ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್

ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಆದಿಂ ಥಾವ್ನೀ ಗಾಯನಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಸಾ. ಗಾಯನ್ ಆಮ್ಚಾ ಥರಾವಳ್ ಕಾರ್ಯಾಂ-ಸೊಭಾಣಾಂಕ್  ಅರ್ಥ್ ತಶೆಂ ಸೊಭಾಯ್ ದಿತಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಗ್ನಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಕಾರ್ಯಾಂಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಆಕರ್ಷಣ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡಯ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚಿ ವಳಕ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾತ್.  ಶಿಕ್ಪಿ-ಅಶಿಕ್ಪಿ, ದುಬ್ಳೊ-ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೇಧ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಸಕ್ಡಾಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾತ್.

ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ:
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಲಗ್ನಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಅಲಂಕಾರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಘಡ್ತಾ. ಹೊರೆತಾಕ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚಾಕ್ ಸರ್ವ್ ರಿತಿಂನಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಭೋವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಆಸಕ್ತೆನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಹಂತಾರ್ ಹೊರೆತಾಕ್ ಆನಿ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಲಗ್ನಾಚಾ ತಯಾರಾಯೆಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಲಗ್ನಾಚಾ ಕರಾರಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆತಾ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ. ರೋಸ್ ತಳಾಯೆಚೊ ಆನಿ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಚೊ ಸಂಕೇತ್. ಲಗ್ನಾಚೊ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆನಿ ಹೊರೆತಾಕ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮಾಣೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೋಸ್. ಕಾಂ ತಾಳ್ವೆ ತೇಲ್ ಘಾಲ್ನ್, ತಳ್ ಆನಿ ಶುದ್ಧ್ ಅಪುಟ್ ನಾರ್ಲಾಚೊ ರೋಸ್ ಆಂಗಿಂ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಪುಸುನ್ ನ್ಹಾಣಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ. ರೋಸ್ ಪುಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಚ್ಯಾ ನ್ಹಾಣಾಕ್ ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್‌ಯೀ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆದಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ದಿಸಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ರೋಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಾ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಸೊಡ್ನ್ ಲಗ್ನಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ದವರ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ರೊಸಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ದೈಹಿಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಗ್ನಾಚಾ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್, ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದೊತೊ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಲಗ್ನಾ ಪುರ್ವಿಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನಸಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ಸುಟಾವೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದೀವ್ನ್ ಆತ್ಮೀಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ರೊಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಲಗ್ನಾ ವೇಳಾರ್ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಫಾವೊತಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ವೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕ್ ರೀತಿನ್ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ರೀತಿನ್ ತಾಂಚಾ ಲಗ್ನಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಸಮಗ್ರ್ ರೀತಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕಾಲ್ ಆನಿ ಹೊರೆತ್ ಲಗ್ನಾಚೊ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾತ್.

