ಬೀರ್‌ಬಲಾಚೆಂ ರಾಂದಪ್…?!

ಅಕ್ಬರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನವನಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಗರ್ಜೆಚೆ ವಿಷಯ್ ಉಲಯ್ತೆಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ಮದೆಂಚ್ ದಾಯ್ ಘಾಲುನ್ ಮನಿಸ್ ದುಡ್ವಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಅಕ್ಬರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ಹಿಂವೆಚೆ ದೀಸ್, ಏಕ್ದಮ್ ಥಂಡ್.

ದೆಕುನ್ ಬೀರಬಲಾಕಡೆ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ತುಜ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ವೊಪ್ವಾನಾ. ಪಳೆ, ಬೀರಬಲ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತ್ಲೊ ದುಡು ದಿತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ರಾವೊಂಕ್ ತಯಾರ್‌ಗಿ?”

“ರಾಯಾನೊಂ, ತುಮಿ ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆಮಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸೊದುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಲೊಚ್. ದುಡ್ವಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ರಾವೊಂಕ್‌ಯಿ ತೊ ತಯಾರ್.”

ಅಕ್ಬರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹೆರ್ ಮಂತ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ. “ಬೀರಬಲ್, ತುವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಖಂಚೆಯ್ ಸಲೀಸ್ ನಾ. ತುಜೆಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಕಲ್ಪನ್ ಹೆಂ.” ಮ್ಹಣ್ ಬೀರಬಲಾಚಿ ಚೆಷ್ಟಾಯೊ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ.

“ರಾಯಾನ್ ಹಾಕಾ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಯಾರ್,” ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಕ್ಬರಾನ್ ತಾಚಿ ವೊಪ್ಪಿಗಿ ದಿಲಿ. “ಎಕಾದವೆಳಾ ತುಜೊ ವೆಕ್ತಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ರಾವಾತ್ ತರ್ ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಹಾಂವ್ ದಿತಾಂ.” ಅಕ್ಬರಾನ್ ಸರ್ವಾಂ ಮುಕಾರ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಬೀರಬಲ್ ತಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಏಕ್ ದುಬ್ಳೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ತಾಕಾ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್, “ಹೊ ಮನಿಸ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ಸಗ್ಳಿ ಹ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ವೊಪ್ಲಾ.”

ಅಕ್ಬರ್ ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ತುಂ ಭಾರಿ ಲಾಚಾರ್‌ಚೊ ದಿಸ್ತಾಯ್, ಬರೆಂ ಕರ್‍ನ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆ. ತುಂ ಜರ್ ಏಕ್ ರಾತ್ ರಾವ್ಲೊಯ್ ತುವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿತಾಂ.”
ತ್ಯಾಚ್ ರಾತಿಂ ಸಗ್ಳಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ರಾತಿಂ ಹೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್ತಾಗಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್, ಚ್ಯಾರ್-ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ರಾಕ್ವಲಿ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲೆ. ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿ, ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವ್ಳೆರಾಂತ್ ಅಕ್ಬರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಕ್ಬರಾಕ್ ನಿಜಾಯ್ಕ್‌ಯಿ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಜಾಲೆಂ. “ಇತ್ಲೆಂ ಹಿಂವ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಂ ನಿಜಾಯ್ಕ್‌ಯಿ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್‌ಭರ್ ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲೊಯ್‌ಗಿ?”

ಪಾಪ್ ತೊ ಮನಿಸ್ ಹಿಂವಾನ್ ಆಂಕುಡ್ತಾಲೊ. ದಾಡ್ಯೊ ಕಿರ್‍ಲಿತಾಲೊ, ಜಾಲಾರ್‌ಯಿ ತೋಂಡ್ ಘಡ-ಘಡ ಕರ್‍ನ್, “ವ್ಹಯ್ ರಾಯಾಂನೊ, ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ರಾಕ್ವಲಿಲಾಗಿಂ ವಿಚಾರಾ. ಪೂಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್. ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ತರ್ ತ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ.”

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ ತರ್. ದಿವ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ? ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಇನಾಮ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ವಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆನಿ ರಾವಾನಾಕಾ.”

ರಾಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ದುಬ್ಳೊ ಮನಿಸ್ ಸಗ್ಳೊ ಕಾಲುಬುಲೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಶೆರ್ಮೆವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಕಾ ಸುಸ್ತಾಲೆನಾ. ಶೀದಾ ಬೀರಬಲ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಂಯೆನಾಕಾ, ಹಾಂವ್ ಪುರಾ ಹೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್‍ತಾಂ. ತುಂ ವಚ್.” ಮ್ಹಣೊನ್ ಬೀರಬಲಾನ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಬೆಕ್ ಬೀರಬಲ್ ಗಯ್ರ್ ಹಾಜರ್. ಅಕ್ಬರಾನ್ ವಿಚಾರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಬೀರಬಲಾಚೆಂ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಜೆವಾಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಕಂಯ್. ದೆಕುನ್ ತೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.” ಕೊಣೆಂಗಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಕೂಡ್ಲೆ ಬೀರಬಲಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಏಕ್ ಜಣ್ ಗೆಲೊ. ಗೆಲ್ಲೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್, “ರಾಯಾಂನೊ, ಬೀರಬಲ್ ರಾಂದುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತಶೆಂ ಜೇವ್ನ್‌ಚ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.”

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಬೀರಬಲಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಅಕ್ಬರ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಸ್ತಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಬೀರಬಲಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ತೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಬೀರಬಲ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಂತ್ ತೀನ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಎಕಾ ದೊರಿಯೆಕ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಬಾಂದುನ್ ತಿ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್, ಉಜೊ ಘಾಲ್ನ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾರ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಜೊ ಧರ್ಣಿರ್, ಪೂಣ್ ಕುಂಡ್ಲೆ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ತಾ. ಹೆಂ ನವೆಸಾಂವ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಕ್ಬರ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಸರ್ವ್ ವೊಮ್ತೆ-ಉದಾರೆ ಪಡೊನ್ ಹಾಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಬೀರಬಲ್ “ಹೆಂ ಪುರಾ ಕಿತೆಂ? ತುಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಬೆಕ್ ಯೇನಾಂಯ್‌ಗಿ?” ಸವಾಲ್ ರಾಯಾಚೆಂ.
“ರಾಯಾಂನೊ, ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೂಡ್ಲೆ ಹಾಂವ್ ಜೇವ್ನ್ ಯೆತಾಂ.”
“ಬೀರಬಲ್, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತುಜೆಂ ಶಿತ್?”
“ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಆಸಾ ರಾಯಾಂನೊ.”
“ಬೀರಬಲ್, ತುಂ ಭೆಷ್ಟೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ಮೊಡ್ಕಿ ತುವೆಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಧರ್ಣಿರ್ ಉಜೊ

ಘಾಲಾಯ್. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಮೊಡ್ಕಿ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಜೆಂ ಶಿತ್ ಕೆದಳಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ತ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಉಜೊ ಲಾಗಾನಾ ತರ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುಜೆಂ ಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ತೊ ತಾಂದು ಉಕ್ಡೊಂಚೊ ಕೆದಾಳಾ?”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ರಾಯಾಂನೊ? ತಳ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ರಾವೊನ್ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಏಕ್ ದಿವೊ ಪಳೆಯಿತ್ ರಾವ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ಊಬ್ ಲಾಗ್ತಾ ಕಂಯ್. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಉಜೊ ಘಾಲ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಕ್ ಊಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಂದುಂಕ್ ನಜೊ?”

ಬೀರಬಲಾನ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಕ್ಬರಾಚೊ ‘ಟ್ಯೂಬ್‌ಲಾಯ್ಟ್’ ಸಾರ್ಕೊ ಪೆಟ್ಲೊ. “ವ್ಹಯ್… ವ್ಹಯ್… ತೆಂ ಪೂರಾ ಸಮಾ. ತುಂ ಆತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬೆಕ್ ಯೆ. ಯೆತಾನಾ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್‌ಯಿ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆ. ತಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಹಾಂವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್.
ಬೀಬಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಉಪಾವ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಾಯ್‌ಪುರ್ತೆಂ ಇನಾಮ್ ಅಕ್ಬರಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಪಯ್ಶಾಂ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಬೀರಬಲಾನ್ ರುಜು ಕರ್‍ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ತೆಂ ಅಕ್ಬರ್ ವೊಪ್ಲೊ.
*****

