ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ

ಕಾಣಿಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್‌ಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಅಜಾಪ್ ಜಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕಥಾಗಿ ಮ್ಹಣ್. ರಾಮಾಯಣಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಹನುಮಾನಾಚೆ, ಅರೇಬಿಯನ್ ನಾಯ್ಟಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾವಿಕ್ ಸಿಂದ್‌ಬಾದಾಚೆ, ಮಹಾಭಾರತಾಂತ್ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನಾಚೆ ತಶೆಂಚ್ ಕಲಿಯುಗಾಂತ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಇತ್ಯಾದಿಂಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ… ಅಶೆಂ ಸಬಾರ್ ತುಮಿ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾತ್ ವಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಅಸಲ್ಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ, ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ, ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಭೊಗ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯೊ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೆ, ಉಮೆದ್, ಬೊಳೆಪಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಮೆತೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆ ಮಧುರ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆತಾಂಯ್ ಜಿವೆ ಆಸಾತ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ:
ಯಾನೆ ಕ್ಲೋಡಿ ಉರುಫ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಸ್ ಕ್ಲೋಡ್. ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ತೆಂಯಿ ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ ತಸಲೆ. ತೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಉಗ್ಡಾಸ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ಆಜುನ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಥಿರ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಮೆಕ್ಳೆ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಪಂದ್ರಾ ವೀಸ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಸಂಪ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ಬೊಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಜಿವಿತಾಮಧೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶ್ ಕರ್‍ತಾತ್, ದುಕಯ್ತಾಯ್, ಧೊಸ್ತಾತ್, ಪಿಗ್ಳಾಯ್ತಾತ್, ಭುಲಯ್ತಾತ್.

ಕರಾವಳೆಥಾವ್ನ್ ಕುದುರೆಮುಖ್, ನಾರಾವಿ, ಗುರುವಾಯನಕೆರೆ ವೆಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್ ದಿಶೆನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಬಜಗೋಳಿ. ನೆಲ್ಲಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆ ಮಾರ್‍ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಮಯ್ಲಾಂ ಚಲ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜೀಪಾರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ. ರಾನ್ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪೆಂಟೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ದೋನ್ ಕುಶಿಂನಿ, ಮಾಳಾ, ಕಡಾರಿ, ಚೌಕಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಹಳ್ಳ್ಯೊ. ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಪ್ರಕೃತೆರ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್. ಅಂಬಿದ ಗುಂಡಿ, ಪುಣಾರಾ ಗುಂಡಿ, ಬಾರಾ ಗುಂಡಿ ತಸಲಿಂ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ತಳಿಂ, ವ್ಹಾಳ್. ಹಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಮ್ಚಿ ಹಳ್ಳಿ.
ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಜಯ್ನಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡ್. ಜಯ್ನಾಂಪಯ್ಕಿ ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಂಚೆಂ ’ಮಠದ ಮನೆ’ ತಶೆಂಚ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೆಂ ’ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್’ ಘರ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಸಾಂ. ತೆರೆಜಾಚೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ತರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಲೆನ್ಸಿ, ಶಾಬ್ಬಾ, ವಿಂಚಾ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು, ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿಂ ಘರಾಂ. ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಚಡ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಂಗಡ್ ಆಮ್ಚೊಚ್. ಪಂಗ್ಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್. ರಾನ್ ವಾಟೆನ್, ಬಜಗೋಳಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್, ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಭುತಿ ಹಾತಿಂ ಧರ್‍ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆಕ್, ಶಾಬಿತಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಚಿ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಾಲೆಟ್, ಪುಲ್ಲು, ಹೆಲೆನ್, ಎಲ್ಲು, ಅನಿತಾ, ಬೇಬಿ ತಸಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರಿಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಮಾಂಕ್ಡಾಪರಿಂ ರುಕಾಕ್ ಚಡೊನ್ ನಾನಿಲಾಚಿ ಫುಲಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ಕಾಟ್ ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ, ಚಾಂಪೆರಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್. ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೆ ವಾಂದೊರ್, ಸರೊಪ್, ಪೆರ್‍ಮಾರಿ, ಕೊಲೆ, ಕಾಟಿ, ಯೆವಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಡಿ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರ್‌ಯಿ ಶೆಳೆಂ ಶಿತ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿವಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಘಟ್‌ಮುಟಾಯೆನ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಹ್ಯೊ ಮನ್ಜಾತಿ ಪೊಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ದೊಗ್ಲಾಸ್ ಚಡ್ಡಿ, ಸಾಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಪರಿಂ ಮಾತ್ಯಾಚೆ ಕೇಸ್ ನೀಟ್, ಬಿಕ್ಣಾಂ ದೊಳೆ – ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆ ವರ್‍ಣನ್.

ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ದೊಗಾಂ ಭುರ್‍ಗಿಂ. ಪಯ್ಲೆಂ ಲೀನಾ ತರ್ ದುಸ್ರೊ ಹೊಚ್. ಲೊರ್‍ಸಾಬ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ವೊಕ್ಲಾಂಚೊ. ವ್ಹಾಳಾ ಪಲ್ತೊಡಿ ಅರ್ಧೊ ಎಕ್ರೊ ಗುಡ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್. ತಾಕಾ ಬಾರಾ ಮಯ್ನೆಯಿ ಆಮ್ಗೆರ್‌ಚ್ ಕಾಮ್… ತೆಂ ಆಸುಂ… ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್, ಕುರ್‍ಲಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲೆಂಚ್ ನವಾಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚ್ಯ್ಚಾಂತ್ ತೊ ಅವ್ವಲ್. ಗೀಮ್ ಯೆತಾನಾ ನಂಯ್ಕ್, ವ್ಹಾಳಾಂಕ್ ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಬಿಳಾಂಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಪುರ್‍ಯೊಲ್, ತಿಗುರ್, ವಾಳಯ್, ಸಾಂಗ್ಟೆರ್, ಪಿರ್‍ತೊಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಮಿ ಧರ್‍ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಬಿಳಾಂಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ತಾಲೊ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ದಾಂಗ್ಯಾಚೊ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರುಂಕ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ಸಯ್ತ್ ಭಿಯೆತಾಲೆ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್‍ಲೆಕ್‌ಯಿ ಬಿಳಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ತಾಲೊ. ಗರಿಯೆಕ್ ಮಾಸ್ಳೆಚಿಂ ಮಾಂಡಿ ಘಾಲ್ನ್ ಕುರ್‍ಲ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸದಾಂಚೆಂ. ಮಾಣ್ಕೆ, ಸಾರ್‍ಯಾಕೀಡ್, ನಕ್ಕುರ್, ಜರ್‍ಲೆ ಘಾಲ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೊ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಜಾತಿತ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯಿ ಘರಾಂಕ್ ಸದಾಂನೀತ್ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಮಾಸ್ಳಿ!

ಸಾತ್ವೆಂತ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ, ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ. ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಾಲಾ-ಬೊಲ್ಲಾ, ಮಯ್ರಾ-ಕೆಂಚಾಕ್ ಕೊಸ್ಚೆಂ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಮಾಡಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ, ಸೊಪ್ ಹಾಡ್ಚೊ, ಏಕ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್… ಹಜಾರ್ ಕಾಮಾಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್‍ಸಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಧಡಂಗ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೋಗ್. ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್.

ತಾಣೆ ಗಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಪಾರ್‍ವೆ, ಕೆಂಕಾಣ್, ರಾನ್‌ಕೊಂಬೆ ಕಿತ್ಲೆ ಜಾತಿತ್! ನೆಜಿಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೊಂಸ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಧರ್‍ತಾನಾ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಚಿಂ ಮಾಜ್ರಾಂ, ಬೊಕುಲ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹೆಂ ಅಲ್‌ಪುಚ್ಚೆ. ಮಾಸ್ ಕರ್ ಮಾಮಿಯೆ. ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಸೂಂಬೆ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ.

ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಶಿಕಾರೆಚಿ ಬಂದುಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಆಮ್ಗೆರ್ ಮಾತ್ರ್. ಫಕತ್ ಎಕಾ ವರ್‍ಸಾ ಭಿತರ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಈಡ್ ದವರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಹುಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ. ತಾಣೆಂ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾರ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಬೆಟ್ರಿ ಬಾಂದುನ್ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೆಚ್. ಬಂದುಕ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಚವ್ಕೆಂತ್ ರಾವೊನ್ ಟಿಕ್-ಢಿಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಕುರಾ, ಮೋತಿ, ಪೇನಿ, ಸುಣಿಂ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ತಯಾರ್. ರಾಕ್ಸಾಪರಿಂ ದಿಸ್ಚಿಂ ಸುಣಿಂ. ಶಿಕಾರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂ ತಿತ್ಲಿಂ  ಚಲಾಕ್ ಅಖ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಣಿಂ ಶಿಕಾರೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್‌ಚ್ ವೆಗ್ಳಿ. ತೀನ್ ಕುಶಿಂನಿ ತೀನ್ ಸುಣಿ ವೆಡೊ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಶಿಕಾರಿ ಬಂದುಕೆ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾಲಿ. ತೆದಾಳಾ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೊಚ್. ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಕ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಿಂ ಪರ್‍ತಿತಾಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಚಿತಾಳ್, ಬಾಕ್ರಾಂ, ಸಾಳ್, ಗಾರ್, ವಾಂದೊರ್ ಲೆಕಾಕ್ ನಾಂತ್. ಚಡಾವತ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತ್ಯಾ ದಾಟ್ ಮೊಲ್ಯಾಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ತಿತ್ಲೆಂಯಿ ಧಯ್ರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಟ್ ಚುಕೊನ್‌ಗಿ, ಕುಲೆತಪ್ಪು ಲಾಗೊನ್‌ಗಿ, ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಟಿ ಯೆತಾನಾ ಫಾಂತೆ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಿಂ ಸುಣಿಂ ತಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಸೊಡಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಪಿಸಾಯೊ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಂತ್?

ವ್ಹಯ್, ಪಿಸಾಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆಸಾತ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಿಸಾಯೊ ದೋನ್‌ಚ್. ಪಯ್ಲಿ ಪಿಸಾಯ್ ಕಂಬಳ ಯಾ ಕಾಂಬೊಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ವೆಚಿ. ಬಜಗೋಳಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ’ಲವ ಕುಶ’ ಜೋಡುಕೆರೆ ಕಂಬಳ, ಬಾರಾಡಿ, ಮಿಜಾರು ಅಶೆಂ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕಂಬಳ ದೀಸ್ ತೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಜರ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಪುಣ್‌ಯಿ ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂಚಿ ದೊರಿ ಧರ್‍ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಚಿ. ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾನ್ ನವೆಂಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಬಜಗೋಳಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯೊ ಧಾ ಬಾರಾ ಚಡ್ಣ್ಯೊ ಗುಡ್ಡಾವ್ನ್‌ಚ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಸವಾರೆಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಸನ್ವಾರಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಜಗೋಳಿ ಸಾಂತೆಕ್ ವಚೊಂಕ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ದೊಗಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆಗಾಂಕ್ ಬಸವ್ನ್ ಚಡ್ಣೆರ್ ದೆಂವಾನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾ ಭಿತರ್ ಬಜಗೋಳಿ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ಸಯ್.

ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆಂ ಎಕೇಕ್‌ಚ್ ಸಾಹಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಆಂಗ್ ಕಾಂಪ್ತಾ.

….ಗುಂಡಿಯಾಂಪಯ್ಕಿ ಬಾರಾಗುಂಡಿ ಚಡ್ ಭಿರಾಂತೆಚಿ. ತ್ಯಾ ಗುಂಡ್ಯೆಸರ್ಶಿನ್ ಕೋಣ್‌ಚ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚಿ ಶಿಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಉದಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂಕ್, ವಾಸ್ರಾಂಕ್, ಮಾಂಕ್ಡಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮನ್ಜಾತಿಂಕ್ ತಿ ಗ್ರಾಸಿತಾಲಿ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ’ಪುತ್ತಿ’ ವಾಸ್ರುಂ ತಿಕಾ ಖಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ರಾಗಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ತೀನ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ತೆ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸೊಡ್ಚೊಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲೊಚ್. ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‌ಗಿ ಎಕಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್, ದೀಸ್ ವಾವುರ್‍ನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚೆ ಪಾಸ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ತಡಿರ್ ಬಾಂದನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಆಡ್ ಬಾಗಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ಮಾಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಶಿಸರ್ ಸಾಂಪಡ್ತಾನಾ ಬಂದುಕೆಚೆ ಫಾರ್ ಉಸಾಳ್ಳೆ! ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ರಿಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಜಾಲಿ. ಬಾರಾ ಆಳ್ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾರಾ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಕಾಂಟಿ ಕಾಂಟಿಂನಿ ಧರ್‍ನ್, ಭರ್‍ನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಭಾತ್ ಲುಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಂಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ವಿಶೇಸ್. ದುಕ್ರಾಂಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಹಿಂಡ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಾತ್ ತರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಭಾತ್ ನಾಸ್ ಜಾತಾ. ದೆಕುನ್ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲೊ ಗಾದ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಖಾಂಬೆ ಪೂರ್‍ನ್ ಆಡಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕೆಂ ಕರ್‍ನ್, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬೆ ಘೆವ್ನ್ ರಾತಿಚೆಂ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾತ್. ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಡಬ್ಬೆ ಬಡಯಿಲ್ಲೆಚ್ ತೆಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವೊರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆಮ್ ಯೇವ್ನ್, ಆಮಿ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಸರ್‍ಗಾಕ್. ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಆನಿ ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪು ಫಾಂತೆಂ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾಲೆ… ಅಶೆಂ ದುಕ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಹಿಂಡಾಂಪಯ್ಕಿ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದುಕ್ರಾಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ಕಠಿಣ್. ತ್ಯಾ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆ ಸಬಾರ್ ಜಣ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲಾಂಚೊ ದುಕೊರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಥೊಡೆ ಚಾರ್, ಥೊಡೆ ಆಟ್, ಥೊಡೆ ಬಾರಾ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪೊಕ್ಳೆಯಿ ಸೊಡ್ತಾಲೆ. ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ – ತೊ ದುಕೊರ್ ದೆವಾಚೊ, ಭುತಾಚೊ, ತಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಫಾರ್ ಲಾಗನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ತಾಕಾ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್‍ಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಮಾರ್‍ತ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾಕಡೆನ್ ಧಾ ರುಪ್ಯಾಂಕ್ ಪೋಂತ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್- ಮೊಂತಿಫೆಸ್ತ್ ಉತ್ರೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಭಯ್ಣ್ ಹಿಲ್ಡಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್.

ಕಾಜಾರಾಕ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ರಾತಿಚೆಂ ಎಕ್ಸುರೊ ದುಕ್ರಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಗೊ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಸುಣ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ದುಕೊರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್. ಬಂದುಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಮೆರೆ ದೆಗೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ದುಕ್ರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವೊನ್ ಫಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊಚ್. ಗುಳೊ ಚಿಕ್ಕೆ ಚುಕೊನ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಘಾಯೆಲ್ಲೊ ದುಕೊರ್ ರಾಗಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಕೊರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಕಾ ಹಾಂಡ್ಲೊಚ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಉಸಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿಟಾಳಾಂ ಉಸಾಳ್ಳಿಂ. ದುಕೊರ್ ಪರತ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಪಾಟಿಂ ವಚೊನ್ ಹಾಂಡೊಂಕ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಬಳ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಕುಶಿಕ್ ಮಾಲ್ವೊನ್ ದುಕ್ರಾಚೊ ಪಾಟ್ಲೊ ಪಾಂಯ್ ಧರ್‍ನ್ ದೆಗೆನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೊ.

ಸಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಮಿ ಗಾದ್ಯಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ದುಕಿನ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವೊಮ್ತೊಚ್ ನಿದೊನ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಹಾಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಉಸ್ಳಾಲ್ಲಿ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ಪಂಡಿತಾಕ್ ಖಬರ್ ಗೆಲಿ. ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ದುಕ್ರಾಕ್ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್‌ಲೊ ವಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಡ್ಗೆ ಘಾಲ್ನ್ ಘರಾ ಹಾಡುಂಕ್ ಆಟ್ ಜಣ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆ. ರೊಸಾಕ್ ರಾನ್ ದುಕ್ರಾಚೆಂ ಮಾಸ್. ಉರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಘರಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ತೇಲ್ ಮಾಲಿಶಾ ವರ್ವಿಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಂದ್ರೆ ವಯ್ಲೊ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ನೀಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

…ಮ್ಹಜೊ ದಾಟ್ಟು ಡೆನಿಸ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ಬಾಬಾಕ್ ಕಾಗದ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ – ಸ್ಟೇನಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಹಾಂವೆಂ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಸಂಪ್ತ್ತಚ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜಿ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಐ.ಟಿ.ಐ. ಕೊರ್ಸಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಆಕ್ತೋಬರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಚಿ ರಜಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಖಬರ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕಾರ್‍ಕೊಳ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಘಡ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊಂ! ಹರ್‍ಶೆಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಭುಮಿಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ವೊರಾಂ ಆಟ್ ಜಾತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಹಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಚಡೊನ್ ಭಾತೆಣ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಘಾಲ್ಚಿ ರಿವಾಜ್. ತಾಳ್ಣೆಂ ತಾಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಕುಂಡೊ ಭರ್‍ಸುನ್ ಖಾವ್ಣೆಕ್ ಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಲಾಂಕ್ಡಾ ರಾಶಿಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಯಿಪಿಲಿ (ಗಾತ್ರಾಂತ್ ವಾಗಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಲ್ಹಾನ್ ಯಾ ಚಿಟ್ಟೆಪಿಲಿ) ಗಾಬ್ರೆವ್ನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಉಡ್ಲೊಚ್. ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಂಕ್ ಪಾರತ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಖಿಣಾನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಉರ್‍ಡಾಲೊ. ವಾಗಾಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶ್ಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ವಾಗಾಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಅಂರ್‍ದುನ್ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ಜಾಳ್ ವೋಡ್ನ್ ವಾಗಾಚೆರ್ ಘಾಲೆಂ. ವಾಗ್ ಜಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕತಾನಾ ಬಡ್ಗ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಾರ್ ಮಾರ್ ಬಸಯ್ಲೆ. ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘರ್‍ಚಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಿತೆಂ ದೆಕ್ತಾಲಿಂ? ವಾಗ್ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾರಿಂನಿ ರಗತ್ ದೆಂವ್ತಾಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ ಬಾಪ್ಪುನ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ಯುವರಾಜಣ್ಣಾಚೆಂ ಜೀಪ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್, ಹೊ ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.
…ಮ್ಹಜೊ ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಹಾಂವ್ ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ಧಾಡ್ಚ್ಯಾ ವಿಜಾಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊಂ. ತೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಏಕ್ ದೋನ್ ಸಾಹಸಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜೂನ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಭಾತ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಿಕ್ ಧರ್‍ನ್ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖುಶಾಲಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್? ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪೆರ್‍ಮರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲೆಂ ಅರ್ಧೆಂ ಗಿಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ವಾಂಚಂವ್ಚೆಂ ಖಂಚ್ಯಾ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್? ವರ್‍ಸಾ ವರ್‍ಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾವೆಳಾರ್ ಜಯ್ತ್ ಗುಂಡು ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚ್ಯಾಂತ್, ಕೆಸರ್‌ಗದ್ದೆ ಧಾಂವ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಥಮ್ ಸ್ಥಾನ್ ಹಾಕಾಚ್.

ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ಲಾಂಬ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ. ಹಾಂವ್ ಹಳ್ಳೆ ಥಾವ್ನ್, ತ್ಯಾ ರಾನಾಥಾವ್ನ್, ಕುಲ್ಲೊಡಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಆಕ್ರೇಕ್ ದೋನ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಸಾಂಗ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ದಿಸಾಕ್ ಎಕೆಕಾ ಥರಾಚಿ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲೊ. ಬಾಬಾನ್ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಂಚಿ ಸಗ್ಳಿ ಜತನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ… ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲೊ ಫೊರಿನ್‌ಚೊ ಸೊರೊ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ನಾಚಾತ್, ತಾಣೆಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪದಾಂ, ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಚಿ ಮಜಾ ದುಸ್ರಿಚ್.

ತೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಹೆಂ ಸ್ಥಾನ್
ಮೂಳಸ್ತಾನಾ, ದೇವಸ್ತಾನಾ
ಗುರುಸ್ತಾನಾ, ಸ್ತಾನಾಮಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಗಾಯ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಚೊಯ್ತಾಂ
ಕಿತ್ಲಿಂ ಸೊಬಿತ್‌ಗೊ ತುಜಿಂ ಸ್ಥನಾಂ!
ವೊವೇ, ತೆಂಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತ್ತಾಲಿಗಿ?
ಯಾ ಉಬಿ ರಾವುನ್ ಮುತ್ತಾಲಿಗಿ ವೊಕಾಲ್ ಬಾಯ್?
ವೊವೇ, ವೊಡ್ತಾಂತ್ ಪಳೆ ಕೆದೆ ವ್ಹಡ್ಲೆ ಗೊಂಡೆ
ನೊವ್ರೊ ಬಾಬ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲಾ ದೆಕೊಂಕ್ ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೆ!
ಹಿಂ ಸ್ಯಾಂಪಲಾಂ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಕಸಲ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾ ಪದಾಂಚಿ ಶಿಂಕಳ್‌ಚ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.
***
ದೋನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಜೆರ್ ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹೆ ಆವ್ದೆಂತ್‌ಚ್ ಬಜಗೋಳಿಂತ್ ಕಾಂಬೊಳ್. ಕಾಂಬೊಳಾಕ್ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಕಾಂಬೊಳ್ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಪಾಂವ್ಡಾಚಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಚೇಯ್ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪೋಂತ್ ಸಲ್ವೊನ್ ನೆಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಜಿಕ್ಲೊಚ್. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್‍ಸಾ, ಪ್ರಥಮ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ಕಕ್ಕಪದವು ಜಿನರಾಯ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ, ಹಾಂತ್ರೊಟ್ಟು ಶಾಂತಿರಾಜ ಜಯ್ನಾಂಚೆ ರೆಡೆ ಪಾಟಿ ಪಡ್ಲೆ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಇಮಿಲಾ ಪರ್‍ಬುಚೆ ಪ್ರಥಮ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಉಬ್ಲೊಂ. ವರ್‍ಸಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಮುಕಾರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಆಜ್ ಚರಿತ್ರಾ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ಸರ್‍ಲಿಂ. ಎವ್ಜಿ ಆನಿ ಲಿಯೊ ಬಾಪ್ಪು ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಜಾಗೊ ತೀರ್ ತಿರ್‍ಕುಟ್ ಜಾಲೊ. ಜಯ್ತ್ ಕುಟಮ್ ಫಾಸಾಳ್ಳೆಂ. ಬಾಬ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳೆ. ಆಮಿ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಕೊಣೆ? ಡೆನಿಸ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ನಿರ್‍ಣಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಘರ್ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡ್ ಕೆಲೆಂನಾ. ಜಾಗೊ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ವಿಕುನ್ ಆಮಿ ಬೊಂಬಯ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿಂಯಿ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊಯಿ ಎಕ್ಸುರೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಅದೇವ್ಸ್ ಮಾಗ್ಚೊ ದೀಸ್ ಉದೆಲೊ. ಫಕತ್ ದೋನ್ ಥೆಂಬೆ ದುಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೆಂವ್ಲಿಂ.

ಸ್ಟೇನಿ, ಹೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಹ್ಯಾ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಕೆದಿಂಚ್ ವಿಸ್ರಾನಾಕಾ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಯೆತಚ್ ರಾವ್. ಗದ್ಗದಿಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಖಂಡಿತ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಖಂಡಿತ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲೊಂನಾ!

ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಘೊಳ್ಳೊಂ. ಚಡ್ ವಿಶಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲೊಂ. ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲಿಂ. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ವಾವುರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್‌ಚ್ ದಂದೊ ಸುರು ಕೆಲೊ. ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಪಂದ್ರಾ, ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್‍ಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ, ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೊನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಜಾಪ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಪಯ್ಶೆ, ಘರ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಎದೊಳ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ.

ಪೂಣ್… ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಠಿಣ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಉದ್ವೇಗಾಂಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭೆಟ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಲೋಚನ್ ’ಧುತ್ತ್’ ಕರ್‍ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ಲೊಂ. ಶಿರಾ ಶಿರಾಂನಿ ಮಿರ್‍ಮಿರೊ ಚರ್‍ಲೊ. ಉದ್ವೇಗ್, ಉನ್ಮಾದ್ ದೀಸ್ ವೆತಾ ವೆತಾ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಲೆ. ಹೆ ಪಯ್ಶೆ, ಬಾಯ್ಲ್, ಭುರ್ಗಿಂ, ಬೊಂಬಯ್ಚಿ ಕಿಚಡ್, ಯಾಂತ್ರಿಕ್‌ಪಣ್… ಥುಕ್ಕ್… ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್‍ಲೆ ಭಿತರ್ ಚಿರ್‍ಮುಟ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ, ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಖಂಯ್‌ಗಿ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊಂ…  ವ್ಹಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್! ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಕ್. ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್!

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾರ್‌ಶೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಫಿ-ಫಳಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಬಜಗೋಳಿ ವೆಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚಿ ವಾಟ್. ಬಜಗೋಳಿ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ ಪೇಂಟ್‌ಚ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ವೆಚೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಸಾಡೆ ಪಾಂಚಾಕ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂ ಘಳಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ತರ್‌ಯಿ ಬಸ್ಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಬಸ್ಸಾಂತ್ ಲೋಕ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಉಬೊ ರಾವೊನ್‌ಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಮಾತಿಯೆಚೊ ಮಾರೊಗ್ ವಚೊನ್ ಡಾಮರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಬಸ್ಸ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ದಿಗಂತ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್ ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ದುಬಾವೊನ್‌ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಮೂ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಕರ್‍ಮಾರ್ ಕಾಂಟೆ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚಿ ಗುಡಾ ಅಂಗಡ್? ಖಂಯ್ಸರ್ ಆಸಾ ರುಕ್ಕಯ್ಯಾ ಆಚಾರಿಚೆಂ ಕೊಯ್ತ್ಯೊ ಕರ್‍ಚೆ ಕೊಡ್ಕೆಂ? ಚಂದುಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಗಡಂಗ್ ದಿಸಾನಾಮೂ? ಶಿರಿಧರಾಚೆಂ ಸುರೆಚೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣ್ ಖಂಯ್ ದವರ್‍ಲಾಂ? ಅರೇ… ಭೊಂವ್ತಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್ ಗಾತ್ರಾಚೆ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಫಕತ್ ರೂಕ್ ನ್ಹಯ್ ಭೊಂವ್ತಣಿಚೆಂ ರಾನ್‌ಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಬೋರ್ ಬೋರ್ ಗುಡೆಚ್ ದಿಸ್ತಾತ್‌ಮೂ? ಪೂಣ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ತೆಚ್ ಪಾಚ್ವೆ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್. ತೆಂಚ್ ಸೊಭಿತ್ ದೃಶ್ಯ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಳ್ತಾಚೆಂ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಟೆರೆಸಾಚಿ ಘರಾಂ, ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಟಿ.ವಿ. ಎಂಟೆನಾಂ. ಬಾರ್ & ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯಿ ಉದೆಲಾಂ. ಬೆಜ್ಮಿಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಗುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆಚಿ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಚರ್ ಜಯ್ತ್ ಪಾಗೊರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ.

ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ ಶೊಪಿಂಗ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.
ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಖಂಚೆ ಕುಶಿನ್? ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವಿ ನದ್ರೆನ್ ದೆಕೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.
ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಮ್ಹಾಕಾ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಪೊರ್‍ಬುಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚಾಜೆ. ಮ್ಹಾತಾರೊ ಆತಾಂ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತುವೆಂ ಥಂಯ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಆತಾಂ ಥಂಯ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಆಸಾ.
ಮ್ಹಾಕಾ ಅಜಾಪ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ನಾ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚಿ ತುಕಾ ವಳಕ್ ಆಸಾ? ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಕೋಣ್ ಚೊಟ್ಟೆ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಲೊರ್‍ಸಾಬಾಚೊ ಪೂತ್? ಹಾಂ, ಅಳೆ ವೊ ಥಂಯ್ ಬಾರಾಂತ್ ವಿಚಾರ್. ತಾಂಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಸಾಂಗೊನ್ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಚಲ್ತೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಬಾರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂವ್ಟಾರಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸದಾಂ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾ. ಭೋವ್‌ಶಾ ಆಜ್‌ಯಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಜಾಲೆ ಯೆನಾಸ್ತಾನಾ. ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಕಾ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ತಾಚೆಂ ಘರ್.

ಕಾಂವ್ಟಾರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂ ಅಮೃಕೊ ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬೊವ್‌ಶ್ಯಾ ತುಂ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬು ಆತಾಂ ಥಂಯ್ಚರ್ ನಾ. ಅಳೆ ತ್ಯಾ ಮುಡ್ಲಾ ರಾನಾಂತ್ ಗುಡ್ಸುಲ್ ಬಾಂದುನ್ ರಾವ್ತಾ. ಹಾಂ… ತುಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕರ್. ಹಾಂವ್ ಸೂರಣ್ಣಾಕ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಗಿದಾಪರಿಂ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಸೂರಣ್ಣಾ ಆತಾಂ ಉದೆಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಯೆಟ್ಲೆ. ಉದಕ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ವಿಸ್ಕಿ ನಾಂವಾಚೊ ತಾಂಬ್ಡೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ರಾಯ್ಟ್ ಪೋಯ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಕಾಂವ್ಟರಾರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವ್ಡುನ್ ಸೂರಣ್ಣಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ. ಸಬಾರ್ ಘರಾಂ, ವ್ಹಾಳ್, ತೋಡ್ ಉತ್ರೊನ್, ಪಾಂಯ್ ವಾಟೆನ್ ಮುಡ್ಲಾ ಕುಶಿನ್ ರಾನಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸವಯ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ದುಕ್ತಾಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ರಾವನಾಸ್ತಾಂ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಹ್ಯಾ ರಾನಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ಲಾ  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಭುತಾಪರಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಸುಮಾರ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೋರ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೂರಣ್ಣಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ರಾವ್ಲೊ. ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಾಂಡೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಭೊಂವ್ತಣಿಂ ಅಟ್ಟಾಂಗ್ ರಾನ್. ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಿಮಾಂತ್ ತರ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಚೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಅವಾಜ್. ಚಿಕ್ಕೆ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್. ಸೂರಣ್ಣಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ಅಳೆ, ಥಂಯ್ ಚಿಮ್ಣೆಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆಂಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಪರ್‍ಬುಚೆಂ ಘರ್. ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ. ತಾಣೆಂ ದಾಂತ್ ಖಿರ್‍ಲಿಲೆ ಆನಿ ಮಾತೆ ಖೊರ್‍ಪಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹಿಶಾರೊ ಸಮ್ಜೊನ್ ವಿಸಾಂಚೊ ಏಕ್ ನೋಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಸರ್‍ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ದೋನ್ ಪೆಟೆ ಘೊಂಕಿತ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಭಿಂಯಾನ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊಂ. ಪೆಟ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ವಿಶೇಸ್ ಜಾತಾನಾ ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪೆಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೆಟೆ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೆಚ್ ಹಾಂವ್ ರುಕಾಂಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊ.

ಕೋಣ್ ಥಂಯ್ಸರ್? ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್. ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಆಕೃತ್ಯೊ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ.
ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಮೆಳ್ಳಿನಾ. ಅಸ್ಕತ್ ತಾಳೊ.
ಹಾಂವ್, ಸ್ಟೇನಿ. ಇಮಿಲಾಮಾಚೊ ಪೂತ್. ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ.
ಸ್ಟೇನಿ? ಯೆ… ಯೆ ಭಿತರ್. ಚಿಮ್ಣಿ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್‍ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಂ.

ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬಸ್ಲೊ. ವಣದಿಚೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿಂ ಮುಕಾಮಳಾಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿಂ. ಆಮಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಫಕತ್ ಮಾವ್ನ್. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೊ. ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಏಕ್ ಲುಂಗಿ. ಶಿರ್‍ಪುಟೊ ಜೀವ್. ಫೊಂಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಗಾಲ್, ದೊಳೆ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾತಾರ್‍ಯಾಂಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿಗಿ? ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಿರೊನ್ ಗೆಲೊ ತೊ ಗುಮ್ಟ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೊ ಧಡಂಗ್ ಜೀವ್? ಜಡಾಯೆಚೆ ಫಾತರ್ ಉಕಲ್ಚೆ ತೆ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಬಾವ್ಳೆ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಕಾಂಬ್ಳಾಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕುಂದ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆ ಪಾಂಯ್ ಕುಂಟೊನ್ ಚಲ್ತಾತ್‌ಮೂ? ವಾಗಾಕ್ ಜಿವೆಶಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಬೊರಿಯೊ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್! ಭುತಾಚೊ (?) ದುಕೊರ್, ಶಿಸರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಆಜ್ ಬಾಗ್ವಾಲಾಂಮೂ!? ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೊ ಗಳೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ಫುಮಾರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ಲೆಂ.

ಸ್ಟೇ…ಸ್ಟೇನಿ… ಹಾಂ… ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ! ಆಕ್ರೇಕ್ ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್! ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ! ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದುಖಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ.
ಹಾಂವೆಂ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ತುಜಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ದಿಸಾನಾಂತ್?

ಕಾಜಾರ್‌ಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಬಾಯ್ಲ್, ಖಂಯ್ಚಿ ಭುರ್ಗಿಂ? ದೊಳೆ ಪುಸಿತ್ ಅಮುಕೊ ಹಾಸ್ಲೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ.
ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಾ?

