ಹೆ ರೆಂವೆನ್

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮರ್‍ಚ್ಯಾ ಬೊಡಾಂ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಹಾಡಾಂ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಗಾಂವಾಂತ್ ಗುಲಾಬ್ ಫುಲ್ತಾತ್

ಇತ್ಲೇಂಯ್ ಆಸೊನ್ ಹ್ಯಾಯಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ಮಾತ್ಯಾ ಶಿರಾಪ್ ಭೆಜ್ಲಾ
ದೆಕುನ್ ಮಿಸ್ತಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಮಸ್
ಭಾಯ್ರ್ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಲಾ
ಗಾಂವ್ಚಿ ಆವಯ್ ಆರ್‍ಬಿ ಬಾಳಾಂ
ರುಲಾಂವ್ ಶಿಜವ್ನ್ ಖಾವಯ್ತಾ
ಭರ್‍ತಾರ್ ತಶೆಂ ಪೊರಾಂ ಚಿಂತಾಂ
ಕಿಸೂಳ್ ಕಾಳೀಜ್ ಕಿಸಯ್ತಾ
ತರ್‍ನೊ ವ್ಹರೆತ್ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಸಾಂಡುನ್
ರೆಂವೆಂತ್ ಫುಡಾರ್ ಉಸ್ಪಿತಾ
ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಲಂವ್ ಉಬತ್ ಕಸೊ
ಮೆಂದು ಸಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಾಣ್ಶಿತಾ
ಕೊಣ್ ಬಾಪಯ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಚಿಂತುನ್
ಸೊರ್‍ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಸಾಸ್ಪಿತಾ
ಗಳ್ಸರಿಚ್ಯೊ ಫೊಡಾಫೊಡಿ
ಚಿಂತುನ್ ವೊಲಿಂತ್ ಉಸ್ತಿತಾ
ಕೊಣಾ ಜಿಬೆರ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್
ಸೊಂಪೆಪಣಾನ್ ಆಮ್ಶೆತಾ
ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೊ ಕಾಳ್ಜಾಕುಡ್ಕೊ
ಸ್ವಾಸಾವಿಣೆಂ ಖರ್‍ಶೆತಾ

ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಸ್ವಾಸ್ ದಿಲಾ
ದಿತಾಂ ಗಳ್ಯಾ ಪಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ರೆಂವೆನ್ ಮಾಸ್ ದಿಲಾಂ
ದಿತಾಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಸ್ ಘಾಲಾ
ಹೆ ಭುಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಂತ್-ಮುಂಗಾ
ತೆಲಾಝರಿ ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್
ತಾಂತ್ಲೆ ಥೆಂಬೆ ಪುಂಜಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್
ಸದಾಂಚ್ ಕಾಂಟೆ ತೊಪ್ತಾತ್
*****

ಝುಜ್

ವಾಜಪೇಯಿ ಆನಿ ಆಡ್ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾಂಚೊ
ಏಕ್ ಪಾಯ್
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮೊಡುನ್
ಮುಶಾರ್ರಫಾಚೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಫವ್ಜೆಚಿ
ತೋಖ್ಣಾಯ್
ಕರ್ತಾಂ, ಭಾರತಾಕ್ ಬೆಂಡುನ್
ಧಾವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಖಾಡ್ಕಿ ಉಕ್ಲುನ್
ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ವಾಕೊರ್ ಧರುನ್
ಹೊ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಕೆಲ್ಸಿ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಲಾಗ್ಚೆಂ ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ತಾ!

ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಸೊಜೆರಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್
ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲ್ಯಾ
ಭಾರತೀಯ್ ಸೊಜೆರಾಚಿ ಕಾಂಪ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿರಾಂನಿ
ಖಿಣಾಕ್ ಸೊಜೆರಾಚೊ ಆವ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನ್
ಗಳೊ ಕಾಪಿತ್ ಕೊಣ್ಣಾ
ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್!

ರಾತ್ ಇಕ್ರಾಂಕ್ ತೆಂಕ್ಲ್ಯಾ
ಸೆಲುನಾಂತ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂವಿಣೆಂ ತಿಸ್ರೊ ನಾ
ದಾವೊ ದೊಳೊ ತಿರ್ಸೊ ಕರುನ್
ಸೆಲುನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಶಾಭಾಯ್ರ್
ಜನೆರಾಚ್ಯಾ ಹಿಂವಾಂತ್ಲೊ
ನಿದೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ದುಬಾಯಾಂತ್ಲೊ
ಮಾರೊಗ್ ದೆಖ್ತಾನಾ
ಕಾರ್ಗಿಲ್ ದೊಂಗ್ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಲ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ಯ್
ಝುಜ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊಜೆರಾಂಬರಿ
ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕಾತಿ
ವಾಕೊರಾಚೆ ಧಾರಿಂಲಾಗಿಂ
ಝುಜ್ತಾತ್ ಭೊಗ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ‘ಮಲ್ಬಾರಿ’ ಯಾ ‘ಮದ್ರಾಸಿ’
ತೊ ವಿಚಾರ್ತಾ:
‘ಮಂಗ್ಳುರಿ’ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಪ್
‘ಆಮ್ಚಿಂ ಮಿಸ್ಸಾಯ್ಲಾಂ ಆತಾಂ
ವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ಪಾಸೂನ್
ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೇರಳಾಚಿಂ ಸಯ್ತ್ ಖಿಮಾಂ
ಕರ್ಚೆ ತಾಕ್ತೆಚಿಂ’
ತೊ ಮ್ಹಜೆ ಗೊಮ್ಟೆಚಿ ಕಾತ್
ವೋಡ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಉರುಲ್ಲಿಂಂ ಖಾಡಾಚಿಂ
ಥೊಡಿಂ ಮುಳ್ಕಾಟಾಂ ಖರ್ವಟಾಯ್ತಾ

ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಮ್ಚೆಂ
ಹೊ ಕಂಟ್ರೋಲಾಚೊ ಗೀಟ್ ವೊಡ್ಲಾ ದೆಕುನ್
ಆಕಾಂತ್ವಾದಾಚೆಂ ಪೀಟ್
ಫುಗನಾಸ್ತಾಂ ರಾವ್ತಾ?’

ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ಉರ್ದುಂತ್
ಗಾಳಿ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್ಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಸಿ, ಎಕಾನೇಕ್
ಬುಲ್ಶಿಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್
ದಾರ್ ಉಗ್ದೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಥಿಂಪಿ ಥುಕ್ತಾ

ಓಲ್ದ್ ಸ್ಪಾಯ್ಸಾಚೆ ಥೊಡೆ ಥೆಂಬೆ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್ ಪುಸ್ತಾನಾ
ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹುಲೊಪಾನ್
ಲಾಹೋರ್ ಸೊಲ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಕೊಸಾಳ್ಲ್ಲಿಂ ರುಪಾಂ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಕುಪಾಂ
ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂಡ್ತಾತ್

ಆಮಿ ಬೋರ್ಡರಾವಯ್ಲೆ ಮನಿಸ್
ಇಂಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಗುಳ್ಯಾಂಕ್
ಆಮ್ಚೆ ಸಂಬಂಧ್ ತುಟ್ತಾತ್
ಕಾಳ್ಜಾಂ ಫಾಳ್ತಾತ್
ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕೊಸಾಳ್ತಾತ್
ತರಿ ಆಮಿ
ಭಿಯಾನ್ ನಿದನಾಂವ್
ಆಮಿ ರಗ್ತಾಂತ್ ನ್ಹಾತಾಂವ್
ಆನಿ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚ್ಯಾ ಮಧೇಂಯ್
ಎಕೆ ಬೊಂದುಕೆಕ್ ಜಾಗೊ ದಿತಾಂವ್!
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ
ಫಾತಿಮಾಚೊ ಅತ್ಮೊ
ಬೋರ್ಡರಾಚೆರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ
ಆನಿ ಆಮ್ಚೆಕುಶಿಂ ಉಸಾಳ್ಚ್ಯಾ
ಗುಳಿಯಾಂಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿತಾ..
ತಶೆಂ ಆಮಿ
ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಭೊಂವ್ತಾಂವ್’

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆರ್
ವಿಯಾ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಖ್ತಾನಾ
ತಾಚ್ಯಾ ತಳಾತಾಭಿತರ್
ಕಾಂಪ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಚೊ ಶಿರ್ಶಿರೊ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಚೆ ಕಾತಿವಯ್ಲ್ಯಾನ್
ಚರೊನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಸ್ಕಸಾಯ್ತಾ

ಹಾಂವ್ ಉಟ್ತಾಂ
ಆನಿ ಹರ್ಶೆಂಚ್ಯಾಕ್ಯ್ ಪಾಂಚ್ ಧಿರಾಮ್
ಚಡ್ತಿಕ್ ಬಕ್ಸಿಸ್ ದಿತಾನಾ
ಶುಕ್ರಿಯಾ ಸಾಹೀಬ್
ಬಡಿ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ ಆಪ್ಕಿ’
ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆನಿ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್
ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ತಾ

ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾರ್
ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಆಪಡ್ತಾಂ
ಸಕಡ್ ಸಾಫ್ ಸಫಾಯ್ ಜಾಲಾಂ
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಖಾತ್ರಿ ಕರ್ಚೆ ಆದಿಂ

ರಸ್ತ್ಯಾಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆರ್
ಸೊಜೆರಾಂಚೆ ಕೊಣ್ಣಾ
ದೋನ್ ಅತ್ಮೆ
ಕಿಡ್ಕಿಡ್ಚೆ ಆಯ್ಕತಾತ್

ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್ ನವ್ಯಾನ್
ಏಕ್ ಝುಜ್ ಸುರು ಜಾತಾ
ಆಕೇರ್ ನಾತ್ಲ್‍ಲೆಂ ಝುಜ್!
*****