ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾವಾಂಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ ಆದಿಂ ಆನಿ ಆತಾಂ

ಮಂಗ್ಳುರ್‌ಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸೊಬಾಣಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕಾಜಾರಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಥಳೀಯ್ ಸಂಸ್ಕ್ರತೆಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಂಚೆರ್ ವಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೂಣ್ ವೆಳಾಕಾಳಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಭರ್‍ಶಿಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆಂ ಬೆಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾಂವ್.

ಕರಾವಳಿರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಸುಮಾರ್ ಸಾಡೆ ಚಾರ್‍ಸಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಹೆವ್ಶಿಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಮಿಸಾಚಿ ಭಾಸ್ ಲಾತಿನ್ ತರ್‌ಯಿ ಮಾಗ್ಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಖರಾರ್ ಯಾ ಮುದಿ, ರೋಸ್, ರೆಸ್ಪರಾ ಸಂಗಿಂ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಪರ್ತಾಪಣ್ ಯಾ ಸನ್ಮಾನಾ ಜೆವಣ್ ಅಶೆಂ ಕಾಜಾರಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಚ್ಯಾರ್ ಹಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ.

ಖರಾರ್: ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆಪ್ಲಾ ಚಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊಕಾಲ್-ನೊವ್ರೊ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ಕುಟಮ್, ಘರ್, ದೋತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಚಲಿಯೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ವಿಗಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಚಲಿ-ಚಲ್ಯಾಚಿಂ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ, ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖರಾರಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಖರಾರಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ದೋತ್, ಕಾಜಾರಾಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಬರವ್ನ್ ದೊಗಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಪಾನ್ ಪೊಡಿಚೆಂ ಹರ್ವಾಣ್ ಆದಲ್ ಬದಲ್ ಕರುನ್ ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಕರ್‍ತಾಲಿಂ. ಹೊಕಾಲ್ ವಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲಿಂ ಖರಾರಾಕ್ ಚುಕ್ಲಿಂ ತರ್ ಇತ್ಲೊ ದಂಡ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಬರ್‍ಪಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಘರಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂಕ್ ಖರಾರಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ತ್ತಾಲೆಂ. ವಾಹನಾಂ ರಸ್ತೆ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ತೀನ್ ಆಯ್ತಾರಾಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖರಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಚೀಟ್ ವಾಚ್ತಲಿಂ.

ಆತಾಂ ಚಡಾವತ್ ಚಲೊ-ಚಲಿ ಜೀವನ್ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚ್ತಾತ್. ಕಾಜಾರಾಚಾ ತೀನ್ ಮಯ್ನ್ಯಾ ಆದಿಂ ಛಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖರಾರ್ ಪತ್ರಾರ್ ಸಾಕ್ಶಿ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲುನ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ತಾತ್. ಚಲಿಯೆನ್ ದೋತ್ ವಸ್ತು ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಾವ್ಲಾಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಚಲೊ ಚಲಿಯೆಕ್ ಭಾಂಗಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ವಸ್ತು ಕಾಣಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿತಾ.

ರೋಸ್:
ಹೊ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ರೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಂಕಾಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂ ನಾಣವ್ನ್ ತಳ್ ಕರ್‍ಚೊ. ಆದಿಂ ಸುನಾಂಚ್ಯಾ, ದಾಯ್ಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತಾಂದುಳ್, ನಾರ್ಲ್, ರಾಂದ್ವಯೆಚಿಂ ವೊಜಿಂ ಹಾಡ್ತಾಲೆ. ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್‍ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ವಣಾರ್ ವೋರ್ನ್ ಶಿತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ವೊವಿಯೊ, ಗರ್ನಾಳಿ, ಬೆಂಡಾ ಆವಾಜಾ ಸಂಗಿ ಆಪುಟ್ ನಾರ್‍ಲಾಚ್ಯಾ ರೊಸಾಂತ್ ಹೊಕಾಲ್ ವಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ತಳ್ ಕರ್ನ್ ಹುನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನಾಣಯ್ತಾಲೆ. ರಾತಿಂ ಗುಮ್ಟಾಂ ಬಡವ್ನ್ ಗಾಯ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ.

ಆತಾಂ ಮೊಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶಾಮಿಯಾನಾ, ಕ್ಯಾಟರಿಂಗಾಚೆಂ ಜೆವಣ್, ಡಿ.ಜೆ., ದೋನ್ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ರೋಸ್, ಸೊರ್‍ಯಾ ಸಂಗಿಂ ನಾಚ್ ಅಶೆಂ ಬದಲ್ಲಾಂ ತರ್‌ಯಿ ವೊವಿಯೊ ಆಜೂನ್ ಗಾಯ್ತಾತ್.