ಉಫ್… ತಿ ಏಕ್ ಪರ್ನಿ ಕತಾ. ಮಾಗಿರ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉಲವ್ಯಾಂ. ಘುಡಾಂತ್ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಆಸಾತ್. ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಶಿತ್ ಆಸಾ. ಘಡಿಯೆನ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಕೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಉಟ್ಲೊಚ್.
ಪೂಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಪೂರಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಳೆವ್ಯಾಂ. ಚಾಕೊಂಕ್ ಲೊಣ್ಚೆಂ ಯಾ ಚಟ್ನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.
ಪೂಣ್ ತೊ ಆಯ್ಕಾತಾ ಖಂಯ್? ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಚೊ ಹುರುಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕುಂಕಡ್ ಸುಟಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಳೆನ್ ವಾಟುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂಚ್. ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಾತ್ಯೆ ಭಾಣಾಂತ್ ಭರ್‍ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆಳ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಲೊ.

ಪರತ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ಬ್ಯಾಗಾಂತ್ಲಿ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬಾಟ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಿಸ್ಟ್‌ವೋಚ್‌ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ವೋಚ್ ತುಕಾ ಆನಿ ಹಿ ಬೋತ್ಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ! ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತುಜಿಂ ಪದಾಂ ವೊವಿಯೊ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಪುಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಉದ್ವೇಗ್ ದಾಕಯ್ಲೊನಾ. ಫಕತ್ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ್, ನಿರ್ಜೀವ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ತೊ ಕಾಳ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಪೂರಾ ಮಾತಿಯೆಕ್ ಸಾರೆಂ ಜಾಲಾಂ!
ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಎಕಾ ದಿಸವ್ಣೆಪರಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ.
ದೋನ್‌ಯಿ ಗ್ಲಾಸಾಂಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ವೊತುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್.
ತುಂ ಸಾಂಗ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಖಬಾರ್. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ
ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ಕಿತ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಚಿಂತುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ ತಾಣೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಾನಾ! ಹಳ್ಳೆಚಿ ಹಳ್ಳಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಚೊ ಎಕೆಕ್ ಫಾತೊರ್, ಮೂಟ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಸಮೇತ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಯಾ! ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾಚೊ ಲೋಕ್, ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬದ್ಲಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆಂ. ಆಪ್ಲೊಚ್ ವೇಳ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಮುಕಾರ್‍ಸಿಲೆಂ.

ಪಳೆ, ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಆತಾಂ ಅವಯ್ ಬಾಪುಯ್ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಗೊ ಪಣ್ಗಿಲ್. ನಾ ಗಾದೆ ಬೆಸಾಯ್, ನಾ ತೋಟ್, ನಾ ರೆಡೆ ಗಾಯ್ರಾಂ, ನಾ ಶಿಕಾರಿ. ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಜಾಗೊಯಿ ಪಣ್ಗಿಲ್. ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆಲಾ. ಪೂತ್ ಬೊಂಬಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂ ಚಲಯ್ತಾತ್. ವಿಂಚಾ, ಶಬ್ಬಾ, ಲೆನ್ಸಿ, ಫೆಲಿಸ್, ಮೊಂತು… ನಾ… ತೆ ಕೊಣ್‌ಚ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಂತ್. ಗಲ್ಫಾಕ್ ವಚೊನ್ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್ನ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ತುಜೆ ಪರಿಂಚ್. ಆತಾಂ ತುಕಾ ಚಾಂಪೆರಾಂ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್, ನಾನಿಲಾಂ, ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ ಮೆಳ್ಚಿನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರೂಕ್ ನಾಂತ್! ಹುಕ್ರ್ರಟ್ಟೆ ನಿರ್‍ನಾಮ್ ಜಾಲಾಂ ಸ್ಟೇನಿ. ಬೊಲ್ತೊಚ್ ಗಾಂವ್ ಉದೆಲಾ. ಭರ್‍ಪೂರ್ ಗಡಂಗಾ, ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆ ಖೆಳ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಲೋಕ್ ಆಳ್ಶಿ ಜಾಲಾ. ಬೆವ್ಡೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ? ದುಕೇಸ್ತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂ.

ಪೂಣ್ ಸ್ಟೇನಿ, ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ ಪಳೆ! ಪಯ್ಲೆಂಚಿ ತಾಂಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ತೊ ಆದ್ಲೊಚ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ. ಹೆ ಬದ್ಲಾವಣೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ರುಜ್ವಾತ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸಾಂ. ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಮ್ಹಜೆ ನಶಿಬ್. ತುಂ ಹಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡಿ ವರ್ಸಾಂ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಶ್ಹೆರಾಚೆ ವಾರೆಂ ಹಿಶಿನ್‌ಯಿ ವ್ಹಾಳ್ಳೆಂ. ಮುನಿರಾಜ ಬಲ್ಲಾಳಾಚೆ ಕಾಂಬ್ಳಾಚೆ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾಲೊಂ. ಖೂಬ್ ಘೊಳ್ತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ರೆಡೆ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾನಾ ಪಡ್ಲೊಂ. ಪಾಟ್ಲೆ ರೆಡೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೆ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ವಕ್ತಾಂ ಕೆಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ಸಾರ್‍ಕೆ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಒಪ್ರೆಶನ್ ಕರ್‍ನ್ ಘಾಯ್ ಸಮಾ ಕರುಂಕ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತೆ ಮ್ಹಜೆಕಡೆನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಖೊರೆಂ ಧರ್‍ನ್ ಘೊಳ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಪಾಂಗ್ ಜಾಲೊಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪರತ್ ಸುಕ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ.
ಪೂಣ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ತುಂ ತುಜೆ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ರಾವ್ಲಾಯ್!

ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್! ಲಾಗ್ಸಾರ್‌ಚ್ ರಾವೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ಆವಸ್ತಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ದೆಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ. ಆದ್ಲೆ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಫುಮಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ರಡ್ತಾಲೊಂ! ಹಾಂ! ಪಿಸೊ ಜಾತಾಲೊಂ! ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆತಾ ಕಶೆಂ ಜಾಲಾಂ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಹಳ್ಳಿಚ್ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ?  ಸರ್ವ್ ಪಯ್ಶಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್. ಸರ್ವ್ ಸ್ವಾರ್‍ತಿ, ಕಪಟಿ, ಮೊಸ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ದೆಕುನ್ ಸರ್ವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಹ್ಯಾ ರಾನಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಸರ್ವ್ ಬದ್ಲೊಂದಿತ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಾನಾ. ಹಾಂಗಾ ರೂಕ್, ರಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಥೊಡೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಆದ್ಲೆಂ ಪರಿಸರ್ ಆಸಾ. ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ. ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ಖುಶ್ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ದೋಗ್ ಪೆಟೆ ಆಸಾತ್. ಕುರಾ ಆನಿ ಮೋತಿ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್‌ಚೆಂಚ್ ಭಿಂ ತೆ!

ಖರ್ಚಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾಯ್ ತರ್?

ದೇವ್ ಆಸಾ. ಕಾಟಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಪೊಸುನ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ನಂಯ್ತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಪೆಟೆ ಹಳ್ತಾಚೆ ರಾನ್ ದುಕೊರ್, ಸೊಂಸೆ, ಚಿತಾಳ್, ಪಾರ್‍ವೆ ಧರ್‍ತಾತ್. ತಾಂಚೆ ಮಾಸ್ ವಿಕ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ. ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ತುಜಿ ಗಜಾಲ್…

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ವತ್ತಾಯೆಕ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಪದಾಂಯಿ ಮ್ಹಳಿಂ. ಕಿತ್ಲೊಸೊಗಿ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಜೇವ್ನ್ ಆಡ್ ಪಡ್ತಾನಾ ವೋರ್ ಮದ್ಯಾನೆಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಧರ್‍ಣಿರ್ ಮಾಂದ್ರಿ ಸೊಡವ್ನ್ ನಿದ್ಲೊಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾಗಿ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸುಶೆಗಾತ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಫುಡ್ಲೆ ಚಾರ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವ್ ಹುಕ್ರಟ್ಟೆಂತ್ ರಾವ್ಲೊಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಳ್ಳೆಕ್  ಹಳ್ಳಿಚ್ ಭೊಂವ್ಲೊಂ. ನಂಯ್, ವಾಳ್, ಅಂಬಿದಗುಂಡಿ, ಬಾರಾಗುಂಡಿ, ಸಗ್ಳೆಂ ರಾನ್ ಭೊಂವ್ಲೊ. ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರಾ ತೆವ್ಶಿನ್‌ಯಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವರ್‍ಣಿಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು, ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್‌ಯಿ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಜಾಗೆ ವಿಕ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳಿ…

ತೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಡೊಂಜಿ ಧರ್‌ಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಶಿ ಭಾಜುನ್, ಇಲ್ಲಿಶಿ ಕಡಿ ಕರ್‍ನ್ ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಫಾಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಘಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ತಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
ಅರೇ ತುಂ ರಡ್ತಾಯ್? ದುಕಾಂ ಪುಸುನ್ ಹಾಸ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಬರೆಂ. ತುಕಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್? ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ. ತುಕಾ ಚಾರ್ ದಿಸಾನಿಂಚ್ ಹೆ ಹಳ್ಳೆಚೆರ್ ಕಾಂಟಾಳೊ ಉಬ್ಜಾಲಾ. ಲಾಂಬ್ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತುಂ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಪೂಣ್ ಆನಿ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೊನಾಂಯ್. ವ್ಹಯ್‌ಮೂ? ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊಯ್ ತರ್ ಹೊ ಕುಲ್ಲೊಡಿ ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚೊನಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಹಾಡಾಂ ಕುಂಬು ಜಾತಲಿಂ. ಕುಲ್ಲೊಡಿನ್ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

ಲಾಂಬ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಂಬೀರ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂ ವಿಂಚ್ಲಿಂ.

ಕುಲ್ಲೊಡಿ, ಹ್ಯಾ ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಹಾಂವೆಂ ಲಾಕಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕಮಾಯ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ
ಮ್ಹಣ್ ಆಜ್ ಹೆ ಮ್ಹಜೆ ಹಳ್ಳೆಕ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ. ಸರ್ವಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಫಕತ್ ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ! ತುಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಜಾಯ್. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ತುಂ ವರ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾಯ್. ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್‍ದಾರ್ ಘೆತ್ಲಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್‌ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ ಹಳ್ಳಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಜೆ ಘರ್. ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾನ್, ಗುಡೆ, ದೊಂಗೊರ್, ನಂಯ್, ವ್ಹಾಳ್, ಗುಂಡಿಯೊ! ಜಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರೆಡೆ, ಗಾಯ್ರಾಂ, ವಾಸ್ರಾಂ, ಮಾಡ್ ಮಾಡಿಯೊ. ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಯೆತಲೊಂ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ. ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ತಲೊಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ, ಕಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಶೆ ಖರ್ಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಕರಯ್ತಲೊಂ. ಪರತ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಜಾತಲೆಂ. ಬಂದುಕ್ ಯೆತಲಿ, ಸಾಂಗಾತಾ ಶಿಕಾರಿ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾ. ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಕೊಸುಂಕ್ ಆಸಾ. ವೊರಾಲ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ!.
ಹಾಂ! ಹೆಂ ಸತ್‌ಗಿ? ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಖಂಡಿತ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂ!

ಸರ್ವ್ ತುಜೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾ. ಪರತ್ ಆದ್ಲೆಂ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಕತಾಚ್ ಜಾತಲಿ.
ಖಂಡಿತ್ ಸ್ಟೇನಿ! ಹಾಂವ್ ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ತಲೊಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂವ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್ ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪುಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ವೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಫಕತ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ಎವ್ಜಿ, ಲಿಯಾ ಬಾಪ್ಪು ತಶೆಂಚ್ ಭೋಜ ಶೆಟ್ಟಿಚೆ ಪೂತ್ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಕುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲಿಂ. ಬೊಂಬಯ್‌ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ವಿಕ್ಲೆ. ಕುಲ್ಲೊಡಿಕ್ ಒಪ್ರೆಶನಾ ಖಾತಿರ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್‍ನ್ ತೊ ಗೂಣ್ ಜಾಲೊ.

ನವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾಸವೆಂ ತೊ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ.
ಸರ್ವ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕುಲ್ಲೊಡಿಚೆರ್ ಖೂಬ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ.
ವ್ಹಯ್! ಪರತ್ ದುಸ್ರೊ ಅವಸ್ವರ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ಆದ್ಲೆಂಚ್ ಕೇರಾಮುಚ್ಚಾರ್ ಘರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಕುಲ್ಲೊಡಿಚಿ ನವಿ ಸಾಹಸ್ ಕತಾ ಸುರು ಜಾಲಿ…
*****

ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ

ಮಟ್ವಿ ಟಪ್ಪಣಿ:
“ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್ ಆದಿಶಕ್ತಿಯೇ ನಮೋ ನಮಃ”

ದುಶ್ಟ್ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡ, ಮಹಿಶಾಸುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಪುನ್ ‘ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ – ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷೆ’ ಕೆಲ್ಲೆ ಆಂಗೊಣೆಚ್ಯಾ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಥಾನಕಾಚ್ಯಾ ‘ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ’ಕ್‌ಯಿ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ವಾ ಗಾಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೆ, ಈಶ್ವರ ಮಹಾತ್ಮೆ ವಾ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆಕ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆ ಸವೆಂ ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಅದಮ್ಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಯ್ತ್. ತರ್‌ಯಿ ‘ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ’ಚ್ಯಾ ದಶಾವತಾರಾಂನಿ ಹೊ ಇಕ್ರಾವೊ ನಕ್ಕುರಾವತಾರ್ ಕಸೊ ಘುಸ್ಲೊಗಾಯ್? ಮ್ಹಣ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ತಾಳ-ಮದ್ದಳೆಚೆಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಅತಿಶಯ್ ನಾ. ಆಸುಂ… ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಕ್ಕುರ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮತಿರ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ಸಹಜ್‌ಚ್. ವಾಚಕ್ ಮಹಾಶಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ – ಹೆಂ ಕಥಾನಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ‘ನಕ್ಕುರ’ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ನರಪ್ರಾಣಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ಮನ್ಶಾಂಕ್‌ಯಿ ಅಸಲೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ನಾಂವ್ ದವರ್‍ತಾತ್‌ಗಿ? ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಪುರೊ. ವ್ಹಯ್, ಜರೂರ್ ದವರ್‍ತಾತ್, ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪರ್‍ಮಾಣೆ ಹಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಬೊಗ್ಗುರ ಹಾಕಾ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಧನಿ, ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಪೆಂಕಡ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ನಮ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ಗಿಳುಂಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಂಕ್ಡಾ ಪಿಲಾಂಚಿ ಸೊಬಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧನಿ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ, “ನಾಂವಾಂತ್ ಕಸಲಿಂ ಕರ್‍ಮಾಂ ಆಸಾತ್? ನ… ನ… ನಕ್ಕುರ್ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್.” ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಧನ್ಯಾಚಿ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧೇಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಗ್ಗುರಾನ್ ಪಾಳ್‌ಲ್ಲಿ. ತೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ… ಹಾಂ… ಟಿಪ್ಪಣಿ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಹ್ಯಾ ನಕ್ಕುರ ನರಪ್ರಾಣಿಕ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರ್ ವಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಳಾವಳ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಅಂತೆಯೇ ವಾಚಕ ಮಹಾಶಯನೇ, ನಕ್ಕುರ ಮಹಾತ್ಮೆಯನು ಆಲಿಸುವಂತನಾಗು…

ಮಹಾತ್ಮೆಚೊ ಆರಂಭ್:
ಕಾರ್ತಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆಕೇರ್, ಬೊಂತೆಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಬ್. ಕಾರ್ತಿ ಬೆಳೆಂ ‘ಎಣೆಲ್ದಾಕೆಯ್’ಚೆಂ ಲುಂವಪ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೆಂ. ಬಯ್ಲಾಂನಿ ಸುಗ್ಗಿ ಬೆಳ್ಯಾಕ್ ಕೊಸಪ್ ಸುರು ಕರ್‍ಚೊ ಕಾಳ್. ಹೊ ಕಾಳ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಇಸೇಸ್ ‘ಸಿ‌ಆನಿ’ಚೊ ಕಾಳ್. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರಾಂಚ್ಯಾ ತಣಾಂತ್ ಹಾಬ್ಬೊನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಗೊಂಕುರು ಮಾಣ್ಕೆ (ಬೆಬೆ) ತಶೆಂಚ್ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಲಿಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾ. ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೆ-ದೆಂಕ್ಳೆ ಕಾಂಯ್ ತಾಕಾ ನಿಸ್ತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಮಹತ್ತರ್ ಕಾಮಾಕ್ ತೆ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ‘ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್’ಚ್ ಸಯ್. ಮಾಸ್ಳಿ ಧರಿಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ‘ಮೇವು’ (ಖಾಣ್) ಗರ್‍ಜೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಮುಂಡೇವ್ (ಬೊಣೊಂಗ್) ಬೊಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರು ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾಡೊಂಜಿ, ಪಿಲಿಕುಚ್ಚಿ, ಪಟ್ಟೆಕುಚ್ಚಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುಕೆ ಸವೆಂ ರಾಜಾರೋಶಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್‍ತಾನಾ ‘ಮೇವು’ ಉಡವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ಚೊ ಆಯಿನ್ನ್ ಕಾಳ್…
…ತಶೆಂ  ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ಚಿಂ ಕಾಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವೃತ್ತಿ ನ್ಹಯ್ ಫಕತ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಗ್ರಾಚಾರ್ ತಾಚೆಂ. ‘ಕಾಫಿನಾ ತೋಟಾ’ ಗಿಗಾ ಪರ್‍ಬುಗೆರ್ ನಾರ್‍ಲ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ ಪಾಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆಂ ಹಾಡ್ ಮೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್‍ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಕಲ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಸೂಕ್ತ್ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಂಯ್ ವಾಂಕ್ಡೊಚ್ ಉರ್‍ಲೊ. ಥೊಂಟೊ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಚೊಂಟೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಲೊಕಾನ್ ತಾಕಾ ನವ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ‘ಚೊಂಟೆ ನಕ್ಕುರೆ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಂವ್ಕ್ ದಾಕ್ಶೆಣ್ ಕೆಲಿ ನಾ…

…ಆಜ್‌ಯಿ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹಳ್ಳೆಕ್ ಆಜ್ ವಿಶೇಸ್ ದೀಸ್. ಆಜ್ ವರ್‍ಸಾವಾರ್‌ಚೊ ಜಾತ್ರೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಆಜ್ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಧರ್‍ನ್, ವಿಕುನ್ ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಕರಿಜೆ. ಚುಮು ಚುಮು ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾಂಚ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಖೊರೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಸಾರ್‍ಯಾ ಮುಟ್ಯಾ ದೆಗೆನ್ ಉಸ್ತಿಲಾಗ್ಲೊ. ಜೀವ್ ಜೀವ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಚೆ ಗಾಂಯ್ದೊಳ್ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ವೊಡ್ಪಾಕ್ ಶಿರ್‍ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿಲೆಂ (ಇಂದಾ ತಾಳಿಯೆಚಿ ಬೊಡಿ) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಲಿ ಗರಿ, ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯೊ ತಂಗಿಸಾಚ್ಯೊ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯೊ ಗರಿಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಆಜೂನ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ. ಜಾತ್ರ್ಯಾಚೊ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಮಾಕ್ ರಜಾ. ಆಜ್ ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಚಾ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸರಾರಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾ ಗಾದ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಗರಿಯೆಕ್ ನಕ್ಕುರ್ ಗುಂತುನ್ ಕಿತ್ಲಿಂಯ್ ಬಿಳಾಂ, ಮಾಟಿಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ದೆಂಕ್ಳೊ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ನಾ! ಗರಿಯೆಕ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಂತಾನಾಕ್ ಯೆಟಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಾಲೊ.

