಕೊಂಕಣಿ ಚಿಲುಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಕಣಿ ಕುಲ ಕೋಟಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಚಿಲುಮೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.  ಇದಾಗಲೇ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡವ, ತುಳು ತಾಣಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿರುವ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರ ಮನ ಗೆಲ್ಲುವುದೆಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇವೆ.

– ಚಿಲುಮೆ ಟ್ರಸ್ಟ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *