ತೊ ಆಯ್ಲಾ ಜಾಗ್ರುತ್!

ಮನಿಸ್ ಹಾಂವ್ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸವ್ನ್ ವಾದ್ ಮಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್… ಮಸ್ತ್ ವಯ್ರ್ ಯಾ ಮಸ್ತ್ ಸಕಯ್ಲ್… ದೇವ್, ಭಡ್ವೆ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಮೆಳೊನ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮೊಡುಂಕ್ ಉಪಾವ್ ಸೊದ್ತಾಲೆ!
ವಾಡಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್ ಭರಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ದೀವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಪಾಳ್ಳೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ಯಿ ಸುಖಾಚೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕರ್ನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಕುಶಿಕ್ ಲೊಟ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಸುಖ್ ಸೊದುನ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಅತರ್ವಣಾಂ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಮೊನ್ಜಾತಿಪರಿಂ. ಛೆ! ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಜ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಮಜಾ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಂತಾಂಚಿ ಏಕ್ ಜಮಾತ್ ಆಪಯ್ಲಿ.

ವಿಷಯ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ದೇವ್ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾ ಪಳೆವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಘುಣ್ಘುಣ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಸರ್ವ್ ದೆವಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಹಾಂವೆಂ ಮನ್ಶಾಕ್ ರಚ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಸ್ವರೂಪಾಚೊ. ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ತಾಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ. ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚಿ ಆನಿ ಸಾಂತಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದೇವ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ದೇವ್ ಖಂಡಿತ್ ಚೂಕ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆರ್ ಘಟ್ ಪಾತ್ಯೆಲ್ಲೆ ತೊ ಸಬೆಥಾವ್ನ್ ಕಸಲಿಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ನಾತ್ಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ದೆವಾನ್ ಮುಂದರಿಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ತೊ ಮನಿಸ್, ಆಪುಣ್ಚ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆ ಸರ್ವ್ ಘುಟ್ ಜಾಣಾ ಜಾತೆ ಆಸಾ. ತೆಂ ಬರೆಂಚ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಪೂಣ್…
“ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ? ತುಜೆ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯಿ ದುಬಾವ್ ಆಸಾಗಿ ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ?” ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ರಫಾಯೆಲ್ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್.
ದೇವ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಧವೆಂ ಖಾಡ್ ಹಾತಾಂತ್ ಪೊಶೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ರಚ್ನೆಚೆರ್ ಕಸ್ಲೊಯ್ ದುಬಾವ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ಆಶಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ.”
“ಸರ್ವ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ಭ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾ, ತುಕಾ ಕಸಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ? ಆಮಿಂಯ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾಂವ್,” ಮ್ಹಳೆಂ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರುನ್.
“ಪೆದ್ರು ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್, ‘ಹೊ ಮನಿಸ್’ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಬಂಧಡೆಂತ್ ಸಾಂಪ್ಡೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ.”
ಜಾಣ್ವಾಯೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾನ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಪೂಣ್ ತಿ ಜಾಪ್ ಪೆದ್ರುಕ್ ಸಮ್ಜಾಲಿನಾ.
“ಜಾಣ್ವಾಯೆಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾನಾ, ಮನ್ಶಾನ್ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೆಂತ್ ಬಂಧಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ದಯಾಕರುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನೆಣಾರ್ಪಣ್ ಭೊಗ್ಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಯ್.”
“ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುತಾ,” ದೆವಾನ್ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಉಕಲ್ಲೊ. ಸಭೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕಾನ್ ನೀಟ್ ಕೆಲೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಕಾಂಯ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ಚ್ ಸ್ತ್ರೀ ಮ್ಹಣ್ ರಚ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹೊ ಮನಿಸ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಸಬಾರ್ ಎವೆಂಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಘೆತಾ. ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಯೆಚೆಂ ಉಲ್ಲಂಘನ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.”
“ತರ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಿಲೆಂಯ್. ತಾಚೆ ಖುಶೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಲೊಂದಿ.” ಇಲ್ಲೆ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಏಕ್ ಭಡ್ವೊ ದೆವಾಕ್ಚ್ ದುರ್ಸಾಲೊ.
ವ್ಹಯ್, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ಆನಿ ತೊಯಿ ಮ್ಹಜೆಚ್ಪರಿಂ ಚಿಂತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ತೆಂ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರ್ನ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಕರ್ನ್ಯೊ ಆದಾರ್ತಾ. ಸುಖಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂಚೆರ್ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ. ತೊ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಕರ್ನಿ ಆದಾರ್ತಾ. ತಾಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾ. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಯೋ‌ಆನಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಡಾಯ್ಜೆ. ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಕಿತೆಂ? ದೆವಾನ್ ದೀರ್ಘ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉಸ್ವಾಸಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಭಿಕಾಂಕ್ ಝಳ್ಕಾಲಿಂ.
ದೇವ್ ಚಡ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಸದಾಂ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಗೂಣ್. ಚೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ನೆಣಾಸ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಚೆ ರಚ್ನೆನ್, ಆಜ್ ಚೂಕ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದೂಕ್ ಚಡ್ಲಾಂ. ಮನಿಸ್ ದಿಕ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾದಾಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆ ಬೊಟಿಪರಿಂ, ‘ಆಶಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲಾರಾಂನಿ ವ್ಹರ್ಚೆಕಡೆನ್ ಧಲೊನ್ ವೆತಾ. ಜಲ್ಮೊಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ಯಿ ತಾಕಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ

ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಕೋಣ್, ಕೊಣಾಚೊ ಪೂತ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸತ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾ. ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಣ್ಯಿ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. ಕೋಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ನ್ಹಯ್, ದೆಕುನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ತಾಕಾ ನಾ. ಕೊಣಾಚೊಯಿ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಸಲೀಸ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಿವಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಅಶೆಂಚ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೆಂ ತರ್ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಭುಮಿ ವಂಯ್ಕುಟಾಂತ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಜಣಾಂಚೆರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಲೊ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಸರ್ಗಾರ್ಚ್ ಉರ್ತಲೆಂ. ಹೆ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ, ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ಎಕ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಧೊಸ್ತಾಲೆಂ.
ತೊ ಭಡ್ವೊ ಚಿಂತಾಲೊ, ’ಹಾಂವೆಂ ವೆಚೆಂ ಯಾ ನಾಕಾ, ವೆಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ವೆಸಾರ್ ವಚೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಜಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಜ್ ದೆವಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮನಿಸ್ ಭಾಸ್ತಾ ತರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ದೆವಾಚಿ ಹಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕಾ ಆದಾಂವ್ಕ್ ಎಕ್ಚ್ ಏವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ?’
“ತರ್ ತುಮ್ಚಿ ಸಲಹಾ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಚ್ ವಾಟ್ ಧರ್ತಾಂ.” ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೊ ಭಡ್ವೊ ಕಾವ್ಜೆಲೊ, ದೆವಾಚಿ ವಾಟ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಆಸ್ಲ್ಲೊ. ಸೊದೊಮ್ ಆನಿ ಗೊಮೊರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಬುಡ್ತುಗೊಲಾಂತ್ ತಾಚಿ ಝಳಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಲ್ಲಿ. ತರ್ ವೆಚೆಂ ಯಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್, ತಡವ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಭಡ್ವೊ ಉಟ್ಲೊ. “ಧನ್ಯಾ ನಮಸ್ಕಾರ್”, ತಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘುಂವ್ಲಿ. ಥಂಯ್ ತೊ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ, ಅಸ್ಕತ್ ಕುಡಿಚೊ. ಎದೊಳ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಲೊ.
ಹೊ ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್? ಸರ್ವಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಖಂಚ್ಲಿ.
“ಪುತಾ, ಸಾಂಗ್ ತುಜಿ ಸಲಹಾ ಕಿತೆಂ?” ದೆವಾಕ್ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ. ಆದಿಂ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಕಠೀಣ್ ಪರಿಗತ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಖುಶಿ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಆನಿ ಬಚಾವಿ ಹಾಡ್ಲ್ಲಿ.
“ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾ, ತುವೆಂ ಸಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮದೆಂ ವಚೊನ್ ತುಜೆ ಮಾಂಡಾವಳಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಂ.”
“ವ್ಹಯ್, ಕೊಣೆಂ ತರ್ಯಿ ತಯಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ತುಂ ವೆತಾಯ್ ತರ್ ಬರೆಂ. ತುಜೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ವಚೊನ್ ಯೆ, ತುಕಾ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.” ದೆವಾಕ್ ಆತಾಂ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲೆಂ. ದೆವಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕಠೀಣ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ  ತ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್ ರಾಕ್ಲ್ಲೊ. ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಕರಾಳ್ ಘಡಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕುಳ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲೆಂ!
ಅಶೆಂ ತೊ ಭಡ್ವೊ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಏಕ್ ಆದಾಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಏವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ಕೋಣ್ ಪಾಳ್ತ್ತಾ, ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಬಾಧಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ತ್ಯಾ ಭಡ್ವ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.
ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಏಯ್ಡ್ಸ್.’
*****

ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಕಾಣಿ

ರಾವಾ, ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ನಾಂವ್ ವಾಚುನ್ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ಬಂಡಲ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ನಾಕಾತ್ ಹಾಂ! ರಾಯಾಕ್, ರಾಣಿಯೆಕ್, ಗಾಂವಾಕ್, ನಾಂವಾಕ್ ಆನಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತರ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಕಾಣಿ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊವೆ ತರ್? ಆಸಾ. ಆನಿ ತಿಚ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲಾಂ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಣಿಯೆ ಪರಿಂಚ್ ಹಿ ಕಾಣಿಯಿ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್‌ಚ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ತೊ ಏಕ್ ಗಾಂವ್ ಪಾಚ್ವೆಂ ಲಾವ್ನ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ ಕಲಾಕೃತಿ ಭಾಶೆನ್, ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಬರಿಚ್ ಹಾಂಗಾಚೊಯಿ ಲೋಕ್ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಘೊಳ್ತಾ. ಸಾಂಜ್ ಜಾತಾನಾ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಯಾ ಪುರಾಸಣ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಶೆಕ್ತಾ ಆನಿ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ಆಡ್ ಪಡೊನ್ ಸಪ್ಣಾಂ ದೆಕ್ತಾ.

ಹೊ ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವ್ಹೆವಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿಕ್ ಕಾರ್‍ಬಾರ್ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಗಾಂವಾಂನಿ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂಚ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ! ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್.

ಆತಾಂ ಆತುರಾಯ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹೆ ಕಾಣಿಯೆಚೊ ‘ಹೀರೊ’ ‘ಖಾಂಬೊ’, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಲಾಂಬವ್ನ್ ರಾವಾನಾಕಾತ್. ತೊ ನಿರ್‍ಜೀವ್‌ನೇ. ತೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ಪುರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಹಾಂ!

ಆತಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತರ್‍ನಾಟ್ಯಾಂಚೆ ಕುಶಿನ್ ಆಮ್ಚಿ ನದರ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ. ತೆ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಖೆಳ್ತಾಲೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಖೆಳ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುರ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಧರ್‍ತೆರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡೊನ್ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ ಆಕೆರ್ ಕರುನ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿನುಕ್ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಝಳ್ಕಾಲೊ. ಝಳ್ಕಾಲ್ಲೆಂ “ಆಮಿ ಏಕ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಟೀಮ್ ಬಾಂದ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ ಹುಶಾರ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆಸಾತ್.” ಮ್ಹಣ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಘಾಮ್ ಪುಸಿತ್ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲೊ.

ರೊಕಿ, ವೆಂಕಿ, ಜಲ್ಲು, ಪಕ್ರು ಆನಿ ಪೆದ್ರು ದಿನುಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ತಾಕಾ ಝಳ್ಕಾಲೆಂ ತಾಂಕಾಂಯ್ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ದಿಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂತಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತುಮ್ಚಿ ತಕ್ಲಿ ಹಾಂವ್ ಖಾಯ್ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಚೆ ಕಾಣಿಯೆಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಅಶಿಚ್ ಜಾಲಿ. ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗಿ? ಫುಡೆಂ ವಾಚಾ.

ರಾಂಕಿ, ವೆಂಕಿ, ಜಲ್ಲು, ಪಕ್ರು, ಪೆದ್ರು ಆನಿ ದಿನುನ್ ಏಕ್ ಟೀಮ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ! ಬಾಂದುನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ತಾಂಚಿ ಬಹಾದ್ದೂರಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಚಿ ತರ್‌ಯಿ ಕಶಿ? ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆದ್ರುಚಿ ತಕ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ಘಟ್ಟ್ ತಕ್ಲಿ ಆಟವ್ನ್, ನೆರಾವ್ನ್, ಸೊಡವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಪಾಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.
“ಯುರೇಕಾ”
ಪೆದ್ರುಚೆ ಬೊಬೆಕ್ ಫಕ್ರು ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಆನಿ “ಆರ್‍ಕಿಮಿಡಿಸಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ದಿಯಾ, ದಿಯಾ, ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಯಾ,” ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಪೆದ್ರು ಮ್ಹಣಾಲೊ-

“ಆಮಿ ಏಕ್ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್ ದವರ್‍ಯಾಂ. ಕಬಡ್ಡಿ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್, ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿಮಾಂಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಆಮಿ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ. ಜಿಕಾನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ನಾಂವ್ ಯೆತಾ.”
“ಐಡಿಯಾ ಆಚ್ಛಾ ಹೆ.” ಜಲ್ಲು ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿಮಾಂಕ್ ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ?” ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್ ಜಲ್ಲುಚೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂಯ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಧೊಸ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಧ್ಯಾನ್ ದೀವ್ನ್ ವಾಚಾ, ಹಾಂಗಾ ಆಮ್ಚೊ ಹೀರೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ.

“ತೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ನ್ಹಯ್, ಬಸ್ಸಾಂ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ ಎಕಾ ಬ್ಯಾನರಾರ್ ಹಿ ಕಳವ್ಣಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.” ವೆಂಕಿನ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಸೊಡಯ್ಲೊ.
ತಶೆಂ ರೊಕಿನ್ ಏಕ್ ಮಾಡಿ ಕಾತ್ರುನ್, ದೋನ್ ಕರ್‍ನ್ ಚಾರ್ ಮಾರೊಗ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪುರ್‍ಲೆ ಆನಿ ತಾಕಾ ಬ್ಯಾನರ್‌ಯಿ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಹಿ ಕಸಲಿ ಬಂಡಲ್ ಕಾಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್‌ಗೀ? ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ರಾವಾ, ಕಾಣಿ ಆತಾಂ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ ಮಾತ್ರ್.
ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್ ಜಾಲೆಂ! ಟ್ರೋಫಿ ಕೊಣಾಕ್‌ಗಿ ಮೆಳ್ಳಿ! ಪೆದ್ರುಚೆಂ ಪೆಂಕಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ! ಜಲ್ಲು ಆಂಗ್ ದುಕಿನ್ ಚ್ಯಾರ್ ದೀಸ್ ನಿದ್ಲೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಟಿಮಾಕ್ ನಾಂವ್ ಜರೂರ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂ ಹ್ಯಾ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟಾಚಿ ಮಯ್ಮಾ. ಟಿಮಾಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ಥೊಡೆ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಬಸ್‌ಸ್ಟೆಂಡಾಂತ್ಲೆಂ
ಬ್ಯಾನರ್ ಪಿಂಜುನ್ ಗೆಲೆಂ. ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಹಾಂಡ್ಕುರ್‍ಯಾ ಪಾಡ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತಿಲೊ. ಏಕ್ ಖಾಂಬೊ ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲೊ. ‘ಟೂರ್‍ನಮೆಂಟ್’ ಸವ್ಕಾಸ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.
ಆತಾಂ ಹೊ ಖಾಂಬೊ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತೊ ಕೊಣೆಂ ಪುರ್‌ಲ್ಲೊ ತೆಂ ಲೋಕ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ!
ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪರ್‍ನ್ಯಾ ಸರ್‍ಕಾರಾನ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಮುಗ್ದಾಲಿ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ನವೊ ಸರ್‍ಕಾರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್‌ಯಿ ಬರೆ ದೀಸ್ ಆಯ್ಲೆ.
ಏಕ್ ದೀಸ್, ಛೆ ಛೆ, ದಿಸಾಕ್ ನ್ಹಯ್, ದಿಸಾಕ್ ತೆ ಖಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರ್‍ತಾತ್. ಎಕೆ ರಾತಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾವ್ಟೊ ಉಬಾರ್‍ಲೊ. ತೆಚ್ ರಾತಿಂ ಆನಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಇಲ್ಲಿ ಘಳಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಯೆತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಿರೊದಿಂಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಖಾಂಬ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೊ.
ಹಾಣೆಂ ತಕ್ಲಿ ಖರ್‍ಚಿಲಿ. ಕುಶಿನ್‌ಚ್ ಆನಿಕ್ ಖಾಂಬೊ ಲಾಯ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆನಿ ಹಾಕಾ ಮೆಳವ್ನ್ ಏಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಂದ್ಲೆಂ. ಕಿಚ್‌ಡಿ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮುಕ್ಲಿ ನಿಶಾನಿ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಆನಿ ಬಾವ್ಟೊ ಉದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಾಲೊ.
ಬಾವ್ಟ್ಯಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೆ. “ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಂದ್ಲಾಂ. ತಾಂಚೆ ಹಾತ್ ಮೊಡಿಜೆ.” ಶರ್ಟಾಚೆ ಹಾತ್ ದೊಡಿಲಾಗ್ಲೆ ಆನಿ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜಿಲಾಗ್ಲೆ. ತೆಣೆಂ ಕೊಣೆಂಗಿ “ತುಮ್ಚೆ ಹಾತ್ ಮೊಡ್ತಾತ್ ಕಂಯ್.” ಬ್ಯಾನರ್‌ವಾಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ಲೆ. “ಪಳೆವ್ನ್‌ಚ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ. ದೊನಾ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಇತ್ಯರ್‍ತ್ ಜಾಂವ್ದಿ. ಬಾವ್ಟೊ ಯಾ ಬ್ಯಾನರ್. ಬ್ಯಾನರ್‌ವಾಲೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ.
ರಾತಿಚ್ಯಾ ಎಕಾ ವೊರಾರ್ ಬ್ಯಾನರಾಚಿ ದೊರಿ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಕಲ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಫಾತ್ರಾಚೊ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಜಾಲಿ ಮಾರಾಫಾರ್, ಏಕ್ ಮೊಡೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ. ಗಾಂವಾರ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಲಾಗ್ಲಿ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಬಂದ್! ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಪಾರೊತ್ ಘಾಲೊ. ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಾತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಬಾವ್ಟೊ ಆನಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಬ್ಲೆ.
ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮುಗ್ದಾಲೆಂ. ನವೊ ಸರ್‍ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗಾಂವಾಂತ್ ಟೆನ್ಶನ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂ! ಖಾಂಬ್ಯಾಚೊ ಪೊಲಿಸ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ. ಖಾಂಬ್ಯಾಚಿ ವಿಸರ್ ಪಡ್ಲಿ.
ಅಶೆಂ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕ್ಚೆಂ, ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಭಿಜ್ಚೆಂ ನಶೀಬ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ. ಎಕಾ ಬರ್‍ಯಾ ದಿಸಾ ಬಸ್‌ಸ್ಟೇಂಡಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ತಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ರಾತ್ಚಿ ಪೇಜ್ ಶಿಜಂವ್ಕ್ ತೊ ಖಾಂಬೊ ಮೋಡ್ನ್ ಉಪ್ಯೋಗ್ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಇತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸಾಸ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಫಾವೊ ಕೆಲೊ.
*****

ಬಿಡಾರ್

“ಆಮಿ ಫಾಲ್ಯಾ ಸಾಂಜೆ ಭಿತರ್ ಘರ್ ಸೊಡುನ್ ದೀಜೆ ಕಂಯ್.” ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಪೆಂಟಾಳೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಫಿ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಕ್ಲಿ ಉಕಲ್ನ್ ತಿಕಾ ಪಳೆಲೆಂ, ‘ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪುರಾಸಾಣೆನ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಇಲ್ಲೆಂ ಸುದಾರ್‍ಸುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ, ಪೂಣ್ ತಿಚೆ ಕಾವ್ಜೆಣೆನ್ ತಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. “ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ?” ತಿಕಾಚ್ ಸವಾಲ್ ಕರಿತ್ ಕಾಫಿಯೆಚೊ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್‍ಲೊ. ಖಂಚಿಯಿ ಪರಿಗತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಫುಡ್ ಕರ್‍ಚಿ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಲೆತಿ ದೆಕುನ್ ತಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ತುಕಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ!” ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ನಾ? ಖಂಡಿತ್ ಆಸಾ, ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಭಾಂವ್ಡಾಂಚೆರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ. ತೆ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಚೆನಾಂತ್, ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆ ನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ! ಪೂಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ತಕ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್ ಚಿಂತ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಸೆಂಟ್ಸ್ ಭುಂಯ್ಕ್ ಮೋಲ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ? ದುಡು ಕೊಣಾಕ್ ಕೊಡು ಜಾತಾ? ತಿ ಸದಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ. “ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿ ಪೂರಾ ಜಲ್ಮತಾನಾ ಮಾತ್ರ್, ವಾಡ್ತಾನಾ ಫಕತ್ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್! ತಿಂಯ್ ಎಕ್‌ಚ್, ಪರ್‍ಕಿಯಿ ಎಕ್‌ಚ್!”

ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ, ರಗ್ತಾಕ್ ರಗತ್ ವಿಸ್ರಾಲೆಂ. ಮೊರ್‍ತಾನಾ ಸಾಂಡುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ತ್, ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲಾಂ! ಫುಡಾರಾಚೆ ಖಂತಿನ್ ತಾಕಾ ರೆವೊಡ್ಲಾಂ. “ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ? ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ?” ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಹೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‍ತಾಲೊ. “ಆಜ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ಯಾಂ? ಮಾತಿ ಕಾಲವ್ಯಾಂ? ರುಕಾಡ್ ಹಾಡ್ಯಾಂ?” ಅಶೆಂ ಉಲೊವ್ನ್ ಹಾಸೊನ್‌ಚ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿ ವಣದ್ ಇಂಚಾನ್ ಇಂಚ್ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲಾಂ. ಆನಿ ಕಾಮಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ಆನಿ, ಮಾಂಯ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಮೆಳೊನ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಬಾಂದ್ತ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂವ್ ತವಳ್ ಸ ವರ್‍ಸಾಂಚೊ ಪಿಲೊ. ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಹಾತಾಕ್ ಹಾತ್ ದಿತಾಲೊಂ. ವಣದಿಕ್ ವಣದ್, ಕುಡಾಕ್ ಕೂಡ್ ಸೆರ್‍ವೊನ್ ಹೆಂ ಘರ್ ರುತಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಜಲ್ಮಾಲಿಂ. ಹಿಂ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲೊ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊವ್ದಾ ವರ್‍ಸಾಂ. ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಗುಟ್ಲಿ ಮಾರ್‍ನ್ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಭಾವಾಂಚೊ, ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಫುಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಲೊ. ಪಾಕಾಟೆ ಫುಟ್ಲೆ, ಸುಕ್ಣಿಂ ಉಬೊನ್ ಗೆಲಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಕ್. ಪೂಣ್ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊ ಹಾಂಗಾಚ್ ಉರ್‍ಲೊಂ. ಪ್ರಾಯ್ವಂತ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಸಾರ್‍ಕೆಂ ಹೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್‍ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕರ್‍ತವ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ಖರೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಭಾಂವ್ಡಾಂಯಿ ತಾಂಚೆಂ ಕರ್‍ತವ್ಯ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ‘ದಾಟ್ಟ್ಯಾಬಾ, ತುಕಾಚ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಆಸುಂದಿ’ ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಫಸ್ವಾಲೊಂ!

ಆತಾಂ ಹೊ ಜಾಗೊ ವಾಂಟೆ ಜಾಲೊ ತರ್ ಹೆಂ ಘರ್ ಉರತ್? ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ. ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಇಂಚಾನ್ ಇಂಚ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ ವಣದ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಸೊಸುಂ ಕಶೆಂ? ಬಾಳ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕುಡಿಕ್ ಊಬ್ ದಿಲ್ಲಿ, ಪಾವ್ಸ್, ಹಿಂವ್ ಆನಿ ವೊತಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲಿ ಆವಯ್ ಸಾರ್‍ಕಿ ಆವಯ್ ಪರ್‍ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪಡ್ಲಿ ತರ್ ಉರತ್ ಕಶಿ? ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಜಾಗೊ ವಿಕ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ವಚುಂ? ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮೊರ್‍ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.
“ಊಟ್‌ನೆ, ಕಿತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಯ್?”
“ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ? ತಕ್ಲಿ ದಾಡಾಂವ್?”
“ಆಮಿಂಯಿ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಸ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಚೆಂಚ್ ನಾಕಾ. ಕಿತೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್ ಪಳೆಯಾಂ!” ಪತಿಣೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಸ್ತವಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೊ.
“ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ತುಂ? ಕೋಡ್ತ್ ವಕೀಲ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಂವೊನ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ಆನಿ ತಾಕಾ ಖರ್‍ಚುಂಕ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಪಯ್ಶೆ ತರ್‌ಯಿ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್? ಉಟ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ಹಾಂತುಂ ನ್ಯಾಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಆಸಾಗೀ? ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾಗಿ ತಾಂಕಾಂಯ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಆಸಾನೆ? ದೆಕುನ್ ನಿತಿನ್ ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್.” ಪರ್ತುನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಗಾಂಟ್ ಬಾಂದುನ್ ದವರ್‍ಲ್ಯಾಗಿ?” ಪತಿಣೆಚೆ ತಕ್ಲೆಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲೊಂ.