“ಮಾಲ್ದಿಸಾಂವ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ ಖಂಯ್ಚೆ. ಖಂಯ್ ಭಂಗ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗಾಯ್?” ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ಂತ್ (ಉದ್ಕಾ ಗುಂಡಿ) ಮಾಣ್ಕೆ ಧರ್‍ಚೆಚ್ ಬರೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವ್ತಾನಾ ಮೆರೆ ಕೊನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಿಲಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾತಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಕಡಲ ಕೊಂಬೊ ಘೆವ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಿಲಾನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

“ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟುನ್ ಆಸಾಯ್ ನಕ್ಕುರಣ್ಣ? ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ನಾಂಗಿ?”

“ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಯೆಟಿನ್? ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಂತಾನ್‌ಚ್ ಮುತ್ವೊನ್ ಗೆಲಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂ, ಸೊಡ್ತೆಕ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಯೇಜೆ ಮಾರಾಯಾ. ದೂದ್ (ಜುಗಾರ್) ಬಾಂದುಂಕ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ನಾ. ಏಕ್ ಮಾಡೊಂಜಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಬಾಗಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಜಾತಿತ್. ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಲ್ ಬಾಂದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮಯ್ನೆ ತೀನ್ ಜಾಲೆ.”

“ತುಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪಳೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೊ. ಹೆ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಮಾಸಾಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಮನಿಸ್ ಆಸಾತ್. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್. ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ… ಸೊಡ್… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಲ್ ಎಕೇಕ್ ಮುಟ್ಟಿ ಸುರ್ ಮಾರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್.” ಮಾಯಿಲಾ ಮುಸುಮುಸು ಕರ್‍ನ್ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ದೊಗ್‌ಯಿ ಚಂದಯ್ಯ ಪೂಜಾರಿಚ್ಯಾ ಸುರೆ ಗಡಂಗಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೆ.

ಗಡಂಗಾಂತ್ ಗಿಜಿಗಿಜಿ ಆವಾಜಾ ಸವೆಂ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಬಾಂದುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಟ್ ಸತ್ತರ್ ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಸಾದ್. ಚಡ್ತಾವ್ ಸಂಭಾಶಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸೊಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾವಿಶಿಂ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಂ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಆಂಗೊಣೆಚೊ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ‘ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ – ‘ಇಸ್ಣು’ ಮಾಹಾತ್ಮೆ’ವಿಶಿಂ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಮಾಯಿಲಾನ್ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ದಿವಯಿಲ್ಲಿ ಸುರೆಚಿ ಮುಟ್ಟಿ ಖಾಲಿ ಕರ್‍ನ್ ಗರಿ ಆನಿ ಮಾತಿಯೆ ಮೊಡ್ಕಿ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ‘ಪರ್ಕಟ್ ಬಾಯಿ’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಮುಕಾರ್ ಉದೆಲೊ.

“ಹೋಯ್ ನಕ್ಕುರ… ಗರಿ ಘಾಲಿವೇ? ಕಾಂಯ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲೆಂಗಿ?”

ನಕ್ಕುರಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಫಕತ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾರಿ ಕಶ್ಟ್‌ಚ್ ಸಯ್. ಉತ್ರಾಂಚೊ ಫಾರ್ ಕಸೊ ಮಾರ್‍ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

“ಇಶ್ಶೀ… ತುಂ ಬೂಸ್ ಮಾರಾಯಾ. ತುಂ ಫಕತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಲಾಯೆಕ್. ಶೆಂಡಿಯೆಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಚಾರ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಧಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ?” ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಿಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸವೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡೆಯ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೆ.

ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ದೊಳೆ ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

“ಜೂನ್ ಮಾಸ್ಳೆ ಸವೆಂ ತರ್‍ನೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್‌ಯಿ ಗರಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾ. ‘ಮೇವು’ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಗರಿ ಚಾಬಾಜೆಚ್ ಪಳೆ. ಆಸೊಂ… ಆಸೊಂ… ತೆಂ ಪೂರಾ ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಕಳ್ತಾ? ಚಿಕ್ಕೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ರಾವ್ ಆನಿ ಬಂದೊಬಸ್ತ್ ಕರ್” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಗಡಂಗಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪರತ್ ‘ಪುಸ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

ಆತಾಂಚ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪಾಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಚೆಂಚುನ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲೊ ಚೊಂಟೊ ಪಾಂಯ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಕಡೆನ್ ಆಪುಣ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿಜ್ಞಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಮಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ದೂಖ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಗಿಳಿತ್ ತಕ್ಲಿ ಪಂದಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ‘ಪಲ್ಲ’ ತೆವ್ಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲಾಗ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್, ಆಜ್ ಪರತ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಆಜ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡೆಶ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹೆಂ ಘಡೊನ್ ಅಸಾ. ಖೊಮ್ಟಾಚಿ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡಿ ಕೊರಪುಲ್ ಅಜ್ಜಿ, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕೊರಗಜ್ಜ, ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣೊ ನರಸಿಂಹ್ ಪೈಕುಲ್, ಘುಡಾ ಆಂಗ್ಡಿಚೊ ನಾಗಣ್ಣ… ಅಶೆಂ ಹೆರ್ ಥೊಡೆಯ್ ಹುಮಿಣ್ಯಾಂ ರುಪಾರ್ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಉಲಯಿತ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ನಾ ವಾ ದುಬಾವ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ನಾ. ತಶೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸ್ಪಶ್ಟಿಕರಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್‌ಯಿ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ.

ಸದಾಂಯ್ ತಿಳುಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಲ್ಲಂತ್ ಆಜ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ಬೆಬೆ ಮಾಣ್ಕೆ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮನೋ ಪರಿಗತ್ ಖಿಣಾನ್ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಪಲ್ಲಂತ್ ದೆಂವೊನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ‘ಗಬಕ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ದೋನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಏಕ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಉಡೊನ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚೆ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವೊನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಂಗಿಸ್ (ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚೆಂ ಸುತ್) ಆನಿ ತಾಕಾ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿ ಗರಿ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಗುಂತ್ಲಿ. ಆತಾಂ ತೊ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆರ್‌ಚ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆ ಪರಿಂ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿಂ ತದೇಕತೆನ್ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಉಣ್ಯಾರ್ ಉಣೆಂ ದೋನ್-ತೀನ್ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾಂದೆಗೆನ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಒಂಟಿ (ಎಕ್ಸುರೆ) ಪಿಲಿಕುಚ್ಚೆಚಿ ಶಿಮ್ಟಿಯಿ ಹಾಚೆ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಸಾಂಪ್ಡನಾಸ್ತಾನಾ ಗೆಲಿ ನಾ. ಫುಡ್ಲೆ ಆವ್ದೆಂತ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾ ಸವೆಂ ತಂಗಿಸ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಉದ್ಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉಡವ್ನ್ ಸುತಾಚೆಂ ಏಕ್ ಪೊಂತ್ ಹಾತಾಂತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ನ್ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ರಾಕ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಕಾಮ್. ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಬಡಯಿತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ರಾಗಾನ್, ಭುಕೆನ್, ಮಸ್ತೆನ್ ಗಿಳ್ಚೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ವಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲ್ಯೊ… ಅರೇ ಹಾಂ… ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಕ್ ವಿಕಿಜೆ. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಎಕೆ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ದೊನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಫೊರಿನ್ ಪೊರ್‍ಬುಲ್ ದಿತಾ ತೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಉರಿಯ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಳಾಕ್ ವರಿಜೆ. ಶೆಂಬೊರ್ ರುಪಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ‘ದೂದು’ ಬಾಂದಿಜೆ. ಹಾಚೆ ಆದಿಂಯ್ ಸಾತ್‌ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯ ದಿಸಾಚ್ ಉರಿಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ‘ಬಂಟ’ (ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ) ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಆಜ್‌ಯಿ ಪಾಡ್ಯಚ್. ಆಜ್‌ಯಿ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ‘ವೊಟ್ಟೆ’ (ಮೆಲ್ಲೊ ವಾ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ) ಕೋರಿಚೆ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಮಾಸ್ ಚಾಬಾಜೆ… ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾತಿಚೆಂ ಶ್ರೀದೇವಿ-ಇಸ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ ದೊಳೆಭರ್ ಪಳಯ್ಜೆ…

…ಆತಾಂ ಸುರ್‍ಯೊ ದೇವ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹಲ್ಕಟ್ ಖಂಚೆ… ಆರ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಮಾರುಂಕ್ ನಾಮೂ?… ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ಹುಂಗೊನ್ ಸಮೇತ್ ಪಳೆನಾಂತ್‌ಮೂ?… ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾನಾ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಸಲ್ವಾಲ್ಲೊ ಗೊಂಕುರ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಪಿರಾಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಉದಾರೊಚ್ ಪಡ್ತಾನಾ ನಿರಾಶೆಚೊ ದೀರ್ಘ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಭೇಸ್ ಜಾಲೆಂ… ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಲಾಗನಾ. ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಫುಡೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಝಳ್ಕನಾಸ್ತಾನಾ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಸ್ತಬ್ದ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಗಿ ಆಲೊಚನ್ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ತುರ್‍ತಾನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಧರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಟೆರೆಸಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಿಟ್‌ಆವ್ಟಾಂತ್ ಬಸುನ್ ಫೊರಿನ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ವಳಕ್ ಧರ್‍ಲಿ.
“ರೊಬಟ ನಾಗೆರೆಕ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಉಂಡು” ಲಾಗಿಂ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಿಲೆ.

“ಕಾಂಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪುಣ್‌ಯಿ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಮಾಡೊಂಜೆಚೆ ಕುಡ್ಕೆ ಖಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತೊಂಡ್ ಚಾಪ್ಪೆ ಜಾಲಾಂ” ರೊಬಟ ಪರ್‍ಬುನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹೆಲಿ.
ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಕೀಗತ್ ವಿವರಿಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್‍ನ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್‍ವಸೊ ದೀವ್ನ್ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ಬಾಂದುನ್ ಧರ್‍ಣ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಚ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಪರ್‍ಬುನ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲೊ.

“ಕೆಲ್ಲಿಚ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾ ಆಸಾ. ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಚ್‌ರೇ ನಕ್ಕುರಾ” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ. ಆತಾಂ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಸ್ಟೀಲಾಚ್ಯಾ ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಚಾ ದೀವ್ನ್, ಪಯ್ಶೆ ಹಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾ ಲೋವ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

“ಘೆ ಹೆ ಪನ್ನಾಸ್ ರುಪಯ್ ಪೊರ್‍ಬುಲೆಚ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆನಿ ಹೆ ಶೆಂಬೊರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್. ಆಜ್ ತುಜ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖರ್‍ಚಾಕ್… ಹಾಂ… ಪರ್‍ಬು ಕಡೆನ್ ಉಲವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಶೀದಾ ಚಲ್.”

ಕಿತೆಂಗಿ ವಿಚಾರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಬಾಯಕ್ಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ನಿಶೆಂವ್ಚೆಂ ಅವೆಕ್ತ್ ಭ್ಯೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಿಸ್ತೆರ್‌ಚ್ ದಿಸಲಾಗ್ಲೊ. ಪರ್‍ಬುಲ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂನಿಯ್ ಅಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಹಾಣೆ ದೆಕ್ಲಾಂ! ಪರ್‍ಬುಲ್ ಫೊರಿನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಚ್ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಪಾಪಿಂ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾ! ಕಾಂಯ್ ತರ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಪಲ್ಲರ್ ಕಾಮ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಗರ್‍ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ರೀಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೊಣ್ಕೊ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಿಚೆ ಕಡೆನ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗಿ ಪಾವ್ಟಿಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚೆ ನೋಟ್ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಬಾಯಕ್ಕಾನ್ ಹಾಕಾ ಘಡಿಯೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಪರತ್ ತಿಣೆ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ ನಾಂತ್! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕ್ಕಾ ಆನಿ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಟಿವಿಶಿಂ ಏಕ್ ದೋನ್ ಖಬ್ರೊ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಯ್ ಆಸಾತ್. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ನಕ್ಕುರ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರ್‍ಲಿಪ್ತ್. ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಇತ್ಲಿಚ್ –
“ಬೊಣ್ಕ್ಯಾಚೆ ಗರಿಯೆಕ್ ಚರ್‍ಬೆಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿಚ್ ಶಿರ್‍ಕಾಲ್ಯಾ!”

…ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚೆಂ ಬಯ್ಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತತಾನಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ನವ್ಯಾಚ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಪರತ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್. ಸಮಾದಾನ್ ಜಾತಚ್ ಮುಕಾರ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಫಟಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಸಲೊಗಿ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಖಣಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

“ಖರ್‍ಚಾಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆ. ದಾಕ್ಶೆನಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಶೆಂಬೊರಾಚೊ ನೋಟ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪುನ್ ಎಲ್ಮೆಂಟ್ರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪಾವ್ಸಾಳ್ ಸುರು ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್. ಖಂಯ್‌ಸರ್‌ಗಿ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಪಾವ್ಸ್ ಧೋ ಕರ್‍ನ್ ವೊತಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಿರ್‍ವೊಗ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ತಾಣೆಂ ಧಾಂವ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ. ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾರಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಘಡ್ಗಡೊ, ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ವೊತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾ ಮಧೆಗಾತ್‌ಯಿ ಹಾಣೆಂ ಉಬೆಂ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಪಿಂರ್‍ಗಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆನಿಲ್ ಅರ್‍ದೆಂಕುರೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕುತೂಹಲಾನ್ ನಕ್ಕುರ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಳ್ತಾ ತರ್, ತೀನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ಆನಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಶ್ಹೆರಾಥಾವ್ನ್ ವರ್‍ಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚೆರಮ್ಮ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಲೊಳ್ತಾಲಿಂ! ಸಾವಿತ್ರಿ ಟಿಚೆರ್‌ಯಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಆವಯ್, ತಿಚೊ ಘೊವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಾರಿ ಹುದ್ದ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ… ಛಿ… ಛಿ… ತೀಳ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಗೊಮ್ಟಿ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾಕ್. ಪೂಣ್ ಶನಿ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಬೊವ್‌ಶಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ವಾ ಟಿಚೆರಿನ್ ಹಾಕಾ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಫುಡ್ವೆಂ  ಸಮಾ ಕರಿತ್ ಬಾಗಿಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಥೊಡೆ ನೋಟ್ ಚೆಪ್‌ಲ್ಲೆ.