ಕಾಜಾರ್-ರೆಸ್ಪೆರ್:
ಆದಿಂ ರೆಸ್ಪೆರ್ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ನೊವ್ರೊ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆತಾಲೊ ಹೊಕಾಲ್ ಆಡ್ ಸಾಡೊ, ಕಿರ್ಗಿ ಬಾಜು, ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಯೇವ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಆನಿ ಧೆಡಿಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವೆತಾಲಿಂ. ರೆಸ್ಪ್ಪೆರಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊಕ್ಲೆ ನವ್ರ್ಯಾಚಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಉತರ್-ಭಾಸ್ ಯಾಜಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ದಿತಾಲೊ. ರೆಸ್ಪೆರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ದಾಖಲ್ ಕರ್‍ತಾಲೊ. ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲೊ ವ್ಹೊರ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೋಡ್-ಉದಕ್ ಪಾನ್‌ಪೊಡಿ ಸಂಗಿ ಮಾಟ್ವಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊಕ್ಲೆಕ್ ಮಾಟ್ಪಾಂತ್ ಸಾಡೊ ನೆಸವ್ನ್ ಸಾಸು ಮಾಂಯ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಪಿಡ್ಡುಕ್ ಬಾಂದ್ತಾಲಿ. ಆಯೆರಾ ಸಂಗಿಂ ಜೆವಣ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲೊ ವ್ಹೊರ್ ದೆಂವೊವ್ನ್ ದಿತಾಲೆ. ನೊವ್ರೊ ಧೆಡ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರೊ ವ್ಹೊರಾ ಸಂಗಿಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ವೆತಾಲಿಂ. ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲ್ಯಾ ವ್ಹೊರಾಕ್ ಗೋಡ್, ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ಪಾನ್ ಪೊಡಿಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ದೀವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ಪಾಸೊಡಿ ಆಯೆರ್, ಮುದಿ ಆಯೆರ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೊರ್ನ್ ಶಿತಾಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಪಂಗತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದೀವ್ನ್ ಹೊಕ್ಲೆಗೆಲೊ ವ್ಹೊರ್ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಲೊ.

ಆತಾಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರ್, ಪಾಶ್ಚಾತ್ ರಿತಿಚೆಂ ವಸ್ತುರ್ ಆನಿ ದಸ್ತೂರ್, ಹೊಲಾಂ ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕಾಜಾರ್, ವಿಡಿಯೊ-ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ, ಉಗ್ತೆಂ ಬಾರ್, ಆನಿ ಉಡ್ತೊ ನಾಚ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಸಾಡೊ ನೆಸಯ್ತಾನಾ ಥೊಡಿಂ ವೊವಿಯೊ ವೇರ್ಸ್ ಗಾಯ್ತಾತ್. ಆದಿಂ ಲಾವ್ದಾತೆ ಗಾಯ್ತಾಲಿಂ, ಆತಾಂ ಸಿಡಿ ಯಾ ಸಂಗೀತ್ ಪಂಗಡ್ ಗಾಯ್ತಾ. ಪಂಗ್ತಿ ಜೆವ್ಣಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬುಫೆ ರೀತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಪರ್ತಾಪಣ್:
ಹೊಕಾಲ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ನೊವ್ರ್ಯಾನ್ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್, ಲಾಗ್ಶಿಲಿಂ ಸಯ್ರಿಂ, ಮುದಿ ಆಯೆರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಗುರ್ ಮಾಂಯಾಂ ಹೊಕ್ಲೆಗೆರ್ ವೆಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್. ದೆಡ್ಯಾನ್ ಪಾಗುರ್ ಮಾಂಯಾಂಕ್  ಏಕ್ ಸುತ್ ಧುವ್ರ್ಯಾ ಪಾನ್, ಏಕ್ ಕೊವ್ಳಿ ಕಸರ್, ಏಕ್ ಪೊಪಾಳ್ ಅಶೆಂ ಇಡೊ ವರ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ನೊವ್ರ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಏಕ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಕೆಳ್ಯಾಂಚೊ ಘಡಾಯ್ ವರುಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹೊಕ್ಲೆನ್ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಡ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಕಾಪಾಡ್ ನೆಸೊನ್, ಪಾಟಿಂ ವೆತಾಸ್ತಾನಾ ಧರ್ಮಾಸಾಡೊ ನೆಸೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ಹೊಕ್ಲೆ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಜೆವಣ್ ಆಸ್ತಾ. ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಾಳಿನಾಂತ್ ಯಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ವೇಳ್‌ಯಿ ನಾ ಜಾಲಾ. ಆದಿಂ ಆಯೆರ್ ದಿತಾನಾ ಜೊರಾನ್ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಆಯೆರಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಕಿತ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಬರೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಚಡಾವತ್ ಆಯೆರ್‌ಚ್ ನಾ.
*****