ವೊವಿಯಾಂಚೆಂ ವೃತ್ತಾಂತ್:
ಆತಾಂ ಆಮಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ವಿಷಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವ್ಹೊವಿಯೊ. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ತೊಂಡಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ದಿರ್ವೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ದೆಣೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಅಜಾಪ್ ಭಗ್ತಾ. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ್, ಮನೋರಂಜಕ್ ತಶೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಪಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವೊವಿಯೊ ಕೊಣೆಂ ರಚ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಗಾವ್ಪ್ಯಾನ್ ಸಂದರ್ಭಾಕ್, ವಿಷಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ವಾಪಾರ್ನ್ ವೊವಿಯೊ ಕರ್ನ್ ಗಾಯ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಶ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಖಜಾನ್ ಜಾಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪ್ರಕಾರಾಚೆರ್ ವೇಳಾಕಾಳಾಚೊ, ಥಳಾಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಚೊ, ಬದ್ಲಾಪಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ತಶೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆರೀ ಹೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ. ಅಜೂ ವೇಳಾಕಾಳಾಕ್, ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಘಡ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಆಶೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂಚಾ ಕಾಳಾಕ್ ಆನಿ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಸೂಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಚಲಾವಣೆಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಆನಿ ವಿಷಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಬ್ದ್ ಗುಂತುನ್ ವೊವ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ ಆನಿ ಆಶೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ವಾಡ್ಲೆಂ. ಆದಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕಾರ್ಯಾ ನಿರ್ವಾಹಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮೆತೆರ್ಪಣಾನ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕ್ ಕಾಮಾಕ್, ಕಾರ್ಯಾಕ್ ತಶೆಂ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಅರ್ಥ್ ದಿತಾಲ್ಯೊ. ಚಡಾವತ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲಿಂ. ದಾದ್ಲೆ  ಮಾಟ್ವಾಚಾ, ಜೆವ್ಣಾಚಾ, ವಸ್ತುಂಚಾ ಸರ್ಬರಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆ ತರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ರಂಗೀನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆನಿ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆನಿ ಕಾಮಾಂ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತೆಲಿಂ.  ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ವಂ ಎಕ್ಲಿ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೇಳಾರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಘಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚತುರ್ ಆಸೊನ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಧೆಂ ಸ್ಪರ್ಧೊಚ್ಚ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾಚೆಂ ಮನ್ ಆನಿ ಗಮನ್ ತ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್ನ್ ದವರ್ಚಿ ಸಕತ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ವೊವಿಯಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್:
ವ್ಹೊವಿಯೊ ದೋನ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪ್ರಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಗಾಯನ್. ಆದ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಜಾಣ್ವಾಯೆನ್, ಆನ್ಭಿಗಾನ್ ಭರೊನ್, ಹಿ  ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ರುಪಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲಿಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚಾ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿ ಧಾರ್ ಹ್ಯಾ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲಿ. ಏಕ್ಲ್ಯಾ ವಂ ಏಕ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿಂ. ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಘಡ್ತಾಲಿಂ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ತಾಲಿಂ. ಆನಿ ಆಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಡ್ತಾಲಿ. ಉಬ್ಗೊಣೆಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್‌ಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಡ್ತಿ ಬಾಂಧುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಬರಿಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಗಾವ್ನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲಿಂ. ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ತಾಂಚಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆಚಿ, ತಾಂಚಾ ವ್ಯಾಪ್ತೆಚಿ, ತಾಂಚಾ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತಾಚಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಶೆಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಜಿವಿತಾಚಿ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣಿಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೌಲ್ಯಾಂಚಿಯೀ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.  ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂವಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್-ಸೊಭಾಣಾಂಕ್ ರೂಚ್‌ಯಿ ನಾ, ಸೊಭಾಯ್‌ಯಿ ನಾ. ವ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ರೂಕ್ ಭೋವ್ ವ್ಹಡ್, ವಿಸ್ತಾರ್ ತಶೆಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ರೂಕಾಚಾ ಪಾಳಾಂಕ್ ಆಧುಕ್ ಜಿವಿತಾ ಶೈಲಿಚಿ ಕೀಡ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ರೂಕ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ರೂಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಘಟ್ ಉರೊಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್:
ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವೇಳಾಚಾ, ಜಾಗ್ಯಾಚಾ ಅಭಾವಾನ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.  ಕಾರ್ಯಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಮಟ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸಾಲಾಂ ಯಾ ಹೊಲಾಂ ಚಲ್ತಾತ್. ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾ ರ್ವಾಹಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ. ಆನಿ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ಯಾ ಮೂಕ್‌ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತಾತ್.

ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ಥೈಂ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗಾಂವ್ಚಾಂ ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚಾಂಂ. ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆತೆಲಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್? ಆಮ್ಚಾ ಅಂತಸ್ತಾಕ್ ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸಮಾ ಪಡಾನಾಂ. ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮಿಂ ಇತ್ಲಿಂ ಬಿಝಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚಿ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ? ಆಸಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಳ್ಳೆಂಕೀ ವಿಸ್ತಾರ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹಾಂತುಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆ ಥೈಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಏಕಾ ದೆಡ್ಕೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚಾಂಕ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಆನಿ ವೇರ್ಸಾಂ ಥೈಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸ್ಚೊ ತರೀ ಕಶೆಂ?   ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಥೊಡೆಕಡೆ ಆಶಿ ಆಸಾ ತರೀ,  ಥೊಡೆಕಡೆ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರೀ ಖಾಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚೊ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಥೊಡಿಂಚ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತೆಲಿಂ ಆಸಾತ್ ದೆಕುನ್ ರೋಸ್, ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ದವರ್ತಾತ್. ಹೊ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನೆಚೊ ಅಂಶ್ ತರೀ ಹಾಂಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾನಾಂ ಜಾಪ್ ದಿಸಾನಾಂ. ಆತಾಂಚಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನೈಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಮಸ್ಕಿರಿ ಕರ್ಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ತರ್ನಾಟಿಂ ಕೊಣೀ ಮುಖಾರ್ ಯೇನಾಂತ್. ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂ ಥೊಡಿಂ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್. ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಶಿ ತರ್, ರೋಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ಬೊಂಬೈ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂ ರೋಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವೇಳ್ ನಾಂ ಯಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಹತ್ವ್ ನಾಂ. ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸೈತ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಭಗಾನಾಂ.  ತರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೊ ತರೀ ಕೆದಾಳಾ? ಗಾಂವಾಂತ್‌ಯೀ ಥೊಡೆಕಡೆ ರೊಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಖಾತಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ರೋಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾರ್ಯರ್ವಾಹಕ್ ’ಬಾರ್ ಓಪನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜಯ್ತಾ. ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕ್, ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹೊಕಾಲ್/ಹೊರೆತ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾನಾಂ. ರೋಸ್ ಪುಸುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ತಾಂಚೆಂ.

ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಾ ಸಮಾಧಾನೆ ಖಾತಿರ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ರೊಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬಸ್ತಾತ್. ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರೋಸ್ ಕಪಾಲಾಕ್ ಯಾ ಗಾಲಾಕ್ ಎಕಾ ಯಾ ದೋನ್ ಬೋಟಾಂನಿ ಪುಸುನ್ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮುಗ್ದಿತಾತ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಿಯೊಣ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ನಾಚಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ. ವ್ಹಯ್! ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಪಾವ್ ನಾತ್ಲೊ. ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ವಿಧಾನಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಂಗಾಚೊ ಆನಿ ತೊಂಡಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪುಟ್ ನಾರ್ಲಾ ರೋಸ್ ತೋಂಡಾಕ್ ತಶೆಂ ಆಂಗಾಕ್ ಪುಸುನ್ ಘಾಸ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮೇಕಪ್ ಆನಿ ಪರ್ಜಳ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನಿ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಸಜಂವ್ಚಿಂ ಬ್ಯೂಟಿಶಿಯನಾಂ ಆಸ್ತಾನಾ ರೋಸಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಆಜ್‌ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂ ಥೈಂ ಉದೆಲಾಂ. ಹೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉರಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಭೋವ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.  ಅಂಕ್ವಾರ್‌ಪಣಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ರೊಸಾಚೆಂ ನ್ಹಾಣ್. ಪೂಣ್ ರೋಸ್ ಸಾರ್ಕೊ ಪುಸುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಹೊಕಾಲ್ ವ ಹೊರೆತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಂತ್. ತೋಂಡ್ ಪುಸುನ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವಸ್ತುರಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ನಾಚಾಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ವ ಹೊರೆತಾಕ್ ಪರಿಶುದ್ಧ್ ಕರ್ಚೆಂ. ಹೆಣೆಂ ರೋಸ್‌ಯೀ ಪುಸುಂಕ್ ನಾಂ ತೆಣೆಂ ನ್ಹಾಣ್‌ಯೀ ನಾ. ಖೈಂ ಉರ್ಲೆಂ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ರೊಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ಪವಿತ್ರತಾ? ರೋಸ್ ಪುಸ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾತ್? ಖೈಂ ಉರ್ಲೆಂ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೆಂ ಮೋಲ್?

ಆದಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಟೊವ್, ಗುರ್ಕಾರ್, ವೊವ್ಳಿಗ್, ವ್ಹೊವಿಯೊ, ವೇರ್ಸ್, ಮಾಂಡೊ, ಖೆಳ್, ಪೊರ್ತಾಪಣ್, ವಾಡ್ಯಾಗಾರಾಂ ಜೆವಾಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ಕಷ್ಟಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕಾಜಾರಾಚಾ ತಯಾರೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್, ವೊಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಸಮ್ಮಿಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾಚೆಂ ನ್ಹೆಸಾಣ್‌ಯೀ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹೊಕಾಲ್ ಕಿರ್ಗಿಬಾಜು ನ್ಹೆಸೊನ್ ಶೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ತಾಲಿ. ಪಾಲಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ ಕಾಪಾಡ್ ನ್ಹೆಸ್ಚಾಕ್ ಕಿರ್ಗಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.  ಕಿರ್ಗಿ ನ್ಹೆಸೊಂಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ಸಾಡೊ ವಾಪಾರ್ತಾಲಿಂ. ಫುಲಾಂ ಮಾಳುನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ವೆತಾಲಿ. ನೊವ್ರೊ ಕುತಾಂವ್ ನ್ಹೆಸೊನ್, ಕಾಚ್ ಮಾರ್ನ್ ಮ್ಹಾತ್ಯಾಕ್ ಉರ್ಮಾಲ್ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ರಾಂಯ್ ಕುಂವರಾಬರಿಂ ಸೊಭ್ತಾಲೊ. ಕಾಳ್ ಬದಲ್ಲಾ. ಮನ್ಯಾಂಚಿ ಜೀವನ್‌ಶೈಲಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ನ್ಹೆಸ್ಣಾಚಿ ರೀತ್‌ಯೀ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಆತಾಂ ಹೊಕಾಲ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಶೈಲಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಧವ್ಯಾ ಆಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ಕಾಪ್ಡಾರ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾ ತರ್ ನೊವ್ರೊ ಕಾಳೊ ಸೂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾ. ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಯೆತಾನಾಂ ಜಾಂವ್ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ವಾ ಹೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಜಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ದಬಾಜೊ ನಾಂ. ಕಾಜಾರಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸೈತ್ ಲೋಕಾಚೆಂ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಆಚರಣಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಉಬ್ದೆಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಕಾಜಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಜೆವಾಣ್ ಕರ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಏಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡ್ಲಾ. ಖೈಂಗೀ ಮನಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ಆಚರಣಾಂ ಕರ್ನ್ ತಾಂತು ಅರ್ಥ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆಂ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಯಾ ಶೂನ್ಯತಾ  ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ಪೊಜ್ಡೆಪಣ್, ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ಘುಸ್ತಾತ್. ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಖೊಚೊರ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ ಸೊಭಾಣಾಂ ಆಶೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ವ್ಹಯ್! ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಶಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಾ ಮುಳಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಕುರಾಡ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತೀ ಸಮಾಧಾನೆಚಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೋಸಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಕಡೆ ಆದ್ಲಿ ರೀತ್ ರಿವಾಜ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ, ವ್ಹೊವಿಯಾಂಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀವ್ನ್ ರೋಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ, ಬೇಂಡಾ-ವ್ಹಾಜ್ಪಾನ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಹೊ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ರಂಗ್ ಆಮಿ ಉರಂವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಅಕೀ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.

ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಸೊಭಾಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗೀ? ಆದಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ದಿರ್ವೆಂ ಪುನರ್ಜಿವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಪರತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ರಂಗ್ ಭರುಂಕ್ ಆಮಿಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಆಶೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಭಂಡಾರ್ ಪರ್ತುನ್ ಭರ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆಮಿ ಕರುಂಕ್‌ಜಾಯ್. ತರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆನಿ ವೇರ್ಸ್ ಗಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಸದಾಂಚ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಆಮಿ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಖಂಚೆ ತೆ ಸಂದರ್ಭ್? ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರೊಸಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆನಿ ಸಾಡೊ ನ್ಹೆಸಂವ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಆಮಿ ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಚಡ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ. ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆ ವೊಜಿಂ ಹಾಡ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕರ್ನ್ ತ್ಯಾ ವೇಳಾರ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ?:
ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀ ಆಪಯ್ತಾನಾಂ ಆಮಿಂ ಓ….  ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾಂವ್. ವೊವಿ ಕೊಣೀ ಎಕ್ಲಿ  ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಹೆರಾಂ ತಿಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್  ಓವೇ…. ಮಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ವ್ಹೊವಿಯೆಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತಾತ್.

ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್:
ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್ ಆಶಿ ಆಸಾ. ಏಕ್ಲಿ ವ್ಹೊವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತರ್ ಹೆರಾಂ ಸಕ್ಡಾಂ ವೊವೇ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಾ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾಚಾ ಅಖೇರಿಚೊ ಸಬ್ದ್ ತಾಕಾ ಕುಡ್ಸುನ್ ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಾಚ್ಚ್ ಧಾಟಿನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ರೀತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವ್ಹೊವಿ ಏಕ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಾಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಜಾಪ್ ದಿತಾತ್. ಹರ್ಯೆಕ್ ವ್ಹೊವಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ವೊವಿಯಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂ ವೊವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಗಮನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್. ವ್ಹೊವಿಯಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂತುಂ ಆಮ್ಚಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚಾ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಆನಿ ಅನ್ಭೋಗಾಚಿ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊ  ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿಂ ಆತಾಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆವ್ಯಾಂ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಖಂಚೆಂಯೀ ಕಾರ್ಯೆಂ ಯಾ ಕಾಮ್ ಭೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರೀತ್ ರೀತಿನ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯೆನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣಾನ್ ಸಾಂಭ್ರಮಿಕ್ ರೀತಿನ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೆಕಡೆ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ವ್ಹೊವಿಯೊಚ್ಚ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್, ಸಂಭ್ರಮಾಕ್, ಕಾಮಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ತರ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಗಾಯಾನ್ ಕರ್ನ್ಂಚ್ ಜಿಯೆತಲಿಂಗಾಯ್? ವ್ಹಯ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಕ್ ಮನೋರಂಆನಿಕ್ ದುಸ್ರ್ಯೊ ವಾಟೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಗಾಯನ್ ಆನಿ ನಾಚ್ ತಾಂಚಾಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರಂಗ್ ಭರ್ತಾಲೆಂ. ನಾಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲಾ ತರೀ ಸಿದ್ಧಿ, ಖಾರ್ವಿ, ಕುಡ್ಮಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಾಂಂ ಅಜೂನ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ ಕೃಷಿ ವ್ಯಾಪ್ತೆಚಿಂ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕೃಷೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೇಳಾರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವೇಳಾರ್ ಸಂಪ್ತಾಲೆಂ. ಆನಿ ವಿಶ್ರಾಂತೆಚೊ ಯಾ ಕೃಷೆ ಕಾಮಾಕ್ ವಿರಾಮಾಚೊ ವೇಳ್ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೀಸಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕೀ ಫುರ್ಸತ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಫುರ್ಸತೆಚಾ ವೇಳಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಕಾಜಾರಾಂ-ಫೆಸ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಆದಿಂ ಕಾಜಾರಾಚಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ತೀನ್ ಯಾ ಪಾಂಚ್ ದೀಸಾಂಚಿ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದೀಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಆರಂಭ್ ಜಾತಾಲಿ. ಆತಾಂಚೆ ಬರಿಂ ಹೊಲಾಂ, ಕೇಟರಿಂಗ್, ಎರೇಂಜರ್ಸ್, ಕಾರ್ಯೆಂ ರ್ವಾಹಕ್, ಸೌಂಡ್‌ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಹೆಂ ಖಂಚೆಂಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಬೇಂಡಾಚೊ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‍ಯೊ  ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಾತಾತ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಲಿಂ. ರೊಸಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಪದಾಂ, ನಾಚ್ ಆಶೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಮನೋರಂಆನಿ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಗುಮ್ಟಾಂಚಾ ಪದಾಂಕ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ವಿಶೇಷ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ.  ಮಾಂಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಸುರೆಚ್ಯೊ ಮುಟ್ಟ್ಯೊ ದವರ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಗುಮ್ಟಾಂ ಮಾರ್ತಲೆ. ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾಜಾರಾಚಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಶಿಂದಾಪ್, ದುಕೊರ್ ಮಾರ್ಚೆಂ, ರಾಂದಾಪ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಕ್ ವ್ಹೊವಿಯಾಂಚೊ ಶೃಂಗಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಲ್ಯೊ. ಆಶೆಂ ಸರ್ವಾಂಚಾ ಸಹಾಕಾರಾನ್, ಕುಮ್ಕೆನ್ ಆನಿ ಮ್ಹೆತೆರ್ಪಣಾನ್ ಸರ್ವ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಘರಾಂಂಚ್ಚ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ವ್ಹೊವಿಯೊ ಆಸಾತ್.
*****

ಆಧುನೀಕರಣ್, ಆಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ಆಮಿ

ಆಮಿ ಆಧುನಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂವ್. ಆಧುನಿಕತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪೊಕೊಳ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಘರ್-ಗಾದೊ ವಿಕುನ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಮಾಂ ಸೊದುನ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂನಿ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆ, ಪ್ರಕೃತೆ-ಧರ್ತೆ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಅಪೂರ್ವ್ ಬಾಂದಾಚೆ ನೆಣಾರಿ ಆಮಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪೂತ್ ಆನಿ ಸುನ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಘೊಳ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿತ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭುಂಯ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾತಿಂ ಆಜ್ ದೆಡ್ಕಿ ಧಾರಾಳ್ ದೆಕುನ್ ಹುಮಿಣ್ಯೊ, ಗಾನಾಂ, ಕಾಣ್ಯೊಂ, ಗಾದಿ, ಬಾಳ್‌ಗಿತಾಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಪ್ಲೇಸ್ಕುಲಾಂ ಲಾಗಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ.

ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆಚಾರ್ ವಿಚಾರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ರಾಂದ್ವಯೆ ಬೇಲ್, ಪೆಟ್ನೊಳಿ, ಸೊಂರ್ಗೊ, ವ್ಹಾಳಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕೊರ್ವೊ, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚಿಂ ಘಡ್ಘಡ್ಯಾಂ ಆಳ್ಮಿ, ಕೊಂಗೆ ಆನಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ನೆಣಾಂತ್. ಚ್ಯಾರ್ ಕುಡಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಿಣಿ ಶೂನ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ತೆಂಕುನ್ ಆಸಾ.

ರಾನ್ ಆನಿ ರೂಕ್, ಅಪೂರ್ವ್ ಝಾಡಾಂ ಆನಿ ವಕ್ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ, ಪಾಲೊ, ವಾಲ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ಗೂಣ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ವಾಪಾರ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಮಿ. ಲೆಕಾಕ್ ಮೆಳನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಸಂಗಿ ಸಂಬಂಧ್ ದವರ್‍ನ್, ತಾಂತುಚ್ ಬುಡೊನ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆಮಿ.

ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಕ್ ಇಂಟರ್‌ಲೊಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ಅಸ್ಕತ್ ಜಿವಾಂಕ್ ಬಳ್ ದಿಲ್ಲೆ ಕಸರ್, ಮಿರಿಂ ಆನಿ ಮೊಗ್ರೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಸುಖಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸ್ವಾವಲಂಬನಾಚೆಂ ಖರೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಪರ್‍ಯಾಸ್ ವಾ ಖರ್ಗ್ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಮಾಲಾಂಚೆ, ಕೃತಕ್ ದಳ್ಬರಾಂಚೆ ಗುಲಾಮ್ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಹ್ಯಾಯಿ ಮಾತ್ಯೆಚಿ ಮೂರ್, ಸನ್ನಾಂ ಮಾಸಾಂಚಿ ರೂಚ್, ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಸೊಭಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ರೊಸಾ-ವೊವಿಯಾಂ-ವೆರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಪರ್ಕಿ ಆಮಿ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್.

ಸಾದ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ವಾಪರ್‍ಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಬ್ದ್ ಆಮ್ಚಿಂ ಬಾಳಾಂ ನೆಣಾಂತ್. ಮಾಂಯ್‌ಭಾಸ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್. ಭಾಷೆಚೊ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂನಿ – ವೆಳಾಕಾಳಾಚ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಲಕ್ಷೆನ್, ಫಿಂರ್ಗಿ ಭಾಷೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ – ಮರಣ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಎಕೆ ಭಾಷೆಚಿ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೊ ಸಂಕೇತ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ?

ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾ ಥಾವ್ನ್ ಜರ್ ಆಮಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಾಂತ್ ಸಂವಹನ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್ ತರ್, ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಸೊಭಿತ್ ಪದಾಂಚಿಂ ಸೊಭಾಯ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ಅದ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್.
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ಭಾಸ್. ತ್ಯಾ ಭಾಷೆಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಕ್ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಪರ್ಕಿಚ್. ಖಂಚಿಯ್ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ ಖರೆಂ. ಜರ್ ಏಕ್ ನಾತು ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಗಿರೆಸ್ತ್ ದಿಸಾಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಿ, ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತ್?

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಕಾಲೆತಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಳ್ಕಾತೆಲೆ. ಪಾಕಾಂ ಶಿರ್‍ಕಾವ್ನ್ ಮೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಪರಿಂ ಹೆಣೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಯ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಣೆಂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ಯಿ ನ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸೊಭ್ ದಿಂವ್ಚೆ ನಾ. ಆಧುನಿಕರಣಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಸಾಂಡುನ್ ಫಿಂರ್ಗಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ನಕ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್.
*****