“ನಕ್ಕುರಾ, ತುಂ ಸತೆವಂತ್ ಮನಿಸ್. ಆಮ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲಿಸೊನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಭರ್‍ವಸೊ… ಹಾಂ…

ತುಜೆ ಗರ್‍ಜೆ ವೆಳಾರ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಯೆತೇ ರಾವ್. ದಾಕ್ಷೆನಾಕಾ. ಖಂಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಹಾಂವ್ ಆಸಾಂ.”

ಕಸಲಿಚ್ ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜಾತ್ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ನದ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಜೂನ್ ತಾಕಾ ಮುಕಾಮುಕಿಂ ಭೆಟೊನ್ ಕಾಂಯ್ ಗರ್‍ಜ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ ನಾ, ತಶೆಂಚ್ ಘುಟ್ ಫೊಡ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ನಾ!

…ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಇಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಎಕಾ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಓಹೋ… ಹೋ… ಕಿತೆಂ ಖಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾ?… ಭಾರಿ ಅಪ್ರೂಪ್ ಜಾಲಾಯ್!… ಯೆ ಯೆ ಬಸ್… ಘರಾ ಕೊಣ್‌ಯಿ ನಾಂತ್. ಪೂರಾ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಸಾಂಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ಲೆಕಾವರ್‍ತಿ ನಮ್ರತಾಯ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ… ಮಾಸ್ಟ್ರೇ, ಹಳ್ಳೆಚೊ ಜಾತ್ರೊ ಪಳೆಯಾ. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೇಕ್ ಜೊಡಿ ವಸ್ತುರ್ ಘೆಯಾಂ ಮ್ಹಣ್. ಏಕ್ ತಿನ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ರೀಣ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಮಯ್ನ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪಾಟಿಂ ದಿತಾಂ” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗರ್ಜ್ ಉಚಾರ್‍ಲಿ.

“ರೀಣ್? ಆನಿ ತುವೆಂ ಪಾಟಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ?… ಛೆ… ಖಂಯ್ ತರೀ ಆಸಾವೇ? ರಾವ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಆತ್ತಾಂ” ಮಾಸ್ತೆರ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಚ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ನೋಟ್ ಚೆಪ್ಲೆ ತಾಣೆ.

“ಹಾಂತುಂ ಪಾಂಯ್ಶಿ ರುಪಯ್ ಆಸಾತ್. ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಸ್ತುರ್ ಘೆ ಆನಿ… ಹಾಂ… ಹೆ ಕಾಂಯ್ ರೀಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪಾಟಿಂ ಕಾಂಯ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಕಾತ್. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ಮಾಸ್ತೆರಾನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

ದಿವ್ಳಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮಾಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚೊ ವ್ಹೊರ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಪಳೆವ್ನ್, ಮಾಸ್ತೆರಾಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾಂಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಬ್ಯಾರಿಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ ವ್ಯಾರ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ. ಹೊ ಸಾಯ್ಬ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಕಾಣ್ಣೊಜಿಚ್ ಸಯ್. ದೊಗೀ ಬಾಯ್ಲೊ ಆಸುನ್‌ಯಿ ಹೆರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅವ್ವಲ್.
ಬಿಡಿಯೊ ಬಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಬಿಯೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹಾಣೆ ಫಟಯ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ವಸ್ತುರಾಂಯ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್. ತಾಕಾ ತರ್‍ನಿಂ, ಪರ್‍ನಿಂ, ಕುಸ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ‘ಪರ್‍ಕಟ್ ನಾಲಾಯ್’ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆಗೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ. ನೇಜಿ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಯಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಬ್ಯಾರಿವಿಶಿಂಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲಾಂ.

ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುಕ್ ಏಕ್ ದೆಡ್ಶೆಂ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಕಾಪಡ್, ಧುವ್ ಯಮುನಾಕ್ ಏಕ್ ಸೂಡಿದಾರ (ಚೂಡಿದಾರ್) ಆಂಗ್ಲೆಂ ಮೊಲಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ… ಆಜ್ ಖಂಡಿತ್ ಬಾಯ್ಲ್-ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖುಶಿ ಜಾಯ್ತ್. ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಆಪ್ಣೆಂ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡಿನಾಸ್ತಾನಾ ವರ್‍ಸಾಂ ಕಿತ್ಲಿಂ ಜಾಲಿಂಗಾಯ್? ಲಗ್ಬಗ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಜಾಲಿಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಪುಣ್ ಮಾಡಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಥಾವ್ನ್ ನವೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ಯೆತೆಂ. ಪಯ್ಶೆಚ್ ನಾಂತ್ ತರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಪಯ್ಶೆ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಘೊಳಾಜೆ. ಘೊಳ್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಸಮಾ ನಾ… ಕ್ರಮೇಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸುನ್‌ಚ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪೊಸ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕೂಸು ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಬಾರಾಯ್ ಮಯ್ನೆ ಸಂಕರಭಟ್ರುಚ್ಯಾ ತೊಟಾಂತ್ ಘೊಳ್ತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುಕಡೆನ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಚೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಾತಿರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ರೀಣ್ ಆಜೂನ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್‌ನಾ. ಖರ್‍ಚಾಕ್ ಪಾವಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಮುನಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್ಚಿ ಆಲೊಚನ್ ಕರ್‍ತಾ ಕರ್‍ತಾನಾ ಗುತ್ತಾಚೊ ಧಾಕ್ಟೊ ಧನಿ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಅಚಾನಕ್, ಕೂಸು ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಚೆ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಯಮುನಾಕ್ ಘರಾಚ್ ಬಸಯ್ತಾತ್‌ಗೀ ಕಿತೆಂ? ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಡ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಕಾಸ್ ಒಟ್ಟುಕ್ ಕರುಂದಿ.”

ವ್ಹಯ್, ಆತಾಂ ಯಮುನಾಯ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಸಾ. ದೊಗಾಂಯ್ ಘೊಳ್ತಾಲಿಂ ತರ್‌ಯಿ ದೀಸ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ಆಸಾತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಕೂಸುನ್ ಘೊವಾಕ್ ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ, ಪುರ್‍ಪುರ್‍ಚೆಂ, ಹಿಣ್ಸುಚೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಾಯ್ಲೆಚೆ ಪುರ್‍ಪುರೆ, ಹಿಣ್ಸೊಣೆಂ ವಿಶಿಂ ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆನ್ ಆಸ್ಚೆಂಯ್ ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸವಯೆರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

…ಪೂಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾತಾವರಣ್ ಬದ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೂಸುಚ್ಯೊ ಗಾಳಿ, ಪುರ್‍ಪುರೆ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ! ಮೊಗಾನ್ ಉಲಯ್ನಾ ತರ್‌ಯಿ ರಾಗ್, ಶಿಣ್, ಹಿಣ್ಸೊಣ್ಯಾಕ್ ಪೂರ್‍ಣ್ ವಿರಾಮ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ! ಸಂಕರಭಟ್ರುಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರುಕ್ಕುಬಾಯ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಮನಿಸ್. ಕಾಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಕಶ್ಟುಂಚಿ ತಿ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವೊನ್ ಗೊಟಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ನೋವ್ ವೊರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ಹಾಲಾಂ-ಹುಲಾಂ ಕರ್‍ನ್ ಭಟ್ರುಗೆರ್ ವೆತಾಲೆಂ. ಭಟ್ರುನ್ ರೀಣ್ ಮಾಫಿ ಕೆಲಾಂ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಚಡ್ ಕೆಲಾ, ತೊಟಾ ಬದ್ಲೆಕ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ನಮ್ಯಾರ್‍ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಆವಯ್ ಧುವೆನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ….

…ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಗರಿ, ಪೊತೆಂ ಆನಿ ಮೊಡ್ಕಿ, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ದೊನ್ಪಾರಾಚಿಂ ಬಾರಾ ವ್ಹಾಜ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಆಂಗ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಕೆಂಪು ಉರಿಯ ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ “ರೈಟ್‌ಪೋಯಿ ರಣರಂಗೋಕ್” ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಶೆನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಭಿತರ್‍ಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಆತುರಾಯ್, ಉಮಾಳೆ ಎಕಾಚ್‌ಫರಾ ನಿಂವೊನ್ ಗೆಲೆ. ಕೂಸು ಜಯ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಪಟ್ಟೆಸೀರೆ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ ತರ್ ಧುವ್ ಯಮುನಾ ನವೆಂ ನವೆಂಚ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಾವ್ಡರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾಲೆಂ. ನಕ್ಕುರಾನ್ ಹಾತ್‌ಭಾಶೆನ್ ಧುವೆಕ್ ಲಾಗಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಪೊಟ್ಲಿ ದಿಲಿ. ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂ-ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಂತ್ ಆಜ್ ಭಾಂಗಾರಾ ರಂಗಾಚಿಂ ನಗಾಂ! ಬೊವ್‌ಶಾ ಭಾಂಗಾರ್‌ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ!

ಪೊಟ್ಲೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ಆವಯ್ ಧುವ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಖಂಯ್ಸರ್ ವೆತಾತ್ ತೆಂ ಹೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಉತ್ಸವಾ ಲೆಕಾರ್ ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ದಿವ್ಳಾಂತ್ ಮಹಾಪೂಜೆ, ದರ್‍ಶನ್. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಮೂಹಿಕ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಿಂ ಜಾತ್ರ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ವೆತಾತ್ ತರ್ ನಕ್ಕುರ ಸೊಡ್ತೆಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ವೆತಾ. ಹಿ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ರಿವಾಜ್.

ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಕಿಟ್ಟಿಪ್ಪ, ಕೊರಪೊಲಜ್ಜಿ, ಕೊರಗಜ್ಜ, ಪೈಕುಲ್, ಮಾಯಿಲಾ, ನಾಗಣ್ಣಾಚಿಂ ಹುಮಿಣ್ಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಯಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಖಂತ್ ಬೆಜಾರಾಯ್, ನಾಲಿಸಾಯ್, ಅಸಹಾಯಕತಾ ಮತಿಂತ್ ಆವೃತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಪೊಟ್‌ಯಿ ಚುರುಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಜೇವ್ನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊ….

..ಪರತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ! ವಿರಾರಾಯೆನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ‘ಧಿಡ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಉಟೊನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ನಿರಂತರ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉರಿಯಾಕ್ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಸುಟಯ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಗುಂಟ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಟಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ‘ಕೊಟೊ ಕೊಟೊ’ ಕರ್‍ನ್ ಭಾಸ್ ಫಾಲ್ಚೊ ಉರಿಯಾ ಆತಾಂ ಕಂಡಾಬಟ್ಟೆ ಆರಾಬಾಯೊ ದೀಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಅಪಶಕುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಭಾರಿ ಹಂಕಾರಾನ್, ಚರ್‍ಬೆನ್ ಭರ್‍ಲಾಯ್. ತುಕಾ ಆಜ್ ಬಾಂದುನ್‌ಚ್ ಸುದ್ದ್.” ನಕ್ಕುರಾನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಖಳಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲಿ.

ಅಂತ್ಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್:
ದೀಸ್ ಬುಡೊನ್ ಯೆತಾ-ಯೆತಾನಾ ನಕ್ಕುರ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾತಾಂತ್ ಕೊಂಬೊ ನಾ! ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ರುವಿ ನಾ! ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ಕಾಟಾಂನಿ ವಿರೋಚಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಝುಜ್ ಮಾಂಡುನ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಉರಿಯ ಆಜ್ ಕಸಲೊಚ್ ವಿರೋದ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಡಲ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಮಾರಾಕ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ! ಕೊಂಬೊಯ್ ಗೆಲೊ, ಪಯ್ಶೆಯ್ ಗೆಲೆ. ಪೂಣ್ ಸಾಂತ್ವನಾ ರುಪಾರ್ ಮಾಯಿಲಾ ಹಾಕಾ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸೊರೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ ನಾ.

ಪಾಂಯ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಗುಡುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ರಾಂದಪ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಮಾಸ್ ರಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಪರ್‍ಮಳ್, ಭೊವ್‌ಶಾ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಮಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹರ್‍ಶೆಂ ಕೊಂಬೊ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕೂಸು ಆಜ್ ರಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಧುವ್ ಆವಯ್ಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ತಾಲೆಂ.
ನಕ್ಕುರ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಉಕಟೆಂ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತಾಮಗ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಉರಿಯಾಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂತ್ ಧೊಸ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಖಳಾಕಡೆನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ!

“ಹೋಯ್, ನಕ್ಕುರಣ್ಣ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ತುಂ ಅನ್ಕೂಲ್‌ವಂತ್‌ಚ್ ಸಯ್.”

“ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಮಾಸಾಕ್ ಮಾಸ್, ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ!”

“ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾತ್ರ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ ವಚೊನ್ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾಕ್ ನಳೆ ಪಡ್ತಾತ್‌ಗೀ ನಾ ಪಳೆಯಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವ್ ಕವಡೆ ಘಾಲ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ!”

…ಛೆಕ್ಕ್… ಬೊಡ್ಕಿಚೆ ಪೂತ್… ಹಾಂಕಾಂ ಜಾಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ? ಹರ್ಶೆಂ ಅಶೆಂ ಪೂರಾ ಉಲಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ವೊಪಾರಿಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಬೊಗೊಳ್ತಾತ್… ನಕ್ಕುರಾಚಿ ಮತ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಡ್ಡ ಮತಿಕ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಪ್ಲೆ ಅಸಹಾಯಕತೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆನ್‌ಚ್ ಚಡ್ಪಡ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ಭುಮಿರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದಾಟಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್‌ಚ್ ಅಂತರ್‌ಮುಕಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆವಾಜ್ ಎಕಾಚ್ಫಾಣೆಂ ಧಲೊನ್ ಧಲೊನ್ ಆಪ್ಟಾಲೊ.
“ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರಠಕ್ಕ, ಟರ್ರ್‌ಟರ್ರ್ ಟಕ್” ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್!

ಆತಾಂ ಘಡ್ಬೊಡೊನ್ ಉಟುನ್ ನಕ್ಕುರ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ.

…ಧುವ್ ಯಮುನಾನ್ ಶಿರೊತೆರ್ ವಾಡ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮಾಸ್-ಪೊಳಿಯೆಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಮಾವ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆವ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಆಟಾಕ್ ವೆತಾಂವ್. ತುಂ ಯೇನಾಯ್‌ಗೀ ಅಪ್ಪ?” ಆಪ್ಣೆಂ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಸೂಡಿದಾರ ಆಂಗ್ಲೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ಯಮುನಾನ್ ಮೊಗಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ದಿಸ್ತಾ ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್! ನಕ್ಕುರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಪ್ರಾಣ್‌ಚ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಯಮುನಾಕ್‌ಯಿ ಬಾಪಾಯ್ಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ಮುಕಾರ್ ವಚಾ, ಹಾಂವ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾಂ” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

…ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಆತಾಂ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆವಯ್-ಧುವಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ನಕ್ಕುರಾಯಿ ಆಟ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲೊ.
ದಿವ್ಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಮಯ್ದಾನಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವ್ಯಾಂ ಸವೆಂ ಅಲಂಕೃತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ವೆದಿರ್ ಗುತ್ತಾಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ದೇಜಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತಿಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಟ್ತಿ, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಮಹಾಬಲ ಪೂಜಾರಿ, ದಿವ್ಳಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಅರ್ಚಕ್ ಕೃಷ್ಣಭಟ್ರು… ಹೆ ತೆ ಮ್ಹಣ್ ವೆದಿರ್ ಜಾಗೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ವೆದಿ ದೆಗೆರ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ ಸಿನೆಮಾ ನಾಯಕಾಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಪೋಜ್ ದಿತಾಲೆ!

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಅರ್‍ದ್ಯಾ ವೊರಾನ್ ವೆದಿ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ಮುಗ್ದೊನ್ ಆಟ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಮೊದ್ಯಾನ್ ರಾತ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಆಟ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ವಿಷ್ಣು ಮಹಾತ್ಮೆ. ಮಯ್ದಾನ್‌ಭರ್ ಲೊಕಾ ಜಮೊ. ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾರ್ ಜಾಗೊ ಧರ್‍ನ್ ಬಸ್ಚೆಂ ಅಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾನ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಲೊಕಾ ಜಮ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ! ಪೂಣ್ ತಾಚೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೂಸು ಜಾಂವ್ದಿ, ಧುವ್ ಯಮುನಾ ಜಾಂವ್ದಿ ಝಳ್ಕಾಲಿಂನಾಂತ್! ಎಕೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್‌ಎಕ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಆವಯ್-ಧುವೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲಿ! ಆಕ್ರೇಕ್ ಪುರಾಸಣೆನ್ ದೊಳೆ ವೊಳಾಯಿತ್ ಮುಕ್ಲೆ ಸುವಾತೆಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶಾರ್ ಬಸ್ಲೊ ತೊ. ರಂಗ್‌ಮಂಚಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೆ ಬಸ್ಕೆಂತ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಣ್ಯ್ ವೆಕ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಧಾಕ್ಟೊ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಆನಿ ತಾಚೆ ಶೆರಾಚೆ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ… ಹಾಂ… ನಕ್ಕುರಾಕ್ ಸಮೇತ್!

…ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ… ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೊರಾನ್ ವ್ಹಾಜಾಲಾಗ್ಲೊ.