“ತುಂ ಅಶೆಂಚ್ ಫಾಯ್ಸಲ್ ದಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಜೆ ಇಷ್ಟಿಣೆಲಾಗಿಂ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಖಾಲಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುಡಾಂನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ.” ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಕಾಫಿಯೆಚೊ ಗೊಬ್ಳೊ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಗೊಬ್ಳ್ಯಾಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದುಯ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.
***
ವಾಂಟೆ ಕರುಂಕ್ ಸುಲಬ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಆಮಿ ಘರ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ಸುಲಬ್ ಜಾಯ್ಶೆಂ, ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಚೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಜೊ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಘೆತ್ಲೊ. ಮೆಜೂನ್ ಸಾಟ್ ದಿಸಾಂನಿ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ವಾಂಟೊ ಎಕಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಭುಂಯ್ ವೊತಾಕ್ ಸುಕೊನ್, ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಭಿಜೊನ್ ಘಡ್ಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ಲಿ. ಆನಿಚಿಂ ಹಾಡಾಂ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಚಡ್ಪಡ್ತಾಲಿಂ!
ಹಾಂವ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಕಾಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಲಿಚೆಂ, ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾ! ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕಾಮ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರಾ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುನ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾಪ್ಳಿ ಕಂಯ್. “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಘೆತ್ಲಾ.” ತೊ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾ.” ಹಾಂವೆಂಯ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ. “ಸೆಜಾರ್‍ಚ್ಯಾಂನಿ ತುಜ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಸ್ತ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ದೆಕುನ್ ತುಕಾ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”
“ಕುಮೊಕ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಾಣೆಂ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಾಪ್ಳಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಆಶೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. “ಸಾಂಗ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ?”
“ವಿಶೇಸ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ”, ಏಕ್ ಘಡಿ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್, “ತುಜೊ ವಾಂಟೊಯ್ ಹಾಂವೆಂಚ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಫ್ಲೆಟಾಂ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟಾಂತ್ ತುಕಾ ಏಕ್ ಘರ್‌ಯಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಆನಿ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ತುಕಾ ಕಾಮ್‌ಯಿ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.” ತೊ ಸಾಂಗೊನ್‌ಚ್ ಗೆಲೊ, ಹಾಂವ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಲೊಂ.

“ಜಾಯ್ತ್ ತುಜಿ ಯೆವ್ಜಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಂಜೂರ್ ಆಸಾ.” ಸಟ್ಟ್ ಕರ್‍ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಪತಿಣೆನ್ ಜಾಪ್ ದೀವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಮಾಪ್ಳಿ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಪಳೆತಾಲೊ, ಮ್ಹಜೆ ಕಬ್ಲಾತೆಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಭಾಶೆನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ. ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ದುಕಾಂ ಲಿಪೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ಘುಂವ್ಲೊಂ. ಮಾಪ್ಳಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ (ಮುಂಗಡ್) ದೀವ್ನ್ ಜಾಗೊ ತಾಕಾಚ್ ವಿಕ್ಚೆಂ ನಕ್ಕಿ ಕರ್‍ನ್ ಗೆಲೊ.
***
ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾವೊಂಕ್ ಏಕ್ ಘರ್ ಆನಿ ವರ್ಸ್‌ಭರ್ ಕಾಮ್, ದೊನ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಆತಾಂ ವಾಚ್‌ಮೆನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ!
*****