ಬೀರ್‌ಬಲಾಚೆಂ ಬೇತ್

ಸಕಾಳಿಂಚೊ ವೇಳ್ ತೊ. ಅಕ್ಬರ್ ರಾಯ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾ ಕಡೆ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ತಾಚೊ ದ್ವಾರ್‌ಪಾಲಕ್ ಯೇವ್ನ್ “ರಾಯಾಂನೊ ಏಕ್ ವೆಕ್ತಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ಆಪೇಕ್ಷಿತಾ. ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕ್ತಾ.” “ತರ್ ಧಾಡ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆಯಾಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಅಕ್ಬರ್.
ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತೊ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್. ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ರಾಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಸರ್ಪಡ್ಲೊ. “ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ದುಡ್ವಾ-ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಪೇಟ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಚೊರ್‍ಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂ ಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುಮಿ, ಚೊರಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ನ್ಯಾಯ್ ದೀಜೆ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ರಾಯ್ ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ ಆನಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಲಾಗಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ. “ತುಕಾ ಹ್ಯಾ ಚೊರ್‍ಪಣಾಂ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಆಸಾ?”

“ಧನಿಯಾ, ಆಮ್ಗೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ನವ್ಕರ್ ಸುಮಾರ್ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಸಾತ್. ಬೊವ್‌ಶಾ ತಾಂಚೆಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಯಾ.”

“ಜಾಯ್ತ್ ತರ್, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಸಮಾಧಾನ್ ಕಾಣ್ಘೆ. ಹಾಂವ್ ಚೊರಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ತುವೆಂ ಆತಾಂ ವಚ್ಯೆತ್.” ಮ್ಹಣಾಲೊ.
ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. “ಸತ್ ಸಾಂಗ್, ತಿ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಪೇಟ್ ಕೊಣೆಂ ಚೊರ್‍ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್, ನಾ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಟಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.”

ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಹಾಂವ್ ಪರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಜಲ್ಮಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚೊರುಂಕ್ ನಾ.” ಆನಿಕ್ಲೊ ರಾಂದ್ಪಿ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ, “ಹಾಂವ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಆಮಿ ಕೆದಿಂಕ್‌ಚ್ ಚೊರಿನಾಂವ್.” ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್, “ಸಾಯ್ಬಾಂನೊ ಆಮಿ ಏಕ್ದಮ್ ದುಬ್ಳೆ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪೂಣ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೊರುಂಕ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಚೊರಿ ಕರ್‍ನ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ ಧಾಂವ್ಯೆತ್? ಚೊರಿ ತಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಗಳ್ಯಾಕ್ ದೊರಿ. ಆಮಿ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ನ್ ಜಿಣಿ ಸಾಗ್ಸಿಜೆ. ತಿ ಪೇಟ್ ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ. ದಯಾಕರ್‍ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಯ್ಲಾಕ್ ಧಾಡಿನಾಕಾ.”

ಹೆ ಕೊಣ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ವೊಪ್ವೊಂಚೆಪರಿಂ ದಿಸನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾಕ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಉಪಾವ್ ಕೆಲೊ. ಎಕ್‌ಚ್ ಲೆಕಾಚೆ ಪಾಂಚ್ ಕೋಲ್ (ಬೆತಾಂ) ಹಾಡಯ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಂಚ್‌ಯಿ ಜಣ್ ಕಾಮಾಗಾರ್ ಕಾಲುಬುಲೆ ಜಾಲೆ. ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ.

ಬೀರ್‌ಬಲ್ ಉಲಯ್ಲೊ. “ಅಳೆ, ಹೊ ಏಕ್ ಫಾಮಾದ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ್. ಹೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕೇಕ್ ಮಂತ್ರಾಚೆ ಬೇತ್ ದಿತಾ. ತುಮಿ ಸರ್ವ್ ಹೆಂ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಕಾಳಿಂ ಆಸ್ತಾನಾಕ್ ಯೆಯಾ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಾನ್ ಕೊಣೆಂ ಪಳೆ ತಿ ಪೇಟ್ ಚೊರ್‍ಲ್ಯಾ ತಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಇಂಚಾಂ ಲಾಂಬ್ ಜಾತಾ.”

ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬೇತ್ ಘೆವ್ನ್ ತೆ ಕಾಮಾಚೆ ಘರಾ ಗೆಲೆ. ಕೊಣೆಂ ಚೊರಿ ಕರುಂಕ್‌ನಾಂಗಿ ತಾಂಕಾಂ ಕಾಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ರಾಂದ್ಪಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾನ್ ಹಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತೊ ಬಸೊನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಚೊರಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಗ್ರಾಯ್ಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗಿ, ಮಂತ್ರಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಾವಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಖಂಡಿತ್ ವಾಡ್ತೆಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಕೊರ್‍ವೊಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚೆಂ ಬೇತ್ ಸ ಇಂಚಾಂ ಕಾತರ್‍ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. “ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಆನಿ ಸಾಂಪಡ್ಚೊ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬೇತ್ ಸ ಇಂಚಾಂ ವಾಡತ್ ತರ್‌ಯಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಬೆತಾಪರಿಂಚ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ತವಳ್ ಕೊಣ್ ಚೋರ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?”

ಅಶೆಂ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲೊ ತೊ. ರಾತಿಕ್ ಬರಿ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ತಾಕಾ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಕಾಮೆಲಿ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೆ. ಬೀರ್‌ಬಲಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಯ್ನಿರ್ ರಾವಯ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೋರ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್. ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಬೇತ್ ೬ ಇಂಚಾಂ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ತಾಣೆಂ ತ್ಯಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “ನೀಜ್ ಸಾಂಗ್, ತುವೆಂಚ್‌ಮೂ ತುಜ್ಯಾ ಧನಿಯಾಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಚೊರ್‌ಲ್ಲೆಂ? ತುಂ ಫಟಿ ಮಾರ್‍ಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮೊರ್‍ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಕರ್‍ತಲೊಂ.”

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆತಾಂ ಬಚಾವಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬೇತ್‌ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಚೊರ್ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಾಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಿ ಪೇಟ್ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಪೂರ್‍ನ್ ದವರ್‍ಲೆಲಿ. ತಿ ಹಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾಕ್ ದಿಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಮಾಂತ್ಲೊ ನಿಕ್ಳಾಯ್ಲೊ.

ಗ್ರೇಸ್ತ್ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾಚಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹೊಗಳ್ಸುನ್ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ರಾಯ್ ಸಮೇತ್ ಬೀರ್‌ಬಲಾಚೆ ಹಿಕ್ಮತೆಕ್ ಮೆಚ್ವಾಲೊ.
*****

ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ

ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಲಾಂಕುಡ್ ಫೊಡ್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪೂತ್. ತೆ ದೊಗ್‌ಯಿ ಕಷ್ಟ್-ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪುತಾನ್ ಬಾಪಾಯ್‌ಕಡೆ, “ಬಾಬಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಜಮಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತೆಲೆ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಖಾ ಏಕ್ ಕುಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ದಿ. ಹಾಂವ್ ದುಡು ಕಮಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪುತಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಾಪುಯ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಆಶೆ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಪುತಾಕ್ ಏಕ್ ಕುಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ತಾಣೆಂ ದಿಲೆಂ. ಪೂತೆ ತೆಂ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ರಾನಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ರಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಲಾಂಕುಡ್ ತಾಣೆಂ ಆರಾವ್ನ್, ರಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ಉಜೊ ದಿಲೊ. ಆನಿ ತಾಚೊ ಗೊಬೊರ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ನಂಯ್ ದೆಗೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಲಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂ ಭಾತ್ ವೊಂಪ್ಲ್ಯೊ. ಭಾತ್ ಕಿರ್‍ಲೊನ್ ನೇಜ್ ಜಾಲಿ. ನೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ಭಾತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ತೆಂ ಭಾತ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸದಾಂನೀತ್ ರಾತಿಂ ತಿಂ ಕಾಂಬೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ತೊ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಟ್ಟ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಭಾತ್ ಪುರಾ ಖೆಲೆಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ಬೆಳೆಂ ಪುರಾ ಪಾಡ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ ಕಳ್ವಳ್ಳೊ. ಗಾಡ್ಯಾಂತ್ ತೆಣೆಂ-ಹೆಣೆಂ ಚಲಾತ್ ವೆತಾನಾ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ತಾಕಾ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಶೀದಾ ಘರಾ ಗೆಲೊ. ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ತಾಣೆಂ ತೆಂ ಪಾಕ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲೆಂ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಏಕ್ ಭಿಕಾರಿ ಆಯ್ಲೊ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಘಾಬ್ರೆಲೊ. ಹಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಕಶೆಂ ಆಯ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಸಮ್ಜಾಲೆಂನಾ. ತಕ್ಷಣ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣಿಂ ರಾಯಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ರಾಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಭಿಕಾರ್‍ಯಾಚಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಕಾ ಇನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದೀಸ್ ರಾಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಧಾಡುನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ತಾಕಿದ್ ದಿಲೆಂ. ಸೈನಿಕಾಂನಿ ರಾಯಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂಚ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಭುರ್ಗ್ಯಾ, ಹೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ತುಕಾ ಖಂಯ್ಸರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿ. “ತ್ಯಾ ಎಕಾ ರಾತಿಂ ಹಾಂವ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಏಕ್ ಸುಕ್ಣೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾತ್ ಪುರಾ ಖಾವ್ನ್ ದಡ್-ಪಾಡ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ವೆತಾನಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಪಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಪಡ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊಂ.” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾಯಾಕ್, “ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತುವೆಂ ತ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹಾಂಗಸರ್ ಹಾಡಿಜೆ. ನಾಂತರ್ ತುಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ. ಕಳ್ಳೆಂಮೂ?” ಮ್ಹಣ್ ರಾಯ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತಿ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಭುರ್ಗೊ ಭಿಂಯೆಲೊ.

ಕೂಡ್ಲೆ ಭುರ್ಗೊ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕುಡಾರ್ ಆನಿ ಕಾಂಬೊಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಭೊಂವೊನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ. ದೆಕುನ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ತೊ ರಡಲಾಗ್ಲೊ.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಚಿತಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲೆಂ, “ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ರಡ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ಚಿತಳ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕಡೆ ವಿಚಾರಿ. ರಾಯಾನ್ ಭಾಂಗಾರಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಫರ್ಮಾಯ್ಲಾಂ. ನಾಂತರ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿತಾ ಕಂಯ್. ಕೂಡ್ಲೆ ಚಿತ್ಳಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸವ್ನ್ ರಾನಾಂತ್ ಹೆಣೆಂ-ತೆಣೆಂ ಭೊಂವಾಲಾಗ್ಲೆ. ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಪ್ಡಲೆನಾ. ದೆಕುನ್ ಚಿತ್ಳಾನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸವ್ನ್ ತೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಏಕ್ ಹಸ್ತ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಯ್ಲಿ. “ತುಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ಹಸ್ತಿನ್ ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್‍ಲೆಂ. ಚಿತ್ಳಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಹಸ್ತಿಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಸ್ತಿನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟಿರ್ ಬಸವ್ನ್, ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಭಾಂಗಾರಾಚ್ಯಾ ಪಾಕಾಂನಿ ಭರ್‍ಲೆಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ, ನಂಯ್ ತಡಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ರುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಹಸ್ತೆನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತೊ ರೂಕ್ ತಾಣೆಂ ಹುಮ್ಟಿಲೊ. ಸುಕ್ಣೆಂ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕೂಡ್ಲೆ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಚೊನ್ ತ್ಯಾ ಸುರ್ಕ್ಣಯಾಕ್ ಧರ್‍ಲೆಂ. ಹಸ್ತಿಕ್ ತಾಣೆಂ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ರಾಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲೊ. ರಾಯಾಕ್ ತೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ. ಕಷ್ಟ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಧರ್‍ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಜ್ರಾಂ, ಮೊತಿಯಾಂ, ಭಾಂಗಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್‍ನ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಧನ್-ದಿರ್ವೆಂ ದರಬಸ್ತ್ ಮೆಳೊನ್ ತೊ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲೊ.
*****