“ಚಂಡ ಮುಂಡ, ರುಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಮುಂಡ ರುಂಡ, ಚಂಡ ಮುಂಡ ಢಂಯ್!
ಆಹ್-ಹಾಹ್! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ!!!”

ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಜೊವ್ಳೆ ರಾಕ್ಕೊಸ್ ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಚೊ, ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಸವೆಂ, ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಲೊ!

ಮಹಾತ್ಮೆಚೆಂ ಅಂತ್ಯ್:
ಚಂಡ-ಮುಂಡ-ಮಹಿಷಾಸುರಾಂಚೊ ಅಟ್ಟಹಾಸ್; ಶ್ರೀದೇವಿ ದೈವಿಕ್ ಮಯ್ಮೆಭರಿತ್ ಅಪೂರ್ವ್ ಸಕತ್! ದುಶ್ಟ್ ದುರ್ಯೋಧನ-ಕಂಸ-ರಾವಣಾಂಚೊ ಹಂಕಾರ್, ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ-ಉಗ್ರ ನರಸಿಂಹ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಹಾರ್. ದುಷ್ಟ ಸಂಹಾರ-ಶಿಷ್ಟ ಸಂರಕ್ಷಣೆ… ಅಶೆಂ ಬಯಲಾಟ ಆಕೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಉಜ್ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವೊರಾಚೊ ಖೆಳ್ ಬಾಕಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ನಕ್ಕುರ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ನಕ್ಕುರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಗರಿಯೊ ಆನಿ ಶಿಲ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬಯ್ಲಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ಗರಿ ಘಾಲ್ತಾ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಅಜ್ಯಾಪ್‌ಚ್ ಸಯ್! ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ತೀನ್ ದೆಂಕ್ಳೆ ಮಾತ್ಯೆ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ! ತೆ ಘೆವ್ನ್ ಶಾಂಭವಿ ನ್ಹಂಯ್ ತಡಿಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗರಿ ದೆಂಕ್ಳ್ಯಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಗುಂತುನ್ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ಉದ್ಕಾಕುಶಿನ್ ಆಡ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಎಕೊಡಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ. ದೆಕ್ತಾ ತರ್‌ಯಿ ಕಿತೆಂ!? ಏಕ್ ನ್ಹಯ್, ದೋನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಜೊಡಿ ಮಾಡೊಂಜ್ಯೊ ಪಿಲಾಂ ಜಮ್ಯಾ ಸವೆಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆಸಾತ್! ಮುಂಡೇವು ಬೊಲ್ಯಾ ತೆಣೆಂಯ್ ಸಾತ್ ಆಟ್ ಪಿಲಿಕುಚ್ಚ್ಯೊಯಿ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಾತ್! ತರ್ ಆಜ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಿಘಂಟ್!

…ಗರಿ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಭಿಜಾವ್ನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಗುಂಡ್ಯೆಕ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ರಾಕಾಲಾಗ್ಲೊ ನಕ್ಕುರ್… ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…
‘ಫಟ್! ಫಟಾಲ್ಲ್!’ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡೊಂಜಿನ್ ‘ಮೇವು’ಕ್ ಮಾರ್‍ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ!
…ಆತಾಂ ತಂಗಿಸ್ ನೀಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ.

‘ರಪ ರಪ’ ಕರ್‍ನ್ ತಂಗಿಸ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ತಾಣೆ ಚಡೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಮ್ಡಿ ರುಕಾ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚೆರ್ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ಮನ್ಶಾ ಆಕೃತಿ! ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್! ಉದಾರೆಂಚ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕುಡಿಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಥರಾನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ವ್ಹಯ್! ತೆಂಚ್ ತೆಂ! ಘಾಯೆಲ್ಲೆಂ ಆಂಗ್, ಮುಕಾಮಳ್, ಪಿಂಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ತಾಂಬ್ಡೆಂ ಸೂಡಿದಾರ! ಆಪ್ಲೆಂ ಧುವ್ ಯಮುನಾ!

ಟರಠಕ್ಕ ಟರಠಕ್ಕ…. ಢರ್‌ಢಕ್ಕ ಢರ್‌ಢಕ್ಕ … ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಆರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸ್ತಬ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಕ್ಕುರಾಚೆ ತಕ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಆತಾಂ ಚೆಂಡೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಳ್ತಾರ್ ಉದ್ಭವ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜ್ಯೋರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್, ತಾರಕ್ ಸ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಕುಡಿಂತ್ ಆವೇಶ್ ಭರಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆಂಗಾಚಿ ಲೋಂವ್ ಉಬಿ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್‍ವಾಂಗ್ ಕಾಂಪಾಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ವರ್‍ಣಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ದುಶ್ಟ್ ಆಕೃತ್ಯೊ ಉದೆಲಾಗ್ಲ್ಯೊ! ರೊಜಿ ಬಾಯಕ್ಕಾ, ಮಂಜಯ್ಯ ಮಾಸ್ತೆರ್, ಸಾವಿತ್ರಿ ಟೀಚರ್, ಮಹಮ್ಮದ್ ಬ್ಯಾರಿ, ಸಂಕರಭಟ್ರು, ಶೆರಾಚೆ ತರ್‍ನಾಟೆ, ಜಯಂತ ಶೆಟ್ಟಿ!!

…ನಕ್ಕುರಾಚೊ ಆವೇಶ್ ಆತಾಂ ದೊಡ್ತೊ ಜಾಲೊ. “ಹ್ಹಾ! ಹ್ಹ! ಹ್ಹ! ಹೋಯ್!” ಚಂಡ-ಮುಂಡಾಪರಿಂ ಅಟ್ಟಹಾಸಾರ್ ಹಾಸಾಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ರಿಶೂಲ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಾಳಿ ದೇವಿನ್ ಜೀಬ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಘಾಲ್ನ್, ಉಗ್ರನರಸಿಂಹಾನ್ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗೊರೊಜ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಆವೇಶಾನ್ ರುಕಾಚೊ ಫಾಂಟೊ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಲಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ.
ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ…

ಹರ್‍ದ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೆಳ್ಕೆವಿಣೆಂಚ್ ‘ಕಸ್ಕ್’ ಜಾಲೆಂ! ಫುಡ್ಲೆ ಘಡ್ಯೆ ನಕ್ಕುರಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ! ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗರಿಯೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆ ಮಾಸ್ಳೆನ್ ಉಡ್ಡೊನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಸೊಡ್ಲೊ!
*****

ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭ್

ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಟಪಟ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ `ಕೊಕೊಕೊಕೊ’ ಕರ್‍ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಸದಾಂಯ್ ಜಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಆಜ್‌ಯಿ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಬಾಯ್ಲ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಆಯ್ದಾನಾಂ ದಡಬಡ ಕರಿತ್ತ್ ’ಪುರ್ರ್ ಪುರ್ರ್’ ಕರ್‍ನ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಫುಂಕ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂನಿ `ಎಚ್.ಎಮ್.ಟಿ.’ ಘಡ್ಯಾಳಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ನಿಖರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಲಾರ್‍ಮ್ ವಾಜ್ತಾ. ನೌ ಇಸ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಇಂಬ್ಳಿಸ್ (ಇಂಗ್ಳಿಶ್?) ಪರ್ಜೆ ಭಾಶೆನ್ ಹಾಕಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಂದ್ರೆ ಕಡೆನ್ಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ಚಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀನಾ ತಿ ವೆಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್. ಜಾರ್ದೊ-ಪೆರಾರ್ದೊ ವಚುನ್ ಪುಯಿಂತೆಲ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಆರಂಭ್. ಪಿಂಜುನ್ ಥಂಯ್ ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಬುರಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಚಿತ್ರ್-ವಿಚಿತ್ರ್ ಆಕಾರಾರ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೀವ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ಹಿಂವ್… ಭಾಯ್ರ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಉಜ್ವಾಡುನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಮಾತ್ಯಾಂಗೊಳ್ ಪಾಂಗ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಳಿ ಇಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್‍ನ್ ಪಿಳಿಪಿಳಿ ಕರ್‍ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

’ಕುಂಯ್ ಕುಂಯ್’ ಕರಿತ್ತ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಲೊಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ’ಟೆರೆಂ-ಟೆರೆಂ’ ವಾಜಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ತೊ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ… `ದಿಡ್ಕ್’ ಕರ್‍ನ್ ಉಟುನ್ ಬಸುನ್ ಕಣ್ಣ ಪುರ್ಕು (ದೊಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಿಂತ್ರಾಂ) ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಪುರ್ಕು ಕಾಡ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆಂಗ್‌ಭರ್ ಕಾಂಬೊಳ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಾಡಾ ಕಾಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ದವ್ರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಣಾ ಮುಳಾಂತ್ಲೊ ಗೊಬೊರ್ ಉಸ್ತುನ್ ಇಂಗ್ಳೊ ಸೊದುನ್ ಗರಗರ ಕರಿತ್ತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ. ದರ್‌ವೇಸಿ ಹಡಬೆ ಹಿಂವ್ ಖಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಬರ್ಫಾ ಭಾಶೆನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಧುವ್ನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಬಾಂಕಾಚೆರ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ್‍ಲಿ.
ಫಾಂತೆಭರ್ ಹಾಂಬೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪಿಚೊ ಆವಾಜ್ ನಾ. ಹಾಟ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ತೀಳ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್‌ಗಿ ನಾ? ಬಾಯ್ಲೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ಹಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
ಥುಕ್ಕ್. ಕಣ್ಣ ಚಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಇಶಿಲಿ ಕಾಡಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಿಶಿನ್ ದವರಿನಾಂಯ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮ ’ಪರಂಪರಂ’ ಕರಿತ್ತ್ ಹಾಟ್ಯೆ ತೆವ್ಶಿನ್ ವೆತಾನಾ ಹೊ ಸುರ್ರ್ ಸುರ್ರ್ ಕರ್‍ನ್ ಕಣ್ಣ ಚಾ ವೊಡಿತ್ತ್ ಅದಮ್ಯ್ ಸುಖ್ ಭೊಗಿಲಾಗ್ಲೊ. ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಕ್ರೇಚೊ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವಯ್ತಾಂ ದೆಂವಯ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾ!

ಕೆಂಪಿ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಕೆಂಪಿ ಕಾಂಯ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಅಶಿ ತಶಿ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಯಾ ಮೊಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಯಾ ಧರ್ಮಾರ್ಥ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ಪಾಡಿ ನ್ಹಯ್. ಅಡೇಜ್‌ಗಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಬೆಸೊ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಖೇರಿಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಆಪ್ಲೊ ರೌದ್ರಾವತಾರ್ ದಾಕಯಿತ್ತ್ ’ಧೋ’ ಕರ್‍ನ್ ವೊತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್ತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ವರ್ಸಾವಾರ್ ವಾಳೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆ ನಾರ್ಲ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್, ಪಾಳಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರುಕಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಆಕ್ಲಾಸಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್‍ಚೆಂ ವಾಸ್ರುಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾನಾ ಜೀವ್ ರಿಸ್ಕೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಶೆಂಯ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ವಾಸ್ರಾಕ್ ವಾಂಚವ್ನ್ ತಡಿಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸೊಭಿತ್ತ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಪಾಡ್ಕಿ! ವಾಸ್ರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೀಸ್ ವಚೊನ್, ಹಫ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ಮಯ್ನೊ ಜಾಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕೊಣ್‌ಯಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಆಯ್ಲೆನಾಂತ್. ಆಕ್ರೇಕ್ ದೊಗಾಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ವಾಸ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಮೊಡ್ಲಾಂಚಿ ಹಾಟಿ ಬಾಂದುನ್ ’ಕೆಂಪಿ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಮಕರಣ್ ಕರ್‍ನ್ಂಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೆಂಪಿ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗೋ ದಾಕ್ತೆರ್ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ್ಪಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ-
“ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಾಚಿ ಪಾಡಿ ಹಿ. ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಬೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆಯಾ. ಪಾಡಾರಿ ಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾತ್. ಬರ್‍ಯಾ ಚಂಡಾಚೆಂ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ದೀವ್ನ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವಯಾಂ. ಉತ್ತೀಮ್ ಜಾತಿಚೆಂ ಭಿಂ ಧರ್‍ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ದುದಾನ್ ತುಮ್ಚೊ ಫುಡಾರ್ ಕರ್‍ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.” ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾಚಿ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸಲಹಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಖಂಚ್‌ಲ್ಲಿ, ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ… ಆನಿ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ಕೆಂಪಿನ್ ಆಂಬೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಗೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ರಾತಿಂಚ್ ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕೆಂಚಾಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಬೊಡ್ಕಿ-ರಾಂಡ್ ಪಾಡ್ಯೆನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೆಂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲ್ಟಾ-ಪಲ್ಟಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆನಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!

-೨-
ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಕೆಂಪಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ತಾಕಿದ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಭಾತ್-ಉದಕ್ ದವರ್‍ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹರ್ಶೆಂ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ಆಟಾಂಕ್‌ಚ್ ಚಂದ್ರುಚ್ಯಾ ಗಡಂಗಾಕ್ ಸರ್ಫಿಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚಿ ಆಜ್ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಗಡಂಗಾಚ್ಯಾ ಅಜೀವ್(?) ಸಾಂದ್ಯಾಂಸವೆಂ ಚಂದ್ರುಕ್‌ಯಿ ಆಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೆ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂತ್? ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪಾರ್ ಪರ್ಯಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ದೋದೋನ್, ತಿತೀನ್ ಭೊಂವಾಡೆ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಿಚೊ ಪಾತ್ತೊ ನಾ! ಪಾಡಾರಿ. ಕಾಟ್ ಪಾಡ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಿರವ್ನ್ ಆಸಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಗೆಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಖಂಯ್‌ಗಾಯ್? ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಖಂಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಭೊಂವ್ತಣಿಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾಂ ತರ್ ಬೇಸ್ ಜಾಲೆಂ. ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾರೀ ಆಪ್ರೂಪ್. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಾ ತರ್ ನಾ.

ದನ್ಪಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಯೆತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಕಂಡಾಪಟ್ಟೆ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಸುರ್ಯೊ ದೇವ್ ಮಾತ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ತಾ ಬಸ್ತಾನಾ ನಿರಾಶೆನ್ ತಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಚುಕೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪಿಶೆಂ ಸುಣೆಂ ಭೊಂವ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿಘಂಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ತರ್, ಹ್ಯಾ ರಾಂಡೆಕ್ ಮಿರಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್‌ಚ್ ಮಿರಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂಗಿ? ತ್ಯಾ ಗೋವಿಂದಪ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕೊಲೊ ವ್ಹರುಂದಿ! ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಂಡ ಆನಿ ಗರ್ಭಾಕ್ ವಾಗ್ ವ್ಹರುಂದಿ! ಮನಾಂತ್‌ಚ್ ಗಾಳಿ ಯೆಟುನ್ ಸರಾರಾ ಗಡಂಗಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಏಕ್ ದೋಗ್ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಗಡಂಗ್ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಮುಂಜಿಲಾ ಆನಿ ಮಾಯಿಲಾ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂ ಕುಶಿನ್ ವೆಚೆಂ ಆಟ್ಟಾಣೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಚಂದ್ರು ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾರಿ ಗುಡ್ಯೆ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ’ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟ’ ಕಡೆನ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಗಡಂಗ್ ಟೆಂಪರರಿ ಜಾವ್ನ್ ಶಿಪ್ಟ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಕ್‌ಯಿ ರಾವೊಂಕ್ ಹಿಶಾರೊ ಕರ್‍ನ್, ಏಕ್ ’ತೊಟ್ಟೆ ಗಂಗರ’ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಪಾಟಿಂ ಗುಡ್ಸುಲ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾನಾ ಮುಂಜಿಲಾ ಆನಿ ಮಾಯಿಲಾ ಗಂಭೀರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟಾ ವಿಶಿಂ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಪರ್ದ್ಯಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಿ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಥಂಯ್‌ಸರ್ ಕೆಮೈರಾ ಕೊಂಬೊ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಘುಸೊನ್ ಬಸಾಲಾಗ್ಲೊ…

…ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೋರ್ ದನ್ಪಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಆಸಾನಾ ತೆ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂ. ಸಾಡೆ ಬಾರಾಂಕ್ ’ಇರೊಯ್ನಿ’(ಹಿರೋಯಿನ್) ಪರಿಂ ನ್ಹೆಸೊನ್ ಶೇಲೆ ಮಂಗಣೆ ಕರ್‍ನ್, ಬಿಡಿಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಉಸೇನಿ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡಿಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ವಚಾತ್ ತರ್, ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಸಾಡೆ ಚ್ಯಾರಾಂಕ್‌ಚ್. ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಪಾಪ್ಡಿತ್ತ್ ಸಾದ್ ಘಾಲೊ. ಪೊಟ್ ಭುಕೆನ್ ಚುರು ಚುರು ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ಬೊಶ್ಯೆಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚೆಟ್ಣೆಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಾಕಾತ್ತ್ ಗಬಗಬ ಕರ್‍ನ್ ಗೀಳ್ನ್ ದೋನ್ ಮಾಲ್ತಿ ನೀಸ್ ಘೊಟುನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಚೆ ಧೆಂಕ್ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಥಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ವೇಳ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೆಮೈರಾ ಸವೆಂ ಗುತ್ತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ವೆಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಕರ್‍ನ್ ಮಾಂದ್ರೆಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ಲಿ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್.

-೩-
ಜುಸ್ತ್ ಚ್ಯಾರ್ ವೊರಾರ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಸುತ್ತು ಮದಲ್ (ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಘರಾ ಕೊನ್ಶೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಯತಾಕಾರಾಚೆಂ ಘರ್) ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಾಲ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಸಭಾ ಜಮ್‌ಲ್ಲಿ. ’ಕೋರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟಾಂ’ ಸವೆಂ ಮೆಡಲ್ ಕಾಟಾಕ್ ’ದಿಬ್ಬಣ’ ಸಮೇತ್ ವೆಚಿ ಫವ್ಜ್‌ಯಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಲಿ. ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆ ಡೊಂಬ ಆನಿ ಕುದ್ಕಾ ಆಪಾಪ್ಲೆ ಮುಂಡಾಸ್ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿ ಸುಟವ್ನ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ ತರ್ ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಕೂಚ ಆನಿ ಐತಾ ಬಾಟ್ಲೆಂನಿ ಉದಕ್ ಭರ್‍ತಾಲೆ. ಬಾಬಣ್ಣ, ವಾಸಣ್ಣ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಲಿಂಚಿ ಧಾರ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್‍ತಾಲೆ ತರ್ ದೂದುಗಾರ (ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ಚೊ) ನಾಗಣ್ಣ, ಸಿರಿಧರ ಕೊಂಬೊ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಟೆಕ್ನಿಕಾ ವಿಶಿಂ ಗುಪ್ತ್ ಸಮಾಲೋಚನ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಗುಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಯ್ತ್ ಫೈಟರ್ ಕೊಂಬೆ – ನೀಲ, ಉರಿಯ, ಮೈಪಾ, ಕಡಲ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿಂ ಖಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಡಲಾಕ್ ರಾವಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕುತೂಹಲ್ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಚೆರ್ ನಿಶೆತಾಲೊ. ’ಗ್ರೂಪ್ ಕನ್ಸಲ್‌ಟೇಶನಾ’ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಂತಿಮ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಧನ್ಯಾಚೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್.
ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ಆನಿಲಾ ಇಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಬಾರಾಯೆಚೆಂ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣ್ ಗುತ್ತಾಚಿ ಧನಿನ್ ಸೀತಕ್ಕ ಕರ್‍ತಾಲಿ ತರ್, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಹಾಟ್ಯೆಚೆಂ, ಘರ್‍ಚೆಂ, ಭಾಯ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್‌ಲ್ಲೊ ಬಯಲು ಸೀಮೆ ತೆಣೆಂಚೊ ಚೆಡೊ ಯೆಂಕ್ಟ ಕಾಫಿ ಫಳ್ಹಾರ್ ವಾಂಟ್ತಾಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಹಳ್ಳೆಚೊ ಮುಖ್ಯಸ್ತ್ ಗುತ್ತಾಚೊ ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ (ನ್ಯಾಯ್ ತೀರ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ಚಿ ಚೊವ್ಕಿ) ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್ಕಾ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವಾಂನಿ ಧನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಯ್ಲೊ.

ಲೇಯ್, ಬೋಸುಡಿ ಬಾಲೆಲು ಪೂರಾ ಬೈದೆರಾ? ಪೂರಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್‌ಗೀ? ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಭರ್ಮಾನ್ ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್‍ಲೆ.

ಬೈದಾ, ಬೈದಾ ಧನಿಕುಲೆ. ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾನಿಂಚ್ ಆಪಾಪ್ಲೊ ಮುಂಡಾಸ್ ಸಮಾ ಕರಿತ್ತ್ ಹಾತ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೊ ಮುಂಡಾಸ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ.

ಕೆಂಚನ ತರೆ ತೋಜುಜಿ? ಖಂಚ್ಯಾ ರಾಂಡೆಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಂಗ್ಲಾಗಾಯ್?
ಬರುವೆ, ಬರುವೆ. ಆತ್ತಾಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಧನಿಕುಲೆ.
ಮುಂಜಿಲಾನ್ ದಾಂತ್ ಕಿರ್‍ಲಿಲೆ.

ಧನ್ಯಾನ್ ತಕ್ಲ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ತಾನಾ ಕುಕ್ಕುಟ ಪಂಚಾಂಗಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ’ಜಯ-ಅಪಜಯ’ ವಿಶಿಂ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕೇಕ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಚ್. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾಂತ್ ಮೆಡಲ್ ಕೋರ್ದಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ’ಗೇಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್’ ರಣನೀತಿವಿಶಿಂ ಹುನ್ ಹುನ್ ಚರ್ಚಾ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ…

…ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಪಾಟ್ ನೀಟ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಗಡ್ದ್ ನೀದ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ನಿರಂತರಿ ಸಾದ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಕರ್ಕಶ್ ಸಾದಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ವೊಣ್ತಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಳಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ವ್ಹರ್‍ತಾನಾ ವರಾಂ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ! ’ಛೆಕ್ಕ್, ಪಾಡಾರಿ ನೀದ್ ಖಂಯ್ಚಿ, ಆತಾಂ ಧನಿಕುಲೆಚೆ ಗಾಳಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ಪಡ್ತಲೆ’ ಮತಿ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪುರ್‍ಪುರಾತ್ತ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ಆಂವ್ಸರಾನ್ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗುತ್ತಾ ಕುಶಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಫುಟ್‌ಬೊಲಾಪರಿಂ, ಚೆಂಡು ಚೆಂಡು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಮಾಲಿಶ್ ಕರಿತ್ತ್ ವೆಗಾನ್ ಚಲ್ತಾ ಚಲ್ತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೆಂ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾವಿಶಿಂ ನಿಯಾಳಿಲಾಗ್ಲೆ… ವ್ಹಯ್, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಪಾಲೆಮಾರುಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಫವ್ಜೆನ್‌ಚ್ ಮೆಡಲ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಯ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತುಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ವಣಿ! ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜೀಕ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚಿಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕಸಲೊಗಿ ಏಕ್ ’ಕೊಟ್ಟೆ’ ರೋಗ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚೆ ಕೊಂಬೆ, ಕೊಂಬಿಯೊ, ಪಿಲಾಂ ಸವೆಂ ಸಂತಾನ್ ಭಿಂ ಚಂಡಚ್ ಕರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ! ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧನ್ಯಾನ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಭಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಭಿಂ ಚಂಡ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಜಬ್ಬೊರ್ ಚಂಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಧನ್ಯಾಚೆ ಕೊಂಬೆ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆ. ವ್ಹಯ್, ನಿರಂತರ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ…! ಹಾಂ… ಖಂಡಿತ್, ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನಾಕ್ ಧಕೊ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊ!

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂಯ್ ಮೆಡಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಗರ್ಜೆನ್ ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತಾತಾನಾ ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ. ದೊನ್‌ಯಿ ಹಳ್ಳೆಚಿ ಗಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಶಾಂಭವಿ ನಂಯ್‌ಚ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಯೆತಾನಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಗಿ ’ಧೊಪ್ಪ್’ ಕರ್‍ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಲಾಗಿಂ ವಚುನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಕುಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಪೀಲ್ ’ಪಿಯಾಂವ್ ಪಿಯಾಂವ್’ ಕರಿತ್ತ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾಲೆಂ ತರ್ ವಯ್ರ್ ಆಕಾಸಾಚೆರ್ ಜಯ್ತ್ ಗೆಂದಗಿಡಿ (ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಘೊಣ್) ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಾವ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕಾರೆಕ್ ಪರತ್ ಧರುಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ತಾಲಿ. ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗಳಾಯ್ ಕೆಲಿನಾ. ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಂಡಾಸಾಂತ್ ಪಿಲಾಕ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಸೊಭಿತ್ತ್ ಫೈಟರಾಚೆಂ ಪೀಲ್. ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯೊ ಘೊಣಿಚ್ಯೊ ನಾಕ್ಶೊ ಮಾಸಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಗತ್ ಪಾಜಾರ್‍ತಾಲೆಂ. ಘಾಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ವಕ್ತಾಂ ವಾಟುನ್, ಝರವ್ನ್ ಪುಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್. ಆಬೆ, ಪೀಲ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಫೈಟರ್ ಪೀಲ್, ಕೆಮೈರಾ ರಂಗಾಕ್ ಬದ್ಲೊನ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಹಾಂ, ಭಾಲಿ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ನಾಕ್ಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬ್ಲೊ ನೀಜ್ ಭಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್ತಲೊ! ವಾಂಚಾಜೆಚ್!… ತರ್ ಭಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ… ಚಂಡ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆಂ… ಚಂಡಾಚೆಂ ಪೀಲ್… ಆನಿ ಆತಾಂ ಅತೀ ಊಂಚ್ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ!. ವ್ಹಯ್, ಘೊಣಿ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ವಾಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಕೆಮೈರಾ! ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಟೊಪ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸೊಡ್ನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ!

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್‌ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಸರಿಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ’ಸಡನ್ನ್’ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ’ಐಡಿಯಾ’ ಫ್ಲಾಶ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದಾಡ್ಡ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿ ’ಬ್ರಿಲಿಯೆಂಟ್’ ಆಲೋಚನ್ ಘೆವ್ನ್, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಧನ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಧನಿ ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಖಾಡ್ಕೆರ್ ಹಾತ್ ದವರ್‍ನ್ ಖಂತೀಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

-೪-
ಬಾಕಿಮಾರುಗುತ್ತು ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಕ್ ಖಂತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್ತ್ ಬದಿಕ್, ದುಡು ಭಾಂಗಾರ್, ಮಾನ್ ಮರ್ಯಾದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ಚ್ಯೊ ಖಂತಿ ದೋನ್ ಮಾತ್ರ್! ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಚಿ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಶೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ನ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ. ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ತಲಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಭಿಂ ಧರಿಜೆ! ಬಾಕಿಮಾರು ಗುತ್ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪರತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಘಾಜಾಜೆ. ಹಿ ಪಯ್ಲಿ ಖಂತ್ ತರ್ ದುಸ್ರಿ ಖಂತ್ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ವ್ಹಯ್, ಗುತ್ತಾಕ್ ಆಜೂನ್ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಯ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆಡ್ತಿ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂದಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಂತಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂಚ್ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಪಿಡೆನ್ ಅಚಾನಕ್ ಮೆಲ್ಲಿಂ. ಪ್ರಾಯೆಚೊ ಅಂತರ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಪಣಾರ್ ಪಯ್ಶಿಲೆಂ ಸಂಬಂಧಿ ಸೀತಕ್ಕ ಕಡೆನ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಸೀತಕ್ಕಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಅಜೂನ್ ಬಾಳ್ಶೆಂ ಖೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯೊಗಿ ಆಂಗವ್ಣ್ಯೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ಗರೊಡಿಂಕ್, ಬ್ರಹ್ಮ ಬೈದರ್ಕಳಾಂಕ್, ದೈವಸ್ಥಾನಾಂಕ್, ಮಾರಿಗುಡ್ಯೆಕ್, ದಿವ್ಳಾಂಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇ‌ಆನಿ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜ್ಯೋತಿಶಿ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟಾನ್ ’ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ’ ಕರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಸಂತಾನ್‌ಭಾಗ್ಯ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಕವಡೆ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆ. ಭಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸಲಹಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್ ಖರ್‍ಚುನ್ ಚಂಡಿಕಾ ಯಾಗ್ ಚಲಯ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಚಂಡ ಕಿರ್‍ಲಾಲೆಂ ನಾ! ದೀಸ್ ವಚುನ್ ಮಯ್ನೆ ಉತ್ರಾತಾನಾ ಸೀತಕ್ಕಾಯಿ ನಿರಾಸ್ ಜಾಲಿ. ನಿರಾಶೆನ್ ಕುರ್‍ವೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಭಿಯೆತಾಲೊ. ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಆಸಾ ತೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ ತರ್‌ಯಿ ಭಟಾಚ್ಯಾ ಕವಡೆಚೆರ್ ಅಜೂನ್ ತಾಣೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಸಾಂಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ. ಕಶೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಲೊಚ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸಂತತ್ ಮುಖಾರುನ್ ವೆತಲಿ.

ಗೂಂಡ್ ಆಲೋಚನೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂಚ್, ಕೆಂಚಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಜಯ್ತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಸವೆಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಕೆಮೈರಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆವಿಶಿಂ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಸ್ಪುಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ತ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾಚ್ ನದ್ರೆಂತ್ ಭುಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಚೊ ವಾದ್‌ಯಿ ಸಾರ್ಕೊ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್… ಘೊಣಿಚ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪೀಲ್ ಊಂಚ್ ಚಂಡಚ್ ಸಯ್.

ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ. ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂಚ್. ಧರ್ ಹೆ ರುಪಯ್ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ. ಕೊಂಬೊ ಘೆತ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಪೂಣ್ ಮೆಡಲಾ ದಿಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತುಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ಪೊಸುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್. ಜರ್ ಹೊ ಕೊಂಬೊ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ತೊಪ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ತುಕಾ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇನಾಮ್! ಜಿಕ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಚಂಡ ಧರ್‍ಯಾಂ…. ಆನಿ… ಹಾಂ…. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸುಂದಿ.

ಆಬ್ಳೆ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕೆಮೈರಾನ್ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಇನಾಮಾವಿಶಿಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಚಿಂತಾನಾ, ಮನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ವೆಗಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಗೇಮ್ ಪ್ಲಾನ್- ರಣನೀತಿಚಿ ಚರ್ಚಾ ಸಂಪೊನ್ ಸರ್ವ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ.
ಕಡಲ, ನೀಲ, ಮೈಪಾ, ಪೆರಡಿಂಗಾ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಬಾಂದ್ಚೆ ನಾಕಾ, ಕೆಂಚ ಕಡೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಪೊಸುಂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಯಾಂ. ಲೇಯ್ ಕೆಂಚ, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಕೊಂಬೊ ದಾಕಯ್‌ರೆ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲಿ.

ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಆಂಗ್ಣಾಂ ಮಧ್ಗಾತ್ ಉಬೊ ಕೆಲೊ. ಮಹಾನ್ ಝುಜಾರ್‍ಯಾ ಪರಿಂ ಪೋಸ್ ದೀವ್ನ್ ಟಪಟಪ ಕರ್‍ನ್ ಪಾಕಾಟೆ ಫಾಪ್ಡುನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಕೆಮೈರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವ್ಹಾ! ವ್ಹಾ! ಆಹಾಹಾ ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ’ಕೋರ್ದಟ್ಟ ಫವ್ಜಿ’ ಮೆಡಲ್ ಖೆಳಾಚ್ಯಾ ರಣರಂಗ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮಾರ್ಚ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲಿ…

-೫-
ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ತಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಖಳಾಂತ್ ವೀಜ್ ದಿವೆ ಪೆಟ್‌ಲ್ಲೆ. ಪಾಲೆಮಾರು ಗುತ್ತು ಜಯಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹಡ್ ಫವ್ಜ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಪು ಉರಿಯಾಕ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿ ಪಾಲೆಮಾರುಗುತ್ತಾಚ್ಯಾಂನಿ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ದೂದುಗಾರ್ ಸಿರಿಧರಾನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಉಬೊ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ದೂದಾ (ಜುಗಾರ್)ಚೊ ಐವಜ್ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಸಾಟ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಜಾಲೊ. ಪವನ್ ಆನಿ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿಚೊ ತರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ಹಜಾರಾಂಕ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಶೆಂಭರ್ – ದೊನ್ಶಾಂ ಲೆಖಾರ್ ಘಾಲ್ನ್, ಉರುಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ’ಫಂಡ್’ ತಯಾರ್ ಕೆಲೊ. ಭಾಲ್ ಬಾಂದ್ಚೆ, ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಚೆ, ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಘಾಯ್ ಶಿಂವ್ಚೆ ಎಟೆನ್‌ಶೆನಾರ್ ರಾವ್ಲೆ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಚಂಡಾಂಚೆಂ ಝುಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ.

ಫುಡ್ಲೆಂ ವಿವರಣ್ ಅನಾವಶ್ಯಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ’ಪರ್ತೆಂ!’ ಫಕತ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಮಾರ್!

ಪಾಲೆಮಾರ್‌ಗುತ್ತಾಚೊ ಉರಿಯಾ ಮೊರೊನ್ ಗುತ್ತಾಚೆ ಮೆಡಲ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ. ಲಾಂಬ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಜೀಕ್! ಕೆಮೈರಾನ್ ಆಪುಣ್ ’ಖತರ್‌ನಾಕ್’ ಚಂಡಾಚೊ ಕೊಂಬೊ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ದೂದಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಅದಲ್ ಬದಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಸವೆಂ ’ಬುಡುಕೋರಿ’ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಸುರು ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಡ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಚ್ ಕೊಂಬೆ ಜಿಕ್ಲೆ. ವರಾಂ ಧಾ ಜಾತಾ ಜಾತಾನಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕಾಟ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೊ. ಧನ್ಯಾ ಲೆಖಾರ್ ಪಾರ್ಟಿ, ಕೊಂಬ್ಯಾಖೆಳಾಚ್ಯಾ ಕಂಬಳ ಗಾದ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾಲಿ. ತೊಟ್ಟೆ ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊಟ್ಟೆ, ಉಸ್ಕಿ (ವಿಸ್ಕಿ) ಪಿಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಶ್ಯಲ್ ಎ.ಜೆ. ವಿಸ್ಕಿ, ಚಾಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಇನಾಸ ಪರ್ಬುಚೆ ದೋನ್ ದೋನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಚ್ಯಾರ್ ಇಡ್ಲ್ಯೊ.

ಧನಿ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ತ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಖುದ್ದ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ನ್, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಏಕ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರಾ ಸವೆಂ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ.  ವರಾಂ ಇಕ್ರಾ ಜಾತಾನಾ ಕೆಮೈರಾಕ್ ಘೆವ್ನ್, ’ಉಸ್ಕಿ’ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಕೆಂಚ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಪವನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಶೆ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಖ್ಖಿ ಕರ್‍ನ್ ಹಳ್ತಾರ್ ಲಕಾತ್ತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ…

-೬-
ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್ ಗುಡ್ಸುಲಾ ಭಿತರ್ ಲಕೊನ್ ಲಕೊನ್ ಯೆತಾನಾ ವರಾಂ ಮಧ್ಯಾನೆಚಿ ಬಾರಾ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಕಾಳೊಕ್‌ಚ್ ಕಾಳೊಕ್. ಲೋವ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ದವರ್‍ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಚಿಮ್ಣಿ ಪೆಟಯ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಮಂದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಗಾಢ್ ನಿದೆಂತ್ ಲೀನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಆಕೃತಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿ. ನಾಂವಾಂ ತೆಕಿತ್ತ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗೊರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾ. ಚಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಮಾಲಾಂತ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ತಾಂಬ್ಡಿ ಗೊರಿ ದಿಸಾಲಾಗ್ಲಿ. ವ್ಹಯ್, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜಿಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆಪ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಕಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಘಾಟಾಚೆಂ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಂಪಣ್ಣಾಚೆ ಖಾಸ್ ಸಂಬಂಧಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿಕಾಂಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ತೊ ಘಾಟಾಕ್ ಚಡ್ತಾಲೊ. ಮಯ್ನೊಭರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ಕಾಫ್ಯೆ ತೊಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಕಾಳ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ರಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಧ್ಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಗೊರ್‍ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾ ಕೆಂಪಮ್ಮಚೆರ್ ’ಲವ್ ಎಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಯ್ಟ್’ ಜಾವ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಪಿಸ್ವಾಲ್ಲೊ. ತೊಟಾಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ’ಹಾದರದ ಚಂಡ’ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಣೆಂ ಕ್ಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ ನಾ. ಕನ್ನಡ ಫಿಲಮ್ ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಪರಿಂ ’ಲವ್ವ್-ಡವ್ವ್’ ಕರ್‍ನ್ ಫಟವ್ನ್, ಘಾಟಾರ್‌ಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ವ್ಹಯ್ ಆಜಿಕ್ ಧಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ ಸಂಪ್ಲಿ ತರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಮ್ಮಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕೆಂಚಣ್ಣ ಖಂತಿರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಹಾಂ… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಭಿಂ ಕಿರ್ಲಾಜೆಚ್. ಆಪ್ಣಾನ್ ಚಂಡ ಧರಿಜೆಚ್. ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವಂಶ್ ನಿರ್ನಾಮ್ ಜಾತಲೆಂ. ವೊಮ್ತೆಂ ಉದಾರೆಂ ಲೊಳೊನ್, ಕೆಲ್ಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ್ ನಿರ್ಫಳ್ ಜಾತಾನಾ, ಶ್ಹೆರಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕಡೆನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರೀಕ್ಷಾಯಿ ಕರಯಿಲ್ಲಿ. ತುಜ್ಯಾ ವೀರ್ಯಾಂತ್ ಕಣಾಂ, ಚಿಕ್ಕೆಂ ಉಣಿಂ ಆಸಾತ್. ತಿಂ ಚಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾ ಜಾತಾ, ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಾಕ್ತ್ತೆರಾನ್ ವಕಾತ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಕಾಂಯ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊನಾ. ತ್ಯಾಂಪಣ್ಣ ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ಧಾತು ಪುಷ್ಟಿ ಲೇಹಾಂತ್‌ಯಿ ಕಾಂಯ್ ಕಿರ್ಲಾಲೆಂ ನಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಭೊಟಾನ್ ನಾಗದೋಷ, ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೊ ವಾಕ್‌ದೋಷ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಂತತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಫೈಸಲ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಜಾ-ಪುನಸ್ಕಾರ, ಹೋಮ-ಹವನ ಕರಿಜೆ. ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರ್ ಖರ್ಚ್ ಜಾತಾ, ಮೆಜುನ್ ಸ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್‌ಯಿ ಭೊಟಾನ್ ಆಶ್ವಾಸನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಸವೆಂ ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ಹಾಂಗಾ ಥಂಯ್, ತಾಂಚೆ ಹಾಂಚೆ ಮ್ಹಣ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್, ಬಿಡಿಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾ ಸವೆಂ ವಾಡಿಚೊ ವ್ಯಾಪಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಕಡೆನ್ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಭೊಟಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ವೊಪ್ಸಿಲ್ಲೆ. ಆಜಿಕ್ ಸ ಮಯ್ನೆ ಉತರ್‍ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಘಡ್ಲಿ ನಾ… ಆತಾಂ ಸಂತತೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಚಾಕ್‌ಯಿ ವ್ಹಡ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಶೇಲೆ ಕರಿತ್ತ್ ಮಂಗಣೆ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಚುಪ್ ಚಾಪ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ… ವ್ಹಯ್, ಏಕ್‌ಗೀ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ. ತರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಪಯ್ಶಾಂಕ್ ಧೊಸ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ! ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಬ್ರೆರ್‌ಚ್ ನಾ! ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್‌ಚ್ ನಾ. ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಹೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ…! ಆಸುಂ… ಆಸುಂ… ಫಾಲ್ಯಾ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಉಸೇನಿಚೆ ದೋನ್ ಹಜಾರ್‌ಯಿ ದೀವ್ನ್ ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜೆ…

ಆತಾಂ ಪರತ್ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಬಾಯ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಪಾಲಂವ್, ಬಾಜ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಿದ್ದ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂ, ಗೊರೆ ದಾಟ್ ದಾಟ್ ಜಾಂಗೆ… ಪಳೆತಾ ಪಳೆತಾನಾ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಪಾಶಾಂವಾಂಚೊ  ಶಿರ್ಶಿರೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಧಾಂವಾಲಾಗ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಶಿರ್ಶಿರ್‍ಯಾಕ್ ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತಾ ತೆಂ ತೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ…! ಚಿಮ್ಣಿ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಥೊಡಿಂಚ್ ಖಿಣಾಂ, ಆಂಗಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೆಗಾನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾತಾನಾ ನಿರಾಶೆನ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್‍ತೊನ್ ಉದಾರೆಂಚ್ ನಿದುನ್ ಪಾಕೆಂ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಅಮಾಲಾಚ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾವರ್ವಿಂ ಗಡ್ದ್ ನಿದೆಕ್ ನಿಸ್ರಾಲೊ…

-೭-
ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಪರಿಂ ಆಜ್‌ಯಿ ಕೆಂಚಣ್ಣಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಪೂಣ್ ಕೊಕ್ಕೊಕೊ ಕರ್‍ನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲಿಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಕೆಮೈರಾ ಗುತ್ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾದ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ದಾನಾಂಚೊ ದಡಬಡ ಆವಾಜ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಬಾಯ್ಲೆಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಉಜ್ವಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್ ’ಕಣ್ಣಪುರ್ಕು’ ಕಾಡ್ಟಾ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಭಾಯ್ರ್ ’ವ್ಯಾಕ್ಕ್ ವ್ಯಾಕ್ಕ್’ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಪಳೆತಾಂ ತರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ವಾಳ್ಚೆ ಭಾಜ್ಯೆ ಮಾಟ್ವಾ ಮುಳಾಂತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಆಸಾ.

ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ವೊಂಕ್ತಾಯ್‌ಮು ಸಾಯ್ಬಿಣಿ. ಕಾಲ್ ಕಹಲೆಂ ಮುಕ್ಕಿಲ್ಲೆಂಯ್? ಕೆಂಚಣ್ಣ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ಮುಕ್ಕುಂಚೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಕರ್ಮಾ. ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್ ಆಯ್ಲಿ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪೀಂತ್ ವೊಂಕೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ರಾವ್ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಆತ್ತಾಂ ಚಾ ಕರ್‍ತಾಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮಾನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ರಾಂದ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ತಾನಾ ಹೊ ಆಂಬ್ಯಾ ಕೊಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಂತ್ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೊ…

ಬಾಯ್ಲೆನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣ ಚಾ ಪಿಯೆತಾನಾ, ಧನ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾಚಿ ಖಬರ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಪಮ್ಮಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾಲೆಂ.

ತುಕಾ ಏಕ್ ಜೊಡಿ ಕಾನಾಂಚೆಂ ಕರಯ್.

ಕೆಂಪಿ ಅಜೂನ್ ಹಾಟ್ಯೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಪಾಡ್ಯೆಕ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಡಾರಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಚಿಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಧರುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ತುಕಾ. ಹೂಂ… ಆತಾಂಚ್ ಚಲ್… ಸುರ್ಯೊ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಶೆಂಯ್ ಕರ್‍ನ್ ಸೊಧುನ್ ಹಾಡ್ ಪವನ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಘಡ್ಯೆನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ಲೆಂ.

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೊಧುನ್ ಸೊಧುನ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಆನಿ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊದ್ಚೆಂ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ? ಮಿರವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಪಾಪಿಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಲೆಂ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ… ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಆಡ್ಗಾಚ್ ವಚೊಂದಿ! ಕೆಂಚಣ್ಣನ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಮುಂಡಾಸ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾಚ್ ಶೆಂಬೊರಾಂಚ್ಯಾ ವೀಸ್ ನೊಟಾಂಕ್ ಆಪಡ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರುನ್ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ಗಡಂಗಾಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಬಾಕಿಮಾರು ಗುತ್ತುಚ್ಯಾ ಚಾವಡಿಕ್‌ಯಿ ಸುರ್ಯಾ ದೆವಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಕೆಂಪಮ್ಮಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂಚ್ ಸೀತಕ್ಕಕ್‌ಯಿ ವೋಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ! ಚಾವಡಿಚ್ಯಾ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಚಾಯೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ಜಾಂಬಾಯೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಚಾ ಹಾಡ್ನ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಮಾತಾರಿ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ಧನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಪುಸುಪುಸು ಕೆಲೆಂ.

ಸೀತಕ್ಕ ವೊಂಕ್ತಾ!

ಕಾಂಯ್ ಪೀಂತ್ ಗೀಂತ್ ಖದ್ವಳ್ಳಾಂ ಕೊಣ್ಣಾಂ. ಕಸ್ಲೊ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕಸಾಯ್ ಕರ್‍ನ್ ದೀ.

ಪೀಂತ್ ಗೀಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ದುವಾಳೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್! ಸೇಸಮ್ಮ ಪುಸ್ಕ್ ಕರ್‍ನ್ ಹಾಸ್ಲಿ.

ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ದುವಾಳೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಖಾಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘುಸ್ಲೊ. ಖಾಟ್ಯೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಸೀತಕ್ಕಚ್ಯಾ ಮುಖಾಮುಳಾರ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಭ್ಯೆಂ ಯಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಘೊವಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಶ್ಟ್ ಮೆಳವ್ನ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತುನ್ ನಿದ್ತಾನಾ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೌನ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿ ಘುಂವೊನ್ ಪರತ್ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆಂ ವಿವರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಪುಸಿತ್ತ್, ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಭಾತ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಕೊಂಬಿಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಕೊಂಬಿಯೊ ಭಾತ್ ಖಾತಾಲ್ಯೊ ತರ್ ಗುಂಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ಮೆಡಲ್ ಕೊಂಬೊ ಕೆಮೈರಾ, ಕೊಂಬಿಯೆ ಸರ್ಶಿನ್ ವಚೊಂಕ್ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ.

ಲೇಯ್ ಯೆಂಕ್ಟಾ… ತ್ಯಾ ಕೆಮೈರಾಚಿ ದೊರಿ ಚಿಕ್ಕೆಂ ಸೊಡ್‌ರೆ… ಲೇಯ್… ಯೆಂಕ್ಟಾ. ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸೇಸಮ್ಮನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.
ಯೆಂಕ್ಟಾ ಘರಾ ನಾ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆರ್‌ಚ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೇನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಗೆಲಾ…

…ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಗಡಂಗಾಂತ್ ದೋನ್ ತೊಟ್ಟೆ ಸಾರಾಯಿ ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ಮಾರ್‍ನ್, ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಬಿಡ್ಯೆ ಬ್ರಾಂಚಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಬ್ಯಾರಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಘಾಲೆ ಕೆಂಚಣ್ಣಾನ್. ಪೂಣ್ ಉಸೇನ್ ಬ್ಯಾರಿನ್, ಪರತ್ ನೋಟ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಚೆಪ್ಲೆ!

ಕೆಂಚಣ್ಣ, ಪಯ್ಶೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ತುಕಾಚ್ ಆಸುಂದಿತ್. ಮ್ಹಾಲ್ ಮ್ಹಜೊ ತರ್‌ಯಿ ತುಜೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ರುಪಯ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆಂವ್ಚೊ ನಾ! ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ನಿಯತ್ತಾಚ್ಯಾ, ಎಕೀನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಿರ್ಕೊಳ್ ಬ್ಯಾರಿಚಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಕುಮಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಚೀಂತ್. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ತುಕಾ ತೆ ಪಯ್ಶೆ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡ್ತಲೆ! ಉಸೇನಿ ಕಠಿಣ್ ನಮೃತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸೊಡ್-ದೊಡ್, ಉದಾರ್ ಮನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಕ್ ಆಜಾಪ್‌ಚ್ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಉಸೇನಿಕ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಪರತ್ ಗುಡ್ಸುಲಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಕೆಂಪಮ್ಮ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್‍ಚಿ ಮೇಚಕ್ಕ ಆಯ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ತಾಲಿ.

ಕಿ… ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮೇಚಕ್ಕ!?” ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಂತ್ಲೊ.

ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂರೆ? ವೊಂಕೊನ್ ವೊಂಕೊನ್ ಪೂರಾ ಹದಾ ಜಾಲಾಂ. ದುವಾಳೆರೇ… ದುವಾಳೆ…

ಉಪಸಂಹಾರ್:
ಕೊಂಬಿಯಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಕೆಮೈರಾ ದೊರಿ ವೊಡಿತ್ತ್ ವ್ಯರ್ಥ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಯೆಂಕ್ಟ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಆತಾಂ ಈಜಿಚೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿನ್ಂಚ್ ಖುದ್ದ್ ವಚೊನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ದೊರಿ ಸುಟಯ್ಲಿ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಖಿಣಾನ್ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಕೊಂಬಿಯೆಕ್ ಪಾಟ್ ಆಪ್ಡ್ಡಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಮೈರಾ. ಹಾಂ… ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಭಿಂ ಪಡ್ತ್ತಲೆಂ. ಅತೀ ಉತ್ತಮ್ ಚಂಡ ಜಾತಲೆಂ! ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಪರತ್ ಈಜಿಚೆರಾಚೆರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ವೊಂಕ್‌ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್! ಆತಾಂ ಭುಜಂಗ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಭುಜಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ.

ಚಂಡ ಖಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಗರ್ಭ್ ರಾವ್ಲೊನೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ!

ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ’ದುವಾಳೆರೆ ದುವಾಳೆ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣ ದುಬಾವಾ ಸವೆಂ ಫುಮಾರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ಅಂಬಾ ಅಂಬಾ ಕರ್‍ನ್ ಕೆಂಪಿ ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಕೆಂಪಿಕ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕೆಂಚಣ್ಣಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾವ್ನ್ ತಿದೊಡೊ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಕೆಂಚಣ್ಣ ಆಕಾಡ್ಯಾ ಕಡೆನ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ತಾನಾ ಕೆಂಪಿ ಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಜಾಲೆಂಗೋ ರಾಂಡೇ ಮಿರವ್ನ್…? ಹಾಂ… ವೊಟ್ಟಾರೆ… ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆಂಯ್‌ನೆ. ಕಾಟ್ ಪಾಡೊ ಯಾ ಚಂಡಾಚೊ ಪಾಡೊ… ಥುಕ್ಕ್… ಮಾತ್ತಿ ಪಡುಂ ತ್ಯಾ ಚಂಡಾಕ್… ಮಿರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂಗೊ ಬೊಡ್ಕೆ? ಗರ್ಭ್ ಧರ್‍ಲೊಯ್ ಪಳೆ! ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಕೆಂಪಿಚಿ ಪಾಟ್ ಪುಸಿಲಾಗ್ಲೊ ಕೆಂಚಣ್ಣ.
*****